HOUDING COMMUNISTEN SCHERP GELAAKT m Op één na Eerste Nederlander heden voor het landgerecht Een meer weg sociale Minister Zijlstra verklaarde in Tweede Kamer: Prof. Oud wakkerde het rode runioer-vuur aan Revoiutionjiaire Raad weigerde hem volledige bevoegdheden - Minister Stevens geeft toe Opstand in Syrië Imvonende Indonesiërs lieten 49 kogels bij hem achter Kolonel Nasser eerste minister Is generaal Neguib:"; nog wel in leven? J DONDERDAG 25 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2706-, Weerbericht m enthou siaste meisjes, Thailandse prins bij l Prins Bernhardt UjX a De arrestaties in Indonesië Vierdaagse te Nijmegen 27 l/m. 30 Juli Irak kiest voor het - 'Westen, Nieuw wapen voor het; Britse leger it VERLEGEN HERTOG E.D.G.-oorkonden in Parijs gedeponeerd Twéé zwaargewonden II Meer dan 30 schepen in het ijs van Oslofjord «Pt' MM Botterdam: Witte de Wittutraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacbtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'i-Gravenbage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. J 2.26 per maand, i 6.75 per kwartaal Losse nummers 38 cent. Verschijnt dagelijks. 1 Directie: O. A. KEUNTNG en Sir. K. VAN HOUTEN Weersverwachting tot Vrijdagavond. |i||0 WISSELEND BEWOLKT Wisselende bewolking met enkele verspreide buien.; Matige tot krachtige Zuidwestelijke wind. Dezelfde of iets lagere temperaturen. - O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE vraag op welke wijze een goede rechtsbijstand voor on- eq min vermogenden wordt verkregen, moet, naar het ons voorkomt, aldus beant woord worden: Deze rechtsbijstand moet verleend worden in een vorm en op een wijze, 'die de gewone rechts bijstand, die de cliënt zelf volledig betaalt, zoveel mogelijk benadert. Wanneer wij de bestaande practijk vergelijken met die regel dan blijkt er een grote afstand tussen die beide. De onvermogende cliënt krijgt zijn advocaat toegewezen en hij heeft het gevoel dat hem een gunst bewezen wordt. Wanneer wij het door minister Don kers voorgestelde systeem met die regel vergelijken, dan blijkt er echter al evenzeer een grote afstand tussen beide te bestaan. Immers, in het systeem van het ont- werp-Donker worden de on- en min vermogenden voor hun rechtsbijstand aan de normale advocatuur onttrok ken. Zij worden helemaal tot een geval apart. Ze zijn voorwerp van sociale zorg. En dat wordt nog eens extra beklemtoond door te hunnen behoeve een ambtelijk apparaat in het leven te roepen dat hun zaken nu verder ook geheel beredderen zal. Een beperkt aantal advocaten worden medewerkers van hét Bureau van Rechtsbijstand tegen een jaarlijkse vergoeding. Dit betekent onherroepelijk, dat deze ad vocaten zullen verambtelijken. Op deze advocaten zijn de on- en minver mogenden aangewezen. Keuze heeft hij niet Die heeft hij ook niet in het bestaande systeem. Maar de toevoe ging geschiedt thans zo, dat alle advo caten hun deel krijgen van de pro-deo praktijk. In het systeem-Donker ge schiedt de toevoeging uitsluitend uit de bcyrkte groep der medewerkers. Er zijn nog allerlei andere bezwaren aan verbonden. Maar ndar de zijde van de cliënt ge zien is dit het hoofdbezwaar: De on vermogende cliënt krijgt geen keus. Hij krijgt gratis rechtsbijstand. Maar hij krijgt die van een rijksinstelling, wy vinden, met alle erkenning voor de technische eni financiële verbete ringen, die het systeem-Donker biedt, dit punt in vergelijking met wat het bestaande stelsel geeft, zelfs een achteruitgang. Want in het bestaande stelsel komt de onvermogende niet bij een rijksinstelling