Genève kan oplossing en voor Communisten staan nog maar 10 Ion van Hanoi Duizenden Hagenaars bij kaarslicht Niet verloochend Verklaring van Molotoiu Men overschatte resultaten van n met n Droevig verhaal Nederlandse kernreactor zal 28 millioen kosten Visite-avond m r Bespreking van de toestand in het Franse parlement i - Na ontploffing in centrale Fransen tegen Duitse herbewapening r VRIJDAG 5 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2713 Weerbericht J Ontvoering was van korte duur Weer bij Makassar Gevechten in Indo-China Pleven li m Communisten dreigen met grote staking in Italië Sar enwerking wetenschap-bedrijfsleven Dit jaar rijKsbijürage tot f 8.500.000 Neger werd benoemd tot onderminister in de V.S. Officieel bezoek van president Coty Dodelijke val van een trap Extra beveiliging van Britse Lagerhuis Vijf Portoricanen in - Chicago gearresteerd Overstromingen in Engeland Demonstratie op Champs Elysêes Dringend geld nodig voor hulp aan vluchtelingen E.D.G. en Saar als ruilobjecten Rotterdam: Witte de Withstraat SO Telef, 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19,30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent' Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Sir. K. VAN HOUTEN Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. TIJDELIJK OPKLARINGEN. Zwaar bewolkt met opklaringen en plaatselijk enkele buien. Weinig verandering "n temperatuur. Krachtige tot matige wind tussen Noordwest en Zuidwest. ■O -O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 11ISTEREN beschreven wij te dezer 'T plaatse hoe het socialisme zich tegenwoordig kan voordoen, ontdaan van al die dingen, die men van ouds her als wezenlijke kenmerken daar van beschouwde en die dat socialisme juist voor velen afschrikwekkend maakte. Men kan inderdaad het oog niet sluiten voor do evolutie binnen het socialisme, maar wij maakten er gis teren ook reeds melding van dat men hier niet slechts met een evolutie in de zin van een ontwikkeling in een bepaalde richting te doen heeft, maar dat die evolutie veeleer soms tot in nerlijke tegenspraak leidt. Wie geneigd is het socialisme te be schouwen in het licht waarin de brij ver van het artikel in „Socialis me en democratie" graag wil dat we het zien, moet beslist als tegenhanger daarvan min of meer geregeld „Het Vrije Volk" lezen. Want „Het Vrije Volk" zorgt zo van tijd tot tijd voor wat ander licht. Wij willen daar dan ook gaarne dat is waarschijnlijk geheel in de geest van het blad de aandacht op vesti gen waar dat pas geeft. ZO heeft „Het Vrije Volk" een arti keltje gewijd aan een opstelwed strijd die de Unie „Een school met de Bijbel" heeft uitgeschreven. Naar aan leiding van het vijf en zeventig jarig bestaan der Unie heeft zij de school kinderen uitgenodigd tot het schrijven van opstellen over „De schoolstrijd". De beide mooiste opstellen zullen wor den gepubliceerd. Blijkbaar is dit niet naar de zin van ,Het Vrije Volk". De studenten in de geschiedenis aan onze universiteiten, ai dus grapjast het blad,: zullen zich de handen dichtknijpen dat zij het lager onderwijs achter de rug hebben- Zij kunnen het, vergeleken bij de huidige generatie op de School met de Bijbel kalmpjes aan doen. En „Het Vrije Volk" is zeèr be nieuwd hoe de kleinen, terugblikkend over driekwart eeuw vaderlandse ge schiedenis, de Groningse schoolmotie van de S.D.A.P. uit 1902 zullen beoor delen. TTET is dus wel duidelijk dat „Het -H Vrije Volk" het er niet meé eens is. Wij begrijpen dat best. En wij be grijpen ook best waarom het blad'met de schoolmotie van 1902 op de prop pen komt. De S.DA.P- is