J. H. Donner hield lezing over ide Middenstandsnota Qefa. de- Ontwerp voor denieuwbouw van Slavenburg's Bank Flitsen uit internationale mode BUITENSPORT KREEG IN 1953 MEER TERREINEN Woningcomplexen voor bejaarden Gaat Genève niet op tijd door? Maisterm ijnnotering TROUW Woensdag 17 Maart 1954 jgfcq;' SCHIEDAM V f Chr.Middenstandsvereniging «fcf -■ lite::.. Lantaarnpaal-misère .Afdeling Schiedam van de A.V.O. opgericht 'Verniéling en diefstal KorteSchiedamseBerichten -^ tZwaveizuur - over straat. - Van één vrachtauto viel gisteren op 'idé'i-Nleüwe Haven eeniües, gevuld met 60 liter zwa velzuur. De inhoud'stroomde over straat, v'.doeh-dank :zijShet opruimiDgswerkvan ■de:. .Gem.'Reinigingsdienst waren er geen vérdere nadelige gevolgen, f'-;,1'-s- f: "Granaattussen-:huisvuil. Op hetter rein van de "V.A.M. werd tussen huis- vuil' .een granaat gevonden. Men heeft yfaet.projectiel-tdjde-.poliüe^gedeponeerd. Burgerlijke -stand van WAAROM ONZE ADVOCAAT --L Burgerlijke Stand van Rotterdam Met Simon de Waard in het land van Tito MAASSLUIS TEK&O TAKS EN DE DRIE WENSEN Hoek Van Holland Simavi-coüecte op 3 April E?357> Modehuis Both bracht: STOFZUIGÊRSr^^lW^ HOOVER - DEALER VLAARDINGEN Vlaardingse Bond Lichamelijke Oefening de nodige wensen In emmer kokend water gevaMen Begrafenis A. van Luyk Herv. Geref. Comité Burgerlijke stand van Vlaardingen Politie verloor van Den Helder Maasland Gebouw met acht etages Concert „Pro Musica" T rouw-Beursindex Mr dr D. A. Hoogenraad 25 jaar secretaris van Reclasseringsraad1 Laatste Nieuws Speciale regeling De verkiezingen voor de Opperste Sowjet Nieuwe onderwijzersstaklng dreigt in Noorwegen Scheepsbrand in Brazilië Bom ontploft in station te New York Visserijberiphten jsicacellauw 15-20, tmaaauw-vGr lauw 1 JOJO. kabeljauw 3 S'JSSmu ïJO, tongschar 2 25,.wolf -i4^0ö5 Giatcravond. hield de Christelijke Mid-j middelpunt der. belangstelling staat en aenstands Vereniging een ledenvergade- hoe veel er reeds over geschreven en ring in het Gebouw voor Chr. Soc. Be-1 gesproken is. langen aan de Lange Haven. He voorzitter de heer Snijders open de de vergadering' met een kort woord waarin hij het betreurde dat slechts zo weinigen aan de uitnodiging gehoor had den gegeven. :Na afhandeling van enige huishoude lijke zaken» hield de heer Donner, oud wethouder van Botterdam, een lesing over de Middenstands-nota. ."-Spreker begon met er op te wijzen, hoezeer deze Middenstandsnota in het 'J Gisteren zij a in Schiedam drie lantaarn palen gesneuveld Op de RotterdamsedJjk viel een Ijzeren fust van de wagen van E. S.: uit Groningen. Het zware voorwerp kwam te recht tegen een" lichtmast, die zwaar werd beschadigd: Tegen S. is proces verbaal opge- i .;rrtaakt, omdat de lading niet goed was ge stuwd. Op de hoek van de Lange Hav.cn en deAppeimarktbrug botste de auto van L. Z. Iv -TÜt Schiedam tegen een lantaarnpaal en ten- Slotte knapte een mast 'af op het Frabiplcin }-k'..toen de auto van M. J. van T. daarmee in botsing kwam. De auto bestuurder had te .,veel links aangehouden. Tijdens een dezer dagen gehouden 'bijeenkomst van de Baad van Overleg, het overkoepelend orgaan van de Chr. Besturenbond, de Bestuurdersbond van het NW en de K.A.B. is. nadat de heer e.