Leger doet tegenaanval op senator Mc. Cartby Naaste medewerker van chantage beschuldigd m Ko ucle lucht verdrijf t de lente Het SER-advies Beschuldigingen over en weer Nederland zal deelnemen aan conferentie in Genève Ook België heeft het E.D.G.- verdrag goedgekeurd Ned. ambassade i in Madrid Inschrijving Tsjechoslowaalcse jager scbööLfÉ öp Amerikaans vliegtuig I Indonesische nota aan Den Haag Het netste soldaatje van het jaar ;op bezoek in onze hoofdstad Verliefde ezels SceVar o life ZATERDAG 13 MAART 1954 J TWAALFDE JAARGANG No. 2720; Weerbericht Brusselse conferentie Nederlandse regering wenst geen uitstel Portoricaan gearresteerd Oud-minister Fatemi gearresteerd SgeglitSM Maandag in Londen voorbesprekingen Parlement ontbonden Als een Eisenhower in de don Besprekingen over de verdediging van de Ned. Antillen Noodweer in de Ver. Staten mm mm Mm T Tomo-wandeltochten gHaag) ;iïl)eze| yéördlfi)© Het bestuiir vari dérWan,^ delsp^rtvereniging; ."f i,Heka''| heeft ons reeiSs de wiasêlbe-.^ ker tér hand gesteld, dié dtóë':' vereniging wrig^aarif^jfdéf vierde ■■TiDuw-ma|s^n.%i&^|5 sterdam gewonnen heeft. „We hopen op 15 Mei naar dé hoofdstad te komen om f-\ zo mogelijk de bekerffwèzl derom te veroveren", schryft' voorzitter G. van Weerd.. De inschrijving voor beide® marsen; afstanden 10,f 15;' (alleen Amsterdam), 20 en? 30 km. opent op 15 Maart a.s."; Inschrijfkosten: kinderen tot en met 14 jaar: vijftig cente, boven de 15 jaar:* een guldenfri iWm Praag protesteerde '-4 iS Indiase vrachtboot vergaan; V fc-qsjdam: Witte de Withslraat SO Telef. 115700 (4 D Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18.3019.®) uur Zaterdags 17—18 uur: Teleloon 115700 W)ravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Teleloon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 8.76 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting,geldig tot Zondagavond. AANHOUDEND KOUD WEER :_"f| Matige tot krachtige Oostelijke wind. Zwaar be wolkt met voorr'meiijk in het Zuiden van' het. land enkele .opklaringen. Koud en overwegend' droog weer. "ff// 0- O Hoofdredacteur: Dr. <T. A, H. 3. S. BRUINS SLOT; Hf UT advies van de Sociaal-Econo- xnUche Raad aan de regering over een wettelijke ouderdomsvoorziening 'i$ van een zeer verstrekkende bete kenis. Hier wordt een poging gewaagd van 'geer grootscheepse allure om voor het vraagstuk van de ouderdomsvoorzie ning een definitieve en duurzame re geling te vinden. Ongetwijfeld zal de nadere bestu dering van het advies ons doen zien dat er nog allerlei moeilijkheden en open vragen blijven, én een advies dat uiteraard de grote lijn geeft, kan ook nog niet alle punten onder het oog sten, die bij de formulering van een wetsontwerp, dat er nog niet is op het ogenblik, wel onder het oóg gezien moeten worden. Wij willen ons op het ogenblik in onze beschouwingen bepalen lot enkele Jjbofdpunten. 'De ouderdomsvoorziening, die er op het ogenblik is, bestaat, behoudens bij hen die zelfstandig voor hur» oude dag 'zorgen, uit regelingen op grond van de Noodwet-ouderdomsvoorziening, de in validiteitswet en de bedrijfspensioen fondsen in verschillende bedrijven, •V De Noodwet-ouderdomsvoorziening is, gelijk het woord zegt, een noodrege- jing. Zij paste niet in ons bestaande verzekeringsstelsel. De ervaring leert, dat door de omstandigheid, dat voor de uitkeringen op grond van deze wet, allertel eigen inkomsten moeten wor den afgetrokken hetgeen door velen terécht als een der grootste schaduw zijden van deze wet werd aangemerkt hier veel fraude voorkwam. Er zijn maar al te velen, die dan de eigen inkomsten gaan verzwijgen. Deze