i Blijvende opdracht Minister Staf antwoordt Eerste Kamer: Vijf-divisie-plan door Ver. Staten aanvaard OVEREENSTEMMING OVER MATERIEELLEVERINGEN GEEN HERZIENING VAN HET LOONPEIL W-Duitsland stelt besprekingen met Nederland voor De eer van het ambt Massale actie verwacht Noord - Nederland m prinsessen met vacantie Melkhandelaar hield zich niet aan uitspraak van de Rechtbank Franse Assemblee steunt Laniel Eerste lentedag aan het strand- McCarthy kreeg de J kous op de kop yrij willige reserve-marechaussee protesteert ONTEVREDENHEID OVER HET OEFENPROGRAMMA 'H Commandant biedt ontslag aan m, Nasser gaat vijf- dagen rusten WOENSDAG 10 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2717 Weerbericht Conflict in Dordtse melkhandel Nederlandse militairen terug uit Suriname Nog dertig schepen in ijs van de Oslofjord Het Nederlandse carillon in Amerika Door gasverstikking om het leven gekomen Over vervoersrechten tussen Duitse havens Waterboot bij Nijmegenf|| geramd en gezonken km •risS "Jfi 4ïi 1 Aantal onderneming«- raden onbevredigend In sake Indo-China Anderson onder-minister van defensie in V.S. M Ml M Duitse Rijnvloot 1 H|4js .1' mfir Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 (4 3D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.39 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Graveshage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115488 Bg.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig tot Donderdagavond. AANHOUDEND ZACHT Droog weer met nu cn dan overdrijvende wolken velden, maar ook flinke opklaringen. Zwakke, later matige Zuidelijke tot Zuidoostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. - Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT '1$ SINDS Indonesië afgeschoven is van de kaart van het Nederlandse Koninkrijk, zyn er Christenen geweest en zij zijn er nog, die „en passant" ook maar hun zendmgstaak tegenover dit gebied hebben geliquideerd. Het behoeft weinig betoog, hoe ge vaarlijk en funest een dergelijke visie is. Het is zonder meer duidelijk, dat, indien een dergelijke visie algemeen zou worden, deze een gevaarlijke be dreiging zou vormen voor het Westerse Christendom. Daarom is het dunkt ons een dienst van de eerste orde dat onze Christelijke Scholen hier in Nederland niet vertragen in het aan brengen van missionnair besef bij de kinderen der gemeente, die op de schoolbanken aan haar zorgen zijn toevertrouwd. Het gevaar is o.i. lang niet denk beeldig, dat, nu er op de Aardrijks kundeles mmder aandacht aan Indo nesië wordt besteed dan voorheen, men hier ook te kort gaat schieten in het uitzicht geven op de Wereldkerk. Reeds voor de oorlog hebben te veel Christenen in de dwaze superioriteits waan geleefd, dat zending uitsluitend een beweging zou zijn, die zich bewoog in da richting West-Oost. Er is echter niet minder reden om in dit verband te wijzen op een richting Oost-West. (Moeten wij niet hier in het Westen van de jonge Oosterse Christenen leren het wonderlijk verrassende van het Evangelie, waaraan wij allang z.g. „gewend" zijn geraakt? Moet de bittere klacht van de Indonesische Christenheid, waarom wij haar, door pnze verschrikkelijke kerkelijke ge- deeldheid, zo kreupel de wereld in hebben gestuurd, ons hier in het Wes ten niet heen d r ij v e n naar het zoe ken van de éne kudde van de éne Herder? Was voorheen in vele gevallen op de scholen met de Bijbel zending- onderwijs reeds het stiefkind, thans is er het ©rote gevaar, dat men dit kind, dat toch al niet voor vol meetelde, ge heel buiten de schooldeur zal zetten. Daarom bljjft het openen van apos- tolaire perspectieven een der voor naamste diensten die de huidige Chris telijke school aan de Kerk bewijzen Ttf ET bijbels élan blijve de school met de Bijbel er daarom bij haar leerlingen.de nadruk op leggen, dat de "Goede Herder ons hier 'gepÈidtsf heeft "-"tooreen ^blijvende opdracht". Ze zal haar leerlingen» moeten leren verstaan, dat het hier niet gaat om de «en of andere Christelijke liefhebberij, waaraan je al of niet kunt meedoen, maar dat Christus zijn Kerk hier plaatst voor een boodsehap, een inissie. Wij willen graag onze scholen zien als voorportalen van de Kerk. Welnu, als wij niet alle waarlijk kerkelijk besef in het hart van het jonge geaneentelid voorgoed willen verstikken, dan "moeten vrij niet op houden met op onze scholen over de Zending te spreken. Dan moeten wij niet verzuimen onze kinderen, die kinderen van de Kerk zijn, te brengen bij, wat men genoemd heeft, de spring bronnen, van waaruit de Zending haar levenssappen trekt: het marsbevel van de scheidende Heiland: „Gaat dan heenf en hij de Goddelijke op dracht: „Hebt uw naaste lief als u «elf'. Daarom mag heden ten dage geen enkele Christelijke school in gebreke blijven om haar kinderen te plaatsen voor het vlammende visioen van de stad met twaalf poorten. Drie naar bet Oosten, drie naar het Noorden, drie naar het Zuiden en drie naar het Westen. Dan zullen deze kinderen ontdekken, dat er ook een weg van Indonesië loop» naar het Kruis van Golgotha. En dat daSr ook kinderen op lopen. Nfet als op de wegen van uit het Westen. Kinderen van één Vader! T. M. GILHUIS (Van onze Haagse redacteur) De onlangs plaats gehad hebbende besprekingen in de Ver. Staten hebben er toe geleid, dat een nader inzicht werd verkregen in de_ program ma's voor materieelleveringen, terwijl algehele overeenstemming werd bereikt omtrent de levering van materieel voor de in uitzicht genomen vijf divisies. Door het departement van Defensie der Ver. Staten werd opnieuw bevestigd, dat het Nederlandse opbouwplan als een belangrijke bijdrage tot de Noord-Atlantische defensie wordt aanvaard en dat de Verenigde Staten de vergrote bijdrage accepteren als een basis voor het wederzijdse militaire hulpprogramma. Dit schrijft de minister van Oorlog en Marine ir. C. Staf in de memorie van Antwoord omtrent zijn begrotingen aan de Eerste Kamer. Opa Kip uit Dreischor tijdens de tmtersnood de oudste evacué hoopt 18 Maan a.s. 103 jaar te worden. Molen restauratie. Op <0 ïssbegroting van het ministerie van O, en W. is een bedtag van 50.000 geplaaUl voor het be houd van molens. Zo hebben de molens in de Vervoornepolder bij Werkendam, in de polder Zandwijk en Uitwijk, onder Almkerk de aandacht van <fe Vereniging „De Hol- landsche Molen". Het is de minister gebleken, dat van nieuwe Amerikaanse denkbeelden, op het gebied van de buitenlandse en de de- lensie-politiek niet een zodanige invloed op de positie van Nederland uitgaat, dat een wijziging van de defensie-politiek ten aanzien van Nederland momenteel in het voornemen zou liggen. Wat men meldt over wijziging van de Amerikaan se defensie-politiek is in wezen niet an ders dan dat een belangrijke uitbreiding wordt gegeven aan de strategische lucht macht en dat dit deel van de strijd- (Van onze Haagse redacteur.) Minister Snurhoff ziet voor een nieu we herziening van het loonpeil voors hands geen aanleiding. De voorstelling van zaken, als zouden in de laatste we ken vele en grote prijsstijgingen zijn opgetreden,, acht de -minister., geheelJbe- zijden de werkelijkheid. Voor zover prijsverhogingen zijn opgetreden - droe gen deze een sterk regionaal karakter of waren zij op andere wijze beperkt. Veelal hadden ztf betrekking op artike len, die In het totale budget slecht# van ondergeschikt belang zijn. Aangezien bovendien tegenover de Advertentie HALFWEG TEL. K 2907-341 De Dordtse melkhandelaar L. de' Geus, van de De Josselin de Jong- straat 32, Is in conflict gekomen met de melksaneringscommissie, daar hij het contract, dat ook met hem was gesloten, niet heeft rfageleefd. De heer De Geus