Monument te Eede door Koningin onthuld CONFLICT SPITST ZICH TOE TWEE VIERLINGEN in STMIJEN en LEERDAM 1 Grote dag voor Ze euwsch-Vlaanderen LUID TOEGEJUICHT OP TOCHT DOOR ZEEUWS GEBIED Moordaanslag op Fatemi mislukt Reserve-Marechaussee Drie leiders ontslagen Ondisciplinair gedrag LONDEN GEEN HOFSTAD MEER? Verkiezingen in de Sowjet-Unie Personenauto reed te water; twee inzittenden verdronken HAANDAG 15 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2721 Weerbericht m Alleenwonende dame te Baarle Nassau vormbord Verhuizing overwogen naar Windsor Castle Vietminh-aanval op Dien Bi en Phoe De jacht op de Hollandse Nieuwe begint weer Grootste tanker ter wereld in Rotterdam Naguib weer militair gouverneur van Egypte tr, Compromis gezocht in Kenya Naar een nieuwe Franse kabinetscrisis?" MSHffi (Van een onzer verslaggevers.) Zelfs de marechaussees, die neigen jaar geleden H.M. Koningin WaKieLmina begdeidden,. toen zij na vijf jaar ballingschap in het 'dorpje'Eeaé weer'voet op Nederlf®dse 'grond zette»- stonden -Zaterdag middag achter het monument opgesteld, dat dit historisch ogenblik in steen bewaard. Naast dit gedenkteken hadden zich een padvmdster en een pad vinder in stramme houding opgesteld, welke laatstgenoemde jonge man bibberde van'de koude. Zijn blote armen èn knieën zagen blauw. De Koningin, die het gedenkteken precies één minuut voor half één het tijdstip, waarop Haar Moeder 13 Maart 1945 over de hier met meel rokken grenslijn BelgiëNederland, reed, zwijgend onthuld, sprak er. op d.e dag tot de Haar begeleidende commissaris jhr. M. A. F. C. de Casemhroot, dat zij medelijden met die padvinder, had gekregen. Gedenksteen Triomftocht Vliegramp bij Singapore Twee Nederlanders onder de 33 doden Franse landen in Annam Solidair Slachtoffer van „Argus" gevonden Friesland Tussentijdse verkiesing Bo^jtrdanu Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 r~ ~v"' Klachtendienst abonnementen 1830—19.30 uur Zaterdags 17—18 uun Telefoon 115700 VOtanvenhage: Huygensplein 1 Postgiro «4867 Redactie: TeL 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 393286 achiedem: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 18 cent.' Verschijnt dagelijks. - - - 11 i i i met Directie: O. A, KEUNESTG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. MINDER WIND. Zwaar bewolkt en nevelig met later plaatselijk opklaringen. Droog weer. Matige tot zwakke wind. tussen Noordoost en Noord. Overdag let» minder koud. Hoofdredacteur: Dr. 3, A. H. 3. S. BRUINS SLOT Toen- de Koningin bij bet monument «inkwam, hebben twee oorlogswezen. Marjan de Sitter en Piet van Gassen, de Koningin een ruiker anjers aange boden. - - Weer werd het Wilhelmus gezongen, .zoals negen jaar geleden, maar nu meit moziek van de Kon. Aardenbiirgse Fan fare, "(sinds; vier jaar behoort Eede bij Aardenburg),' nu door schoolkinderen, ióér, door één handvol verraste burgiers. die schielijk door de omroeper Van den Broedse waren bijeen: gegorwd enover de tramrails uit htm kapot geschoten huizen gestroomd waren. Burgemeester .1 A. M. C. van Dongen (herinnert u zich nog Sjef van Dongen, achter'de hondenslee in het Poolgebied?) herdacht bij het standbeeld, dat ontroe rende moment voor H.M. Koningin Wiï- iwimina en voor de Eedense bevolking, au negen jaar geleden. Hij herdacht ook degenen, die de vrijheid van hun vader land, waarvoor zij gevochten hadden, niet hebben mogen beleven. Naast de Koningin stond de gouverneur van Oost-Vlaanderen de heer van de Boogaarde, die Z.M. Koning Boudewijn vertegenwoordigde.iHij, was in rijk met goud bestikt. ambtscostuuro, waarover «en cape met fluwelen kraag. Jhr. De Caserabroot was ook in ambtseostuum, maar hij trotseerde het koude weer zon der'cape, en hield zijn steek onder zijn »nn. ,Jk kan goed tegen de kou" zeide hij tot de Koningin. 