Neguib zit gevangen in zijn villa te Cairo Syrischelegerleiding roept nieuwe president uit -I" wm. Een revolutie verslindt haar kinderen l# i éGeen t^enstelliiigótapëD|v^ handel en de indusl3ri©,Vf-:iS School met twee leerlingen ■Bi Eisenhower steunt Stevens 'iriï conflict met McCarthy „Wij hadden hem kunnen doden, maar lieten hem leven (als Faroek) mm m- Mi mm .VRIJDAG 26 FEBRUARI Zandschip gezonken V.S. eisen sluiting Poolse consulaten VOORSTANDER VAN GROOT-SYRIË Nieuwe maatregelen tegen Nederlanders in ïndonésië West-Duitsland en het Europese leger mgm X ®|§g||| Minister Zijlstra opende R.A.L LeuveKaven geltófet Anglo-Iranian krijgt weer voet in Teheran Westdmtsegrpndyyët| gewijzigd Twee opvarenden gered Het faillissement van de Ou de water se Bank - Straaljager verloor een brandstoftank liSiPi SHt Wijzigingen Frank Samuel overleden Monument voor Semarang op' de „Wonosari" siiSil iM »m:s Brand in Antwerpse wolkenkrabber Dulles naar Genève? I Aanval op kantoor,,. van\ Indonesisch dagblad sgBi Ten behoeve van invoering de dienstplicht l'SSwI yangl Handelsagent tót een mm jaar -veroordeeldli|^^É In hoger, beroep is vanochtend,?'deV4i;'?4 jarige handelsagent- P. van-'.. '.E: v.-.uit'M Utrecht tot dezelfde straf veroordeeld^ die hem in eerste instantie door - dèigf Utrechtse Rechtbank was opgelegd!"' Amsterdams gerechtshof.bevestigdenL-cl' het vonnis van 1 jaar met aftrek:,wegéns|§§ verduistering van ruim -84.000iten ^ha^fü 'dele van. de -N.V. -Meetfabrifefe#£D&^ Maas"-te, Rotterdam. r Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 tl LI Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18.30—19JO uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro «4867 Redactie: Tel. 111392 8 0 MBe' Administratie: Tel. 134402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon «vsuw Abonnementsprijs52cent per week, 2.26 oer maand. 6.7J per mvartaal Losse nummers 13 «ent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEtJNING en Mr. K. VAN HOUTEN SENATOR McCarthy is op het ogenblik wel een van de meest spectaculaire mensen van Amerika. De door hem gepresideerde Senaats commissie houdt als een soort inqui sitie in Amerika huis. En menigeen zit te bibberen op zijn stoel, uit vrees dat deze inquisitie van McCarthy ook hem zal treffen. Het systeem wekt terecht afgrijzen ln het buitenland, het wekt verzet in Amerika zelf. Truman, de afgetreden president, uiteraard de vijand van de Republikeiii McCarthy, evenals Eisen hower, de president-partijgenoot van de senator, traden tegen hem op. Maar McCarthy hield keep en men kreeg hem niet onder de knie. Thans schijnt het weer op een felle tegenstelling uit te lopen. Want grote deining is er ontstaan over het con flict tussen McCarthy en Stevens, de minister voor het Leger, die zich be schermend voor de, door McCarthy belaagde officieren had geplaatst. Het akelige van het systeem-McCar- thy is dat .het een ketterjacht is. Het gaat verder dan het terzij desteilen van mensen, die verkeerd zijn. Men maakt jacht op futiliteiten en men maakt jacht op mensen,die helemaal geen communisten zijn, maar die, omdat zij niet in de vereenvoudigde probleem stellingen van McCarthy's demagogie passen, voor communisten worden uit gekreten. Gelijk in een artikel in het Britse blad The Spectator geschreven werd: