Vreemde journalistiek Advies van de Sociaal-Economische Raad Bodempensioen van1260gulden voor iedere Nederlander INVOERING PER 1 JANUARI 1955 A WORDT MOGELIJK GEACHT NA TWEE JAREN STUDIE Zacht lenteweer —houdt aan— Nw-Guinea krijgt l m ll Korte inhoud ADVIES Tweederde geen pensioen van het advies Minderheidsnota Besprekingen al ver gevorderd DONDERDAG 11 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2718 Weerbericht aiass* '7 Belgische Senaat stemt morgen over de E.D.G. V ertrouwensvotum voor Ital. regering Gootsgd-joumalistie Indonesië neemt alle aandelen van KLM in de „Garuda" over - - N (Van een onzer redacteuren) LLE Nederlanders, ouder dan 65 jaar, dienen een bodempensioen te ontvangen. Uitgaande van het huidige loon- en prijsniveau zou dit pensioen voor gehuwden 1260 per jaar moeten bedragen. Ongehuwden moeten hiervan 60 of 750 per jaar ontvangen. Ziehier de conclusies, waartoe de Sociaal-Economische Raad is gekomen in het advies dat hij dezer dagen heeft vastgesteld voor de regering in zake de toekomstige regeling van de wettelijke ouderdomsvoorziening, welke de hnidige noodwet moet gaan vervangen. De hoogte van het pensioen zou op en neer moeten gaan met de koopkracht van de gulden. Bij volledige invoering b.v. per 1 Januari 1955 zal de premie ca. 5.5 pet. van het premieplichtig inkomen moeten bedragen. Gedurende een overgangsperiode, welke de Raad op vijf jaar wil stellen, zal een nog noodzakelijke, inkomensaftrek moeten plaats vinden. In deze periode kan de premie op 4.2 worden gesteld. De economische repercussies acht de raad, vooral bij gunstige conjunctuur, niet onoverkomelijk. Er wordt daarbij uitgegaan van de veronderstelling dat de loon- trekkenden een compenserende loonsverhoging zullen ontvangen en dat de Vereveningsheffing, welke momenteel vier procent van de loonsom omvat, zal ko men te vervallen. De Sociaal-Economische Raad stelt voor de maximum-premie- inkomensgrens te stellen op 6000. Dit betekent niet, dat degenen die een hoger inkomen hebben, van premiebetaling moe ten worden vrij'gesteld, doch alleen dat men nooit meer premie behoeft te betalen dan over een inkomen van 6000. Dë premie zal"geldën zowel vóór loóritrëkkefi- den als zelfstandigen. Voor de eerste groep zal de betaling kunnen geschieden door middel van de werkgever. Voor de zelfstandigen adviseert de Raad om, in verband met te verwachten moei lijkheden bij de inning der premie, bij een inko men tot een zekere grens (b.v. van 2000) van premie-invordering af te zien. Bij daarbij aan sluitende inkomens zal tot aan een tweede grens (b.v. 3000 voor gehuwden) een toenemend pre miepercentage moeten worden ingevorderd. Het niet-ingevorderde deel der premie zal de overheid voor haar reke ning moeten nemen (geschat op een bedrag van ca. 50 millioen) De Sociaal-Economische Raad wijst af de mogelijkheid tot het vrijstellen van de verzekerings plicht "voor degenen, die menen vrijwillig voor een voldoende ouderdomsvoorziening te hebben zorg gedragen. In de ouderdoms- verzekering wordt geen plaats geacht voor een gemeenteclas sificatie. De financiering wil de Sociaal-Economische Raad doen plaatsvinden volgens het omslagstel sel. Het kapitaaldekkingsstelsel wordt afgewezen als niet doelmatig. Het komt er dus op neer dat de jaarlijkse premie-inkomsten de.ujtgaven moeten Berekend wordt dat wanneer de verzekering op 1 Januari 1955 wordt ingevoerd, 878.000 bejaar den een uitkering zullen ontvangen en dat de uit keringen 641.000.000 zullen bedragen. In ver band met de veroudering van onze bevolking kan men aannemen dat in 1960 984.000 bejaarden on der de verzekering zullen vallen en de totale uit keringen 719 millioen zullen bedragen. In 1970 zullen deze cijfers resp. zijn 1.223.000 en 894 millioen. t E, o\ vSö. uit 8 Militairen smokkelden naar België Van Suezkanaalzone naar Cyprus sH Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel 111S92 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 8.