acht namelijk het be staan van zijn zaak in gevaar gebracht sis hij, zoals is overeengekomen, vier-vyide deel van de winst, die hij toaakt op de hoeveelheid melk die hij bovenhet hem toekomende con tingent verkoopt, aan de commissie moet afdragen. Hij wil volstaan met twee-derde deed, doch de saneringscommissie gaat hiermede niet accoord. Ais eerste Maatregel werd de heer De Geus op contingent gezet, met het gevolg, dat hij niet al zijn klanten korf bedienen. Hierop reageerde de melfchandelaar met melk uit Breda te. betrekken. Daarop verzocht de saneringscommis- sie de president van de Rechtbank te Dordrecht in kort geding uitspraak ie doen in dit conflict. Deze uitspraak is inmiddels gevallen en de commis sie is in het gelijk gesteld. De President heeft bepaald, dat de heer De Geus zijn melk" alleen mag be trekken van de Sterovita, deGraaf stroom en de Dordtse melkinrichting, de in het contract genoemde bedrij- ven. Voor elke keer dat hij. deze :bepalirfg overtreedt moet hij een dwangsom van f 500 betalen. De taeïfchandelaar heeft de bepaling weer overtreden en daarom zal op 24 Maart indien de raadsman van de heer De Geus, mr, W. Beemink, niet alsnog een oplossing heeft weten te vinden, een deel van zijn inventaris worden verkocht. Na een debat in de Franse Assem blee over Indo-China, werd een mo tie ingediend, welke door de fracties, die de regering ^aniel steunen, was goedgekeurd. In deze motie, die de conferentie te Genève toejuicht, wordt gezegd, dat Frankrijk in Indo-China strijdt krachtens de bepalingen van de grondwet inzake de Franse Unie, waartoe de verbonden staten in Indo- China uit vrije wil zijn toegetreden. De verwerping van deze bepalingen door de verbonden staten van Indo- China zou, aldus de motie, Frankrijk ontslaan van zijn verplichtingen te genover hen. Deze motie kreeg met 340 tegen 272 stemmen voorrang boven andere mo ties. Hiermede gaf de Nationale Ver gadering te kennen,: dat rij de rege- ringspolitiek in Indo-China-steunt. prijsverhogingen ook prijsverlagingen hebben plaats gevonden, meent dé mi nister van Sociale Zaken, dat de tot stand gekomen verhoging van het loon peil met ten minste 5 pet bij het op dit moment bestaande prijspeil stellig een voldoende compensatie vormt voor de huurverhoging en een zekere ver ruiming van de consumptiemogelijkhe den biedt Vanwege de commissie ondernemings raden. van de SJ3JR. wordt- een - enquête Ingesteld, waaruit tot dusver is geble ken, dat bet aantal ondernemingsraden verre van bevredigend te noemen is. Deze trage gang van zaken heeft de minister teleurgesteld. Moch binnen redelijke termijn geen verbetering zijn gekomen in de tmbevre digende situatie, dan stelt de minister zich voor zich met de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad In verbin ding te stellen, teneinde te overwegen, welke maatregelen geboden moeten wor den geacht. De gedachte om tot een wettelijke va- cantieregelmg te komen, ontmoet bij de minister sympathie. Voorshands gaan de gedachten uit naar een regeling, waarin slechts een minimum-grondslag voor het recht op vacantie wordt toege kend, met mogelijkheid van nadere uit werking bij ca.o. bindende regeling et verordening van een bedrijfschap. Overladen met kaaimannen Een stralende lentezon, die de och tendnevel boven de Amsterdamse ha ven schielijk deed optrekken, begroet te vanmorgen de 78 mannen van het tweede detachement der Eerste Suri name Compagnie, die met het m.s. „Cottica" zijn thuisgevaren. De man nen, die een jaar in Suriname hebben gediend, werden namens het regiment Van Heutsz in het vaderland welkom -geheten door majoor P. C. Vroom. Het leek wel of met de militairen, wier bagage een omvang had van die van een regiment, ook een detache ment opgezette kaaimannetjes was fcneegekomen. Behoedzaam laveerden de soldaten met deze