n bewees van sterkere noodzaak defensie j Olie uit de woestijn bij Aden 1- Kir Het nieuwe ontwerp Verdediger van Berkelse arts weer op vrije voeten Zes zusjes De Kort trouwden op dezelfde dag Moërd^lülsanaal-inwelke vorm ook - onaanvaardbaar Bevolldng wordt bedreigd door besmettelijke ziekte Dïïizënïïën diërèn Commissie onderzoek Hawoma aan Haagse raad voorgedragen Woord tot de Oöstduitsers 99 99 Unieke Brabaritsé bruiloft I De overstromingen in, Jiistral^ëlj^^ verdronken Nog steeds strijd op Ceram - Retour Moskou voor 10 cent WOENSDAG 24 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2705 Weerbericht Nederlandse steden zijn niet tegen elke verbetering van Rijn-Schelde-verbinding Zesjarig meisje bij aan rijding te Rotterdam gedood Ouderdomspensioen:^' in de S.E.R. m Ruime bevoegdheid in te houden onderzoek V: Br: Adenauer n4 isss siMm H A I F W E G TEL- K 2907-341 AMSTERDAM EN ROTTERDAM t President Heuss antwoordt Koningin Juliana $0 MM- Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'ï-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 1US92 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. NEVEL OF MIST v Half tot zwaar bewolkt met op vele plaatsen nevel of mist en hier en daar enige regen. Zwakke, tot matige Zuidelijke wind. Weinig veranderingSint temperatuur. o Hoofdredacteur: Dr. 3: A. H. J. S. BRUINS SLOT' HOE ziet het door minister Donker ontworpen systeem van rechtsbij stand aan on- en minvermogenden er uit? Laten wij dat allereerst, zoveel mo gelijk in bewoordingen aan de Memo rie van Toelichting ontleend, vertellen. Er komt een stelsel van arrondisse- jnentsgewijze georganiseerde bureau's van rechtsbijstand, welke de rechtshulp aan on- en minvermogenden in volle omvang behalve in straf- en tucht- zaken ter hand kunnen nemen. Aan het hoofd van het bureau komt «en bestuur te staan, bestaande uit de president van de rechtbank, een kan tonrechter, de deken van de Orde van Advocaten, een lid van het gemeente bestuur' of een gemeenteambtenaar en iemand uit werknemerskringen. Dit bestuur benoemt een aantal medewerkers, die advocaat en procu reur zijn en deurwaarder of candidaat- deurwaarder. Een van deze medewerkers wordt, lader van het bureau. Degenen, die rechtsbijstand behoe ven, wenden zich tot het bureau en worden als het om een eenvoudige zaak, een advies of iets dergelijks gaat, terstond geholpen. Voor procedure of andere meer ingewikkelde zaken wordt een medewerker van het bureau aangewezen om verzoeker bij te staan. Deze behandelt de zaak dan verder op zijn eigen kantoor en op dezelfde wij ze als een zaak van de betalende cliënt. Voor procedures van de kantonrech ter kan op dezelfde wijze- een deur waarder of candidaat-deurwaarder .als gemachtigde" worden aangewezen De bureau's beslissen of de hulp kosteloos of tegen geringe vergoeding moet worden verleend. De bureau's beslissen ook over het verlof tot gratis procederen, dat thans door de recht bank moet worden verleend. Indien er enige vergoeding moet worden betaald komt deze aan het bureau ten goede. Niet aan de mede werker, die een zaak behandelt. Da medewerkers der bureau's wor den met een jaarlijkse vergoeding ge honoreerd. De hoogte dezer vergoe ding zal afhankelijk zijn van het aan tal zaken, dat zij vermoedelijk zullen behandelen. De kosten, hieraan ver bonden, als mede de kosten van het bureau worden betaald door het Rijk Daarop komen uiteraard in mindering de