Grote belangen op het spel Gereformeerd Sociologisch Instituut opgericht In Egypte wordt nu druk over een parlement gesproken Eisenhower verantwoordelijk voor daden van McCarthy Prins Bemhard lunchte met president Eisenhower Conflict op de „Amstelstad" 100.000 PEK UUK Nederlandse familie beleefde avontuur in Los Angeles Kerkj WERKZAAMHEDEN BEGINNEN OP 1 APRIL JONGE VROUW VERMOORD e te Eefde afgebrand Grote parade in Rotterdam Autobotsing te Maarsbergen Grote rede van Stevenson Viethmin viel weer vliegveld aan BAANDAG 8 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2715 Weerbericht Vermoedlijke dader heeft zich gemeld Stevens nam geen ontslag Namen gearresteerde I Nederlanders in j Indonesië Semjonow verwerpt I Westelijke voorstel Ge veclit tegen Portoricaanse nationalisten Democraten in de aanval Het 3000ste schip in ae Nieuwe Waterweg Belangrijke mutatie in Moskou Te druk om journalisten te ontvangen C.N.V.: 191.120 leden Uitstel Belgische verkiezingen .Arnold stelt, nieuwe eisen - mm* m Handelaar in blanke slavinnen ontmaskerd 'WI 'i Twee Mau-Mau-generaak gevangen genomen Zie Derder pagina 3 Eén dode en zes gewonden Australisch convooi bij oefening vergaan „De grenscorrecties". 25 zeelieden van boord - Alarmtoestand afgekondigd .-••- - "V;-- FM 'Ai ill; Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendiefist abonnementen 18.3019.30 «ur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 V^hravenhage: Huygenaplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tal. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 385286 Schiedam: lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6-76 per kwartaal Losse nummers M oent' Verschijnt dagelijks. T*uxum- Directie: O. A. KEUNXNG en air. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. OPKLARINGEN Overwegend droog weer met flinke opklaringen, maar vannacht en morgenochtend hier en daar mijt. Aanvankelijk weinig wind, later zwakke tot matige Zuidelijke tot Zuidoostelijke wind. "Vannacht konder, morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen, als vandaag. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Zondagochtend "omstreeks half zeven is brand uitgebroken in het kerkje van de Protestants Christelijke Opvoedings- vlnrisbting ^N éderlaads Afettray.te Eefde, onder Zutphen. Tóen de brandwerd ont dekt sloegen'-de vlammen reeds uit bet dak. In een ogenblik stond het. gebouw In lichterlaaie. De brandweren uit Gros sed, Warasvelden Zutphen werden ge. alarmeerd. Die uit Zutphen behoefde eehter geen .dienst meer te doen. Vy'""''1 v *..K r;'vi7 r--- T r .'-Toon de brandweren arriveerden had de brand, aangewakkerd door een sterke Zuidwestelijke: wind, reeds een zódanige Omvang aangenomen, .dat er geen sprake meer van >vas het kerkje te. behouden. Men moest zich beperken- tot de nablus sing. Na ruim -1 uur was het vuur be dwongen.'Het kerkje - brandde geheel hit.Het eerst enkele jaren in de kerk aanwezige orgel, ter, waarde, van 30.000 gulden, werd daardoor ook een prooi der vlammen. r v De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 gulden, die gedeeltelijk door ver zekering wordt gedekt, Daar 'er tijdens de brand gevaar- be stond'voor de* belendende percelen, wer den deze nat gehouden. De brand is ontstaan-boven in de-kerk, in de omgeving van de kachel. Naar de oorzaak wordt nog-een onderzoek in gesteld. (Van een onzer verslaggevers) Reeds geruime tijd zijn besprekingen aan de gang om te komen tot een Geref. Sociologisch Instituut. Deze besprekingen zijn met succes bekroond. De oprichting van zulk een instituut heeft thans haar beslag gekregen. Het is de bedoeling dat het instituut op 1 April a.s. zijn werkzaamheden zal aanvangen. Tot hoogleraar-directeur is benoemd