m Omfgehroken strijd tegen enorme vuurzee Schietpartij ontketend in het Amerikaanse Congres Bloedige botsingen iiÈ Chartoem De ontwikkeling van het minister presidentschap Opnieuw ontploffing bij H sues? Sf§ De rietstal Vijf afgevaardigden getroffen Bestrijding van de brand zal nog wel twee dagen duren r Consternatie in het Capitool ;Z1 Twee mannen aan dood ontsnapt r \e winter toch kóuder Nieuwe regering m byne DINSDAG 2 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2710 Weerbericht 1 mm Stroom uit Schotse atoom- centrale Atoomproef op de Marshall-eilanden Bus sloeg over de kop Woningen ontruimd Dochter van Beria in Milaan „Ik zal de president^ dodeniSiA m Binnen 5 jaar Derde batterij atoomkanonnen mm dfe Zie verder pagina 3 Joseph'W.Martin - ;X4P§g§! «I Éls ft f - Honderdjarige overleden|iSg Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tolef. 115700 (4 1) Postbüs 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019 30 uur Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie; TeL 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B,g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEÜKDiG en air. K. VAN HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. KOUDE NACHT. Aanvankelijk opklaringen, later weer toenemende bewolking met sneeuw of regen. Vannacht lichte en hier en daar matige vorst, morgenmiddag ongeveer dezelfde temperatuur als vanmiddag. Aanvankelijk weinig wind, later matige tot krachtige wind uit ^Zuidelijke richtingen. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 9. S. BRUINS -SMXE) i ZOALS in alle leven Is er ook in het staatkundig leven groei; Wan neer men de bepalingen van de Grondwet naslaat zal men daar soms weinig van bemerken. Maar wie aan dachtig toeziet,bemerkt, dat de ver houdingen geen tien jaar lang dezelfde blijven. Onder de drang der omstan digheden past dat leven zich aan by nieuwe behoeften en andere tijden. Zo is bijvoorbeeld in de laatste twin tig jaar de functie van minister-presi dent voortdurend in gewicht toegeno men. Dezer dagen is daar een boekje over verschenen van de nestor der parlementaire redacteuren, dr. Ei v. Kaalte, vroeger verbonden aan het Algemeen Handelsblad, tegenwoordig werkzaam bij Het Parool. Het gaat hier om eep oude liefde van de schrij ver. Hij behaalde nl. in 19X7 de doc torstitel met een proefschrift over „De minister-president". Toen verdedigde hij al de stelling, dat het voorzitter schap van de ministerraad van steeds meer belang werd en nog zou worden. Nu, zeven en dertig jaar later, komt hy nog eens op dat onderwerp terug en hij kan met onmiskenbaar genoe gen er op wijzen, hoe zijnvoorspel lingen bewaarheid zyn. Het boekje, waarvan de titel hierboven staat, draagt een massa feiten bijeen uit binnen- 'en buitenland. Daardoor wordt ons getoond, hoe de positie van de minister-president is versterkt ook al blijkt daarvan meestal weinig uit h*t geschreven recht. Zo hebben wij hffer een interessant geschrift voor ons, dat velen met vrucht zullen lezen ook al zullen zij het misschien even als wy betreuren dat het in zulk slor dig en slecht Nederlands is geschreven. Dr. Van Kaalte zoekt de oorzaak van deze ontwikkeling in de uitbreiding van de staatstaak en de toenemende ingewikkeldheid van het openbaar be stuur. Deze hebben te zamen bewerkt, dat de „uitvoerende macht" een over wicht heeft verkregen over de „wet gevende macht". Maar dat ten dele onvermijdelijk overwicht vordert dan ook dat er fat de top der „uitvoerende macht", met name door het kabinet een .krach tige leiding wordt geboden. De minis ters en hun departementenzullen nauw en geruisloos moeten samenwer- ken,,rodat er een vaste lyn sihhet overheidsoptreden