De ontwikkeling van het minister presidentschap Vuur in één der tanks geblust Blusmiddelen door de lucht naar brand in Pernis OORZAAK VAN EXPLOSIES NOG NIET BEKEND 1 Tweetaligheid Thans Stevenson slachtoffer van commissie-McCarthy Geïsoleerd eiland in spanning e uren van zeven o p hel scheurende Gouwzee-ijs NGTON WAAKZAAM IE SCHIETPARTIJ. Adenauer neemt het initiatief voor «Frans-Duits gesprek Ter oplossing van E.D.G.-impasse Neguib's gezag nü nominaal m s WOENSDAG 3 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 271l| Weerbericht ÏM (Van een onzer verslaggevers) Nog steeds werd vanochtend op de terreinen van de Bataafse Petroleum Maatschappij te Pernis een verwoede strijd geleverd tegen een énorme brand, waarvan de hoofdinspecteur van het Nederlandse Brandweerwezen zegt, dat het de grootste vlammenzee is, die hij ooit in Nederland gezien heeft. De Rotterdamse brandweer en de bedrijfsbrandweer van de B.P.M. werkten onafgebroken met schuim- kanonnen en vele waterstralen tegen de enorme vuurzee boven mil- lioenen liters benzine in één van de tanks. De andere tank, de A 3, was om "een uur of zeven leeggebrand. Gistermiddag zijn in allerijl drie Dakota's van de K.L.M. naar Londen gevlogen om daar een lading blusmiddelen te halen voor de brand in Pemis, Toen de vliegtuigen terug waren, werd onmiddel lijk een begin gemaakt met de aanvoer van negen duizend kg blus middelen naar de geteisterde, terreinen van de olieraffinaderij. Toch leek het er gisteravond op, dat .de grote krachtsinspanning van de brandweermannen beloond zou worden. Er brandde nog één tank en men had goede hoop het vuur ook in deze tank machtig te worden. mm Geretireerd Socialistische winst bij Deense verkiezingen Hoe Belgen parlementaire krantenverslagen lezen Steeds meer eritiek op „ketteriacht Jmiraal Staton verklaard dat Stevenson Indonesië garandeert i welzijn Nederlanders Brand' op Nederlands kustvaartuig Kees van Dongen officier van het Legioen van Eer R.T.C.-delegatie Antillen bepaalt Maandag standpunt (Van ®«n onzer verslaggevers). ZE verstijfden van schrik, de zeven Markers, die te voet de bevroren Gouwzee overstaken. Een eindje voor zich uit, tussen hen en hun eiland in, was plot seling een zwarte streep zicht baar geworden. Het ijs scheurde! Voor hen, achter hen en opzij overal dreunde en knalde het. De straffe Zuidwester reet de enorme ijsvlakte in grote stukken uiteen. Daar stonden zij, in een dreunend- dreigende eenzaamheid. Hoever moesten zij omlopen? Zaten: ze zelf op een ijsveld waar ze niet af konden komen en dat straks zou gaan.kruien? Zouden ze ooit nog het eiland of de va6te wal bereiken? Koffie en thee worden weer duurder. aatt prijzen opoiewr te herzien, V. J T~7:--;5: •■mm, Gebec^èoór aanvallers en slachtoffers Arthur Dean legt functie neer Oefensmaldeel V Gibraltar m Brits.; tankschip aan-de grond mm®® smmssÊÊÊm ■S:f0 Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 42451» Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers IS cent.' Verschijnt dagelijks. v Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. ENKELEBUIEN. ''Y. Half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Dezelfde" temperatuur als vandaag of Iets hoger, krachtige tot; matige Zuid-Westcijjke wind. Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT :SiS ii Er wordt nog wel eens weerstand geboden aan vérgaande verster king van de positie van de minister- president. Van Raalte kan dat niet goed begrijpen en wanneer hij naar de oor zaak zoekt, dan komt hij met een wonderlijke verklaring. Vragenderwijs wordt de veronderstelling gedaan, dat die weerstand voortspruit uit „een be paalde republikeinse geestesgesteld heid van Calvinistische oorsprong". Wél wordt er dan op gewezen, dat juist Kuyper, Colijn en Gerbrandy tot de eersten hebben behoord, die een krachtig minister-presidentschap heb ben bepleit en verwerkelijkt. Dat zou al een grond kunnen zijn om deze ver onderstelling, welke door niets wordt gestaafd, weer schielijk terug te ne men. Toch blijkt de schrijver met deze cultuurhistorische „vondst" zo inge nomen, dat hü haar nog eens herhaalt, wanneer hij aan het eind van zijn boek een resumé van de inhoud in de Fran se en Engelse taal geeft. Toch zou men in het door hem zelf bijeengebrachte feitenmateriaal ge noeg andere verklaringen kunnen vin den voor die weerstand. In Engeland is de Prime Minister zo machtig, omdat hij meestal ook nog leider is van de meerderheidspartij. Die omstandigheid, gepaard met het feit, dat de normale Engelse kabinetten uit leden van één partij stammen, maakt het vanzelf sprekend dat de Eerste Minister een zeer dominerende rol vervult. Op het vasteland is dat anders. Daar kent men het tweepartijenstelsel niet. Kabinet ten zijn bjj ons, maar ook in Frankrijk en dikwijls evenzeer in België, coalitie kabinetten. Dan ligt het in de rede, dat men er niet erg op gebrand is één •man bijzonder naar voren te schuiven en hem met grote bevoegdheden te be kleden. Men zal er dan de voorkeur aan geven, dat de verantwoordelijkhe den gezamenlijk worden gedragen en •dat niet dan in overleg met de hele ploeg wordt beslist. Het accent ligt bij ons vooral op de ministerraad en min der op de minister-president Dat is ■heel begrijpelijk en het is allerminst ongezond. Maar dr. Van Raalte vindt •het zó gek en zo buitennissig, dat het //.volgens hem wel een gevolg van het /'Calvinisme moet zijn. 5 v'\ V "•-T-i'ri-r'Vvf*- -V-""i? NT OG in «en ander opzicht drijft agn 1 enthousiasme voor het minister- presidentschap de schrijver te ver, na melijk wanneer hij over de verhouding bissen het staatshoofd-en de ministers: te spreken komt. Het is juist,'dat aan de voorzitter van de ministerraad als Vanzelf de taak toevalt voor het con tact, tussen die raad en de Koning te zórgen. Waar het gaat over het open baar optreden van de Koning, daar zal dus hü degene zyn, die de opvattingen van het Kabinet zal moeten overbren gen. Merkwaardig is, dat de schrijver meent de minister-president té moeten vermanen om in het onderhouden van contact niet te schuw te zijn. „Ver keerd is.bepaald, wanneer de minister president, eventueel geneigd om moei- lykheden een beetje uit de weg te gaan of (om) de zaken niet te scherp te stellen, toegeeft aan de neiging om met betrekking tot dit contact de din gen wat over hun kant te laten gaan" zo heet het. Het is echter niet juist om uit dit vertegenwoordigen van de minister raad af te leiden, dat eigenlijk aHfs contact met de afzonderlijke ministers: over de minister-president moet iopeife Zo schermt men de Koning te veel af." Dr. Van Raalte maakt de indruk alsof hü het onjuist zou achten, indien de Koning 'tracht invloed te oefenen op de besluiten van de Ministerraad b.v. door zijn mening aan een of meer mi nisters kenbaar te maken. Hij schrijft in dit verband het woord „inconstitu tioneel" neer. Alleen met de minister president zou hier contact moeten zijn. Deze oordelen lijken ons te sterk. De Koning moet geheel vrij zijn met de ministers en de ministerraad te over leggen, naar het hem lijkt. Zolang van het behandelde naar buiten maar niet blijkt is er niets tegen. Het zou alleen én voor de Koning én voor de ministers moeilijk aanvaardbaar zijn, wanneer de minister-président zich opwierp tot de uitsluitende tussenpersoon tussen beiden. Dr. Van Raalte opereert hier op ouderwets-liberale wijze met het prin cipe van de