n.I. ondanks de .schoolmotie van. 1902 altijd een typi sche openbare school-party geweest. De schoolstrijd is voorts-in Neder land de aanleiding tot de Christelijke partijformatie geworden. In zulk. een opstelwedstrijd over de schoolstrijd ligt dus'naar de opvattin gen van „Het Vrije Vólk" eeri moge lijkheid van gevaar. Een gevaar van het welslagen van de propaganda aan de "doorbraak. Het blad ducht er van, dat daar een en ander van de schoolstrijd tegen de P.v.d.A. zal worden uitge speeld en de Christelijke partijformatie een ongewenste steun zal krijgén. Wy kunnen dat begrijpen en er zou den geen woorden aan behoeven te worden vermorst als deze angst van „Het Vrije Volk" alles was- Maar veel belangrijker dan deze angst is de wijze waarop het blad déze angst vertolkt. Het doet dat n.I. door te trachten deze simpele opstel-wedstrijd bespot telijk te maken. En het kan haar al leen maar bespottelijk trachten te ma ken door te demonstreren dat zy van de geestelijke zin van de schoolstrijd niets begrepen heeft. Het blad doet net alsof, de Unie „Een School met de Bijbel" vein school kinderen zou eisen dat zy weten- sehappeiyke geschiedschrijvers zijn. Het blad kan zich blijkbaar niet voorstellen dat men over de school strijd ook nog op een andere wijze zou kunnen en mogen schrijven. Want de schoolstrijd is een religie- strijd geweest. Het is een strijd ge weest van ouders tegen een overheid, die hen belemmerde" in het vervullen van wat zij een hun van Godswege opgelegde plicht achtten. Als de School met de Bijbel de kin deren iets over de schoolstrijd vertelt, dan vertelt ze hun dit. Daar heeft „Het Vrije Volk" geen weet van. Maar de School .met de Bijbel is er juist voor om té zorgen dat haar leerlingen daar wel weet van hebben. Het officiële dagblad van de P-v.d.A. kan alleen maar een beetje schamperen over deze dingen. En dat maakt de voorstanders van de Chris telijke school terecht schichtig van die partij. Ondanks de schoolmotie 1902 herken nen ze daarin een niet- verloochend stuk socialistische erfenis. Volgens berichten, die van het leger te velde in Saigon ontvangen zijn, zijn er onder de opstandelingen in Laos epide mieën van oerwoudzietoten utigebroken. Dinsdagmorgen zijn tussen tien en elf uur nit de directe omgeving van Ma kassar vier Nederlandse employe's van de Electrogasmjj 'OGEM ontvoerd, wier namen werden' opgegeven als Hanepea, Heminge, Zonneveld en Wedding. Zij verrichtten gezamenlijk werkzaamheden aan een transformator in Tello, enkele kilometers ten Noordoosten van Ma kassar. PJ.-Aneta vernam later van de OGEM te Djakarta dat de, employé's vandaag- weer in goede welstand te Makassar zijn teruggekeerd. Bij de viersprong even buiten Makas sar werden zij aangehouden door een be. wapende bende. Zij werden in Noor delijke richting meegevoerd. Twee uur later werd het terrein, waar de ontvoer den met hun ontvoerders verdwenen vergeefs doorgezocht. De basiscommandant, majoor Mochtar, heeft Woensdagmorgen aan de pers be vestigd dat Zondagmiddag een militaire eenheid uit Malakadji op de weg naar Djeneponto in een hinderlaag was gelo pen, waarbij negen militairen .sneuvel den. Toen de militaire versterking aan kwam vluchtte de bende met medene ming van doden en gewonden. Bij de achtervolging werd o.a. van mortiervuur gebruik gemaakt. De Sowjetrussische minister van Buitenlandse Zaken, Viatfjeslaf Molotow, heeft in een Donderdagavond jl. afgelegde verklaring gezegd dat de komende Geneefse conferentie er toe kan büdragen een oplossing te vinden voor de Indochinese en Koreaanse vraagstukken. Molotows verklaring