Zonderlinge wending Neguib weer president van e HIJ WERD GERED DOOR ZIJN POPULARITEIT ALEPPO WON HET VAN DAMASCUS .M JDe m Auto-ongeval bij het vliegveld Ypenburg eiste twee doden wm Demonstraties in Khartoem Nasser en Neguib bezochten samen een ziekenhuis in Cairo MINISTER SM IN NEDERLAND TERUGGEKEERD Kortere verblijfsvergunning voor Nederlanders in Indonesië McCarthy zij meig alleen mm w MAANDAG 1 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2709 Weerbericht ma Omstreeks September komen Amerikanen Brand uitgebroken op Belgisch vrachtschip Nog acht alastrim- patienten in Den Haag Drie geheimzinnige moorden te New York Overval op kleermaker^ in Maastricht BESTUURDER WERD ZWAAR GEWOND Costaricaans vaartuig gezonken REPRESAILLES VAN DJAKARTA El Atassi is nu toch president van Syrië Polen eist sluiting consulaat Ver. Staten Öe Belgisch-Nederlandse waterwegen Geen accoord iri Den Haag? Grieks schip gezoinkenf Benzinetank bij BF - ontplofteU^fe Aankomst van Neguib eiste acht doden Eén van de zonderlingste wendingen, die een revolutie ooit in enig land heeft genomen, voltrok zich in het afgelopen weekeinde in Egypte. Generaal Neguib, die Donderdag jongstleden door luite nant-kolonel Nasser en zijn Revolutionnaire Raad werd gedwongen om af te treden als president en premier, werd dank zij zijn ken nelijke populariteit Zaterdag weer in het zadel geplaatst. Het was maar een misverstand geweest, verklaarde de Revolu tionnaire Raad gisteren. Zelfs fle soldaten, die Neguib hadden be waakt in zijn villa in één van Cairo's buitenwijken, juichten van blijdschap, toen de radio Zaterdag na uren van grote spanning en verwarring bekend maakte: „Ter bewaring van de eendracht in de natie maakt de Revolutionnaire Raad de terugkeer bekend van generaal-majoor Mohammed Neguib als president. Zijne* Excellentie heeft zich hiermede accoord verklaard". Even later werd medege deeld, dat Nasser minister-president blijft, de functie welke hij ver wierf na Neguibs afzetting. imi 0 Sabotage in Oost-Duitsland Na scheepsbotsing bij Cuxhaven De cavtdlerie vRossem's Geruchten over Mao Tse van ziekte Toeng Directeur Russische lucht vaartmij naar WesbEuropa Josjida aanvaardt Amerikaanse uitnodiging Gestikt in een doperwt Hotelbrand eist zeven doden - Amerikaanse opdracht;-:0A^&_ - Amsterdamse scheepswerf s India wijst militaire hwlp f van Amerika af Noors schip in moeilijk-, heden Rotterdam: Witte de Wïthstraat 30 Telet 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'a-Gravenhage: Huygensplein l Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, i 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Versohynt dagelijks. drectie: C. A, KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN - "N.' Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. - MAARTSE BUIEN. 5 Veranderlijke bewolking met nu en dan een regen-, sneeuw- of hagelbui. Overwegend matige wind uit Westelijke richtingen. Vannacht op de meeste plaatsen lichte vorst. Morgen overdag temperatuur enkele graden boven het vriespunt. <5, Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 'Ï*ê2ê Egyp1 Acht Soedanezen zijn vandaag ge dood en meer dan 50 gewond, doordat .de politie zich genoodzaakt zag het vuur te openen om de tienduizenden mensente verspreiden, die zich rond de residentie van de gouverneur- generaal van de Soedan verzameld hadden bij de aankomst van presi dent Neguib uit Cairo. Onder de gewonden bevond zich de hoofdcommissaris van politie. Vanmorgen vroeg hadden leden van de Umma partij, welke voor on afhankelijkheid is, en van de pro- Egyptische partij van nationale unio nisten, reeds bezit genomen van de straten,-waarbij de leuzen over en weer vlogen. De Soedanese premier Ismail el Zahary had rich aan het hoofd 'ge steld van de unionisten. - Op hèt vliegveld werd Neguib be groet door eén enorme menigte, die riep ;,Ga. er" uit; Britten' zowél als Egyptenaren" en „Geen unie, geen federatie". 