Leden van de communistische partij, fellow-travellers, neutralisten en sen timentele pacifisten worden over één kam geschoren. Wat de mensen in en buiten Ameri ka irriteert is dit dat er hier mensen gebroken en carrières vernietigd wor den zonder dat een objectieve ana lyse van de gevallen verzekerd en een behoorlijke rechtsgang gewaarborgd zijn. TNTUSSEN is A dat McCarthv het merkwaardig dat McCarthy tegen het vele ver set in, zijn positie handhaaft en telkens weer overwinningen hoekt. De inqui sitie blijft troef. Het artikel in The Spectator, dat wij 'al'even citeerden en. dat de man Aan de kop van de Dordtse Kil is gisteravond een schip gezonken. De twee opvarenden, schipper Oosterlee uit Maassluis cn zijn knecht konden door een. betonningsvaartuig van de Rijks- waterstaaat worden gered, zodat zij met de schrik en een nat pak vrij kwamen. Het 53 ton metende schip de „Ener gie" genaamd, was waarschijnlijk te zwaar met zand geladen, tengevolge waarvan het tot zinken is gekomen. Het ligt op het ogenblik 12 meter diep in de Kil. De plaats, waar het naar de bodem is verdwenen, is met bakens afgezet. Gevaar voor de scheepvaart bestaat er echter niet. Naar wij vernemen, begint er thans enige tekening, te komen in de uit eindelijke afwikkeling van het faillis sement van de N.V, Oudewaterse Bank. Aan de schuldeisers die bekend zijn is ml. bericht, dat de vorderingen in het faillissement aan de curatoren moeten worden ingediend voor 1 April as. en welaarf het adres: Oiidewaterse Bank, Markt B 209, Oudewater. De verificatie-vergadering zal wor den gehouden op Donderdag 13 Mei a.s. in het gerechtsgebouw aan del Noordsingel no. 137 te. Rotterdam. Zoals bekend is, bestaat de voorlopige commissie van crediteuren uit de _i si LUillXillSMC Vol* LiXUilCUiCn U- heren Vos, Rijswijk (ZAL), _G wjj dat doen, geeft een beschouwing over -dè achtergronden van dat suc- ,.,-oes. - - Het ie gegrond op twee zaken. De eerste, is-deze: Geen ding- heeft na de oorlog in Amerika de publieke .opinie meer geschokt, dan de onder gang van het regime van Tsjang Kai •Tsjek1 en de overgang van China naar de-commumsteh.7" Dieschok yvas daarom zogroot, omdat, de voorlichting over China in Amerika tijdens de oorlog hét regime? Tsjang had voorgesteld als een voor- - treffelijk regime. De Amerikanenhad- den het gevoel hier met een hechte en -sterke staat van doen te hebben. En zij steunden Tsjang- dan 'ook met wapens ep mét militaire instructeurs. Spectator wijst er op dat de voorlich- Spectator wijst er op dat de voorlch- ting over China in Engeland destijds al geheel anders was. En de hulp aan China was verspilde hulp: De Ameri kaanse wapens kwamen bij de com munisten terecht. De ontgoocheling toen China rood werd en voor de Amerikaanse handel gesloten werd, was daarom zeer groot. En aangezien men van de eigen op vattingen over het regimé-Tsjang en van de eigen politiek tegenover China niet wilde erkennen dat ze fout ge weest waren, ging men spreken over communistischverraad. Dat verraad moést dus in de eigen gelederen schuilen. De Amerikaanse generaal Wedemeyer, die Amerika lange tijd in China vertegenwoordig- ,'de, beschuldigde het State-Departmënt indertijd reeds van sabotage van. de hulpverlening aan China. Dit ie de ene achtergrond van het optreden eri het succes