komt. Er: is-5iègén^ wcordig' geéh' bëlan^ijke ''it5alc róf 'er zijn meerdere departementen bij :bé4 hokken. Dan is hetdus 'niét (genoeg, dat iédere minister voor zich wèeti "wat hij wil, maar het komtier vooral op aan, dat men te zamen weet, waar men naar toe gaat. JVTU is een ministerraad op zichzelf niet een erg geschikt college om tot de vaststelling en handhaving van de grote lijnen van het regeringsbe leid te komen. De ministers hebben immers ieder reeds het hoofd en de handen vol aan de zaken van hun eigen departement. Zy zullen de tijd niet vinden om zich te bezinnen^ op de algemene problemen of om zicfi in de' zaken van andere dan hun eigen departement in te werken. Het is daarom heel begrijpelijk, dat het hoe langer hoe meer de taak van de voor zitter geworden is er voor te zorgen, dat de zaken goed voorbereid in de raad op tafel komen. Te zamen met het secretariaat van de ministerraad zal hy het materiaal bijeen moeten zoeken, zodat men ter vergadering ten korte uiteenzetting kan geven over de stand van zaken. Op grond van die voorbereidende werkzaamhe den is het dus mogelijk wel tot een verantwoorde beslissing te komen; Verder behoort het ook tot de nor male taak van een voorzitter er op toe te zien, dat de genomen besluiten worden uitgevoerd en in acht geno men. Door deze ontwikkeling is het voorzitterschap een zeer belangrijke en tijdrovende functie geworden. Reeds Colijn maakte zich daarvoor vrij. Door de instelling was het wei nig omvangrijke departement van Al gemene Zaken, schiep hij een post voor de minister-president, welke de tijd laat om zich naar behoren aan deze functie te geven. Maar men moet deze evolutie goed zien: de minister president is zo invloedrijk, omdat hij voorzitter van de ministerraad is. Die raad blijft het centrum en vooral aan zijn positie in die raad ontleent de voorzitter zijn macht. j|, 'f' - t' 1UTEN vraagt'zich af, of Van Raalté de zaak ook zo ziet. Hij ontkent wel, dat de minister-president -een dictator zou zyn geworden. Maar hij spreekt toch wel over hem als over de „chef" en de „meerdere" van zijn collega's. Hy acht het een onder schatting van de ontwikkeling, wan neer men de minister-president als niet méér zou zijn dan een primus inter pares, een eerste onder zijn ge lijken. Dat lijkt ons te bras. Waar de minister-president als voorzitter van de ministerraad met een individuele minister handelt, daar is hij inder daad zyn meerdere, 'omdat hy het hele college vertegenwoordigt. Daar buiten is hij echter niet meer dan voorzitter. Hij is geen chef. Wy stuiten hier op een bezwaar, dat by' alle eerbied voor (het verrichte werk en ondanks de dankbaarheid voor het vele geboden materiaal, te gen het boek van de heer Van Raalte te maken valt. De schrijver vereen zelvigt zich zo met zijn onderwerp, dat hij soms het rechte gezicht op de verhoudingen verliest. Het gewicht van het minister-presidentschap moet erkend en verhoogd worden. Bezwa ren tegen die ontwikkeling worden terzijde geschoven en de positie van anderen worden daaraan ondergeschikt gemaakt. s A. M. DONNER Uitgave Universitaire Pers, Leiden. yv,v:> '"{.t De Britse minister van Openbare Wer ken, Sir David Eccles, heeft bij de ope ning van een debat over het Britse programam voor de atoomenergie in bet Lagerhuis verklaard, dat in Dounreay in Caithness (Schotland) een grote kern reactor van het broed-type gebouwd ral worden. De fabriek zal zodanig ingericht zyn dat zij meer splitsingsmaterieel produ ceert dan verbruikt en zal het industriële Noorden van Groot-Brittannië van elec- triciteit voorzien. Voor zover bekend is nog nergens ter wereld een dergelijke fabriek gebouwd. De Amerikaanse re gering heeft echter aangekondigd