In en uit BRIEVEN IN BOOMTAKKEN Mau Mau zou ten prooi zijn aan défaitisme GENERAAL ERSKINE MET LEIDERS IN CONTACT Kenia splanters zijn er tegen Ik ben de baas" zegt Eisenhower McCarthy antwoordt met een uitdagende verklaring Indonesische regering wijst Nederlands protest af BRAND BU DE B.P.M. gistermiddag geblust 'li Den Haag en omgeving zondér electrische stroom „Generaal China als postbode DestormiH-hetslaswater- Drie jaar geëist tegen V. Barkey Ned. straaljager neergestort De vrijheidsrechten 'M Vuurzee in Pemis bedwongen Aardbeving bij Nieuw-Guinea 'SSf Artsencomplot weer actuëel! DONDERDAG 4 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2712 Weerbericht Amerika maakt zaak aanhangig bij Int. Hof van Justitie Prijs passage K.L.M. Amsterdam-Batavia verhoogd Prins Bernhard naar Amerika vertrokken m *5$ ■-M 'M Militairen mogen weer naar huis Daders overval Maastricht f£ gearresteerd Ontploffing in onderstation Stagnatie in tramverkeer en treinenloop K r\ v-*?^ V. KWESTIE DER GEARRESTEERDEN Tivee vliegers omgekomen De witte pokken-epidemie v> 3 vM Tewaterlating „Wonorato" (Van- oróe verslaggever) De laatste loodjes t mm m ,-;n Ware ravage Treinen rijden weer Delft nog stroomloos, «-j> Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30—1930 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 '»43«nrenhage: Huygensplein 1 Redactie: Tel. 111892 Postgiro 424867 Administratie: Tel. 114402—115486 Bgg. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2 26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers IS cent. Verschijnt dagelijks. V. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. BUIIG Zwaar bewolkt met opklaringen en enkele buien. Kouder dan vandaag. Aanvankelijk zwakke tot matige later matige tot krachtige van Zuidwest naar Noord-* west ruimende wind. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. 8. BRUINS SLOT. ttbT is bekend dat het socialisme in XI de Verenigde Staten zeer weinig te betekenen heeft. De heer De Kadt heeft dan ook meermalen er op gewe zen dat het democratisch socialisme, zoals wij dat kennen, wel een typisch Westeuropees verschijnsel is. We moe ten er volgens hem met op rekenen dat het in de Verenigde Staten voet aan de grond zal krijgen. Vooruitstre vende partijen als die der democraten in Amerika, dat zijn de partijen die de toekomst hebben. En dat zijn met partijen van een Westeuropees-socia- listische structuur, die veel te veel door traditie en ideologie een bepaal de plooi gekregen hebben. Met deze wetenschap als achter grond waren wij niet weinig verbaasd in het laatste nummer van „Socialisme en Democratie" een artikel te vinden, dat aanving met de woorden: „Als de democratie in Amerika een toekomst heeft, dan moet het democratisch so cialisme een toekomst hebben". Dat lijkt wel precies het tegenover gestelde van de mening van de heer De Kadt En gezien zijn prognose over de kansen van het democratisch socia lisme in Amerika vervulde deze zin snede ons met grote zorg over de toe komst der democratie in Amenka. Gelukkig verdween onze zorg als sneeuw, voor de zon, toen we verder lazen: „Want het lot der democratie wordt bepaald door de mate waarin zij in staat is meer vrijheid, vrede en wel vaart voor ons allen te veroveren. Het socialisme wordt het meest nauwkeu rig omschreven, wanneer wij het her leiden tot de overtuiging, dat vrijheid, vrede en welvaart het rechtvaardig erfdeel van de mens zijn en dat zij veroverd kunnen worden door vrije mensen, die daar doelbewust naar streven. Om dat doel te bereiken moe ten zij niet alleen het apparaat van de staat gebruiken, maar ook vrijwillige organisatie. Hoewel de staat over de meeste macht beschikt, moet hij de mens dienen en niet de mens de