dierlijke souve nirs, waarvan de pootjes met vloeipa pier waren omwikkeld, tussen de hoog opgetaste plunjezakken, koffers en kis ten de loods door. En was zelfs een .sol daat, die een kleine korjaal (een soort kano) mee had genomen. Tijdens de thuisreis heeft het deta chement onder commando gestaan van kapitein I. B. Sleeboom uit Den Haag. Met bussen werden de militairen naar hun woonplaatsen vervoerd. Een Zweedse. Deense en Noorse ijs- breker doen pogingen om bijna dertig schepen, die in de Oslofjord In een drie meter dikke ijslaag vastzitten los te krijgen. Enkele van de schepen zitten reeds sedert begin Februari !n de fjord op gesloten. In de haven van Oslo ligt alle werk nagenoeg stil. Er kunnen schepen ver trekken nog binnenkomen. De autoritei ten overwegen de havenarbeiders te ontslaan, als de toestand met verbetert. Nederlandse technici zullen naar Amerika vliegen, om de opstelling van het Nederlandse carillon in „West Po tomac Park" In Washington, te leiden. Het carillon, dat uit vijftig klokken bestaat, is indertijd door Nederland aan. Amerika gegeven, als vriendschapsgift. Voorlopig zuilen de klokken in een ■talen geraamte opgehangen worden. Dit geraamte, dat bijna veertien meter hoog is, zal op een betonnen vloer ge plaatst worden. krachten zo sterk wordt uitgebouwd dat een agressie, ook op een thans met voor ziene plaats, direct met inzet van alle middelen kan worden gekeerd. Vooruitlopende op het gebruik van nieuwe wapenen bij legereenheden wordt wel gedacht aan het vormen van beweeg lijke sterk gemechaniseerde divisies, maar zover is het volgens de minister nog niet Het is beter de landmacht eerst volgens de huidige eisen van organisatie op te bouwen en grondig hierin later wijzigingen te brengen. Het verdient dan ook geen aanbeveling de huidige Neder landse inspanning te richten op drie be weeglijke sterk gemechaniseerde divisies. Dit plan zou zo wel aan opbouw- als aan instandhoudingskosten duurder uit komen dan het vijf-divisie-plan. De Verenigde Staten hebben aangeno men dat met Amerikaans materieel zul len worden uitgerust: vijf divisies met de daarbij behorende legerkorpstroepen, de 44e regimentsvechtsgroep en twee re gimenten infanterie. Voor vervanging en vernieuwing van de bewapening der eer ste drie divisies zijn in de eerste jaren geen geiden nodig. Voor de bewapening van de beide volgende divisies aal het zware materieel van Amerika worden verkregen, zodat er hiervoor geen kosten behoeven te worden opgenomen. -Minister Staf-geeft de verzekering, Jlat tegen het einde van dit jaar het leger korps geëncadreerd zal zyn, al zullen er varing en rang van degenen, die de ver schillende functies zullen bezetten nog voor verbetering vatbaar zijn. Wat de defensie-uitgaven betreft, merkt de minister op, dat er door allerlei om standigheden een belangrijke overloop is ontstaan, maar dat het niet in de bedoe ling ligt om voor de jaren tot en met 1957 de kasuitgaven nlt begroting#- en tegenwaardegelden boven 5 miljard gul den te doen uitgaan. Voorts geeft minister Staf de verzeke ring, dat de vorming van vijf divisies in het kader der N.A.V.O. geen inkrim ping van de voor de zeemacht beschik bare gelden zal medebrengen. De 75-jarige J. Polet, gewoond heb bende Snoojjstraat 79 te Gouda, is gis termorgen door gasverstikking om bet leven gekomen. De oude man, die alleen woonde, had een gascomfoor op „klein" gezet. Waar schijnlijk door tocht is de vlam uitge gaan, waarna het gas kon ontsnappen. President Eisenhower heeft gisteren da minister van Marine Robert B. An derson benoemd tot onder-minister van Defensie. H|j volgrt als zodanig Roger M. Kyes op, die ontslag genomen heeft Anderson, een veeboer-advocaat-za kenman uit Texas, was tjjdens de in 1952 gehouden presidentsverkiezingen een democraat, die zich voor Eisenho wer uitsprak. De