Nog dit jaar Amerikaans eskadrille in ons land Kruiend ijs wekte spanning rond het IJselmeer Verdeeld Arabië Minister Staf in Neiv York Nederlandse aanbod van vijf divisies aanvaard Conflicten in het leger over afzetting van Neguib Gewelddadig afscheid van de winter Diikbasalt werd meegesleurd als speelgoedbtökjes BIJ ENKHUIZEN NOG VAST IJS Bestel-brochure TROUW-mars Zware stormen brengen vele schepen in moeilijkheden TWAALFDE JAARGANG No. 270$ Wordt McCarthy's macht beknot? Ook Nederland naar Genève? Een kleinigheid WISSELVALLIG WEER ZATERDAG 27 FEBRUARI 1954 Weerbericht Ji: Minister Staf heden naar huis Ned. Echtpaar te Yemen tot deportatie veroordeeld Officieren gearresteerd Scholier door trein gegrepen en gedood In Noord-Syrië wil men geen „interim-president" De Krim bij de Oekraine ;i y* K.L.M. vijfmaal per .week v naar Milaan -ivfc i m Luchtmacht De reis van Prins Bernhard naar de Ver. Staten Prins Bernhard die, zoals bekendis, f Maart naar de Verenigde Staten ver bekt, zal 29 Maart terug keren. De heenreis zal hij maken per Ameri- kaans vliegtuig, de terugreis met de KLM. De heren dir. F. A. de Graeff, Particulier secretaris van de prins en ®aj. vlieger G. Sondermam ïullen 'hem vergezellen. 14 H ;.?!f Verhoren van Nederlanders vrijwel beëindigd (Van onze correspondenten) DUIZENDEN bewoners van de lange kuststrook van het IJselmeer, de honderden dijkwerkers, die weken lang door het ijs geïsoleerd zijn geweest, leven deze dagen in grote spanning. De enorme ijsmassa's in het IJselmeer zijn gisteren, toen een harde wind uit de Zuidwesthoek opstak, in beweging gekomen en baanden zich met donderend geweld een weg over en door dijken, wegen en havendammen. Langzaam ging het op vele plaatsen, maar met zo'n enorme kracht schoven de grille ijsvlakten landwaarts, dat alles wat in de weg stond vermorzeld werd. Medio Maart verschijnt de brochure over de Trouw- mars in Amsterdam (Zater dag 15 Mei) en de Trouw- mars in Den Haag (Zaterdag 29 Mei). Deze brochure wordt op, aanvraag bij ons hoofdkan toor te Amsterdam en onze kantoren te Rotterdam en Den Haag kosteloos toege zonden. Bestel reeds nu dit geïllustreerde wandelboekje van Trouw. V ui .41 O Grieks schip Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 14 Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18,3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 ^.Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 305288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2126 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. 1 Directie: C. A. KETJNEXG en Mr. K. VAN HOUTEN ■V Weersverwachting tot Zondagavond. MINDER WIND Buien, afgewisseld door opklaringen. Overwegend matige wind uit Westelijke richtingen. Vannacht temperatuur om het vriespunt, morgen overdag dezelfde of iets lagere temperaturen. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT IN Egypte is kennelijk van consoli datie nog geen sprake. Na het ver drijven van koning Faroek kwam daar een ultra-nationalistisch bewind, dat het verdrijven van de Engelsen uit de Suezkanaalzone als hoofddoel van de politiek stelde. De militaire clique, die onder lei ding stond van de heftige kolonel Nas ser, had de revolutie bewerkt. Men schoof daarna de orthodox-Mohamme daanse generaal Neguib naar voren, die met de leiding van de staat werd beiast. Neguib was wat ouder en wat be zadigder dan de rest. En thans werd hij resoluut op zijde geschoven Op het eerste gezicht lijkt het een ruzie om het leiderschap, een strijd om personen. Maar symbolise ren ze ook iets? Neguib was bezig met Engeland tot overeenstemming te komen over de Suezkanaaizone De Amerikanen had den de Britten geïnspireerd tot een politiek, die er op gericht was een compromis te bereiken