staat Het is het socialisme in deze ruime betekenis van het woord, dat in Ame rika toekomst heeft. Het heeft deze toekomst niet als het gezien wordt in termen van een star marxisme of wan neer het wordt geïdentificeerd met een uitbreiding van de staatseigendom op het gebied van productie en ver deling". U ziet, er is haast geen verschil tus sen de heer De Kadt en de Ameri kaanse socialistische schrijver in „So cialisme en Democratie". Het enige verschil is, dat wat de een geen socialisme noemde, de ander wel „onder die, naam verstaat. „I-en waar schijnlijk zal de heer De Kadt over dat verschil gemakkelijk heen stappen en de Amerikaanse wijze van benaming gaarne overnemen. Maar wij moeten toch wel opmerken, dat het ons een beetje bevreemd heeft, deze omschrijving van socialisme als de meest „nauwkeurige" te Zien aan geduid. Tegelijkertijd wordt het ge noemd „socialisme in de ruime beteke nis van het woord". Het ruime is dus het meest nauw keurige. Wat een oude plunje wordt er dan niet over boord gezet! Het socialisme verliest zich hoe lan ger hoe meer xn het vage. Men ont trekt zich aan de exacte, principiële keus en aan de critiek. Het merkwaardige is, dat de schrij ver van het artikel daarin echter te vens zegt dat hy op de naam socialist Prijs stelt omdat „het voor ons geen zin heeft om te trachten terrein te veroveren door de socialistische erfe nis te verloochenen". En hij wil in «dg mensen opnieuw „de oude socialisti sche hartstocht wekken". Dit alles lezende is men geneigd tot de conclusie,"dat dit in- en uitpraten is. Maar het is gevaarlijk. Want de mensen menen enerzijds slechts het eerste te slikken en zij krijgen het laatste mee naar huis. Maar wjj kunnen dit als een prinei- pieel-politieke positie-keuze .moeilijk waarderen. Wat is het socialisme? Waar staat het voor? En waar slaat het op? Dit zijn vragen, maar er is geen antwoord. Britse veiligheidsofficieren, geholpen door een gevangen Mau-Mauleider, hebben, zoals wij gisteren, reeds meldden, in de bossen van Kenia contact gehad met vrije leiders van deze beruchte terreurorganisatie en hopen, dat de volgende stap „vredesonderhandelingen" zullen opleveren, die leiden tot capitulatie op grote schaal. Uit verklaringen van de gevangene, „generaal China", lelden de gouverneur van Ken%, Sir Evelyn Baring, en de opper bevelhebber in Brits .Oost-Afrika, geueP"£d Erskine, af, dat er défaitisme onder de Mau Mau heerst. De terroristen zien in, dat hun actie weinig meer haat en de Kikoejoe's niels anders, dan ellende brengt. Baring en Erskine zeggen in een gemeenschappelijke verklaring: „Besloten is, dat, indien deze beoordeling juist is, zich hier een gelegenheid voordoet om aan de noodtoestand een einde te maken, welke gelegenheid men niet mag laten voorbijgaan." Sir George Erskine De regering der Ver. Staten heeft bij het Internationale Hof van Justitie te 's-Gravenhage een zaak aanhangig ge maakt tegen Hongarije en de Sowjet- Unie met betrekking tot de behandeling van de bemanning van een Amerikaans vliegtuig, dat in 1954 gedwongen werd op Hongaars grondgebied te landen. De Amerikaanse regering beschuldigt de twee landen van het schenden van Internationale verdragen 5? „Generaal China" werd gevangen ge nomen op 16 Januari j 1. Hij werd ter dood veroordeeld, doch begenadigd. Hij heeft de Britten nauwkeurig verteld, hoe de legers van de Mau Mau zijn samen gesteld en georganiseerd. Onder scherp toezicht heeft hij eigenhandig brieven geschreven aan 26 Mau-Mauleiders, aan wie een vrijgeleide werd beloofd voor een ontmoeting, waarop nadere capitu. latievoonvaarden zouden worden bespro ken. Reeds vijf leiders hebben op de op roep van „generaal China" gunstig ge reageerd. „Generaal China", vermomd als