m Onzuiver iRapport over waterwegen getekend I a Kanaal Antwerpen-Moerdijlc voorgesteld Afschaffing der Rijnvaartpremiesi Goed en niet- Pruisisch McCarthy beantwoordt critiek van Stevenson en Flanders Lente in heel W est-Europa Engeland bereidt zich voor op bacteriologische oorlog Koningin Juliana naar Engeland De nieuwe president-directeur van de R.L.M. Kouder weer Proeven met een defensief wapen BONN EISTE MAARSCHALKSTAE UIT FAROEK'S COLLECTIE OP VRIJDAG 12 MAART 1954 r TWAALFDE JAARGANG No. 271Sg Egyptische officieren vormen partij Vroege sla komt wat later van GEEN OORLOG MET HET LEGER m Mij nenveegoef eningen in de Noordzee Gehele C.P.N.-fractie werd verwij derd Het 3000ste scïiip inde Rotterdamse haven .,Von Brauchitscheer ivercl gered r Hip§||j o o Republikeins-socialistisch Oeververschuiving bij Middeïharnis Nieuwe dijk leed geen schade eiui £9.31 IQ. IP Ongeregeldheden in Beerta's gemeenteraad Baby van zes dagen ontvoerd beIan®en i»8iga»iaB^pÉSB Botterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 (4 li Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18,3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. fi, VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond: VRIJ KOUD Meest matige wind tossen Oost en Noordoost. Overwegend droog weer met op vele plaatsen, vooral in de Noordelijke helft van het land, tijdelijk mist of laaghangende bewolking. In de Zuidelijke: helft van het land echter ook opklaringen. Vrij koud met in de nacht en vroege ochtend temperatuur om het vriespunt. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT !;->v 1T het artikel van gisteren zal de f] lezer gebleken zijn dat volgens ie heer Van Schouwenburg in het socialistische blad „Tijd en Taak" het inet onze voorlichting in zake militaire aangelegenheden, speciaal met het oog op de jeugd, helemaal mis is. Het zal de lezer ook duidelijk zijn geworden dat de argumentatie van dat oordeel, zacht gezegd, wel zeer gebrek kig was. Daarom is het nog te meer Interes sant om te zien hoe de heer Van S. positief vindt dat wij, tegenover het leger en de eisen, die het stelt, moeten staan, Misschien dat wij daarvan iets meer kunnen leren dan van zijn mislukte critiek. Èn dan is het om te beginnen zo dat de heer Van S, de cardinale vraag, waarop hij een antwoord behoorde te geven, ontloopt. Die vraag is deze: behoren wij een leger te hebben of niet? D'aarvan zegt de heer Van S,: Ik zeg niet dat wij in omstandigheden ver keren dat wij geen leger nodig hebben. M.a.w.: Hij ontloopt de vraag. Hü zegt niet neen en' hü zegt niet ja. Maar vanuit deze nevel is hü dan wel zo goed om te zeggen dat als men een leger nodig oordeelt, dut dan ook een goed leger moet zijn. Een leger kan geen leger rijn als het geen vol doend kader heeft en dan moeten alle pogingen worden ondernomen om dit te krytgen. En dan gaat de heer Van S. deze uitspraak dat als een leger nodig is, het éèn goed leger moet zijn, weer een beetje relativeren. Een goed leger bergt een gevaar in zich, omdat het nooit rijn eigen grenzen ziet en kent. Ons volk heeft een afkeer van mili tarisme. Wij hebben wel ons onaf hankelijk bestaan, desnoods te zwaard, willen verdedigen en de luttele oor logsdagen hebben dat ook voldoende getoond. De heer Van S. brengt vanuit xjjn nevel zelfs hulde aan hen die in die strüd goed en bloed hebben ge geven. Ons volk zou weer bereid