ook een dergelijk project op het programma te hebben. Voor de kijkers bood de brand een fantastisch schouwspel. Tientallen me ters hoog schoten de steekvlammen, die ver builen Rotterdam te zien waren. De Amerikaanse commissie voor Atoomenergie heeft gisteren bekend ge maakt, dat op de proefterreinen op de Marshalleilanden in de Stille Oceaan een atoomwapen tot ontploffing is gebracht. De voorzitter van de commissie, Lewis Strauss, 'verklaarde dat deze ontploffing de-eerste is van'een serie atoomproeven die gehouden zullen worden. Het Amerikaanse ministerie van het Leger heeft-Maandag bekend gemaakt, dat een derde; batterij atoomkanonnen .binnen enkele maanden naar Europa gezonden zal worden. (Vanonze verslaggevers) De Rotterdamse brandweer en. de bedrijfsbrandweer van de Bataafse Petroleum Maatschappij tePernis voeren reeds gednrende achttien uren onafgebroken strijd tegen een enorme vlammenzee op: de terreinen van de B-PJVÏ.; Gisteravond' om tien 'minuten .over acht deed zich in één der met benzine geladen tanks een hevige ontploffing voor, die een onmiddellijke brand tengevolge had. Aanvankelijk trachtte de bedrijfsbrandweer met schuimblnssers het vuur te doven, dochtoen bleek, dat zij hierin niet zouslagen, werd de Rotterdamse brandweer gealarmeerd. Deze rukte uit met zwaar materieel, twee blusboten, twee autospuiten, twee mótorspuiten en een gereedschaps wagen, doch men kon weinig anders uitrichten, dan het leggen van een watergordijn tussen de terreinen van de BJP.M. en die van Pakhuismeesteren. De gehele, nacht en vanmorgen hebben vele brandweerlieden getracht de brand te locaüseren. Tegen de middag was nog steeds niets definitiefs te zeggen. De straffe wind blies vooral vannacht de vuurzee hoog op. Onophoudelijk schoten enorme steekvlammen de lucht in. verkreukeld door de kracht van de ont ploffing. De bedrijfsbrandweer was spoedig in actie en begon met eigen materiaal de brand in de taak te bestrijden. Zy stond echter voor een hopeloze taak, die nog onuitvoerbaarder werd toen bleek, dat ook in tank A 4 brand was uitgebroken. Met schuimblussers ging men de vlam men te lijf, maar het mocht niet baten. De vuurzee werd steeds groter en begon eén ernstig gevaar te vormen voor de tanks van „Pakhuismeesteren", dié aan de overzijde van de weg zijn gelegen. Assistentie (Van onze correspondent) Op de Antwerpse weg nabij Bergen op Zoom is door de gladheid van de sneeuw een autobus van de firma W. uit Wouw over de kop geslagen. De bestuurder kwam van Zeeland met werkvolk en wat op weg naar huis. Ter hoogte van de villa „Mattenburgh" be gon de wagen door de sneeuw te glij den en verloor de chauffeur de macht over het stuur. De autobus vloog over de.kop en kwam op de zij in een sloot naast de weg terecht. Van de 27 inzittenden werd als door een wonder niémand ernstig gewond. De meesten hadden wel builen, schram men en snijwonden, doch konden weer met een andere bus naar hun woon plaats terugkeren. 7 ATERDAG schreven we' over'; -J Egypte als over een rietstaf die de hand doorboort. r;; We dachten daarbij aan de Engelsen en de Amerikanen, die; zich door dei; revolutie in dat land in hun politiek gedwarsboomd zagen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dati Egypte ook zulk een rietstaf is voor journalisten, die over dat land eri dé. gebeurtenissen daar willen schrijven;:. Want het gaat daar zo vreemd; .zó: verrassend en zo dol toe, dateen ré- volutie daarbij vergeleken een rustig kabbelend beekje is en dat het zélfs? een op zichzelf niet onverstandige;:.? verklaring van een krantenartikel tenJjr spot stelt. Dat schijnt toch wel het toppunt. "''"'sy;-? r De ontploffing, die gisteravond op het terrein van