terecht, maar by het korps zelf, dat de rechtspraktijk be oefent. Van de rijde van dead vocalen is nog een ander bezwaar naar voren ge bracht Het stelsel-Donker brengt mee dat de rechtshulp aan on- en minver mogenden aan de overgrote meerder heid der advocaten wordt onttrokken. Dat betekent waar 10 der bevolking zijn rechtshulp zelf volledig betaalt dat 80 der justiciabelen uit de praktijk der gewone advocaten verdwijnt. Men voelt dit als een be zwaar; van ernstige aard. Deze advo caten verliezen daardoor in hun prak tijk contact met het volk als geheel. Uit het vorenstaande volgt dat een .goede regeling van de rechtsbijstand aan on-., en minvermogenden in ieder géval aan drie eisen moet voldoen: 1. De advocaten, en deurwaarders moeten een bescheiden maar redelijke beloning voor hun diensten ontvan gen. 2. Iedere 'advocaat die daartoe roe ping, gevóélt .moet de. mogelijkheid hebben daarvoor in aanmerking te ko men. 3. Er moet een mogelijkheid -■ wor den geschapen voor de cliënt om uit de advocaten, bedoeld onder 2, zelf zyn keuze te doen. Het 'systeem-Donker '.maakt een einde aan .de onbetaalde rechtshulp. Daf: is een verdienste en in zoverre voldoet het aan de onder 1 gestelde eis. Het brengt ook belangrijke en nut tige vereenvoudigingen in de bestaande gratis-admissie-procedure. Maar' het voldoet niet aan de eisen genoemd onder 2 en 3. In Engeland bestaat een regeling waarin de regels genoemd onder 2 en 3, wel toepassing vinden. Het is niet in te zien waarom dat in Nederland niet zou kunnen en waarom het systeem-Donker niet in die zin zou kunnen worden gewijzigd. Het behoeft geen betoog meer, waar om wij daar voorstanders van zijn. In de eerste plaats stellen de' advocaten in het algemeen daar blijkbaar prijs op. En in de tweede plaats, en dat is nog belangrijker, is dat uit sociaal oog punt voor de. cliënt beter en aantrek kelijker. Hij wordt daardoor zoveel mogelijk gelijkgesteld met de beta lende cliënt. Op die wijze voelt hij zich het minst voorwerp van zorg. Hy is geen géval van het bureau en de daap- aan verbonden medewerkers. Maar hy wordt in staat gesteld om voor de rechtshulp, die de rechtsstaat hem ver schaffen moet alleen al omdat die staat die rechtshulp voorschrijft zelf te kiezen aan wie hij zijn belangen, ter behartiging zal opdragen. De zaak blijft zo meer in de sfeer der vrijheid, waar de rechtspraktijk van nature thuishoort. En dit deel van het leven kan zo worden behoed voor verambtelijking en verstatelijking. Prijsverloop geen reden Gisteravond woonde HM, de Koningin de galavoorstelling bij van de Tien Wijze Dtcazen", ter gelegenheid van het elfde lustrum van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. HM. in gesprek met de praese van de U.VJS.V^ mejuffrouw E.M. N{jenhuis. ■D» Amerikaan* minister voor - he« Leger, Stevens en senator McCarthy hebben Woensdag op een geheime ver gadering In Washington besloten, van daag niet htm geschil .over het gevat l'ereag ln het openbaar op een bijeen komst van -McCarthy's subcommissie ■rtu» 'onderzoek uit te vechten. De minister had" de openbare bijeen komst, welke door de televisie zou moe ten worden uitgezonden, georganiseerd, nadat hij generaal Zwicker en een andere generaal bevel had; gegeven niet voor McCarthy's subcommissie te ver schijnen. gezien 'de „beledigingen en vernedering" vaav generaal Zwicker op een vergadering van de subcommissie. Stevens heeft er Woensdag echter mee ingestemd de „namen van alle per sonen" te noemen, die zyn betrokken bij het geval van dr. Irving Peress. een voormalig majoor van het