1 Van hen, die-toen met Koningin Wilhel mmade, grens overstaken waren o.a. nu aanwezig ..generaal Kruis, vice-admiraal Siot; en< kolonel Van Leeuwen, destijds mantiem commissaris in het Gewest. Even-hiervoor was de Koningin in het huis van notaris "J. Mijs te Oostburg ge weest, waar Haar Moeder op die gedenk waardige dag Haar intrek had genomen. Koningin Juliana onthulde hier een inge metselde steen met het opschrift: „Bij de terugkeer van H.M. Koningin Wilhel- mjna op 13 Maart 1945 in Haar land was dit het eerste huis in bevrijd Nederland, dat zij bezocht. Deze steen is onthuld op 18 Maart 1954 door H.M. Koningin Juliana." Met het wegtrekken van een vlag heeft de Koningin deze plechtigheid verricht, ■•5?,.®*» kort welkomstwoord van notaris Mils. In gezelschap van de Koningin was ookhaar Groot-Officier Voor Speciale flensten, baron Baud,, die destijds Ko ningin Wilhelmina in de rang van ko lonel; als adjudant diende, foor het bevlagde Aarden/burg, door oen haag van jonge sparren, onder een ereboog, werd naar het Fatronaatsge- oonw gereden, waar do Koningin met Oen tachtigtal gasten aan een Zeeuwse koffiemaaltijd aanzat, waar onder meer gebakken -paling wërd opgediend. Ook minister Keel was hier, een aantal ourgemeester van omliggende gemeen ds, 'oud-verzetstrijders, familieleden van gesneuvelde illegale werkers en de beeldhouwer van het monument P. .■■Hoovers.. vIn. «en korte toespraak heeft de nomngia namens Haar Moeder hier in oet bijzonder verwelkomt de „reünisten ven die historische dertiende Maart 1945. T?;De Koningin was des morgens per sp» Oale boot, ae Oosterschelde, in Breskens Aangekomen, waar de bevolking, toen zij de boot met de Koninklijke standaard in top, zagen naderen, haar-al bij voor baat toejuichen. Na hier verwelkomd te zijn door burgemeester Eekhout. reed het gezelschap in de richting van Oost burg langs 'Wilgenhof; een woonoord van Ambonezen, die in het bijzonder de Koningin toejuichten. - - In het gemeentehuis te Aardenburg.is de gouverneur van de Koning van België aan. HM. voorgesteld. Na het noenmaal heeft de Koningin verschillende plaatsen in Zeeuws-Vlaan- deren bezocht,, zoals Waterlandkerkje. XJzendijke, Philippine, Driekwart en Sluiskil. De onderscheiden burgemees ters hebben haar. daar weikóm geheten; In Terneuzen, waar schier de gehele burgerij leek te zijn uitgelopen, en zich. rond om het gemeentehuis had verza meld, heeft burgemeester Teilegen H.M verwelkomd, waarna de heer Bakker, hoofd van de afd. Domeinen, de Koningin een uiteenzetting van de polderplannen heeft gegeven. De Koningin gebruikte hier een kopje koffie, om daarna'haar' réis te vervolgen; naar Zeedorp, Walsoorden, Duivenhoek. De Paal en Kloosterzande. Onderweg werd de Koningin bij Zeedorp door de eigenaars van de boerderij „De Kraak" bloemen aangeboden. Hier bracht zij als Prinses haar eerste bezoek aan Zeeland en is toen gefotografeerd in Axélse klederdracht. In Eede teas koningin Juliana verge zeld van de commissaris der Koningin, jhr. mr, A. E.,C. de Casembroot (links) en de burgemeester vnn Aardenburg de heer Sjef van Dongen. Zaterdagmorgen b dcT 67-jarige mej. A. Martens, wonendeaan de Nieuw- straat té Baarle Nassau op'gruwelijke wijze vermoord in haar woning aange troffen. Vrijdagavond is mej. M., een alleen wonende vrouw, vanwie bekend was, dat zij enig vermogen