zijn, voor zün vrijheid te strijden, maar-het heeft in het Pruisische nationalisme altijd en terecht het grote gevaar, ge- 'zien van het soldaat zün als métier (vak). Daarom is ons volk niet mil-itaris- lisoh én.:iemand die het militaristisch zou willen maken, begaat een misdaad aan on* volk. Aldus de heer Van S. VEN een kleine annotatie: waar- om moet er, als' er in Nederland iets gedaan wordt om een goed leger t« creëren, altijd gewezen worden op het slechte voorbeeld van Pruisen. Wij zyn toch geen Pruisen? Wij hebben van de Pruisische mentaliteit toch al tijd een intense afkeer gehad? Waarom -wijst man niet, op het voortreffelijke Engelse, Canadese en Amerikaanse leger? Dat zün voorbeelden van legers, die hun grenzen wel kenden en die niet militaristisch waren en die een mentaliteit hebben, die ons ook ligt. Maar zodra er in Nederland een voet verzet wordt om voldoende hoger en lager kader voor het leger te werven, dan zeggen zekere lieden*, wü weten niet of het leger nodig is, maar vanuit de nevel klinkt dan wel steeds de profetenstem: als het leger nodig is denk er dan toch om dat u geen Prui- sen wordt! En dan zegt men dat het om de methode van propaganda gaat. En als men dan t.a.v. die methode man en paard vraagt en die gaat onderzoe ken dan blüft er niets van de critiek over! V NTUSSEN is de heer Van S. nog 1 niet klaar en wü rijn roet hem nog niet klaar. Het ergste komt nog. Want- er is iets dat hem als Christen bovenmate benauwt: Men behoeft waarlük geen lid van „Kerk en Vrede" te zijn, zegt hü, om als Christen te weten dat het een goddeloze zaak is om jongens te leren hoe zij de „vijand" moeten doorsteken. Aldus de heer Van Schouwenburg. Wü willeiï de heer Van S. hier vol komen serieus nemen. Hij vindt de opleiding tot soldaat dus een godde loze zaak. Dan zouden wü de heer Van S. wil len vragen: waarom kletst u'er dan zo omheen? Waartoe dienen dan al die praatjes als daar zün-dat het „op zich zelf" niet verkeerd is om vrijwillig kader voor een leger te werven. Waar om zegt u dan niet, zoals de radicale anti-militaristen het doen: wü vinden oorlog zonde. En wü vinden oorlogs voorbereiding zonde en dius geven wü als antwoord op de vraag: een leger of niet, een duidely-k neen! Maar de heer Van S. doet dat niet. Hij meent dat hü anti-militaristisch kan profeteren en tegelükertüd over de kernvraag in de mist blijven. De heer Van S. zegt dat de leuze: „Indien gü de vrede wilt, bereidt u ten oorlog", een Romeinse en in elk geval geen Bijbelse leuze is. De vraag is of de leuze onder de huidige omstandigheden, ondanks het tót dat zü Romeins van afkomst is, juist en goed is. En als ze niet goed is, wat de heer Van S. suggereert, maar waar hü niet goed en rond voor uitkomt en waar hü de consequenties niet van aandurft, dan moet men dat juist wel zeggen. De heer Van S. is noch vlees noch vis. „Een Christelijk dagblad", aldus doceert de heer Van S., „zou de Chris- IT h«t artikel van gisteren zal de II H. M. Koningin Juliana zai op 7 en 8 Mei a.s. een bezoek brengen aan Enge land. Haar zal de ..Honorary Freedom of the Carpenters Company" worden aan geboden. De Carpenters Company is een van de ouo'/ gilden van de city van Londen. Voorts zal H. M. een bezoek brengen aan het Royal Sussex Regiment, waarvan zij ere-kolonel is. H. M. de Koningin zal op 7 Mei 's och tends de Carpenters' Company in Drapers Hall te