7 Toen-Neguib per auto de residentie vangouverneur-generaal Sir; Robert Howe bereikte was de menigte daar aangegroeid tot meer dan 30.000 mensen. 'Y-v. Zij weigerden gevolg te geven aan de politiebévélén zich- te verspreiden., De politie,' welke een botsingtussen de twee groepenvreesde, maakte .eerst gebruik ,van traangasbomm'en- en. opende -daarna .het vuur..c; r Wij memoreren, dat de minister van Voorlichting, Salem, Donderdag heeft gezegd: „Wij hadden Neguib kunnen dóden, doch wij besloten hem te laten leven, zoals wij ook gedaan hebben met - ex-koning Faroek". Neguib werd er toen van beschuldigd, dat hij de Revolutionnaire Raad gesaboteerd had, dat' hjj een persoonlijke dictatuur had nagestreefd, dat hij hèt slachtoffer-ge worden was van een psychologische 'crisis, dat hij niet had beantwoord aan de verwachtingen 'enzovoort. Hét" op merkelijkste in de hele geschiedenis !s wel, dat Nasser en Salem nu weer rustig met Neguib samenwerken. Minister Stafs aankomst op Schiphol. .„Het Amerikaanse „squadron", dat dit Jaar naar Nederland komt, zal waar schijnlijk omstreeks September'op Soes- ierberg, de kern der Nederlandse lucht verdediging, worden gestationneerd. Het komt, met Amerikaans personeel, zal vol komen paraat georganiseerd zijn en ge regeld met het- maximum aantal vlieg tuigen in de lucht verschijnen. Het halve Jaar, dat ons van ijjn komst scheidt, hebben wij nodig voor voorbereidingen van verbindlngsapparatuur, grondap- proach enz." iDlt heeft de minister van oorlog, ir C. Staf, gisteren medegedeeld, nadat hij tegen één uur op Schiphol was terugge keerd voor zijn besprekingen in de Ver enigde Staten. „Ikben niet - ontevreden over mijn reis, integendeel." vervolgde de minister. „Dank zij de afspraken, die ik met mijn Amerikaanse collega schrif telijk heb vastgelegd, weten wij tot aan het NAVO-program in 1956 precies waar wij aan toe zijn." „Br is geen sprake van zo vervolgde de-minister dat de „new look" die n naam is voor een evolutie in de organi satie der Amerikaanse strijdkrachten, een verandering zou inhouden van het Amerikaanse standpunt ten opzichte van de verdediging van Europa. Dat de formele aanvaarding van het vijf-divisies-plan, een Nederlands NAVO- püm, mjj met stelligheid is bevestigd, is mij welkom met het oog op de behan deling in de Kamer, maar daarvoor ben ik beslist niet naar Amerika gereisd. Eind 1954 mogen wij verwachten over drie van de vyf divisies te zullen be schikken." Op de vraag of het gebruik van heli- eopters een punt van bespreking bad uitgemaakt, antwoordde minister Staf, Het anticommunistische voorlichüngs- bureau West heeft Zaterdag bekend ge maakt, dat op 3 Febr. bij Schonhohe aan de Poolse grens een Russische Mig- 15 brandend is neergestort. De piloot kwam om het-leven. Volgens het bureau stelt een groep functionarissen van de Russische veilig heidsdienst een onderzoek in naar dit en verscheidene andere vliegongevallen, die de laatste tijd in de buurt van Kott- bus hebben plaatsgevonden en die men .meent aan sabotage te moeten toeschrij- dat déze toestellen in' de toekomst ook voor Nederland: bruikbaar zullen zijn. In Amerika was hem bun nut gebleken voor de verplaatsing van een generaal binnen zün divisie of voor het op een bepaalde plaats neerlaten van' mate riaal, zwaar materiaal inbegrepen. „Een probleem van de gehele NAVO is nog de all-weather-fighter," aldus zei- de minister Staf verder. „De moeilijkheid is nu te moeten beslissen'over iets, dat na een .paar jaar verouderd-kan zijn. Ik heb eeri keuze in overleg voorgesteld en een zo spoedig mogelijk begin met de productie". Of het Engelse type Javelin", waar mee onlangs een demonstratie is ge geven, in aanmerking kwam om te wor den uitgekozen, zei de minister niet te kunnen voorzien. 