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNXVG en Mr. K. VAN HOLTEN Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. IETS KOUDER In de nacht en vroege ochtend plaatselijk mist en temperaturen om het vriespunt. Morgen overdag droog en vrij zonnig. Zwakke tot matige wind tussen Zuidoost en Oost, over jet algemeen iets lagere temperaturen dan vandaag. •O Hoofdredacteur! Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT IN het socialistische blad „Tijd en Taak" van 6 Maart jü. doet de heer N. J. G. van S(chouwenburg) een scherpe aanval op ons blad in ver band met onze berichtgeving over alles wat verband houdt met het mili taire en de voorbereiding van de jeugd voor militaire taken. Het eindoordeel over ons is niet mals: „Ja, wat moet ik met zo'n Christen dom en, wat erger en belangrijker rs, wat moet de wereld er mee". De mensen van de doorbraak zijn, terecht, altijd zeer gekwetst wanneer men, in verband met hom socialisme, hun Christen-zijn in twijfel gaat trek ken. Het zal hun niet verbazen dat wij ons geroepen voelen tot een be scheiden wederwoord als ons hunner zijds te verstaan gegeven wordt dat het kennelijk met dat Christendom van ons niet zo heel veel gedaan is. ij zullen daairbij volstaan met- Vv ernst te maken met het artikel van de heer Van S. en dat nauw keurig te bekijken, zowel in de be schuldiging aan ons adres als ook in het betoog dat de schrijver daaraan vastknoopt. De heer Van S. verwijt Trouw drie artikelen. Het eerste handelt over parachutespringen; het tweede over beëdiging van officieren op de Karei Doorman; het derde vertelt „hoe een infanteriedivisie in de kou zich prach tig heeft gedragen". We hebben de desbetreffende arti kelen nog eens overgelezen en móeten eerlijk zeggen dat we niet begrijpen wat er op die artikelen aan te merken is. Het artikel over parachutespringen is een zakelijk artikel dat iets vertelt over de eerste Nederlandse parachu- tistenolub en over de wijze waarop parachutespringen plaats vindt. Het vertelt dat er practisoh geen ongeluk ken bij voorkomen en dat men zich niet waagt aan bravourstukjes, zoals die in Italië en Joegoslavië voor kómen. Het bezwaar van de heer Van S. is, dat dit artikel „in feite niet anders is dan een opwekking om aan deze sport mee te doen". Blijkbaam vindt de heer Van S. een dergelijke opwekking dus verkeerd. „Ook al kan er volgens Trouw weL eens een -ongelukje gebeuren, maar dat kan ook op die flets plaats vinden." De heer Van S. suggereert hiermee dat „Trouw'; fietsen even gevaarlijk zou vinden als parachute springen. J Wij laten in het midden wat ge vaarlijker is, maar bier verdraait de heer Van S. Trouw's woorden. In het artikel staat: „bij de 180 sprongen, die Nederlanders hier te lande na de oorlog maakten, werd er maar één man gewond. En die had nog pech, want bij zijn landing sohoot er een steen tussen zijn hals en de valrelm, waardoor hjj een hersenschudding kreeg. Het had