Londen .bezoeken. Hierna wordt door het gilde en iunch aangeboden. Op 8 Mei gaat H. M. ues ocsuends naar, Tidworth (Hampshire) voor het af nemen van een parade van het eerste bataljon van het Royal-Sussex Regiment. Vervolgens bieden de officieren van het regiment aan Hare Majesteit een lunch aan. Het betreft geen staatsiebezoek en vereist daarom niet de aanwezigheid van Koningin Elizabeth, die een week later met de hertog van Edinburgh van haar wereldreis zal terugkeren. Saleh Salem, Egyptisch minister van Voorlichting, heeft Donderdag op een bijeenkomst van officieren van het ca- valeriekorps te Cairo verklaard, dat de officieren van de Revolutionnaire Eaad een politieke party zullen vormen, na dat zij in het burgerlijk leven.zijn te ruggekeerd. Het program van deze repu blikeins-socialistische party zat geïn spireerd zün door het Ideaal van de re volutie. Het leger zelf zal bulten de poli tiek blyven. De nieuwe -president-directeur van de KLM, de heer I. A. Aler, die, zoals ■gemeld, door de raad en commissarissen voor deze functie is voorgedragen, werd op 3 Mei 1896 te Amster dam geboren. In 1916 verliet hü als tweede luitenant de KMA en kwam in datzelfde jaar bij de luchtyaart- afdeling te Soesterberg, Tien jaar later verliet hij de militaire, dienst en werd chef van de vliegdienst by' de ,KLM,in .welloe functie hij tot de mobilisatie in 1939 werkzaam, was. In de rang van kapitein werd hij inge deeld bü het veldleger. In Juli 1940 werd hij op noh-ac'tiviteit gesteld en De vroege kassla zal dit jaar twee weken later dan normaal aan de markt komen en dan nog in minder grote hoeveelheden. Dit is het gevolg van de laat ingevallen vorstperiode, waarin de sla het zwaar te verduren heeft gehad. Pogingen om met extra- stoken de vorst uit de kassen te hou den zün slechts ten dele geslaagd. In de minder sterk verwarmde kassen is de jonge aanplant vrijwel geheel ver-, loren gegaan. Op de waterlijn van de nieuwe dük van de Van Pallandtpolder te Middel bands heeft zich in het Haringvliet.een kleine oeververschuiving voorgedaan. In het verleden zijn dergelijke verschui vingen aan deze dijk al meer voorge komen. De nieuwe dijk heeft van een en ander volgens mededelingen van de Provinciale Waterstaat geen nadeel ondervonden. (Van een onzer redacteuren) Gistermiddag heeft in Brussel de ondertekening plaats gehad van het Belgisch-Nederlands rapport inzake de waterwegen. Na vijf jaren van on derhandelen zijn de heren mr M. P. L. Steenberghe, daartoe aangezocht door de Nederlandse regering, en Frans van Cauwelaert, Belgisch gedelegeer de, tot overeenstemming gekomen over de tekst van bnn rapport, dat als basis moet dienen voor de onderhandelingen, die de twee regeringen binnen afzienbare tjjjd over dit uitermate moeilijke vraagstuk zullen beginnen. Ternaaieu zal het mogelyk worden, dat schepen rechtstreeks van Luik naar Rot terdam varen. Nog verleden jaar ha-d de Luikse industrie een conflict met de Antwerpse havenautoriteiten. De Luikse verladers waren van mening, dat de overslagkosten in Antwerpen te hoog waren en dat zij zich wanneer de zaken niét. zouden veranderen, voor overslag van hun goederen tot Rotterdam zouden wenden. De opheffing van de Belgische Rijn vaartpremies zal in de kringen van de Nederlandse Rijnvaart voldoening wek ken, aangezien deze premies een doorn in' het oog- "waren van de' Rotterdamse en