prof. dr. R. van Dijk, de socioloog aan de Vrije Universiteit. Het Instituut ml gevestigd zijn te Amsterdam. Het voorlopig adres is Koningsiaan 31. Het doel van de stichting is het bevorderen van de bestudering van sociologische vraagstukken, in het bijzonder die, welke verhand houden met de kerkelijke arbeid in de breedste zin des woords. In het bestuur van de Stichting heb ben de volgende heren zitting; prof. dr. R. Schippers, hoogleraar aan de V. U. te Amsterdam, voorzitter. A. Hofman, directeur van het Centraal Bureau van de Diaconieën der Geref. kerken, secre taris, A. L. de Brupne, directeur van (Van onze Haagse redacteur) Het is thans zeker, dat de grote parade op de verjaardag van Koningin Juliana dit jaar in Rot terdam gehouden zal worden. In de afgelopen weken zijn hierover besprekingen gevoerd tussen mili taire autoriteiten en het gemeente bestuur van Rotterdam, De auto riteiten, voor wie de troepen zul len defileren, zullen plaatsnemen voor het stadhuis. Onderdelen van landmacht, marine en luchtmacht zullen aan de parade deelnemen. lh het afgelopen weekeinde heeft éen Mau-M*ï^enèraal ri)A'*'óyérgegéVéif"éis Is een - andere gevangengenomen! De Mau-Mauleider die zich te Njerl overgaf aan de regering van Kenia, is ,;generaal Tanganyika", een van de 26 leiders op wie de door Britten: gevan gen genomen „Generaal China" een be roep heeft gedaan zich over te geven. „Generaal Tanganyika" voerde het, be vel over een bataljon van „Generaal China" in het gebied van de berg Ke nia. Hij stond bekend als een van' de ■meest meedogenloze bendeleiders. De gevangengenomen" Mau-Mauleider is „Generaal Katanga".' Hij viel in het gebied van de berg Kenia gewond in handen van; de politie. het bureau van het Ned. Instituut van Accountants, penningmester; prof. dr. F. L. van Muiswinkel, hoogleraar aan de V. U, prof. W. Kremer, hoogleraar aan de-Theologische School te Apeldoorn en dr. J. W. Noteboom, burgemeester van Voorburg. De Stichting heeft ais richtsnoer van haar handelingen en besluiten genomen de Heilige Schrift, gelijk deze wordt ver staan in de Drie .Formulieren van Enig heid. Het Instituut vertegenwoordigt met name dat deel van het Nederlanse volk, dat prijs stelt op het handhaven van de gereformeerde belijdenis en op het be waren en uitbouwen van de gerefor meerde tradities. Het wil als zodanig gaarne samenwerken met het Instituut voor Sociaa 10nder2oek van het Nederi. Volk CInsonevo), Het Kath. Sociaal- Kerkelijk Instuut (Kaski)en het Socio logisch Instituut van de Ned. Herv. Kerk en wil zich ook ten dienste stellen van overheidsinstellingen ten behoeve van door deze ondernomen sociologische onderzoekingen. Zondagmorgen om elf uur trot een karaerverhuurster in de Van Xinsber- genstraat te Den Haag haar huurster, de 31-jarige typiste Y. v. d. P., dood op haar bed aan. zij bleek gewelddadig om het leven te zijn gebracht. In verband met dit misdrijf heeft de 36-jarige E. K-, wiens opsporing, aan houding en voorgeleiding door de Haagse politie was verzocht, zich vanmiddag omstreeks twaalf uur bij de politie te Amsterdam gemeld. Hij is op transport gesteld naar Den Haag, De hospita, een weduwe, heeft haar vreselijke ontdekking Zondagmorgen om elf uur gedaan. Mej. Van de- P. lag, gekleed in een ochtendjas, dood op bed. Vermoedelijk is zij gewurgd. Bij nader onderzoèk is jfebleken, dat uit de kamer, 900 is gestoten. Het slachtoffer had haar kamerdeur niet op slot. Het stoffelijk "overschot van het slacht offer is naar het ziekenhuis Zuidwal overgebracht. Een dame is om het leven gekomen en zes personen zijn meer of -minder ernstig gewond toen gistermiddag in Maarsbergen twee personenauto's met elkaar in botsing kwamen. Voor het leven van een der gewonden wordt