u op de fiets ook kun nen overkomen". Men ziet dus dat hier niet gegene raliseerd wordt alsof fietsen en para chutespringen lood om oud ijzer zou zijn,hetgeen de heer Van S. er van maakt, maar dat van een concreet on- gevalwordt gezegd dat het ook bij het fietsen zou hebben kunnen gebeuren. Wat de heer Van S. tegen het arti kel over de beëdiging van officieren heeft, vermeldt hij niet en wij kunnen het dus ook niet vermelden. Het is niets dan een puur zakelijk bericht. Van de infanteriedivisie die het in de kou zo prachtig deed, zegt de heer Van S.: „Hoe het zij, in het soldaten leven is het een en al heerlijkheid, sportiviteit daan- lééf je pas". Dat zou Trouw er mee hebben willen zeggen. Deze conclusie past in het minst niet op het artikel. Het ging hier over duizend soldaten, die, om te leren de koude te trotseren, bij een tempera tuur van 13 graden onder nul in ten ten op de Holterberg gekampeerd hebben. Het ging er daarbij om, erva ring op te doen, op welke' wijze men zich onder dergelijke omstandigheden het beste kan gedragen. De strekking van het artikel was dat het moeilijk was en verre van prettig, maar wel zeer leerzaam. Welnu na dat alles, dat dus niets om de hakken heeft, komt de heer Van S. vertellen dat Trouw natuurlijk zulk nieuws niet aohterwege mag la ten maar dat het er maarhelemaal van af hangt op welke wijze men als Chris telijk blad mee doet aan het „war- minded" maken van de bloem onzer natie. Wjj moeten eerlijk bekennen niet te begrijpen wat voor bezwaren men als fatsoenlijk journalist, als Christen en als Kerk- en Vredeman zou kunnen Inbrengen tegen de drie genoemde ar tikelen. De heer Van S. Interpreteert ze op een wijze, die niet met 'de strekking van de artikelen strookt. Want hü gaat in één adem door met in dit verband een vergelijking te trekkeD tussen de affiches die de Duit sers op onze muren plakten met vro lijke jongens die bij de Kriegsmarine dieaden en de affiches van ons leger en onze marine met vrolijke jongens, die bij ons leger en onze marine die nen. Wij moeten ons afvragen, zegt de heer Van S., wat voor principieel ver schil daar nu tussen is. Dat moet de heer Van S. zich blijk baar nog afvragen. Naar onze mening Het is duidelijk dat de voor stellen nog slechts een advies inhouden aan de regering. Deze zal over de voorstellen zelfstan dig dienen te beslissen, waarna het gehele complex van de wet telijke ouderdomsvoorziening na indiening van de desbetreffende wetsontwerpen nog de volksver tegenwoordiging zal moeten pas seren. In het advies van de S.E.R. is een interessante tabel opgeno men met gegevens omtrent het aantal loontrekkenden, voor wie een pensioenvoorziening is ge troffen. Het blijkt dat er momenteel 39 bedrijfspensioenfondsen zijn (waarvan voor 13 verplichte deelneming is afgekondigd) met 790.454 deelnemers. Er zijn 3109 ondernemings pensioenfondsen met in totaal 382.969 deelnemers, Voor 96.798 deelnemers heb ben werkgevers overeenkomsten van levensverzekering gesloten of een V.O.V. aangegaan. In ondememingsspaarfondsen zijn 8868 deelnemers opgenomen Enkele andere voorzieningen hebben betrekking op ca. 20.000 werknemers. AUes bij elkaar blijkt dat er momenteel bepaalde pensioen voorzieningen lopen voor 1.291.510 personen (merendeels loontrekkenden), hetgeen be tekent dat nog slechts voor een derde deel van het totaal aantal loontrekkenden een ouderdoms voorziening is getroffen. D, voorzitter van de Belgische Senaat, Paul