Koninklijke onschendbaar heid. Wat hij er uit afleidt komt, even als dat bü Thorbecke en zün leerlin gen het geval was, neer op een zoveel mogelijk uitschakelen van de Konink- lijke invloed. Zulke denkbeelden treft men tegenwoordig nog wel meer aan. Maar het verbaast ons een dergelijke doctrinaire houding aan te treffen bij iemand, die blijkens de hele inhoud van zjjn boek toch voldoende oog heeft voor de veranderlijkheid en verschei denheid van het staatsleven. A. M. DONNER. Omstreeks zeven uur gisteravond bleek, dat de voorraad in tank A 3, welke de gehele dag to fel had '.ge brand, was verslonden. De brandweer kon zich toen concentreren op de Mas sing van de brand in tank A 4. Des- kondigen hadden reeds verklaard, dat de- vlammen -vvaarschünlük wel niet zo hoog spel zouden gaan spelen als bjj tank 3. Toch moest ernstig rekening gehouden worden met eventuele explo sies, daar de zich in de tank bevindende gassen, met kracht naar buiten worden gestoten. Van tüd tot tijd ontstonden grote steekvlammen, maar de brandweer zette de gehele nacht alles op alles om het vuur meester ,te blijven. Een tweede mogelijkheid was, dat de „hoed" van de tank zou vliegen. In de verstreken nacht hebben zich echter geen bijzondere tegenslagen voorgedaan. Er is thans reden om aan te nemen, dat de brand bij de BPM van avond omstreeks 6 liur tot het verleden aal behoren. Uitgebreide voorzorgsmaatregelen --beeft-dè-diréeti eriatea trefffén -yow - voldoende schuimblusmiddelen. Drie vliegtuigen van de KLM zijn giste ren naar Engeland gevlogen om ne gen ton schuimbhismiddelen te. halen. - Gisteravond om 8 uur reeds keerden de vliegtuigen terug en daarna werd in allerijl de lading overgebracht naar Pemis. Omstreeks tien uur was de toestand weer critiek. Brandde het vroeger op de avond slechts op één plaats, nadien lekten de vuurtongen weer op diverse plaatsen in de tank. Dit vurige schouw spel werd bovendien af en toe nog om lijst door-in de put om de tank weg stromende benzine. Op het ene ogen blik scheen het of de brandweer winst boekte in de strijd tegen de vuurmassa, doch' het andere ogenblik scheen de winst zich weer in verlies om te zet ten. T Hoeveel schuim en water in de vuur zee wordt gespoten, wordt duidelijk wanneer men weet, dateen autospuit 3800 liter water per minuut in de vlam menzee stort. Op het' terrein van de brand somt men verschillende Ifeiten op, die de oorzaak zouden kunnen zijn doch een definitief antwoord zullen de deskun digen hierop pas in de toekomst kun nen geven. Zo wees men ons op.de mogelijkheid van het losspringen van een onderdeel in de tank. bv. klinknagels, waardoor een -■ vonk zou zijn 'ontstaan. Anderen menen te weten dat de tank door mid del van een nieuwe vulmethode werd gevuld en hieraan schrijven zij de oor zaak toe. Hoe het ook zij, officieel is omtrent de oorzaak niets bekend. Op circa vijftig meter afstand van de brandende .tank wacht sinds vanmorgen vroeg een vüftigtsl leden van de Be drijfsbrandweer. Deze mannen behoren tot de rg. explosie-ploeg. Zij hebben tot taak dadelijk in te grijpen als zich ontploffingen voordoen. Kranen dienen dan te worden dichtgedraaid en met achnimblusscrs zullen de brandweer mannen op de nieuwe vuurhaarden moeten afstormen. Niemand behoeft/dezeploeg te benijv dcnl.De vledenk-yazwde -bodrijfsbranci-, wèer zün óp hétogenblik deenigën. die in de dichte omgeving van de tank staan en zü zijn dus aan alle gevaren blootgesteld. De andere blussers .heb ben zich allen geretireerd, want elk ogenblik kan de klap van de brandende tank wegslaan en het laat zich begrij pen, dat men gen enkel risico wil nemen met het oog op persoonlijke ongevallen. De slangen van de brandweer zijn