Concessies aan middenstand Ingrijpende wijziging in Eisenhower beslist over vergeldingsoorlog Tweeslachtig stelsel Regering wil vrijstelling van kleinhandel reëler maken Openbaar onderzoek naar het conflict McCarthy-Stevens n,Bt "2 m Zonder goedkeuring van het Congres bij aanval op bondgenoot Eerste kievitsei gevonden Fadi Ernstig incident in Suezkanaalzone DIEN BIEN PHOE GORDT ZICH AAN VOOR LAATSTE SLAG Waterstofbom is er nu officieelf?; WOENSDAG 17 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 272® Weerbericht Dulles verklaart onomwonden: Prins Bernhard vloog Globemaster ede worden gehoord Beide vliegvelden zijn onklaar geschoten WERK VOORLOPIG NEERGELEGD Israëlische stafchef acht - oorlog onvermy(lel^L^% houd V. Wü betreuren het dat de-minister dit niet Inziet, een tweeslachtig' sland- punt Inneemt en daarom een stelsel ontwikkelt dat ln zijn argumentatie niet overtuigt en in zijn strékking on bevredigend is. E.D.G.-conferentie te Parijs afgelast Ou d-I uch tm achtvliegers solliciteren in Indonesië (Van onze parlementaire redacteur) De regering heeft op aandrang van de Tyveede Kamer enige belang rijke wijzigingen aangebracht in het sinds 1952 hangende wetsontwerp tot herziening van de omzetbelasting. Hiervan wordt mededeling gedaan in de Memorie van Antwoord, die thans is verschenen. Een groot aantal vereenvoudigingen worden voorgesteld. Zoals bekend kan zijn, wordt in de Wet op de Omzetbelasting 1952 Uitgegaan van het cascade-stelsel dat in tegenstelling tot het vooroorlogse stelsel van de eenmalige heffing „aan de bron" elke.levering of dienstver lening aan omzetbelasting onderwerpt. De belangrijkste bepaling in deze wet is echter, dat voortaan de kleinhandel wordt vrijgesteld van omzetbelasting. Voorts wordt het thans bestaande algemene beffingspercentage van 4 procent gehandhaafd zowel voor leveringen als voor diensten- 1. 2. 3. 5. Ontvoerden op Celebes zijn in leven Indo-China Zie verder pagina 4 gmm Twee Britten gedood, twee ■gewond en twee vermist Y Kleine brand op Nederlands kustvaartuig Reserve-marechaussee ÏM' Wï> gratis tot 31 Maart Botterdam: Witte de Withstraat SO Telef. 115700 (4 W Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacbtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •«-Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111392 Administratie: Tel, 114402—115488 B.g.g. 395286 •Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per -week, 2.26 per maand, j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directies O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOOIEN Geldig van Woensdagavond tofc Donderdagavond. RUSTIG WEEÏG Droog weer. Zwaar bewolkt met overdag plaatselijk enkele opklaringen. Koude nacht met voornamelijkin t Noordelijke provincies kans op mist. Weinig wind. Morgen overdag dezelfde of Iets hogere temperaturen. -O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT f. TNISTER CALS kent in de tele- 1 M visienota twee soorten program- ma's. In de eerste plaats zijn daar de programma's, die de verschillende om- I roepverenigingen verzorgen en daar in naast is er een algemeen programma, f Bü de beperkte zendtijd van drie aur per week, gelijk we die nu ken- I neni mag niet meer dan een vierde I deel' van het algemeen programma worden gereserveerd, maar bi] uit breiding van de zendtijd kan dat ge leidelijk worden opgevoerd tot de belli. De 'achtergrond van deze gedachte van het algemeen programma is deze dat de beperkte zendtijd en de be perkte apparatuur het nodig maken dat io vee! mogelijk een programma