van McCarthy. Een grote massa mensen heeft Het gevoel dat hij een rotte plek- heeft aangetast. In de politiek van Amerika ten aanzien van China hééft wel een fout gezeten. Echter niet daar waar McCarthy die ziet, nl. in verraad, maar in de verkeerde beoordeling van de situatie in dat land. Maar nu komt er. iets anders bij dat McCarthy haast onaantastbaar maakt eh dat het voor de mensen evenzeer haast onmogelijk maakt öm te geloven dat hij ongelijk zou kunnen hebben. Hét is hl, gebleken dat er commu nisten op hoge posten zaten in de Ver enigde Staten. Er was' inderdaad" in het Amerikaanse ambtenarenapparaat een. soort van communistische pene- ;-. tratie. ,-•[ McCarthy yheeft dat blootgewoeld. En al- kan mén terecht zeggen dat dit alles niet de omvang en de betekenis had, die McCarthy daaraan belieft te geven, door een knappe demagogie op een ontvankelijke massa toe te passen houdt hij die "met deze voorbeelden volledig in zijn ban. Daarom kan niemand op het ogen blik tegen McCarthy op. Bovendien merkt The Spectator ter recht op dat, zolang de Amerikaanse democraten niet erkennen dat zij in dertijd blind geweest zyn voor de aard van het wereld-communisme, senator McCarthy het gemakkelijker zal heb ben dan nodig is en dein hij het ver dient. - - De regering der V.S. heeft in een. nota aan de Poolse ambassade te Washington geëist, dat de Poolse consulaten-generaal te New-York. Chicago en Detroit wor den gesloten en het personeel wordt teruggeroepen. In het Amerikaanse schrij ven wordt gezegd, dat onder 'de huidige omstandigheden de betrokkèn consulaten geen énkel nuttig doel diénen. van dor Lee, Oudewater en G. A. Schoon- derwoerd te Oudewater. Gistermiddag heelt een straaljager, dio in deiörtigeving van Utrecht vloog, één rokend< voorwerp vérlörenj~dat'ïn' de;nabijheidvanfde .woning vaii"-de landbouwer-H. A. N. aan het Houtense Pad terechtkwam.- -Het voorwerp ex plodeerde. Het bleek één 7 brandstof tank; té: zijn,, dié bij: zijn val een gat in de grond maakte. De marechaussee heeft de tank in beslag genomen. Generaal Mohammed Neguib, de president van dè nieuwe Egyptische republiek, die gisteren werd afgezet door ^.de 36-jarige „man achter de schermen", luitenant-kolonel Gamal Abdel Nasser,- werd gisteravond: gevangen gehouden in zijn villa in één der buitenwijken van Cairo. Zwaaé; gewapende troepen hielden voor de villa de wacht. Affiches en; portretten van Neguib, die in Juli 1952 koning Faroek afzette, .werden verwijderd uit regerings gebouwen en van muren. In Londen vreest men, dat de verwijdering van generaal Neguib, evenals trouwens de revolte tegen de Syrische president Sjisjakli, .vér strekkende repercussies zal hebben in deArabische wereld. Men gelooft, dat Neguib een matigende invloed had op de/militaire .junta. Toch ziet men het conflict hoofdzakelijk als een persoonlijke vete en men acht het zeker, dat Engeland te zijner tijd zal pogen, om het overleg over de kwestie der Suezkanaalzone met Nasser voort te zetten. - 7 Ook een voordv-order van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Donderdag verklaard, dat naar de mening van het ministerie de gebeurtenissen in Egypte niets te maken hebben met de buitenlandse politiek van dat land en derhalve geen invloed, zullen hebben op de regeling van het probleem van het