wet moet dus hoognodig worden vervan gen door een betere regeling. Dc uitkeringen op grond van de Inva liditeitswet zijn, door de ontwikkeling ten gevolge van de oorlog, zeker veel te laag geworden. En het kapitaaldek kingsstelsel, waarop de invaliditeits wet berust, maakt uitkeringen, aan gepast aan de hedendaagse behoefte, onmogelijk. De bedrijfspensioenfondsen zijn sinda enkele jaren in opbouw. Maar hun groei werd belommerd door de om standigheid dat de uitkeringen daaruit in aanmerking kwamen voor aftrek bij de Noodwet-ouderdomsvoorziening. Het geheel van deze" regelingen ie dut onvoldoende, ff'£D« SocUM-Ecotyomische; Raad is nu gekoftién mét één geheel nieuw slclsëh ;i De kern daarvan ia dit: Er komt •en algemene volksverzekering waar bij iedereen verplicht verzekerd wordt voor een - minimum-pensioen dat voor ledereen hetzelfde is. Daarvan betaalt men een premie van 554 van zijn inkomen tot een maxi mum van 16000,—, by onmiddellijke invoering. - Gebroken wordt hier met hét kapi taaldekkingsstelsel en daarvoor komt in de plaats het omslagstelsel. Dat be tekent dat men by deze verzekering door de premiebetaling niet spaart voor een kapitaal waaruit men later zijn. pensioen krijgt. Het is zo dat de werkers van thans, door hun premie betaling de pensioenen betalen van de thans levende ouden van dagen. Daar door kan men' de pensioenen door pe riodieke vaststelling van de premies Voortdurend aangepast houden aan de koopkracht van het geld. De pensioe nen worden betaald uit het totaal der premies, de omslag. De lezers zullen zich herinneren dat sinds enige jaren In onze fina ncleel-economische rubriek vobr dit stelsel het pleit is gevoerd. Het i* dus een verzekering en het it geen staatspensioen. „AAR het is een verzekering waarbij {Vt het totaal der premies betrekking heeft op bet totaal'der .thans bestaan de pensioenverplichtingen. De premie van een individu heeft niet meer be trekking op het penslpen van dat indi- vidu. i De voordelen van 't stelsel zijn dui delijk: 'er komt een bodempensioen voor iedereen. De Noodwet gaat ver dwijnen. Het verzekeringsstelsel wordt gehandhaafd.'Er komt dus geen staats pensioen en de staatszorg wordt uit geschakeld. Het volk als geheel ver zekert het volk als geheel, ff Dit betekent, dat in de nood van tal van ouden van dagen definitief wordt voorzien. Het probleem van .de aftrek vpn eigen'inkomsten, inbaerent aan töatszorg^ verdunt. De kleine zelf- ftandigen worden door deze volksver zekering meegeholpen. In geval van Uiterste nood bü het betalen van pre mies, zal .daarin de staat bijspringen. Dat doet de staat nu ook. Het is ech ter gewenst, dat bijspringen van de %taat niet op een' al te generaliserende wjjze te regelen. Een woordvoerder van het ministe rie van Buitenlandse Zaken deelt ons mede, dat de Nederlandse regering geen enkele poging gedaan heeft om uitstel te bewerken van de conferen tie der ministers van Buitenlandse Za ken van de K.S.G. die voor 30 Maart te Brussel is vastgesteld'. Reuter meldde gisteren, dat deze vergadering volgens de laatste in lichtingen uit Parjjs nog enige tijd zal worden uitgesteld. De Nederlandse re gering, aldus Reuter, had te verstaan gegeven, dat zy deze ministersconfe rentie, waarop de politieke aspecten van een Verenigd Europa besproken zouden worden, voorbarig achtte, daar de politieke plannen voor een verenigd Europa nog niet ver genoeg gevorderd waren. De Franse en Belgische regeringen zouden de conferentie nu nog niet wensen met het oog op de hangende zaken in eigen land betreffende de E.D.G. De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken