Laniel stelt Vietminh voorwaarden scherpe Verrassende overval op vliegveld van Hanoi aan in Amsterdam Eisenhower gelast voortzetting steun aan W.-Europese landen Dertien personen in arrest Wisselvallig en koud weer Vals maximalisme EEN WAPENSTILSTAND IN INDOCHINA? Prins Bernhard te Washington m Waardigheid v Nieuw parcours N - van TROUW- maiS - Regering beraadt zich nog Ruzie in Franse^ communistische partij ZATERDAG 6 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2714 Weerbericht Indonesisch protest in Den Haag Nederlands carillon in V.S. aangekomen Staking in de New Yorkse haven fmm. m - Stopzetting nadelig voor de V. S. Haags college over i v Ypenburg.'<f Helicopter-verbinding met Den Haag „Strikt geheime diplomatie;' om Triëst mislukt mmi «pp? HANDTEKENING Noteer reeds nu de data voor een sportieve voettocht door een aantrekkelijke om geving. De Amsterdam;:': se Trouw-mars gaat langst een overwegend nieuw :parf cours, de tweede Haagse Trouw-mars heeft eveneens :f een aantrekkelijke route. Noteer 15 Mei (hoofdstad) en 29 Mei (Hofstad). Vraag toezending van het boekje „Met Trouw op mars", dat ge kunt aanvra-if gen bij ons hoofdkantoor onze kantoren te Den Haag en Rotterdam. Dit fleurigëS geschriftje verschijnt; medio.' Maart. '3. jB. en W. bereid tot medewerking Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 113700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 6.75 por kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschjjnt dagelijks. Directie: C. A. KEURING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavond* VEEL WIND Overwegend zwaar bewolkt met enige regen. Matige: tot krachtige, tijdelijk wellicht harde Zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. 'Ni Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT t J ANUIT de eenzame burcht van het neo-hoedemakerianisme wor den de laatste tijd weer geregeld' pijlen afgeschoten naar het kamp der anti-reyolutionnairen. In het bijzon der moet het daar binnen verdedigde bastion der bijzondere christelijke school het ontgelden. Men heeft daar zo luidt de critiek het nationale karakter, dat de schoolstrijd eertijds droeg, prijsgegeven voor het sectari- sche Men heeft de oorspronkelijke visie van Groen een christelijke staatsschool losgelaten. En het pro fetisch getuigenis van Hoedemaker, dat opkwam voor de herkerstening van de openbare school, wordt in de kringen van de bijzondere christelijke school zo zegt het lijfblad van de verdedigers van Hoedemakers erfe nis, „De vrije Natie", al sinds lang niet meer gehoord. De onderwijsmedewerker van „De vrije Natie" wijst dan op de figuur van M. D. van Otterloa, de door Groen in 1871 voorgestelde candidaat voor de Tweede Kamer, die, hoewel strij dend voor christelijk onderwijs, toch de openbare school nimmer heeft wil len loslaten. Zijn hele leven lang is hij bij het openbaar onderwijs ge bleven, het laatst als hoofd der open bare school te Valburg. Stelt u eens voor, zo roept „De vrije Natie" uit, dat thans de onderwijsman der A.R. in de Tweede Kamer iemand was, die zijn hcie leven vóór het Kamerlidmaatschap in de openbare school had gestaan! Het is eenvoudig ondenkbaar! En dat Hoedemaker nimmer voor de bijzondere school gekozen heeft, staat voor „De vrije Natie" zonder méér vast. W AT Van Otterloo betreft, het komt ons voor, dat de neo-hoedemake- rianen hem wat al te vlot als een lichtend exempel naar voren schui ven. Men laat het dan voorkomen, alsof Van Otterloo door apostolaire