tussen de Egyptische nationale gevoelens en de NAVO-belangen Neguib bereidde een reis naar Pakistan voor, een Moham medaans land, dat met de Westelijke mogendheden samenwerkt. Nasser daarentegen, heeft zich steeds veel feller anti-Brits geuit dan Neguib. Hij predikte een totale oorlog tegen de Britten, totdat zij geheel uit Egypte zouden zijn verdwenen. Het ukra-nationalisme is hiermee aan bod. Als de Britse en de Amerikaanse staatslieden de Bijbel kennen, zullen zij wel eens denken aan de woorden van Rabsaké, die Egypte noemde „dien gebroken rietstaf, die, zoo ie mand daarop leunt, in zijn hand gaat en die doorboren zal". Want op een land als Egypte, waar dt nationalistische hartstochten hoog tij vieren en de revolutie haar eigen kinderen verslindt, waar de Girondij nen moeten wijken voor de Jacobij- nen, is voorlopig weinig staat te ma ken. Het verdient de aandacht, dat het Suezkanaalprobleem niet het wezen lijke probleem in Egypte is. Het vraagstuk, dat in Egypte opgelost moet worden, is het boerenvraagstuk De grootgrondbezitters zijn de para sieten van de samenleving daar. Egyp te zou tot welvaart en tot goede so ciaal-economische verhoudingen kun nen komen, als men deze binnenland se koe eens flink bij de horens vatte. Daar staat Engeland buiten, maar daar heeft de revolutie tot dusver wet nig revolutionnairs verricht. De zaak staat er dus in Egypte heel anders voor dan indertijd in Perzië. Het conflict tussen Engeland en Per zië had rechtstreeks-betrekking op de Perzische economie. Het conflict tus sen Egypte en Engeland doet dat niet. II ET is opvallend, dat de revolutie in Egypte gepaard gaat met een revolutie in Syrië. Daar is een anti- Westelijk gerichte machthebber ver dreven om plaats te maken voor ie mand, die zoal niet pro-Westelijk dan toch van oudsher bekend staat als iemand, die op samenwerking met Irak en Jordanië aanstuurt,-welke bei de staten ook met Engeland samen werken. Er is zelfs een oud plan - door de Britten steeds gesteund om Irak, Syrië en Jordanië te vereni gen tot één koninkrijk onder het Iraakse vorstenhuis. De revolutie in Syrië schijnt dus in haar strekking tegengesteld te zijn aan die in Egypte. De Arabische wereld is dus wel ho peloos verdeeld. De koninkrijken op het Arabische schiereiland zijn door de Amerikaanse oliepolitiek nauw met het Westen verbonden. Egypte schijnt geïsoleerd te raken in zijn anti-Weste lijke houding. De Arabische liga is machtelozer dan ooit. Het is geen wonder, dat er in Israël zijn, die daar zijde bij trachten te spmnen. De oude Joodse verzetsorga nisaties steken het hoofd weer op. Zij willen van de troebelen in Syrië ge bruik maken om de grenzen van Isra el in het Noorden recht te trekken. Dat dit gevaarlijk is, spreekt van zelf. Want Israël schijnt meer aange wezen op vrede met zijn Noorderbu ren dan op oorlog. Israel moet een po litiek voeren van vrede met die lan den, die bereid zijn met de Westelijke mogendheden samen te werken. An ders wordt de chaos in dit gebied nog groter. De minister van Defensie, ir C. Staf, is gisteren in New York teruggekeerd van een bezoek van twee weken aan Ameri kaanse bases van de luchtmacht, het leger en de marine m de Zuidelijke Sta ten. Het doel van zijn studietocht is ge weest lering te trekken ter verbetering van de Europese defensie uit de Ameri kaanse militaire installaties en de oplei dingsmethoden van het militaire perso neel Ook andere ministers van defensie ert militaire leiders van bij de NAVO aangesloten landen hebben met dit doel de Ver. Staten bezocht. Vandaag keerde minister Staf per vliegtuig naar ons land terug. Volgens de legatie van Yemen In Londen zijn de Nederlanders mijnheer en mevrouw Van H., beiden tandarts in de hoofdstad van Yemen, Taiz, veroor deeld tot een maand gevangenisstraf en deportatie. Koningin Ahmed verzachtte het vonnis tot deportatie. Zij Waren er van beschuldigd de directeur van het staatsziekenhuis te hebben aangevallen. In de verklaring werden persverslagen van Donderdag tegengesproken als zou koning Ahmed mevrouw "Van H. met een stok hebben geslagen, toen zij weigerde het ziekenhuis te verlaten. Minuter Zijhtra (en diens spiegelbeeld kort na de opening van de R.A.I.