1 Duur20 kosten V/2 a 25 jaren, 2 milliard Vloedstanden worden hoger Hevige stormaanvallen op Dien Bien Phoe as T eleoisie-nota Delta-Commissie adviseert eenstemmig: tot m Misschien over honderd jaar, misschien morgen SECUNDAIRE AFDAMMINGEN Een Wens Het kan béter en goedkoper Parachutisten versterken garnizoen Koningin Juliana V naar Londen l DINSDAG 16 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2722| Weerbericht A® EEN BESLISSING GEVRAAGD VERANDERINGEN NA DE mt Zwaarste slag tijdens strijd in Indo-China Prins Bernhard opnieuw door geluidsmuur - is !*§1ÉL Militair kampement in West-Java overvallen MOGELIJK HOGERE DIJKEN? iW®B0KEN5WRWSgBETERSN! - Vierde interim-advies binnen enkele maanden (Van onze Haagse redacteur) WESTKAPELLE KRUGT EEN BREDER STRAND f :§Éf AFSLUITING VAN DE ZEEGAT FIV MJ is Voor inwijding nieutve -Ned. Hervormde kerk, een vriendendSeiiMsmJkm> L. die voor U „geknipt" is* SCHEMAV.lXrArSii»rCJEKM IfyfcrtarêivSgj ïdk. Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424516 Klachtendicust abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '•-Oravenhage: Huygensplcin 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 305286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per weck, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. v Directie: O. A- KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig vaji Dinsdagavond tot Woensdagavond. AANHOUDEND KOUD. Zwaar bewolkt, nevelig met later enkele verspreide opklaringen. Overwegend droog. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost. Weinig verandering in -v temperatuur. l<£> Hoofdredacteur: Dr* J. A. H. J. S. BRTJINS StOT INISTER CALS heeft een paar )Vi zeer belangrijke projecten op de helling staan. In de eerste plaats is hij doende het Nederlandse televisiebestel een be paalde vorm te geven. In de tweede plaats wil hij het Nederlandse radio- bestel een wettelijke vorm geven. Het televisiebestel wil hij regelen niet bij wet, maar bij Algemene Maat regel van Bestuur. Men vraagt zich af ot het niet beter zou zijn geweest, nu hij de aan de televisie verwante stof van de geluidsoorroep bij de wet regelt, dit ook te doen met de beeldomroop. De minister geeft er echter de voor keur aan, zulks niet te doen. Wel heeft hij de Tweede Kamer bij het televisie- bcleld betrokken door de indiening van een Televisienota. Maar een nota geeft nu eenmaal niet het concrete beeld dat een wetsontwerp geeft. Zulks te meer niet, wijl de minister nagelaten heeft bü zijn nota ook het Ontwerp- Algemene Maatregel, het zg. Televisie- besluit over te leggen. Voor een vol ledig Inzicht In de plannen van de minister fe dat noodzakelijk en wij menen dan ook dat de minister goed lal doen om die televisiebcschikking alsnog aan de Kamer over te leggen. De Televisienota is reeds in de afde- Ungen van de Tweede Kamer behan deld. Eerlang zullen wij het Voorloplj Verslag kunnen verwachten. Het Ontwerp-Radlowct komt aan hel •inde de2er maand in de afdelingen Wij zullen dan ook vandaag en mor gen enkele opmerkingen wijden aan gemelde Televisicnota en t.z.t. orer bet Ontwerp-Radiowet onze mening ER zijn twee belangrijite punten die ■wij uit het complex van vraag stukken naar voren willen balen. Het •ent* punt betreft het karakter var; de taak die de regering bü het televi siebestel heeft. Het tweede punt heeft betrekking op de programma's. Vandaag dan bet eerste punt. De regering gaat *r van uit dat de teilevisie evenals d« radio behoort te worden toevertrouwd aan culturele Instellingen, die voortkomen uit eo haar levenskracht vinden in de geeste lijk* en maatschappelijk* stromingen Jn ons land. Dat ia een goed uitgangspunt. Maar Tri-dé verdere uitwerking kómt dat1 goede uitgangspunt niet meer volledig tot zijn recht De regering ia van mening dat de overheid een zekere zeggenschap over bet gebied van de telervisie behoort te hebben. De regering voert daar drie speciale motieven ta