motieven' gedreven nimmer de openbare school zou hebben willen prijsgeven. De waarheid Is echter men leze dit na in zijn brieven aan Groen van 1871 (Algemeen Rijksarchief) dat Van Otterloo meer ,dan eenmaal ge solliciteerd heeft naar de bijzondere christelijke school, maar dat het hem niet gelukt is zich daar een plaats te verwerven. Blijkbaar heeft hij meer dan eenmaal het onzuivere van zijn positie gevoeld: in woord en geschrift opkomen voor het christelijk onder wijs en toch de ontchristelijkte open bare school trouw blijven. Welnu, in het licht van deze brie ven, verbleekt dunkt ons wel iets van het aureool, dat „De vrije Natie" ziet rondom Van Otterloo als degene, die de openbare school niet zou hebben willen loslaten. En wat Hoedemaker betreft, zeker hü is de hartstochtelijke profeet tégen de ontkerstening van de nationale in stellingen i.e. de'openbare school. Maar dat hij zonder meer dezè ontkerstende school als een mogelijkheid voor christen-ouders zag en nimmer in ge- va) van nood de bijzondere school zou'kiezen, is.moeilijk vol te houden. Scheers zegt van .hem, dat hij, onder het huidige staatsbestel, de openbare school zonder meer heeft afgewezen. Zelfs heeft hij het besluit van het be stuur van „De Klokkenberg" om de kwekelingen vrij te laten, hetzij bij 't christelijk, hetzij bij 't openbaar onderwijs te gaan, gecritiseerd. T\E zaken liggen dus niet zo simpel -L' als „De Vrije Natie" ons wil doen geloven. Bovendien heeft men van deze zijde nog nimmer aangetoond hoe men zich in ons neutrale staatsbe ste! de realisering van een christelijke staatsschool denkt. Wat met de Joden, wat met de Rooms-Katholieken? Hoe staat? de theocratische gedachte te verwezen lijken binnen een gesaeculariseerde Men verwijte de antirevolutionnai- ren hier geen gebrek aan geloof. Deze tegenwerping zo zegt Scheers in het Januari nr. van „Ad Fontes" gaat alleen op, wanneer de-theocratie ais een wonder van boven verwacht moet worden. Is het echter een zaak van grondwetsherziening en heeft Hoedemaker zelf niet in deze richting gewerkt? dan zal men zich aan de gestelde eis tot concretisering niet mogen onttrekken. Berdjajew heeft het in zijn „Van de waardigheid des Christendoms en de onwaardigheid der Christenen" ergens over het valse maximalisme. De leugen van hét maximalisme zo zegt hij bestaat daarin, dat men om wille van deze overtuiging de maximale eis wel aan anderen, maar niet aan zich zelf stelt. Men klaagt anderen aan, maar blijft zelf in gebreke. Van Otterloo heeft zijn leven lang met kracht gestreden voor christelijk onderwys. Toch bleef hij zeer lang de openbare school trouw. Eerst laat né de wet van 1857, die positief christe lijk onderwijs uitsloot, heeft hij po gingen aangewend om bij het bijzon der onderwijs te komen. Niet voor niéts werd hij daarom in de kringen van Christelijk Nationaal met reserve bejegend. - De onderwijsmedèivérker van »De Vrije Natie" heeft, jarenlang de men sen van de bijzondere school in ge breke gesteld, omdat zij de openbare school loslieten. Toch heeft hij zelf jarenlang tot aan het einde van zijn onderwijzersloopbaan toe het bijzon der christelijk onderwijs gediend. Niet zo vreemd dat de mensen van de bij zondere school dan ook niét direct in net door hem in théorie gehuldigde maximalisme gele yen.