Suez-kanaaL In Tel Avlv meent men, dat de „heethoofdige" Nasser onberekenbaar der nl zijn dan rijn voorganger, In Pakistan, dat zo juist besloten heeft een militaire overeenkomst met- Ame rika te sluiten, "betreurt men de val van Neguib zeer. Een aangekondigd bezoek van Neguib aan Pakistan komt nu natuurlijk te vervallen. Men had gehoopt Neguib te kunnen bewegen, de neutrale koers, die Egypte tracht te volgen, op te geven. Majoor Salem, de minister van Voor lichting zeide gisteravond op een pers conferentie, dat Neguib het werk van de Rovolutionnaire Raad gesaboteerd had. „Wij hadden Neguib kunnen do? den",; merkte hij op, „maar wij beslo ten hem te laten leven, zoals wij ook deden met ex-koning; Faroek". De mi nister deelde mede, dat men .Neguib verzocht had een maand of twee in huis. te blijven. Ook.maakte de Raad gisteravond bekend dat de afzetting van Neguib'niét betekent; dat .Egypte zich .tégen deWestelijke mogendheden keert, wachtposten voor de villa' van Neguib vroegen, of zijnaar binnen mochten, kregen te antwoord:: „U kunt hem niet- bezoeken.".--„y In' 'Cairo «gingen; gisteren'- zoals we reedsin - een* deel-onze edities meldden hardnekkige geruchten, dat de-afgezette president niet meer leefde. Een woord- wm Wm WiSA President Adlb Sjisjakli van Syrië is gisteravond afgetreden na een opstand, die zoals we reeds gisteren in een deel onzer edities meldden, in bijna het gehele land tegen zijn regering plaats vond. Hij maakte zich drie jaar geleden zelf door middel van een staatsgreep meester van de macht. a Zijn aftreden is door radio Damascus tegen het einde van de dag bekendgemaakt, nadat de opstandige "legerleiders een nieuwe president hadden benoemd en Sjisjakli bevel hadden gegeven het land binnen voerder van de Rèvolutiönnaire Raad sprak dat'tegen en zeide: „Hij is ge zond én wel." In dc Soedan, waaromtrent Neguib een accoord had getroffen met Enge. land. is gisteren voor de afgezette pre sident gedemonstreerd. In Khartoem waren grote volksmenigten op de been, die riepen: „Geen eenheid zonder Neguib" en „De vijanden van Neguib zijn de vijanden van hét volk", De Soedanese eerste-minister, Ismail Elazjari, heeft verklaard, dat hij het aftreden van 'generaal Neguib .betreurt, maar dat hö vol vertrouwen is, dat het nationale streven met .kracht en vast beradenheid in Egypte én Soedan zal worden gevolgd. De oppositieleider Mohammed Ahmed Mahgoeb zeide, - dat het., aftreden van Neguib niet alleen tot. anarchie in Egypte..maar in alle Arabische landen zal -leiden. De toestandin Egypte moet de Soedanezen ervan overtuigen, dat zij de verbondenheid met Egypte moeten opgeven en - gezamenlijk - onafhankelijk heid eisen, .aldusMahgoeb. Dé Egyptische Revolutionnaire Raad heeft" vanmorgen-yroég "de minister van Verbindingen; Gamal Salem, benoemd totvice-jpremier.'Hijis' een broer -.van majoor-"Saleh'Salem.' dé minister van Voorts ;is.- dri/Abdel Gelil - el-: Emary bevorderjIv"totiteléé^pr"eKiier." belast met dey lëidingivan economische eh prö- durfie-sangelegenheden. De minister van Justitie,. Ahmed Hosny. zal tevens 'de functie 'van minister voor Presidentiële aangelegenheden bekleden. 