Struye, heeft medegedeeld, dat de stemming over het verdrag in zake de Europese Defensie Gemeenschap mor genmiddag gehouden zal worden. Men verwacht, dat de Senaat het voorbeeld van de Kamer zal volgen en het verdrag met grote meerderheid zal goedkeuren. Morgen komen de laatste sprekers aan het woord. is het verschil principieel nogal dui delijk. In het ene geval was het op wekking om op de vijandelijke vloot te gaan dienen en dus landverraad te plegen. In het andere geval is het een opwekking om bij eigen leger en eigen marine te dienen en zo de nationale en Westelijke zaak te steunen. Wij moeten zeggen dat het ver ge komen is met een voorlichter des volks als hij daarbij het verschil in principe niet meer ziet. Morgen meer. HET is deze maand juist twee jaar geleden dat de regering de Sociaal Economische Raad gevraagd heeft ad vies uit te brengen over een toekomstige regeling van de ouderdomsvoorziening. Reeds enige tijd geleden begon men hier en daar ongeduldig te worden over het feit, dat het advies zo lang uitbleef. Nu is dan het rapport eindelijk gereed ge komen en kort geleden met grote meer derheid van stemmen door de Soc.-Eco- nomisehe Raad aanvaard. Het advies is een uitvoerig en van vele bijlagen voorzien document, dat tal van interessante gegevens bevat over de huidige stand van de ouderdomsvoorzie ning in ons land. De raad is tot de con clusie gekömèn dat aan een nieuwe wet telijke regeling van de ouderdomsverze- kering, neergelegd in de Invaliditeitswet, onvoldoende is (lage uitkeringen) en aan de huidige noodwet ernstige bezwaren kleven. De Raad berekent dat op 1 Juni 1952 circa 419.000 boven 65-jarigen een uit kering ontvingen- volgens de Noodwet Ouderdomsvoorziening, terwijl het totaal aantal bejaarden boven 65 jaar toen op 825.009 kon worden gesteld. De particuliere oudedagsvoorziening (vla hetIevensverzekeringbedrjjf) mag niet worden overschat. Het verzekerd bedrag in 'kapltaal- en renteverzekerin gen steeg weliswaar van 1930 tot 1952 van ƒ2,6 tot 15," milliard, doch het gemiddeld verzekerd bedrag bedroeg per 31 December 1952 nog slechts ƒ2652 (berekend naar een aantal polissen van 4.273.876). Hoewel de zorg voor de oude dag pri mair rust op de belanghebbenden zelf, blijkt dat deze verplichting toch door velen niet of onvoldoende wordt nageko men, zodat naar het oordeel van de meerderheid van de Raad de overheid als behartigster van het algemeen be lang hier een taak 'heeft Het beste is voor deze materie de vorm van een verplichte sociale verzekering te kie zen. Aangezien de kleine zelfstandigen ca. 24% van de broepsbevolking uit maken, is voor hen een wettelijke re geling volgens de Raad ten minste even urgent als voor de loontrekkenden. De Raad heeft gekozen voor een al gemene uniforme uitkering ais bodem- pensioen, terwjji de gewenste differen tiëring moet worden verkregen door het opbouwen van een al oï niet verplicht systeem van bedrijfspensioenfondsen of van andere collectieve of individuele voorzieningen, waarvoor dan afzonderlek premie moet worden betaald. Een bijzondere moeilijkheid doet zich voorbij degenen die door middel van deze verzekering na het bereiken van de 65-jarige leeftijd een pensioen zouden ontvangen dat hoger ligt dan het inko men, dat zij genoten toen zij nog werk ten. Iemand die b.v. 40 jaar heeft ge werkt en 2700 verdiende, krijgtb.v. 1800 pensioen en zal straks 1800 plus 1260 en dus 3060 gaan ontvangen. In verband hiermee