deelt mede, dat dit bericht, wat Nederland betreft, bepaald niet juist is. De Nederlandse regering verwacht niet anders dan dat de conferentie op 30 Maart door gaat. Zy heeft te Parys geen enkele poging tot uitstel gedsan. Rond McCarthy is een nieuwe storm opgestoken. Thans is het echter niet de senator, die optreedt als beschuldiger, maar dc legeradvocaat Adams. Een van McCarthy's naaste medewerkers, Roy Cohn, zou pogingen in het werk hebben gesteld om een andere medewerker van de senator, David Schine, met voorrang uit de militaire dienst te krijgen. Cohn zou daarbij bedreigingen aan het adres van het leger hebben geuit, wanneer aan de wensen van hem en McCarthy niet zou worden toegegeven. Onmiddellijk na de publicatie van het rapport van Adams riep McCarthy de pers bijeen. Hij noemde de zaak-Schine een chantage-stunt van het leger, dat bevreesd was geworden voor het nauwgezette onderzoek, dat hij McCarthy tegen verschillende hoge officieren heeft aan hangig gemaakt. Een man. die zichzelf een Portori- caans nationalist noemt, is Donderdag te New York gearresteerd, nadat hij de politie, telefonisch had medegedeeld het voornemen te hebben president Eisen hower te doden. De S0-jarlgc man. José Rivera Colon, werd reeds tijdens dit'-gesprek- gearresteerd; x x Uit het politie-archief blijkt, dat Co- Ion'al eens in een krankjinnigênge- slicht heeft gezeten. Een van de leden van de sub commissie van onderzoek, de republi keinse senator Potter, nam de zaak échter anders op. Hy zei,-dat wanneer na onderzoek zou blijken, dat Cohn inderdaad bedreigingen aan het adres van het leger had geuit, onmiddellijk ontslag zou volgen. Bovendien eiste hij, dat de commissie van onderzoek onmiddellijk zou worden' bijeenge roepen. McCarthy zei, dat hij op het ver zoek van Potter niet kon ingaan, omdat hij een spreekbeurt te vervuilen had. Maar, zo zei de senator, hij kon zo aantonen, dat hij gelijk had en het Volgens zegslieden van het Indone sische ministerie van Buitenlandse Za ken heeft de regering via het Hoge Commissariaat in Den Haag per nota de Nederlandse regering verzocht paal en perk te stellen aan „illegale" hulp verlening van Nederlanders aan de be weging van de republiek der Zuid- Moiukken. De nota rept van directe en indirecte hulp en bevat-de waarschu wing. -dat een' "uitblijven'"van, maatregel len tegen die hulpverlening 'de betrek king tussen beide Janden ernstig zou schaden. 97 leger ongelijk. In zijn bezit was n.l. een verzoek van minister Stevens om het onderzoek in de kringen van het leger te laten rusten en in plaats daarvan de vloot en de luchtmacht onder de loupe te nemen. Minister Stevens antwoordde weer op deze beschuldiging. Het was onwaar, zo zei hij, dat hij ooit zou hebben voorgespeld het onderzoek van McCarthy te verplaatsen naar de vloot en de luchtmacht, of welke andere tak yan dienst van de strijd krachten ook. Ook tegen de legeradvocaat Adams bracht McCarthy beschuldigingen naar voren. Volgens de Senator was de publicatie van het rapport van Adams niets nieuws voor hem. Hy had het verwacht, omdat" Adams met publicatie had gedreigd,;wanneer het onderzoek tegen het leger niet zou worden stopgezet, ffffffff Natuurlijk heeft Adams deze be schuldiging met verontwaardiging van de hand gewezen... -'fff; Het is echter .uitgesloten, dat in deze ingewikkelde affaire een op lossing wordt gevonden. Senator Kefauver van de sub-commissie voor 'de strijdkrachten 'heeft ;n.l., voorge steld zowel Adams als® Cohn voor de commissie, van..;dè ..strijdkrachten. te verhoren';; s Mepff-za;Ijk m^té$>#ftagaan wiëx inV;dézd- -affairè liéSLÏ ^aldüs