een algemeen motief voor aan. De drie speciale motieven zijn de volgende: Allereerst, d* televisie sa) worden betaald en op den duur, no mogelijk geheel, uit de beffing door de overheid van een verplicht kijkgeld Aanvankelijk zal dat geschieden uit de gewone overheidsmiddelen. Bet tweede motief Is gelegen in het feit dat de televisie, door de beperkte zendtijd en de beperkte apparatuur een monopolistisch karakter draagt ez dat zulks waarborgen vordert voor hei gebruik daarvan. Het derde motlei is dit dat bet bui» tenland de regering voor de pro gramma's verantwoordelijk stelt. De regering voegt daar dan als alge meen motief aan toe: De algemene verantwoordelijkheid van de overheid voor het gehele culturele leven. Op grond van deze motieven wig de regering nu een televisiebestel, waar bij de regering ook leden benoemt ia het bestuur van het orgaan dat voor de televisie-uitzendingen zorg zal dra gen en waarin de omroepverenigingen samenwerken, de Nederlandse Televi siestichting. Sn in de tweede plaats wordt aan de minister de bevoegdheid voorbe houden, besluiten van het bestuur der stichting te vernietigen. Het komt ons voor dat dit veel te ver gaat. Wat de «notieven betreft, wU aan vaarden het eerste motief geheel. Inderdaad moet de regering de be voegdheid hebben de financiële gestes van de beeldomroep te controleren. Dat vloeit voort uit het feit dat de regering' de middelen verschaft. Het tweede motief aanvaarden wij ook in zoverre het monopolistisch karakter van de omroep-bemoeienis van de overheid met de verdeling van de zendtijd nodig «naakt. Het derde motief aanvaarden wij niet. Uit wat het buitenland terecht of ten onrechte denkt, kunnen geen bevoegdheden voor de regering worden ontleend. Als 'het san belang is moet men het bui tenland dan maar beter gaan Inlichten. Het algemene motief gaat ons veel te ver. De regering heeft geen alge mene verantwoordelijkheid voor het gehele culturele leven. Deze gedachte is trouwens in strijd met het uitgangs punt der regering, nl. dat de televisie toevertrouwd moet worden aan de om roepverenigingen, die de geestelijke en maatschappelijke stromingen uit om volk representeren. En daarom is ook de bevoegdheid die de regering wil, te ver gaand. De regering kan volstaan met con- tröle door een regeringsgedelegeerde op het financieel beheer en door een goede regeling van de zendtijdverdeling. Een benoemingsrecht van leden van het SLUIT DE ZEEARMEN AF, ZO SPOEDIG MOGELIJK! Ir. A. C. Marisdirecteur-generaal van Waterstaat, voorzitter van de delta-commissie. (Van onze Haagse redacteur) TT EN gebied met een oppervlakte van rond 18.000 vierkante kilometer <50 pet van de totale oppervlakte van Nederland), dat bewoond wordt door rond 6 miilioen personen (60 pet van de totale bevolking) wordt in wezen nog steeds bedreigd door het gevaar van overstroming. In dit gebied liggen onze grote havensteden Rotterdam en Am sterdam en andere belangrijke bevol kingscentra als Middelburg, 's Graven- hage, Haarlem, Zwolle en Leeuwarden. Door de afsluiting van de Zuiderzee is de bedreiging voor het middendeel van ons land uit het Noorden nagenoeg vervallen. Aan de Zuidwestelijke kant in bij: echter U zondere dreigt dit g- mate. Het nationale belang dwingt tot het; nemen van ingiflpëi^r maatregelèn ter verbetering van de zeewaterkering. De delta-commissie acht het volkomen zeker dat hogere standen dnn die van Februari 1S53 zullen kunnen voorkomen en verwacht moeten worden. Hoeveel hoger die standen kunnen worden en wanneer ze kunnen voorkomen mor gen of na tientallen jaren of na eeuwen kan niemand zeggen. Maar de eis van veiligheid gebiedt daarmede thans rekening te houden. De commissie maakt er geen geheim van. dat zich bij de afsluiting grote moeilijkheden kunnen voordoen. De stroomgeulen in de zeearmen die beteu geld moeten worden, zijn dieper en machtiger dan die elders tot dusverre werden bedwongen. De sterke getij stromen