'Ai: „Gedurende mijn verblijf in 'de Ver enigde Staten heb ik 2500 mijl In vier dagen gevlogen en ik ben zeer onder de indruk gekomen van. de paraatheid van de Amerikaanse verdediging en van haar discipline." Na bet verlaten der persconferentie voegde de minister zich weer bij zijn vrouw en dochter, die hem tezamen met mr P. Kranenburg, staatssecretaris van Oorlog en de heer S. D. Duyverman, directeur-generaal op het vliegveld had den verwelkomd. Aan boord van het Belgische vracht schip „Louis Sheid" (7639 ton)is van morgen vroeg brand uitgebroken. Het vrachtschip was gisteren Sn Cux haven binnengesleept, nadat' het even buitengaats met de 12.502 grote Pana mese tanker „Irving Brook" in botsing was geweest. De beide schepen slaag den er in de haven te bereiken. Bij die botsing brak er brand uit aan boord van het Belgische schip, doch deze werd spoedig geblust. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Vanmorgen echter brak een twee de brand uit. Deze woedde enige tijd fel. De oorzaak is waarschijnlijk, dat de benzine, die uit een tank van het schip lekte, door een lichtkogel vlam vatte. Het Belgische schip was geladen met katoen, koffie en andere goede ren. De „Irving Brook" is eigendom van de Western Trading Company Panama. De „Louis Sheid" behoort aan de So- jïiete en., Arment Depee,- Antwerpen. Vandaag zal president Neguib naar Chartoem vliegen, om de opening van het Soedanese parlement bij te wo nen. Naar verluidt zal hij vergezeld worden vanSalem. In Chartoem is de terugkeer van Neguib uitbundig gevierd. De Soedanese premier Azjari noemde het het. beste nieuws, dat hj ooit had gehoord. Zondag kon men Neguib en Nasser broederlijk naar een ziekenhuis iri Cairo zien rijden, waar zij de mensen bezochten, die eerder op de dag waren gewond geraakt bij betogingen ten gunste van Neguib. Op één zaal werd Nasser gekust door betogers, die een paar, uur tevoren nog geroepen had den: „Weg met Nasser!", Zo was ook Neguibdoor., officieren geust in. zyn villa. De kus scheen een syrnboöl van Egyptisch nationalisme te zijn, zoals Mossadeqde, traan maakte tot dat vanhet Perzische. Hoe was het allemaal gelopen? Za terdagmorgen vroeg begaf zich een groep legerofficieren, naar de villa, waar Neguib was geïnterneerd. Zij stonden onder leicfing van majoor Chaled Moheddin, een lid van de Re volutionnaire Raad. De reactie was tweeërlei. Premier Nasser versterkte zijn hoofdkwartier in de Abassia-kazerne en zond tanks, artillerie en troepen met machinegeweren de straat op. Vooral de cavalerie-kazeme werd in de gaten gehouden. De radio waar schuwde, dat streng zou worden op getreden: tegen ordeverstoringen. Het telegraafkantoor werd afgezet Vlieg tuigen vlogen laag over de stad. Een woordvoerder verklaarde, dat veertig cavalerie-officieren waren gearres teerd wegens een poging tot een staatsgreep. Zelfs heette het, dat Ma joor. Moheddin voor de Revolution naire Raad was gebracht om zich te verantwoorden. Q Zie verder pagina 6 Toen bekend was geworden, dat gene- I Neguib's woning om de president geluk raai Neguib in zijn eer was hersteld, I j te wensen. Een der officieren raakte haastien jonge officieren zich naar j 10 enthousiast, dat hij Neguib om armde en zoende. Er zijn thans nog acht patiënten te