wordt gebracht waar Nederland in zijn ge heel achter staat. Deze gedachte is in strijd met het principe waarop het stelsel van de mi nister overigens berust. Dat principe U dat de omroep moet worden over gelaten aan de omroeporganisaties als vertegenwoordigsters van de geestelijke «n maatschappelijke stromingen van om volk. Dat wil dus zeggen dat de minister de geesteüjk-ctflturele ver scheidenheid in ons vok aanvaardt en die tot grondslag legt van zijn stelsel. Vanuit dat gezichtspunt verwacht de minister, terecht, dat de program ma's, die de omroepverenigingen bren gen, geen „seclarische" uitzendingen pillen zijn, eenzijdig gericht op ïpe- dott „geestelijke" behoeften. Hit ver wacht, dat de omroepverenigingen zo voel mogelijk zullen traohten dat, wat haar nu speciaal eigen is, in een natio- i Baai-verantwoorde uitzending te bren gen, zodat iedereen er naar aal kun nen alen en luisteren. Het principe.van het algemeen pro gramma is daar een inbreuk op. En, als het gaat zoals de minis tor wil, een dodelijke Inbreuk. Want ln de eerste plaats wordt aan dat algemene programma een veel te •grote plaats ingeruimd op den duur, nl 50%, maar vervolgens krijgen de genen die het algemeen programma, moeten verzorgen het- recht om uit de programma's van de omroepverenigin gen,, die aan hen moeten worden voor gelegd, 'al datgene te kiezen en voor het algemeen programma te reserveren wat bun goeddunkt. -'' M.a.w. als een omroepvereniging nu eens een echt mooi nationaal program ma in elkaar gezet heeit, mag zij dit niet zelf uitzenden,1 maar moet dat zonder bronvermelding in het algemeen programma komen. Enerzijds, is-dat plan een onbedoel de hulde aan het vermogen van de omroepverenigingen om nationale programma's te maken, anderzijds is het, even onbedoeld misschien, maar hoe dan ook een anode poging om het geven van typisch nationale er. alge meen geapprecieerde manifestaties [door de omroepverenigingen zelf on- mogelijk te maken. Zo worden 1 de omroepverenigingen gedrongen in de richting van 'het •parte, het sectarische en het specifiek „geestelijke'-'at ,^naatoobappeli}kew. ..ET is duidelijk hoe volkomen ta- H eerlijk tegenstrijdig dit alles is. Maar het is .ook duidelijk dat als hel zo werkelijkheid zou worden, dit ren zeer ernstige aanslag op de om roepverenigingen en haar taak bete tent. Wat de minister over de omroepver enigingen en haar taak zegt, Ls in we ren een llppenkulde, die met hetgeen hij werkelijk voorstaat in volstrekte tegenspraak is. Wij zijn dus tegenstanders van dit •Igemeen programma. Wij zijn in ieder geval tegenstanders ran de geleidelijke toeneming van de tendtijd voor het algemeen programma. En wij zijn in de meest volstrekte' tin tegenstanders van het recht om programma's van de vrije omroep te reserveren voor het algemeen pro gramma. Hier hebben wij weer het oude liedje dat men de vrije organisaties wil dwingen onder het juk der formele anonieme algemeenheid. .Waar is het voor nodig? Laat men liever blij zijn als een „bijzondere" or ganisatie in staat is tot iets dat „alge mene" waardering vindt. Dat moet men niet wegmoffelen. Daar moet men dankbaar voor zijn en daar moet bronvermeidng bij. Dat ls het' wezen der vrijheid waar de om roep op berust. Het Franse ministerie van Buitenland- re Zaken heeft meegedeeld, dat de con ferentie,'die heden te Parijs tussen mi- justers van de zes EDG-landen zou wor- m Sehouden over de vraag of op 30 staart te Brussel over de EDG zou wor- <jen beraadslaagd, is afgelast. De datum van aeconferentie te Brussel zal „langs «upiomatieke weg" worden'4vastgesteld. Dinsdagochtend vertrok per K.LJlfr toestel van Schiphol naar Paramaribo de directeur van het Surinaamse Tien jarenplan, prof. H. A. J. van Lier. De professor sal op uitnodiging van de Surinnamsc Landsregering met rege» ringsfunctionnarissen gaan spreken over een technische herziening van het plan. Hel overleg tcerd tccnselijk geacht, omdat de kans bestaat, dat de Suri naamse Staten het plan binnen afzien bare tijd in behandeling zullen nemen. Veertien oud-luchtmachtvliegers, heb ben, naar Pi-Aneta verneemt, gesolli citeerd bij de Garuda Indonesian Air ways. ZU hebben ook sollicitaties ge richt aan maatschappijen met eigen vliegtuigen, zoals de BPM en de;Cal- tex. - De wijzigingen die de regering thans voorstelt aan te brengen in het wets ontwerp zün o.a.: De vrijstelling van de kleinhandel wordt reëler gemaakt, doordat alleen de administratieve verplichting wordt gehandhaafd de inkomende /ae- tuurs van fabrikanten en grossiers in te schrijven. Het boeken van kasont vangsten is voor de omzetbelasting niet meer nodig. Kleinhandelaren die per jaar een omzet hebben van niet meer dan JO.000.aan leveringen aan anderen dan particulieren, worden eveneens vrijgesteld. evenals kleinhandelaren, die als fabrikant ofals verrichter van diensten een jaarlijkse omzet hebben van niet meer dan 1200.Het aantal vrijgestelde middenstanders zal door deze maatregel stijgen van 100.000 tot 120.000 k 130.0CHX Boeken, poelierswaren en petro leum, waarvoor ln het' oorspron kelijke wetsontwerp een heffingsper centage van 3 procent was voorgesteld, worden thansvrijgesteld van omzetbe lasting- De vrijstelling voor adverten ties "wordt ingetrokken. - „President Eisenhower is bevoegd, zonder noodzakelijkerwijs eerst het Con gres te moeten raadplegen, een vergel' dingsactie op grote schaal te gelasten, indien gebied der Ver. Staten of van hun bondgenoten zou worden aangeval len", aldus een Dinsdag door de Ame rikaanse minister van Buitenlandse Za ken, John Foster Dulles, op zijn weke lijkse persconferentie afgelegde verkia- "roiles zelde dit'in een uiteenzetting over de betekenis van de z.g. „New Look" in de Amerikaanse militaire po litiek. Hem was speciaal gevraagd een toelichting te geven op een verleden week door de president op diens pers conferentie afgelegde verklaring, onder meer luidend: ..De Verenigde Staten zullen niet in een oorlog worden betrok ken. tenzij als gevolg van de in de Hedenmorgen' heeft de Koningin het eerste kievitsei van dit jaar ontvangen. Het ei werd gisteren gevonden door de 18-jarige J. Hubers onder de gemeente Veldhoven in Noord- Brabant. Hij bracht het ei onmid dellijk naar de burgemeester van Veldhoven, die het naar de Ko ningin zond. De vinder is de zoon van een land bouwer. Hij werkt bij Philips. Enkele jaren geleden vond J. Hubers het derde ei in dat jaar. Dit jaar heeft hij er alles op gezet eens de eerste te zjjn, waarin hij gister is geslaagd. Zoals bekend is sprak De Bilt de verwachting uit, dat met het oog op de weersomstandigheden, het eerste ei van ongeveer 20 Maart af zou kun nen worden gevonden. Het vorige jaar werd het eerste kievitsei aan de Koningin aangeboden op 18 Maart. Dr. De Waal en- C. van de Wetering, die enkele maanden geleden op Cele bes door een bende werden 'ontvoerd, zijn nog in leven en verkeren in goede gezondheid. Zij zijn in banden van de bende „Lereng Tjinta", een onderdeel van de bende van Kabar Moezakkar. De heer Van de Wetering zou les geven in Frans aan de bendeleden, aldus verklaar de majoor