zodanig bevestigd, dat zonder optreden van de spuitgasten geblust kan worden. Zo zijn aan beide züden van de tank vijf slangen opgesteld. Veel meer valt verder niet te doen dan afwachten. Slaat de kap er aff, dan zal het spel van rook en vlammen opnieuw beginnen. De enige hoop is. dat nog enkele uren kan worden gewerkt, aan de afvoer van de benzine via de de leidingen. Als het niveau van de vloeistof laag genoeg is kan getracht worden de gehlee tank te bedekken met blusschuim. Dat zal ook mogelijk zijn als de kap mocht bezwijken en er zich geen bij zondere complicaties voordoen. Om half twee was er nog geen wijziging in de situatie gekomen. Een tegenvaller was ook, dat de wind in de loop van de morgen in hevigheid toenam. Door het complex van Pakhnis- mees teren was deze omstaudigbeid min der gunstig. De Deense sociaal-democratische partü heeft bij de verkiezingen van gisteren in 61 stedelijke gemeenteraden de meerderheid behaald, dit is 25 meer dan bij de verkiezingen van 1950. Dit bleek vandaag uit. de officiële uitslagen. In totaal hebben zü over het gehele land een winst van 57 zetels geboekt De communisten hebben in vier stedelijke gemeenteraden al hun zetels verloren. In één van de wijken van Kopenhagen raakten zij verder hun enige burgemeester kwijt. T~)E voorzitter van de PvdA-fractie Sj. in de gemeenteraad van Arnhem-/ heeft voorgesteld om van Arnhem een tweetalige stad te maken. Een stad.': van Nederlands en Engels. Hü wil dat doen door het Engels op de lagere school te brengen, door- cur-ri' sussen in Engels te geven aan politie-V mannen, chauffeurs e.d. en door aller- lei publieke aankondigingen in twee 'i- talen te laten drukken. Aan deze idee liggen zakelijke en?': ideële motieven ten grondslag. Voor het toeristenverkeer is het be-.": langrük dat de toerist met Engels in ,f Nederland terecht kan. Dat is het zakelüke motief. Het ideële is, dat door het Engels een in het internationaal verkeer veel'ji gebruikte taal de internationale en ij; met name de Europese saamhorigheid zou worden bevorderd. Wij gevoelen niets voor dit plan. Het}/§ë, is natuurlijk goed, dat de menséh^j$l vreemde talen leren als zü dat uitC^ïil hoofde van hun beroep nodig hebben, l Dat doen ze dan ook vanzelf wel.-ErrfjlÉg moderne talen leren behoortal ;by.jcle£|®| Nederlandse middelbare en hogere óp-vY leiding. Maar internationale en ook Europese'-Ss] saamhorigheid moet zich niet uiten door te streven naar het scheppen;vari§ijS een culturele .inangRofe;;fV-v^^i^^^Bil Internationale samenwerking!.;'iiefJri-Sjg leen mogelijk op de hasrivan een krachtige, zelfstandige nationale- culv? tuur. - ■-y Naarmate die samenwerking in ten- fig siever wordt, zal het zaak zün om op; de nationale eigen aard/ .die:'ziö»iui£Ji^® de eigen taal, sterker de-nadruk/të//Yj leggen. YY/ë Gisteren brandden de olietanks op het B.PJf.-terrein te Pemis nog de gehele dag. De bedrijfsbrandweer en de brandweer van Rotterdam hadden de handen vol om uitbreiding te voorkomen. Naar uit een dóor' prof. Jacquemijns, hoogleraar aande Vrije Universiteit te Brussel ingesteld opinie-onderzoek blijkt, leest 2821 procent-der/ ondervraagde Bel gen-'nimmer,-- 19.63 -procent- zelden,28.47 procent'soms,' en 23.63' procent dikwüls de parlementaire verslagen. l i_ jj McCarthy) van de senaat heeft ad- J in'de oorlogsjaren, toen hij adviseur ..Zelfs Adlai Stevenson, de leiderjyan de "dëmÓ^tis^é^^r^Tn'^dé 'Verr enigde Staten, ontkomt niet aan de 'Het.'":Nederlandse ministerie' van Bui--v/S mede: Dinsdag is een drietal Dakota'snaar Londen gevlogen om een lading schuimbhismiddelen te halen, welke zullen worden gebruikt om- de brand in de olietank te Pemis te helpen blussen. In totaal is negen ton schuim- blusmiddel uit Londen aangevoerd. Direct na de aankomst van deeerste machine, begon K.L.M .