Een legende in zijn vroegere Premier en voorzitter van Revolutionnaire Raad Brand in café-restaurant te Tiel eiste twee doden m m Na 12 woelige dagen... Drie gewonden Kleine rechtse meerderheid Kan beter Lawines eisen weer slachtoffers Adenauer en Bidault zijn het eens over Nederlands plan R.T.C.-DELEGATIE ANTIELEI%^ VOOR ONTWERP-STATlIjir^ GELEIDE PROJECTIELEN HEDEN naar DUITSLAND VERTROKKEN Razzia's op de Portoricanen F rans-Vietna mese Voorjaar is in aantocht bespirekingen i II DINSDAG 9 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2716 Weerbericht Dader van moord te Den Haag bekent Herdenkingsplechtigheden gaan normaal door Herdenkingsdiensten op Bevrijdingsdag In Oostenrijk 17vdodeaa| Oplossing van de Saarkwestie - - - /I mmm Bijeenkomst voltallige R.T.C. gewenst Nieuw wapen voor de NAVO-defensie Rij n schip aan gevaren en gezonken - Volgt lt.-gen. Aler dr. Plesman op Siwor deze hoee Mp.r. d.A. Zelfde samenstelling Duitse ambassadeur naar het Vaticaan - Finse verkiesingen mm «fep Kalf mei-zwemvliezen. i McCarthy - be<3reigd'T%^i^| Koningin naar Groningen -P*.$ Vele arrestaties In Rotterdamse Waalhaven Griekenland vraagt meer militaire hulp van de V.S. '■■■êÈm' '-c Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 (4 14 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 13.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur; Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 8.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Weersverwachting, geldig .tot Woensdagavond. VRIJ ZACHT Droog weer met geleidelijk afnemende bewolking.,-' Zwakke tot matige wind tussen Zuid en Oost. Van-" nacht iets kouder dan de afgelopen nacht, morgen, overdag vrij zacht. ip Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT TTET is goed te letten op de groei 11 van het anti-militarisme. Het vertoont zich in verschillende vormen en gradaties. Daar is het principiële anti-milita risme van „Kerk en Vrede". Daar is het principiële anti-milita risme zoals dat gestalte vindt in de •beweging van „De Derde Weg". Deze laatste, richt zich op de neutralisering van West-Europa in de tegenstelling tussen Rusland en Amerika. Practisch heeft zijn streven een anti-militaristi sche strekking. Vele leden van „Kerk en Vrede" treft men ook bij „De Derde Weg" aan. Naast anderen treft men in beide or ganisaties veel leden aan van de P.v.d.A. De P. v. d. A. staat blijkens haar be ginselprogram op het. standpunt, dat recht en gezag in een toekomstige we reldorde met uitsluiting van elke eigen richting, moeten worden ge handhaafd door een internationale macht. Ten einde aan verplichtingén te dezen opzichte te kunnen voldoen, is mede aldus het program een Ne derlandse gewapende macht nodig; die bovendien vooralsnog de bescherming van wetmatige Nederlandse belangen tot taak heeft. En in het verkiezingsprogram 1952 dier partij blijkt zij voor te staan: Ver sterking der collectieve veiligheid in Europees, Atlantisch en wereldver- band. In de Staten-Generaal heeft de P. v. d. A. dan ook steeds dienovereenkom stig gehandeld. De P. v. d. A .was daar voor het Noordatlantisch bondge nootschap, voor de Europese Defen- Gemeenschap en voor de militaire verplichtingen, die daaruit voor Ne derland voortvloeiden. TTET anti-militarisme echter neemt .zowel als principiële gedachte, als 'bok in