Amerikaanse leger, die heeft geweigerd te verklaren of hij ooit communist is geweest. Ste vens ontkende echter na de geheime bijeenkomst met McCarthy, dat htf terug is gekomen van zijn standpunt van verleden week, toen hy weigerde de twee generaals toe te staan voor de ■subcommissie te verschijnen. Het'onverwachte" toegeven van mi nister Stevens heeft in Washington ver rassing gewekt, aangezien-• hij gesteund werd door. minister Wilson (Defensie"1 en andere vooraanstaande figuren. Volgens onbevestigde berichten werd hij -ook gesteund door president Eisen hower.. Twee Britse gevechtsvliegtuigen zijn boven- Henri-Chapelle in- de Belgische Ardennen met elkaar iii botsing gekomen en naarbeneden gestort.De beide pi loten kwamen om het leven. (Van onze parlementaire redacteur.) De communistische interpellatie over de prijsstijgingen van de laatste tijd is dank zij het optreden van prof Oud cn van de president van de Kamer dr Kortenhorst gistermiddag in de Tweede Kamer met meer rumoer verlopen dan zich aanvankelijk liet aanzien. De communisten probeerden 0.e prijsstijgingen, die in sommige bedrijfs takken zich hebben voorgedaan, op demagogische wijze uit te buiten om te bewijzen, dat de loonsverhoging van 5 procent onvoldoende is geweest en om van de regering te eisen, dat een prjjzenstop wordt afgekondigd. De interpellant, de heer Reuter, dien de twee moties in. Daarin vroeg hij een loonsverhoging van 6 procent met terug werkende kracht tot 1 Januari en de af kondiging van. de pryzenstop. Minister .Zijlstra toonde aan, dat de heer Reuter ongelijk had, toen hij be weerde dat de consumpitiebeperking door de loonsverhoging en de belastingen ver laging niet was verdwenen. Van een her nieuwd optreden van de eonsumptiebe- perking kan volgens de minister niet of nauwelijks worden gesproken. Het prijs indexcijfer van het levensmiddelenpak ket.is van 15, Dec. tot 15. Jan. gestegen tot 122.8 punten pp basis 1949 is 100, ter wijl volgens de berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek tussen 122.5, en 123 „britische zone" ligt, waar het probleem van de consumptiebeper king zich voordoet. De minister wees er op, dat de werkelijke loonronde 7% pro cent is geweest en dat thans een verbe tering, is ingetreden van 1 1.2 punten. Op: 15 Januari- was bovendien de verla ging van de loonbelasting nog niet uit gewerkt..', :ir De prijsstijging van 3 punten in de pe riode van 15 Dec. tot 15 Jan. toont aan, dat van een doorwerking van de loon- rtfflde^eigeidijk.geeasprake :is. want de stijging van dtóe drie punten is'samen gesteld uit* le de stijging van*de huren met specifieke compensaiies - met 1% punt, belastingen, verzekeringen en con- tribtutiea punt, seizoenstyging punt en stijging van de internationale goederenpryzen (koffie, cacao eis.) 14 punt - i Min. Zijlstra. Dr. Kortenhorst De minster zag geen aanleiding om een algemene prjjsstop af le kondigen, omdat er geen'reden tot ongerustheid be staat voor het' prijsverloop in de naaste toekomst. De regering blijft echter waak zaam in specifieke gevallen. Frijsbeheersingsmaatregelen waren vol gens de minister niet alleen niet nodig maar ook niet het juiste middel. Een meer doeltreffend middel zag hij in het ver sterken van de mededinging en het te gengaan van prijsafspraken.'De bewinds man betwijfelde of de verhoging van de kapperstarieven kostprijstechnisch wel verantwoord was, In ieder geval vond hij deze niet opportuun. Minister Zijlstratoonde aan, dat de communisten Gortzak en Reuter tegen over de gesystematiseerde berekening van de prijsstijging