werd omgeroepen door radio-Moskou. „Het is thans nog niet mogelijk de te Berlijn gehóuden viermogendheden- besprekingen op hun juiste waarde te schatten, doch de bereikte overeen stemming, welke beeft geleid tot het uitschrijven van dekomende confe rentie te Genève, kan er toe bijdragen de oplossing van twee belangrijke Aziatische vraagstukken te bevorderen, hetgeen zal bijdragen tot een verdere vermindering der internationale spanning", aldus Molotow. Volgens Molotow -waren' de Ver enigde Naties, tengevolge van Ame rikaanse druk, er niet irf geslaagd een oplossing te vinden voor het Koreaan se vraagstuk. „Doch de Berlijnse besprekingen hebben er toe bijgedragen de tot nu toe onontwarbare knoop los te maken en vertegenwoordigers van de Sowjet- Unie, China, de Ver. Staten: Groot - Brittannië en Frankrijk en van-Noord en Zuid-Korea, kunnen tharts geza menlijk spreken over hetbereiken van een definitieve oplossing van het Koreaanse vraagstuk"," aSdas Molotow. Hy vervolgde: „De te Gerieve ver gaderende gedelegeerden zullen zich geplaatst zien voor een moeilijke taak, nl. het herstel van de vrede in Indo- China en het verzekeren van de nationale réchten der Indochinese valken. De communistische activiteit in het gebied van de Rode-rivierdelta neemt steeds meer toe en rode eenheden bevinden zich op een afstand van slechts 10 km van Hanoi, dat in allerijl in staat van verdediging wordt gebracht. Het gedreun van kanonvuur was duidelijk te horen in deze belangrijke stad, terwijl de Rode bevelhebber Vo Nguyen Giap zijn eenheden in het delta-gebied tot de aanval laat overgaan in het kader van een campagne, welke naar men aanneemt bedoeld is om invloed uit te oefenen op de komende conferentie te Genève, waar o.a. de Indochinese kwestie zal wor den besproken. Acht en. veertig uur lang hebben de communisten korte, maar felle aan vallen gedaan op vele plaatsen in dit zo vitale rijstgebied. De Viet-Minh eenheden deden onder andere een aanval op Senho, dat 10 km ten Westen van Hanoi ligt, maar het garnizoen van deze plaats wist de rode aanval met succes- af te slaan. Waarnemers zijn er zeker _van, dat de Rode opperbevelhebber Giap in de komende zeven weken, die vooraf gaan aan de conferentie in Genève, nieu we hevige .aanvallen, 'zal lanceren in het delta-gebied om aldus een gunsti ge sfeer te scheppen voor- Rode eisen, voordat men overgaat tot eventuele bestandsbesprekingen. Hoewel ten .volle er van .overtuigd, dat een bespreking weinig verandering ih de. toestand zal brengen, opent van daag- de Franse Nationale Vergadering het debat over Indo-Ghina, Aan de regering zal gevraagd wor den wat haar. standpunt is tegenover het voorstel van premier Nehroe om naar een modus te zoeken voor een order tot het staken van het vuren. De regering zal vertegenwoordigd worden door premier Laniel en minis ter Plèven, die onlangs van een in- Troggen vol overvloedig rijzend deeg, dat uiteindelijk niet meer bruikbaar bleek ie zijn voor de normale brood- productie en wanhopige bakkersdie vergeefse pogingen in het werk stelden om het deeg'de baas te blijven. Dal was gisteren het beeld in de grote Haagse bakkerijen, toen door een ont ploffing in een transformatorstation de stroomvoorziening uitviel. spectietocht door Indo-China is terug gekeerd. Naar verwacht wordt zal de rege ring het'volgende standpunt innemen: 1. Zij -staat in principe niet afwy- zend tegenover het voorstel van Nehroe, maar dit voorstel zal formeei Ingediend moeten worden langs diplo matieke weg. De regering zal boven dien garanties eisen voor de veilig heid van de Franse troepen gedurende een eventuele wapenstilstand. Waar- tchijnlijk zullen, deze voorwaarden zo gesteld worden, dat zy voor de com munisten onaannemelijk zijn. 2. Zij wil niet direct met Ho Tsji Minh onderhandelen, omdat hierdoor Vietnam zich op een zy spoor gezet zou voelen. 