Den Haag die aan alastrim lijden. Sinds Zaterdag zijn drie patiënten als genezen ontslagen. Voorts zijn er nog twee ob- servatiegevallen. Te Leiden en Bilthoven hebben nog steeds enige gezinnen huisarrest. Op drie verschillende plaatsen zijn te New York mannen aangetroffen, die onder gelijksoortige omstandigheden en op dezelfde wijze werden vermoord. In alle drie de gevallen bevonden de slachtoffers zich in een auto, voor over. gebogen over het stuur. Allen waren in het hoofd geschoten, waarbij een der vermoorden drie schoten in het hoofd en een in de rug had gekregen. Een der slachtoffers was aan handen en voeten gebonden. Men vermoedt dat het hier wraak nemingen betreft van benden, waar mede de vermoorden in verbinding hebben gestaan. Van een of twee hun ner is reeds bekend, dat zij oude be kenden van de politie waren. Advertentie 1.40 «n f, 1.—, De 50-jarige ongehuwde kleermaker."' S. Coolen, wonende aan de Calvarie-.:'- straat te Maastricht is gisteravond in# zijn woning door een of meer tot nu.';'.; toe onbekende personen overvallen. Dé man is waarschijnlijk met een hard voorwerp op het hoofd geslagen. Een zoon van de familie Vinken vondi^ het slachtoffer met een ernstige hoofdig wonde en hevig bloedende in de gangs; van diens woning. De man wasnog.;-, wel in staat de jongen mede te delen dat hij was overvallen. Hij werd naari.' het ziekenhuis Sint Annadól overge- bracht. Zijn toestand is niet levens-; gevaarlijk. - Omtrent de motieven van de aan-'g valler(s) konden nog geen gegevens worden verkregen, doch het was be-: 'r. kend dat de overvallene veel gridjinjfj; huis heeft, T-èJÉ! In het Oude- en NieuweGasthuiste Delft'zijn gisterochtend aan bij een auto ongeluk bekomen verwondingen overle den de heer en mevrouw G. J.-Leijgraaff. De heer Leijgiaaffwas 'directeur: van de te Rotterdam f gevestigde dagnijvëxhèlds- «chool—vun^-hot--Kohinjtlijk;! O.pdjnjriSé' fonds voor de Schtfepvaarl'irTAmrferaain De heer LeijgraafF reed gisteravond omstreeks seven uur toet'zijn ëchigenole, en eén zevenjarig - dochtertje' in- 'een auto, bestuurd door f de heer' A, Spruyt, wonende to .Vlaardingen; op de grote weg van' DenHaag "naar Rotterdam. Het Costaricaanse vaartuig „Captain An to nice'' is vanmorgen ongeveer 15 mijl ten Oosten van Kaap Carbon (Algiers)gezonken. Het Britse vaartuig „Nigaristan" ving de noodseinen van het schip op en veranderde haar koers naar het Costaricaanse schip. Toen het Engelse schip de „Captain Antonios" bereikte, bevond het zich reeds ;in zinkende toestand. De bemanning was reeds in de sloepen gegaan, maar,kon geheel 'worden gered. Het verlaten schip betekent een ge vaar voor de scheepvaart. Als positie werd opgegeven 36.59 graden Noordér- breedte en 5.22 Oosterlengte. De wet van 25 Februari IJ., houdende een derde wijziging van de Kieswet is in het Staatsblad afgekondigd en be reids in werking getreden. In de nabijheid- van de ingang van het vliegveld Ypenburg stond een ver lichte vrachtauto met aanhangwagen op de weg. De personenauto botste te gen- de vrachtwagen. De auto schoof geheel onder d'e aanhangwagen van deze vrachtwagen. Met uitzondering van het meisje, dat een hersenschudding kreeg en de linkerarm brak, werden de inzittenden zeer ernstig gewond. Zij zijn naar het Gasthuis te Delft overgebracht, waar., dg„heer;.'