heeft de Raad voorgesteld bij de invoering een over gangsregeling te treffen voor vijf jaar. Gedurende deze periode zal een inko mensaftrek moeten worden vastgesteld. Volgens het voorstel van de Raad moet hiervan ƒ300 van het bodempensioen worden vrijgesteld. Bljjft 969. Het niet voor aftrek vatbare deel zal dan jaarlijks met ƒ192 moeten stijgen. Na vijf jaar vindt geen aftrek meer plaats. Een deel van de Raad meent, dat een langere overgangsregeling noodzakelijk is. In verband hiermee zijn in het advies ook de kosten vermeld verbonden aan een overgangsperiode van resp. 10 of 15 jaar. De Raad meent dat invoering van de ouderdomsvoorziening hei probleem van de „zgn. vergeten groepen", althans voor wat de bejaarden betreft, voor een deel tot oplossing zal worden gebracht. Bedrijfstaksgewijze uitvoerig van de regeling acht de Raad niet "mogelijk. Er moet een zelfstandig, rechtspersoonlijk heid bezittend lichaam komen ter uit voering van de verzekering, waarin de apparatuur van de Rijksverzekerings bank wordt geïncorpeerd. Voor de vaststelling en inning van de premies zou gebruik kunnen worden ge maakt van de belastingdienst, welke im mers de inkomens van een aantal ver zekerden reeds kent. Deze dienst zal echter als zodanig niet naar buiten mo gen treden. Er zal dus duidelijk onder scheid moeten worden gemaakt tussen betaalde verzekeringspremie en de be lastingen. Ten einde voor degenen die thans krachtens de Invaliditeitswet in een ver plichte ouderdomsverzekering zijn opge nomen, een verslechtering ten opzichte van de huidige toestand te voorkomen, dient naar het oordeel van de Raad de Invaliditeitswet voor wat het ouderdoms- gedeelte betreft te worden gehandhaafd: mede omdat deze groep thans zowel krachtens de Invaliditeitswet als krach tens de Noodwet Ouderdomsvoorziening een ouderdomspensioen geniet Deze aanvullende voorziening is slechts op haar plaats voor de loontrekkenden die niet krachtens de voor hen geldende arbeidsvoorwaarden rechten op een an dere ouderdomsvoorziening naast het wettelijk ouderdomspensioen kunnen doen gelden. Dit aanvullend karakter kan tot uiting worden gebracht door van de werkingssfeer der Invaliditeitswet voor wat het ouderdomsgedeelte betreft desgewenst uit te zonderen de loontrek kenden die deelnemen in een onderne- mings- of bedrijfspensioenfonds, waarvan de prestaties ten minste gelijkwaardig zijn aan de ouderdomsrenten ingevolge de Invaliditeitswet. Ten slotte wijzen we er op dat de Raad voorstelt voor elke verschuldigde doch niet betaalde jaarpremie, het toe komstige ouderdomspensioen met 2% te verminderen. Kort samengevat komen de voor- stellen ven de Sociaal Economi sche Raad aan de regering op het volgende neer: 1. Een bodempensioen voor alle Nederlanders boven 65 jaar van 1260 per jaar, indien ig ge huwd zijn en 756 als zjj onge huwd zijn. Deze bedragen zijn 5 hoger dan de uitkeringen, volgens de thans geldende Nood wet. 2. Iedereen, die een inkomen ver werft, is premieplichtig. Men gaat premie betalen, zodra men opgenomen wordt in het pro ductieproces. 3. Bü volledige invoering op 1 Januari 1955 zal de premie 5,5 van het inkomen bedra gen. Bij invoering van een over gangsregeling van 5 jaar zal het premiepercentage 4,2 procent kunnen bedragen. 4. Tot 2000 inkomen bg gehuw- den geen premie-invordering. Geleidelik stügende premie tot een inkomen van 3000. Majcimum-premie - inkomensgrens 6000. 