Het winkelcentrum Zonnebaan hedenmorgen geopend Aanleg van een vliegveld in Zestienlioven R. TER HOEVE STUDIO GROBO Fa. J. HMSDIJK T. C. N. D00LH0FF Jaarvergadering Chr. Besturenbond Tachtig jaar en nog muzikant Prof. H. van Riessen hield causerie over „De Maatschappij der toekomst" Optimisme en Kosten zijn geraamd op f 2 millioen pessimisme Deense kotter overvaren SCHIEDAM Regelmatige groei van het ledental Burgerlijke Stand van Rotterdam Vragen over het richtcontingent VLAARDINGEN Cursusavond CJB.B. Hoek van Holland Maasland N.GR.V.-steravond in Stadsgehoorzaal Burgerlijke stand van Vlaardingen E.D.G.-demonstraties in Frankrijk verboden iuduscfetujtéii- B. en W, van Rotterdam stellen voor: W.L. BOUWMEESTER Dader legt nadere verklaring af MIJNENGEVAAR IN HET KANAAL TROW Donderdag 11 Maart 1954 Burgerlijke stand van Schiedam Bouvier doodgereden STOFZUIGERS HOOVER - DEALER Ongeval met bromfiets Op voorbijgangers geschoten Niet onvermijdelijk TEKKO TAKS EN DE DRIE WENSEN 49 ■jmeos. Uit het Zwaïuwennest Korte Vlaardingse berichten Havenstaking in New York voortgezet Wielrijder verongelukt mét OXO JULIENNESOEP, een krachtige, heldere groentesoep, bereid met rijst en de fijnste j'onge groenten. Maistèrmijnnotering Industrieën Aangesloten circuit De tvoningnood VLOERENBEDRIJF KAREL STRACK PIET DE GRAAFT Het drama in Den Haag Onderling Vloerenbedrijf Foimalith ALLE SOORTEN VLOEREN VLOERBEDEKKINGEN A. VAN DEN BERG Ba Chr. Besturenbond tc Schiedam heeft gisteravond In het gebouw voor Chr. Sociale Belangen aan de Lange Haven haar jaarvergadering gehouden, tijdensdeze belangrijke bijeenkomst werden de jaarverslagen besproken en de huidige voorzitter, de heer P. J. Stam, die aan de beurt van aftreden was, werd voor een volgende periode bij accla matie herkozen. Uit het verslag over 1953 van de se cretaris, de heer P. van der Spek. bleek .o.m. dat er in Schiedam een regelmatige groei van het CN.V. valt te constateren. Er zijn totaal 13 afdelingen, met 2125 le den bij de Besturenbond aangesloten. De. kosters en apothekers welke ook zijn aangesloten bij het C.N.V. ressor teren onder Rotterdam, Het rechtskundige bureau van de Be- sturenband kreeg net afgelopen jaar 348 zaken te behandelen. Enige processen moesten worden gevoerd, waarvan di verse werden gewonnen. De commissie voor D.E.L. ,kon weer mededelen dathet aantal aanvragen voor steun bij tbc-gevallen regelmatig minder wordt;, de aanvrage voor ge vallen van asthma namen echter toe. De C.B.B. kreeg na de vergadering van het Chr. Sociale Convent inzake de te bepalen houding betreffende i de Sdhiedamse Gemeenschap vrijheid van handelen -om op deingeslagen weg voortte gaan, hetgeen inhoudt dat-men afwijzend blijft staan t.o.v. L.S.G. in haar huidige vorm. Op de a.s. kadervergadering in Rot terdam zal een voorstel van Schiedam worden, behandeld inzakeverzekering van die mensen welke een inkomen heb ben boven de weistandsgrens, in het bij zonder met het oog op specialistenbè- handeling. Het voorstel houdt in: ■De heer A. A.Mercier, die nog steeds m het Leger des Heils-muziekkorps 'van Schiedam, de tweede bariton be speelt, vierde gisteren zijn ,80ste verjaardag en deze dag hebben zijn vele vrienden van het „leger" niet donder meer laten passeren. Gister avond verschenen het muziekkorps en de zangbrigade voor de tooning t-on d* jarige: aan de Lange Achterweg en dan heeft men gedurende enige tijd met. vreugde en dankbaarheid gemu siceerd. De. jarige muzikant, die zelf dertien jaar kapelmeester was en in die tijd ook de huidige leider van het muziekkorps, kapelmeester A. van Gulik opleidde, werd toegesproken door. senior-kapitein D. Bergsma. Toen daarop het muziekkorps zich liet horen, kon de jarige niet nalaten zijn party mee te spelen •Behoren: Picter J„ z.v. G. v. Mourik en P. v. d. Kuil; Wiihelmina. J. M.. d.v. G.Hesselberth en W. J. v. Gelderen; Léèndert N„ z.v. A. Rademaker en J. Bijkerk; Geertruida, d.v. A. Verdam en M.J. v. Oudheusdcn; Hendrika, d.v. D. Scheepmaker en