zijn practisch-politieke gestalte van anti-Navo-politièk, als wij goed tién, onder ons volk eer toe dan af. En het kan met ontkend worden dat het bekende 'adres van het Moderamen van' de Generale Synode dér Ned. Herv. Kerk, evenals "allerlei artikelen van vooraanstaande leden van de. P.; v. dl A., dat in de hand werken. ■•,v Men behoeft een blad als „Tijd en Taak" maar- geregeld te lezen -om daarvan bewijzen te over te vinden. Daarin neemt ds. Buskes, zoals hij dat gèwérid is, nimmer een; blad voor de [mond: Een artikel van de heer Van .gohouweaburg in het laatste nummer ;fc er ook een bewijs van. - i Buskes doet dat ook in-,;Het ■Vrij e'Volk", het officiële dagblad van ippp eén. opmerking- dat ds. Buskes sijn anti-militaristische beschouwin- niet in „Het Vrije Volk" zou mo gen publiceren, reageert het wekelijks orgaan mem de P. v. d. A. „Paraat",, als vólg#'riVi'Afi'V .V; „Nu s ds. Buskes vast mede werker van ,^Het Vrije' Volk". Hij schrijft er minstens eenmaal per week •en artikel hl, óók 'over zijn stand punt ter zakehet. militaire, vraagstuk. Pat iate .ft geheel geen mirakel: Ds. BuAm wordt:" hi onze partij hogelijk gerespecteerd, niet ondanks, maar juist vanwege zijn eigen kijk op allerlei vraagstukken". j\/T EN kan hieruit concluderen dat de A" P.v.d.A., ondanks de door haar gekozen -politiek van bewapening, ge lijk die blijkt uit haar programs en uit. het beleid der P.v.dJL-fracties in de Staten-Generaal, toelaat dat in £aar - persorganen - een tegenoverge stelde opvatting wórdt Verdedigd. Men beeft daar, volgen# „Paraaf, juist jespeoi voor.' s. wij kunnen cms natuurlijk zeer goed todenken dat men respect heeft voor mensen, die een precies tegenoverge stelde mening huldigen als men zelf hééft. Maar als dat in een partij gebeurt •n als dat betrekking heeft op iets dat mén. als „beginsel" vande partijheeft aanvaard dan krijgt men de indruk van een tegen zichzelf verdeeld huis. De socialisten zijn heel gauw klaar mét te verkondigen datconfessionele partijvorming niet deugdelijk is, óm dat daarbij mensen van eenzelfde le vensovertuiging niet altijd tot eenzelf de conclusie kennen ten aanzien van sómmige onderdelen van politiek be leid. Wat heeft „Het Vrije Volk" in de afgelopen jaren niet breed uitgespon nen verhalen over de „vleugels" der Christelijke partijen gehóuden. Daar uit; kon men zien hoe'verkeerd die partijvorming was! §Als de socialisten hun eigen party willen meten met de maat die zij an deren aanleggen, moet hug oordeel óver de P.v.d.A. wel vernietigend lui den. Want de -anti-militaristen zijn veel meer dan een „vleugel". Zij bestrijden het meest'centrale en fundamentele punt van de beginselen erf het beleid dér P.v.d.A. op interna tionaal terrein. "En dat centrale en fundamentele punt 'raakt de hele structuur van het Wésten.' De critiek daarop wordt toegelaten. Men respecteert, hem, die ze uit, juist vanwege „zijn éigen kijk"! Wij - vragen 'ons af, waar, bij deze «tand van zaken, socialistende moed vaiidaan halen, om zo pretentieus op toetreden als dé partij der politieke eenheid boven geloofsverdeeldheid. Want dat is, gelijk het bovenstaan de ibewyst, een legende. A Een men moge zich wel bewust zijn poe ondermijnend een dergelijke twee slachtig intern partijbeleid op den duur is voor de nationale defensie politiek. De dader van de moord in de