West-Duitse regering heeft recht streekse onderhandelingen met Neder land voorgesteld om een geschil tot op lossing te brengen over vervoersrechten tussen Duitse havens, aldus -werd giste ren door Duitse regeringsautoriteiten bekend gemaakt. Een nota, waarin de besprekingen voorgesteld worden, werd door de West- Duitse ambassade in Den Haag aan de Nederlandse regering overhandigd, al dus deze woordvoerders. Zij drukten het vertrouwen uit, dat da onderhandelingen spoedig zullen begin nen. Sedert maanden bestaat er een ge schil tussen de beide regeringen over het vervoer op de Rijn, De Nederlanders zeggen, dat de Duit sers disenminatorisch optreden tegen Nederlandse schepen en ten gunste van Duitse reders. De Duitsers beweren, dat de Neder landers volledige vrijheid van het ver voer van goederen wensen van de ene Rijnhaven naar de andere (in Duits land). De Duitsers' hebben geweigerd het recht te erkennen van andere landen on gelimiteerd goederen te vervoeren tus sen Rijnhavens m Duitsland. Einde 1953 had de Duitse Rijnvloot weer ongeveer 70 pet. van haar voor oorlogse omvang bereikt, wanneer men de deelnemingen van Duitse reders in buitenlandse bedrijven mederekent. De directeur van een der grootste re derijen te Duisburg, dr H U. Sdhafer, heeft Maandag bekendgemaakt, dat de Duitse Rijnvloot aan het begin van dit jaar bestond uit aken met een totale tonnage van 1.579.000 en motorschepen van in totaal 384.000 ton met 165.000 paardenkrachten sleepvermogen. In 1953 werd de Duitse vloot met aken van ongeveer 100.000 ton en motorsche pen van ongeveer 66.000 ton uitgebreid. De lange vorstperiode in Februari heeft buitengewoon grote verliezen ver oorzaakt. Met betrekking tot kwesties, die met de internationale Rijnscheepvaart sa menhangen, gaf dr Scchafer als zijn me ning te kennen, dat men niet van de Bondsrepubliek kan verlangen, dat zij van haar rechten, voortvloeiende uit de Acte van Mannheim, afstand doet, zo lang er op de Rijn geen internationale ordening is. Hij sprak de hoop uit, dat de arbeidsgemeenschap van de Rijn scheepvaart de stoot tot een zodanige ordening zal geven, TpEN ons vriendelijk gezind burge- J-J meester vestigt er onze aandacht op, dat ons artikeltje „Waardigheid" in ons nummer van 6 dezer onjuist is. Hy heeft gelijk. Minister Beel heeft geen circulaire aan de burgemeesters gericht over het ontvangen van alle mogeliike soort „koninginnen" en hy heeft zélfs gezegd zulks niet van zins te zijn. vi Hij heeft slechts meegedeeld in de - 'A i Memorie van Antwoord op het voor- lopig verslag van de Eerste Kamer over de begroting van Binnenlandse Zaken, dat hij de burgemeesters vrij laat in de beoordeling van hetgeen de waardigheid van het ambt op dit stuk meebrengt. En zo ontspringt ook het carnaval de dans. Misschien heeft de minister daarin wel gelijk. Maar dan ligt hier toch wei, zowel benoorden als beneden de Moerdijk, een zaak, die aan de bur gemeesters ter meditatie overgelaten wordt. Senator McCarthy, die geen stap kan doen zonder op de voet gevolgd, te worden door rechercheurs, sinds hij telefonisch anoniem is bedreigd, heeft': i gisteren ecu onderhond gehad met deJ,5§ oude staatsman Bernard Baruch, een van de meest vertrouwde raadslieden ïti van wijlen de democratische president *3r- Roosevelt Wat zij besproken hebben is-nïetv bekend gemaakt maar McCarthy '.'is,, weer het middelpunt van een. poütieke;: storm binnen de republikeinse partij,,' nu het hoofdbestuur de spreektijd,- die McCarthy voor radio en televisie had 4! gevraagd om de democratische partij leider Stevenson persoonlijk van^re^Sv pliek te dienen, heeft opgeëist Het(M bestuur wil vice-president Nixon na-S-3 mens de partij en president ïSsen^A hower antwoord aan Stevenson r laten-:': geven, maar McCarthy blyft tegen-'ï\u over de radio en televisiemaatschap-v« pyen op zijn voetstuk staan en'dreigt met gerechtelijke actie. 