Mochtar, commandant van het basis-commando-van Makassar, Za terdag aan de pers. grondwet omschreven werkwijze, die voorziet in een oorlogsverklaring door het Congres". Foster Dulles vervolgde: „De ben van mening dat het Noordatlantische ver drag, dat behelst dat een aanval op een der Amerikaanse bondgenoten zal worden beschouwd als agressie tegen de Verenigde Staten zelf. de president machtigt in een dergelijk geval ook te handelen alsof de Verenigde Staten zelf waren aangevallen. Het hangt van de president zelf af, of hij alsdan zijn bevoegdheid zou ge bruiken. Het betekent niet dat de pre sident geen overleg met het congres zou plegen". In antwoord op andere vragen over het.Amerikaanse vermogen om in geval van 'een onverhoedse aanval terug te slaan, antwoordde Foster Dulles: „Ja pan heeft in 1941 Pearl Harbour onver hoeds en zonder oorlogsverklaring aan gevallen. Dit zou nimmer zijn geschied, indien het de Verenigde Staten toen mo gelijk was geweest deze verraderlijke aanval onmiddellijk met gelijke munt te betalen. In feite heeft het vier jaar geduurd, voor het de beurt van Tokio was". De minister zeide met nadruk dat zijn verklaring omtrent Eisenhowers moge lijke reactie geen betrekking had op ontwikkelingen, die zich in de Tndochi- nese oorlog zouden kunnen voordoen. In antwoord op vragen of de president bij een onverhoeds bombardement van b.v. Londen of Parijs dezelfde bevoegd heid tot het gelasten van vergeldings- aanvallen zou bezitten als bij een aan val op New York, Detroit of Chicago, antwoordde Dulles: .,Ja". ,.AFP" meldt, dat de minister de vraag, of de Amerikaanse regering de autoriteiten te Parijs had medegedeeld voornemens te zijn communistisch Chi na economische voordelen te bieden, in dien het zich bereid zou verklaren zijn goede diensten aan te bieden voor een beëindiging van de Indochinese oorlog, ontkennend heeft beantwoord. Prins Bernhard heeft gisteren, de laatste dag van zijn bezoek aan Cali- fornië, 70 minuten lang met een Douglas C 124 globemaster, welke plaats biedt aan 200 passagiers, ge vlogen. Dé testpiloot, die dé vlucht 'mee maakte, zei na afloop, dat de Prins een knap vlieger is. De Nederlandse consul deelde mee, dat de; Prins vandaag om 0900 pi. tijd naar El Paso, in Texas zou vertrekken. De Prins heeft zijn plan om Mexico te; bezoeken_vqorlopig laten varen, .al- 'dus dé consul. A De rechtstreekse levering van goederen door fabrikant-detaillis ten. zoals bakkers, slagers en Horeca bedrijven, aan particulieren blijft zoals op- het ogenblik aan een heffing van 4 procent onderworpen. Niet alleen de levering van goe deren. maar ook het verrichten van diensten wordt aan het [algemene hef fingspercentage van 4 procent onder worpen, met dien verstande, dat voor enkele diensten, zoals het vervoer van goederen en personen en het bouwen van huizen een 3 procent heffing zal gelden., iV; f. Voor de groothandel is de rege- ling ontworpen, dat alle goederen, die niet bepaaldelijk zijn vrijgesteld een heffing van U procent ondergaan. Aanvankelijk- bevatte het' wetsontwerp dezelfde regeling als thans geldt. ijl. dat bepaalde goederen waren vrijge steld van omzetbelasting of .aan een heffing van een half procent óf 1 pro cent waren onderworpen. n Voorgesteld wordt de integratie- beffing alleen te gaan. toepassen in. extreme gevallen éh inTter/vogren. bij algemene "maatregel;.van. bestuur;-Brilde; Wet zal ^wordenopgenomen, dat één integratleheffing ln het leven wordt geroepen voor de textielindustrie, de oliën-en vettenindustrie. de indus trieën die zich