Kefauver, -want de naamvan - hef Amerikaanse leger wordt ten zeerste door deze geruchtmakende zaak be zoedeld. O Naar te Teheran wordt meegedeeld, is de Perzische oud-minister van Bui tenlandse Zaken dr. Hoessein Fa temi, naar wie sinds de val van de re- gering-Mossadêq werd gezocht, thans gearresteerd. Ook in dierentuinen is het lente. Deezels liefkozen, elkaar in het milde zonnetje. (Van onze Haagse redacteur) De- regering heeft besloten de uit nodiging te aanvaarden tot deelneming aan de tegen eind April te Genève te houden conferentie- oyer. Koreaanse vraagstukken."-..'LT',," ff: Deze mededeling" heeft minister Beyen, medé namens minister Luns gedaan in antwoord op schriftelijke vragen van de heer Fens, lid der'Twee de Kamer. Het Britse ministerie van Buiten landse Zaken heeft inmiddels medege deeld, dat vertegenwoordigers der vyf staten, die het verdrag van Brussel hebben getekend, namelijk Groot- Brittannië,/Frankrijk, Nederland, Bel gië en Luxemburg, Maandag a.s. te Londen zullen bijeenkomen, teneinde te spreken over de op de komende Geneefse conferentie over Korea: en x (Van een onzer verslaggevers) IK voel mij tiet een klein Eisen- howertje" glimlachtede* potige blonde Amerikaan gisteravond tegen de journalisten, die naar Schiphol <y.,Op het ogenblik- is het zo, dat van de huidige ioontrekkenden slechts voor m een ouderdomsvoorziening ver zekerd. is. Straks vallen allen onder de regeling. Dat Is een belangrijke 'vooruitgang. t Uiteraard zitten er ook andere as pecten aan het geval. ijDeze wet beweegt zich In de sfeer Tan het volk als geheel, niet in die van het bedrijf. Zullen de bedrijfspen sioenfondsen nu in de knel komen? Bat is 'niet gewenst en niet nodig. Het is-niet gewenst, omdat het hier gaat om een minimumregeling, die zeker aanvulling zal behoeven. Het b niet J»dig, omdat, nu de altrekregeling ver- Valt, het stichten van bedrijfspensioen fondsen aantrekkelijker wordt. ,;Een moeilijk punt blijft het vraag- ,5tuk der zelfstandigen. In de eerste Plaats kan: men zich afvragen, waarom men' iemand zou kunnen verplichten rich te verzekeren, die al op een be hoorlijke manier voor zichzelf zorgt. Daarbij doen zich twee categorieën voor. De eerste bevat degenen, die wel voor zichzelf zorgen, b.v. door vrije verzekering, maar die nog niet bovendien de last van een nieuwe 5)4 premie kunnen dragen.- Voor da Ioontrekkenden komt daarvoor loon- compensatie, terwijl het bedrijfsleven tegenover de loonsverhoging verlaging der vereveningsheffing krijgt. Maar de zelfstandige die de premie zelf moet opbrengen en ze niet steeds zai kun nen doorberekenen,, komt voor moei lijkheden. Dit punt zal zeker nader Dnder het oog moeten worden gezien. De andere categorie bevat degenen, die een zodanige maté van welstand genieten dat deze verzekering daar geheel overbodig is. Waarom dezulken te verplichten? Dit is een zeer rede lijke vraag. Want op zichzelf is hier geen reden. Men kan de zaak echter niet op zichzelf zien. Het is nl. zeer moeilijk om administratie E-technische redenen, een scheiding aan te bren gen. Terwillé van de solidariteit moet men dit dus aanvaarden. En het is ten slotte in deze gevallen niet erg dat deze verzekeringspremie er by komt. Het grote voordeel van het plan van de S.E.R. is dat het een eenvoudig en over het algemeen doeltreffend sys teem is. En het handhaaft de verzeke ringsgedachte. - waren gekomen, om de smartest airman of the year" te zien. Ondanks het feit, dat je zoiets b\j de Ameri kaanse luchtmacht in Engeland alleen maar wordt, want je moet altijd een messcherpe vouw in je uniformbroek hebben, altijd je tanden poetsen, al