24 uur te verlaten. Eerder, werd in een radio-uitzending uit Aleppo. de stad in Noord-Syrie waar de opstand is begonnen,' Sjisjakli aange spoord de hoofdstad Damascus te verla ten om bloedvergieten té voorkomen- De legerleiding heeft een vroegere president,: de: 79:jarige Hasjem el Attasi, tot nieuwe president uitgeroepen- President Sjisjakli was tegenstander van het ontwerp voor een Groot Syrië, dat Syrië en de Hasjemietische konink rijken, Jordanië en Irak zou moeten om vatten, en dat reeds jaren de gemoederen in de Arabische wereld bezig houdt-Het schijnt, dat de leiders van de jongste staatsgreep wel voor een Groot Syne voelen, aldus menen waarnemers. De staatsgrepen die sedert 1949 m Syrië zijn gepleegd ;schijnen alle episoden te zijn in een strijd tussen aanhangers van het ontwerp naar men zegt ge steund door. Britse invloedenen tegen standers/die een republikeins Surie, ver bonden met het Westen willen. President Koëatli, dié toenadering tot Irak en Jordanië voorstond, werd in Maart 1949 verdreven door kolonel El Zaim, die de „onafhankelijkheid van Syrië" wilde waarborgen, In Augustus 1949 werd kolonel Ei Zaim verdreven door kolonel Hennaoei. die felicitaties uit Bagdad en Annam ontving.' doch die vier maanden later reeds werd verdrongen door kolonel 'Sjisjakli. De Indonesische minister van Onder wijs Mohammed Jamin heeft verklaard persoonlijk aandacht te schenken aan de kwestie, dat. Nederland weigert Indone sische studenten langlopende verblijfs vergunningen te verstrekken. Hij voegde hieraan toe, ;dat de zaak met de zaakgelastigde in DenHaag, Soesanto Tirtoprodjo,' opgenomen zal worden. Tirtoprodjo vertoeft op het ogenblik in de Indonesische- hoofdstad en zal op 10 Maart naar Den Haag terug keren. V' Het dagblad „Merdeka" heeft meege deeld, dat enkele, politici er bij de rege ring op aangedrongen hebben vergel dingsmaatregelen te nemen tegen Ne derlanders, die in IndoneBië verblijven. Hasjem El Attasi, die nu door de leger- léiding;is uitgeroepen,tot president, was president onder het regiem van kolonel Hennaoei, voorstanders van het ontwerp voor een Groot Syrië. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Donderdagavond nog geen commentaar op de gebeurtenissen in Syrië willen leveren, aangezien aan de hand van de ontvangen berichten nog geen volledig beeld van de toestand kon worden verkregen. Generaal 'Adib Shishekly, «^presi dent vanSyrië,' is vandaag in Beiroet aangekomen. Met zijn broer Salah Shishekly en zijn adjudant luitenant Abdoelhak Shehadeh, is hij vanmorgen als gast opdè Saoedi-Arabische legatie ont vangen- In Beiroet veronderstelt men, dat het gezelschap zich later haar Saoedië- Arabië zal begeven orar daar in bal lingschap te wachten, hoe de toestand in Syrië zich zal ontwikkelen. Dr. Korirad- Adenauer1 heeft 1 gisteren een verschil van mening onder zijn aan hangers ih het parlement bijgelegd, waar door hij zo goed als zeker kan zijn van de aanvaarding van het wetsontwerp tot legalisering van. de Weslduiise deelneming aan een Europees leger. Tkai selier beloofde de 48 leden Van de Vrije Democratische' Fractie, dat hij het debat over het opperbevel van het Duitse contingent „tot hun voldoening" zou regelen. De Vrije Democraten, op een na de grootste partij in ie coalitieregering, wil len de president van ie Republiek met de functie van.opperbevelhebber bekleed zien, terwijl de Christen-Democraten de fui-ctie aan'de'kanselier zelf willen geven. In