H. v. Stryen; Marti- nus A-, z.v. M. Th. Etman en A. W. v. Hoort. Overleden: J. H. Triel, 37 j. Aangiften van 10 Maart BEVALLEN: A J M ScHreiJ—Gouweleeuw z: I van den Akker—Charakoz -c. E M Hergt Bareelman d: N van Wijnaarden—Ver schuren 2; M ConijnHarleman z; P Pet Decates d: C J Vooljs—Jansen z: P E J Peter—B!envar» z; G A van der Horst- ven der Linden z: J W M van der Zande Wanna d; A Kelderhulsde Boer d; C J BolEuq-uet z; H P LarsenKapsenberg z: NB C B de BruljnLamb recht d; M ■Engels—Visser d; N J den Braber—de Lmd- meter d; B J Bdenemaimvan Beersum z; A den Burger—d« Bruljn z; E de Lange -Bunier t: K Schoutenvan der Wel d; E Janssen—Hoedelma ns z: I M van Qik- huilsenSchalier 2 d: M Dost—Pot z: H W 'Verheulvan der Melde z; C ter Horat vai Cemert z: H van der Meervan den Berge z;- D J van der TooienBarbier d; P LeljnenDekens -z; Th A M Houwclhvg ZuJJdwijk. z OVEKLEDBN: E van der wiel. vrouw gehuwd geweest met L H Siobkes 85 J; S N van Grieken man v C Schram 7J J: W 7 de Melker., mam v G Warries 68 i: L J C Schonenberg man. gehuwd geweest met M B Peper 62 1: J van der Laaken. man v M A Soreieveld 60 1: 7 H Hoskom, vrouw gehurwt geweest met H G MelUng Amshoff 77 j; Cr de Jeu, vrouw,v A Schaefer 82 J: A E Hoek. vrouw, gehuwd geweest rqet 'de Vxoedt 70 j: L Larvgendoeru man v j<F H Schadee 50 K Brossé. vrouw, ge huwd geweest met J Vogelaar 50 j. P Vis ser vrouw gehuwd geweest met F L van Baars S3 J: PM Bootsgezel, vrouw, gehuwd geweest met P van der Wege 74 1: HRiJn- Extft man v J Pijper 66 J; H Goedhaa-dt. £££- vH J van Lente 38 J: Th van Llndt. man; gehuwd geweest met M M Bekker 71 i" P F Kolkman, man v J. W Oole «ivf; H Auknam vrouw, gehuwd geweest Set'Th A Strikker 72 j: C H Karretnan. SSehuwde vrouw 68 J; M^Siwtan. vrouw. jaJmr"-4 geweest .met L P KoudiJzer 71 J. A -SocïïSrt. man v A.van Thlel 6Id: J van 'Panhui*. vrouw VA J M fpek 57J, J J ''nmker vrouw v B J. van den Herik 51 3. r-evenl. aangegevenA Schipper—Sfcruljk, van Fell us—de Keljzer. dochter; 'ÏPlP ou MouHnBaadeaansen. dochter. =£vjn. Dvenschie: J Ouweleen,- ongehu- 1. Paal en perk stellen aan het specia listentarief. 2. Maatregelen van de loongrens te doen-vervallen en vrijwillige deelname boven de welstandsgrenc mogelijk te maken. 3. Maatregelen te treffen tot stichting van 'eigen ziekenfonds in egien bedrijf. Dit voorstel is een gevolg van het feit dat gebleken is dat meerderen van wege de zeer hoge kosten voor specia listenhulp hiervan moeten afzien. De propagandacommissie zalbinnenkori weer zeer actief worden, en beginnen met de verspreiding van het vlugschrift „Van Dag tot Dag" welke een opwek king bevat tot aansluiting bij het C.N.V. Het lid van de Schiedamse ge meenteraad, de heer - A. Sonneveld (c.h.u.) stelde het college van B. en W. enige vragen haar aanleiding van het bericht dat het riohtcoiftingent voor de woningbouw voor de periode van 1954 tot en met .1956 762 woningen bedraagt en 90 als voorschot in ver band- met migratie. De heer Sonne veld vroeg o.m, of in deze toewijzing ook zijn begrepen de 115 woningen, die in de plaats moeten komen voor de huizen, die moeten verdwijnen'in verband met de stadhuisbouw, en vervolgens of in dit getal ook de worfingen zijn begrepen, die zullen moeten verrijzen als vervanging van de op te ruimen krotwoningen. Op, beide vragen hebben B. en W. ontkennend geantwoord. Zij herinne ren er in hun antwoord aan dat bij de behandeling van het Stadhuis vraagstuk is medegedeeld, dat met de bouw van het ifieuwe stadhuis niet een aanvang zal worden' ge maakt, alvorens voor de ai te breken woningen - een vervangend contingent ter beschikking is gesteld. Een desbetreffend, verzoek is reeds op ,24 October 1953 aan Ged. Staten gedaan, doch hierop is nog geen ant woord verkregen; Het vervangend contingent voor' krotopruiming in incidentele gevallen hebben Ged. Staten terverdeling- aan zich gehou den. Opgaven om voor dit contingent in aanmerking te komen moeten voor 1 April a.s. bij Ged. Staten worden ingediend Voor tijdige indiening zal door B. én W. worden zorggedragen. Voor krotopruiming in verband met sanering zullen B. en W. bovendien een beroep doen op de minister van Wederopbouw enVolkshuisvesting. ■Woensdagavond is de-27-jarige J. J. F. op de Overschieseweg met zijn motor in botsing gekomen met een bouvier. De hond- weid daarbij ge dood, terwijl de motorrijder lichte verwondingen opliep. Advertentie UITSLUITEND le KLAS FABRIKATEN Ut prijzen vanaf f 85.