5. Als financieringsmethode is het zgn. omslagstelsel gekozen. Loontrekkenden dienen een com penserende loonsverhoging voor de verschuldigde premie te ont vangen. De vereveningsheffing van 4% worde afgeschaft. 6. Geleidelijk afnemende inkomens- aftrek gedurende een overgangs periode van vgf jaar ten einde eeD samenlopen van inkomsten uit verschillende bron tegen te gaan. 7. De pensioenuitkering zal op en neer gaan met de koopkracht -,-_^?b.6e,i5ulden.Binding«ii.heV pensioen aan - een index vaiT regelingslonen. 8. Het nominale pensioen zal b.v. om de rijf jaar aan de koop-; kracht moeten worden aangepast. Instelling van een zgn. schom melfonds ter overbrugging van verschillen, doordat inkomsten en uitgaven niet steeds nauwkeu rig aan elkaar gclgk zullen zün en ter vermgding van jaarlgkse wgziging van het premie-percen tage. 9. Premiebedrag vrijstellenvanbe lastingbetaling. De. werkende ge- huwde vrouw betaalt geen pre mie, de man betaalt premie voor het gezamenlgk inkomen. Invali den en onvolwaardigen vrijge steld van premiebetaling. 10. De loontrekkenden betalen pre mie via de werkgever. Oprich ting van een centraal uitvoe ringsorgaan. Inschakeling van de belastingdienst, die echter niet als zodanig naar buiten op treedt. Verzekeringspliehtig wordt men zodra men zün intrede doet in het bedrijfsle ven. Recht op ouderdomspensioen krijgt men op 65-jarige leeftijd (ook als men door blijkt werken). De weduwe behoudt recht op pensioen, indien zij bij het overlijden van haar echtgenoot ten min ste 69 jaar oud Is. Is zjj jonger dan 60 jaar dan dient dit recht volgens de raad in te gaan op de das, dat zü 60 Jaar wordt. De gehuwde vrouw met een eigen inkomen zal niet zelfstandig pre. mie behoeven te betalen, maar de pre mie. zal worden berekend over hef door haar en haar echtgenoot gezamen lijk genoten Inkomen. Onvolwaardigen en invaliden zullen vrijgesteld moeten zijn van premiebetaling. Enkele leden van de raad hebben een visie, die fundamenteel afwijkt van het geen door de raad in het advies wordt voorgestaan. Hun opvattingen zijn neer gelegd in een meerderheidsnota die aan het advies is toegevoegd. Aan het advies van de raad is een minderheidsnota toegevoegd van de drie r. k. hoogleraren, t. w. de heren W. C. L. v.d. Grinten, M. J. H. Smeets en J. J. M» v.d. Ven. Deze achten een verplichte ouderdomsverzekering alleen aanvaard baar voor de loontrekkenden met een loongrens bijv. tot 6009. Voor de amb tenaren vinden zü een eigen wettelijke regeling beter. De zelfstandigen willen zij vrij laten in de beslissing op welke wijze zij hun ouderdomsvoorziening willen regelen. Voor zover deze groep niet in staat is zelf voor een ouderdomsvoorziening zorg te dragen, dient een regeling te worden getroffen in de trant van de geldende Noodwet Ouderdomsvoorziening met een aftrekregeling, waarbij aan de spaarzin der kleine zelfstandigen geen geweld wordt aangedaan. Deze hoogleraren vrezen, dat vooral zelfstandigen met lage of middelmatige inkomens kans lopen de volle lasten van de premieheffing te dragen, omdat zij er niet in zullen slagen hun eigen premie en de loonsverhoging (na aftrek van de alsdan verdwenen vereveningsheffing) in de prijzen van goederen en diensten ten volle door te berekenen. Aan dit pro bleem zal aandacht geschonken dienen te worden. Tenslotte vreest de minderheid, dat iangs de omweg van de „premieheffing" in betrekkelijk korte tijd een volledig pensioen zonder enige inkomensgrens zal worden verwezenlgkt, doordat