gevreesd. Van de twee auto's die op elkaar reden kwam de ene uit Nijmegen en de andere uit Den Haag.'De beide in zittenden van de Haagse wagen,, de heer en mevrouw B. kwamen er hetbeste af. Zij werden niet zeer ernstig gewond. Van de familie W: uit Nijmegen werd mevr. W. op slag gedood. Haar zoon Th. W. is zeer zwaar gewond. Voor zijn Ievèn wordt gevreesd. Deoverige drie leden van de familie '-W. werden wel zwaar gewond, maar- voor hen bestaat geen levensgevaar. Alle gewonden zijn overgebracht naar „De.; Lichtenberg" bij Amersfoort. De Amerikaanse minister van het leger Stevens heeft Zaterdag per soonlijk met de meeste nadruk ont kend, dat hij ten gevolge van zijn moeilijkheden - met t senator Joseph McCarthy voornemens zou; zijn af te treden. - Op zijn eerste persconferentie sinds hij in zijn waardigheid "van president van Egypte werd hersteld, heeft gene raal Negiüb éen'.beroepgedaan op alle Egypteuarcn om mede te werken aan het herstel van het parlementaire leven, óp basis van een nieuwe Grondwet, De Nederlanders, die tot nu toe in Indonesië werden gearresteerd, zijn (blijkens een lijst, door het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken overgelegd bij deantwoordnota aan de Nederlandse Hoge Commissaris te Dja karta van 3 Maart over de arrestaties): SE C. G. J. Schmidt, A. H. Doornik, G. H. Mollema, V. Barkey, E. A. Barkey, C. E, Luning, E. I. ,M. Versteegh, drs L A. M. Schmutzer, D. C. Prins, H. van Geuns, F. V. H. Dowit, mr A.L. S. Michael, L. N. H. Jungschlager, L. "Wolfe, 3. Kolk, P. H. J. Kerseboom, M. R. Kaïn, E. G. Hofman, F. G. Ba den, R. de Mey van Gerwen, H. A. Duysings, J. H. Rath, P. J. Wiersma, B. M. Fatiwael, H. de Braai, F. Pöttger, L. Ai Benenati, Ju R. van Spall, J. M. P. Willeboordse, A. Reynst, A. van der Wal. J. E. van Ooy, A. E. Lapré, Ma ris Davis en A. P. G. Dado. J De Sowjetrussische Hoge Commis saris in Duitsland Semjonow, heeft Zaterdag het Westelijke voorstel tot het voeren van vietmogendhedenbe- sprekingen om te komen tot verlich ting van de gevolgen van.de verde ling van Duitsland van de hand gewezen. In gelijkluidende brieven aan de drie Westelijke Hoge Commissarissen 'verklaart de Russische Hoge Commis saris, dat dé onderwerpen, die zij ter ^bespreking hadden voorgesteld het best door de Duitsers zelf behandeld Isoudenkunnen worden, i Hij was van oordeel, dat zes maan den na het kiezen van de voorgestelde constituerende vergadering (in Juniof Juli) algemene verkiezingen voor éen nieuw parlement kunnen worden, ge houden. De constituante zou volledige wetge vende bevoegdheden krijgen, doch er was nog niet beslist, of zij het recht zou hebben het verteouwen in de rege ring op te zeggen. Volgens Neguib kunnen politici, zo wel van het oude als van het nieuwe bewind, zich bij de verkiezingen voor de grondwetgevende vergadering can- didaat stellen. Premier Nahas verklaarde Vrijdag avond, dat de politieke partijen ont bonden zullen blijven en dat de ver gadering zal worden gekozen op grond van nieuwe -kieslijsten en een nieuwe indeling van de kiesdistricten. Hij deel de toen tegelijk mee, dat leidende poli tieke gevangenen zouden worden vrij gelaten. „Een militair moet zlcfh niet met de politiek bemoeien. De leden van do Revolutionnalre Raad hebben dit wél gedaan en daarom zullen zij hun le- gerfuncties prijsgeven", zo verklaarde dr. Nasser (die zelf luitenant-kolonel is) gisteren tegenover een vertegen woordiger van het Egyptische dagblad .Al Misri". Portoricaanse - nationalisten hebben zich Zaterdag twee uur gewapender hand in hun hoofdkwartier te San Juan, de' hoofdstad van het eiland, verzet tegen de politie, die 38 van hen arresteerde wegens schending van de wet Inzake ondermijnende activiteit. De politie maakte van