een inheemse politieman, heeft de brieven zelf afgeleverd. Hij werd daarbij bege leid door -Britse politie In twee panteer wagens. Hij legde de brieven neer tus- O President Eisenhower heeft Woensdag op zijn wekelijkse persconferentie de beschuldigingen van Senator McCarthy, dat het leger communisten in bescherming neemt, van de hand gewezen en vezekerd, dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoerende taak van de Amerikaanse regering bij de president berust. Zonder Senator McCarthy hij naam te noemen verklaarde de president, dat hij iedere ambtenaar van de uitvoerende macht, die niet op een behoor lijke wijze door de commissie van onderzoek van het Congres wordt ondervraagd, volledig zal steunen. Hij zeide, dat de V.S. bij het front maken tegen het communisme hun on dergang tegemoet gaan, indien zij methoden gebruiken, die niet xn over eenstemming zijn met de Amerikaanse traditie van recht en billijkheid Hij prees generaal Zwieker. dae door Se nator McCarthy onheus zou zijn beje gend. De president noemde het een onge lukkig iets. dat de jongste ontwikke lingen de aandacht afleiden van de ernstige problemen, waarvoor het land zich geplaatst ziet. De Indonesischs regering heeft in haar woensdagmiddag aan het Hoge Commis sariaat te Djakarta verzonden antwoord het Nederlandse protest in zake de re cente arrestaties van een aantal Neder landers in Indonesië afgewezen. De Indonesische regering zegt in haar antwoord o.m., dat sinds de souveremi- teitsoverdracht de veiligheid van de In donesische republiek nog in gevaar werd gebracht door elementen, die de val van de republiek Indonesia wensten of de binnenlandse veiligheid poogden te ver storen. Onder hen is een aantal Neder landers, die naar de ondervraging uitwees direct of indirect aan deze ordeverstoringen hebben deelgenomen De Indonesische regering kan met dul den, dat de ordever.=_>-ringen voortduren In het antwoord wordt voorts beves tigd, dat het gerechtshof te Djakarta enige brieven van het Hoge Commissa riaat heeft ontvangen, die waren be stemd voor de gearresteerde Nederlan ders en waarin werd gevraagd, of zij er mede konden instemmen, indien hun zaak werd verdedigd, door een door het Hoge Commissariaat benoemde verdedi ger. Ten aanzien hiervan meent_ de In donesische regering, dat zij niet in staat 13 deze kwestie thans m overweging te nemen, aangezien het in overeenstem ming is met het algemeen recht, dat het a<us de rechter is om te beslissen of verdediging kan worden toegestaan, te nieer omdat het aanbod met was ge daan via de normale kanalen, n.l. het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Indonesische ministerie van Bul- k'olandse Zaken heeft tevens een lijst ..verstrekt, welke de namen vaagde ge arresteerden en de respectieve data van hun detentie bevat Het ministerie zei- de, dat het tot zijn leedwezen met m staat was tevens de plaats van detentie bekend te maken. Tegen de Nederlander V. Barkey. die voor het landgerecht te Djakarta heeft terecht gestaan op beschuldiging van het zander vergunning in bewaring hebben van patronen voor vuurwapens is heden een gevangenisstraf geëist van drie jaar. De Djaksa van het landgerecht, Sia- haan, voerde als bezwarende omstan digheden aan, ten eerste dat beklaagde de patronen zonder vergunning bewaard had in een tijd van onrust en m een tijd, waarin de staat van oorlog en be leg nog van kracht is, ten tweede dat beklaagde bij het gerechtelijk verboor eerst heeft getracht de zaak te ver draaien, ten derde dat hy, na enige waarschuwingen te hebben ontvangen, heeft toegegeven dat zijn bij het ver hoor door de politie afgelegde verkla ringen juist waren, en ten vierde dat hij geen aangifte bij de politie heeft ge daan, wetende dat het in bewaring heb ben van de patronen ongeoorloofd is. De hoge leeftijd van beklaagde in aan merking nemend, eiste hij dne jaar, met aftrek. De uitspraak is bepaald op-Donder dag 18 Maart. -VvS.