de B.P.M. plaats had, was d'e tweede binnen een etmaal. Ook Zon dagmiddag had er in één der tanks reeds een brand gewoed, doch de bedrijfs brandweer" was er toen in geslaagd de vlammen te .doven. Ongeveer één mil- lioen liter benzine ging toen verloren. De benzine uit de tank, die Zondag in brand stond was overgepompt naar tank A3. In deze tank had gisteravond de ontploffing plaats. Hel personeel van. de B.P.M. had enige minuten voor de enorme explosie de temperatuur van de tank nog opgeno men. Twee man hadden zich daartoe boven op hel gevaarte begeven. Nauwe lijks waren zij beneden of achter zich hoorden zij een harde slag. Tegelijker tijd zagen zij het deksel van de tank door de lucht vliegen en eengrote steekvlam omhoog schieten. liet deksel kwam enige tientallen meters verder neer, totaal De directie van de B.P.M. aarzelde niet langer en liet de Rotterdamse brandweer! alarmeren. Met twee grote motorspuiten, twee blusboten, vier materiaalwagens enj Rechercheurs kwamen in de zaal en enige handspuiten, trok deze naar het] inspecteerden de talrijke kogelgaten in terrein van de ramp. Hoofdman H. van lessenaars, kussens en de vloer. De Se der Burg nam toen de leiding van het naat, die vergaderde in het andere deel Maandag zijn in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vijf leden van Het Huis door revolverschoten van de publieke tribune gewond, Eén van de leden, Alvin Bentley, een republikein, kreeg een kogel in de borst, onder het hart. Zijn toestand is critiek. .Ben Jensen (Iowa) werd in de linker schouder geraakt. Zijn toestand i - ernstig. De afgevaardigde Kenneth Roberts (Alabama) en Clifford Davis, een democraat, werden beiden in bet onderbeen geraakt. De vijfde, Georgé Fallon. (Maryland), werd in het dijbeen getroffen. Zelden ontstond er in het Capitool zulk ëeii consternatie. Voorzitter Martin wilde juist de uitslag van de stemming over een wetsontwerp betreffende de toelating' van Mexicaanse arbeiders bekendmaken, toen op de publieke tribune geschreeuwd werd: „Vrijheid voor Puerto Rico!" Onmiddellijk daarop klonken er schoten. Eerst keken de Congresleden verbaasd op. Iemand riep: ..Maar dat is echt!" Bentley, ia «Ie borst-getroffen, viel voor over op de grond. Zyn collega Jensen baadde in bloed. Congresleden stormden naar de lobby's, anderen zochten dekking onder hun lessenaars. In een weggedoken houding wérd Davis in het been getrof fen! Een verpleegster bood eerste hulp. Hetzelfde deden enige Congresleden, die vroeger arts zijn geweest. /'v Niemand wist achteraf of-er twee. of drié mannen hadden' geschoten. Men zag ze gehurkt huh V automatische pistolen leegvuren in de zaal. Ze bevonden zich dicht bij- de perstribune. Toeschouwers eü-'zaalwaehte^":S)wtten'i'-fflcti*'t8p;;'heni toen zij- trachtten hun pisiólen ophieuw te laden. Er was ook een. meisje bij de gróep. Toen zy werd weggevoerd; zeide zy tot de verslaggevers, dat 'zij Lolita Lebron heette en dat zy Portoricaaiise was. „Ik wil' vryheid voor 'mijn land", zeide zij.- Ben der mannen wist nag een Porfbricaanse vlag te .ontvouwen* en in de lucht te werpen. Lolita Lebron heeft- later verklaard dat :de datum „Een Maart" werd geko zen voor de aanslag op Amerikaanse congresleden, „omdat op deze dag de Interamerikaanse Conferentie te Caracas begon". „Ik heb de aandacht der wereld op het koloniale vraagstuk willen ves tigen", verklaarde zij. Lolita zeide voorts niet voornemens te zijn geweest iemand te doden. Zeer moedig .gedroeg zich in de ver warring het Congreslid Van Zandt. Hij rende de trappen op en rekende af met een van de onverlaten. Van Zandt schatte dat er in totaal minstens een dertig scho ten waren gevallen. Een zaalwachter kreeg