- 1* Mlddellandotraat73 - Deagew. gemakkelijk» betallngevoorwaardea. De 67-jarige classificeerder G. F,- A. B; uit Rotterdam reed 'gisteren metv^if.brdmfiete op dë!Rdftérdamse- dijk' över réen Idétiggende r steen.''Hij verloor' W'macht' over "het'stuur ^eh maakte een ernstige val. Met sny- wonden'boven het rechteroog en ont vellingen aarf de rechterknie ;is hij naar een 1 Rotterdams ziekenhuis overgebracht. De Sdhiedamse politie heeft gisteren proces-verbaal opgemaakt tegen de 23-jarige kantoorbediende J. J. M. de G. De jongeman had met een luchtdrukpistool uit het naam van zijn kantoor aan de Havendjjk op voorbij gangers geschoten. Een .passerende da-me kreeg een kogeltje in de. kuit, een heer werd getroffen 'in het ach terhoofd en-<een andere voorbijganger kreeg een kogeltje in de. schouder. Óp de derde- cursus-avond van de Vlaardingse Chr. Besturenbond -heeft gisteren prof. dr ir H. van Riessen een causerie gehouden over De Maat schappij der toekomst". De hoogleraar schetste de structuur verandering van de maatschappij van individualistisch tot collectivistisch. Ver volgens is het een vergissing de tegen woordige maatschappij nog kapitalis tisch. te noemen. Dat is ze niet meer. Met de eerste wereldoorlog werd het kapitalistische tijdperk afgesloten. Hoe uiteindelijk de maatschappij der toekomst zal zijn leert ons de Bijbel in Openbaring, de brief-aan de Thessalo- nicenzen, de brief van Johannes énz. Daar wordt in beelden gesproken, maar daaruit kunnen we niettemin lezen dat het einde naderen zal als het geheime- nils der wetteloosheid (d.i. het nihilis me) zich openbaart en voorts dat de laatste maatschappijvorm de totalitaire zal zijn. Prof. Van Riessen zette vervolgens uiteen hoe de collectivistische maat schappij altijd drijft naar de totalitai re. Met verwijzing naar de socialisti sche socioloog MannheÉm wees spr. er op hoe het moderne collectivisme in tegenstelling tot dat van de middeleeu wen een geestelijke band mist, In onze tijd'wil men die geestelijke band weer terug omdat men anders terecht komt bij een economische dwangmaatschap- pij. Daarom worden de Christenen, op gewekt mee te, werken aan een geeste lijke bovenbouw om zo de massa te beïnvloeden zich vrijwillig te laten Iet- den door de elite. Het Christendom kan zich daar natuurlijk nooit voor lenen. Heel deze beschouwing komt voort, uit het humanisme dat geen zonde wil zien of erkennen. Verder nog gaat Burnham (de schrijver van revolutie der bewind voerders) die alleen de zonde ziet en daarvan uitgaat maar die ntet weet van het kruis van Christus. Ook hij komt tot een collectivistische, betereen tota litaire maatschappij. Spr. keerde zich vervolgens ten sterk ste tegen de mening, die de socialisten verkondigen, alsof deze nieuwe maat schappijvormonvermijdelijk zou 23;jn. Ze is dat allerminst, maar ze vloeit voort uit de ontkerstening, die het nihilis- me, de normloosheid voort?brengt en daarmee de, passiviteit en de volgzaam heid. Onder het nihilisme weet men niet meer waarom men liets doet en daar door verdwijnt de activiteit. Men heeft het uit God, door God en tot God" ver vangen door de humanistische „uit de mens door de mens en tot de mens". Burgerlijke stand. Geboren: Petronelus J, zn van MAD Obermeyer en J Schulen- berg. Peter F. zn van J C Kotmeyer en J M v Dijk, Marijke, dr van-L Heystek en A Schot. RosaLlndc H J. dr van L A Vermeer en J M Heiligers. Renee J en Nicole M. zn en dr van F J Msrchand en J v Ee. Elisa beth T, dr van J v d Dood en F T v Did- d en. D.v.8. preienteert. Het toneelgezelschap van de