bieden per etmaal slechts gedu rende vier korte perioden van stil water geiegeriheid tot het uitvoeren van werk zaamheden die rustig water vereisen. De kampementen van de Mobiele Bri gade in Kaloran Serang (nabij Bantam in West-Java) zijn Vrijdagavond door een bende'van onbekende sterkte over vallen. De overval geschiedde om half negen 's avonds, plaatselijke tijd. Er volgde een hevige vuurwisseling tussen de bende en de Mobiele Brigade. Onder de bevolking, die nog door de straten wandelde, ontstond paniek. Na het gevecht, dat 40 minuten duur de, trok de bende zich terug. (Van onze Haagse redacteur.) DE DELTA-COMMISSIE is eenstemmig van oordeel, dat de zee gaten in het Zuidwesten des lands zo spoedig mogelijk afgeslo ten moeten worden, waarbij de Nieuwe Waterweg en de Wester- schelde buiten beschouwing blijven. Zij acht deze oplossing econo misch en technisch, uitvoerbaar. De afsluitdammen dienen in beheer en onderhoud te komen bij één instantie, nl. het Rijk. De juiste plaats van de dammen en de volgorde van de uit te voeren werken moeten nog nader bestudeerd worden. Hierover zal de Delta-commissie nieuwe interim-adviezen samenstellen. Technisch gezien zal het gehele werk in 20 a 25 jaar voltooid kunnen worden. De kosten van de afsluitdammen met bijbehorende werken en met inbegrip van noodzakelijke dijkversterkingen langs de Nieuwe Wa terweg en de Westerschelde worden voorlopig geraamd op anderhalf a twee milliard gulden. Een volledige, goed gefundeerde begroting kan echter nog niet overgelegd worden. De kosten zullen slecht! weinig worden beïnvloed door de hoogte, die de afdammingen uit eindelijk zullen verkrijgen. KOJÏTF TFftlM'ÏTN een «eter en op grond van nog hogere f T M\.\slUL x AyxifFJ.iJil standen, die kunnen voorkomen wan neer alle factoren op nog ongunstiger •wijze samenvallen, minstens anderhalf twee meter moeten bedragen. Het aanbrengen van deze ononde broken verhoging, gepaard met nood zakelijke verzwaringen en verbredin gen, is in vele gevallen uiterst moei lijk en op sommige plaatsen practisch onmogelijk, gezien de soms weinig draagkrachtige ondergrond en de vele woningen, bedrijven, havens en outil- lages die zich op en langs de dijken bevinden. Bovendien zijn er dijkge- deelten met onbekende gebreken, zo dat er steeds onzekerheid zou blijven bestaan. De kosten zouden in dezelfde orde van grootte liggen als vie van de afdamming, A- - '•—Walmeer totfafdaïfmuiig wordt "over gegaan, is dé vereiste grotere hoogte daarbij zonder bijzondere moeilijk heden bereikbaar. Aan de afdamming kan practisch gesproken de hoogte en sterkte gegeven worden die men wenst. Het aanbrengen van verdere zélfs vrij belangrijke verhogingen bl|jft te allen tijde op eenvoudige wjjze mogelijk. De bestaande dijken vormen dan een waardevolle tweede watérkering, waarbij zich geen oever- val en zandverlies meer zal voordoen. Er wordt een hoofdwaterkering ver kregen bestaande uit een korte geslo ten kustlijn van dammen en duinen -waarvan het onderhoud eenvoudig en overzichtelijk is. Op grond van haar studies, van de in ons land gerijpte ervaring en van de huidige stand van de techniek is de delta-commissie er van overtuigd, dat de afsluiting van de zee-armen, 'on danks de te verwachten moeilijkheden, technisch mogelijk is. Gezien de aard en de plaats van de werken nabij de zee kunnen tegenslagen niet buiten beschouwing blijven. De commissie meent, dat het ge raamde bedrag van 1,5 a 2 milliard gulden te besteden in een periode van 20 25 jaar een last is, die ons volk Dit is in grote trekken de inhoud van het derde interim-advies, dat de delta-commissie aan minister Alge ra heeft doen toekomen. Zij acht het noodzakelijk, dat op korte termijn een principiële beslissing wordt genomen en de commissie geeft de minister in overweging om, indien hij - met het advies instemt, te bevorderen, dat zo spoedig mogelijk een wetsontwerp bil de Sta ten-Generaal wordt ingediend. Bij