bezig houden met de vervaardiging van haarden, kachels, fornuizen en gascomforen en voor de schoenen- en handschbenenindustrie. Deze lijst van industrieën kan bij alge mene maatregel van bestuur worden uit gebreid. Deze maatregel moet echter ach teraf bi) wet worden goedgekeurd. Hier wordt dus dezelfde procedure gevolgd als bij invoerrechten en accijnzen. Wij wijzen er op. dat de integratieheffing noodzakelijk wordt geacht om het na deel, dat het zg. cascadestelsel mee brengt voor bedrijven, die slechts een schakel in het productieproces vormen, weg te ruimen. De zg. geïntegreerde bedrijven bijv. leveren slechts een halffabrikaat af aan een ander bedrijf. Het eindproduct wordt dan door twee heffingen getroffen. De nieuwe koers zal een vereenvoudiging in de heffing van omzetbelasting medebrengen, al thans het in het leven roepen van nieuwe verwikkelingen tegengaan. De tot dusverre aan gedifferentieerde, niet geïntegreerde bedrijven verleende vrij stellingen en tegemoetkomingen in de vorm van teruggaaf van belasting zul len worden ingetrokken. %|SS •ACQUES FATH is een modegenie. J Hij komt weer naar Nederland en nu meldt het A.NJ?. het volgende: „Het is vier jaar geleden, dat Fath in Victoria te Amsterdam shows hield, die in ware opstootjes van een in grote opwinding verkerende 9000 vrouwen sterk publiek ontaardden. Deze exces sen zullen worden voorkomen door strenge selectie van het publiek en bewaking van Kasteel Oud-Wassenaar door rechercheurs van de Rijkspolitie. Alleen op deze voorwaarden was Fa tb'; ■bereid opnieuw in Nederland zijn creaties te demonstreren." De arme Fath wist blijkbaar niet dat het in Nederland zo is, dat daar een vrouw duizend mannen te er® is. Wat?: moest de stakker dan ook tegenover 9000 vrouwen. - Wh zouden er echter ernstigvoor willen waarschuwen het passieve vrou wenkiesrecht tegen deze achtergrond be gaan zien. Be Britseambassade- in Cairo heeft Dinsdag gemeld, 'dat Maandag in de zone' van het Suez-kanaal twee Britse solda- ten gedood, twee gewond, waarvan één;-,-' ernstig, en twee vermist zijn.; Van de beide vermiste militairen 'is sedert Maandagochtend niets - meer vfër-ïjf nomen. Zij hadden een réparatie ShanS* een filtreerinrichting te Aboe Soeltanlf verricht; Een van hen: was gewapend-': met een machinepistool. Het vreemde model vliegtuig dat hier op, het vliegveld bij Washington op -Ün staart staat, met de piloot in de cockpit, is de nieuwste vondst van Lockheed, de K.F.V. 1, die verticaal opstijgt en landt. Het toestel werd gebouwd voorde Mjirine van de Verenigde Stalen en heeft niet eens een startbaan of een vlieg- dekschip nodig. Het wordt aangedreven door turbine-motoren van tezamen 5500, P.K. Volgens hetzelfde principe wordt op het ogenblik een dergelijk toestel gebouwd door de Consolidated Vultee-Pabrieken rotiiirroh ovvllivn verantwoording schuldig zowel aan de yyCtUHi^CjJU.: oUlltjll UlluCl republikeinse als "aan de democratische y.jH'-.- >«7 gptinmjssielederi. gy.y., y O1 4.'Dat blle* andere zaken- decommissie De x,g. commissie McCarthy heeft gis teren besloten om. de hittere controverse lussen baar voorzittersenator Joseph McCarthy en de legerauloriteilen - in openbare zittingen aan een onderzoek te onderwerpen, waarbij de getuigen on der ede zullen worden verhoord. McCarthy zelf heeft er in toegestemd om voor dit onderzoek het voorzitter schap van de sub-commissie uit de - Se naat over te dragen aan de republikein se senator Carl E. Mundt, Mundtpresideerde gisteren een zit ting van de commissie met gesloten deu ren, tijdens welke vijf besluiten werden genomen ter vaststelling van de proce dure, Mundt deelde dit mede op een pers conferentie, waarbij de vier republikei nen en de drie democraten, die tezamen de commissie vormen, aanwezig waren. De aangenomen resoluties houden in: 1. Dat het bedoelde onderzoek door de subcommissie verricht zal worden. 