Amstërdamse' zakenwereld. Het bericht; dat de heren Van Cau welaert en Steenberghe tot een accoord waren gekomen, werd in Rotterdam nog al kalm ontvangen. Men herinnerde er 'ons aan, dat reeds enige weken geleden aan-de ministerraad is medegedeeld, dat een kanaal, als voorgesteld in het rap port, vóór de beide Nederlandse havens onaanvaardbaar was. Deze mening is niet -gewüzigd. Ook al zullen de Rijn vaartpremies worden opgeheven, dan nog is een kanaal, dat van Antwerpen recht streeks naar de Moerdijk loopt, voor het Nederlandse Comité Waterwegen, waarin zowel Amsterdammers als. Rotterdam mers zitting hebben niet te accepteren. Voor de heer Van Cauwelaert, die reeds in 1925-1926 over deze aangelegen heid onderhandelingen met Nederland voerde dezè onderhandelingen zijn toen mislukt, omdat de Nederlandse .volksvertegenwoordiging overwegende bezwaren had tegen de Belgische plan nen moet het de bereikte .overeen stemming met. de heer Steenberghe een voldoening zyn. Deze Belgischei.staats- Het rapport, dat is opgesteld, behelst, naar wjj van bevoegde Rotterdamse zijde vernemen, een 'regeling voor drie pro blemen, te weten-de verbetering van de Antwerpen-Ryn-verbinding, de opheffing van de Stop van Ternaaien en het af schaffen van de Belgische Riinvaart- premiés. Wat de verbetering van de Antwerpen- Rijnverbinding aangaat, zou in het rap port worden voorgesteld een kanaal .te graven, dat van Antwerpen Westelijk van Bergen op Zoom naar de Moerdijk moet lopen.' De kosten van dit project zouden ongeveer 120 miliïoen gulden bedragen. Nederland zou van deze kos ten 20 procent voor zyn rekening moe ten nemen, terwijl België het overige gedeelte zou betalen.. Dat Nederland een belangrijk gedeelte van de aanlegsom zal betalen, moet ge zocht warden in het feit, dat het ontwor pen kanaal niet alleen van grote be tekenis is voor de haven van Antwerpen, maar ook voor West-Brabant, dat de laatste tyd steeds meer de aandacht trekt door vestiging van grote indus trieën. Door de opheffing van de Stop van' in Mei 1942 als krij gsgevangene naar Duitsland gezonden. Na de bevrijding kwam hij op 1 October 1945 by de luchtmacht terug in' de rang'van majoor. Een snelle carrière wachtte majoor. Aler. Toen- hij1 op 1 November 1948' bevorderd werd 'tot generaal-m'ajóor was hij Commandant Luchtmacht Nederland. De vólgende twee jaren verbleef hij in Londen en in September 1950 keerde hy terug om dé functie van chef luchtmachtstaf te aanvaarden. Op 1 October van.het vorig jaar droeg luitenant-generaal Aler het commando van- de Koninklijke Luchtmacht over aan generaal-majoor Baretta. Lenteboden in de Betuwe. Op 3 Maart aanschouwde dit lammetje het levenslicht in -een fikse sneeuw bui: Een week later dartelt het in de zon tussen rijk bloeiende sneeuwklokjes. U ■j&MZ'ïKf Dezer dagen vond aan boord van de Willem Ruys", voor de eerste maal sinds dit vlaggeschip van de Kon. Rotterdamsche Lloyd in 1947 in de vaart kwam, de kerkelijke inzegening van een huwelijk 'plaats. Het 21-jarige „handschoentje", Mevrouw S. C. C.. Woelders-Tichelman, uit Arn hem, reisde, met haar witte bruidsjapon in een grote koffer, per „Willem Ruys" naar .Malak- fca, waar haar bruidegom, de 23- jarige heer K. Woelders, uit 'Bussum, sinds enige tijd te Kuala Lumpur werkzaam is bij „ïntcr- natio". Liggend te Singapore, zegende ds H. G. Me\men .uit Heemstededie eveneens met de „Willem Ruys" op weg was. naar zijn nieuwe standplaats Soera- baja, in de bibliotheek van het schip, onder grote belangstelling niet alleen van passagiers en op varenden, maar ook van in Sin gapore en omgeving wonende Nederlanders, het huwelijk in. Aan het einde van die dienst over handigde ds Meijnen het bruids paar namens de Kon. Rotterdam- schLloyd een bijzonder fraaie bijbel, met een toepasselijke inscriptie. Na afloop vond een receptie plaats in de le klas salon, tijdens welke kapt. C. C. Goedewaagen de gezagvoerder van de Willem Ruys", die. tevoren het bruidspaar naar de bibliotheek had geleid ev de bruid daarbij met een boeket bloemen vereerde, een korte toe spraak hield en namens schip en opvarenden een geschenk aan-? bood. UIT ons artikel links op de pagina blykt, dat de heer Van Schouwen burg als hij het over een goed legér heeft, alleen maar blükt te kunnen denken aan de Pruisen. Wü zouden hem in overweging wil len geven eens te lezen het boek van Fritzoy McLean, getiteld „Eastern Ap proaches", in het Nederlands vertaald als „Vlucht in het avontuur" (uitgave: Spectrum). Daarin kan men lezen, hoe men sol daat kan zyn, voor de goede zaak vechten, en tegelükertüd een sportief', en fatsoenlyk mens blüven. Er staat ook iets In over parachute springen, waar de heer Van S. een speciale antipathie tegen blükt té hebben. Minzaam aanbevolen. Senator Joseph McCarthy heeft Don- .derdag in een vraaggesprek voor ra- man, die voorzitter van de Kamer van. .dio en televisie verklaard, dat de leider Vo lksvertegenwoo rdigers>4s, -'ié één grpot Vriendvan NedertandAHij- zóu niéts Üïë-. r ver zien dan .dat de onderhavige kwestie, the al lang slepende is, eindeUjk wordt opgelost. Het bereikte resultaat is voor geen van beide partijen 100 bevredigend. De vraag' is dan ook in- hoeverre het rapport .als basis zal -kunnen dienen voor de onderhandelingen,, die de regeringen zullen openen. Naast de drie hoofdpunten worden nog enkele kwesties van onder geschikte aard in-het rapport besproken. Zo zou o. m: één der conclusies zijn, dat Terneuzen, wat betreft de Belgische spoorwegtarieven, moet worden gelük- gesteld met de Belgische havens.. Ook zou er in het rapport worden voorgesteld, dat Nederland in het Vol kerak een dam mag leggen,, teneinde de verzilting van. de bodem tegen te gaan. yah de democratischeparty, Stevenson, een - onjuiste verklaring- heeft'; afgelegd' over„Communisme in de regering*?: McCarthy bëantwoó'rdde eenradio toespraak van Stevenson van vorige week Zaterdag. Ook .ging de senator - in op critiek van de radio-commentator Murrow en de republikeinse senator Flanders. Over de verklaring van Stevenson, dat er onder al degenen, die ontslagen zü'n uit de regeringsdienst, omdat zij ge vaar opleverden voor de staat, er „slechts een is gevonden die een actieve com munist zoti zijn", antwoordde McCarthy: „Dat is, het spreekt vanzelf, volkomen onjuist en Adlai wist dat wel of dien de het te weten". Er werd McCarthy gevraagd, wat hy dacht over Stevensons verklaring, vol gens welke enkele republikeinse spre kers hadden gezegd, dat er spionnen en verraders in regeringsdienst waren ge nomen. McCarthy las toen wat hy een aanklacht van de grote jury noemdë, die een 'onderzoek had ingesteld naar communistische activiteit in de Verenig de Naties, voor. In deze aanklacht stond, In vrywel geheel West-Europa was het gisteren Lente.' De café-terrassen doen uitstekende zaken. In Parijs wandelde men gistermorgen.:': al vroeg op de boulevards. Om 9 uiir f 5 registreerde men er een temperatuur^), van 62 graden Fahrenheit. Een lichte Zuidenwind speelde met-jj de voorjaarstoiletten van de "Parisieri-.'rjS nes én de kleurige parasols op de'.'