traangasbom- men gebruik om de nationalisten, die van vuurwapens gebruik maakten, tot overgave te dwingen. Alle gearresteerden worden thans onder zwarebewaking in de staats gevangenis bij San Juan gevangen ge houden. Onder hen bevinden zich vooraanstaande leiders. De Democraten zijn Zaterdag een campagne begonnen om de verant woordelijkheid voor het optreden van senator McCarthy op president Eisen hower te leggen. Stephen Mitchell, de nationale voorzitter der Democratische Partij, zei op een persconferentie: „Het is me duidelijk, dat Tie republikeinen president Eisenhower graag onder de engelen zouden houden en McCarthy in de modder'willen laten. Maar onze politiek zal het zijn, duidelijk te maken, dat Eisenhower door het volk wordt beschouwd als leider van zijn partij en als de persoon, die verantwoordelijk is voor hetgeen onder zijn regering gebeurt". Jh' zyn rede leverde Stevenson verder critiek op de militaire politiek van „zware vergelding", zoals uiteengezet door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles! Dit betekende, als het iets betekende, dat indien de communisten een nieuw Korea zouden beginnen, de Verenigde Staten zouden terugslaan door atoom bommen op Moskou of Peking te werpen of waar zij verkiezen„of anders zullen wij het verlies van een nieuw Korea en vermoedelijk andere landen daarna moeten toelaten als de „normale" gang van zaken". Stevenson wees er bp, dat de Sowjet-TJnie even eens bij machte was krachtig terug te slaan met atoomwapens. De demo cratische .leider vroeg zich af, of'de "Verenigde Staten plaatselijke gevech ten zouden gaan veranderen in grote conflicten. Zouden in dat geval de Vrijdagavond laat is het 3000ste schip ge Nieuwe Waterweg binnengelopen. Het was het Duitse m.s. „Luise Weitert", met een lading naar Duitsland onder weg. Cargadoor is Phs. van Ommeren N.V. Vorig jaar arriveerde het 3000ste schip mne.dagen later ,het was toen het Rus sische tj. „Briviba". hondgenoten der V.S. meegaan? De communisten pogen land na land in htm macht te krijgen. Gewapende aggressie was slechts een: van de vele vormen van de communistische be dreiging, aldus Stevenson. Het enige nieuwe aan de „New Look" scheen hem toe het verzwakken van de Ame rikaanse vloot en het leger en het be perken van het niet-atomische pro gram en de maatregelen die de "Ver enigde Staten voor het winnen van de koude oorlog nodig hebben. De Sowj et-regering heeft Zondag bekendgemaakt, dat Kosygin ontheven is van zijn functie van minister voor de verbruiksgoederenin-dustrie. In zijn plaats in benoemd Ryzjow. In het korte communiqué, dat in de JPrawda" ge publiceerd werd, stonden geen rede nen voor deze mutatie vermeld. De verbruiksgoederenindustrie vormt in de regeringscampagne tot verho ging van het levenspeil een zeer be langrijk ministerie. Kosygin is even eens vice-premier. Vermodelijk is hij op die post gehandhaafd Byzjow is de tweede nieuwe mi nister binnen een week. Dinsdag jL is Tretjakow ontheven van zijn functie van minister van Gezondheid en als zodanig vervangen door Maria Kowri- gina. Ook toen werd geen officiële reden opgegeven. Aangereden. De 82-jarige G. M. uit de uit de Frans Bekkerstraat, la Zaterdagmid dag op de Parkkade door een auto aange reden. Hij liep een hoofdwond op. Prins Bernhard heeft Zaterdag te "Washington de lunch gebruikt met pre sident Eisenhower. Onder de gasten be vonden zich generaal Alfred Gruenther, bevelhebber der strijdkrachten van het Atlantische Pact in Europa, Walter BedeU Smith, de plaatsvervangende mi nister van Buitenlandse Zaken en Mil ten Eisenhower, broer van de president. De ledencijfers van het CJV.V. per 1 Januari 1954 zijn thans bekend. Uit de ze cijfers blijkt, dat het. ledental van het C.N.V. over