bezat door enkele buren bezocht. Toen Zaterdagmorgen de bakker op zijn herhaald kloppen geen gehoor kreeg, ging hij met enkele omwo nenden op onderzoek uit. Men vond de achterdeur niet afgsloten. Mej. M. werd met diepe snij- en slag wonden In de keuken aangetroffen; De levensgeesten waren geweken, De misdaad moet zijn gepleegd met een bot 'voorwerp, getuige de sneden en andere wonden aan gezicht, hoofd en hals. Bij verder onderzoek bleek, dat in de slaapkamer het bed was omgewoeld en de linnenkast overhoop gehaald. Vermoed wordt dat de dader (of daders) heeft (hebben) gezocht, naar geld of gelds waardige voorwerpen. De Rijkspolitie meent reeds aanwij zingen in r een bepaalde richting te heb ben. V, Overal langs de weg is de Koningin met gejuich ontvangen. Slechts hier en daar kon even worden gestopt, om bur gemeesters gelegenheid te geven een enkel woord te zeggen. Een ingelast uitstapje bij IJzendijk* was een bezoek aan de Braakmanpolder, welke van dc d(jk af door HM. werd be keken, waarbij de burgemeester van Biervliet een uiteenzetting gaf. In Kloosterzande is de Koningin ook op het gemeentehuis ontvangen, om daarna een privé-bezoek te brengen aan de wo ning van Haar Kamerheer in Buitenge wone dienst, baron H. A. A. Collot d'Escury. Van hier is het gezelschap in snelle vaart naar Perkpolder gereden, waar de „Oosterschelde" gereed lag om H.M., die de tocht in de auto van Haar commissaris had gemaakt, weer naar Hoedekenskerke te brengen. Aan boord van het schip gebruikte de Koningin de maaltijd. Om ongeveer acht uur kwam de Koningin in Hoedekenskerke aan. Hier stond het zwart van de mense, dien stond het zwart van de mensen, die H.M. hartelijk verwelkomden. Burgemeester mr. Stieger kon hier on verwacht zijn verloofde, mej. Van Waes,' aan HM. voorstellen, die de Koningin zich herinnerde van en werkbezoek in Kruiningen, waar mej. Van "Waes toen maatschappelijk werkster was. ,De koude Zaterdagavond "heeft niet kunnen verhinderen, dat van hier tot aan Goes velen de komst van de Koningin hebben afgewacht. Vooral in Goes stond het zwart van de mensen, die spontaan het station binnentrokken, tot dicht bij de Koninklijke trein en ie Koningin een uitgeleide deden, als stelden gezien. Om half negen vertrok de Koningin naar Soestdijk. Twee Nederlanders zijn .Zaterdag om het leven gekomen bij het veron gelukken van de Britse Constellation „Belfast'.' op het vliegveld Kallang bij Singapore. Alle" 31 passagiers en één. lid van de 'Britse bemanning vonden onmid dellijk de dood. Een tweede licB van de bemanning, de 23-jarige stewardess Josephine Butler, is gisteren in het ziekenhuis, aan brandwonden overle den. De Nederlanders waren de heren G. Hoffman, vertegenwoordiger van de Borneo-Sumatra Maatschappij te Kucheng in Brits West-Borneo en de heer P. Nieuwland, een 31-jarige em ployé van dé BJP.M. te Djakarta, die met verlof op weg naar Nederland was. De vroegere Perzische minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet- Mossadegh, die Zaterdagmorgen gear resteerd werd, is 's middags door een menigte van ongeveer 200 personen aangevallen en door een man met een dolk bewerkt, toen hij van het bureau van de militaire gouverneur overge bracht werd naar de gevangenis. Hij heeft een bloedtransfusie gekregen en zijn toestand is goed. Na een jacht van zes maanden waren politiemannen er in geslaagd de. 35-jarige Fatemi, die als vermom ming een lange baard droeg, in een armoedig kamertje te Sjemiran, waar hij sliep, te arresteren. Onder bedrei ging met een pistool.werd Fatemi in pyjama bij zijn overbrenging