- T. M. GILHUIS Het Rijk en de Provincie zijn voor nemens de opgeheven spoorbaan Sche- veningen-Loolaan als verkeersweg in te richten. Voor wat het Haagse deel van de baan betreft rullen B. en w. bin nenkort een voorstel indienen en voor "'het Scheveningsë deel wordt da be- stemming nog overwogen. De Indonesische regering heeft via de Hoge Commissaris een scherp pro test tot de Nederlandse regering ge richt betreffende het voorgenomen plan van de republiek Zuid-Molukken in Nederland tegen de republiek In donesië gerichte openbare bijeenkom sten te houden, zo verklaren volgens .United Press ingelichte kringen te Djakarta. Gemeld werd dat deze bij eenkomsten zijn vastgesteld" tegen April en dat zij georganiseerd worden door een „zekere" Manoesama. Genoemde kringen zeggen, „dat als de Nederlandse regering het protest zou negeren dit alleen maar een toe- Voeging zou zijn tot de lange lijst van handelingen waardoor Nederland ge toond heeft niet geneigd te zijn tot goede wil of samenwerking. Ook zou zulk een houding gezien worden als nog een reden voor opheffing van de Nederlands-Indonesische Unie waar over de onderhandelingen binnenkort beginnen", zo voegden genoemde krin gen hieraan toe. De Franse regering heeft zich officieel bereid verklaard met de Viet minh in onderhandeling te treden over een wapenstilstand en een even- j tuele vrede in Indo-China, maar zij heeft hier tegelijkertijd enige voor-1 waarden aan verbonden, die voorde Vietminh wei eens niet acceptabel j zouden kunnen zijn. Premier Laniel herhaalde in een juichende Assemblee: „Wij zullen evenmin als de Amerikanen in Korea een onvoorwaardelijke r- --rave van de vijand eisen alvorens met hem geconfereerd te hebben." Hij zeide, dat Frankrijk's hoop in de eerste plaats gericht was op de komende conferentie in Genève, waaraan ook door China zal worden deel genomen. De Franse premier somde deze voor waarden op voor een eventueel be stand: 1. De volledige ontruiming van Laos door de Vietminh-troepen. 2. Eveneens moeten tegelijkertijd alle rode troepen uit Cambodja, het meest Zuidelijk gelegen land van de drie geassocieerde staten van Indo- China, teruggetrokken worden. 3. Er zou een neutrale zone nie mandsland moeten geschapen worden rond het vitale gebied van de Rode Rivier-delta, het „kerngebied" van de Franse defensie. Sultan Mohammed VI van Marokko der trouwste aanhangers van de sul- is licht gewond aan. het voorhoofd, toen hij zich in de moskee van Mar- rafeesj bevond om deel te nemen aan de gebruikelijke gebeden op Vrijdag Hij werd gewond door de ontploffing van een lichte granaat van Italiaanse makelij, een wapen, dat bij vorige aan- slagenwaak'dopr üe nationalisten werd gebruikt. Marrakesj is een op een heuveltop gebouwde stad in Zuid-Marokko. El Glaoei, pasja van Marrakesj, een Een carillon van '49 klokken,een symbool 'van de dankbaarheid der Nederlandse bevolking voor de door Amerika gedurende en na de Tweede "Wereldoorlog verleende hulp, is Vrij dag aan boord van de „Blomniersdijk" in Baltimore aangekomen. De vijftigste klok van het carillon de kleinste werd door koningin Juliana in April 1952 tijdens haar officiële bezoek aan de Ver. Staten aan president Truman aangeboden. Prins Bernhard ie Vrijdagmiddag in Washington aangekomen. De prins werd o.a. verwelkomd door de Nederlandse ambassadeur, dr. J. H. van Roijen, John F. Simmons, de chef protocol van het Amerikaanse ministerie van Buitenland se Zaken en verschillende autoriteiten van het Amerikaanse leger en de Ne derlandse ambassade. Zodra de prins vaste bodem onder de voeten had, weerklonken 21 saluutscho ten. Vervolgens inspecteerde hij de ere wacht en verliet in een zwaarte limou sine het vliegtveld