bijdragen, die de minvermogenden zelf betalen en geïnde proceskosten, die men-bij een vonnis toegewezen kan krijgen. De minister schat déze eigen inkom sten van de bureau's niet hoog. Meer dan f. 150.000 is niet te verwachten. De kosten, van het Rijk schat de minister op 1 1.000.000. - 7'Ö _ziet het, ontwerp er, wat de *J hoofdlijnen bereft, uit. De minister poogt hierdoor een regeling te scheppen, die de sociale zorg op het gebied van de rechtsi/i- stand uitbreidt en die haar voor reke ning van de gemeenschap brengt in plaats I van voor rekening vanad vocaten en deurwaarders alleen. Het allesbeheersend belang der jus- ticiabelen, het belang van de mensen bij de goede rechtsbedeling, heeft de minister,zegt hij, hierbij tot uitgangs punt genomen. V. ?-, - ■- Naar-onze mening kan het worden toegejuicht, dat de minister deze koe bij de horens heeft gevat; Gelijk wij gisterenschreven 'is de 'toestand, gelijk die thans is, onhoudbaar en moet er iets geschieden. Het ontwerp bevat ook elementen van een "goede regeling, maar iets an ders is het óf het systeem als geheel bevrediging kan wekken. Reeds is gebleken,, o.m. door artike len in het Nederlandse Juristenblad, uit een artikel van mr Van Rjjcke- vorsel in „De Tijd" en uit een verslag van de vergadering van de Nederland se "Orde van Advocaten op 23 Januari jl-," dat er tegen het ontwerpernstige bedenkingen bestaan. Ook onzerzijds bestaan 'zodanige -bezwaren. En daar willen We morgen rekenschap van •geven. De Duitse bondskanselier Adenauer, die gisteren ilaar Berlijn-vloog, heeft gisteren in de Funkturmhalle tot de Duitsers aan de andere kant van het IJzeren Gordijn gezegd: „Houdt vol. Ik weet, dat ik veel van u vraag. Maar wij zullen alles doen, wat in ons vermogen ligt, om u te helpen en wij zuïien u nimmer in de steek laten.". Eerder op de dag moest de autobus, waarmede Adenauer en enige leden van zijn kabinet door de Franse sector: van Berlijn reden, even stoppen, omdat er iets aan een band mankeerde. Een bejaarde vrouw liep naar de bus, klopte op het raam en zeide: „Mijnheer de kanselier, mijnheer de kanselier, ik kom uit de Russische zone, bevrijd ons!" Adenauer glim lachte, nam zijn hoed af, maar antwoordde niet. IV/T^l ,-v-i-T 9 T" den vriie verkiezingen afgewezen, LVlOlOlOW 5-jDOG omdat dit beginsel de wortelen der Sowjet-heerschappü zou hebben aan- Adenauer sprak voor vijfduizend getast. Telkens wanneer Adenauer de toehoorders over de toestand na de naam Molotow noemde, riep de zaal: mislukte besprekingen der Grote Vier „Boe! over Duitslands hereniging. Hij con stateerde, dat Molotow op die confe rentie duidelijk had gemaakt, dat hij de bestaande toestand wil handhaven, tot de Sowjet-Unie sterk genoeg is, om geheel Europa te overheersen. Deze Russische dromen, aldus Adenauer, kunnen alleen vernietigd worden, wanneer de eenheid van de vrfje wereld wordt versterkt Niets dwingt het Westen méér om een reëel veiligheidssysteem op te bouwen, dan het zogenaamde veiligheidsstelsel, dat was voorgesteld door Molotow. De Berfijnse conferentie had volgens Adenauer verder bewezen, dat Ame rikanen, Fransen en Engelsen Duits lands beste vrienden zijn, die de Duit se belangen hadden behartigd op een wijze, die door Duitsers niet verbeterd had kunnen worden. Molotow's opzet, om heel Duitsland te bolsjewiseren had daarom gefaald. De Russen had- Bezoek Deens koningspaar Het Deense koningspaar zal bij zijn officiële bezoek