naar het bureau van de militaire gou verneur gedwongen 'luidkeels „Lang leve de Sjah" te roepen. Toen Fatemi weer buiten kwam om met een jeep overgebracht te worden naar de ge vangenis, stond èeh menigte hem op te wachten, die schreeuwde: „De dood aan deze verrader". Voordat er versterkingen voor de machteloze wachten waren aangeko men, had Fatemi reeds enige steek wonden opgelopen van Sjaaban Dja- fati, leider van de „Fedehan Sjah". Kort daarop, slaagde, men er in hem te ontzetten en hij werd in allerijl naar een militair ziekenhuis overge bracht. Er zijn nu nog vier medewerkers van ex-premier Mossadegh voort vluchtig! Op Fatemi's hoofd stond een prijs van bijna 11.000 gulden. (Van onze correspondent) Drie leden van de topcommissie der vrijwilligersorganisatie van de reserve-marechaussee hebben ongevraagd eervol ontslag gekregen in ver hand met hun optreden in het conflict tussen de vrijwilligers van de reserve- marechaussee in de Noordelijke provincies en de militaire leiding van dit vrijwilligerskorps over de taak die de reserve-marechausse in tijd van oorlog heeft. van de drie ontslagenen een brief ont ving van de commandant, waarin zijn voorbeeldig optreden als militair werd geroemd en waarin hij werd verzocht de vierde afdeling te vertegenwoordigen bij de herdenking van de verjaardag van H.K.H. prinses Marijke. Zonder enige waarschuwing is het dnetal thans ontslagen, maar het zal tegen dit ontslag in beroep gaan bij de Kroon. Het ontslag is verleend wegens on- dlsciplinair gedrag. Daarmede wordt gedoeld op het optreden in verband met de grieven welke er reeds ge ruime ttfd onder veel reservisten leven. Op een te Assen gehouden bespre king hebben de drie ontslagenen, de voorzitter, van de topcommissie, de heer G. Pit Jr. te Bmmen, device- voor zitter dezer commissie, de heer A. H. Algra Jr. te Leeuwarden en de heer P. Boorsma te Leeuwarden hun bezwa ren naar voren mogen brengen. Zij heb ben dit gedaan en er is toen op htm optreden geen aanmerking gemaakt Merkwaardig is, dat onlangs nog een Het Britse Zondagsblad „The People" bericht dat plannen Kin de maak rijn om' het gehele hof van de konink lijke familie, van Buckingham Palace over te brengen haar Windsor Castle, .40 kilometer Westwaarts van Londen. Het blad zeide dat er een eind zal komen'aan het 115-jarig bestaan van Buckingham. Palace als koninklijk pa lels als koningin Elizabeth na baar te- rugkeer in Groot-Brittannië in Mei de plannen goedkeurt. Alle Britse mo narchen, behalve koningin Victoria, Melden'niet ivan'Buckingham Palace met zijn 690 kamers, 10.000 ramen en 500 man personeel,;;. Dé.vader van de koningin,!George Vl,; noemde :hetf een „ijskast": George V zeidei dat het teert goed v hotel zóu -zijn; als hetwerdX,bpSewann'd" en Edr ward VU noemde het „een graf". Volgens „The People" zal het paleis, als de plannen doorgang vinden, voor het publiek worden opengesteld, be halve de koninklijke particuliere suite. Autoriteiten aan het hof zullen voor stellen dat zulke weelderige apparte menten als de „witte en gouden" 'staatsbaizaal, de Spaanse suite, de Or- léans-suiie en de Camarvon-kamer tegen betaling voor het publiek wor den opengesteld, zodat de onderhoud» kosten kunnen worden gedekt. De koningin en de hertog van Edin burgh zouden meer bewegingsvrijheid willen hebben en een gezond huis op het platteland wensen voor hun kinde ren, prins Charles en prinses Anne. Op Windsor Castle wordt een nieuwe in gang gebouwd waardoor de koninklijke familie zou kunnen binnentreden en weggaan zonder te worden gezien. „The People" voegde er