van het levensmid delenpakket door net CJ3.S. met bere- De „Sydney Daily Mirror" heeft ge meld, dat de knappe meisjes uit Tas mania de hertog van Edinburgh verle- ï®n maken. De hertog had eerst ge lachen, toen de meisjes in Hobart zucht ten en knipoogden, als hij langs hen h'ep. Toen de meisjes echter aan zijn jaspanden begonnen te trekken en door politie-afzettingen heenbraken en gillend op hem afstormden, werd hij verlegen. De koningin en de hertog vlogen Woensdag van Hobart, de hoofdstad van Tasmanië, naar het landgoed Connorvü- le aan de Noordzijde van het eiland, waar het koninklijke-paar de gast zal fijn van de eigenaar Roderic O'Connor, De Nederlandse ambassadeur Baron W. van Boetzelaer van Oosterhöut heeft vandaag bij het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken de oorkonden be treffende de Nederlandseratificatie van het Europese legerverdrag en de bijbehorende- protocollen gedeponeerd. Frankrijk moet thans alle betrokken regeringen van de Nederlandse stap op de hoogte stellen. De Nederlandse ambassadeurs in Washington en Londen zullen oorkonden deponeren betreffende banden tussen de EJD.G. enerzijds en de NA.V.O, en Grooé-Britannië anderzijds. Eén der hofdames van Prinses Mar garet, mevrouw Lowtrer, heeft onlangs het leven geschenken aan een doch tertje. Na de plechtige doop in de St. .Michaels kerk namen moeder en kind plaats in de. auto van de konink lijke peetmoeder, die haar huiswaarts bracht. Vanmorgen half,, zeven zijn hij een boiling op de.Rijksweg 12 bij de Liesbos onder Utrecht lussen een personenauto uit Ulrechl en oen. tankauto uit Klaas waal, de. bestuurder van de personenauto de 28-jarige W. L. en de inzittende de heer H. J.S„ beiden uit Utrecht, ernstig gewond. keningen schermden, die zij niet konden waarmaken, ja zélfs niet overlegden. Bovendien grijpen zli dan de stijging van de tarieven en de prijzen in een bepaal de bedrijfstak aan om te bewijzen dat zij het gelijk aan hun kant, hebbend „Men wekt dan de schijn, dat ik mij alleen op de koele cijfers baseer, en dat zij en niet ik de menselijkheid aan hun kant hebben", zo riep de minister uit en hij voegde er aan toe: „Deze wijze van de batteren is unfair, afgezien dat zij nog onjuist is ook". Zie verder pagina 3 Volgens nog niet officieel, bevestigde berichten is in Noord-Syrië een opstand uitgebroken. Volgens andere berichten zon president Abib Sjisjakly afgezet zijn. Te Londen te ëen uitzending opge vangen van radlo-AIeppo, waarin Rats Mustafa Hamdoen alle strijdkrachten van het. land oproept zich' te voegen bij de „troepen van Noord-Syrië in hun strijd teren, pet regiem- ipn Damascus. VcK>r^hev;'ogénMl^:aldus,ide"~nidtor- seheidt' .Noord-Syrië zich van de rest van het land "af." Onze .Arabische bevolking verheugt zich over de omverwerping van de des poot Shishakly, aldus de uitzending van Radio Aleppo. - - Dit is de betekenis van de vitale, krachtige revolutie na een periode, wel ke zonder precedent is wat betreft des potisme en wreedheid. Dit is een grote dag in de geschiede nis der Arabieren, het is het eind en het begin. Reuter meldt, dat Radio-Damascus normaal met de uitzending voort is ge gaan en niets gezegd heeft over het be richt uit Aleppo, Genoemde oproep werd herhaaldelijk uitgezonden. In een bericht van A.F.P. wordt gezegd, dat in Beiroet berichten uit Aleppo zijn opgevangen, waaringezegd wordt, dat in Aleppo op stand is uitgebroken' en dat in deze stad een einde is gemaakt aan het re giem van Sjisjakly. l Gistermiddag is van één der hellingen van de Rijkswerf te" Den Helder, te water