Londen is gisteren overleden de heer Frank Samuel, lid van de raden van bestuur van Unilever N.V. te Rotterdam en Unilever Limited te Londen,, en voorzitter van de raad van bestuur van The United Africa Company Limited te Londen. Het uit. drie bronzen beelden bestaand monument, dat in opdracht van de Ne derlandse' Oorlogsgravenstichting wordt geplaatst-op de begraafplaats Kali Ban- teng te Semarang is gisteren aan boord gebracht van hef m.e, „Wonosari" van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Het kostbare geschenk, dat bijna drie en halve meter hoog is en ongeveer duizend kilogram weegt, heeft een speciale plaats-gekregen onder de directe hoede van de" eerste stuurman, A. J. de Bruyn uit Den Haag. De „Wonosari" zal morgen uit Rot terdam vertrekken naar Singapore en verscheidene Indonesische havens. In de laatste week van Maart wordt het schip in Semarang verwacht. 'v 'WÊi Van der Tak's bergingsbedrijf is er gistérrniddag in geslaagd in. de^ Nieuwe (Falenccg bij Hoek .van j Holland' de laistraarder ,\Leutehaven1 i-lèmichjdnWfHMtA schip was Zondag j.l. na een aanvaring met eert Japans vaartuig gezonken,1Th m ■X.sx-ixm wX.-xw141 dat" een dan. terug.'wil komen, diMÜOTjhi]^ hert oog öp-ziirt leef tijd," stahièén, school zou kunnen' wordeniaangeaiej .als" .corrector,1 administrat^ijitf mvaller" Jammer daL5ïaf_gerièn.^y^ de I wettelijke 'toelaatba'arhëid,^de;t™tó klas' met zo'n. meester in>et;„kanr tjé?:iïiwéinig:;;géba^%isli^r^l^a .W. A. van der Taks- bergin^' iser ,gis'termiddAgji^«geriaag3;_ Nieuwe.-Waterwèg;bij;:Hoek,:'ya: landde-kustvaardéri^euvehav lichtenit^iEÓals^bek^d^l^M^.™ Zbndagj:l.-ha'":een;aanvainng^ep|één| Japans #t^ai^i||';'gezqnke^ 'twéé^ dpyaréndén^zijii;-;? botenièn-wier-bèrgingsvaaNnaigensiv^zi Vander- Tak; en van.^dère ibedriij- ven.iisAhët.'wërk'^gëdaan;;;'^ NieuweWateiw/eg:was;rtilgelegdj|:h gonnen -j de.: bókkencLr-:halfyier| boten* zetten zijlverv01gens",d«SIiuye^ haven-; bij dè Nóórdèlijkë oèvm:: WEx) bestaat goedéi. hoop,', datj Mn|de De 33e-RAI-tentoonstelling van. perno- nenautomobielen is 'heden, door 'de-minis ter' van Economische,-Zaken,;- drof.' dr I. ZQlstra, .geopend. Minister Zijlstra zei;' dat. de RAI-ex- posities *in' de 'regelmatige' tcnigker-rnde manifestaties maardheid leggen'van van het;Nederlandse bedrjufsIeven;;ccn vooraanstaande plaats innemen, ;^Zij dra- geh ih belangrijke mate bü tot een' doel treffende voorziening in de behoefte aan modem vervoermateriaal in Nelerland". In de grote vlucht, die deze jaarlijkse ontwikkelde.'haaTinvoentegimeshrécinede in overeenstemming -.té breh'géii^.tHet liberalisatiepercentagé voor dé ihyoer 'uit West-Europa héeft thans een hoog.'hivaaü bereikt. Zijlstra.;, noemcle vervolgens eé Vrijdagmorgen zijn de drie hoogste verdiepingen van de Antwerpse wolken krabber De Boerentoren" door brand beschadigd. De zich hier bevindende televisie- installaties welkevoor heruitzendingen dienden, zijn. vernield, tentoonstelHngen van de RAI hebben ge nomen, zie ik een weerspiegeling van het economisch herstel' en de toenemende welvaart van Nederland en van de we reld", aldus de minister. De regering heeft niet nagelaten,-toen de economische situatie van; ons land zich na het midden van 1951 Ln gunstige zin De Perzische minister van Financiën, Ali Aminl. heeft