op weg naar het Pen tagon, waar hem een bespreking met verschillende Amerikaanse autoriteiten wachtte. Prins Bernhard deelde aan verslagge vers mee dat naar zijn mening over het stationneren van Amerikaanse lucht machteenheden in Nederland in prin cipe overeenstemming was bereikt. „Ik heb niets bijzonders te zeggen, be halve dat ik een voortreffelijke reis heb gehad. Het verheugt mij zeer dat ik hier weer ben om iets vam uw strijdkrachten te zien." tan, bevond zich aan diens zijde toen de bom ontplofte. Hij werd niet ge wond. Beide mannen verlieten de mos kee op het moment der ontploffing. Twee secretarissen van de sultan wer den gewond. Een man, die door het politiecordon rondom de moskee trachtte .te breken, werd gegrepen. Een granaatperi werd aangetroffen op de plaats waar hij ge staan had. Zijn identiteit is niet be kendgemaakt. De sultan is door vier Franse artsen onderzocht. Volgens hun rapport heeft hij kneuzingen boven het rechteroog en enkele kleine splinters gekregen. De Franse resident-generaal, gene raal Guillaume, die legermanoeuvres in het gebied van Ouada bijwoonde, is naar" Marrakesj vertrokken om zijn medeleven met de sultan te betuigen. Naar verluidt is de pleger van de aanslag om het leven gebracht toen hij door de hoofduitgang van de mos kee trachtte te vluchten. -Verder is ge meld, dat behalve de sultan vijf men sen door granaatscherven licht gewond werden. De naar schatting 70.000 man Viet minh-troepen, die in deze „rijst schuur" van Indo-China geïnfiltreerd zijn en die nu zelfs drieste aanvallen op de buitenwijken van Hanoi onder nemen, moeten alle het gebied ont ruimen. 4. In het woeste bergachtige gebied van centraal Vietnam moeten de roden zich terugtrekken in nauwkeurig gebakende zones. 5. In het Zuiden van Vietnam, rond het gebied van Saigon, moeten de rode eenheden ontwapend of geëvacueerd worden. Laniel zei, dat men sinds het inter view van Ho Tsji Minh met een Zweeds blad in December van het vorig jaar niets van de zijde van de Vietminh ontvangen had, hoewel Ho Tsji Minh in dat interview eveneens beweerde, bereid te zijn om met Frankrijk in onderhandeling te treden. Commando-eenheden van de Viet minh, gewapend met plasticbommen, hebben gisteren een gewaagde en succesvolle overval gedaan op een groot en zwaar bewaakt vliegveld bij Hanoi. Zij - vernietigden niet minder dan tien transportvliegtuigen en richt ten daarmede een schade aan van twintig millioen gulden.. Men gelooft, dat de aanval werd ondernomen om hetFranse parlement .een schok tc bezorgen. De havenarbeiders van New York zijn vanochtend niet aan het werk ge gaan. De staking is het gevolg van een strijd om de macht tussen 2 vakbon den van - havenarbeiders, i Zoals men zich herinnert, heeft het Amerikaanse vakverbond AFL de bond van lossers (ILA) van zijn lidmaatschap uitgesloten en een nieuwe bond van los sers opgericht. Als tegenmaatregel besloten de leden van de oude bond te weigeren vracht wagens te laden of te lossen, die door chauffeurs van de AFL worden be stuurd. Af,"» De achtergrond is hel Stadhuis van Marseille en de voorgrond de Quai de Port van deze Franse havenstadwaarin reeds enkele dagen een Hollands jacht van slechts zeven meter lengte ligt gemeerd, dat onder de kundige navi gatie van de 25-jarige Rotterdammer Henk Kegel, weldra de grote reis naar Indonesië gaal aanvangen. De avontuur- lijke Hollandse jongen, die we hier met enorme haard trots op het dek van zijn boot zien, begon in- Augustus van het vorige jaar een tocht door de binne/iwateren naar de Franse Zuid kust. Aanvankelijk voer hij samen met een vriend, die echter bij het passeren van de Franse grens ziek werd en be sloot 'terug te keren. Sindsdien is de avonturier de enige passagier op de „Madretior".