Van Kinsbergenstraat te Den Haag heeft zich gistermiddag, zoals we reeds in een deel' onzer edities meldden, op het bureau Warmoesstraat te Amsterdam gemeld. Het is de 36-jarige E. K., de oudste zoon van de hospita van de ver moorde typiste Y. v. d. P. Bij het onderzoek was verdenking ge rezen tegen E. K., die Zondagmorgen enkele uren voordat de politie werd ge alarmeerd uit de woning was verdwe nen en sindsdien niet was teruggekeerd. Tijdens een voorlopig verhoor heeft K. bekend het meisje bij de keel te heb ben gegrepen. Het was slechts zijn be doeling geweest, verklaarde hij, het geld weg te nemen. Toen hij de kamer doorzocht naar het geld, verkeerde hij in de veronderstel ling. dat het meisje bewusteloos was. Hij zeide het geld, dat hij had weg genomen, een bedrag van f 960, in Am sterdam uit angst te hébben weggegooid, toen hij in de krant had gelezen dat het meisje dood was. Vanmorgen is hij aan een - volledig verhoor worden onder worpen. - Teneinde misverstand te voor komen deelt de. commissie natio nale herdenking mede dat 'de jaarlijkse nationale herdenkings- plechtighedsn (stille tochtfeii, kranslegging. en. kerkdiensten) voor de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog op Dinsdag "'4 'Mei a.s. op dezelfde wijze doorgang zullen vinden als in voorafgaande jaren. Over de ter zake uit te ge ven-; algemene "richtlijnen ia be reids goedkeuring der regering verkregen. Generaal Moh. Neguib is gisteravond weer premier en voorzitter van de Revolutionnaire Raad geworden. In een officiële bekendmaking werd gezegd, dat aan generaal Neguib de hoogste macht is verleend. Neguibs aanspraak op de hoogste macht was een der voornaamste oorzaken van'het geschil in de Revolutionnaire Raad, dat leidde tot het afzetten van Neguib door kolonel Nasser, die Neguib toen als premier ging vervangen, zo is meegedeeld. Gisteren nog werd kolonel Nasser (36) tot militaire gouverneur van Egypte benoemd met volledige bevoegdheid. Het besluit om Neguib weer premier te maken Is genomen op een gemeen schappelijke bijeenkomst van de Mili taire Raad én het Kabinet. Ook aanwe zig was deminister van Voorlichting Salah Salem, die eif dagen geleden Ne guib nog -beschuldigde van het sabote ren van het werk van de Revolution naire Raad. Hii, verklaarde bii die gele genheid: „Wij hadden hem (Neguib) kunnen doden, maar hebben, besloten hem in leven te laten". De samenstelling van de Revolution naire Raad en Kabinet is bijna gelijk aan die van voor de regeringscrisis. Lui tenant-kolonel Nasser is 'weer plaats vervangende eerste-minister. Alleen het vroegere plaatsvervangend hoofd van de Revolutionnaire Raad luitenant-ko lonel Gamal Salem, is niet in deze func tie" hersteld, hij is thans uitsluitend mi nister, van .Verbindingen. Ook Abdel Guelil el Emari, die plaatsvervangende premier, was,is niet in déze waardig heid hersteld. Hij is minister van Finan ciën. - ru Nassèr is behalve premier, ook weer plaatsvervangend hoofd van de1 Revo lutionnaire Raad. Di de desbetreffende verklaring van de Revolutionnaire. Raad en het Kabinet wordt" gezegd; 'dat de op" S'Maart 'gepu bliceerde besluiten ten aanzien van de verkiezing van een Grondwetgevende Vergadering van kracht blijven. KuatVMriulg verkocht. Het 321 brt jnatende kustvaartuig„Foltonica" van -de/Verenigde Rustvaartbelangen te Rotterdam is