^ygr,gaf£.,ri#efojiteiid ,4s. bezoeken. Mevrouw Leijgraaff. overleed in het».begin; van de middag. De heer Spruyt "Mep door de botsing, diepe soy- wonden in het gelaatop .en hij - kreeg vermoedelijk i'een hersenschudding; enige ribben zijn gebroken. Ook zijn toestand was gisteravond nog zorgwekkend. De personenauto is geheel vernield. De vrachtauto, die aam een expediteur uit. Deilft toebehoorde en werd bestuurd door van V. stomd- aan de rechterzijde van de weg geparkeerd, omdat alle ben zine was verbruikt. De verlichting, was volgens de politie in orde. Alleen het nummerbord van de aanhangwagen werd beschadigd. Naar de politie- aanneemt, moet de bestuurder van de personenauto de vrachtwagen niet of te laat hebben gezien, aangezien hij met gedimdeRichten moet hebben gereden. Dé revolutie in Syrië, die het aftreden en de vlucht van generaal Sjisjakli ten gevolge had, was gisteren nog niet uit-' gewerkt. Een militaire groep in Aleppo pousseerde de tachtigjarige oud-presi dent Ei Atassi als president, een parle mentaire groep in de hoofdstad Damas cus de kamervoorzitter EI Koezhari. Laatstgenoémde trad in de nacht van Zaterdag op Zondag af om de eenheid van de natie te bewaren, maar gisteren kwam het tot nieuwe ongeregeldheden. Vanmorgen is een nieuw kabinet gevormd onder voorzitterschap van Sabri Assali van de nationalistische partij. Luitenant-kolonel Sjoekeir, de staf chef van het Syrische leger, maakte Zon dag in een radiorede bekend, dat de pre sidentiële bevoegdheden opnieuw in handen van El Atassi waren gelegd en dat de troepen naar hun kazernes wa ren 'teruggekeerd, de politieke zaken verder" overlatend aan de politici. Damascus, waar Zaterdag troepen en tanks in actie - kwamentegen betogers, was gisteren opnieuw het toneel van ongeregeldheden, ondanks het feit dat per proclamatie een nieuwe president was aangekondigd.- - Naar gemeld "wordt 'betrof ".liét»: een communistische betoging, waaraan troe pen en politie door middel van de vuur wapens een einde maakten. 'Betogers deden een poging "het gebouw van radio- Damascus te bestormen. - Er waren 4twé»: doden en 26 gewonden. Men heeft de indruk dat het niet tot een burgeroorlog zal komen, zoals mansf Zaterdag vreesde, toen gemeld werd. (Jat rebellentroepen,aanhangers van,>";EKi Atassi,van hun bolwerk Aleppourtg. op mars waren gegaan naar Damascus^gj Sjisjakli heeft ach intusseniper. vliég^fa tuig van Beiroet naar Saoedl-Arabiëï begeven. Hoéwei de kamer!van afgevaat^gden'..-„ Zaterdag na een demonstratie ;'.yansf vijfduizend personen, die de ruiten'-;wanrv: het parlementsgebouw met stenen rï'in-;Sg gooiden tót zèRontbindmg, is jóvergiS^ gaan, blijkt-uit de versebiUendé jberich-^ ten dat El Atassi, wanneer, hij 'heden^h^iL Damascus arriveert, de offlciëleïproce- dure zal volgen en per'"decreet.Ide'iort^S binding van de kamer en deiintséh^^S5®1 ving van nieuwe verkiezingen -zal:.".: Dej-'g kendmaken. -V Het Poolse ministerie van Buiten landse Zaken heeft een nota overhandigd op de Amerikaanse ambassade te War schau waarin de sluiting wordt geëist van het Amerikaanse consulaat te -Danzig, aldus meldde radio-Warschau Zaterdag. In de nota wordt geprotesteerd tegen het sluiten van een drietal Poolse-con sulaten in de Verenigde Staten. Het Indonesische dablad „Merdeka" verneemt uit officiële bronnen, dat de Indonesische regering overweegt da verblijfsvergunningen van - - Nederlan ders in Indonesië te verkorten naar aan leiding van .maatregelen van de Neder landse regering ten aanzien van de ver blijfsvergunningen van Indonesiërs in Nederland, zulks overeenkomstig sug gesties van vooraanstaande politici In Djakarta. De regering zou tevens de mening gevraagd hebben van sommige parle mentaire kringen, die volgens „Merdeka" sterke steun aan het voornemen te ken nen gaven. Inmiddels wordt gemeld, dat men met de Indonesische waarnemend Hoge Com missaris. in Den Haag, Soesanto Tirto- prodjo (die thans in Indonesië vertoeft) overleg gepleegd heeftomtrent de hou ding van