gelaten Hr. Ms. patrouillevaartuig ,J3alder", als eerste van een serie van vijf Marinevaartuigen to bouwen op de Rijkswerf als onderdeel van het'Amerikaanse Off-Shore Procurement Program. De vijf schepen zullen alle namen dragen uit de Noorse mythologie en worden gebouwd voor Amerikaanse rekening. De te waterlating, in aanwezigheid van hoge autoriteiten van de Koninklijke Nederlandse Marine, werd verricht door mevrouw A. Hitchcock, echtgenote van kapitein ter zee Russel S. Hitchcock, United States Navy Shipbuilding liaison Officer in Den Haag. De kiel voor de Balder" werd gelegd op 1 Augustus 1953. TA AT de toestand van het lager on- u derwijs in Nederland de laatste,g jaren niet bepaald rooskleurig te. noe-.g; men is, dringt langzamerhand totonswi volk door. Grote klassen en een -tekort aan onderwijzers. Op 16 Jan. 1953 zs- gen er van de leerlingen by het g.I.o.r;|! 287.000in klassen van 35 't.m. 39 294.000 212.000 64.000 11-000 1.400 40 Lm.'44 45 t.m. 49 50 t.m.54 55 tan. 59 60 tin.-.64;, 'M Op dit ogenblik is de toestand zeker weer ongunstiger. Op 16 Jan. 1953 was?; het klassegemiddelde 35.6. Thans is ditS zeker hoger. Nederland deelt deze': onderscheiding" met Portugal, datéen?; klassegemiddelde heeft van 41; "En. Portugal slaat hier het record van alle' Westeuropese landen! Nederland op:" één na het hoogste gemiddelde. twijfelachtige eer! - .'AiS-I Prins Bernhard heeft gistermiddag tal paleis Soestdiik een van zyn oude; vrien-^lj den ontvangen: de 45-jarige Thaiiandse Prins Chula Chakrabongse, neef vanCde'ig^j tegenwoordige Koning 'vanvThtilemtli'S^I^ Om 3 uur kwam Prins Chulametbetfffyf. Kii.M.-vliegtuig uitBangkok metS'zynï-ïp Engelse vrouw op Schiphol aah#Het"ifiS echtpaar- begaf zich onrmddéHykripefi^ïï; auto naar Soestdijk, waar het enkele:fJk uren in het,Koninklijk Paleis doorbracht.Vi Gisteravond om half tien- zétten j Prins Chula en zijn echtgenotede reis .naar Engeland "per--vliegtuig voort.1 „Ik ken Prins Bernhard reeds sedert|># 1937, toen ik hem tijdens, de kroningsr»® feesten van. Koning George V'VXKont-tiij moettè," vertelde Pruis Chula op iSchiPr^i op zijnnaam gestelde perskaart.- hol. 'Hij toonde nietv.zondertrots^'eenSs: ben ook, journalist," vervolgde hy. '.Jk;;'-,:-1 schrijf politieke artikelen voor #Tbai-a||t landse? bladen." Hij heeft bovendiendiverse i.bockri»,'.fg| waaronder biografieën, geschreven."; 1 ..-'-.^.1.1 - -TT—5» President Nesuib van W-I Meer dan dertig schepen zitten vast in het ijs in het Oslofjord. Men vreest, dat de toestand slechter zal worden dan ooit tevoren. Egypte afgetreden GENERAAL NEGUIB teveel geëist De eerste der in de laatste tijd in Indonesië gearresteerde Nederlanders heeft Donderdagmorgen terechtgestaan voor het landgerecht te Djakarta. Het was de heer V. Barkey, die op 10 Ja nuari in zijn woning aan Gunung Sa- liari te Djakarta werd aangehouden en er van beschuldigd wordt, 49 ko gels in bewaring te hebben gehad, dan wel verborgen te hebben gehouden zonder de daartoe nodige vergunning, te bezitten. Als getuigen werden ter terechtzit ting, die onder leiding stond van de landrechter mr. G. K. Lim, gehoord de inspecteur van politie Bos en twee assistenten, die de kogels in het huis van verdachte hadden aangetroffen en in beslag genomen. Na verhoor van verdachte en getui gen, werd de zitting verdaagd tot Don derdag 4 Maart. Dan zal de ambtenaar van het Openbaar Ministerie Siahaan, zijn requisitoir houden, dat gevolgd wordt door pleidooi van de verdediger van verdachte, mr G. J. Boegheim.' Tijdens zyn verhoor verklaarde Barkey, dat hy