verkocht aan kapitein- ;«i§enaar - J; M. Smit te Groningen. De bekende weldoener van-de armen in Parijs, Abbé Pierre, kijkt naar 'de bankbiljetten, die milde klanten met punaises op de muren vaneen model voor een prefabhuis hebben geprikt in een van de grote Parijse warenhui- zen, waar het model op een tentoon stelling staat opgesteld. Abbé Pierre, die door hetgehele land een actie op touw zette tot hulp aan daklozen, ontving van dé directie van het waren, huis een cheque ter waarde van 1AOO.OOO jrs. Het geld werd bijeen gebracht door personeel. Een fellebrand die in de afgelopen nacht heeft gewoed in' het café-restau rant „De Roskam" te Tiel, heeft aan twee personen, de 53,-jarlge textielhan delaar J. v. P. uit 'Dordrecht en het 11-jarig dochtertje van de caféhouder, Elly K., het leven gekost. Dé brand ïs omstreeks kwart voor, vier in het cafégedeelte van het pand ontstaan. De eigenaar, de heer K. en zijn gezin, alsmede enige logé's én drie kostgartgers, in totaal negen personen, sliepenallen op de boven het café gelegen étage. De vlammen grepen zo snel om zich' heen, dat niemand van de bewoners het gebouw via de trap heeft kunnen verlaten. Driehunner sprongen uit het raam en werden ernstig gewond. Zij zijn de woning van een- tegenover het pand wonende sigarenhandeflaar bin nengedragen en later naar het zieken huis vervoerd. Enige andere personen wisten via het dak een naast het pand gelegen woning -te bereiken. De toestand van de in het ziekenhuis verpleegde slachtoffers is niet levens gevaarlijk. Het zijn de echtgenote van de omgekomen textielhandelaar, mevr. Van P.V. uit Dordrecht, mevrouw K.S. "en W. de "R." uit Echteld. Tegen vier uur hoorde in de nabij heid wonende garagehouder een hevige knal, terwijl hij de vlammen reeds uit ,De Roskam" zag slaan. Onmiddellijk waarschuwde hij de brandweer en poli tie, die zeer snel ter plaatse waren. On dertussen hadden de vlammen echter reeds zo snel voedsel gevonden, dat aan blussen niet meer te denken viel AÜe in het pand aanwezige personen, negen in totaal, zagen, zich verrast door de hevige vuurzee. De Westduitse regering heeft besloten een ambassadeur naar het Vaticaan te sturen, zo heeft een hoge regerings functionaris' gisteren verklaard. Volgens de zegsman was het besluit gisteren in een .speciale kabinetsraad genomen. Tot ambassadeur zal benoemd worden dr Wolfgang Jaenicke. een protestant, die op het ogenblik ambassadeur in Pa kistan is. t Dr Rudolf Salat, het hoofd van de culturele afdeling van het Duitse minis terie van Buitenlandse .Zaken, zal be noemd worden tot ambassaderaad bij het .Vaticaan. Het moderamen van de Generale Sy node der Ned. Herv. Kerk heeft beslo ten een circulaire te doen uitgaan aan de kerkeraden én predikanten, waarin in overweging wordit gegeven op de vooravond of de morgen van de Natio nale Feestdag 5 Mei, een dienst te doen houden ter herdenking van her, die hun leven hebben gegeven in de strijd om de herwinning van onze vrijheid, cm Gods dank te brengen voor de bevrij ding van land en volk en hem zijn vegen voor overheid en. volk te veagen. De aftredende eerste-minister;l Nasser, heeft Maandagavond een correspondent van het Franse persbureau A.F.P. mede gedeeld, dat eenterugkeer tot de vroe gere toestand mogelijk is geworden, doordat Neguib Maandag van zijn vroe gere eisen heeft