Ned. Spoorwegen te Utrecht, die reeds eerder aan Hoek van Holland een .be zoek heelt gebracht, zal Vrijdag 12 en Za terdag 13 Maart weer optreden voor dc le den en donateurs van de Personeels Vereni ging van de Stoomv.' MIJ Zeeland. Een moeUiJke opgave. Zaterdagmiddag 3 uur. zal het eerste elftal van Hoekte Boys het moeten opnemen tegen K.M.D. uit Wa teringen. De eerste ontmoeting tegen de Wateringers werd door de H. Boya met 10 gewonnen. Schooldag. Woensdagmorgén kwamen de leerlingen der Geref. School in de kerk bijeen met ouders en belangstel lenden. De voorzitter van hel schoolbe stuur. de heer A. Korpershoek opende dit samenzijn met Schriftlezing en ge bed en sprak een kort openingswoord, waarna de neer Visser, hoofd der school de leiding nam en een goed bezet pro gramma afwerkte. Door de hogere klassen was een op stelwedstrijd gehouden, waarvan de bes te uit elke klas door de leerling werd voorgelezen; Van een tekenwedstrijd voor alle klassen werden aan de besten van elke klas een prijs toegekend. Door leerlingen uit elke klas werd voorts een versje gedeclameerd, waarvoor even- »ens prijzen werden toegekend. Een zangkoortje uit de leerlingen trad ter afwisseling enkele keren op. Tenslotte hield elke onderwijzer een hersengym nastiek met een aantal van zijn leerlin gen Het personeel en bestuur kunnen op een geslaagde schoolmorgen terugzien. Restauratie Ned. Herv Kerk. Nog en kele maanden en het grote moment van ingebruikneming van de Ned. Herv. Kerk zal zijn aangebroken Aan de mit- voering van het doopvont, de Avonds- maaltafel en Collegebanken is men be gonnen. de pilaren aan de Zuidzijde zijn afgewerkt en grote werken behoeven nu niet meer plaats te hebben. De fraaie deuren zijn reeds aangekomen, en zul len spoedig op hun plaats gebracht wor den. Schuit gezonken. Van de heer N. Keij- zer alhier zonk in het Hollands Diep een schuil geladen met zand, groot 53 ton De schuit, die 12 meter onder wa Zwaluwen brengt Zaterdag een be- zoek'aan Alphen a.d. Rijn en moet daar in de strijd tégen A.R.C op geduchte tegenstand rekenen. De Alphenaars ver keren in 'de weinig benijdenswaardige positie van hekkensluiters en zouden de punten-dus uitstekend, kunnen gebrui ken.' De zwart-witten zijn gehandicapt door het Uitvallen van Dick Bergwerf, die wegens studieredenen voorlopig niet van de partij kan zijn. Eén en ander is reden, dat wij niet al te gerust zijn op het resultaat van onze stadgenoten.- De start vindt.plaats om half drie van af de Visbank. Zwaluwen 2 speelt opnieuw thuis, dit maal teger. 'R.A.S. 2 uit Den Haag en moet in. staat geacht worden z'n punten- aantal weer verder op te voeren. De aanvang van déze wedstrijd is-4.15 uur. Rectificatie'. Wégens ziekte van ds. H. Stolk van Scheveningen zal hedenavond 8 uur in lokaal „Réhoboth" voor hetjHerv. Geref. Comité voorgaan Ds. H. G. Abma van Deltehaven. Botsing. Twee personenauto's, die vergaten dat er-nog een verkeersregel js betreffende het verlenen van voor rang,-kwamen'op dé-Westhavenkade ter ho'ogtë van de Dayer met elkaar in.bot- Aing. Persoonlijke ongelukken deden 'zich daarbij niet voor, maar wel liepen beidé'auto's schade op. Blok' op het-hoofd. Bij werkzaamhe den voor de nieuwbouw op het terrein van -het gemeentelijk, electriciteitsbedrijf aan de Hoflaan kreeg de ,38-jarige hei baas G. van H.' gisteren een zg. strijk- blok'óp'hét hoofd. Het slachtoffer moest ter observatie in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de heer G. Don gisteravond de jsteravond van de N.C.R.V. opende was de Stadsgehoorzaal nagenoeg geheel gevuld met belangstellende luisteraars, die gekomen waren voor de zang van Vrij en Blij, de declamatie van Anne Holtrop en de speech van mr A. B. Roos Jen. Dat laatste was niet helemaal waar, want de raeesten wisten nietdat de N.C.R.V. voorzitter op deze avond spre ken zou. Hij deed het op de hem ei gen wijze, zijn hoorders allereerst op wekkend op 7 Juni zoveel mogelijk'naar Arnhem te trekken voor het bijwonen van Jubo II. Dat moet een onvergete