3. Zij ziet liever, dat met de po gingen, om tot een wapenstilstand ot een vrede-te geraken, gewacht wordt tot de conferentie van Genève, Het voornaamste punt hierbij is of alle larfden, die aan deze bespre kingen zullen deel nemen, de nood zaak erkennen van een herstel van de vrede in Indo-China; niet door het voortzetten van een' hopeloze oorlog, doch door te streven naar het bereiken van overeenstemming over eenkomstig het beginsel dat elk volk recht heeft op vrijheid en nationale onafhankelijkheid". „Men moet de resultaten der Ber- lyrtse besprekingen niet "overschat ten, vooral niet, nu te Genève zal moeten blijken hoe de te Berlijn bereikte overeenstemming over be spreking van Aziatische vraagstukken in de practyk zal uitwerken. Molotow zeide voorts: „De maat regelen der Sowjetrussische regering zijn gericht op een vermindering der internationale spanning en zy be tekenen dientengevolgen een verster king varf de vréde. De feitenhebben aangetoond dat de maatregelen van het Kremlin vruchten hebben afge worpen. Tevoren had Molotow verklaard dat West-Duitsland, zodra het de be schikking heeft over een nieuw leger, „de te Bonn gesloten overeenkomst betreffendeeen Enropeès legér niet langer zal /nakomen". - „Dan zullen de werkelyke doel einden der Westduitse politiek en de agressieve, op weerwraak berus tende berekeningen van West-Duits land, .-worden onthuld. Erf de buur landen der Westduitse federale repu bliek zullen dit het eerst ondervinden. De Westerse politiek van het vor men ener militaire groep van be paalde Europese landen, die gericht is tegen andere Europese staten zal leiden tot het voorbereiden van een nieuwe Europese oorlog, welke we derom een derde wereldoorlog tot.ge volg zou hebben", aldus de Sowjet russische minister van buitenlandse zaken Molotow. y EKER heer verloor op of nabij een station zijn beurs. Hij begaf zich naar het loket om daarvan aangifte te doen. De ambtenaar overhandigde hem een formulier ter invulling, on der de mededeling dat hiervoor twee kwartjes verschuldigd waren. Maar de bedoelde heer kon die twee k\yartjes niet betalen, vermits hij zyn beurs verloren had. Daarom kreeg hy het formulier niet. En daarom kon hy geen aangifte doen. En mede daarom kreeg hij zyn beurs niet terug. Wij kunnen ons een betere regeling voorstellen. De communistische vakbondsleider Giuscppi di Vittorio heeft Donderdag gezegd, dat het 5.000.000 leden tellende Italiaanse algemene vakverbond - de grootste staking van na de oorlog zal organiseren, indien de fabrikanten geen onderhandelingen met de vakbe weging beginnen over hogere Ionen. De werkgevers hebben wel onder handeld met het 2.500.000 leden tellende Christen-Democratische Vakverbond. Di- Vittorio beschuldigde dit' vakverbond er van, dat het bereid was met„be~ lachelijk kleine" loonsverhogingen ge noegen té nemen. Het krijgshaftige spel van haar twee zoontjes moet onderbroken worden als de 28-jarige mevrouw Kay Locock in haar huis in Bishopston, bij Bristol' met het floret gaat oefenen. De twee stoere krijgslieden, Clive Locok flinksen Neil Locock resp. 6 en 5 jaar oud, worden blijkbaar geïnspireerd door de grote behen digheid van hun moederdie kortgeleden in Gloucestershire voor de derde achter eenvolgende maal de schermtitel behaalde. Ook, hoeicel zij 'pas zes maanden deze sport beoefent, in Somerset