op 30 December 1953 in een der voorkamers van zijn huis onder de electriciteitsmeter een karton nen doosje met kogels had gevonden. De kamer waarin hij deze vondst deed, Een zegsman van de Indonesische politie op Noord-Sumatra heeft mede gedeeld dat de Nederlander Kolk. werk zaam op een regeringsbureau, in Me- dan is gearresteerd en voor verder onderzoek naar" Java is overgebracht werd sinds Juni 1953 bewoond door een uit 8 personen bestaande groep, leden van het voormalige studentenleger, .de Tentara Peladjar. Dé leider van deze groep was zekere Soemarjono. Barkey verklaarde, dat hij ,op 19 De cember vorig jaar schieten, had ge hoord in de door de jongelui bezette kamers. Hij deed daarvan aangifte. Bij het door de politie ingestelde onder zoek bleek de radio, die eigendom van de studenten was, door een schot te zijn getroffen. Op 29 December verliet de groep het huis, waarschijnlijk uit vrees voor de gevolgen van dit politie- onderzgek, aldus Barkey. De dag na het vertrek van de leden der voorma lige Tentara Peladjar had hy gekeken of zy niets hadden achtergelaten. Hy vond bij die gelegenheid het doosje met de kogels. Hy borg de kogels op in een gereedschapskist in zyn slaap kamer. Desgevraagd zeide hy' voornemens te zyn geweest bij de politie aangifte te doen van de vondst, doch hij stelde dit uit, omdat hij vermoedde, dat de kogels toebehoorden aan de jongelui. Hy wilde wachten of zy zouden terug- komep om de kogels te halen. Voorts zeide .hij de aangifte te hebben uitge steld, omdat hy bevreesd was daardoor in moeilijkheden te geraken. Getuige inspecteur Bos verklaarde geen aangifte te hebben ontvangen, dat Barkey kogels in bewaring zou hebben. -Hij vond ze echter, toenhij huiszoeking deed na de opdracht- van zijn commandant om Barkey's - zoon te arresteren. President Nguib van Egypte heeft ontslag gevraagd uit al zijn regerings-'i functies. Dit ontslag is door de Revolutionnaire Raad aanvaard; aldusaisilipi hedenochtend te Cairo' door majoor Salah Salem, minister van1 Voorlichting,?. bekendgemaakt. Majoor Salem verklaarde, dat luitenant-kolonel. Nasser lalle|^* bevoegdheden op zich heeft-genomen als leider van.de heersende militaire Junta, „tot aan- de bevrijding van het land van" imperialistische krachten"*!!' De post van president van de republiek zal open blijven tot de terugkeer van het parlementaire leven in Egypte. i wsA „wegens zijn reputatie" en dat de jonge officieren een leider nodig achttéa/.ge-J-IS zien' - hunleeftijd en rang.' Generaal Neguib was zelf niet aan-S ;J wezig op de' vergadering van de "Revo'- '"!|g lutiohnaire Raad. In Cairo ishet vrus-:v-.;S tig.' In Londen hebben de eerste-berichten'.-';;)? van Ncguibs aftreden, die ln het •holst<|B| van - de nacht werden ontvangen, oc-r; schudding verwekt. In de eerste :';eom-?fe^ mentaren werd gezegd, dat de' ;onder44|| handelingen, over Brits-EgypOsehé&-!géj;j^s| schilpunten waarschijnlijk niet gemak-c-;;:, kelyker zullen worden. Uit' de wijze...;:-; van Neguibs aftreden zou voorts ..kun--,^ nen -worden opgemaakt, dat.de generaal minder .vrij was en minder -machtbe?.