-vs.Vp* «-AÏV TH- De president begon zijn verklaring met „enkele opmerkingen" over de zaak van majoor Irving Peress, een New Yorks tandarts, die door het leger be vorderd werd, hoewel hij geweigerd had te antwoorden op vragen over zijn loyaliteit. Eisenhower zeide, dat het le ger in deze zaak ernstige fouten had gemaakt. De zaak-Peress is aanleding geweest tot de controverse tussen Senator McCarthy en de minister voor het leger. Stevens, over de behandeling van getui gen van het leger door McCarthy's com missie van onderzoek naar communis tische activiteit. Senator McCarthy heeft prompt ge reageerd op de verklaring van president Eisenhower en verklaard, dat deze dwaze storm in een glas water ontstond, omdat hjj nuchtere, onplezierige feiten aan het licht durfde te brengen. Het bljfkt nu, dat zekere hoge Pieten in het leger om de een of andere reden de man in kwestie in bescherming hebben genomen, aldus de Senator. McCarthy legde er de nadruk op. dat hij van plan is zijn strijd tegen het communisme voort te zetten en voegde hieraan toe: „Wanneer een domme, arrogante en onnozele man, die een machtspositie be kleedt, voor onze commissie verschijnt en het bhjkt, dat hij de communisten steunt, dan zal hij aan de kaak gesteld worden. Het feit, dat hjj misschien ge neraal is, maakt voor mij persoonlijk geen verschil en geeft hem geen recht op een speciale behandeling." X. Hedenmorgen omstreeks half tien Is een Gloster „Meteor 7" straaljager van de "vliegbasis Twenthe van de Konink lijke 'Luchtmacht in Noord Lutte ('ge meente Losser) verongelukt. Het vlieg tuig, een z,g, „dual-meteor", met 2 vlie gers aan boord, is neergekomen op een welland nabij de boerderij van de fami lie Kuipers. Nadat het toestel op de grond was gekomen is het in brand ge vlogen. Aansl. Straaljager verongelukt. De voorlichtingsdienst van de Ko ninklijke Luchtmacht heeft hedenmid dag medegedeeld, dat de slachtoffers zijn: de 26-jarige gehuwde eerste luite nant-vlieger I. J. R. Sleper uit Amelo, instructeur van de jachtvliegschool van de Kon. Luchtmacht en de 21-jarige ongehuwde sergeant-vlieger F. P. van der Laag uit Breda. De familie ia ge waarschuwd. 'f *a 1 sen de takken van bepaalde bomen of onder een omgekeerde steen. De Britten wisten niet, dat dat de geheime „brie venbussen" van de Mau Mau waren, voordat de Kikoejoe het hun vertelde. Er werd ook gebruik gemaakt van in heemse koeriers, Eén koerier, menende, dat de politie hem. op de hielen zat, stop te haastig drie van de brieven in zijn mond en at ze op. Die brieven moesten later worden overgeschreven. Blundell contra Generaal Erskine heeft gezegd, dat „generaal China" een „grote leider" was, die in het gebied van de berg Kenia 4000 mannen leidde, een aanmer kelijk gedeelte van de totale Mau-Mau- stnjdkrachten. Erskine's stafchef, gene raal Heyman. meent, dat het de beste kans is, die men tot dusver gehad heeft om aan de ellende in Kenia een einde te maken. Maar Blundell, de leider der blanke kolonisten, vreest, dat men op een gevaarlijke weg is. Zodra het nieuws gisteren bekend ward, begaven gewapen de kolonisten zich naar een haastig ge- organiseerde protestvergadering, waar geëist werd, dat Baring en Erskine zou de», worden ontslagen»en. generaal China zou worden opgehangen. Deze week zul len nog ïneer van zulke bijeenkomsten worden gehouden. De Mau Mau (het woord schijnt te betekenen: „Iets moet snel gedaan wor den") heeft bijna duizend mannen, vrou wen en kinderen in Kenia het leven ge kost. Men stiet voor het eerst op de ge