de drang naar afschaffing van de administratieve rompslomp steeds- sterker zal worden. De Italiaanse Kamer van Afgevaar digden heeft de pro-Westelijke buiten landse politiek en het gematigde bin nenlandse programma van premier Scelba gisteravond met 309 tégen 283 stemmen bi] één onthouding een ver trouwensvotum gegeven. rt K 1 R is een meningsverschil ontstaan over de organisatie en de wijze uitvoering van de boekenweek. De Prot. Cbx. en de R.K, uitgevers boekhandelaren wensten daarbij bige meerdere invloed uit te oefienen. Zij walden daarom dat aan de com- Êissie tot Propaganda voor het No rland se Boek nog een Prot Ohr. en. n R.K. lid zouden worden toege- foegd, I Dat wae een bescheiden, wens. Men dreigde niet met splitsing. Men wilde niet de baas spélen. Menwilde enig» ine -rdere invloed. "7 I Dat heeft rumor in casa gewekt. Da commissie is van louter protest tegen ben dergelijke wens, afgetreden. De vrijzinnige beren wiHen gaarne rekening houden met andermans wen sen. Maar zij vinden zichzelf alleen-en bij uitstek geschikt om daarover te oordelen. De „Groene Amsterdammer" Is zo progressief als de alleroudste vrürin-., aigheid, Met volkomen miskenning van de werkelijke toedracht, weet het slechts schimpscheuten ven voor hon-:! derd jaar te produceren. ,1 „De klanten van Roomse en Protes tantse boekhandelaren zijn. al even be krompen als hun leveranciers! Dit soort geestdrijvers wenst niet van andere terreinen ad te weten en. staart zich liever blind op het ea'gen vermeende middelpuntje van het heel al, - uiteraard op" confessionele grond- slag!" Aldus de „Groene". - 'Jh'/:':- Ons verbaast het altijd welk een groot woord dit genre vrijzinnigen, over Christenmensen heeft en hoe be lachelijk weinig ze eigenlijk afweten van de mensen die zie in-de goot du wen. V- 'AG in hei begin.van de vorige week bijna heel. Nederland bedolven on der een' dikke sneeuwlaag, nu is het ineens volop lente geworden. De in leiding tot deze opmerkelijke weers verandering speelde zich Zondag af, toen aan de voorkant van een actieve oceaandepressie harde Zuidenwinden een overvloed van warme lucht naar West-Europa transporteerden. Aanvan kelijk waser in deze lucht veel be De Indonesische minister voor Ver bindingen ir. Roosseno, heeft, naar het dagblad „Sin Po" van gisteren meldt, aan dat blad medegedeeld, dat de dele gaties van de KX.M. en de Indonesische regering, die sedert enige tijd onderhan delingen hebben gevoerd- zyn.overeenge- komen, dat de Indonesische regering alle aandelen, die de K.L.M. heeft in de „Ga ruda Indonesian Airweys". a pari zal overnemen. Van de zijde der KXJVL werd de juistheid bevestigd van deze mededeling. De Britse eïectriciens,die gedurende drie maanden een „guerrilla stakings actie" hebben doorgevoerd, hebben deze actie .beëindigd. Hun is een loonsverho ging van two pence per nar toegezegd. (Van onze Haagse redacteur) Het ziet er naar uit, dat de wens, die de gouverneur van Nieuw-Guinea tijdens zijn bezoek aan Nederland uit sprak, om dit jaar binnenlandse lucht- verbindingen op Nienw-Guinea tot stand te brengen, binnen afzienbare tjjd in vervulling zal gaan. Besprekin gen tussen het Gouvernement en de KLM hierover bevinden rich in een vergevorderd stadium. Deze besprekingen zijn reeds geruime tijd geleden begonnen. Zij zijn onlangs voortgezet door het hoofd van de afde ling verkeer van het gouvernement, dr M. Schreigardus, die daartoe naar Ne derland is gekomen. Hierbij