aan toe dat de plannen voor een atoombom-schuil plaats bijna klaar zijn. In de loop van de nacht van Zaterdag 'op Zondag zjjn 30.000 man Vietminhtroe- pen de aanval op de omsingelde bergves ting Dien Bieb Phoe, 300 km ten Western van Hanci, begonnen. De Vletminh-troe- pen zijn er Zaterdagavond In geslaagd vaste voet te krijgen in de buitenste ver dedigingsgordel. Het bolwerk Dien Bien Phoe, die de oude „opiumweg" van Zuid-China naar Loeang Prabang afsluit, wordt verdedigd door Franse luchtlandingstroepen en uit sluitend door de lucht bevoorraad. Inmiddels ie wel gebleken dat door deze gang van zaken het conflict zich toespitst en dat vele reservisten, zich solidair zullen verklaren met de drie ontslagenen en hun ontslag zuilen in dienen. Het wordt zelfs niet onmogelijk ge acht dat ook vele beroeps-marechaus sees, die slecht te spreken zijn over de onduidelijke taakomschrijving, in ver band met deze ontwikkeling, ontslag zullen nemen en trachten over te gaan naar het landleger of de burgermaat schappij. Zaterdagmiddag is een bijeenkomst ge houden en verscheidene klasse-over sten hebben toen besloten voorlopig de oefenavonden niet meer bij te wonen. Op initiatief van „Steun Wettig Gezag Groningen-Drente" wordt 10 April in Groningen een vergadering gehouden en nadien zal men bepalen in welke vorm het ontslag zal worden ingediend. Ook wanneer de commandant van de reserve-marechaussee, luitenant-kolonel G. J. H. van Geldrop, deze bespreking met zal bijwonen (hij zou namelijk reeds hebben medegedeeld hier niets voor te voelen) dan zal de vergadering door gaan. De vrijwilligers van de reserve- marechaussee zullen dan handelen, naar de adviezen van het provinciaal bestuur oWG Groningen-Drente'.. Zondag hebben de ongeveer];; 120.000.000 kiezers van de Sówjet-Unie V gekozen voor de 1.331 afgevaardigden naar de opperste Sowjet men ver- wacht, dat 99 procent van de kiesge rechtigden opgekomen zijn. De dag;; werd ais een nationale feestdag ge vierd en overal hingen de vlaggen uit! In ieder district was slechts een can- didaat. Men kon een negatieve stem']- uitbrengen door een andere naam in 4 te vullen of het stembiljet blanco in de bus te werpen. ..-r Bij een bezoek aan zes willekeurige stemlokalen in Moskou, zo seint Reu- r' ter, bleek, dat de stemmers geheel vrij' waren een negatieve stem uit te bren- gen, zonder dat hun identiteit bekend werd. Er waren stemhokjes met pot loden, om de naam van de candidaat te kunnen veranderen. De eerste kie-, V zers. echter maakten .geen gebruik van de hokjes, hoewél sommige ambtena- -; ren er zelfs op aandrongen, - v De stemlokalen waren met planten, bloemen, vlaggen en spandoeken ver-; sierd. Door de straten reden geluidsatiio's met muziek. Westerse correspondenten brachten vrijelijk bezoeken aani. de stemlokalen en werden vriendelijkste1'"., woord gestaan door de voorzitter». (van onze correspondent) Naar w{j vernemen ligt het in het voornemen i» de nacht van Maandag 24 op Dinsdag 25 Mei a.s. de Neder landse haringvloot weerzee te doen kiezen voor de jacht op de Hollandse Nieuwe. Men verwacht dat dan op 28 Mei de eerste nieuwe haring aan de markt zal worden gebracht. De datum- voor het uitvaren die op een dezer dagen gehouden vergade ring van het'bedrijfschap voor Visse rijproducten werd vastgesteld, zal nog bij verordening offcieel worden afge kondigd. /Vlaggetjesdag" zal op Zaterdag 22 Mei worden gehouden. In de vier vis sersplaatsen Katwijk, Schevenir.gen, IJmuiden en Vlaardingen zijn reeds plaatselijke comité's aan het werk met de voorbereiding van de feestelijkhe