- tentoonstelling te Amsterdam. Aan de vooravond van zijn vertrek naar Nederland Iieeft minister Staf te New York verklaard, dat het thans zeker is dat dit jaar een escadrille Amerikaanse straalvliegtuigen in Nederland wordt gestationneerd. Minister Staf legde zijn verklaring af tegenover een aantal Nederlandse journalisten in New York, die op zijn uitnodiging bijeen waren gekomen in de suite van de minister in het Savoy Plaza Hotel aan de Fifth Avenue. Ten aanzien van het leger kwam de verklaring hierop neer: 1. Het is thans na zijn bezoek aan de Verenigde Staten aan geen twijfel meer onderhevig, dat Amerika het Nederlandse aanbod van vijf divisies heeft aanvaard en op zich heeft ge nomen deze te voorzien van de "benodigde uitrusting en een deel van de munitie alsmede van artillerie- waarnemingsvliegtuigen. Over het gebruik van raketten bij de luchtverdediging zullen nog nadere be sprekingen worden gevoerd. Naar de op vatting van de minister zou het on verstandig zijn bij het opbouwen van deze nieuwe wijze van luchtverdediging „van de grond af aan te beginnen". Een belangrijk resultaat van Stafs be sprekingen is. dat Nederland thans in versneld tempo radarapparatuur zal ont vangen, teneinde zo snel mogelijk onze waarschuwingsdienst op peil te brengen. Nederland krijgt materiaal uit de Ver enigde Staten, dat ook bij Philips wordt vervaardigd doch dat sneller uit Ame rika kan worden geleverd. Ten aanzien van de luchtmacht is be sloten, dat gedurende een periode van Naar verluidt is vanmorgen tn de rangen van het leger een. conflict uitge broken over de afzetting van generaal Neguib en heeft de heersende militaire regering de waarschuwing laten omroe pen dat elke wanordelijkheid met ge strengheid zal worden onderdrukt. De meeste officieren werden garre- steerd, nadat enkelen hunner zich naar de woning van generaal Neguib had den begeven, om hem te verzoeken de macht weer in handen te nemen. De republikeinse commissie voor het beleid in de Senaat heeft Vrijdag op wacht gegeven de mogelijkheid ie be studeren van veranderingen in de re- Seis, volgens welke onderzoekingen, zo al» McCarthy die instelt, worden ge houden. Senator Ferguson, voorzitter van de commissie, zeide, dat hij de voorzitters van alle senaatscommissies later bijeen cal roepen ter bespreking van de voor stellen tot wijziging van bedoelde re gels. Deze regels betreffen het oproe pen van getuigen, de rechten van de getuigen en het instellen van organen van onderzoek. Ferguson zeide, dat zijn commissie hem met algemene stemmen Bad opgedragen de regels en de metho- den van het onderzoek te bestuderen. Vele Westeuropese dagbladen hebben vandaag nadrukkelijk verklaard, dat senator Joseph McCarthy president Eisenhower vernederd en daarmede het Amerikaanse prestige in het buitenland nadeel berokkend heeft. De meningen van de hoofdredacteu ren zijn over de gehele (politieke) linie geluk. De toon ten opzichte van Mc Carthy is gewuzigd. De Amerikaanse militaire autoritei ten hebben Vrijdag te Washington be kendgemaakt besloten te hebben tot demobilisatie van dr. Irving Peress, wiens ondervraging door de subcommis sie van senator McCarthy aanleiding is geweest tot het geschil tussen McCarthy en de minister voor het Leger, Robert Stevens. De voorzitter van het Nationale Co mité der Amerikaanse Democratische Partij, Mitchell, heeft geweigerd aan te zitten aan een diner te Chicago op St.