lijke manifestatie worden van de om roep met den BijbeL Vervolgens besprak mr. Roosjen de plaatsvan de N.C.R.V. in'het radiobestel, het huidige ontwerp voor een radiowet,' de 'bezwaren die daaraan kleven en de aanslagen die van verschillende zijde gedaan worden op het léven en de zelfstandigheid van de om roepverenigingen. Het is nog steeds zaak op onze hoede te zijn. aldu3 mr Roos- jen, want er zijn er nog altijd die de zendtijd aan alle mogelijke dingen wil len weggeven óm dan tenslotte .ook nog iets voor de omroepverenigingen over te laten. Vervolgens liet het ensemble „Vrij en Blij" zich horen. Met Hollandse en Duitse liedjes had het ensemble al spoe dig de aandacht 'en de sympathie van het publiek. De medewerking van Bert van 't Hoff, die enkele liedjes alleen zong, werd zeer op prijs gesteld. Na de pauze was het programma ge heel Zuid afrikaans. Het werd ingezet et een voortreffelijke declamatie van het Afrikaanse volkslied" door Anne Hol- trop (die ook voor de pauze kostelijke declamaties had gegeven). Verder was het weer Vrij en Blij dat voor de rest van het programma zorgde. Vermelden we tenslotte nog dat op deze geslaagde avond mevrouw Visser- Kollard namens de weekleden 237.95 aanbood voor de nieuwe studio, met de belofte dat er nog meer komt. Ondertrouwd. J. Brobbel, 28 jr en J. C. van Noord. 20 jr: P. Kabel. 23 jr en T. Boender. 19 jr; J. M. in den Bosch. 25 jr en F. Groen. 22 jr; H. Fortman, 30 jr en M. J. Vogler. 23 jr; A. Eigenraam, 28 jr. en P. den Draak, 29 jr: W. Vroom, 25 jr en P. H. van der Lelij, 22 jr; l! Brinkman, 24 jr en L. N. van Rijn 19 jr: K. Nieuwstraten. 27 jr en A. Weer- heijm. 25 jr: H. J. J. Swart. 26 jr en L. P. Maat, 27 jr. Getrouwd: G. Wijker, 22 jr en F. J. L. van Merkenstein. 20 jr; J. F. van der Lugt, oud 31 jr en Maria Marienus. oud 20 jr; R. van Rossen. 26 jr en J. Wied- mann. 22 jr. - Geboren: Irma. d. v. D. Hofman en W. Schut: Peter J. T. z. v. A. Verschoor en A. G. van Herwaarden; Petrus Ph.. z. v. P. P. van Wensen en M. Huis; Wil- he>mina E., d. J. J. J. StraVer en J. M, van Ardenne. Overleden: A. Hagendijk, 70 jr. echtg. Zo heeft men.eerst de verbetering van de maatschappij gezocht in de verlichte rede in het opvoden van de mens. Toen deze gedachte schipbreuk leed zocht men het in de,maatschappelijke vooruit gang. die dan gevolgd zou worden door de morele verheffing. Toen die laatste uitbleef £s men overgegaan op het col lectivisme en wil men het leven vtIos- sen door het leven, de samenleving te gaan beheersen. We streven in onze maatschappij naar zoveel mogelijk zekerheden, maar omdat de mens vergeet dat alle. zekerheden rusten moeten in Christus, wordt de re latie God mens telkens verstoord. Het zoeken van zekerheden is aldus spr, natuurlijk niet verkeerd, maar, we die nen eerst na te gaan wat de geeriijke achtergrond- van deze zekerheidsidealen is: Als we dat radicaal gedaan hebben dan pas kunnen we zien of we op een 'of ander punt met socialisten bijv. kun nen samenwerken. Het is onjuist te menen .dat de Chris ten met zijn maatschappijopvatting tus sen de individualistische en de collecti vistische vorm instaat. Dat is .niet zo. Deze beide opvattingen komen voort uit'een ontwijde levensbeschouwing en als Christenen hebben we ons daarte genover te stellen. We hebben de énor me opdracht de werelde rvan te over tuigen dat de eerste .karaktertrek van het -leven godsdienstig is, nl. het in vrijheid God dienen, Als. mensen zijn we opgenomen in een gemeenschap, waarin we onderworpen dienen te zijn aan het van God gewilde gezag. Prof. Van Riessen behandelde tenslot te de kwestie van het evenwicht tussen gezsg en vrijheid en de betekenis van de souvereiniteit in eigen kring.. Hij eindigde met de opwekking zich zelf en anderen de. vraag te stellen wat er in onze maatschappij feitelijk aan de hand is en zo te.komen tot het vervul len-van onze- opdr.acht.vDan -zal de-.be- langsie.Uipg. zoweJUóp. maatschappelijk en politiek .teïrejin. wéér h'erleyén. In de discussie ging