-: Champs :Elysées. Ook in West-Duitsland was- het hel- i. der weer. De temperaturenbéwogeh|3 zich daar rond de 55 graden: Fahr^-5;; heit.Gistermorgen vroeg miste het m- s Berlijn, waardoor de vliegtuigen niet. fe konden opstijgen, doch langzamerhand:).1 brak-de zon door. In Engeland was het bijna 60 graden.-,;/ -f -i- ÉL tenen die het lezen, tenminste moeien helpen om uit hun conflict te komen ten deze". We moeten eerlijk zeggen dat we hier wel een beetje akelige smaak in de mond kregen. Wij kiezen duidelyk in deze zaak. Wij menen dat, hoe vreselijk de oorlog ook moge zijn, wij in de huidige situatie niet anders kunnen dan zor gen voor egn zo goed en sterk moge lyk leger. En wij vinden dat onze jongens een roeping hebben om mee te helpen de erve van het Westen tegen een mogelijke dreiging te verdedigen. Maar de heer Van S. kiest geen partijHij praat in en uit. Denkt hy misschien dat hy met dergelyke ver halen ook maar één mens helpt uit zijn conflict te komen? Wy zijn principieel tegenstanders van wat ds. Buskes op dit punt wil Maar Buskes heeft een standpunt en daar staat hy voor.'De heer Van S. heeft geen standpunt. En daarom klinken zijn critiek en zyn vermaan en zélfs zyn hulde .aan de. gevallenen onzuiver. waren bij de ..Verenigde Naties, in. de Amerikaansefederale' departementen •hadden gewerkt, i Murrow was, zo zèide McCarthy, eens adviseur- van een „communistische pro- pagandaschool" genoemd. Murrow zóu oofc verbonden zün geweest aan. de Nationale Raadgevende Raad van de Mosköuse Universiteit, een iristelling, die gewelddadige omverwerping „van dé regering propageerde. McCarthy zeide over Flanders' cri tiek, dat hy de voorkeur geeft,aan de woorden van president Lincoln boven die van senator Flanders, wat betreft die van senator Flanders. Lincoln had gezegd, dat indien de staat vernietigd zal worden, dit van binnenuit zal ge schieden. Flanders daarentegen zei, dat het eigenlijke communistische gevaar meer vanbuiten komt, dan van binnen. McCarthy zei, dat hy meningsver schillen met zijn party had gehad en- dat hy meningsverschillen met zyn par tij zou blijven houden. De beschuldiging, dat hij oorlog voer de met het leger, Is .geheel en al on juist". aldus McCarthy. Hy had her haaldelijk gezegd, dat het leger voor 99 procent trouw is. De luchtdrukverdeling heeft zich,, dé laatste paar dagen geleidelijk in zo danige richting. winden boven Wést-Europa van Zui-,, delijke richtingen naar Oostelijke j?.:, richtingen draaiden. TranspuxteadeR^^m Zuidelijke, winden voor het jaar warme lucht naar onze-omriWcS dat bijna' zonder uitzondering dezelfde I geving, waarin de .maximumtempe-p'&ï ondermynende elementen, die werkzaam raturen van omstreeks 15-:graden>J, voorJaaamenide ,..;Qostelijk_< tóti wié voerden im /gèleideh0.:tk6udere:jjuitf0, Rusland afkomstige iucht ovét/Polëit^j en Duitsland'naar IhétvWesien^pgitkMfy dérdagwaren de riiaximiLmteinpérajj turen al iets laget dan Woensdag) terwijl de lucht welke heden- overföns fi land stroomt weer iets kouder:is:-.Dauf-ji. de lucht boven Scajidinaviëlrverdé^^l