afgezien. Neguib be schikt in de Revolutionnaire Raad over één stem, zoals alle leden van deze Raad, zo zeide hü. Er is nu niets meer, dat de leden van de Revolutionnaire Raad scheidt, aldus de aftredende pre mier. Verder zeide Nasser: „Wij hebben besloten te. zwijgen óver ónze geschillen om met de grootste kracht onze na tionale doelen na te streven". Dit na tionale is, aldus Nasser, dé terugtrek king van de Britse troepen van Egyp tisch grondgebied. De rechtse Finse partijen hebben bü de algemene verkiezingen een kleine meerderheid-, behouden;-.' aldus blijkt nit dé -in devroégp.'éóhteiiaiirett/van-Dins- dag bekend geworden einduitslag. V -.- De rechtse partyen de volkspartij, de Zweedse volkspartij, boerenpartij en de conservatieven -— verwierven 103 ze- teb.De; sociaal-democraten en de volks- democraten kregen er-97. In 1951 kre gen derechtse groepen 104 zetels en de linkse 96. De zetelverdeling is'als volgt: Sociaal-democraten 54 <53), boeren partij -53 (51), volksdemocraten 43 (43), conservatieven 24 (28),. Zweedse volks partij 13 (15), Finse volkspartij 13 <10) T)S groei van het CNV met 9000 ledén?;! in 1953 is verblijdend, voorzover het die S000 betreft. TSSkÏ Maar, gelet op het feit, dat er nog ten; minste 190.000 ongeorganiseerden zijn, die voor het lidmaatschap van het CNV in aanmerking komen en gelet ook'.'op het feit dat NVV en KAB in verhouding tot het CNV sneller groeien, is' déze/ aanwinst minder rooskleurig. Hier is werk aan de winkel. Ieder CNV-lifl versta zijn roeping: en' zij een propagandist voor de Christelijke vakorganisatie. r. é/tÈS; Maarschalk Tito heejt dezer dagen de Nederlandse studente mej. Fontein ontvangen. Mej. Fontein, die blind is, studeert internationaal recht en brengt thans een bezoek aan Joegoslavië ter voor Hulp aan Blinden. besttidering van de regeringsvorm voor een dissertatie. Haar bezoek aan het land en aanmaarschalk Tito werd mogelijk gemaakt door de medewer king van de Joegoslavische Vereniging m Een der koeien, van de landbouwer M. Schouten'te Andel (N.B.) heeft een dood monsterkalf ter wereld gebracht. Het geleek op een viSötter. Het dier had, zwemvliezen tussen de tenen, kor te poten en een spitse kop, terwijl de staart te hoog, d.w.z. op de rug was in geplant. Frankrijk en Duitsland zijn vandaag overeengekomen te blijven streven naar een oplossing voor de Saarkwestie. en hebben ab basis voor de onderhande lingen een Nederlands plan, dat de ,Eu- ropeanisztie" van het Saargebled be oogt, aanvaard. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Georges Bidault heeft echter te kennen, gegeven er-op te staan, dat ook -de.nieuwe Franse voorstellen, die hedènr. 'aan dé/ Westduitse "bondskanselier. dr, Adenauer", zijn voorgelegd, nauwkeurig bestudeerd zullen worden. In hét korte communiqué, datyer- strektwerd nadat Bidault en Adenauer deze morgen tweemaal, achtereen gecon fereerd hadden, wordt niets gezegd over- de aard van de Franse voorstellen: Dr-Adenauer is vanmorgen uit Bonn. in. Parijs aangekomen om het gesprek! over de Saarkwestie te- hervatten: -r.v Tegen de middag vertrok Adenauer weer orn zich naar Athene te begeven. Na een verblijf iri Griekenland 'gaat •Adenauer naar Turkije. Het/bezoek aan beide landen zal in het geheel achttien dagen duren en is officieel. Adenauer 'wordt vergezeld door" zijn dochter Lotte. Onder de Duitse func tionarissen, die met Adenauer naar Parijs, vertrokken, bevonden zich Hef- bert Blankenhorn, het hoofd van de politieke afdeling van het Westduitse ministerie van Buitenlandse Zaken, en FeHx von Eckhardt, de Westduitse re- Lawines hebben In de afgelopen drie. dagen in de Oostenrijkse Alpen minstens 17 mensen het leven gekost, wjuuanéë',.'