den. Het accent zal dit jaar op IJmui den liggen. Voor Scheveningen staat weer de traditionele vlootschouw op het programma. Door motorrijder aangereden. Op de Beijer- landselaan zijn gisteravond twee oversteken de meisjes door een motorrijder, die met grote snelheid reed. aangereden. De motor rijder en de meisdes. de 15-jarige A. K. uit de Egstraat en de 16-jarige J. S. uit de Rosestraat. zijn met verwondingen naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. Het grootste tankschip ter wereld; de „Tina Onassis", werd hedenmiddag op de Nieuwe Waterweg verwacht. Het 45.000 brt metende schip is met een lading olie voor de B.P.M. op weg naar Pernis. De „Tina Onassis" is door de maat schappij Howaldt te Hamburg ge bouwd voor de uit Griekenland afkom stige reder Aristoteles Onassis. Eind November 1953 vertrok het naar de Perzische Golf voor haar eerste reis. In Mei zal een zusterschip gereedko men. Gisteren is in de Nieuwe Maa3 ter hoogte van de Rotterdamsche Droog- dokmaatschappij het stoffelijk over schot gevonden van de 61-jarige C. Rietdijk gewoond hebbende te Rotter dam. R. was kapitein van de sleepboot „Argus" van L. Smit en co's interna tionale sleepdienst ie Rotterdam, die enige tijd geleden op de Nieuwe Maas werd overvaren, waardoor zij kapseis de* en zonk. Zoals bekend werden vier van de zes verdronken opvarenden in de sleepboot gevonden, toen het schip was geborgen. Een der slachtoffers wordt nu nog vermist. Ook in de kringen van het .instituut Steun Wettig Gezag knnnen dan moei-: ljjklieden ontstaan, want het bestnnr in Friesland denkt er blijkens uitlatingen aan de ontslagen leden van de topcom. missie anders over dan dat van Gro- nmgen-Drente. Het. Friese bestuur is het .namelijk lang niet eens met het optreden van de topcommissie en is van oordeel dat deze de grieven niet naar buiten had moeten brengen. Ze zou zo wordt haax ver weten thans afbreken wat met vijf jaar propaganda is opgebouwd. Inder daad, zo antwoordden de drie leden, van de topcommissie, maar dat is dan de schuld van Steun Wettig Gezag, die wel de reservisten heeft geworven, maar zich verder nooit om hun lot heeft bekom merd en niet op de hoogte was van hun grieven. Dinsdag zal te Leeuwarden het pro vinciaal bestuurSWG-Friesland ver gaderen, o.a. over deze kwestie eri dan zal wel blijken of Inderdaad twee pro vinciale afdelingen in dit conflict tegen over elkaar komen te staan. President Naguib heeft krachtens een Maandag gepubliceerd decreet de :.functiës4, van militair gouverneur van Egypte -, weer aanvaard..-;'. Deze functie berustte bij luitenant- kolonel Nasser, toen hü in het begin': van de maand gedurende enige dagen premier was, r Naguib is thans weer president, pré- mier en militair gouverneur. De Egyptische regering bestudeert een verzoek van de Sowjet-Unie om. j. de wederzijdse legatiestotambassades' te., verheffen. De Sowjet-Unie is de -enige'? jrote mogendheid, .die te: Cairo niet;-; door een ambassadeur is vertegenwoor-' J' digd. -■ Naguib heeft thans alle bevoegdheden, die hij vóór de interne strubbelingen .vaat het revolutionnaire-bewind bezat,;her-:; kregen. Zijn macht is zelfs nog toege-, nomen. Wanneer" dé Egyptenaren. in; Juli Keeni:: grondwetgevende vergadering kiezen;, zullen zij tegelijk antwoord gevéh opide; vlgende. vragen: .j. i v. 1. Keurt, u het republikeinse stelsel; ■goed?.'