stijgt en een oudedepressie Portugalde barometerstanden :in hetftRff Middellandsézeegébied '-doet■fdaleré^^ mag verwacht worden dat'''!de7QostejjÊÏ liike winden boven 'West-Europa iéts zullen toenemen waardoor de aanvoer van deze koudere lucht':wördt0ii versterkt. Daar met deze lücf;ijjbÓ'öeiÊ^|@ dien uitgebreide laaghangende wolkénf- velden meedrijven, zullen, de tempara-'yS* turen vooral overdag nog een uerdere: :,g,, daling 'ondergaan. Vooral in ket';tiit^ff0M ste Noorden van het land en in de'jkop.ktjijii- van Noord-Holland waar de lucht;'gé^M&, deeltelijk over het nog zeer - kwde j '--'* water van de Waddenzee en het;JJsel-% meer aangevoerd wordt,- - zullen de. temperaturen laag b lijven. De .nachtéf^i lijke minimumtemperaturen welke de£. laatste dagen omstreeks nul gradért.l waren, zullen niet veel verendermgij, ondergaan. De nu ingetreden toestand^ met Oostelijke winden kan vérsch4ï§M dene dagen voortduren. De' kans .'opu- neerslag blijft zeer gering. XP Gisteravond heeft de regering Chur chill hekend gemaakt, dat Engeland dit jaar voor de Bahama-eilanden proeven zal nemen met bacteriën wapens als de fensief middel. In een kort communiqué van de mi nister van Bevoorrading Duncan Sandys wordt gezegd, dat gedurende enige tyd In Engeland proeven .rijn genomen en dat deze nu zullen plaats vinden voor de kust van de Bahama-eilanden „waar de omstandigheden geschikter zijn". „Het gekozen gebied ligt ten minste 32 kilometer van elk bewoond eiland," aldus Sandys. Niet, meegedeeld werd welke vorm die proeven - zullen hebben of op welke schaal zy uitgevoerd zullen worden. Sandys weigerde eveneens uit te wei den over het korte communiqué en zei. dat het nauwkeurig nagekeken werd door premier Churchill alvorens het vrij was gegeven. Sandys zei verder: „Gedurende en sedert de oorlog heb ben achtereenvolgende regeringen me thodes moeten bestuderen om zich te verdedigen tegen alle vormen van aan vallen, waaronder ook die met biolo gische wapens, die krachtens de oorlogs reglementen strikt verboden zyn. De Britse regering kan zich niet ont zeggen voorzorgsmaatregelen te bestude ren, die genomen zouden moeten worden a!s déze vorm van oorlogsvoering ooit tegen ons toegepast zou worden." In. dè afgelopen jaren werden proeven genomen voor de kust van Schotland om de technische gegevens te verkrijgen waarop deze voorzorgsmaatregelen ge baseerd moeten wórden. In het Zuidelijke deel van de Noord zee nabij Harwich zullen vlooteenheden van bij het Kanaalcommando van de Navo aangesloten landen van 15 tot 27 Maart mijnenveegoefeningen houden on der leiding van admiraal Sir Geoffrey Oliver Kob, DSO, van de Britse marine, bevelhebber Nore (Britse Oostkust), welk gebied een onderdeel vormt van het Ka naalcommando. Admiraal Oliver heeft zijn hoofdkwartier te Chatham. Van Nederlandse zijde nemen aan de ze oefeningen deel Hr. Ms. mijnenve gers Marsdiep, Volkerak, Texelstroom, Vliestroom, Westerschelde, en Hollands Diep. Voorts neemt de Belgische zee macht deel met vijf mijnenvegers, ter wijl de Britse marine deelneemt met zeventien mü'nenvegers. Schepen van de Britse marine en vlieg tuigen van het Bomber Command van de RAF zullen oefenmijnen leggen. De mijnenvegers van de deelnemende landen zuilen gezamenlijke operaties on der oorlogsomstandigheden beoefenen. Gedurende de oefening zullen de deel nemende schepen te Harwich