werd zij tweemaal achtereen kampioene bij de vrouwen. o' (Van ónze Haagse rédacteur) De bouw en inrichting van een kern reactor in Nederland zal naar schatting 28 millioen gulden kosten waarvan een groot deel nodig is voor de aankoop van zwaar water. Do regering heelt thans een wetsontwerp ingediend waarbij de mi- nisier van Onderwijs, Kunsten en Weien schappen. van Economische Zaken en van Financiën gemachtigd worden hiervoor dit jaar ten-laste van hei Rijk een bij drage te verstrekken lot. een maximum van 8.500.000.Met het bedrijfsleven ral overleg gepleegd worden om ie ko men lot een financiering op paritaire basis bij. de uilvoering van hel plan. De bouw van de kernreactor zal naar het zich laat. aanzien drie jaar vorderen. Voor. het eerste jaar zal 17. millioen en voor de volgende twee jaren samen JEEPS met luidsprekersinstallaties re den gistermiddag door de wijken Benoordenhoutkwartier, Spoorwijk en Laakkwartier in Den Haag om do be woners van deze gedeelten van de Re sidentie mededeling te doen van het feit. dat men 's avonds zonder electri- citeii zou zitten. Door de luidspreker werd de bewoners aangeraden kaarsen te kopen. In Delft heeft men do bewoners ver zocht het gebruik van electriciteil tol ten minste de helit ie beperken en uiterste zuinigheid te betrachten. Het ge bruik van straalkachels, strijkijzers en waterketels werd verboden. Daarbij kwam de mededeling, dat wanneer geen medewerking zou worden verleend, een bepaalde wijk van Delil zou moeten worden uitgeschakeld van eleclriciieils- voorziening. Deze maatregelen in Den Haag en Delft, die gisteren even deden denken aan de bezettingsjaren, waren getroffen in'verband met de hevige explosie die zich gistermorgen voordeed in een on derstation van het electriciteitsbedrijf Zuid-Holland aan de Van Tuyllstraat in Den Haag. Twee stadsgedeelten, Spoorwijk/Laak- kwartier en Benoordenhout. ondervon den vanmorgen nog steeds de gevolgen van de ontploffing, die gisteren een deel van het onderstation aan de Hoek waterstraat verwoestte. Met alle be schikbare krachten werd vanmorgen gewerkt aan de inschakeling van het Ernest Wilkin, een advocaat uit Chi- ago, is door president Eisenhower be roemd' tot onderminister voor Arbeids- aken. Willeb» is een neger. De benoeming moet nog door de Senaat bekrachtigd worden. Indien dé Senaat de renóeming bekrachtigt, zal Wükins Spen- •er Maller als onder-minister opvolgen. Dit is de. eerste maai dat een neger op een ministriele of sub-ministeriële post is benoemd, "aldus 'de.perssecretaris van het Witte Huis. Naar wij van bevoegde zijde verne men zullen president Coty van Frank rijk en madame Coty dit jaar een of ficieel bezoek aan" Nederland brengen. "Waarschijnlijk zal dit geschieden in de loop van de maand Juni of Juli. In zijn woning aan fie Agniesestraat te Rotterdam !s gisteren de 57-jarige L. Us- peree. die door invaliditeit secht ter been was, van de trap gevallen, H(j werd in be wusteloze. toestond naar het Coolsingelzie- kenïiuis vervoerd, waar h(j bij aankomst bleek; dat-hij overleden was. district Spoorwyk/Laakkwartier en men verwachtte hiermede aan het eind van de ochtend gereed te komen. Daarna zou onmiddellijk het Benoordenhout onder handen genomen worden waar in het begin van de middag weer stroom geleverd zou kunnen worden. De' schakelbattery in het onderstation is tengevolge van de opgetreden 'kort sluiting gedeeltelijk verwoest. Het is echter mogelijk gebleken in de loop van de nacht het nog in tact zijnde ge deelte - van deze schakelinrichting af te splitsen. Nadat hiervoor enkele voor zieningen zijn getroffen, kon