aan Nederland op 26, 27 en 28 April vergezeld "Worden door de minister van Buitenlandse Zaken, H. C. Hansen. In het gevolg van dè Koning en de [Koningin zullen verder zijn: de oppérhofmeesteres leengravin Danneskold-Samsoe, de hofdame Freule Schack, de hofmaarschalkkamerheer J: V. Vest en het hoofd der adjudanten kamerheer kolonel Freiesleben. Advertentie Bij Aden wordt op het ogenblik voor rekening van de i= Angloflranian gebouwd aan de grootste nieuwe 'S olieraffinaderij ter wereld. Als de raffinaderij in be- jffr- - drijf komt, zal zij een capaciteit hebben van vijf mil- Hoen ton per jaar. De dagelijkse staf zal bestaan uit 1.500' Arabieren en bewoners van India en 250 En- pelsen, die voor de leiding zullen zorg dragen. Aden, dat een Britse Kroonkolonie is sedert 1937 zal door deze nieuwe raffinaderij nu olie, benzine en Diesel olie kunnen leveren voor de afzetgebieden aan de Rode Zee en de Indische Oceaan. De kosten van dit enorme bedrijf, waarvan men verwacht, dat het eind van dit jaar reeds op volle toeren zal draaien, zijn ongeveer 450 millioen gulden. De foto toont het project in aanbouw. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft gistermiddag besloten de preventieve hechtenis van i. E H., de verdedi ger van de Berkelse arts O. niet te ver lengen. Mr H. is inmiddels op vrije voelen gesteld. -S, Gisteravond heeft mr. M. H. H. op een persconferentie dè geschiedenis van zijn arrestatie en wat daaraan vooraf is gegaan, meegedeeld. Op 17 Juni 1953, aldus mr. H., „gaf de Berkelse arts in het Huis van Be waring aan mij en aan mr. P. van 't Hoff Stolk een briefje, dat volgens hem was gevonden in een mapje met foto's van zijn kinderen, dathij ia -de cal mocht behouden". Dit briefje was geschreven ln blok- letters en het zou op schrift zijn- ge steld door zijn overleden vrouw,1, waar in deze het voornemen tot zelfmoord kenbaar'maakte. De verdedigers koes terden. argwaantegen dit briefj en stelden de deken van de Orde: van Advocaten ,.van ,dlt- document op de hoogfei>4aG«ijhét» zien^en para-*; feren. Het'-briefje '.werd voorshands niet aan de justitie geproduceerd.' Op 4 J\ li u -v V' -■ v.?;; vfx--v:r-J--. (Van een onzer verslaggevers) Elk kanaal, dat Antwerpen rechtstreeks met het Hollands Diep zal verbinden, zal naarr wij vernemen, door Amsterdam en Rotterdam als onaanvaardbaar van de hand worden gewezen. Blijkens berichten in de „Gazet van Antwerpen" zouden de heren Van Cauwelaert en Steenberghe het eens zijn geworden over een kanaal, dat van "de Antwerpse Dokken rechtstreeks naar Noord-Brabant zal iopen. Deze berichten waren aanleiding voor het Nederlands Comité Water wegen een telegram aan de ministerraad te versturen, waarin een dergelijk kanaal ais onaanvaardbaar van de hand werd gewezen. Oisterwijk en het daarbij behoren de kerkdorp ,Jieukelom" zijn gisteren getuige geweest van het huwelijk van de 2es zusjes De Kort met hun respectievelijke bruidegommen, zijnde de vijf gebroeders Bertens uit hal naburige Berkel-Enschot, en Jan van Baar en, die „nog in de familie is", afkomstig uit Udenhout. 