het advies ;is een kaartje gevoegd, waarop schematisch staan aangegeven de hoofdafsluiüngen-in. Haringvliet, Brouwershavense Gat, Oosterschelde en "Veerse Gat, alsmede mogelijke hij- behorende werken ter afsluiting van Zahdkreek, Krammer, Volkerak en het begin en het einde van het Spui. Over de bijbehorende werken bin nen de afdamming wil de commissie zich echter nog niet uitspreken. Voor opstellende, dat een betere beveiliging tegen overstromingen verkregen moet worden, heeft de delta-commissie van twee mogelijkheden, verhoging en versterking van de bestaande' dijken en afsluiting van de zeegaten, de laat ste gekozen. Waar echter Wester schelde en Waterweg als open vaar wegen gehandhaafd moeten worden, zal langs deze wateren dijkversterking moeten plaats vinden. „Vergelijkt men de twee systemen, dan is volgens het eenstemmig oordeel van de commissie, uit een oogpunt van veiligheid de keuze daartussen voor het rampengebied volkomen bepaald. Dit kan niet anders zijn dan het systeem van de afdamming. Slechts op deze wijze wordt een zeewaterkering verkregen, "die men ook voor de toe komst betrouwbaar mag noemen", al dus het advies aan de minister. Indien aüe bestaande dijken in het gebied verhoogd werden, dan zou deze verhoging op grond van de hoogste waterstand tijdens de ramp minstens NQÜR0ZEB 1 BcnHia ïnmirol^, wrik?' am<»r - WcdjKea zouden overstromen! ■aGobiedetï Well» ionifcr wier- 34i|tan zouden overstromens met het oog op de veiligheid van de waterkering niet alleen moet, maar in dit geval ook zal willen dragen, ge zien de grote vitaliteit die het steeds toont, wanneer het gaat om het be houd van z|jn grond. Naar wij vernemen zal het samen stellen van het vierde interim-advies van de Delta-commissie een kwestie van enige maanden zijn. In dit advies zal o.m. uiteengezet worden de plaats en de functie van elk der hoofdafslui tingen en secundaire afdammingen. Deze secundaire afdammingen zijn noodzakelijk om de afvoer van water en Ijs en de belangen van scheepvaart en visserij te verzekeren, maar zo werd ons van bevoegde zijde mede gedeeld, zij zulten ook een belangrijke functie hebben om het aanbrengen van de hoofdafsluitingen in de zee gaten mogelijk te maken. Daaruit volgt, dat de secundaire af dammingen gelegd zullen worden voordat men overgaat tot de eigen lijke afsluiting van de zeegaten. Ook over deze volgorde zal de commissie zich in haar vierde interim-advies nader uitspreken. Het ligt in de bedoeling van de Delta-commissie om daarna nog een interim-advies aan de minister van Verkeer en Waterstaat uit te brengen over de economische gevolgen van de afsluiting. Wellicht zullen na dit vijfde interim-advies nog andere aspecten van het vraagstuk in interim-adviezen worden behandeld. Tenslotte zal het geheel worden samengevat in een eind-advies. PRINS BERNHARD Is een man, die door zijn activiteit Inspireert en. die door de reizen die hü, vaak in opdracht van de regering, doet aan' land en volk zeer goede diensten be wijst. En prins Bernhard Is overigens zojf i vrij als iedere Nederlander en wÜjSS zouden daar niet graag iets op af- dingen. -A® Maar met de bescheidenheid die ons - past ts het naar ons gevoelen niet str|j- dig, indien wij de wens naar voren brengen dat de Prins zich toch enige reserve zou opleggen bij het verrichten van koene prestaties in het luchtruim. Wij zien niemand graag verongeluk-,; ken. Maar als er een ongeval geschiedt met een straaljager door iemand die daarmee „beroepsmatig" vliegt en die derhalve in zijn normale arbeid door een arbeidsongeval wordt getroffen, - dan hebben wjj het gevoel dat w|j dat - als zodanig behoren te aanvaarden. Maar indien de Prins der' Neder--V landen zou verongelukken, bijv. bü's&i' het doorbreken van de geluidsbarrière, dan zouden wij en dan zou,.dunkt'ons,- de overgrote meerderheid van ons volk dat gevoel niet hebben. W|j menen dan ook dat het in het." belang van ons land en