dit deel van de installatie in de loop van de ochtend weer in bedrijf worden ge nomen. Vs. (Van onze Haagse redacteur) De Haagse stadswijken, die gisteravond nog van stroom ver stoken waren, beleefden een ware uittocht van bewoners. In vele huizen zag men vlammetjes van kaarsen of het sterkere licht van' petroleum- en andere 'lam pen. Maar tal van huizen ble ven donker, omdat zeer velen in het begin van de avond hun heil hadden gezocht in een visite bij kennissen in andere stadswijken, terwijl vooral de jongelui hun vertier in de binnenstad gingen zoeken. Buren zochten elkaar op en werden dan aan de voor deur begroet door hun buurman met een kaarsje of petroleum lamp in de hand. Ook in de straten heerste de duisternis, want de straatver lichting was eveneens buiten werking. Dit deed weer velen denken aan de oorlogsjaren, zij het dan met dit verschildat men de gordijnen open kon laten, de auto's en fietsen normale lichten voerden en dat aan de verkeerszuiltjes en op de ver keersheuvels bij de tramhalten stormlampen hingen, die een helder rood ofgeel schijnsel in de duisternis verspreidden 11 millioen gulden, nodig zijn. Wanneer de Staten-Generaal het wetsontwerp goedkeuren zullen zij daarmede niet alleen de lasten voor het eerste jaar maar ook die voor dé volgende jaren in begin sel moeten aanvaarden, aangezien van het bedrijfsleven een toezeggingzal wor den gevraagdvoor -de gehele bouw en inrichting van de proefreactor. Deze reactor zal gericht zyn óp de ont wikkeling van de kennis omtrent de* om zetting van de uit de -atoomkern vrij komende energie in een andere vorm van energie. Hoewel met deze reactor kleine hoeveelheden electriciteit geproduceerd zullen kunnen worden beoogt men met de bouw allereerst het leren kennen en oplossen van de problemen waarvoor men by de economisch verantwoorde omzetting van de atoomenergie wordt gesteld. De Stichting voor Fundamenteel Onder zoek van de Materie (F.O.M.) die het plan ontwikkeld heeft, is tot de conclu sie gekomen dat bij samenwerking van wetenschap en bedrijfsleven Nederland technisch in staat is een proefreactor te bouwen. Omdat ook andere landen op dit terrein een grote activiteit ontplooien, wordt het gewenst geacht zo spoedig mogelijk met de voorbereiding van de bouw te beginnen. De regering acht het plan hoogst belangwekkend. De regering deelt verder mede dat het bedrijfsleven grote belangstelling heeft voor de omzetting van kernenergie in andere bruikbare vormen van energie. Zij hoopt binnenkort overeenstemming te bereiken met bedrijfsleven en de F.O.M. oVer samenwerking op een beperkt ter rein waarvoor een concept-contract is opgesteld. Verschillende aspecten van het kern- pbysiscb onderzoek moeten nog onder het oog worden gezien. Aan de organi satievorm in ons land zal alle aandacht moeten worden besteed. Er. moet voor gewaakt worden dat dit onderzoek niet een te groot deel van de voor dè. weten schapsbevordering beschikbare middelen opeist, waardoor andere gebieden van de wetenschap in hun ontwikkeling ge remd zouden worden. Verder vereist de physische bescherming van de by de onderzoeken betrokken personen speciale beveiligingsmaatregelen. Overwogen moet ook worden op welke wijze 'nzo groot mo gelijke openbaarheid in deze materie ge geven kan worden. Het is immers on gewenst, dat door onnodige geheimzinnig heid een verkeerde indruk van de acti viteiten op dit veelbesproken gebied der wetenschap zou worden gewekt. Het veiligheidssysteem van het Britse Lagerhuis zal worden versterkt naar; aanleiding van de schietpartij cheiirf'hét® Huis van Afgevaardigden in Washington; heeft plaats gevonden. Te Chicago zyn Donderdag vijf Porto ricanen gearresteerd. Zy' zullen; worden ondervraagd, maar er is nog geenyfor-jg mele beschuldiging tegen heninge bracht. In Chicago wonen ongeveer;'. :;2Ó.bdè p Portoricanen. In New York zijn. reeds arrestaties van leiders der Portóricaan-? se Nationalistische Beweging aan Jhètsf optreden der politie te Chicago voorafgéa gaan. i-sisjlg '.