het laatste kwartaal van 1953 met 4J517 is gestegen, tengevolge waarvan de Christelijke vakbeweging op .1 Januari j.L 19IJ20 leden telde. .I- Over, het jaar 1953 zijn de "in het- C.N.V. verenigdeorganisaties, tezamen met 8.921 vooruitgegaan. Het; ledencijfer per 1 Januari 1953 bedroeg namelijk 182.199., - -In de ledenwinst over 1953 deelden opéén. naalle; bij-, het. C-NVV.aa ngeslo^ ten* - "organisaties.'"1OpmèrkélUk r: 'is'1 "tjdé' groei. van" enkele kléinere Organisaties, zoals van de, Vereniging van ;Christelii-r' ke Leraren en Leraressen bij het Nij verheidsonderwijs, de Protestants-Chns- telijké .Vereniging van Kosters in Ne derland, de Nederlandse Christelijke Vereniging van '.Hoger Personeel, de Nederlandse ChristeUjke Bond van' Huis personeel en de ChristelijkeBond van Kapperspérsoneel, alsmede van de Pro testants-Christelijke Mijnwérkersbond, die dezer dagen zijn duizendste lid in schreef. - Zeer in het oog lopend is de groex van de Christelijk-Sociale Onderofficie ren Vereniging, die met 846 nieuwe le den-of 55 pet. van het ledental per 1 Januari 1953 vooruitging. Bij de grote organisaties namen vooral de Neder landse Christelijke Bouwbedrijfsbond (met 1.559) en de Nederlandse Christe lijke Bond van Overheidspersoneel (met i.493) in ledental toe. - Bij Port Stephens, 36 km ten Noorden van Newcastle (Australië) is vanmorgen vroeg tijdens een oefe ning een convooi Australische am- phibie-Iegervoertuigen door zware zeeën overspoeld. Bij dit ongeluk kwamen drie sol daten om het leven. Vier arideren worden nog vermist. Vijf amphibietanks, een amphlbie- voertuig en een Duck, zijn vergaan. Mogelijk is het aantal nog groter. Als gevolg van de ohstructiepolitiek, die de linkse partijen thans in de Belgische Kamer voeren tegen het wetsontwerp houdende goedkeuring van het verdrag tussen België en de Heilige Stoel betreffende de kerkelijke organisatie in de Congo, houdt men het te Brussel niet voor onwaarschijn lijk dat de homogeen katholieke rege ring zal hesluiten verkiezingen op een later tijdstip te houden dan de aan vankelijk genoemde datum van 11 April. Via de Nederlandse ambassade te Washingtonheeft de Prins medegedeeld dat hij het zeer op prijs zal stellen, wanneer niemand hem onderweg om een interview verzoekt, daar al zijn tijd in beslag is genomen. De Prins wil dat men begrijpt, dat hij een minimum aan publiciteit wenst, omdat hij -geen tijd heeft voor al zijnvrienden, in verschil lende delen van de Verenigde Staten. Hij hoopt terug te komen, wanneer hij het minder druk heeft, om hen rustig te spreken. Hij hoopt, dat de pers zijn bedoelingen zal begrijpen, aldus de me dedeling. Het is mogelijk, aldus wordt gemeld, dat de Prins een bezoek aan Mexico zal brengen van 16 tot 18 Maart Prins Bernhard zal voor zijn* terug keer naar Nederland nog een dag of vier in New York vertoeven. De. premier van de Westduitse staat Noordrijnland-Westfalen, Karl Arnold, heeft zich wederom uitgesproken voor de teruggave aan Duitsland van de gebieden aan de grenzen met Ne der- land en België, welke na de oorlog, in het kader ener „grensrechttrek king", onder Nederlands en Belgisch bestuur zijn geplaatst, Arnold, die deze eis stelde op een bijeenkomst vanjongeren der Chris tendemocratische Unie, de grootste Westduitse regeringspartij, zeide nog dat het „niet slechts gaat om het lot der 12.000 inwoners van deze gebieden, doch ook om het handhaven van de rechten van de mens, die ook op poli tiek gebied gelden". (Van een' onzer verslaggevers)., Enige leden van de bemanning vaav*^ he«t vrachtschip .Amstelstad". die na;;"p een incident met de eerste stuurman door kapitein A. van Knapen In de ha-i;v" ven van Otaru in Japan op staande voet ontslagen werden, z(jn per vliegtuig op Schiphol aangekomen. Zij werden door de recherche ondervraagd. De andere zeelieden, die als gevolg van dit ontslag in staking gingen, zullen in de loop van deze week per vliegtuig te Nederland, aankomen. - l .'y-* 'Z. De rederij „Amsterdam" deelde ons' mede, dat men thans aan de hand van.J:.