gezegd, dat een missie van 40 man, welke de acht grote in ternationale olie-maatschappijen verte genwoordigt. die een consortium willen vormen om de Perzische olie weer op de wereldmarkt te brengen, spoedig in Teheran zal arriveren óm besprekingen met de regering te'voeren. Van deze missie zullen ook vertegenwoordigers van de Anglo-Iranian Oil Company deel uitmaken, aldus Amini. s De ministerzeide voorts, dat. wan neer het consortium er toe besluit de olie weer op de markt te brengen, de wereldbank op zal treden als vertegen woordigster van' Perzië en toezicht op het beheer van de olievelden zal -uit oefenen. De acht maatschappijen zullen zich geheel afzijdig houden van-de di rectie-aangelegenheden. van" geasseinbleerde autorndbielen;:^: „Door 'dezé '7maatregelen is -'thans dé wederzijdse 'invoer .van".in \de Benelux^ -landen geassembleerde personenautomo •bielen van" alle merken. geheel vrij. Ten- einde- aan déze 1 vrijheid' één zó groot" mogelijke rrèële betekenis' tè geven; is te vens èen ruime invoer van assemblage- óndeé'dëléh'toegestaan. InMé'pra'ctijk bey !tekènt dit.: dat de Néderlandse' koper in 'dé1 aanschaffing van in 'deBeneluxlah- den geassembleerde'personenauto's vrij:is. Bovendien wordt door deze maatregelen de .werkgelegenheid ih dè assemblage- industrie'van ons land rechtstreeks be vorderd. Voorts is een begin gemaakt, met het in, -beperkte mate beschikbaar stellen van dollars voor de invoer van niet in de Beneluxlanden geassem bleerde merken".- .yW'WM De minister zbei voorts, dat in verge- lijking met vóór de -oorlog, - hetaantel personenauto's in" ons land in: absolute zin verdubbeld is. kW Er wordt wel -eens een - tegenstelling geconstrueerd .tussen de handel en de Nederlandse industrie; Ik ben van.ime- ning,;-dat- voor - een - dergelijke tegenstel ling geen bestaansreden is. Historisch ge zien, heeft immers in vele gevallen-de Nederlandse handel aan de-'wieg gestaan van de Nederlandse industrie. Het is van groot belang, dat de historische relatie tussen beide vormen van economische activiteit zo intensief mogelijk wordt ge handhaafd, omdat door, een gezamenlijke activiteit, waarbij: een juiste werkver deling wordt toegepast, de Nederlandse economie het best wordt gediend. -- img Naar venvacht wordt, zalde Ameri kaanse minister van Buitenlandse Zaken,Foster Dulles, de Geneefsecön- férentie in April bijwonen, alhoewel nog geen definitieve beslissing is genomen, aldus deelde.de .woordvoerder van het departement van Buitenlandse Zaken, Suydam, Donderdag mede. "'f V 'Hét 'is 'volgens -Suydam redelijk te vermoeden, dat óók de andere landen zich door hiin' minister' van Buiten landse Zaken .laten vertegenwoordigen. f-Eresiden@Eipenhower;:hee^po Stetenmilitamélhulp,:zullehjyerlénen4: Pakistan; Dè óniyangö uJBè^,l|él4téSHBla?h4Wlé smmjvch? Nehroe: van :lndlai-vbeógehde'ii' kaansé -hahdelingcteir.echWaardlgettre -Een; mihteiremissie-zri-jS^ 'Pakilstan wordéri'-?gezonden "oïn-. taire behoeften van dat-land vastrtè len. De hulpzal - verschaft de wet op' de wederzijdse:;,verdëdi! 