ï-KfiX mm. Stram in de houding hoort de nieuwe- president van Syrië, Uasjem Ataasijï het volkslied aan tijdens de installatie-^ plechtigheid, die Maandag te .Damasr cus geschiedde. De 80-jarige smaakte het genoegen zijn voorganger,: gene-: raai Sjisjakli, die hem drie jaar tevo- ren uit het zadel had gelicht, naar Het- buitenland te verdrijven. Vijf - rivieren in- Zuid-Engeland zijn" buiten haar oevers getreden als gevolg- van een nacht zware regenval Véle" wé gen zijn onbegaanbaar geworden en bui zen door water omsloten. In Kent is ontruiming gelast van huizen aan .ri vieren. Terwijl Engeland last heeft van riviér ren die door de ingetreden dooi zijn gezwollen, zyn gebieden in - Schotland nog steeds door sneeuw geïsoleerd. Een 22-ial vooraanstaande Fransen heeft zich tegen de herbewapening van Wesf-Duilsland uilgesproken, zoals voor zien in de conventies van Bonn en het E.V.G.-verdrag. Het stuk is o.m. onder tekend door de radicale ere-voorzitter van de Nationale Vergadering, HerrioL de radicale oud-premier Daladier, Geor ges Coguiot, lid v. h. Centrale Comité v. d. Communistische Partij en René Capilant. een vooraanstaande Gaullist. Zij roepen „de Fransen, die hun be zorgdheid delen" op orp op 13 Maart op de Champs Elysées te Parijs bijeen te komen bij het Graf van de Onbekende Soldaat en daarna in stilte over de Champs Elysées te marcheren, „ten teken van afkeuring van de herbewapening van Duitsland". Op 14 Maart zouden elders in het land soortgelijke manifesta ties moeten worden gehouden. Keuter tekent hierbij aan; dat met deze - De commissie, welke de Hoge Com missaris der VN. voor Vluchtelingen zaken, mr G. J. van Heuven Goedhart, van advies dient, heeft Donderdag te Genève bekend gemaakt dat de Hoge Commissaris, als er niet meer gelden beschikbaar worden gesteld, „spoedig- rijn minimum-programma voor hulp in nood gevallen niet. zal kunnen uitvoeren". demonstratie voor de eerste maal de Franse verdeeldheid over Duitslands hèr-y bewapening uit de vergaderzalen op de straat zou worden gebracht. ife- Daladier heeft medegedeeld, dat men voor de demonstratie de toestemming van het ministerie-van Binnenlandse Za- ken zal vragen. - Een spoedige regeling van de. Saar- kwestie door middel van een-Europese- status voor het gebied, ligt, wat de Bondsrepubliek betreft, nu binnen het bereik der politieke mogendheden. Nie mand twijfelt er in Bonn aan, dat dr. Adenauer zich kan permitteren de na-^ tionale aanspraken van Duitsland op het gebied te offeren in ruil voor bet tot stand komen van de E.D.G. Men rekent er in Bonn echter op,drit zulk een ruil slechts tot stand zal komen, wanneer de E.D.G. in' Parijsinderdaad aanvaard zal worden. Met andere, woor-'- den,-men wenst erin elk geval de Frani; se ratificatie van de Europese verdragen en de regeling van de statusvan het Saargebied aan elkaar te koppelen. Efr. Adenauer begint de nieuw- riode van onderhandelingen over het'óra-:- stredengebied aanstaande Dinsdag op het Paryse vliegveld -Orly- met de.zeker- hera, aai hy een parlementaire meerder-''' beidachter zich heeft voor elke Euro- vaarefckletud* oplossing, die hy zóu aaa»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1