/;i>Jé het aantal slachtoffers van de „witte. dood" dit jaar tot 157 is gestegen. Réd- /.Sri dingsploegen zoeken nog naar tien .vér-"..;-if|| misten. In Tirol, dat al tien doden betreurt, hebben honderd manschappen en eieren van de Amerikaanse .ski-schqol'jgaöf zich vrijwillig opgegeven voór'de-red-BÏ^L dingsdienst Het aantal doden in Stieif- marken bedraagt vier, in de provincie1 ó-ta Salzburg twee en in Ópper-Oostenrijk Ajk-g één. i De 16-jarige Oscar Zobl uit Tann-v.a heim .is op wonderbaarlijke wüzeH'aan^sJaa de dood ontsnapt. Nauwelyks was^hqitt%S bij Innsbruck, ongedeerd óildér een sneeuwverschuiving vandaan gékomen,'!%^l of een tweede lawine smeet hem m'-een/W/jwi boom, waar hij met zijn hoofdnaar'bé^yS^aS neden aan zijn skilatten bleef. hahgën;-,i%-&{ tot een reddingsploeg hem zeven ,uür-.la-(,ï:^% ter vond. Hij had slechts lichté verwónr':-!^^ dingen opgelopen en was nog bjj kennis;/,??®" Door het aanhoudend warme' wéér dreigen nieuwe sneeuwmassa's' vair-idêX^S® bergen naar beneden te komen. Er is'èen algemeen alarm uitgegeven: om te/voorj-jtii^i komen; dat zich een soortgelijke - cater^Magg strophe zal voordoen als in Januari, toen'Mó^ 132 mensen de dood vonden, v j; Kort na naiddernacirt werdi het:|^^ Waldorf-Astoria hotel opgebeld' dóó'r.y'-;ff§. een. onbekend. persoon; met: ;éen Spaans accent, die meedeelde, datS.^i^gedtf-S^S rende de nacht ,Jets: yerschrikköijks?;:|^p met senator McCm#iy;:,zouvgel»euren. .„JiM De politie werd" van s .de;' bedreiging op de hoogte gesteld.:Een agent!heMt de gehele verdere nacht, .vpop, de «deitt^Bg vanMcCarthy's kamer" de .^^t^gej-gi Het ligt in de bedoeling van H.M. de Koningin, zo vernemen wij van het'pro vinciaal bestuur van Groningen, om in de maand Mei a.s. een werkbezoek te bren gen aan stad en provincie Groningen. Als voorlopige datum voorditbezoek werd gesteld 25 Mei. Naar de correspondent van het ANP Nederland-Suriname-Ned. Antillen te Willemstad meldt, hóeft de meerder heid van de voltallige Antiliiaanse de legatie van de Ronde Tafel-Conferentie Het eerste Matador eskader geleide projectielen za! vandaag vertrekken naar een basis in Duitsland, aldus is door het hoofdkwartier van de Ameri kaanse luchtmacht bekend gemaakt. Per trein en per schip zal het eskader de reis van de proefbasis in Florida naar Duitsland volbrengen. De Matador, die deel van de Navo- defensie uit zal gaan maken, kan ge bruik maken van conventionele en atoom-torpedo's Het is volgens de bekendmaking do In New Vork en Chicago zijn Maan dag meer dan 110 Portoricanen onder wie de vrouw van een van de daders van de mislukte moordaanslag op oud-president Truman gearres teerd tijdens razzia's in verband met de schietpartij'waarbij verleden week Maandag in het Amerikaanse Huls van Afgevaardigden vijf leden van het Congres gewond werden. Mevrouw Roza Collazo, secretaresse vant de afdeding New York der Porto- ricaanse Nationalistische Partij, werd gedagvaard om te verschijnen voor een