'Ih'zijnbriefaanvNehroejiboad^E hower ook wapenhulp 'aah tlhdia'^; voor hetgeval; Nehroe ér -óm: "zöir" gen. De vrije wereldheeft;'ook;;K« w bij Se 'militaire kracht'van IndiajtlegSé hij 'uit., v SmSMS SrC Enige tientallen voornialigelguerilla? strijders van het nerstelcentram Siii Solo,hohbenDonderdag5" éèn! 3 ahhvSl^| gedaan op het redactiekantoor yari';:het| Indonesische dagblad'" Nasionri; --Dey redacteuren Pramórfo - en .v^erdojoj werdendoor de aanvallers .gewond «en! een "deel - van de inventaris 7van\ hëtgl kantoor-; werd Naar verluidt, waren dé.-aanvallOTs'fJ ontstemd over door dit - dagblad.;' publiceerde 'v."b^ditcm..'''tiiüalcéf^e$^y partijen,die," leden van - het -'hersteltl centrum: hadden geleverd.' ttssj ,'":Af De Westduitse Bondsdag heeft^ Vrijdag .met 344 tégen 144. stem men negen meer dan de vereiste»! twee derde meerderheid wijzigingen van dé grondwet^ goedgekeurd, die de invoèring- vanjj een dienstplicht mogelijk moetéhv; maken. 'riB. DOB Flobbe (S jaar) en Gerrie de Jong (T)" xijn de' enige leerplichtigen in Lelystad. Wij vermoeden, dat zij "wel even zul- len hebbm; gegnuifd, toen nu ongevetr vtjf .weKen geleden bleek, dat hun woonplaats geita- leerde was door het: ijs. Slechts per helicoptère kon men van de vaste wal af-Lelystad bereiken. ..„Fijn,"zullcn-ze gedacht heb- ben:-„peen school". Maar, de 51 bewoner* van - Lelystad - troffen maatregelen, 'en -men too* Bob en Gerrie te slim af. De dokter van het hospitaal te Lelystad werd bereid gevonden de jongens ge durende de gedwongen afzon- dering" té bndenotfaren. "Bii a» zagen Bob en Gerrie de plotse linge vacantie aan hun neus voorbijgaan. Dit is het „twee-man-school- tje" in het geïsoleerde Lelystad. Links zit Bob, in het midden de onderwijzer-dokter en rechts Gerrie. President Eisenhower heeft zijn vol ledige steun gegeven aan de minister voor het leger, Robert Stevens, in diens conflict met senator Joseph McCaarthy's subcommissie van onderzoek. Na een dag van koortaehtige doch niet geslaagde pogingen om het geschil bij te leggen, .heeft minister Stevens Donder dag op een persconferentie op het Witte Huis te Washington verklaard, dat hij nooit en onder geen enkele voorwaarde zou instemmen met beschimping van legerofficieren, ook niet door .commissies. Eisenhowers perschef. Hagerty, ver klaarde' op deze persconferentie, dat de president van Stevens verklaring op de hoogte was en dat hij-voor de volle, hon derd,; procentermeeinëteande. Senator McCarthy heeft Donderdag avond, .minister [Stevens er van beschul digd een „geheel valse" - verklaring te hebben afgelegd. McCarthy verklaarde „in het geheel niet erkend te hebben'.', dat getuigen door de commissie waren vernederd. Hij had bijgevolg ook niet beloofd,dat ver nederende getuigenverhorenniet - meer zouden'voorkomen, aangezien dit een stil zwijgende erkenning zou hebben bete kend". - - - „Wjj hebben, duidelijk laten uitkomen, S. dat wü elke tegenstribb'eléndè fiëtuigè-fë krachtig zullen ondervragen, of mij e-nujS tot het leger behoort of niet", aldus^'déff»; senator.- Ar-'-Y't De handelsagent, dié 2. jaar in lélatié.m had gestaan met deze ineelfabriek;:;kreëg|fe|s grote voorraden meel' in consignatie,",»i waarvoor hij een bepaalde prijs imoest:':7 bétalen. Wat hij zelf er meer voor kréég;?®' mocht, hij behoudèn. Hij:-; iirvesteerdeiS echter teveel geld inzijn-eigen-bedrijf,;:fi dat-hy probeerde uit; tefbrrtdèrijëzodati?^ hij een grote - achterstand: opliep bijl.déï;"; JfPnini?1 föt. afrekening

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1