tijd je bed goed opmaken, altijd om zes uur opstaan en altijd schoenen- met glimmende neuzen dragen, viel het ons wel mee, die 22-jarige Johnny le Strange. Gedurende twaalf maanden heerste er een felle competitie onder de 8000, man nen van de Amerikaanse luchtmacht op de grote basis Burtonwood bij Man chester, want uit de twaalf netste sol daatjes, die uitgekozen werden, zou er een gaan strijken met de fel begeerde beloning: een maand volledig betaald verlof in Amerika. "Js en nu zit ik hier" zei Johny gis teravond, want hij gaat In Juni voor goed terug naar zijn stadje in New Yer- sey. waar hij een kruidenierswinkel zal heginnen. Hij was met zijn vrouw 'Blonde Beppy" die hij op een feesc- avond in Manchester had leren kennen on de onderofficieren van de luchtmacht, die anders zijn maand verlof betaaM zouden hebben, vonden dat de twee gelieven dan re;,ar een uitzrsteldr hu welijksreis van zeventien dagen door Europa moesten maken. Als een Eisenhower in de dop werd hij gistermiddag op het vliegveld van Manchester uitgeleide gedaan door de Amerikaanse- commandant, een ere wacht 50 sergeants en de complete staf muziek. "Het is. dat Amsterdam op het programma stond, maar eigenlijk vind ik het hieT nog te koud. Het meest verwachten Beppy en ik van Nice e:i ach. Rome. Brussel en Zurich zullen cok wel de .moeite waard zijn." Daar mede was het onderhoud wat, hem be trof, afgelopen. Bèppy sloot de grote bos, tulpen,-die. zij van.Milya Mary v.d; Veen had gekregen, zorgzaam, in haar, armen en daar 'gingen zij. - Het netste soldaatje van het jaar en zijn piep jonge vrouw.* In' twee dagen - Amster dam doen. Na de Belgische Kamer beeft thans ook de Belgische Senaat het wetsont werp huodende goedkeuring van het verdrag der E, D. G. goedgekeurd en wel met 125 tegen 40 stemmen bü 2 onthoudingen. Een motie van de socia listische senator Rolin om de stemming uil te stellen, werd eerst verworpen. De Kamer keurde gistermiddag de ontwerpverklarlngen betreffende her ziening van de grondwet goed. hetgeen automatisch dc ontbinding van het parlement betekent. Op 11 April zullen in België nieuwe verkiezingen worden' gehouden. De Westduitse „senaat", de Bundesrat. zal 19 Maart beginnen "met een debat over de grondwetshervorming, welke de regering het recht geeft de dienst plicht in te voeren. Het amendement dat tevens bepaalt, dat er ir. het E.D.G.- verdrag niets in strijd is met de grond wet. werd 26 Februari door de Bundes tag goedgekeurd. Nederland heeft, zo als bekend, het E.D.G.-verdrag reeds ge ratificeerd. Thans moeten nog West-Duitsland, Luxemburg, Italië en Frankrijk het F. D.G.-verdrag ratificeren. (Van onze Haagse redacteur) Reeds geruime tijd worden tussen Nederland en de Verenigde Staten be sprekingen gevoerd over de verdedi ging van de Nederlandse Antillen, waar bij vooral de beveiliging van de in dustrieën .de aandacht heeft. Minister Kernkamp deelt hierover thans aan de Eerste Kamer mede. dat momenteel op diplomatiek niveau van gedachten wordt gewisseld over een politieke ba sis waarop militaire besprekingen in zake samenwerking bij de defensie van de Nederlandse rijksdelen in het Caraï- bisch bekken zouden kunnen worden gevoerd. De eerste secretaris van de door communisten geleide S.E.D. te BerlUn, Alfred Neumann, heeft Vrijdag tot een „bulten parlementaire massastrijd" tegen de Westlierljjnse overheid opge- geroepen. Op dé conferentie van afgevaardigden van de S.E.D. zéide Neumann dat de Westberlijnse arbeiders nu bereid zyn tegen de oorlogspolitiek van Adenauer to gtrjjdea; De Italiaanse premier, Scelba heett medegedeeld, dat hij spoedig