tijdens de worsteling op de publie ke tribune een hartaanval. De kogels scheurden een stuk van de lessenaar van de leider van de meerder heid van het Huis, Halleck, af. Halleek bleef ongedeerd. Voorzitter Martin dook weg, terwijl de kogels om zijn oren flo ten. Toen de eerste verwarring voorbij was, hamerde Martin om orde. Hij ver zocht de afgevaardigden hun plaatsen weer in te nemen. Daarna werd de zit ting verdaagd. Gearresteerd De gehele nacht heeft de brand weer een verwoede strijd gele verd tegen een onmetelijke vuur zee op het terrein van de B.P.M. Bij het krièken van de morgen moesten de kordate blussers ech ter ervaren, dat de vuurkolommen nog niet aan macht hadden inge boet. Een dichte grauwgrijze mas sa, waartussen dë spookachtige oranjegele vlammen speelden, trok hoog over de rivier en haan- de zich een weg in Oostelijke richting- -Twaalf uur lang woedt de brand reeds ën een ruwe be rekening wees uit, dat de vlam men nog wel meer dan twee dagen heer en meester zouden kunnen zjjn op de terreinen. Het niveau in tank A 3 zakte circa dertig centimeter per uur en aan de hand hiervan bepaalde men hoelang het nog zou duren, voordat het vuur de millioenén liters benzine had version-, den. Daarbij was nog niet in aanmer king genomen een eventuele uitbreiding van de brand. Aan de randen van het dak van tank A 4 vertoonde zich van morgen nog slechts kleine vuurtongen. Ook:-deze -tank is gevuld met ruim tien millioen liter benzine. Het -! was niet meermogelijk geweest da tank leeg fcë pompen en met angst en vreze wordt thans deontwikkeling van de zo ge vaarlijke brand gadegeslagen. De brandweer stelt alles in het werk om een catastrophe te voorkomen, maar de bedenkelijke gezichten van de tech nici gaven te kermen, dat slechts een heel kleine kans aanwezig is voor het behoud van deze tank. En. dan blijft nog gevaar bestaan voor de complexen van Pakhuismeesteren. Voortdurend worden deze gebouwen nat gehouden. Ook de scheidingsweg tussen Pakhuis meesteren en de B.P.M. wordt voort durend bespoten. In een kring van vele tientallen meters is de sneeuw, die met een dikte van tien centimeter giste ren nog op de terreinen lag, reeds lang door de alles verzengende hitte gesmol ten. Voor de brandweer blijft het geboden een veilige afstand in acht te nemen. De. werkzaamheden eiders op de terreinen van de B.F.M. hebben vanmorgen, voorzover mogelijk, normaal doorgang gevonden. Alle tankers die gevaar liepen, zijn thans uit de Eerste Petroleumhaven naar de Nieuwe Water weg gesleept. De gezinnen; die in de nabijheid van de raffinaderij wonen, zijn naar elders geëvacueerd. Y.Om half elf vanmorgen was nog Steeds geen verandering in de situatie te bespeuren. Duizenden liters water daalden onafgebroken op de vuurzee, thans geleverd door de mannen van de brandweer, die met een nieuwe ploeg was: opgekomen. Op het terrein des onheils zijn ervaren en deskundige per sonen aanwezig, die in de moeilijkste situaties nog weleens raad kunnen geven., doch :zü staan thans ook machte loos.' Een hunnerverklaarde nimmer' zon brand gezien te hebben. blussingswerk op zich, daarbij geassis teerd door de leiding van de bedrijfs brandweer en een groet aantal hoofdlie den en brandmeesters van de vrijwillige brandweer. De brand had intussen een grote scha re belangstellenden getrokken. Zowel in Vlaardingen, als op het terrein van de brand zelf waren honderden kijkers, die door de politie op veilige afstand wer den gehouden. Een dikke vette rook hing boven het water en trok via Vlaardingen tot diep in het Westland. De G.G. en GJX, die evenals de politie gealarmeerd was, behoefde geen dienst te doen. De ontploffing had gelukkig geen slachtoffers geëist Wel - waren