% uit Tokio ontvangen telegrammehrieeni®;; duidelijker beeld heeft van de ware - toedracht van dit incident, dat tot ge volg heeft gehad, dat de „Amstelstad" welk schip sinds November van het'1?,; vorig jaar op reis is met eemsterkfSj geslonken "bemanning naar Cazxeda is,-..' vertrokken. Waarschijnlijk is het incident begon nen met een ruzie met de eerste staiur-;"'!. man. De 25 zeelieden verlieten toen1? het schip de volgende morgen en na hun grieven jegens de stuurman, die zij:® „twistziek" noemen, dienden zij ook'':! klachten in over de voeding, de accom modatie. een defect aan 't stuurmacha-.: nismeen de kwaliteit vande redding-; sloepen. -. Deze technische klachten zijn onm-id-Xr dellijk onderzocht door vertegenwocc:dix;:ri gers van de Japanse zeeliodentbond ca,;, naar de rederij-directie ons meedeelde,' door deze vakorganisatie ongegrond beri: vonden. De weggelopen zeelieden rijn.. daarna door de Japanse- politie weeri? aan boord gebracht, waar - dei kapiteins^ vijf opvarenden, die hij ala' „ïad-y draaiers" beschouwde, weigerde- te.- ont-: vangen en ontsloeg. Daarop - zijn dë.ri twintig anderen uit solidariteit-'.te.Jsta'-sS] king gegaan. Zij zijn Donderdag. naar® Tokio overgebracht. -j® r.7.-® -In de nacht van Vrijdag op Zaterdag, heeft een afdeling, van - de Vietmlnh"; het vliegveld Catbi, teen Ion. teh'jiZulJigfs^s den van de haven Halphoog, vallen. 7!' De schade Is volgen» ..een^-Frww^J-x woordvoerder te Hanoi---„niet 7era?7Jsa' steg" als die, welke enige dagen ^geleden M Sultan EX Atrasj, die met een dertig tal Droezen naar Jordanië uitgeweken was, is met zijn gezelschap na een be zoek te hebben gebracht aan koning Hoessein, naar Syrië vertrokken. door een Vietminhafdeting op het wUeg-A-KVp' veld Gialam bü Hanoi werd aangericht.";;?" De aanvallen waren vin det;;,teerstÈ)» plaats., gemunt op het teèuwév Aïnéöt;#,:® kamse-'oorlogsmateriaalda't'.'zichvops^i -vhegvélden.-'be.vond.--;--®?.^*-";;;^^^^^»,, -Volgens een - woordvoerder v; vaaVde^®,;, Franse generalestaf is deJbvéiwalfdpgè®, Catbi op dezelfde vHlae:-.-iiitgéwdfepag.gBtyffi die op Gialam, waai- transpcutvli egtuigeh .werden vernield, ,'v/i En compagniscommandant van <te:.Wet-n:;!S minh, di« rui de o-verval vm Catbi weadSvriS, gevangen genomen,- verklaarde :;'dat;féen®ï^M vijftigtal .speciaal- .opgeleide s01dateh;tvan|^|# de Viefcminh zich énkeie "dagen" .inIdorj^ngfil, bij het vliegveld, hadden schuil gehouden!:,:?4 Men weet nog niet hoe zij het vli^fvalds|g^ hebben kunnen bereiken. Deze soldaten maakten van de verwter-i-Mk ring gebruik' om hun opdracht--tet;>-te5j;~; voeren, bestaande 'uit het bevestigen .vansfl'tjs plasticbommen aan vliegtuigen door: mid-; del van een kleefstof. wwjps- Volgens de Franse opgave ;*neuyélden v7|pl verscheidene opstandelingen en ,-wetden enkele .gevangen genonten. Aan:Frainfitj|p||f Vietnamese zijde bleven de verlièz^n'v:s::iffh uiterst, beperkt. de ~G!'aan dé~s-GravendUkwal is Zatérdsg"?S|ii|$| nacht een ..Citrcën" personenauto gesteien. - waarvan het kenteken HZ—69950 is. De wa- Jvv,-;;-®' gen 'stond voor de. deur, Meterslange ovens staan' in de nieywc fabriekshal van Hooimeijer te Baren- drecht. Handenarbeid bij de productie van' beschuiten is practisch overbodig. De staatssecretaris van Economische Zaken, dr G. M. J. Veldkamp en de voorzitter van de Kanier van Koop handel en Fabrieken voor Rotterdam,. mr. K. P. i'an de Mandcle, tijdens de rondgang door het