een ratifi- catie-wetsöntwèrp zal indienen. President Eisenhower heeft 'gisteren een communiqué uitgegeven, waarin hij o.m. zegt: i.Ik' heb zojuist - vernomen dat België met het besluit van zijn Se-: naat vandaag de parlementaire proce cure, die tot dé ratificatie-van-.het ver drag tot stichting van "de E.D.G. leiritj voltooid heeft," Aan' een van' de belang rijkste voorwaarden, die essentieel zijn voor de waarborging van een- duurzame vrede zal voldaan zijn, wanneer een verenigde en derhalve 'krachtige' Euro- pese gemeenschap gevormd; zal zijn. Ik ton dankbaar, datgestadig voortgang op de weg naar dit döel wordt ge maakt". - Grote gebieden van de Ver.-Staten zijn gisteren doorstormen, sneeuw, stof en hagel geteisterd. De Rocky Mountains en de Great Plains in het Midden-Westen en 'Westen des lands kregen een sneeuwstorm te ver- doren. Tc McCook in Nebraska staakte de „Burlington Railroad" het personenver-, voer totdat de storm in de nabijgelegen staat Colorado was gaan liggen. Véle transcontinentale treinen kregen vertra ging. - Indo-China te volgen tactiek. De Ge neef se besprekingen over Korea zul- len vermoedelijk door vertegenwoor digers der vier eerstgenoemde mogend heden worden, bijgewoond. De besprekingen over Indo-China zullen slechts - door Britse en- Franse vertegenwoordigers worden'/bij géff woond. Dit vraagstuk, zal _dus jtêLon-? KdeA.waar'srt\ynlijk,;/niebl-irv.d - De" ■jbésprëkfrigëri - fëyLohd twée*'tot,::drié:i'dageh''durèn^«s®f§5",,'I" Het oörspronkelijke hoofddoel van het verdrag, van, Brussel, namelijk het nemen van gemeenschappelijke ^verde digingsmaatregelen; wordt reeds sinds lang vervuld; door het Noord-Atlan tische Verdrag. De vijf „Brusselse sta ten" houden echter nog steeds op ge zette tijden bijeenkomsten ter bespre king van hun buitenlandse politiek. Zo is een 'dergelijke bijeenkomst voor af gegaan aan de recente vier-mogënd- hedenbesprekingen te Berlijn. De permanente ondercommissies ■voor culturele en arbeidszaken der „Brusselse Vijf" zuilen op de Londen- se bijeenkomst verslag uitbrengen. Groot-Brittanriië; zal. op de Londerise besprekingen worden vertegenwoor digd door SirFrank Roberts, onder minister van Buitenlandse Zaken en de voornaamste politieke raadgever der Britse delegatie naar de te Berlijn gehoudenbesprekingen der „Grote V.ier!'.- - - ■- H ET Landelijk Studiecentrum voor L Vrouwelijke Anti-Revolutionnai- ren, in de wandeling genaamd Scevar,'^ houdt op 18 Maart a.s. te 10.30 uur-tëil Utrecht een conferentie tin het gebouw van Kunsten en Wetenschappen-l-"' De naar ons ge vielen onwellulden- de naam ten spijt, willen wij deze cón-'; ferentie bij onze A.R. lezeressen gaar--?.* ne warm aanbevelen." jjE.lP Want met deze conferentie wordt beoogd de groeiendé belangstelling en de onderlinge band van de A.R. vrou-.- wen te versterken.' De heer H. Algra zal des morgen*/? spreken over „Overheidsbemoeiihgffn-ji; verband mét'het gezin". - .\"i" Eh ih de namiddag zal het vraagal stuk van „Gelijkwaardige belóning|| Vin gelijke arbeid voor mannén eriif vrouwen",een zaak, die tegenwoor- "-' dig levendig de belangstelling geniet ff worden béhandéld. Dit z'ai niet ge- schieden in de vorm van een redevoe-'./yf.