spf. uitvoerig in van- punten op instinctieve wijze wer den verduidelijkt. Terecht dankte de voorzitter, de heer P. Donkersloot, de spreker voor zijn interessante en leerzame causerie en voor de zeer verhelderende beantwoor ding der vragen. De Franse regering heeft de demon stratie tegen de E.D.G. welke Zaterdag op de Champs Elysées te Parijs zou wor dier! gehouden, verboden. Het verbod geldt ook voor betogingen ten gunste van de Europese Defensie Gemeenschap. Een 22-tal vooraanstaande Fransen, on der wie de gewezen premier Edooard Daladier, had tot-deze demonstratie op geroepen. De communistische partij had een bijeenkomst uitgeschreven bij het graf van de onbekende soldaat-onder de Are de Trionnphe, waar de Champs Ely sées op de Place de l'Etoiie uitkomen. ter zit. zal een dezer dagen worden ge- jvan E. Punt: E van Doorne, 90 jr, wed. licüL 'van K. W. Kooistra. Met grote snelheid raasden de vrienden voort en met feilloze zekerheid trok Tekko het autotootje door iedere bocht in de weg. Hadden zij echter vooruit ge weten wat ben te wachten stond, dan hadden zij va3t niet doorgejakkerd, maar waren hoogst waarschijnlijk dwars door het kreupelhout en weilanden verder weg gevlucht. Nog een bocht en.en dan zagen zij opeens de zee voor zich liggen. Wat nu? „Als ik iets verwacht had, dit beslist niet!" schrok Terry. „Nu zijn we erbij! Hadden wij maar een bootje of zoiete!" „Da's een idee!" gromde Tekko tussen d« opeen geklemde kaken en reed met volle snelheid de weg af die naar het strand leidde en al gauw overging in een mul hobbelig zandpad, Natuurlijk verloren zij nu vaart en over de rand van de duintop verschenen reed» de eerste achtervolgers. „Ha, we hebben zei Nu kunnen ze niet verder!" jubelde de dappere veldwachter en zwaaide fier met de zware ijzeren handboeien. „Ze binn'n der bie, man! Recht op hen an nu, en in de boei'n slut'n!" De havenarbeiders van Newyork heb ben Woensdag de bevelen van de recht bank en vakvereniging om het werk te hervatten, getrotseerd. Hun staking is thans de zesde dag in gegaan. Op de pieren te Manhattan ligt- de arbeid stil, maar aan de andere zijde van de East River wordt normaal ge werkt. Volgens een New Yorks dagblad heeft de staking de arbeiders en scheepvaart maatschappijen reeds zes miljoen dollar gekost. Advertentie Gisteravond omstreeks zeven, uur kwam de 19-jarige R. L. per fiets uit de President Steynstraat te- Amsterdam en wildé linksaf de Wibautstraat overste ken in de richting Amstelstation. In de Wibautstraat naderde uit de richting Rhijnspoorplein een andere' wielrijder, die eveneens de weg overstak naar links. Beide fietsers kwamen met elkaar in aanraking. Zij vielen en L. kwam op de rijweg terecht, waar hij werd gegrepen door een passerende vrachtauto. Met zware verwondingen aan het hoofd is hij naar het O.C.V.-gasthuis - vervoerd, waar hij bleek te zijn overleden. (Medegedeeld door de firma A. Makkreel, makelaar In granen.» Rotterdam, 11 Maart. Vor.siot VJc. S.k" Maart 28.00 28.00 28.07li b Mei 27.30 27.32»4 27M Juli 25.00 24.75 1 24.60 Sept. 24.00 23.85 23.8214 De plannen voor de aanleg van een vliegveld in de polder Zestienboven onder Overschie hebben vastere vorm aangenomen, 'zo delen B. en W. van Rotterdam de gemeenteraad mede. De besprekingen hebben geleid tot het ont werpen -an een luchtva-'g .terrein van 800 bjj 800 meter, met de mogelijkheid van latere uitbreiding op een terrein, hetwelk eigendom van de gemeente Rot terdam is. Een goede kans bestaat, dat de Rijks luchtvaartschool en de' Nationale' Lucht, vaartschool op het nieuwe vliegveld ge vestigd zullen worden. Deze instituten zullen in verband met de wijziging Van het vliegveld Ypenburg van cüt veld moeten verdwijnen. De minister van Verkeer en Waterstaat heelt zich inmid dels bereid verklaard medewerking te verlenen aan de vestiging van de scho len. op het Rotterdamse vliegveld, mits voor de inwendige investeringen een aannemelijke basis -zal -worden gevon den. De kosten van de aanleg en inrich ting niet gerekend