2. Dat alle onder ede staande getuigen in openbare zittingen gehoord zullen worden. 3. Dat Mundt. als plaatsvervangend voorzitter, de bevoegdheid heeft die rechtskundige raadgevers en dat perso neel in te schakelen, die hij nodig acht. De keuze van Mundt moet echter door de meerderheid van de subcommissie aanvaard worden. Het nieuwe personeel Het zwaarbeproefde garnizoen van de bergvesting Dien Bien Phoe in Tonkin gordde zich gisteravond aan voor een nieuwe massale stormloop van Vieirainh- rebeljec, die nu op minder dan een kilo meter afstand van haar voornaamste defensiering gevorderd zijn. Men ver wacht de aanval binnen 24 uur. Franse bommenwerpers' vlogen door onafgebroken regen en mist om de concentraties van de rebellen met zware explosieven en napalm te besto ken. terwijl transportvliegtuigen mu nitie en materiaal voor de Franse en Vietnamese verdedigers afwierpen. Andere vliegtuigen brachten troepen uit Laos en andere 'delen van Indo-China in de Delta van de Rode rivier. 280 km van Dien Bien Phoe. Het Franse opper commando maakte zich gereed om nieuwe versterkingen in de strijd op leven en dood te werpen. Sinds Zaterdag toen de Vietminh- troepen tot de aanval overgingen heb ben zij twee buitenposten onder de voet gelopen en zij beheersen nu de Noordelijketoegangswegen tot het versterkte dal. De Fransen schatten het aantal doden van de Vietminh thans op 4000 man. United Press meldde gisteravond dat de zware artillerie van de rebellen de laatste schakel van het belegerde fort met Hanoi had verbroken toen de twee vliegvelden van de vesting stuk werden gescholen en onder onophoudelijk vuur kwamen te liggen. Aan boord van de Nederlandse kust vaarder „Rex". die op het ogenblik in Liverpool ligt. is Dinsdagavond brand uitgebroken. De brand was echter in een kwartier geblust. De - schade-is beperkt gebleven tot 10 zakken veevoeder. De aanvallen worden ingeleid door kleine ploegen vrijwilligers, die met explosiemiddelen gevulde bamboe-stok ken door de prikkeldraadversperring stoten om een pad te banen voor de volgende golf. 'Sommigen hebben zelfs pakken dynamiet aan bun lichaam vast gebonden en rennen dan het prikkeldraad in, zichzelf en de versperringenver nietigend. Van onze correspondent Naar aanleiding van een vergadering van het comité Steun Wettig Gezag te' Leeuwarden, welke Dinsdagavond ie Leeuwarden werd gehouden, heeft de heer A. Algra Jr., die ongevraagd eervol ontslag kreeg als lid van de vrijwillige reserve-marechaussee thans zelf ontslag genomen als lid van het comité Steun Wettig Gezag. Hoewel hem was verzocht de vergade ring bij te wonen, kreeg hij aanvanke lijk geen toegang, maar moest hij blijven wachten. Nadat dit wachten bijna een uur had geduurd, is hij vertrokken 'en toen hem naderhand telefonisch verzocht werd toch nog te komen, heeft hij dit geweigerd. De heer Algra kreeg de in druk dat het provinciaal comité in Fries land niet achter de leden vande top- commissie staat. Zulks in tegenstelling met het provinciaal comité Groningen- Drente. Uit solidariteit met de ontslagenen is in verscheidene klassen het werk voor lopig neergelegd, maar na de vergade ring van 10 April, welke te Groningen zal worden gehouden, zal men definitief