— #3? President Eisenhower heeft Vrijdag de voortzetting gelast van de Ame rikaanse steun aan Groot-Britannië, Denemarken, Frankrijk, Italië en Noorwegen ondanks verschepingen door elk dezer landen van volgens de Verenigde Staten strategische mate rialen naar landenachter het „IJze ren Gordijn". In een rapport aan het Congres zegt Eisenhower, dat 'hij aldus han delt, „omdat de stopzetting van steun duidelijk ten nadele van de veiligheid van_ de Verenigde Staten zou zijn". Eisenhower heeft het rapport ver gezeld doen gaan van een schrijven van Stassen, het hopfd van de Ame rikaanse hulp aan het buitenland aan hem. In deze brief zegt Stassen, dat het merendeel van de verschepingen der vijf landen nog steeds voortvloeit uit verplichtingen die zijn aangegaan voor de ingangsdatum van de embar gobepalingen van de Battle-wet van 1951. Stassen voegt er aan toe, dat en kele van de andere verschepingen het resultaat zijn van recentere ver plichtingen, „die, in ongewone om standigheden, de Westelijke landen nodig hebben geacht of op de lange duur voordelig voor het en voor de vrije wereld wegens de handel in twee richtingen, die 'door de strategi sche verschepingen mogelijk was ge maakt". In 1953 zijn in West-Duitsland 515.000 nieuwe woningen gebouwd, een record voor de na-oorlogse periode.' Aan bet eind van het jaar waren verder 320.000 woningen in aanbouw. Het tem po van de bouw was iets meer dan een woning per minuut. (Van een onzer verslaggevers) In de afgelopen twee jaar heeft zich in Amsterdam een uitgebreid afbeta- lingsschandaal voltrokken, waaraan twee huisvrouwen, een magazijnbediende, een winkelier en 'verscheidene particulieren hebben meegewerkt. Dertien per sonen, die verdacht worden van oplichting, heling en valsheid in geschrifte, zijn gearresteerd. "p1 nige tijd geleden heeft minister;' Beel - in verband met het tóe- nemend aantal kaas-, bloemen- enji andere „koninginnen", die door som-t mige burgemeesters, met ambtskétë-i nen omhangen, werden ontvangen aan deze magistraten geschreven dat zij in verbandmet de waardigheid van hun ambt hierbij een: zekereU matiging behoorden te betrachten. '-' Wat zou het oordeel van de -mini-.,? ster zijn over die burgemeesters;in - het Zuiden des lands, die met dé-S' tekenen hunner waardigheid omhan- -. gen, carnavalsprinsen plegen te ontA'/ vangen en hun dan zelfs de sleutels van hun stads- of gemeentéhuizennf overhandigen? fid| Zit hier ook geen stof voor een ministeriële circulaire in?. S In de buurt van de Haarlemmerdijk wonen in eenzelfde perceel twee ge zinnen, waarvan de vrouwen twee jaar lang een ongelofelijke reeks van kopen op afbetaling hebben verricht. Onmid dellijk nadat zü de verworven stofzui gers, radio's, wasmachines, vloerkle den, keukengerei en dekens in buis hadden gekregen, verkochten zij ze tegen bespottelijk lage prijzen. In to taal is vóór een waarde van 9.000 ét 10.000 door haar vingers gegaan. Deze massale oplichtingen hebben zich afgespeeld met medeweten van sommige afbetalingszaken. Van liever lee ging het zelfs zo ver, dat winke liers, die de vrou wen bij tijd en wijle op huurkoop of op afbetaling goede ren leverden, zelf mee gingen doen om hun provisie te verhogen. Ook een aantal opkopers.maakten zich