de waarde van de grond zullen naar raming 1 2.000.000 bedragen. Deze zullen voor rekening van' de gemeente Rotterdam komen. Hiertegenover staat een oor logsschade-uitkering van het Rijk voor het vliegveld Waalhaven. Als vergoeding voor het gebruik van het veld zouden de tot dusverre op Ypenburg geldende tarieven, 1000 per vliegtuig per jaar voor de Rijksluchtvaartschool en 80 per vliegtuig per maand vr>r de Natio nale Luuchtvaartschool kunnen wor den aangehouden. B. en W. merken nog op. dat de tot standkoming van bedoeld vliegveld te vens de mogelijkheid zal bieden tot het aantrekken van op luchtvaartgebied werkzame ondernemingen, omtrent wel ker vestiging onderhandelingen nog gaande zijn. Ook zal het veld als uit wijkplaats voor de helicopters kunnen dienen en voor stalling en onderhoud. B. en VI. geven de raad dan ook In overweging in beginsel tot de aanleg van het onderhavige luchtvaartterrein In de Zeatienbovense polder te beslui ten- Naar wij vernemen zijn er vijf in dustrieën, die belang hebben bij de aanleg van een vliegveld in de pol der Zestienhoven. Met deze industrie en worden momenteel besprekingen gevoerd. Drie van hen zijn bekend. Het zijn de N.V. Koolhoven Vlieg tuigen, de Kon. Mij. de Schelde en de N.V. Aviolanda Vliegtuibouw. Het i» zeer waarschijnlijk, dat de besprekingen deze nmand nog zullen worden beëindigd. Waarschijnlijk zullen de twee Rot terdamse luchtvaartcentra,' het vlieg veld in de polder Zestienhoven en de Heliport worden ondergebracht bjj de Dienst van Gemeentewerken. Bij deze' dienst.is onlangs een Bureau Lucht vaartzaken opgericht, waarvan de heer A. H. W. van der Hoek, Haven meester van de Heliport, het hoofd is. Het bureau Luchtvaartzaken zou dan het beheer voeren, terwijl haven meesters op de vliegvelden de ver antwoording zullen dragen. De „Zonnebaan". de winkelboulevard aan de PannekoeksiraaiMeent ie Rot terdam. is vanmorgen officieel geopend. De wethouder van Wederopbouw, de heer J. Meertens verrichtte deze plechtig heid. In een daarna gehouden rede. ver tolkte de heer Meertens de vreugde van het Rotterdamse gemeentebestuur over de 'voltooiing van dit imposante winkel centrum. Langzamerhandkómt enige'tekening in de bouw van do winkelcentra in de Rotterdamse binnenstad.De woordvoer der van het college van B. en W. zette uiteen, hoe gestreefd wordt om een aan gesloten circuit te vormen, waarin het aangenaam zal zijn te winkelen. De wethouder was ingeleid door de heer J. Hollin'g, die sprak namens de bouwcombinatie - Lemmers, Holling en Waals. Met voldoening had spr. mogen constateren, dat het bouwwerk geheel naar genoegen van de opdrachtgeefster en de huurders was opgeleverd. Graag zou spr. nog' vele van deze" win kelcentra willen stichten, maar de moge lijkheden zijn daartoe niet meer aanwe zig, Wethouder Meertens merkte naar aanleiding hiervan op, dat thans alle gronden in de binnenstad zijn gereserveerd of beste d. Spr. was optimistisch gestemd over de wederopbouw van de winkels en bedrij ven. Zeer pessimistisch echter liet de wethouder zich uit over de woningbouw. „Rotterdam zal van de daken moeten schreeuwen, dat het toegewezen contin gent absoluut' te klein is", zo betoogde de heer Meertens. Hij wees op de vele moeilijkheden, die zich by de woning nood in Rotterdam voordoen. De premie regeling voor de bouwers is niet aan trekkelijk en dikwijls zit- de wethouder met de handen in het haar als verzoeken van elders komen om vestiging in Rot terdam. Ook in financiële zin moet de gemeen te Rotterdam zich zeer vele oners ge troosten. Werknemers, die om economi sche redenen aan Rotterdam gebonden zijn, zijn verplicht heen en weer te rei zen. Spr. meende te weten, dat alleen reeds voor het overheidspersoneel, dat buiten de stad van inwoning werkt, jaar lijks een bedrag van niet minder dan 25 millioen gulden aan reiskosten door het Rijk moet worden betaald. „Hoeveel woningen zou Rotterdam niet voor dit bedrag kunnen bouwen", zo ver zuchtte de wethouder. Vele gelukwensen werden bij deze opening uitgesproken. De directeur van de H-A.V.