heimzinnige beweging in Maart 1950. Naar aanleiding van de extra hef fing op transfergelden in Indonesië zijn de luchtvaartmaatschappijen be gonnen, met ingang van heden de extra-heffing aan de passagiers door te berekenen, zodat de passageprijs van Djakarta naar Amsterdam van zesduizend rupiah is gebracht op tien. duizend rupiah. Deze maatregel is genomen in afwachting van de ver wachte toelichting. Prms Bernhard en majoor vlieger Sonderman zijn vanmorgen om half tien per regenngs-Dakota van het vliegveld Soesterberg naar Parijs vertrokken. Daar zullen zij overstappen op een vliegtuig van het Amerikaanse leger, dat om 4 uur vertrekt en hen naar New York zal brengen. Zoals bekend is zal de Prins op uitnodiging van de Ameri kaanse militaire autoriteiten enige tijd in de Ver. Staten verblijven. De secre taris van de prins. dr. F A. de Graaff is gisteravond reeds per KLM naar New York vertrokken. M t&teifjtj 'M 1 vft* V- /VJH T)E Tweede Kamer aanvaardde he- XJ den het ontwerpverdrag tot be scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De hoofdbetekenïs van dit verdrag is dat het onder woorden brengt die dingen die ons van totalitaire staten, aan deze en aan gene zijde van het IJzeren Gordijn onderscheiden. - Het voegt aan onze rechten en vrij heden niets toe want wij hadden ze al. Het geeft ook geen meerdere be scherming. Want bescherming krach tens dit verdrag komt in de practjjk,. neer op de bescherming van die rech ten door de nationale overheden. En die waren er al. - De betekenis ligt in het feit dat, deze Europese staten deze rechten.' gezamenlijk onder woorden brachten en zo de geldende rechtsorde als het ware voor het oog der wereld doen 'r afsteken tegen de duistere achtergrond van landen als Rusland en 'Spanje. De Legervoorlichtingsdienst deelt me-l; de, dat op last van de chef van de Ge- >-* nerale Staf alle tot dusver in verband E met de witte pokken-epidemie geldende beperkende bepalingen ten aanSen van rama» de bewegingsvrijheid der militairen,-zijn t* opgeheven. Het voor rekening van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd bij de Howaldts- werke A. G. te Hamburg in aanbouw zijnde, bijna 11.000 ton metende ms Wonorato" zal daar op 18 Maart a.s. te water worden gelaten door mevr. M. S. E Mees—Everts, echtgenote van mr. Ph A. J. Mees, directeur van de firma R Mees en Zoonen ie Rotterdam en se cretaris van het college van commis sarissen van de Lloyd. Volgens persberichten uit Bandoeng heeft een bende terroristen elf dorpelin gen vermoord in het regentschap Soeka- boemo op West-Java en 21 huizen is as gelegd. „Eindelijk geblustvertelde hoofdman H. ian der Burg van de Rotterdamse brandweer, toen hij na het doven tan de. laatste vlammen tan de grote brand bij de B.PM. in Pemis huiswaarts keerde. De heer Van der Burg moe maar vol daan had bij het bestrijden van deze brand een belangrijk aandeel. Nog nimmer in zijn 35-jarige brandweer-loopbaan zag hij een dergelijke vlammenzee, de grote brand van Mei 1940 natuurlijk uitgezonderd. -•O? -i.. - -ctto-v - —rit •«)--— f £--» u-\t- ir- V- - - Om zes uur gisteravond Is de geweldige brand bij de B.P.M. te Rotterdam-Pernis geëindigd. Op dat ogenblik was de voorraad zware benzine uit de laatste brandende tank weggevloeid en kon begonnen worden met het nablussen. De Rotterdamse brandweer, die sinds Maandagavond tien uur in touw was geweest, kon inrnkken en enkele van de tankschepen, die op de rivier lagen, werden weer naar de Eerste Petroleumhaven gesleept om zo snel mogelijk te worden gelost. Een onverwachte meevaller was, dat het grootste gedeelte van de inhoud van tank 4 langs veilige weg was weg gevloeid. Hoewel de schade in de mil- lioenen loopt, was er van de zijde van de