-personeel met het lossen van de drums. 1 .H- «sr- Het 460 ton metende Nederlandse mo torschip „Hada" heeft per radio meege deeld, dat het een moeilyke vaart heeft in de Ierse Zee omdat er geen electriciteit aan boord is voor licht en energie. Door brand is de generator beschadigd. Het vuur werd geblust, maar er is geen elec triciteit meer en de bemanning moet met stormlampen licht maken. De radio werkt op een batterij. Het schip is met een la ding aardappelen van Belfast naar Swan sea onderweg. Daar werd het vanmorgen verwacht v De Nederlandse schilder Kees van Don- vi gea is op ^voordracht van hekFranse mi- mstërie van Onderwijs bevorderd tot o£- ftder van het Legioen van Eer. - o-.:--'-. De Antilliaanse R.T.C.-delegatie heeft Maandag de; bestudering van het ont werpstatuut der Kleine Commissie afge sloten. Uit welingelichte bron wordt ver nomen. dat men principieel accoord gaat met dit ontwerp. Maandag zal de dele gatie haar standpunt bepalen. t De gouverneur van de. Nederlandse Antilleii heeft Dinsdag op Aruba commissie geïnstalleerd, waarin vüf Cu- racaoenaars, vüf- Arubanen, een Bonai- riaan en een vertegenwoordiger van d« Bovenwinden zitting hebben. Deze com missie zal „de door de Arubaanse bevol king geuite wensen met betrekking tot een zelfstandige status bestuderen',', voor zitter. van. deze- commissie is xnr N. Debrot De commissie is niet aan een termijn gebonden wat betreft het uit brengen van haar bevindingen. Op de harendqm van Marken stond het zwart van mensen. Men kon het je vental duidelijk zien. Men kon ook de brede zwarte spleet zien, die de thuiskomers van het eiland scheidde en waarin de dood op de loer lag. Maar men kon niets doen. Ook de ij sb roker, die 's middags was uitgevaren om te traohten een vaargeul naar Monni kendam te maken, kon geen hulp bie den. Went als de „Mercuur" dicht bü het zevental zou komen, zouden de mannen verdrinken.... De zes thuiskomers konden zich nauwelijks op de been houden. Fel rukte de wind aan hun kleren en het ijs was glad. Af en toe struikelden zü- Een va'n hen droeg echter klompen met scherp ijzerbeslag. Aan hem klampten de anderen zich vast. En zo, één hechte ketting vormend, die öf in zün geheel in. het zwarte water zou verdwijnen èt thuiskomen, volgden zü in Zuidelijke richting de zwarte spleet. Steeds verder raakten zü van het havenhoofd af, waar haast aHe eilanders stil staarden. Het werd een tocht, een worsteling tegen wind en wanhoop, om nooit te vergeten. Maar eindelijk kwamen zü toch op het eiland. Uitgeput en ver kleumd. En Marken juichte. Niet alleen dit zevental op Vrijdag middag, maar ook anderen maakten OP de dagen, dat het ijs aan het schui ven ging, de gevaarlüke voettocht-van Monnikendam naar Marken, Een an dere verblinding was er niet dan die ovor het üe; en men wilde toch van de fabriek naar huis. Honderden vrouwen en moeders hébben op het hanrenhoofd gestaan. Some hopend en biddend, soma die ellendige Gouwzee verwensend, die Marteen vwn het was van,- de aninistcr van, marine, ter gen'hëmheéft'gezegddatdeVërenig- de Staten niet te hard. moesten zijn jegens de communisten.' Stevenson was bü de admiraal ge komen om hem vragen te stellen over een besluit om op grond van twijfel aan hun loyaliteit enige marconisten te ontslaan. Bij die gelegenheid had Stevenson gezegd: „Kom, kom, admi raal/ik vind dat wy niet te streng tegen "de communisten: móeten optre- den". Uit verslagen van zittingen van de marinestaf is gebleken dat de toen malige minister van marine het stand punt huldigde op gezag van een uitspraak van president Roosevelt dat