- zat, dat men meende en dat hij de ge-.: vangene van de Revolutionnaire Raad was. ":\7 De leden van de Revolutionnaire Raad, het opperbevel en de kabinetsministers werden hedenochtend vroeg bijeenge roepen voor een buitengewone vergade ring, welke werd voorgezeten door luitenant-kolonel Gamal Abdel Nasser, de vice-premier. Deze raad heeft alle bevoegdheden van generaal Neguib overgenomen. In een communiqué zegt de Raad,'dat ko lonel Abdel Nassar is benoemd tot eer- ste-minister. Nasser heeft In geheel Egypte de noodtoestand afgekondigd. Neguib nam zijn ontslag als president van de repu bliek, voorzitter van de Revolutionnaire Raad, en eerste minister, omdat de Raad weigerde hem de -volledige bevoegdhe den te géven, die hü eiste. Neguib wil de het recht hebben om zijn veto uit te spreken over besluiten van de Revolu tionnaire Raad, om ministers te benoe men! en te ontslaan eu om officieren' en functionnarisscn te benoemen of te bevorderen. Kolonel Nasser-'spreekt vloeiend En gels. In de Tweede Wereldoorlog was hij "verbonden aan de Britse strijdkrach ten in het "Wést-Egyptische woestijnge bied. Hy is 36 jaar. Tijdens de Pales tijnse oorlog verwierf hii zich wegens zijn houding in de slag van Faloega de bijnaam „Tijger van Faloega". Hii stamt uit een eenvoudig boerengezin in Bo- ven-Egypte. Nasser wordt beschouwd als de „sterke man" van het huidige Egyptische regiem. Hoewel hij fel anti-Britse leuzen ge bruikte, zoals „weg met de Britten". „Egype voor de Egyptenaren", en'felle anti-Britse redevoeringen hield, toonde hij in gesprekken met buitenlandse jour nalisten een gematigder houding. Generaal Neguib kwam op de staats greep van 23 Juli 1952 aan de macht. Op 10 Februari 1953 werd de volledige macht voor de duur van drie jaar in handen van - generaal Neguib en de dertien- hoge officieren van de Revolu tionnaire Raad afgelegd, Neguib is 53 jaar. In de bekendmaking na de vergade ring van de Revolutionnaire Raad. waaraan ijlings opgeroepen ministers hadden deelgenomen, werd een verslag gegeven van de geschiedenis der revo lutionnaire beweging. Gezegd werd o.m.. dat generaal Neguib niet van het begin af aan deel had uitgemaakt van de ge heime beweging, doch dat hii later door de officieren tot leider was gekozen Het bestuur van de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding deelt mee. dat dit jaar de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen met volledige steunen medewerking van de regering te Nijmegen' zal worden gehouden- van 27 tot en met 30 Juli. „Indien generaal. Neguib niet dood; te, staat het wel vast dat zün bewegings- .'-„S vrijheid beperkt is", aldus luidt de ton-'-jg clusie van talrijke buitenlandse journa- listen te Cairo,. t Zij baseren hun gevolgtrekking OPS het feit dat Neguibs lijfwacht, die heingj overal heeft vergezeld, thans zijn wo-T ning bewaakt én geen persvertegenwoöb-S digers tot de .generaal toelaat. De commandant dezer lijfwachtverras klaarde opdracht te hebben alle be-j zoekers te weren. Toen hem gevraagd werd of dé generaal „uit kan gaan. in-', dien hij dat wenst", gaf hii een dubbdé zinnig antwoord:„Ik ben er van over tuigd, dat hy daartoe heden geen v en-. kele wens gevoelt". - Irak zal wapens kopen van het Westen, maar of het het Westen zal., bijstaan in geval van oorlog, zal be- slist worden als het zover is, aldus premier Jamali tijdens een perscon- - ferentie in antwoord op vragen. Hy zei, dat de Arabieren zich.-.' moeten wapenen of het collectieve'": veiligheidspact van de Arabische;Liga als nutteloos laten varen. Zij "moeten^S beslissen of zij wapens zullen kopen, van het Westen of van -Rusland. Irakv- heeft besloten ze van het Westen te/; kopen. In Groot-Brittannlë wordt, gewerkt aan:; een bestuurbare atoomraket voor aanval-p; len' op' de 'grond. f-Y' Begonnen is met de productte yanr'in-i: strumenten om radioactiviteit na atoom-V: ontploffingen vast te. stéllen,-} -.waarvan reeds oefenmodellen 'bij de -troepen zijn.-.'4iiC|

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1