-Patricks Day <17 Maart), waarop ook McCarthy aanwezig zal zijn. „De man die valse beschuldigingen van verraad uit, verdient de minachting van alle burgers", aldus Mitchell. Vanochtend tegen half negen is de 16-jarige J. J. van de Z. uit Esch op een onbewaakte voerweg te Boxtel door de exprestrein AmsterdamMaastricht ge grepen. De jongen, die ongeveer 200 me ter werd meegesleurd, was op slag dood. Met een vriend was hij op de fiets op weg naar de lagere technische school te Boxtel. De vriend zag de trein aan komen en riep Van de Z. toe te stop pen. Waarschijnlijk heeft de jongen deze waarschuwing niet géhoord. Naar men ons meedeelt, is het uitJÜöht op de overweg goed te noemen. De wacht bij Neguibs huis liet ma joor Chaled Mohi ed Din tot Negib toe, daar zij hem kende. Chaleb had twee of dne medestanders bij zich. Generaal Neguib zou op het verzoek van de majoor ingegaan zijn. Hij zou hem hebben voorgesteld zijn premier te worden. Majoor Chaleb is 52. De leiders van de Rev. Raad hebben de troepen voor de verdediging van het hoofdkwartier van het leger te Abassia versterkt. Kapitein Foead Nasr, stafofficier belast met het commando over het hoofdkwar tier van de Rev. Raad te Cairo weigerde bijzonderheden te geven of mede te delen of reeds was gevochten. Evenals op de morgen waarop Ne guib aftrad. trokken gewapende strijd krachten een cordon rond het tele graafkantoor. Het leger weerde alle verkeer op de hoofdweg tussen Cairo en Heliopolis voor de kazernes van het hoofdkwartier. Er weiden politie en troepen m oorlogsuitrusting gestation neerd op de voornaamste pleinen van Cairo, maar het verkeer vond normaal voortgang. In de tuinstad, waar de Amerikaanse en Britse ambassades zijn gevestigd, werden de politiewachten versterkt. Rond de kazerne te Abassia werden haastig zandzakken opgeworpen waarachter kanonnen in stelling wer den gebracht. De straten rond het huis van Neguib werden bewaakt door spe ciale detachementen van de mil. politie en het leger. Volgens niet bevestigde berichten heeft de Revolutionnaire Raad Neguib uit zijn huis gehaald en naar de een ;6f andere geheime plaats in de woes tijn gebracht. Reuter meldde dat de opstandelin gen, veertig cavalerie-officieren, wer den aangevoerd door majoor Khalem Mohieddin, een lid van het revolu tionaire opperbevel en broer van de minister van Binnenlandse Zaken. Radio-AIeppo heeft omgeroepen, dat Noord-Syrie zich niet kan verenigen mei de gang van zaken, zoals die zich in Damascus heeff ontwikkeld. Naar Reuter meldt hebben de leiders van de revo lutie. die Sjisjakli uit het land hebben gezonden, geweigerd een „lnterim-pre- sideni" te aanvaarden. twee jaar (gerekend vanaf heden) Amerika zal doorgaan Nederlandse pi loten op te leiden. Dit was het ant woord der Amerikanen op een voor ons zeer belangrijke vraag, aldus de minister. Na die periode kan Nederland de op leiding zelf geheel voor zijn rekening nemen. Thans is dat nog met mogelijk wegens gebrek aan velden en voldoende geschoold grondpersoneel. Minister Staf verklaarde, dat onze luchtmacht niet verder zal worden uit gebreid. Het wordt belangrijker geacht een kleiner luchtwapen te hebben van goede kwaliteit dan een grote luchtmacht die niet up to date is." Een belangrijk punt van de besprekin gen van minister Staf over het luchtwa pen was geconcentreerd op het grote probleem van de te kiezen nachtjager. Bij zijn discussies is vastgesteld, dat dit gezien moet worden, als een gemeen schappelijk probleem, waarover nog na der zal worden gesproken. De minister achtte het onwaarschijn lijk dat Fokker een eventueel Neder lands-Amerikaanse