directie toch nog enig optimisme te bespeuren. De vlammenzee had erger kunnen zijn en in het heetst van de strijd hadden de technici voorspeld, dat deze brand een kleine weekrzou blijven woeden. Dat is gelukkig anders uitgekomen. Direct na het einde van de brand, is men begonnen met het instellen van een onderzoek naar de oorzzaak. Aangeno men mag wel worden, dat hier geen sprake is van sabotage. De directeur van de raffinaderij te Rotterdam, ir. J. W. Ernste, wees dit vermoeden ge heel van de hand. Veeleer zal men de oorzaak moeten zoeken op technisch gebied Zoals by elk groots karwei, wogen ook hier de laatste loodjes het zwaarst Omstreeks het middaguur was er nog geen vleugje van optimisme te ontdek ken op de gezichten van de bevelvoer ders bij deze brand. Op dat ogenblik was het m 't geheel nog niet zeker wat er met de kap van de tank zou gebeu ren. Maar tot vier uur 's middags kon het wegvloeien van de benzine via de De seismograaf van de Fordham-Uni versiteit te New York heeft Woensdag twee krachtige aardschokken geregis treerd. waarvan het epicentrum waar schijnlijk in de omgeving van Nieuw- Guinea lag. Een overzicht van de ravage in het translonnatorstation in de Van l'uytl- straat in Voorburg, waar zich heden morgen een ontploffing voordeed. leidingen ongestoord doorgang vinden en later bleek, dat hiermede het pleit was beslecht. Op dat "uur namen de vlammen snel in hevigheid af en niet lang daarna was er zelfs geen vuur meer te zien. Een dikke laag blusschuim was even tevoren in de tank gebracht en de werking daarvan was afdoende geweest. Onder het personeel van de bedrijfs brandweer van de B.P.M. en de Rotter damse brandweer ging een hoera'tje op. Velen van hen waren met slechts korte tussenpozen, byna 48 uur in touw ge- .weest, Zy hebben zeker een compliment 'verdiend voor het doortastend en oor deelkundig optreden. Op da terreinen van de B.P.M. staan 800 tanks. Voor ai deze tanks zijn uit gebreide maatregelen genomen by het uitbreken van een brand. Dat de brand zich heeft beperkt tot een tankput, waar twee tanks staan, is te danken aan de perfecte wijze, waarop het blus- smgssysteem werkte. De Maastrichtse ppoliile heeft aaax4?,rLS§| aanleiding van de overval op de" 50-'-M jarige kleermaker J. C. fe Maastricht twee arrestaties .verricht. Het betreft 22-jarige H. W. uit Maastricht, een goede? bekende van de pdlitie en de 28-jarlge 'VfSK H. V.. eveneens uit Maastricht, aen> ge— wezen S.S.-er en een oude bekendevan'54 de politie te 's Hertogenbosch. - V. is medeplichtig aan de overval en heeft H. W. lot de beroving aangezet.' W. was- reeds de vorige weefcfDoiKfrSi derdag bij die heer C. op beznek-ge-»^, weest met de bedoeling» deze te; be-/;?4! roven. Dit voornemen kon. toen - niet :.- worden uitgevoerd, waarna hij Zondag-; H avond terugkwam. i jfr i* Terwijl W„ die zich Jansen noemde, vv binnen was, werd door de medepllcihtigeAp V. aan de deur gebeld. -Toen* de .heer.-,., ,C..in de „werkkamer terugkeerde stond./' W.achter de. deur en sioeg<hiet/sIa«Mf| offér met een strijkbout enkele Op-het-hoofd. De dader.» konechter;heti geld niet direct» vinden,, zodat !vhijJ-zichï moest .tevreden stellen ;'met -• wat»-wist» Het „artsencomplot" in de --Sowjet/;-" Unie, dat vorig jaar het eerste teken van v opschudding in het Kremlin was, blijkt nog steeds nasleep te hebben. Semijon kmfiew, minister van Staatsveiligheid - „complot", die de 15i tMè onder wie verscheidene;,, s i es j ten tjjde van het geneesheren, ondi Joodse artsen, in Januari van het vorig.