'In het raadzaaltje van het gemeen tehuis van Berkel-Enschot. fungeerde burgemeester Panis als ambtenaar van. de burgerlijke stand. De gemeenteraad vader De Kort is wethouder ontbrak niet bij dit heugelijke gebeuren. Burgemeester Panis bood onder een hartelijke toespraak namens de ge meente dan elk der paartjes een herinneringsbord aan. Vier van de zes paren zullen spoedig naar Canada "migreren. Te Baarn is gisteren, op 73-jartge leeftijd' overleden de heer Gerard Ru dolph. Erdbrin-k, oud-lid van dc raad van Nederlandseh-Indië. De heer Era brink was commandeur in de Orde van Chanje-Nassau en ridder in. de Orde van de Nederlandse Leeuw. Een lange filé van auto's en auto bussen, omzwermd door persfotogra fen en nieuwsgierigen, geleidde de bruidsparen daarop in feestelijke stoet naar de in de gemeente gelegen parochiekerk van Sint Petrus'banden. Naar wij thans vernemen is men in de Nederlandse havensteden niet gekant tegen elke verbetering van de ScheldeRijnverbinding. Elk project, dat echter- zou- neerkomen op een Antwerpen—Moerdijkkahaal is voor Amsterdam en Rotterdam onaanvaard baaren zal mét alle mogelijke middè- len worden tegengegaan. Een definitief standpunt1 zal pas door de beidé' Nederlandse havenste den worden, ingenomen, wanneer het derde rapport van de Delta-commissie is verschenen. Het is n.l. niet uitge sloten, dat in dit rapporti een water staatkundige oplossing van het pro bleem is verwerkt. V Deskundigen, die gisteren de. Water staatsdag van het Kon. Instituutvoor Ingenieurs bezochten," zijn van me ning, dat de Delta-commissie zal voor stellen tussen Bergen op Zoom en Moerdijk een"kanaalte graven.Dit kanaal zou tegemoet komen aan de wensen van de Wéstbrabantse in dustrie, De verdere weg van en naar Antwerpen zou zowel door een nieuw kanaal Westelijk van - de engte van Rilland Bath, als door hét Kanaal HansweertWemeldinge kunnen lo pen. Het Belgische blad „Het Laatste Nieuws" deelde vandaag mede, dat de heren Van Cauwelaert en Steenberghe ook ten aanzien van de Rijnvaartpre mies overeenstemming zouden heb ben bereikt In een volledige econo mische unie zal België bjj het openen van een Moerdijkkanaal afzien van Rijnvaartprëmies. Indien het Rijn- vaartverkeer te Antwerpen zwaar zou worden getroffen, zal een commissie waarin ook Nederlandse afgevaardig den zitting hebben, beoordelen of het stelsel der premies weer geheel of gedeeltelijk ingevoerd moet worden In geval deze commissie niet tot over eenstemming zou komen, zal België een beroep kunnen doen op het Bene- luxgerechtshof. Naar wjj uit welingelichte kringen vernemen zal van Nederlandse zijde de kwestie van de Rijnvaartpremies zeker geen reden zijn om een even tueel avioord op de lange baan te schuiven. Gistermiddag tegen haif vijf zijn op de Hooidrift te Rotterdam de twee zusjes Blonk van vijf en zes jaar door een personenauto aangereden. Het oudste meisje moet op slag dood zijn geweest. Het andere bekwam een her senschudding. Het ongeluk gebeurde doordat de uit de ouderlijke woning komende kin deren achter een geparkeerd staande vrachtauto plotseling de weg oversta ken en daarbij de naderende auto niet opmerkten. De moeder van de kinde ren was getuige van het vreselijk ge beuren. De chauffeur van de auto was zodanig overstuur, dat hij in het zie kenhuis Coolsingel behandeld - moest worden. - Sultan Pasja al Atrasj, leider der Droezen, heeft met 35 van zijn volge lingen politiek asyl in Jordanië ge vraagd. September werd bij de in beslag ge nomen particuliere; bezittingen van de arts - in het Huis van Bewaring een tweede briefje gevonden, eveneens in bloksohrift, en dat ook van diens over leden vrouw afkomstig zou zijn. Beide verdedigers oordeelden de twee brief jes van belang voor de strafeaak en lieten ze1 onderzoeken door de schrift