order zou krijgen, ten eerste daar deze industrie reeds vol zit met orders en ten tweede daar wel be sloten zal worden tot de aankoop van een uiterst modern toestel, dat aan alle laat ste eisen voldoet. Ten aamiec van de marine zeide mi nister Staf, dat zyn besprekingen over dit wapen aanzienlijk eenvoudiger wa re» dan die ovet' het leger, omdat men nu eenmaal, gezllen de uitstekende re putatie van de Nederlandse marine, tot In elk detail over 'de samenstelling enopbouw daarvan In de. Verenigde Staten op de hoogte iffijZoivel van Ne- derlandse als Amerikaanse zijde is de nadruk gelegd op .hèt belang van de .Voorziening van Nederland met mij nenvegers. Resumerende zeide de minister het als een ^belangrijke uitkomst te beschouwen thans volledige zekerheid te hebben dat onze vijf divisies zullen worden uitge rust. De minister zeide, dat zijn ervaringen in Amerika hem waardevolle stof heb ben opgeleverd voor zijn defensienota en voor het beantwoorden van vragen in de Kamer. Hij besloot met te zeggen: „De aan dacht die de Amerikanen aan ons land schenken doet je vaak beschaamd staan Zonder twijfel is deze goeddeels te dan ken aan de grote goodwill die Nederland hier geniet". De Verenigde Stalen hebben Zuid' Korea en dertien landen van de Verenig de Naties mei troepen in Korea uitgeno digd voor de besprekingen over Korea op de aanslaande conferentie ie Genève, aldus maakte hel Amerikaanse departe ment van Buitenlandse Zaken bekend. De dertien landen met troepen in Korea zun: Australië. België, Canada, Columbia, Ethiopië, Griekenland, Luxem burg, Nederland, Nieuw-Zeeland. de Philippijnen, Thailand, Turkije en Zuid- Afrika. Het departement van Buitenlandse Za ken deelde mede, dat te Berlijn was af gesproken. dat de Russen communistisch China en Noora-Korea en Amerikanen de dertien landen van de Verenigde Naties die met Frankrijk en Groot-Brittannie aan de zijde van de Verenigde Naties aan de strijd hebben deelgenomen, zouden uit nodigen. fa.*? In het Gausdahl-hotel in de Noorse bergen ten Noorden tan Oslo brengen op het ogenblik drie meisjes een heerlijke wintervacantie door, ter tan het werk, dat hen straks thuis, in Kopenhagen, weer wacht. De kinderen, die hier in de Noorse sneeuw ronddartelen, zijn de drie Deense prinsesjes, de dochtertjes tan Koning Frederik van Denemarken en tan Koningin Ingrid, die binnenkort een bezoek aan ons land zullen brengen. Op de joto: vj.n.r.: Prinses Anne Marie, 7 jaar, prinses Margrethe, de Deense troonopvolgster, 13 jaar en prinses Bencdikte, 9 jaar. II ET Vrije Volk wijdde een artikel J~L aan de tegenstellingen in de La bour Party met betrekking tot de her bewapening van Duitsland. De mensen in de socialistische par tij in Engeland, die zich tegen die herbewapening kanten, zijn ,,het na kroost van de wat naïeve idealist Henderson, die in de bange dagen van München naar Berlijn en Rome reis de om er te pogen de vrede te redden. Ongetwijfeld met volstrekt nobele be doelingen, maar de vrijheid zou in Europa om zeep zijn gebracht als het Engelse vclk niet achter Attlee en Be- vin had gpstaan, maar achter Hender son". Aldus het Vrije Volk. Volkomen accoord, op één kleinig heid na. Het Engelse volk stond, toen het om de vrijheid van Europa ging, niet achter Attlee en Bevin, maar dat volk Attlee en Bevin incluis stond toen achter Churchill. Men moet natuurlijk voorzichtig zijn in het naar zich toe rekenen! De Krim is niet langer een Russische provincie maar maakt thans deel uit van de Oekraine, zo meldt het Russi sche persbureau Tass. De overdrachtsplechtigheid is te Mos kou bijgewoond door hoge Russische en Oekrainsche functionarissen en verte genwoordigers van de volksraden van de Krim, De wijziging is aangebracht, omdat "de*' Krim