bedrijf, icaitrbij zij toerden voorgelicht door één der direcleuren. de heer Jst. Hooimeijer. (2ETUIGË een brief, die het hoofd van het gezin aanzijn zoon in Zaandam heeft geschreven, heeft de familie Heydeman, bestaande uit man, vrouw en twee dochters van resp. IS en 18 jaar, in Los Angeles (V.S.) een avontuur beleefd, dat de arrestatie tot resultaat heeft gehad van een Amerikaanse handelaar in blanke slavinnen. De familie, afkomstig uit Utrecht, was naar Amerika geëmigreerd, waar zij een voorlopig onderdak kreeg bij Nederlandse kennissen, die daar reeds geruime .tijd wonert. Teneinde de heide dochters aan een betrekking te helpen, plaatste vader Heydeman een advertentie, waarin vermeld werd, dat twee Nederlandse meisjes, juist in Amerika aangekomen, een betrek king zochten. Er ktyamen 70 aanbiedingen op. Be sloten werd met een man, die zich aandiende" als John, in zee te gaan. Deze John bood vader Heijdeman een betrekking van 60 dollar per week aan bij de filmmaatschappij Para mount. waarin hij, naar hij zeide, ge ïnteresseerd was. Voor de oudste doch ter, Else, wist hij een betrekking als verkoopster in een broodwinkel, die zjjn eigendom was en waarbij zij 75 dollar pér week zou verdienen. Aan het jongste meisje. Marie, bood hij tot slot 35 dollar per week aan, indien zjj zijn huishouden zou willen doen. Hij vertelde, dat hij een zoontje had en dat zijn vrouw hem had verlaten. Het leek allemaal te mooie omwaar te zijn, zeker toen John de familie bovendien nog toezegde, dat zij voor lopig we) haar intrek in zijn woning j mocht nemen. j Nog die-zelfde avond maakte John j met de vader en de dochters een auto- tocht 'om de gësloten overeenkomsten "-J ttV, m0' ÖifS!*?, ®3r' (3 jSSi te vieren. Al waren de Nederlanders zich er van bewust, dat in het -Jand der onbegrensde mogelijkheden de.fcii> tuin iemand soms plotseling kan toe?? lachen, enige twijfel rees -toch'breeds diezelfde dag bij moeder Heydeman, die voor alle zekerheid het nummer.-' van de auto noteerde, toen ze. haari- man en dochters zag vertrekken. Ten onrechte, dacht ze *s avonds, want John bracht hen allen keurig* terug/ John verscheen de volgende dag1 weer, weldra gevolgd door twee zij-/; ner vrienden, die Else ea Marië aan-?; boden in een auto te stappen omj; Johns huis en broodwinkel té gaan- bekijken. De sluimerende argwaan; groeide bij de ouders aan. Zyj; stonden;? dit niet toe. John stelde daarna voor,"g dat'de familie bij hem in de auto zou stappen. Ook hierop; gingen de Né-> derlanders niet in, -* Onverrich terzake verdweenJohn. met zijn twee vrienden, waarna^wadei® Heydeman zich voor het. verkrijgen-.'. *>r van inlichtingen tot de politie wend- de. Men toonde hem enkele foto's. Uit', een daarvan herkende onze landgë-vjjiï noot John, die in werkelijkheidJack':?; sjj Nestor bleek te héten, juist uit de staatsgevangenis was ontslagen en een_. 7® straf had moeten ondergaan wegens handel in, blanke slavinnen. Op advies en verzoek van de re?' cherche verleende de fainfllë;?.:étögi©Ji® medewerking bij de nieuwe arrestatie;;;;:g van Nestor. John belde de volgende dag Marie op en vroeg haar of.ze;zi:a -.-1 had een autotochtje met hem te* ma-':;1'S ken. „Kom me maar halen,"- ,ant-' 'J'ri woordde zjj Toen hij dat deéd hep;hü;;£sl| in de val. In drie wagens -waren^de'g» rechercheurs gearriveerd .'."en"7haddaa^S het huis omsingeld. Hij is inmiddels verhoord en -heeft ;;'|;7r volgens de brief van; vaderï;Heyde- 7 man een bekentenis afgelegd. .Mét;.® Paramounth of - een, broodwinkel' had g hü niets te maken. Het .was. er. hexu om te; doen géweert.;.rderimëisjés^ie^^B desnoods ook de ouders naariiMesacbp^ te ontvoeren. Naar zijn. handlange wordt-gezocht- -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1