kundige Margadant. Toen deze een rap port .gunstig voor - de echtheid der schrifturen had uitgebracht, stelden de verdedigers mr. A. J.'Veltman, de pre sident van de Strafkamer, die de zaak tegen de arts zou moeten leiden, van de briefjes óp de hoogte. Jn overleg met mr. Veltman werd op verzoek, vaö de arts, aan de Rechtbank in raadkamer verzócht, de briefjes nader tewillen onderzoeken. De arts heeft namelijk altijd beweerd, dat zijn overleden vrouw- de. schrijfster van de briefjes was. De, Rechtbank droeg toen de Rechtercom missaris, mr. Stoffels op, een onderzoek ln te stellen naar de,- oorsprong en de echtheid .van de briefjes. -Mr; Stoffels liet" "ditonderzoek C, uitvoeren "door. 1 de.' Rijksrecherche en deze droeg de; heren Margadant,. Deen en'TSrion, op een grin fologischionderzoek te doen. De Rfjks- rechercbéf" spoorde her en der blok sohrift vah:~de overleden vrouw op. .De fehoemdêtiischrittkündigeh concludeer- en óat de briefjes noch door de "over leden vrouw, noch door de arts. waren geschreven, maar door de broer van de laatste, F. O., die verpleegd wordt in een gesticht te Berk el. De "heer Tïrion trachtte F. O. duidelijk te maken, dat ontkennen niet baatte, omdat - de grafo- logen hadden uitgemaakt, dat hij de schrijver was. Daarop bekende de broer. Toen hij verder verhoord werd, zeide F. O.: „Op verzoek van mr. H. heb ik deze briefjes geschreven", waarop prompt de arrestatie van de advocaat volgde.. Mr. H. zeide, dat hij een ernstige grief had tegen het beleid van de Officier van Justitie omdat deze heeft nagelaten, zelfs een summier psychia trisch onderzoek naar de geestvermo gens van F. O. in te stellen. Op 30 Januari werd mr. H. door de Rechter-Commissaris ingesloten en op 3 Februari heeft de raadkamer de ge vangenhouding doen voortduren. Op diezelfde derde Februari herriep de broer evenwel zijn bekentenis. Mr. H. zeide, dat zijn tweede grief tegen de officier van justitie hierin gelegen was, dat deze. ofschoon hij wist. dat de broer op zijn bekentenis was teruggekomen, dit voor de raadkamer verzwegen heeft. Bij de invrijheidstelling van mr. H. heeft het Hof overwogen, dat, daarge laten of het ten laste gelegde een straf baar feit oplevert, er geen voldoende ernstige bezwaren tegen verdachte zijn, om de praeventieve hechtenis te laten voortduren., Tijdens zijn detentie heeft mr. H. zich nog verder met deze zaak ingelaten en daarbij de hulp doen in roepen van prof. dr. G. J. F. Böttcher, buitengewoon hoogleraar in de phy- sische scheikunde en grafologie te Lei-' den. In een voorlopig rapport aan bet' 'gerechtshof spreekt deze grafoloog zijn grote twijfel uit aan de juistheid van het rapport van de heren Margadant, Deen en Tirion, aldus mr. H. De persdienst van de Wesiduitee bonds president heeft de inhoud bekendgemaakt van het antwoord van prof. Heuss ,op hel schrijven, waarin Koningin Juliana dank betuigde voor de Duitse hulp na de watersnood. De Bondspresident schreef, dat vele Duitsers het als een plicht hebben ge voeld, om Nederland-te helpen, dat zo ernstig in de jongste oorlog heeft ge leden. Zij hadden hiermee het bewijs willen geven van een houding, waarvan menselijkheid en naastenliefde de lei dende morele beginselen zijn, aldus prof. Heuss. -. TV E heer Stapelkampheeft aan de minister van Wederopbouw .en.:.' Volkshuisvesting gevraagd of het juist ::- is, dat „blijkens officiële notulen .van een bespreking inzake „zwarte lonen." in het bouwbedrijf.' de minister "deze.g,; „zwarte lonen" in bescherming geno- men had en de wens had uitgesproken, dat te dezer zake zo weinig mogelijke'; strafvervolging zou worden ingesteld:; - De heer Stapelkamp stélde verdek een aantal vragen in dit 'verband die;^?; op eerbied van. de wét en op het be lang van het bouwbedrijf betrekking hadden. Het antwoord van de minister iï merkwaardig. Hij zegt: Er zijn geen officiële no-:.