geografisch, economisch en cul tureel met de Oekraine Is verbonden, aldus Tass. -vjH Ad De officier van Justitie air Sunarjo heeft Zaterdag tegenover de pers ver klaard, dat het verhoor door de Staats politie van de gearresteerde Nederlan ders nog steeds wordt voortgezet, maar dat 't thans vrijwel beëindigd is. Hij kon niet meedelen of alle betrokkenen voor het landperecht zullen moeten ver schijnen. Tot op heden heeft de Staatspolitie slechts de zaak tegen v. Barkey aan het landgerecht overgedragen De behande ling hiervan zal, zoals bekend, op 4 Maart worden voortgezet. Vele mannen zijn gisteravond in de bedreigde gebieden opgeroepen om wacht te lopen. De toestand leek zeer ernstig, doch gisteravond meldden onze correspondenten dat de wind was gaan liggen. Vele ijsbergen kwamen toen wat tot rust. Waakzaamheid bleef echter de hele nacht geboden. „Wie eenmaal kennis heeft gemaakt met het verwoestende geweld van kruiend ijs uit de grote Useimeerton, weet wat kruien betekent", zei een bewoner op een eenzame dijk ons. Gistermiddag begon het ijs bü het nieuwe djjkstuk van perceel Q van de Oostpolderwerken bij Kampen plotse ling met alle hevigheid te kruien. Te gen twaalf uur wakkerde de wind aan uit het Zuidwesten en twee uur later was het zover: de eindeloze ijsvlakte begon zich log te werken in grote en kleine schotsen. Het krulde tegen de nieuwe dijk met zóveel geweld op, dat grote blokken basalt werden meegeno men als blokjes uit een blokkendoos. Met razend geweld schoof het ijs op drie verschillende punten de dijk op en versperde de rijweg. In enkele mi nuten tijd had de kleine samenlev.ng aan de mond van de Ketel bij Kampen een heel ander aanzien gekregen. Ijs blokken kwamen de dijk over, schuur den over elkaar en naderden zelfs twee houten keten, waarin vier gezinnen wonen, die onmiddellijk tijdelijk naar Kampen werden overgebracht. Bij de sluisput van -de Ketelhaven stapelde zich het ijs op tot een hoogte van 10 meter. Bij Staveren schoof het ijs over een afstand van ongeveer een kilometer over de dijk. Kippenhokken en hekwerk in weilanden •-verdei; meegesleurd. Langs de Afsluitdijk kwam het ijs in beweging en dreef ongeveer een halve kilometer weg. Door de windrichting bleef het zich evenwijdig van de dijk m Oostelijke richting vortbewegen. zodat er geen schade aan de dijk werd aange richt. Aan de kust bij Enkhuizen is van ijs gang niets te bespeuren. Het ijs zit daar nog steeds vast. Ook het ijs aan de Zuid- en "West kant van Urk is in beweging gekomen. Langzaam schuiven grote massa's over de ha'vendammen en storten aan de bin nenzijde nar beneden. Aan de voet van de vuurtoren is het ijs opgeschoven en tot op bijna 20 m van de daar staande woningen genaderd. Ook over de dijken van de Noord-Oostpolder schuift het ijs en stort aan de binnenkant naar bene den. Grote basaltblokken werden door het ijs opgeschoven naar boven. Op Zaterdag 24 April zal in de Koe pelzaal van „De Karseboom" te Hilver sum het landelijk congres van de Be weging van Europese Federalisten CB EF) worden gehouden. - 1 I V Met ingang van 10 Maart a.s. zal de- sjt KLM een tweemaal wekelijkse dienst' AmsterdamMilaan v.v. openen. Deze; '3 dienst zal worden gevlogen met Con-* vairs-340 en- zal op Woensdag enVrij dag -worden uitgevoerd. De reeds be--. Atjj, staande driemaal wekelijkse dienst AmsterdamFrankfort—Milaan v.v. blijft gehandhaafd, zodat de KLM dan vijf maal per week op Milaan zal vliegen.4 Scotland Yard trekt zich terug Detective-sergeant F. Chadbum „van - Scotland Yard, die in Nederland" de afgelopen week een onderzoek beeft in gesteld in de zaak-Chesney, zou van daag teruggaan naar Londen en wel met de boot van Hoek van Heiland naar Harwich. - v' - if»] sa ■wj (Van onze