van -het--,-:' Koninklijk Huis is, indien de Pkins'E daarmede rekening hield, - - En wij hopen dat deze opmerktogehïy zullen worden aanvaard In de geest V waarin zij zijn geschreven, nl. die van: j eerbied, waardering en genegenheid voor de Prins eri voor het Koninklijk -Huis. v'. WM (Van onze Haagse redacteur) Aan tal van aspecten van de afslui ting der zeearmen besteedt de delta commissie in haar advies en de daarbij gevoegde toelichting aandacht. Zü wijst er op,' dat de stormvloedstanden op zee in de nabijheid van de afdam mingen een verhoging zuilen ondergaan, doch dat deze voor de Waterweg en de Westerschelde niet meer dan ten hoogste enige centimeters zal -bedra gen. Wel zal gerekend moeten worden op grotere stormvloedsverhogingen, in fle zee-Inhammen, die buiten de af- slnitdammen zullen overblijven. De waterkeringen bniten dé 'dammen -zul len daartegen bestand gemaakt .moe ten worden. Verwacht wordt dat de duinenrij zich na de afdamming in een langzaam tempo zal gaan sluiten, behalve daar waar geregeld grote hoeveelheden zoet water geloosd zullen worden. Het voor de zeegaten gelegen bankengebied zal geleidelijk verdwijnen en het zand zal langzamerhand naar de kust worden beter gebruikt kunnen wordend Stormvloeden zullen nog slechts'.-vin' Rotterd hébben tot zowel daar als op dé gedreven, waardoor gedurende de eerstvolgende eeuwen een verbreding van het strand benoorden Westkapelle valt te verwachten. Debezwarenvan-hetijsop-hetaf ge sloten bekken in strenge winters kun nen" door' het tijdig inzetten van ijs- brekers en-door andere maatregelen goeddeels worden ondervangen. Bin nen de afdammingen zal 'n veiliger én regelmatiger vaart op de wateren mo gelijk z|jn, doch .men zal daarbij geen gebruik meer kunnen maken van ,de getilstromen, aangezien deze zullen ver dwijnen. Verscheidene havens sullen de Rotterdamse Waterweg toegang- het afgesloten bekken .en aangrenzende;, riviertrajecten zullen geen gevaarlijke h/SMi*! hoge stormvloedstanden; meer voorko- men. Ook op het binnenwaartse deel;® 4 van de Waterweg :zal; dé verlagende in-;öj vloed nog van betekenis zijn. Mocht;:;-; een doorbraaktri de buitenste kering®;».' ontstaan; hetgeen -nauwelijks-ge-®:; vreesd behoeft te worden dmzul-,;t: len het ontstaan van de .dtXJrbrafl'^'èb-^sïS'i het vuUen'ïvan .de""zeearmen';'Vzóyeeli®ii^sj®|f tudm beslagnemen.datgeriennïehaari®#'!'»^ verhouding korte duur - van "'de"fstoiHJ-»S3&j§| vloed, in hét békken geen-gevaarlijkegiftftlS hoge standen; kunnen optréden.ïErizai; Ï&H een einde komen-aan het voortdurend afvoeren van zand haar zee ehtaan dë 'dijk- en oevérvaKsr^w 'mazna'Sgug*™** zich sinds 1882 in Zeeland 375 hebben voorgedaan: Uit dé. Oosterschelde wérd5 van *1872 tot 1953 .ruim';350imilUoen:? kubieke meter zand weggevoerd. Bouw SformWwdkmrig Gerwd ïn 195 H.v.HoiUnd Idaml iSSELMGNOE Uitwatering VOORNE punot VVWtU. s HOEKSCHE WMfiO EftOOKDarEE Coj w.afsi'-ifing «drwgaten slaat hrtDrif-Eitófiawi-, plan. fca.1700 Ooitytmpl Wjftentslsd NOORDBRABANT iRoosend** BfPOwicpiL ■woord BE^m •Widdett*jT5 ZUJD-eSVELANO IU1 Rl&m ruuungeft u-J Westers ZEEUWSW - VLAANDEREN blijft" oppr» Stormvloedkering □ipattp Reeds verhoogde Schouwense dijk Hoofdafsluttingenv.d zeearmen OversiToomdpge- btedP*>opjFpbcS3| Vorming v.Toehvaferresérvoir Mogéjitebijbehoren-, .PLAATS NOG hiSJÈömïs Bestaande dijken jgSg* Duinen GreftS bestuur der Nederlandse Televisiestich ting is overbodig en verkeerd. En een zo algemeen recht van vernie tiging van besluiten der Nederlandse Televisiestichting gaat ook veel te ver. De regering neemt practisch hier de hele vrijheid op het gebied -der televi sie, die zij met de ene hand gaf, met de andere terug. Want een vrijheid, die hierin bestaat, dat men vrij is om te doen wat de overheid goed vindt, is de naam vrijheid niet waard. Wij achten dit een zeer groot bezwaa*. UET beheer en onderhoud van het huidige dijkenstelsel in het Zuidwesten des lands is