Is een plan opgesteld om gezamenlijk een kleine maatschappij op te richten, die het lucht verkeer zal verzorgen. Indien dit plap verwezenlijkt wordt zullen enkele K L M- vliegers en ander K L M-personeel naar Nieuw-Guinea gaan. Voor de ontwikkeling van Nieuw- Guinea, zowel op bestuurlijk als op ander gebied zullen de luchtverbindingen van groot belang zgn. Tijdens het verblijf van dr Van Baal in Nederland werd, naar hij toen mede deelde, nog gedacht aan het gebruik van hélicopters, doch het is thans vrijwel ze ker dat gewone vliegtuigen gebruikt zul len worden. Men denkt aan eea-motorige Canadese Beavers, die circa vijf per sonen en enkele honderden kilogrammen vracht' kunnen vervoeren. Deize land- vliegtuigen kunnen op eenvoudige wijze geschikt gemaakt worden om ook op het water te landen. Waarschijnlijk zal er behalve met enkele van deze vliegtuigen 'ook met gecharterde dakota'e worden gevlogen. (Van onze Haagse redacteur.) Voor twee luchtmachtkorporaals, die in Zeeland wonen 'en in Noord-Brabant gestationneerd zijn, loopt de kortste weg van het werk naar huis door België. Sinds ze gisteren voor de krijgsraad, geweest zijn moeten ze voortaan ais ge woon soldaat een omweg van een paar uur maken om thuis te komen, want .zë mogen niet meer door België. Dat is het gevolg van het smokkelen van een. paar flessen jenever vijf, althans eni ge. althans een. zoals de tenlastelegging! in justitiële terminologie vermeldde en van het betalen van e--.n sigaar éri twee glazen bier in" een Belgisch café met een verlopen bankbiljet van hon derd gulden. „Jullie hebt de naam van de Neder landse militair te grabbel gegooid'!, voegde de president van de Krijgsraad de beide korporaals toe. Behalve tot" verlaging tot de stand van gewoon sol daat werd korp. F. bovendien veroor- deeld tot acht dagen en 25 boete en korp. V. tot 25 boete. De auditeur-f' militair had wegens smokkel en op lichting resp. vier maanden én veertien dagen geëist. ,.En heeft die caféhouder.nu de francs, die hij voor dat briefje van honderd:' heeft teruggegeven, weer in zjjn bezit gekregen?" vroeg de president. -De francs bleken in beslag genomentev zgn. Ze worden terugbetaald als de zaak is afgedaan. :\:rt Groot-Brittannië heeft besloten liet Brilse militaire hoofdkwartier voor hët Middenoosten van .-de Suezkanaalzone over te plaatsen naar het eiland Cyprtisi aldus is gisteren in regeringskringen.be kend ..-gemaakt. Dé lente is in het land! De terrassen." ziet menigeen gis een prachtige .ge-»., legcnheid om te zonnebaden. 'V wolking en viel af en toe regen en motregen. Dinsdag echter, toen 'de - wind Zuidoost was -gewofdenj drong';, de eveneens warme, maar drogere lucht, die in Duitsland aanwezig was, langzaam tot in Nederland door. De temperatuur steeg in het Zuiden van het land tot 15 i 15 graden, in'7 het Noorden tot 11 d 12 graden.OokÏM in België en Frankrijk, werden tem---!. peraturen van 15 graden en hoger ge- meten. De luchtdrukverdeling is nu gun stig voor aanhouden van dit zachte?' weer. Boven Rusland bevindt zich na- melijk een machtig gebied vanhoge:-:, luchtdruk, dat over geheel West- fr Europa een Zuidoostelijke stroming in stand houdt. Wel moet worden ver- si wacht, dat de Zuidoostenwind iets" gaat 7 toenemen. De kans op lenteweer-van enigszins langere duur wordt hierdoor slechts vergroot. itr;7'7 yV. L 7. -'--i i't. - \r 7 iT<iwtai,^.<nirv.e.V4,eci.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1