van verschillende panden in de onmiddellijke omgeving de ruiten gesprongen, maar dat was het ergste niet. van het Capitool, liet onmiddellijk de tribunes ontruimen. In de stad werden straten, afgezet om eventuele medeplich- Bij Nederhorst den Berg is gisteren het bovengedeelte van de brug naar beneden gevallen. Gelukkig passeerde er niemand, zodat sich geen persoon lijke ongelukken voordeden. Het doorgaans betrouwbare Romeinse blad „Giomale d'Italia" heeft een inter view met de dochter van Lavrenti Beria gepubliceerd en meegedeeld, dat zij van plan is naar Zuid-Amerika te gaan. De in Rome verschijnende bladen heb ben gisteren gemeld, dat Lïdia Beria Viskin,-de dochter van de geëxecuteerde Russische politiechef, in Milaan is aan gekomen, een advocaat heeft bezocht om te spreken over de mogelijkheid van echtscheiding en vervolgens is doorge reisd naar Lausanne. De G-iornale schrijft, evenals „H Tem po" gisteren reeds meldde, dat mevrouw Viskin per boot uit Shanghai is gekomen, waar haar Russische echtgenoot een functie bekleedde. Mevrouw Viskin keert thans weer naar haar moeder in Lausanne terug. tigen te kunnen snappen; Ambulances en politie-auto's snelden naar het Capi tool met loeiende sirenes. Eisenhower belde Martin op, of-hij kon heipén. Na een uur waren vier personen in arrest: Lolita Lebron, 34 jaar, Rafaël Maranda, 25, Anderés Cordero 29 en Irving-Flores. De aanslagplegers zullen terecht staan op beschuldiging van „aanval, met de bedoeling te doden". Zij zullen, daar vijf Congresleden werden gewond, vijf maal in staat van beschuldiging wOHtemiJgfëfHK steld. V" .i:'.. Een voor hedenavond vastgesteldeire- ceptie, welke president Eisenhower tér ere van de Congresleden op hetVWitte jij Huis zou houden, is afgelast - Het huis van de voorzitter van Het*#i Huis van afgevaardigden. Martin,'; wordt'Lï;' door leden van de Amerikaanse gehèiraë|M dienst bewaakt. f Martin deelde mede, dat -het 'pühUékS^i voortaan alleen pp vertoon van scëcfólëS® kaarten, die door de leden van hét -Huisèf zullen worden uitgereikt, zal worden toé-in gelaten. Op aanraden van de politie hébben^ de Amerikaanse minister vanK'iLand-i-f? bouw, Ezra Benson, en de minister*; van ■Binnenlandse Zaken, DouglasMcKay, hun plan om Woensdag - naar .PortoricoSS te gaan, opgegeven. Puerto Rico is een Amerikaans eflanaï 1600km voor de kust van'. Flórida.tyeleSg| malen hebben - de Ver.-Statenv^Püertóri; Rico'reeds onafhankelijkheid aahgebödén^| triaar de .meerderheid der bevblMngiwëÉifet» dié t^t;mnéUt-!de>!Huidi&e?tc)éstaiupiji@' halve .volledige,'vryheid.onder,eënjeigéw. Grondwet,, velevoordelenbiedt; Xn|Né Yorkwonenenig vhonderddriizendenrPp tbncanen;-lij'd950Jtrachttèii'.vèn^péfei!iani deret' .Rortoricaansé -.IHeettiopfdetB^pi'di Truman 'té vérmdorden.;Da arbij S kw?" een agent -en een" dér. aanvaHérsi.óiri-Thët leven. De andere aanslagpleger .V'.wérd door gratievan i Trttman'. gered vanifdëS;! electrische stoel -• Een 24-jarige Portoricaan werd: té, ford, in de Amerikaanse staat Connecticut? wegens landloperij - gearresteerd- Toen hij V gefotografeerd werd,'eri er vingerafdruk- ken van hem werden genomen, zeide, hy „Ik zal de president doden". Dd PóHaiï ricaan zal tnans ook wegens bedreiging'^,; van de president terecht staan. Dit voorval zou zich hebben voorgedaan!;,' kort na het beschieten" van Amerikaanse?)! Congresleden door drie Portoricaneni - - Het bezoek van de Zaterdag in zijn (waarbij de pro-Egyptische partüeri;eeri| ambt herstelde Egyptische president verrassende meerderheid behaalderu;?Hett*s Neguib aan de Soedan heeft, zoals wü nieuw gekozen Soedanese parlèment;zou|;§* gisteren reeds in een deel onzer edities gisteren geopend worden envNeguib Vvas£|§ meldden, geleid tot ernstige onlusten in naar Chartoem gekomen om de plechüge:?