'f'st'. tZ'SS. *y (Van onze correspondent) Tussen de vrijwilligers van de Reserve-Marechaussee in de drie Noordelijke provincies en de legerleiding is een ernstig verschil van mening ontstaan, dat verband houdt met de taak, die dit reserve onderdeel in tijd van oorlog zal vervullen. De vrijwilligers achten de gang van zaken dermate onbevredigend, dat overwogen wordt massaal de verbandakte bij de Reserve-Marechaussee op te zeggen en zich aan te sluiten bij de Nationale Reserve. ma'verband houdt met de critiek, die het Kamerlid van de P.v.d.A., de heer Evert Vermeer, heeft uitgeoefend op de oefening, die op 17 en 18 October 1952 door de Reserve-Marechaussee is gehouden te Hoogeveen. De Reserve-Marechaussee droeg toen nog de naam Reserve-Grens-Bewaking, Departementaal heeft de critiek vaxf de heer Vermeer reacties veroorzaakt en sedert die tijd mocht de R.G.B. geen oefeningen in groot verband meer houden. In verschillende orders werd steeds meer van het oefenpro gramma van de R.G.B. afgeknabbeld en dit veroorzaakte reeds in 1953 ontevredenheid. De vrijwilligers werd medegedeeld, dat een nieuwe taak voor hen was weggelegd. Een duidelijke omschrij ving bleef echter uit. De vrijwilligers Reeds enige jaren wordt het de Reserve-Marechaussee, die een onder deel vormt van het instituut Steun Wettig Gezag onmogelijk gemaakt oefeningen in breed verband te hou den en dit is een gevolg van de gewijzigde zienswijze in de Generale Staf, betreffende de taak van dit reserve-onderdeel. De nieuwe taak is officieel nog steeds niet omschreven, hoewel reeds in Maart 1952 aan de vrijwilligers Is toegezegd, dat de taak weldra bepaald zou zijn. De vrijwilligers zijn van oordeel, dat de beperking van oefenprogram- zyn van oordeel, dat op t ogenblik? hun taak beperkt is tot het verrichten «f4 van planfcondiensten en politkmelejf!® bewaking vart kazernes. Algemeen verkeerde men, toen de -R.G.B. Mer'-'ÏR en een half jaar geleden startte,-in" JC de veronderstelling dat aan hen een'%% bredere taak zou wordien opgedragen; i Op de oefenavonden wordt deAaat-V,»; ste jaren vrijwel alleen aan sport ge-:: daan. Reeds in Mei '53 heeft detêp-k commissie van de 4e afdeling commandant van de Reserve-Grens- Hl Zie verder pagina 5 i v -ia, c <rY$f "VAK jsr- 2 ii/i ié Nasser. Do De*nsa prtmtmtwi genieten een opgewelde urtnterutearuie in Noorwegen. FXri.j-. kroonprinses Beaedikte it jongste primes Anne-Alarie, tydem een skiparty. Murgarctha, prinses Neguib (links) „Ik heb afstand gedaan van hefc'rf® voorzitterschap van de Revolution- "kS naire Raad en van het premierschap, omdat ik mij bewust ben van het 3{2 grote gevaar dat Egypte en bnze^Pi revolutie bedreigde", heeft vice-,/' premier Nasser aan een vertegen-- woordiger van Agence France Pxesset? verklaard. 3 ,De imperialisten en de aanimngas, J~lÉ varf het oude regiem dachten, dat' een diepe kloof ons scheidde en rijv-^Jj hebben getracht daarvan gebruik- ter j|S maken. Dit gevaar ziende, zyn- wy ':%tï teruggekeerd tot de toestand van voor de crisis Wij hebben onze ge- schillen vergeten om gezamenlijk de"- twee voornaamste doelen van onzél revolutie te bereiken, n.1. terugkeer tot het constitutionele leven en ont--* ruiming van ons grondgebied door" de Engelsen". 1 - Kolonel Nasser gaat op advies vait-r'S zijn artsen vijf dagen rust nemen.!* I" de monding van de voorhavén'"vanl het Maas-Waalkanaal te Nijmegen sis'del waterboot „De Overwinning" van heer A. van Ophuizen te Nijmegen ovèr-ïfe varen door een schip, dat door boten uit de haven getrofeten. werd."*»De?Sl waterboot werd met zulk een* kraStï geramd, dat zij zonk.' Rifkswateistaa*? zal de boot lichten. I-.-,-, 11'.h-Vf"Q:'-■r'.Kv.'.i 'Vs~~lïs\è£.g >r ïvr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1