aan he ling schuldig; dikwijls waren de arti kelen nog geheel ingepakt met papier van het magazijn, waar de goederen gekocht waren. De twee vrouwen hebben zich in die tijd ook schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Om het huurcontract in werking te doen treden is namelijk behalve de handtekening van de vrouw ook die van haar echtgenote vereist. Een van de beide mannen was echter volkomen onkundig van de groot scheepse zwendel, die door zijn vrouw werd bedreven en kon dus onmogelijk zijn handtekening plaatsen. Dil pro bleem werd eenvoudig opgelost door iemand anders te laten signeren. In de eerste tijd geschiedde dit door' de twee vrouwen, later evenwel deinst den ook de helers, die de goederen voor een zacht prijsje overnamen, bier niet voor tern/. Het hele drama is begonnen toen een der vrouwen "de melkboer en de bakker niet meer kon betalen. Toen zü in moeilijkheden kwam/begon zij op afbetaling te kopen, waarna de koop- en-verkoop-marathon zich als een niet te stuiten lawine voortzette. (Van onze Haagse redacteur)^. Door de geméentebesturen'!vaniDëff®gj Haag en Rijswijk worden pogingeiy iri.j3 het werk gesteld om ,te 'koineh.itót* de ïg oprichting van een naamloze vennopt- j schap, die de exploitatie vai \yliegveld^Y|)'eü'Su^5terï'Ëani®2é^ö|*^ men. -Mét de N.V. -"VHegveld -VYpen?;^ burg zijn' onderhandelingen' geve óver de overnemingvan hef vHegyeldvgf: door-' de'op te richtenN.Vien met lde£jf, staatssecretaris?;van- Oorlog hebb'ehij|3i besprekingen plaats, gehad oyer- 3liet>^ militaire medegebruik 7 van ;de lucht- haven. Bijdit overlég kon in princij overeenstemming 3 'worden jy:bereikt3a|l maar de' eisen 'en jvóorwaMden^elie^^ ten aanzien van het burgerluchtveriAfS keer gesteld worden door.de- van Verkeer en Wat erstaat endo or t gg de directeur-generaal van de - Ryks;if|l luchtvaartdienst, bleken dermate i; zwaar'te zijn, dat de gemeentebestu-ggi ren op deze basis geen voorstelé|;tat^« oprichting van één N.V. aanhun 'ge-' -v?> meenteraden menen te kunnen(doeni Getracht wórdt thans een wflziringr^f van deze eisen (en .voorwaarderende verkrijgen. Indien deze .poging geehiS' resultaat oplevert zullen B. en W. variS Den Haag geen voorstel doen om ':de.: gemeente bjj de exploitatie vah' YpèttrjiS burg "te betrekken. "1! Bij Konlnklffk Besluit fs benoemd lot lid voor Nederland van.de sperma-/;-' nente Internationale Commissie voor. Scheepvaart-congressen te '(Brussel- C. J. Tuyn, directeur der havens!'en.;® Handelsinrichtingen: van Amsterdam., v ZJCJi. Prins Bernhard, die per Ame rikaans legervliegtuig vanuit Parijs naar Amerika vertrok, is daar gisteren aangekomen. Op het vliegveld tverd de Koninklijke gast ontvangen door de chej de protocol John Simmons en de Nederlandse Ambassadeur in de Ver enigde Staten, dr. J. H. van Roijen. Eert foto van de -begroeting (Telefoto) Van onze weerkundige mede werker Het vroege voorjaar heeft lot nu toe nog slechts wisselvallig en koud weer gebracht. Ook in de komende dagen blijft het on bestendig, maar vandaag zal hei weer toch iets aangenamer zijn dan de afgelopen dagen, voor namelijk als gevolg van tijde lijke opklaringen en het bin nenstromen van iets zachtere lucht. Voor Zondag zijn de voor uitzichten minder gunstig, om dat dan ons land weer binnen de invloedssfeer komt van nieu we depressies. Een oude storingdie gerui me tijd boven het midden van de Noordzes was gelegen, vulde snel op maar veroorzaakte gis teren in de middag en avond langs de kust een krachtige