van de drie „Grand Juries", die in New York'een onderzoek naar het partij lidmaatschap instellen. Haar echtgenoot Oscar is tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij in 1950 getracht heeft Truman van het leven te beroven. De razzia's van Maandag, tijdens welke 91 personen in New York en 20 te Chicago gearresteerd werden, vormden een van de grootste fede rale razzia's in var&arfd met een samenzwering. eerste maal" dat een eenheid geleide projectielen naar het buitenland wordt overgebracht. Hoewel niet bekend gemaakt wordt, waar de basis '.in Duitsland' zich bevindt, wordt aangenomen, dat die betrekkelijk dicht in de buurt van de Oostduitse grens zal zijn. De projectielen, die door het eskader gebruikt worden, zullen in Charleston geladen worden. De matador heeft ongeveer dezelfde vorm als een straaljager en is uitgerust met een Turbo-straalmotor, die aanslaat zodra hij door middel van een raket is gelanceerd, de snelheid van de Matator is sneller dan het geluid, behalve op het moment dat hij naar zijn doel duikt De luchtmacht heeft niet meegedeeld met hoeveel geleide projectielen ieder eskader is uitgerust, maar men neemt aan dat het er enkele honderden zijn. Het eskader zal toegevoegd worden aan het twaalfde Amerikaanse luehtleger in Europa. Commandant van het eska der is It. kolonel Louis O. Carroll, In Januari heeft de luchtmacht be kend gemaakt dat dit jaar twee eska ders geleide projectielen naar Duitsland overgebracht zouden worden. In deze bekendmaking is echter niet over het tweede eskader gesproken. Bij de ingang van .de Waalhaven te Rotterdam ongeveer ter hoogte van de kompasnaald, is. gistermiddag te on geveer half vier het Duitse Rijnschip „Raab Karcher 34'.', toebehorende aan de firma Raab Karcher te Keulen, aan gevaren en gezonken. De aanvaring ge schiedde door de uit zee komende „Hu- go Boettiger" eenDuits motorschip van 4877 brt, dat met een lading erts van Griekenland kwam. Het Rijnschip dat eveneens met erts geladen was en versleept werd, liep een groot gat óp ter hoogte van ruim een. Door het snel binnenstromende water zonk de „Raab Karcher 34" binnen enkele minuten. De acht opvarenden konde zich echter nog tijdig in de roeiboten begeven. Zj werden later overgenomen door de sleépboot en veilig aan wal gebracht. Geen hunner liep enige verwonding op. Het Rijnschip voer in charter voor de .N.V. „Seam'Vte Rotterdam. De Griekse minister van Landsver dediging, Kanellopoelos, heeft Maan dagavond te Washington verklaard, dat Griekenland meer militaire hulp vart de Verenigde Staten nodig heeft voor z(jn in omvang toenemend verdedigingsstelsel. gisteren, uitgesproken voor, aanvaardinjctjS^ van 'het ontwerp-statnut voorhet ninkrük nieuwe stjfL Enkele ;der .:Aru-'vv'{ï:f| baanse en ook andere delegatieleden/ri/:/- hebben zich hun stem 'voorbehouden/ De delegatie heeft zich voorts/.tefljffc^g® gesproken voor 'een vóórLzetling.'<!;derri/jA^ besprekingen in de voltallige Ronde r;,^ Tafel-Conferentie -voor!" 'overleg! over punten, "waarvoor nog geen bevredi- gende oplossing kon worden veririégëns=^« in. de besprekingen door.! de "„Kleine Commissie"..; v-'/Z/S/ffi!.:!