zEjn ge baseerd. Tijdens een Donderdagmiddag gehouden vergadering van de gemeenteraad van Beer- ta hebben enige leden van de CPN-raads- fractie ongeregeldheden veroorzaakt. BIJ de behandeling van de ingekomen stukken werd een voorstel betreffende een verzoek tot Interpellatie door de heer Tel- kamp (CPN) Inzake maatregelen tegen huurverhoging, roet tegen S stjmmen ver worpen. De heer Telkamp zeide hierop enige be ledigende woorden tegen de voorzitter, bur gemeester C. P. van Essen, De vergadering werd hierop, geschorst Na heropening deed de voorzitter een voorstel van orde dat inhield dat de heer Telkamp de vergadering niet meer mocht bUwonen. Dit voorstel werd aangenomen. De heer Telkamp weigerde de vergadering te verla ten. waarop hy door de politie uit de raads zaal werd gezel. Later bij de behandeling van de gemeen tebegroting liet het CPN-raadslid, de heer Stok zich beledigend uit over de burge meester, De politie moest eraan te pas ko men om ook dit communistische raadslid te verwijderen. De CPN-leden Mulder en Stuobe spraken toen de vergadering weer werd voortgezet, ook beledigende woorden. Zij werden er eveneens door de politie uitgezet. Lr was toen nog een lid van de CPN-£rac- Ue aanwezig. Deze verliet de vergadering naderhand ook. De raad heeft de begroting 1954 van Beer- ta hierna aangenomen. Gisteravond werden.'1000 man politie y gemobiliseerd om te zoeken naar eériÏKt zuigeling van zes dagen die uit het Saint - Margaret Ziekenhuis te Sydney '.ontvoerdlp is. De politie gelooft, dat het kindje ~4'; Garry John Costello zai sterven, tenzy het zeer spoedig gevonden wordt. De politie gelooft, dat een vrouw' doorty: een raam naar binnen geklommen is "éni'S; het kind uit de wieg heeft genomen.. X Dit is de tweede ontvoering in New; South Wales deze week. -v Maandag werd de vier maanden'oudé»": Christopher Hills uit het Royal Hospital in New Castle ontvoerd. Gisteravond is hij by zyn ouders teruggebracht - f 5^. •siiSè Het 3000ste schip voor Rotterdam is vannacht gearriveerd. Het was het, Noorse s.s. „Astrea", f met een ladings stukgoed afkomstig van Bergen. Del „Astrea" koos ligplaats in de IJsclhavénl Cargadoor is de firma Burger. 1 Vorig jaar arriveerde het 3000ste schip vijf dagen later, dus op 17 Maart. Toen., was het het Zweedse schip „Berket". iw De bondsregering is van mening, dat Duitse maarschalksstaven niet openbaar verkocht dienen te worden, zo heeft de Westdnltse minister van Binnen landse Zaken, dr. Schroeder, Donder dag In de Bondsdag verklaard. Van de banken der regeringspartijen werd deze „regeringsverklaring" uitbundig toegejuicht. Aanleiding tot deze opmerking was een in de Bondsdag gestelde vraag over een interventie van de Duitse 8a»ba£M.d«u*. k Calro om dt maar- ggf schalksstaf van de in 1948 gestorven vroegere Duitse opperbevelhebber von Brauchitsch, Volgens Schroeder was-dé maarschalksstaf in 1945 „op een niet zuivere manier" van von Brauchitsch: afgenomen en terecht gekomen In de verzameling curiositeiten van^-ëx- koning Faroek. Op verzoek van- de weduwe van de veldmaarschalk hoeft de bondsregering na Faroek's val het diplomatieke apparaat In werking'géi steld om te voorkomen, dat de; staf op een veiling zou wc-den gebracht: Deze diplomatieke stap is mét'succes. wïS» bondsregering bad.er'tóé.;--.^» Sehroeder"omdat moetopfeomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1