de Nederlandse regering ten aanzien van de Indonesische studenten en de „pesterij", die Indonesische stu denten zouden hebben te verduren. (Naar aanleiding van bovenstaand be richt verneemt onze Haagse redacteur dat de verblijfsvergunningen voor vreemdelingen in verband met voor genomen administratieve wijzigingen tijdelijk slechts een geldigheidsduur van De „New York Times" weet uit Tal- peh te melden, dat volgens kringen van de nationalistisch-Chinese geheime dienst de leider van communistisch China, ■Mao'Tse Toeng, lijdende is aan tuber culose, en een hartkwaal. Aan geruch ten, die te Peking de ronde doen, dat Mao. zou zijn overleden, wordt in ge noemde kringen geen geloof gehecht. Opgemerkt wordt, dat Mao niet te genwoordig is geweest op de vierde vol tallige zitting van - het centrale comité van de Chinese communistische partij van 6 tot 10 Februari. één maand hebben, waarna ze verlengd moeten worden. Dit geldt uiteraard niet voor Indonesische studenten, maar voor alle vreemdelingen die in Nederland verblijven. Zodra bedoelde wijzigingen zijn doorgevoerd, zullen de vergunningen weer voor de gebruikelijke periode wor den afgegeven. Indien de Indonesische regering hierop bepaalde maatregelen tegen de Nederlanders zou willen base ren, zouden deze maatregelen dus wel van elke grond ontbloot zijn.) „La Metropole", liet Frans-talige Ant werpse blad, geeft op een bericht uit Den Jlaag volgens hetwelk de commissie Van CamvelaertSteenberghe nog niet tot een accoord is kunnen komen en de on derhandelingen in Maart zullen worden voortgezet, de volgende commentaar: „Zoals men weet had het „Nederlandse Comité Waterwegen", dat in hoofdzaak bestaat uit Rotterdamse persoonlijkheden, naar aanleiding van de in de pers ver schenen indiscreties,' een telegram ge stuurd aan de Nederlandse raad van mi nisters, waarin zij protesteerden tegen het plan dat in de aanleg voorziet van een kanaal Antwerpen—Bergen op Zoom Luik. Het Nederlandse comité ver klaarde bij die gelegenheid, dat het zich met alle mid'delen zou verzetten tegen een verwezenlijking daarvan. Het is daar om niet te verwonderen dat thans, onder druk van dit comité, dat de belangen van Rotterdam voor het grootste deel en die van Amsterdam slechts 'zo nu en dan verdedigt, het accoord dat tot stand had kunnen komen tussen de heren Van Cau- welaert en Steenberghe opnieuw is uit gebleven". - - '-'i De „Leuvehaven" is gelicht. Dit schip kwam vorige week Zondagmorgen nabij Hoek van Holland op de Nieuwe Wa terweg in aanvaring met een Japans schip en zonk korttna de botsing. Nu het bovenschip boven water gekomen is, kan men zich een indruk vormen van de beschadigingen aan de „Leuve haven". Het Japanse schip raakte de kustvaarder ter hoogte van de opbouw en op de foto is duidelijk te zien, welk gat in de romp ontstond. Hét hoofd van de Russische burger- lüchtvaartmaatschappij „Aeroflot" maarschalk S. F.v Zhavoronkof. zal een rondreis van twee weken maken om het werk van Westeuropese luchtvaartmaat schappijen te bestuderen, zo hebben functionarissen van de „Scandinavian Airlines System" (SAS) te Helsinki me degedeeld. De maarschalk wordt Maandag te Stockholm verwacht. Later zal hij een bezoek brengen aan. Frankrijk en Zwit serland. Het initiatief tot deze. tocht is van de Sowjet-Unie'uitgegaan, aldus genoemde functionarissen. Premier Josjida .van Japan heeft een uitnodiging van president Eisenhower voor-een bezoek aan de V.S. aanvaard. Tevoren was in Tokio bekendgemaakt, dat de premier- van eind Maart tot be gin April teWashington zal zijn. Zondagmiddag is in een perceel aan het Zaanhof te Amsterdam de 44-jarige mevr. J, M. W., doordat