de Sowjet-Unie een bondgenoot was van de Verenigde Staten en dat Amerika dus verplicht was niet op te treden tegen de activiteiten van de communisten. >v ook leefde op Marteen de gedachte aan ©on dykverbindlog. Maar niet alleen de gedachte daar-, aan leeft ook de hoop. Want- de plaatselijke coördinatiecommissie, die by de bevoegde instanties al geruime tyd aandringt op een vervroegde aan leg van de dijk, die toch komen moet als de Markerwaard wordt ingepol derd, is optimistisch. Want men meent te weten de arts Pasdeloup, waar nemend voorzitter van die commissie, deelde ons dat gisteren tijdens een persconferentie mede dat de mi nister van Verkeer en Waterstaat sympathiek staat tegenover het stre ven van de Markers. De coördinatiecommissie vindt, dat de gevaren, waaraan sommige Mar kers eind vorige week hebben bloot gestaan, nog een duidelijk illustreren hoe wenselijk een d ijkverbinding met het vasteland toch wel is voor het eiland, waarvan de meeste mannelijke bewoners buiten het eiland, veelal in Amsterdam, hun werk hebben. Met ingang van vandaag zuilen de koffie- en theeprijzen opnieuw ver hoogd worden, zo verneemt het ANP in vakkringen. De thee zal met 6 cen ten per pakje van 100 gram in prys verhoogd worden; de stüging van de ■koffieprijs bedraagt 22 cent per 250 gram. Deze verhoging, aldus werd mede gedeeld, een gevolg van het prijs- verloop op de wereldmarkten, waar de stijging minstens het dubbele be draagt. Koffiebranders en theepakkers zagen zich genoodzaakt daardoor voor de noodzakelijkheid gesteld da 4«taU- jet eiland Marken en een ge- elte van de vaste wal van grote hoogte uit een KLM- vllegtuig gefotografeerd. Op de voorgrond Monnikendam. Stevenson HeeEt „gisteren dan -•#£'"•?• ¥M - - De Nederlandse Hoge Commissaris:!^ heeft de vorige maand aan het mlnistérté/^è van' Buitenlandse Zaken, te DJakarta'-.éenj/p' nota verzonden, waarin de Indonesische/;;'?» regering werd verzocht, haar Nederland- se ambtenaren, in bescherming te -wiUenr'jJ nemen tegen bepaalde lasterRjkej&antij gingen, welke door een vakvereniging m waren geuit en die van iedere grond ont-vjf •bloot zijn. - ;.;.Op deze nota heeftde HogeGommis-^SbM saris inmiddels een -antwoord'ontvani Waarin.:wordt - "gezegdj/dat;!„de.:regèrihg/'0 vair "deRepubliek IndónéslÖ-zidh:nie^izaI ..onttrekken aan haar pïieht,'; het' wi van iedere ingezeterm -'in r^donësië'^té^S garanderen, met inbegrip van'de'Nèc; - landers, zowel van hen. die- werkzaam. zün bü de regering van - de ï-Bepubllékfe,^ Indonesia, als vanhen, die werkzaa: zyn bü particuliere bedrüven:,De:;:règei'p ring va ndë Republiek Indonesri zal; met|L_ aarzelen stappen te -nemén'/tègaÈ^^Sg. delingen,-, die - buiten de /.wet.vaUeh:'pf deze-- schaden. .- "i" iii(iiiii| 'iii")iiiMinftifllMir "In verband hiermede behoeft niet ,.te;t worden gevree.sd, dat Nedt^-iariders, .dié::|; eerlük. en oprecht hun lo^chten'.-'en?nun?3§l verstand- in dienst stellen van dé:; régef^^a ring van de Republiek Indonesia,/-Jhun;:::.Ms CnoVi+CvolrnrhoTr) oiillnn UDrHn7l>Tl rechtszekerheid zullen verliezen,1 besluit het Indonesische' antwoord: - 4 - 1 I, ',yr.1 een verklaring uitgegeven waarinJhygsjL zegt dat men niet mag vergetènfdat Amerika en Rusland eens bondgeho-;:r;«|j ten waren. 