.; a. Gaat u .accoord met het beginsel-van';, - beperking van v de omvang;; der. land-,, goederen? Het revolutionnaire bewind is derhalve;; van plan de.fundamentele doelen,van de; 'revolutie,- dóórmiddel van. een xeferètU; dum ëen; wettelijke grondslag té geven," "zodat deze in de komende grondwet-]: gevende vergadering; geen yoorwesjTtvan debat'behoeven te zijn. J - 1 De Britse minister van '- koloniën' Oliver Ly ttelton heeft de Afrikanen van Kenya gisteren een extra "zetel :in.K" de voorgestelde raad van minister» een uit vertegenwoordigers vanKyer-;.' schillende rassen bestaand f^ernkabi-; net" van de huidige wetgevende raad toegezegd, mits.de Europeanen'.: eveneens, een extra-zetelkrijgen. Vannacht omstreeks kwart over een is een personenauto met twee inzitten, den van de Wecsperzijdc te Amster dam, pardoes in de Keulse Vaart ge reden. De politie die onmiddellijk werd gewaarschuwd, ontdekte eerst na drie kwartier dreggen de op zijn kop liggende wagen. Met behulp van een takelwagen van de brandweer bracht men de auto op het droge. Voor beide tot dusver nog niet ge- identificeerde inzittenden, een circa dertigjarige man en een even oude vrouw, kwam de redding evenwel te laat. Beide slachtoffers zijn overge bracht naar het Wilhelmina-gasthuis in Amsterdam. De radio-artist Jan de Cler, die met zijn wagen op de Weesperzijde reed en uit de richting Utrecht kwam, zag als eerste de personenauto, komende uit tegengestelde richting, onverwachts de vaartinryden. Hij alarmeerde .ter-K stond de politie, waarna zijn collega Rijk de Gooyer met een andere burger en twee politieagenten te water sprong om te pogen de inzittenden te bevrij den. Geen der redders is er evenwel in geslaagd de auto in het water te] ontdekken. Eerst na ongeveer drie kwartier vond de politie- de wagen in? het midden van - de vaart. V-;;? Ryk de Gooyer werd door het ijs-,; koude water bevangen en is later in het ziekenhuis op verhaal gekomen. De heer T. Versloot aan de Diejdijk te Leerdam is eigenaar van de Zuid- Hollandse kampioen geit Joke (S.-493). Dezer dagen deed Joke wat zelfs van een'kampioen niet kon worden verwacht. Zij schonk haar baas n.L jaéén -worp vier beste geitjes, hetgeen als een zeldzaamheid in de geiten wereld moet worden beschomed. Op de boerderij van de heer IV. de Jongh te Strijen deed zich een soort* gelijke blijde gebeurtenis voor: Bier wierp een schaap vier flinke lammetjes, De invloedrijke radicale leider René? Mayer heeft -Zaterdag gedreigd de Franse regering omver te werpen door zijn ministers uit de regering te ne men, als dé conferentie van Genève zou worden gebruikt als excuus om het debat in de Nationale Vergadering over de bekrachtiging van het EVG- verdrag opnieuw uit te stellen. -'-^4 Sprekende op het congresvan de radicale partij te Parijs, zei Mayër,' dat verwerping van de EVG een ramp; zou zijn èn er toe zóu leiden,dat Amerika zich uit Europa:,; terugtrekt! De vier radicale- ministers en 'twee van de drie radicalestaatssecretaris sen zijn voor de EVG. Naar verluidt'' heeft Mayer, eerst met enkelen van hen gesproken voor hij zijn dreige ment uitsprak. Hun terugtrekking uit het kabinet zou zeker een regerings^H crisis betekenen. Madame Germaine Peyroles, MRP-( candidate bij de tussentijdse verkie-I zing in Seine et Oise, heeft de Vér-1 kiezing gewonnen. Zij is voorstander van een Europees leger en heeft haar' verkiezingsstrijd in hoofdzaak op deze! kwestie gebaseerd. De zege van mevrouw Peyroles? wórdt te-Parijs meer als een overwin-! ning voor de anti-commtmistèn' dan v als een succes voor dé aanhangers van het Europese leger beschouwd. iU De verkiezing was nodig: geworden door de dood "van dé Gaullistische af- gevaardigde Andre DietiièlnnK!??".;.',-!!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1