tot harde Noord-Westelijke wind waarmede buien van de Noord zee het land binnenkomen. Op de Oceaan liggen thans twee nieuwe storingen, een ten Zuiden van IJsland en een an dere ten Westen van Ierland die beide in de richting van West-Europa koersen. Deze sto ringen zullen zeer waarschijn lijk Zondag weer regen brengen met toenemende wind. Ook el ders in Europa ié het weer wis selvallig. In het Middellandse zeegebied is hef te koud voor de tijd van het jaar en af en toe valt er re gen. In Noord-Scandinavië hand haaft zich de-winter met onge veer tien graden vorst, In het overgangsgebied tussen dooi en vorst valt uitgebreid sneeuw. (Van onze Haagse redacteur). De regering beraadt zich nog over het bijwonen van de conferentie van Genève, die" in April gehouden zal {worden, met het doel te komèn tot een vreedzame" oplossing van het Koreaanse geschil. Dit hebben de ministers Beyen en Luns geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid, de heer Fens. In dit stadium is er nog onvoldoen de overzicht van de factoren, die bü de besluitvorming mede een rol spelen. "Met name is er nog te weinig bekend, omtrent hét aantal deelnemers aan de conferentie uit de groep van mogendheden, die strijd krachten in Korea hebben. De ministers zullen het resultaat van het beraad aan de Tweede Kamer mededelen. Va a onze Haagis redacteur B. en W, 's-Gravenhage zijn hereid de totstandkoming van een holier:r-ver- binding met 's-Gravenhage te bevorderen, maar zij wijzen er op dat het personen vervoer per helicopter nog in een ex perimenteel stadium verkeert. In de Memorie van Antwoord inzake de Ge meentebegroting deelt het college, aan de raad mede, dat het heeft doennagaan welke plaatsen in de stad geschikt zijn voor de aanleg vaneen heli-haven. B. en W. moeten zich over de plaatsaanwij zing nog beraden, aangezien het 'aantal ia aanmerking komende plaatsen zeer gering is." Ook moet nog overleg worden gepleegd met de luchtvaartmaatschappij. Op de vergadering van Vrijdag van het centrale comité van de communis- tische partij' in Frankrijk heeft; de waarnemende secretaris-generaal - Jacques Duclos zijnmede-seereta ris Augustus Lecoeur er van beschuldigd;';' dat hij zich meester tracht; te makéant||| van de partijleiding. j Duclos vervangt secretarls-genéraai Maurice Thorez, die aan de Ririèra c herstel van gezondheid zoekt. - Het partijsecretariaat, het hoogste f uitvoerende orgaan, bestaat ruit, Dii->> clos, Lecoeur en Etiënne Fajon. Sgsö Duclos heeft verklaard, aldus-". het partijorgaan „l'Humanité", coeur een avonturiërspolitiek 'voert;- 3 en er opportunistische opvattingen óp:y na houdt. Hij had getracht de afdeling organisatie, waarvan hij het-hoofd is,':'- in de plaats te stellen van de party- leiding. H(j was van plan geweëst('J nieuwe leiders te benoemen op basis van zijn persoonlijke genegenheid. ;Ditr; 3 had onprettige gevolgen gehad.in de;-v provinciale afdelingen, waarLecoeurs! afdeling de neiging had besluiten te3 nemen zonder de partijleiding er in-a te kennen. De Westerse pogingen, om de kwesA ié' tie Triest op te lossen via de „strikt"^:' geheime diplomatie", waarbij dansde'S® Engelsen en Amerikajien met Itaii£eh3;S Zuid-SIavië afzonderlijk besprekingen!#! zouden voeren, zonder dat!'de ttwéei laatste landen rechtstreeks metïelkiar^ m contact gebracht zouden wordénffe-: zijn op niets uitgelopen;* Aldus Svér-fc^ neemt A.FT. uit diplomatieke Rome. -V-V' 'rf'LLm'ik}LlSitiLv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1