~ jaar liet arresteren, heeft eerherstel.ge-,'x kregen en AF. Tretjakow, die het „oom-» plot" ontdekte en daar zijn benoeming tot minister van Volksgezondheid aan te danken had, Is ontslagen.' Gisteren een jaar geleden kreeg Stalin-ï* de beroerte, aan de gevolgen waarvan/ - hij drie dagen later overleed. Tretjakow was de man die als eerste de akte van j overlijden ondertekende. Hij is v-erven-i- s.» gen door de vrouwelijke vice-minister -3 v van Volksgezondheid van de Russische' ff, Sowj et-republiek mevr. Kowrogina. Ignatiew is benoemd tot eerste secre- ifc-, taris van de partij in het district Basj- »-* kiria, een belangrijk oliegebied ten Wes-r ten van de Oeral. Zijn werk» is geprezen in de Frawda, het officiële partjargaan: (Van onze Haagse redacteur) Den Haag heeft vanmorgen grote hin der ondervonden van het uitvallen van de electriciteit als gevolg van een ont ploffing die zich oro kwart over zeven voordeed in een onderstation aan de Van Tuyllstraat. In dit station van het Electnciteitsbedrijf Zuid Holland, waar op liet Haagse net is aangesloten, wordt de stroom getransformeerd in de span ning die in de stad gebruikt wordt. 's-Nachts wordt de gehele stad via dit station van stroom voorzien en aange zien op het tijdstip van de ontploffing de nachtstroom nog ingeschakeld stond, werd geheel Den Haag met de omge ving van de stroomlevering uitgesloten. De trams stonden stil en de treinen konden slechts met geringe snelheid de stations binnenlopen en verlaten, waar. door vertraging in de treinenloop ont stond. Het Haagse Electnciteitsbedrijf is on middellijk begonnen de stad wijksgewij- te aan te sluiten op de eigen centrale, waarbij aan de stroomlevering voor de tram voorrang werd verleend. Toch duurde het nog tot omstreeks negen uur voor het tramverkeer hervat kon wor den, waardoor velen te Iaat op het werk kwamen. Enkele stadsdelen, die permanent stroom via het beschadigde onderstation ontvangen, nl. het Bezuidenhout, de Bmckhorst, Spoorwijk en de gemeente Voorburg, werden het zwaarst getrof fen aangezien de stroomvoorziening hier eerst hervat kan worden wanneer het station hersteld is. Dit zou, naar het zich vanmorgen liet aanzien, een groot deel van de dag in beslag kunnen ne men. Ook in Delft heeft men als gevolg van de storing enige tijd zonder stroom gezeten. De oorzaak van de ontploffing was vanmorgen nog niet bekend. Het onderstation is een zg. gesloten station,? dat geen personeelsbezetting heeft. Er was dan ook op het tijdstip van de ont- t ploffing niemand aanwezig. De ontploffing heeft in het ondersta- - tion aan de Van Tuyllstraat te Voor-' burg een ware ravage aangericht. De muren en een deel van het dak wer den uiteengescheurd en over een grote oppervlakte weggeslagen. Zware brok stukken van de muren lagen om het ge bouw verspreid. De apparatuur in het station werd zwaar beschadigd. Omstreeks kwart over tien was het treinverkeer in de omgeving van Den» Haag weer normaal. Het is mogelijk ge- bleken het verkeer zo spoedig op gang te brijgen doordat de spoorwegen via 5'/j eigen onderstations, te Leiden en Schie- dam. stroom van elders konden betrek-V" IS® ken. De treinen reden weliswaar met een, lagere snelheid omdat de netspanning j geringer was en enkele treinen moesten;'"».;;!?'-?! uitvallen, maar het spoorwegverkeer was toch weer rijdende. -«■ In Delft was om half een nog~ito<SÖ'-:;-v.; een deel van de stad zonder electrische^*® stroom. De oorzaak hiervan is,'dat de capaciteit van de groot genot electriciteit te - Delftse centrale "nietptSfl groot genoeg is om de gehele stad van- SjiPS voorzien. Het Westelijk,?:-a deel, waarin een aantal grootverbruikers- 1<- is gevestigd, is uitgeschakeld vanz-öe stroomlevering, hetgeen uiteraard /veel /ïzSl stagnatie veroorzaakt De Radio 'Distri-sS» birtie te Delft kon om»? even na half twaalf weer worden ingeschakeld,'; ti-yUye* r S% V 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1