weerkundige medewerker) /")E ueerstoestand boven Europa vertoont thans tekenen van een overgangstoestand van winter naar voorjaar. Niet het zonnige en rust-ge voorjaarsweer, maar hei wisselvallige met hn.en en nachtvorst, waai'bij koude lucht uit de Poolstreken via een omweg over de oceaan naar onze streken stroomt. Deze weersontwikkeling werd veroorzaakt door een depressie die van IJsland naar de Noordzee is getrokken. Gisteravond lag het cen trum iets ten Noorden van de Waddeneilanden. Om het depressie centrum waaien harde tot stormachtige winden, die echter langzaam afnemen. De koude polaire lucht, die op zijn weg over de golfstroom belangrijk is verwarmd, koml in onze omgeving aan, met temperaturen wan omstreeks vijf tot zeven graden. Bij opklaringen tijdens de nacht kan de temperatuur van de lucht evenwel weer dalen tot even beneden het vriespunt. Nu de depressie in de buurt van de Deense kust tot staan zal komen moet tijdens het weekeinde gerekend worden op het voortduren van het wisselvallige weer met enkele buien, afgewisseld door op klaringen. Li Over Zweden en Noorwegen raasden gisteren hevige sneeuwstormen, terwijl het scheepvaartverkeer op de Noordzee ernstig gestagneerd werd door hagel stormen. Een der slachtoffers van het zware weer op de Noordzee was het Britse schip „Arild" (526 ton), dat aan de En gelse Oostkust, even ten Noorden van Huil ir. moeilijkheden kwam. Zoals wij gisteren in een deel onzer edities reeds meldden, was de bemanning geheel van drinkwater verstoken, terwijl nog slechts zeven ton brandstof aan boord was. Op het dringend verzoek om asssis- teniie voer de sleepboot „Holland" naar het Engelse schip toe. Ook de Engelse treiler „Courtier" had de noodseinen van het schip ontvangen en koerste eveneens naar de „Arild" toe. 9m 9 uur seinde de „Arild", dat de Britse treiler bij het schip was aange komen. De treiler zelf seinde dat hij m de buurt zal blijven tot ook de sleep boot „Holland" zou zijn gearriveerd. Omstreeks half tien gisteravond had de „Noordzee" de „Arild" bereikt. Een uur later werd het Engelse schip op sleeptouw genomen. Waarschijnlijk wordt het naar de Humber gesleept. De „Arild" is eigendom van de Risted and Nerdrum Ltd. te Londen. Vrijdagavond seinde het Griekse schip „Andrios" (2038 ton), dat het zich ten Zuidwesten van het lichtschip „Ter- schellingerbank" in moeilijkheden be-* vond. De kapitein veTzoeht de schepen in de nabijheid paraat te zijn, om even tueel hulp te bieden. Het schip maak te water in de boeg en ruim één. Hedenochtend vroeg zond het vaar tuig so.s.-seinen uit. Even later meld de het, dat de ruimen vol water ston den en dat de bemanning m de boten was gegaan. Enkele schepen veranderden hun koers, om hulp te bieden. De reddingboot van List (op het Duit se Waddeneiland), ..Hermann Freese". is uitgevaren en ook de Deense sleep boot „Tunis". Vrijdagavond 1145 uur was de „Brandaris" reeds uitgevaren. Denemarken heeft vanochtend, nadat geseind werd, dat de bemanning in de boten was gegaan, een vliegboot van het type „Catalina" uitgezonden om bii het zoeken naar de reddingboot (of reddingboten) te helpen. Hedenochtend om half acht keerde" de „Brandaris" terug, zonder hulp te hebben verleend. De Duitse treiler „Bernhard Grundmann" heeftge-"- seind, dat twee reddingboten met alle opvarenden van de „Adrios" gevonden zijn. De treiler heeft de bemanning aan boord genomen. Met dit bericht werd het noodseinverkeer opgeheven. t Ook een Nederlands schip ondervond moeilijkheden tengevolge - van het zware weer. Een zware storm 'dwong, de kustvaarder „Martje!.' een schuilplaats te zoeken. Het Mep de Rosalare Baai In Zuidoost-ïerland binnen. Ff' a*»r t wj1 aS-JSjF;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1