4* i? 5 7$ De predikant van het Amerikaanse Congres, ds. Braskamp, heeft gisteren in het Huis van Afgevaardigden gebeden voor de vijf leden, die Maandag zyn ge wond, toen een groepje Portoricanen on der leiding van een vrouw op de publieke tribune de zaal onder vuur namen met revolvers. Daarna deelde ds. Braskamp het Huis mede, dat hü Bentlëy de af gevaardigde die door een schot in de borst wei het ernstigst werd getroffen had bezocht en dat deze verzocht had te Kanselier Konrad Adenauer heeft gisteravond stappen ondernomen om de vereniging van Europa te bespoedigen door nieuwe besprekingen over de frans-Duitse geschillen voor te stellen. In een brief aan de Franse regering heeft de kanselier voorgesteld, dat hy en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Georges Bidault in de komende zeven dagen bijeen zullen komen ter bespreking van een rege ling voor het Saarprobleem en andere kwesties. Aanstaande Dinsdag zal hy voor een officieel bezoek van drie weken naar Griekenland en Turkije vertrekken. De Frans-Duitse impasse over de toekomst van het rijke Saargebied is voor Frankrijk een van de vooraan staande struikelblokken, om zyn goed keuring te hechten aan het plan voor een Europees leger. De poging van Adenauer om de be sprekingen met de Fransen spoedig te hervatten kwam in Bonn als een ver rassing, hoewel bekend was, dat de kanselier gaarne het Europese leger- project wenst te voltooien. AArthur Dean heeft Dinsdag zyn func tie van speciale ambassadeur der. Vere nigde Staten bü de Koreaanse politieke onderhandelingen neergelegd. Het oefensmaldeel5 van de Konink lijke Marine is gisteren In Gibraltar aangekomen. Het smaldeel zal, met een heden van de Britse „Home fleet" "en de Amerikaanse Middellandse zee-vloot, deelnemen aan oefeningen, die op 15 Maart beginnen. Het smaldeel, dat staat onder bevel vancommandeurS. den Boeft, bestaat uit het vliegkampschip Karei Doorman, de torpedobootjagers Evertsen en Kor- tenaer, de fregatten van 'Amstel en De Bitter en de onderzeeërs Walrus ep Zeeleeuw: - - bidden voor de aanvallers, omdat .zü.méti/Sjgï geweten hadden .wat'züdeden. De schietpartij in het Huis van?.afge/;J| vaardigden is voor de Secret Service' aan-;w...( leiding geweest, om de wacht voor hetf riS Witte Huis, waar Eisenhower zetd^te^w verdubbelen. Een Congrescommissie.heef een zorgvuldiger bewaking- overwogen. De gouverneur van ^uerto'-' rin, vloog gisteren naar Washington orh,K?ï| president Eisenhower te zeggen, dat-de bevolking van het eiland diep verent- j„ waardigd was. Er waren misschien, maarjïgf een 500 Portoricanen, die er zb' óver dachten als de plegers van de aanslagv/v.;:i die om „vrüheid" haddén geschreeuwd.' c. Vier Portoricanen zitten té ton in de gevangenis. Hun namen zyn/^fe Lolita Lebron, Miranda, Cordeo en Flcri/Jsg; res. Zy kunnen veroordeeld wordentot-jM 75 jaar gevangenisstraf: vüfüeri jaar voor elke gewonde afgevaardigde. Zij weige-:// ren antwoord te geven op vragen; maar, barsten los in eindeloze patriottiséhé/tiT:"'"'"' rades. In het huis van Lolita Lebron is een gedicht gevonden,.- getiteld /Myri Vlag". Generaal majésr Amer, opperbevelheb- ber van hjt Egyptische leger en wóórd,- i voerder van de zogenaamde. Revolution^ noire Ka.' d, heeft in een interview meri'ij® United Kiess verklaard, dat generaal Ner guib slechts beJ-'-ed is met het nominale gezag van een die het ambtjvan president ve»" -een premier en geen voo ,t ftevolntionimhe 's Raad me Amer -: ;eiae. dat het belangrijkste'%f^-rlL sernl tuaen Neguib en de Raad was/gé^S weest, djrt Neguib een veto over de'be- sluiten van de Raad had opgedist; Die/ eis was onaanvaardbaar enzaldit/altüd'ï blijven. Set is onlogisch, om; een-.koning 'S. te .vödrjven en hem té vervahgèh'doór;'!B|;i een dictitor. I>e Atonality" een 1.221 tonirmé-i«i4-a Brits_ (ankséhip is tó: hoogte JvangBly^ moutr aan de grond gelopen. /Hét anker had Met;. gehouderi<('#.toafM^el:S, vaart aig in de baai van'Plymouthr-dók-Sf kmg''izodh't voor;'.de?.-stoz3ri*it-'S'lf;Sï5M^S Debemanning is van sbóordi; 'griiaald; door,; de reddingboot - SfBtÊi;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1