/»»®®®! Wïl?' -A -S-t I® JJfOEWEL de winter reeds geruime tijd is weggetrokken, hebben, koude luchtstromen uit het hoge Noorden het zachte voorjaarsweer nog steeds op een afstand gehouden. Nu de weg voor de koude uit de omgeving van Groenland is geblokkeerdkan het voorjaar zijn kons benutten. Met Zuidehjke tot Zuid-Westelijke winden wordt thans zachte lucht uit het Middellandsezeegebied naar onze streken gevoerd. Gisteren steeg het kwik in het Zuiden van het land reeds tot omstreeks dert'en graden en vandaag weiden temperaturen boven vijftien graden verwacht. Bovendien breekt de bewolking zodat het weer ook wat zonniger wordt. In de kustgebieden evenwel zal bij oplandige wind de temperatuur aan de lage kam blijven, omdat het koude zeewater nog een tijd lang een sterke afkoelende werking zal uitoefenen. De depressie op de Noorazee is naar het Noorden weggetrokken en inplaats daarvan ligt er nu een rug van hogere luchtdruk, die de koude uit het Noorden de weg verspert. De depressie-activiteit op de Oceaan dringt slechts langzaam naar Europa op. En daarmede samen hangend krijgt nu de zachte lucht uit het Zuiden de kans Tiaar onze omgeving te stromen. Hoewel het weer dus zachter zal worden, is het toch nog niet stabiel In de komende dagen kan nog af en toe wat regen vallen. De premiers van" Frankrijk én Vietnam^ zjjn gistermorgen begonnen een nieuwe serie overeenkomsten uit te werken IbéV/ doeld Vietnam- nominale onafhankelijk-: heid te geven. De werkelijke vrijheid; mogelijk moeten wachten,totdat;een eln-; de is gekomen aan-"de reeds ze ven jaar. woedende oorlog tegen de- Vjetminh.;^/' Na een. besloten zitting van een imr;.::.'6: hebben de premiers Joseph 'LanieL CFrJ 'iv:/ en Prins Buu Loc CVietnam) de .bespre-;^ (ringen verdaagd tot Woensdag.-Er/ztijifs een technische commissie gevormd wor- ;!v!l den die het merendeel van het werk -zal doen. Om de nadruk te;lëggen op de bei; ,5 langrijkheid, die Frankrijk hecht aan fde besprekingen, werd Laniei bijgestaan!"^ door vice-premier Paul Reynaud, detmlrïgi nister van Buitenlandse Zaken Georges Bidault, de minister van Defensie René'ilft] Pleven en Mare Jacquet,'minister voor de Verbonden Staten.' Frankrijk stelt een belangrijke voor- - waarde voor zijn bereidheid om de' ban^! - den met Vietnam losser te maken: het: moet-lid blijven van de Franse Ume/i'fc!?;/:; De Vietnamezen zijn hét eéns met* dëzé'/sfJs gedachte. In zijn openingsrede heeft Buu/'!".; Loc gesproken van totale onafhankelijk heid en een duurzaam en vruchtbaar%JC bondgenootschap tussen de beide landöti'ttS taf.-*, -«-i-t»; De Amerikaanse luisterposten hebben*-: een uitzending van het Chinese natloiu?! listische radiostation Taipeh opgevangen. w-aarin is bekend gemaakt dat China en- de Sowjet Unie op 19 Februari een hëi-'j meljjke overeenkomst hebben gesloten/! om zoveel wapens naar de yieénlrih/ rebellen te zenden, dat acht nieuwe divi- sies daarmea nitgernst kunnen wordenb in Amerikaanse kringen staat men nogKi al sceptisch tegenover dit bericht •-.';! Lt-gen. b.d. I. A. Aler, oud-chef van/.", -- /r de luchtmachtstat zou naar .Het'Va-bv'SHt derland' meldt, met ingang van 1 TMeiS^®8 a'S~i '>eQ®emd worden tot opvolger van■-//. wijlen dr A. Plesman, als preridenGV'4?WV# directeur van de KXJtf. Ree^f ^8? tüd gaan in Dm-Haag^pÉi; geruchten, dat generaal Aler vooraL regeringszijde, als de meest' geschlkfé i fi Van de tijde van psteravoud echter geen enkel^ commén»SSSi taar op dit hprJcht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1