ver. deeld over het Rijk, drie pro vincies, 28 gemeenten, 13 hoog- heemraadschappen, 64 water schappen en 125 polders. De draagkracht van deze verschil, lende organen loopt zeer uiteen. Indien tot ajdamming van de zeegaten wordt overgegaan, zal het onderhoud en het toezicht ook tijdens een stormvloed doeltrefjender en goedkoper kunnen geschieden dan bij de vele honderden kilometers ver beterde dijken. Dit kan vooral omdat de afsluitdammennaar het oordeel van de delta-com missie in beheer en onderhoud dienen te komen bij het Rijk Een sterke verkorting van de zeekering geeft ook daarom aanzienlijk grotere veiligheid. De Vietmlnh heeft Maandag het in Tonkin gelegen, ingesloten bergfort Dien Bien Phoe vele malen hevig aan gevallen in de zwaarste slag in de zeven en een half' jaar durende strijd in Indo-China. Iedere stormaanval werd uitgevoerd met strijdkrachten ter sterkte van een regiment. De aanvallende troepen wer den ondersteund door artillerie, die onlangs in aanzienlijke hoeveelheden uit China is aangevoerd. De Franse artillerie bracht de aan vallers zware verliezen toe. Het Franse opperbevel heeft Maan dagavond bekend gemaakt, dat de rebellen Zondag een weerstandscentrum hebben genomen, na vijf uur lang on onderbroken te hebben aangevallen. Het was een stelling voor een bataljon. Eerdere berichten maakten melding van twee verloren stellingen. In Parijse militaire kringen worden de verliezen" der rebellen aa de eerste nacht van gevechten op duizend man doden en. tweeduizend gewonden ge schat. Vele diplomaten te Saigon zijn van oordeel, dat de Vietminh bevel heeft gegeven de omsingelde bergstelling met alle kracht aan te vallen om haar poli tieke positie op de aanstaandeconfe rentie te Genève te versterken. Militaire waarnemers zeiden, dat de Vietminh beter een maand met de aan val had kunnen wachten, daar zware regenval de positie van de verdedigers aan bemoeilijkt zou hebben. Hun Joop graven zouden dan misschien vol. water zijn gelopen en de verdedigers zouden geen steun- gehad hebben van vlieg tuigen. tS.M Koningin Juliana zal op 11 Juli a-s. een bezo~ek aan Engeland brengen,: teneinde de imrifdingsplechtigheid - bü te wonen van de nieuwe Nederlands Her vormde kerk in Austin Friars te Londen.. De oude kerk werd ;gebouwd in de 13e eeuw en werd in een charter-van Koning Eduard VI van 24 Juli 1550 ten geschenke; gegeven aan de Nederlandse gemeenschap:; te Londen. Tijdens de bombardementen van 16 October 1940 ging het gebouw; verloren. - - - r'.ï! f_ Botsing. Ih de bocht van de Paral lelweg naar de Hillelaan is gisteravond de 48-jarige havenarbeider J. K. uit de ie Kiefhoekstraat, met zijn motor rijwiel tegen de trottoirband gereden. Hij viel en liep een hoofdwond en een hersenschudding op. Prins Bernhard heelt gisteren met een oefenstraaljager wederom de geluids muur doorbroken, prsecies als Zaterdag. De Prins had zijn verblijf in Los Angeles verlengd om nog meer vluchten met oefenstraaljagers en bommenwer pers te kunnen maken. Tijdens de duik vlucht van gisteren zat Prins Bernhard vooraan met testpiloot Joe Lynch van de North American Aviation Company achter hem. De F-ins had de stuurknuppel in han den en voerde tevens de landing uit. Keifewn is Houd de vele prettige uren, die Trouw U biedt» niet voor Uzelf. Gun ze ook anderen. Knip onderstaande bon uit en geef baar aan Uw vriend of kennis, die volgens U het meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking komt. Een dubbele vriendendienst. U bewijst er zowel Uw vrienden als Uw lijfblad een weldaad mee. Naam Straat Woonplaats wenst liet dagblad Trouw tot Z1 Maart. 1954 gratis te. ontvangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwar taal 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. - U wordt verzocht deze bon;te zenden aan - Administratie „Trouw", W. de Withstraat 30, Rotterdam® ■ixm. t.-r. IG'-Jjt'*«V>

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1