-;-; Chartoem. Toen gisteravond élitetroepen openingszitting bij te, wonen. Deze cere-Wj' monie is intussen uitgestéldltot, 10 Maart,;|f want 'de aankomst van Neguib gaf aari«g leiding tot bloedige botsingen. Voor het paleis van Howe kwamT toitS een botsing tussen aanhangers'vaxRide^lf; Oemma en van de Unie-partij.'. Laatstgë^tf noemden schreeuwden: Eenheid varifhetSr^ Nijldal". De politie gebruikte stokkëri ën 'Mf traangasbommen om de betogers te vér-?# drijven van de paleisterreinen;--MaarSdè^ gevechten werden steeds erger. -Mén?:;;; zwaaide en stak met speren en ten: slotte opende de politie het vuur. Bij de bot-'Jïii/ singen die.volgden werd de Britse' com-Ml mandant van politie, McGuigan, :gédood,"ï;ji* evenals acht andere leden van de politie.;w De meeste vechtjassen waren leden'vari:?,?r de strijdlustige Baggara-stam. De voorzitter van dc Oemmaparty, in Soedan, Saddik Elmahdi, is'gear resteerd naar aanleiding vau de on lusten. ":'r van de Sudan Defence Force door de straten patrouilleerden had men een dag achter de rug, waarop 30 personen waren gedood, 117 gewond en 31 gearresteerd. Ter verduidelijking diene, dat de Soe dan krachtens een vorig jaar tussen de Britse regering en de regering van Neguib gesloten overeenkomst binnen drie jaar zal besluiten, of het aansluiting wenst bij Egypte dan wel zelfstandigheio Er zijn reeds verkiezingen gehouden, iSlaii De gemiddelde temperatuui van de drie wintermaanden December, Januan en. Februari bedraagt in De Bilt 1,8 graden Celsius tegen 2,4 graden nor maal, meldt het KNMI. De win ter was dus aan de koude kant maar de winter van het vorige jaar was met een gemiddelde temperatuur van 1,7 graden nog iets kouder: dit is toe te schrij ven aan het feit dat December ditmaal heeft- uitgemunt door zacht weer. In De Bilt waren 49 van de 90 dagen, die da drie wintermaan den tellen, aan de warme kant maar op de overige 41 dagen kwam vaak strenge vorst ,voor Temperaturen tot omstreeks 15 graden onder nul zijn gemeten. In De Bilt kwam op 44 dagen vorst voor tegen 42 dagen nor- ■maal. Hetaantal uren zonne schijn bedroeg in De Biti in dit tijdvak van drie maanden ruim 190, waarvan 100 uren werden gemeten in het vijf tiendaagse tijdvak van 23 Januari tot en met 6 Februari. Het normale aantal uren zon bedraagt in ck drie wintermaanden 171. De hoeveelheid neerslag bedroeg in De Bilt 144 mm tegen omstreeks -v 180. mm normaal. - Hassem Atassï president De nieuwe Syrische president! Hassem El Alassi. heeft Maandag zijn intocht in Damascus gehouden, aan het hoofd vain een stoét auto's, waarin léden van; de nieuwe regering en talrijke politicige-'.:g zeten waren. De nieuwe Syrische president Hassem'; El Atassï, heeft Maandag voor zijn ver- trek uit Homs naar Damascus verklaard? dat 2ijn eerste taak na het aanvaarden van zyn ambt ,,het herstel van het con- y\: stitutionele leven in het land" szou "zyriiiKil aldus meldt radio Damascus. Sabri -Assail is van 1945 tot 1948 malen minister van Binnenlandse - Zakérri" of Justitie geweest. Hij is leider vanlidef nationalistische party, waarvan 'pok-!dë^ï nieuwe president lid is. De partSj-r'stófe®» naar sociale hervorming in Syrië enVéé, -.; unie met Irak. Op de leeftijd tvan honderd jaar is te"?', Zwolle overleden mevrouw G. Brouwer? .i* Sinds in Februari mevrouw D.""Jonker,-^' beter bekend als Dettcmeuje, óverleédr?. was mevrouw Brouwer, dié Opoé Brouwer'.wérd-7gehoèmdïdeLouast^m inwoonster van de istad. ;2ij ^woondéHdé&f laatste jaren irt het rusthuis -vanide ;VormdeVgeiriéente;.j:^^4^|ft^^feirs^^i^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1