een standpunt bepalen. Opvallend is. dat inmiddels zowel de heer Algra als de heer Pit te Emmen, die beiden journalist zijn. het verzoek heeft gekregen toe te treden tot de re dactie van „De Schakel", het orgaan van de vierde afdeling- van de vrijwil lige reserve-marechaussee. betreffende-zullen blijven rusten in af wachting. van dit onderzoek. .Mundt, verklaarde, datallebesluiten op de eerste haeenstemmig waren aan genomen. Hij stemde nj. zelf blanco, omdat hy het vóór de waarnemende voorzitter niet oirbaar achtte om over dat eerste besluit zijn stem uit te bren gen. Hij had goede hoop, dat de nieuwe staf en de rechtskundige raadgever te gen Dinsdag a.s. compleet zou zijn t en dat het eigenlijke onderzoek tegen bet einde van de volgende week zou kunnen beginnen. Hij kon geen namen noemen, maar wel ivilde hij voor'dit speciale onderzoek ene' geheel nieuwè staf re- cruteren. Het jaarlijkse congres van de al gemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (A-N.V.V.) zal op 10, 11 en 12 Juni in Enschede .wor den gehouden. - „De oorlog met de Arabische,'/bhden/f is onvermijdelijk, maar wij weten'nlèt," wanneer zij zal worden ontketend",: :io beeft, de'stafchef van het Israëlische .let; ger, generaal Mosje Dayan, Dinsdag .ter gelegenheid van de „dag der reserve-.' officieren" -verklaard. - ,-AlIs Arabische staten wijden hxm energie aan het uitwerken van een plan; om - Israel te vernietigen",, zo /vervolgde de generaal, „het is onmogelijk te weten, wanneer de; Arabieren zullen, besluiten hun aanvalte doen, maarzij doen htin-: best om Israel.-d-oor.middel van de blok- kadericr zee-te .verzwakken." Id, dit .ver band zeide idé stafchef—dat de Israëlische, haven Elath. aan de Rode Zée voor/de - scheepvaart "móét-worden'geopend en'-daitr Israel het, niet kan; dulden,„dat deze -ha-;: ven door, Egypte wórdt geblokkeerd..f.:.;:? De voorzitter van de gemengde com- missie voor atoomenergie van Het Amerikaanse, Huis en de Senaat, Ster- ling Colë, heeft verldaard, 'dat dëiVér. Staten' de /.waterstofbomhebbm;..env waar .ook - ter; wereld -kunnen heeii- - brengén.. Dit is de eerste, officiële',.b"e- vestiging, dat de Ver. Staten een; bom bezitten, welke overal heen vér-'.' voerbaaris.Invorigeofflciëleverkia-:. ringen werd;alleen gespróken van een .waterstofconstructie". - 4- Wij kunnen om voorstellen, dat Uw Trouw niet graag kwijt wilt. Maar toch..., ais U dit nummer hebt gelezen, houd het dan 'niet voor Uzelf, v Neem het mee naar Uw werk of naar een vrienden- bijeenkomst. Word eens voor een paar minuten Trouwpropagandïst. Wij zeggen te voren:.U gaat er geen halve duit mee vooruit, maarU wint er iets veel - waardevollers meel De achting van Uw vrienden. Evenals U stellen zij prijs op een positief 'Christelijk dagblad. Evenals U zijn ook zij geïnteresseerd in deskundige artikelen op maatschappelijk geestelijk en cultureel gebied. Evenals U worden ook zij graag snel en betrouwbaar voorgelicht over wat er elders gebeurt. Een woord van U is duizend woorden van ons waard. Daarom: maak Uw vrienden attent op onderstaande bon. Zij en Uw lijfblad zullen U dankbaar zijn voor deze vriendendienst. Naam Straal Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 Maart-1954 gratis te ont vangen en zich dan te abonneren. 1 Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal (f 6.75). -'A';' y- Doorhalen, wat niet gewenst wordt. Uwordt verzocht:deze pon toe te zenden aan Administratie „Trouw", W. de Withstraat 30, Rotterdam //ilStt;®-;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1