zij zich ver slikte in een doperwtje, gestikt. Zij kreeg het doperwtje in de luchtpijp, waardoor een kramptoestand in de bronchien ontstond. Ondanks pogingen die haar huisgenoten deden, haar te helpen, ov.erleed 'ze korte tijd later. Bij een brand in .het grootste hotel van Grossinger, een vacantie-oord in de Catshill bergen, 160 km ten Noor den Van de stad New York, zijn Zon dagmorgen zeven bedienden om het leven gekoomen. De brand woedde' in het gedeelte waar 69 employé's van het hotel wo nen. De 900 hotelgasten merkten niets van de brand .en vernamen pas later wat er gebeurd was. Een aantal be dienden sprong uitde ramen om zich uit de vlammen te, redden; 21 werden gewond. iMW "Van betrouwbare zijde- té -. Washing ton is vernomen, dat '.president Eisend hower bü de republikeinse leiders.^ de Senaat uiting heeft gegeven ?'.aanijsr zijn' wens, dat in het. vervolg.'allege van dè' rsubcommissie vamjJjMtierzura van McCarthy*- alle" btiéenkomsteh?>*tfBh deze "commissie ,biiwéiriea?:^i^^g®S^S?L In het verleden :is ,.:het:::,zeerj.£dikwijli|s .voorgekomen,->dat: ting hield-'met stoatorgB&rSCarthy^hl® het enige aanwezige lid. - - Voor Amerikaanse rekenxng heeftieeii Amsterdamse werf opdracht ontvahgèhl voor de bouw van een geheel vah,.teak^ hout te bouwen dubbelschroef motoriacht? Deze- opdracht is verkregen door^Yde; .JTreadship", de Hollandse expórtcombi-j;i natie van 5 jachtwerven' „die thans VertJ uit de grootste importeur van jacUtehtini de Verenigde Staten.is.", 'r Het ontwerp is van de.heer. H; W/fdéf5 Voogt te Haarlem. Het jacht krijgt de volgende"afihetih-r; gen: wate.n'erpfaatsing;.',..70,Ytoh)©" ruim 27 meter, breedte 6, meter, diepgang- 1.60' meter en - snelheid 14 knopen; ...Het: wordt voorzien van nvee 0-cylinder,' selmotoren van. elk 500-pk, 2 diesèlagi gregaten, een .automatische besturin&' echolood, radar, televisie, 4 badkamer^ 6 electrische toiletten, radiozender •- en- ontvanger. huistelefoon, centrale oliétV stook verwarming. 2 motorsloepen, enz. WA De werf denkt het schip tegen het eind van dit jaar te kunnen opleveren. De premier van India, Nehroé. heélt verklaard dat India geen Amerikaanse militaire hulp wenst, zoals door sident Eisenhower is aangeboden^ „De Amerikaanse waarnemers:ih;de" V.N.-commissie voor I&sjrnir?j|;aiatis^ de prémier, „kunnen door yons;;xüèt|. langer als neutraal worden beschoüwÓj en hun aanwezigheid is nusplaatstV. -'a Het Noorse schip „Sunnyqu^^l heeft vanmorgen even ten Westen' van de Shetlandeilanden rioodsemenïuijgé'lp zonden. Twee-Britsetreilerseh(.ëen<?. Brits hergingsvaartuig zijn ter assisteii- tie naar de Noor onderweg;; het schip water maakt, bestaat geen; direct gevaar voor zinken.- De Duitse treiler „Bemhard -Grund-y mann" Is Zaterdagavond met :de5beman-| ning van het Griekse schip ,Andrios'8| aan boord, in Bremerhaven aaugekoroénS Dertien van de negentien bemaoninfe^ leden van de ..Andrios" zijn gewond,';dejj. meeste licht. Zij liepe verwondingenSöp|' toen zij in de reddingboten sprongrij'-^l. het ogenblik dat de „Andrios" na een.JteècV. te hebben opgelopen, begon te ziiikriiS:?^ Het Griekse schip zonk ^terdag vóarl de Noordduitse kust Gistermorgen is door een tot nog-itoè*' onbekende oorzaak een benzinetank' ontploft op het terrein: van>de.jBJ?JVE| te Rotterdam-Pernis. - De wégstronjfihiötö benzine raakte in brand,', maar^ldofflél; krachtig ingrijpen vah .Ydé^bedrijft-? brandweer kon het vuur "spoedig Ywor-S den..geblust In de tank bevond;;ri(iS?cu:ra£zwèna millióen liter benzine.;,, Hiervaiiiïï"^^^ bijna "een millióen liter .verloren."-'.:.-.,, -rr^KiM^ssmsiiÈimsmSSm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1