-' tulen. Wat de heer Stapelkamp hem vragenderwijs in de mond legde, is 4e summier en te eenzijdig om een juist beeld van het besprokene te krijgen- Van verder antwoord ziet de minister, af. Ons kómt het voor, dat de minister-,| een schone kans voorbij beeft laten gaan, gelet óp hetgêeii men- hem in' r de mond gelegd heeft, oni nu eens te vertellen wat hij dan wel. over.: „zwarte jij lonen etc" denkt engezegd heeft. .i. Want dit is een kir (kluitje in 't riet).?; In zijn vergadering van Vrijdag 26 Februari zal de: Sociaal lEconomiseheSf Raad het ontwerp-advies in zake de telijke ouderdooaisverzekering behan delen. ■- De- minister van Sociale Zaken en?.'.^pc Volksgezondheid, de heer J. G. Suurhbfï(;. v- zal "de. behandeling van het advies- bö-'.ï.-:i' wonen. V Voorts zullen in deze vergadering van de Raad ook de vraagiiunten worden he-si-j ïg sproken'voor de Kinderbijslagwet,'?; voar-J^®: uitlopend - op het'advies in zake';dèze.: i wet, dat ter behandeling 'in - de verga-fc;:^*; der ing van de Sociaal- Economische Raadó&fr| van 26 Maart zal'komen. o'hhf Indien men Vrijdag .26 Febroari '.hiet;^|||! gereed zou komen,' ligt "het in debe- fis doeling, de vergadering op S Maart yoorh' te zetten. .V- Gisteren wérden duizenden "daklozen als gevolg van de overstromingen!in New South Wales (Australië) .mét dysenterie bedreigd. In Casino en Lismore, waar de Over stromingen naar schatting voor meer dan 18 millioèn golden schade aange richt hebben, -raken de drinkwater- voorraden uitgeput. M De Haagse advocaal rnr Huygcr.s, die op grond van het vermoeden van gepleegde falsificaties mei briefjes, welke in de Berkelse affaire een rol speelden, teas gearresteerd, is Dinsdag door het Haagse Gerechtshof weer op vrije voeten gesteld. (Van onze Haagse redacteur.) Het-college van B. en "W. heeft thans aan de Haagse gemeenteraad voorgesteld de commissie, die een onderzoek zal gaan instellen naar het bjj de inmid dels geliquideerde'hi.v. Haagse Woning bouw Maatschappij gevoerde beleid en de oorzaken van het fiasco van deze ge meentelijke onderneming, samen te stel len als volgt: voorzitter prof. mr. P. J. Oud. oude-burgemeester van Rotterdam, tot leden prof. mr. D Simons, buiten gewoon hoogleraar aan de Econ. Hoge school te Rotterdam, wonende in Den Haag, en ir. E. H. Kraafivanger, lid van de Eerste Kamer,-wonende te Rotter dam. Het secretariaat zal worden opge dragen aan dr. S O van Poelje, admi nistrateur bü de Ver. van Ned. gemeen ten, wonende in Den Haag. Zij hebben zich bereid verklaard een eventuele be noeming te aanvaarden. Voorts wordt voorgesteld deze com missie uit te nodiger, een onderzoek de meest ruime zin in te stellen naar het beleid van de raad_ van commissa rissen, de raad van toezicht en de voor malige directeur van de n.v. Hawoma, ir. P. Stempels". Dit onderzoek zal zo wel het financiële als het bouw-tech- nische beleid omvatten, alsmede alle andere beleidsvraagstukken. Hiertoe willen B, en W. dc commissie de bevoegdheid geven om: a. alle boeken, notulen en verdere bescheiden van de n.v. Hawoma en de gemeentelijke woningdienst ter inzake te verlangen. b. al diegenen te horen, die zij voor een goede en juiste vervulling van baar taak wenst te horen. c. verder alle maatregelen te tref fen. die voor het onderzoek nodig of gewenst worden geacht. Liquidatie per 1 Maart Inmiddels is dezer dagen een alge mene vergadering van aandeelhouders van de Hawoma gehouden, waarin for meel tot de ontbinding per 1 Maart werd besloten.Voorts werden iri deze vergaderingen tot liquidateuren 'be noemd de heren ir. J. van Zon, tjjde- iijk belast met de directie der Hawoma en T. Korff, accountant.-De heer Van Zon zal als waarnemend directeur, blij ven optreden. De liquidatie zal doof deze liquidateuren worden verricht hut ten verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen en de raad van toe zicht. - De heer dr. E. J. Tobl. die voor de P. v. d. A. deel uitmaakt van de ge meenteraad eri ais raadslid zitting in'de raad van commissarissen,had, heeft, met ingang van 16 Februari zijn ontslag als commissaris genomen. -1 Doktoren, politie en vrijwffligerkïWerrrf®»^ kén"' inv, temperaturen yan/,:j90;';;g^tófflT.;C'M onder .'een - blakerende zon tendddemyan! hop^''roti^de:oyérblijfsdén'.;t^pl0j'|^^^ -Er zijn pompmachines périwÜëignilg^S naar - de belangrijkstei steden overstroomde gebied- overgebracht. !1 Vliegtuigen van de R.A.A.EV' gaan'.'! voort, met de aanvoer van -leyênsmid;!; delen', bloedplasma, matrassen'; -Jen?; dekens? naar:, hét getroffen gebied.:?^,::::; De politie, die uit alle macht -dé.' strijd tegen' de dysentrie aang"ébónden?.;-: heeft,heeftmaar weinig mensen oyer.'k om op" te -treden tegen een brede •golf-.;? van plunderaars. Depkmderaars/ "voor het merendeel jeugdige personen;; doen weinigmoeite omhtm hahdeiingen ;',tè?S verbergen. Zij gooien ruiten vah winkels in en -forceren deuren. Zij stelen ,-alles; I vanaf dingen van weinig waarde -tot éïx met -radiotoestellenen :?keukehuit$'ii^| rustingen. Tussen- Lismore en de 2eo zfa dui-" zenden koeien, paarden en varkens véri dronken. Sommige 1 bóerenhebben ,'iÜ hun vee -verloren: Volgens Woensdag in Djakarta ontvangen berichten hebben volge- lingen van de R.M.S. in Znid- en West-Ceram de plaatsjes? Hatasua én Waisamu bezet en vervolgensin?' brand - gestoken. Deze volgelingen stonden onder leiding van zekere Sobakwa, die de rang van kolonel - zou voeren. Hét Indonesische" léger" heeft, - nadat versterkingen waren aangekomen, de ?:?f plaatsen wederbëzét. HetVléger, dat - enige verliezen leed, .heeft thans de toestand weer in handen.De ver liezen aan de zijde van de R.M.S. zijn niet bekend. (Van onze correspondent) i Onlangs zond een inwoner, van Harderwijk een brief aan een kennis in het Drentse, plaatsje Moscou bij HoÜandsch'e- veld. De adressering was- een voudig: Aan de Heer.'.;'/ te Moscou. Toen begon de brief een grote tocht door Duitsland, Polen naar de Russische hoofd-: stadeen afstand van bijna drié duizend kilometer voor een - dubbeltje In Moskou wist mén met de i brief geeri raad. Postbeambten daar voorzagen de enveloppe van talrijke stempels: onbestel baar zonder - nadere adres- aanduiding. De brief kwam terug in Har- -- derwijk. De afzender heefttoen bij heti- woord. Moscou Holland-3? scheveld (Dr.) geschreven: En zok kwajn de brief uit '.Harder- -? wijk via Moskou ih~ Moscow

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1