-bank te Schiedam, de heer G. W. van Bergen Walraven wenste de win keliers veel Voorspoed in deze nieuwe omgeving en de heer M. Donkers, bracht tenslotte namens de winkeliers dank voor de vele welgemeende -wensen, die tijdens dit feestelijk gebeuren werden uitge sproken. Advertentiën VAN KELDER TOT: DAK VLOEREN VAN STBACK Wy verzorgden de vloerbedekking en ondervloeren (Colorite en Linoleum), van de firma's Tournier. Linden's Instr., Herbertz Schmidt, Venk*, Suska, Donker, Van Loon en Coredlne Crooswyksekade 11a Telef. 26933 HET GEHELE INTERIEUR vaal PANNEKOEKSTRAAT 14 werd verzorgd door WINKELBETIMMERINGEN VIERAMBACHTSSTRAAT 44 Het interieur van de firma VENKA' werd verzorgd door aannemingsbedrijf INSUL1NDESTRAAT 273 - TEL. 41072 Advertentie Bauwar* van moderno zakanlnterJours VOORHAVEN 101 -TEL34971 ROTTERDAM Wij verzorgden de betimmering ven „Young Men Shop" en „Susk»". Bij het nadere verhoor, dat de Haagse recherche de 36-jarige E. K. heeft afge nomen, is vastgesteld, dat het misdrijf, waarvan de 31-jarige Haagse typiste Y. van der P.- ten huize van K.'s moeder in de Van Kinsbergenstraat in de nacht van Zaterdag op Zondag net slachtoffer is geworden, te half vier is gepleegd. E. K. was des nachts te 12 uur van café bezoek thuis gekomen en is toen tiaar bed gegaan. Tussen middernachten half vier s' ochtends heeft K., die in middels weer was opgestaan en zich ge kleed. had, nog gesproken met twee meisjes, die In het huis van zyn moeder in pension waren. Daarna is hij gekleed te bed gaan liggen. Nadat het drama zich had voltrokken heeft K. nog een' café bezocht, waarna hij zich per taxi naar Amsterdam heeft laten rijden. De taxi-onderneming heeft de som, welke voor de rit naar Amster dam is betaald, beschikbaar gesteld. Volgens de verklaring, welke K.bij zijn verhoor heeft afgelegd, heeft hij tot Maandagmorgen in Amsterdam rondge zworven. Het geld, dat hy in de kamer van zijn slachtoffer heeft weggenomen, heeft hij verder in Amsterdam opge maakt Dat hij zou hebben weggegooid is een verzinsel geweest Toen hij aan een kiosk een krant wilde kopen had hij nog slechts 10 cent op zak. Iemand heeft hem toen drie cent gegeven. Na in het ochtendblad de mededelingen over het dnsrria te hebben gelezen, heeft K >l'* bij de Amsterdamse politie gemeld. Tijdens de dichte mist van vanochtend, die grote delen van de Noordzee be dekte, heeft de IJmuidense treiler „Her man" op ongeveer 140 mijl N.N.W. uit IJmuiden de houten Deense kotter „E 495" uit Esbjerg overvaren, waardoor het scheepje vrijwel onmiddellijk 'zonk. De „Herman" kon de drie leden van de bemanning aan boord nemen en heeft hen later overgegeven aan de „E 87", die er mee naar Esbjerg is gevaren. De „Herman" heeft de reis kunnen voort zetten. Volgens de eerste gegevens lag de Deense kotter voor anker toen 'het ongeluk gebeurde en de „Heiman" voer langzaam met het oog op de bijzonder dikke mist. De Britse kustwacht heeft de grote passagiersboten Queen Elizabeth" en „United Statesgewaarschuwd voor mynen in het Kanaal. Gisteravond heeft een Noorse torpedojager er een doen springen door middel van kanonschoten voor de kust van Folkestone. Twee anderen zijn gesignaleerd nabij het eiland Wight De kustwacht zei, dat de mijnen vermoedelijk van hun meertouwen los- seslagen werden iijdens de stormen van het aigelopen weekeinde. VOOR ONTWERP EN UITVOERING van winkelbetimmeringen en verzorging van winkellntericurs en etalages LIBELLENSTRAAT 16 - ROTTERDAM Telefoon 24537 LOETESTRAAT 2 - TELEFOON 35686 ROTTERDAM verzorgde de winkelbetimmeringen van Sporthuts LEMMENS en Levensmiddelen bedrijf ELBERS WINKELBETIMMERINGEN Passerelstraat 15 - Telefoon 33534 Wij verzorgden de gehele betimmering van Firma ANTON LEMM R. ROTTEKADE 43 TEL. 28078 EN Dc LICHT en KRACHTINSTALLATIE vande NIEUWE SLAGERIJ van A VRIJ werd verzorgd door: ELECTRO TECHN. BUREAU St. Andriesslraat 9, Tel. 73704, R'dam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2