^Sgö ring, maar in die van een podium-gè- v, sprèk. De toehoorderessen beluisteren'-; dan dus een discussie, hetgeen ;uitWé;' aard veel levendiger.is .dan eenrédé-ff'- voering;' l'tsty Wy willen daarom deze confer en tie" 'isgjS. hartelijk aanbevelen. Den toegang»-,'- jg kaart a 2.50 is aan de zaaJ veiteüa-^Élfli baar. Bü Koninklijk Besluit is thans het M gezantschap der. Nederlanden .te Sfedrid, tot - een ambassade'; verheven. terwülxSjilpF tevens ar. W. C. graaf-, van-.'RechteréhföM^H Llmpurg te --Madrid, is /benoemd buitengewoon en gevolmachtigd - amhM-A-'- lx», sadeur- 'aldaar. Anthony Nutting, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, zal de deler gatie-leden een noenmaal aanbieden. van, tuig. Het jachttoestel was daarop naar1 Het Amerikaanse ministerie Buitenlandse Zaken heeft bekendge maakt, dat boven Europa twee Ame rikaanse militaire vliegtuigen zijn aangevallen, maar dat de toestellen veilig zyn geland. Behalve het feit, dat een der vliegtuigen, in de staart was getroffen, waren geen bijzonder heden aan het departement' bekend gemaakt. Het ministerie .van Defensie deelde mede,-dat volgens door de marine ont vangen berichten de twee toestellen èen gewone oèfenyiucht maakten. Tevoren had'de .Westduitse politie te'München verklaard, dat een Tsjecho siöwaaks jachtvliegtuig van het type Mig boven Westduits gebied bij de Het zachte en zonnige voorjaarsweer wordt thans verdreven door een koude luchtstroom uit het Oosten. Reeds gis teren drong de koude lucht het Noor den en Oosten van het land binnen, hetgeen gepaard ging met tempera tuurdaling. In de Noordelijke provin cies was het 's middags enkele graden boven het vriespunt. In het Zuiden wee« de thermometer echter nog twaalf graden. De koude lucht breidt ilch thans over het gehele land uit, waarbij ook de bewolking toeneemt. Neerialag van betekenis wordt echter niet verwacht. Waarschijnlijk zal het koude weer met een edarele Ooetenwiud nog enige-de gen aanhouden. Boven Scandinavfë stijgt de lucht druk langzaam, terwijl in Zuid-Frank rijk de barometer geleidelijk daalt. In" verband daarmee "neemt de Oostelijke luchtstroming in kracht toe. In Polen en Duitsland schommelt de tempera tuur ook overdag om het vriespunt. Later kunnen enkele opklaringen voorkomen, waardoor de temperatuur overdag iets stijgt, 's Nachts moet op temperaturen even beneden-het vrles- ppnt gerekend worden. - Tsjechisch gebied verdwenen,: terwijl/ het aangevallen vliegtuig, dat door ;ëéiif§ ander toestel werd vergezeld, zijn reis® in Zuidelijke richting vervolgde. r Volgens radio-Praag hééft de Tsie- choslowaakse regering by de Ameri-'i kaanse ambassade te Praag krachtig geprotesteerd tegen een „schending van Tsjechoslowaaks gebied door twee' Amerikaanse vliegtuigen". Een Tsjechische jager had de Ame-'ï rikaanse toestellen bevel; gegeven volgen en, toen deze order niét werd S opgevolgd, van zijn wapens. gebriiUcJ: gemaakt.' De opperbevelhebber van de NAVO-*; strijdkrachten in Europa,, generaal® Gruenther, verklaarde te Omaha in de Amerikaanse staat. Nebraska, dat /het gebeurde een nieuw^bewijs vormt, dat de Sowjet-bedoeimgên ten aanzien van de „vrije wereld" niet veranderd rijd;// Hij zeide, dat de aanval in strijdwas met „de Sowjet-campagne om aan te'-' tonen. dat er geen gevaar VolgensAmerikaanse functionaris-^; sen in Duitsland en Oostenrijk behpor-*^ den de twee vliegtuigen tót., de zesde Amerikaanse Vloot, die in de Middel- landse Zee is gestationneerd. Zyhad-'$/i|^|® den deelgenomen aan manoeuvres.' Ge-f noemde functionarissen waren van oor-i deel, dat de toestellen klaarblijkelijk/ uit de koers waren geraakt Zy kón- - den niet zeggen, of er onder de be-® manningsleden gewon.den waren, <*y -Iff Drie myl van de hax'en van Bombay is vanochtenr de 800 ton metéiKie In-'¥ffi;?? diase vrachtboot „Janaki" gekapseisd.''^.®:; Achttien leden van cie bemanning kon.-./- den worden gered. Twintig opvarendenü'?-f wordennog--vernüst/';"'fffff|^g:isfii';#?Sf'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1