- van der Lende het woord had ge voerd, een afdeling opgericht van de A.V.O., die tot doel heeft de bescherming van de belangen van lichamelijk en geestelijk minder validen. Het voorlopig bestuur bestaat uit de Heren C. Keyzer, '.voorzitter en R. Gear s' lings,'- secretaris JElf knapen ht de leeftijd van 9 tot 18 isjaar hebben ongeveer ,100 - ruiten -ver- nield van de oude Ambachtsschool aan f.de - St. Liduinastraat Bovendien werd dóór enigen van de jongens, in samen werking mot anderen, uit? net' gebouw blooper gestolen. De politie kon nog een «g'iaeelte van het" gestolene achterha/ien. „Bit -was verstopt tussen struikgewas in polder Nietrwland. is Drie jongens van laatstgenoemde groep -. hébben ook nog getracht in de St Li- xduinakerk een: offerblok te lichten. Deze poging 'mislukte, maar wel wisten zij bijdistilleerderijen lege flessen te stélen. .Ook melkflessen lieten -zij niet onaan geroerd. Van het statiegeld kochten de jongens snoep en bioscoopkaartjes. v=ï» x t xDe politie zal tegen de jeugdige boos- "doenersscherpe -maatregelennemen. jl-^X- Sïf i'GEBORENPéter W:i'v P. Kouwenhovèn '"«UiA-Th Koch; Viktor F.-z v H B'Oltnianns en:.GSC-.M S&Tbach;, Johannes z v P M,Baks jfe«n J?A Buisbes: Maria P d v L-Oostennas. xr ent-iG-VP Bleeoke. OVERLEDEN: P A den Breeflên. 58 j; H Zoetbrood, 58 J vr v H v f Wijngaarden:.:Ji v Beek. 85 j weduwe- v W d Geer; J A A Admiraal. 30j vr v J Hoordijk; R W Uitermarkt. 8J j. - Advertentie ■I beleid met verse.kippeneieren qn brandewijn. .11 is hygiënisch afgesloten met dppkurk. lil de prijs! ui de prijsi GROOTSTE .FLES. Vö geen 4,50 nu' 'AM3M 0 .Goudse sing el 63 - Tel. 118670-1186/2 ScHiêdamseweg 209 *- Tel. 52608 Pleinweg 20Q-Tel. 7631 9. Pütse'plein AANGIFTEN 16 MAART .'it''.t';,"'* BEVALLEN: A B van Dongen-van Breu- gel, -cL H Kodenburg-Slootweg, d. E Frigge- Boamans, d. T Bosman-Huizinga. d. M Ho'ek-Van 't Hof, d. M Boolaar-Voogt, d. M M Verheü-Mikkelscn, z. E Mahte-Van der Hulst Z.-E M p Schippere-Van Gooi, d.H TliHKof- flard-Gerrltsen. d; M Buitcr-Haneveer.z. C M Mosi'.euvel-Mcsheuvel, d. J. L. Wielinga- Stlttelaar, z. J H Durand-Glessen, d: A M ^^iSl>'S£#f."'Eekhbf-Raöer,;:z.-fC C van Weerdt-De Vreng, fefia fr d. .D Schrijver-Blom, d. HNdenHond-Euser, Jisafe 2 d. X M Gordeau-Kuik. z. L H van Zanten. Hcnning. z. H W de Koning-Van der Beek, ■68699» d. M Gille-Noorddk, d.; W; Boogaarts-Groe- nendök, z. M Groeneweg-Brintonan, z. _J Gerards-De Planque, d. J Th Kroesbeek- 9^^^: Van der Ster. d. H Luijendijk-Van der WS% -Wacht, d." B Visser-Groeneveld," z: C Trouw- t- borst-Hueber, d. -tfU' OVERLEDEN: A W M Goedheer, nian. ge huwd geweest met F F de Lange, ,35 j. J M J Poelstra, zoon, .1 dag. T Boudestijn, man van N Buhexse. B8. J. C van der Zalm, man. gehuwd geweest met K Vermeulen, 83 j. M Pagé -vrouw, 'gehuwd geweest met H J van Engen, 76 j A Mittértreiner, zoon. 2 J L.C Stok, wouw. gehuwd geweest met A van ■der Ven, 73 J. J Slagboom, man. gehuwd geweest met A de Bruin, 72 J. J van de Gar de.'vrouw. gehuwd geweest met A Nagel- kerken, 78 J. P Brekko, man van E Bree- voort, 68'J. J I H van Oldenbameveld ge naamd TiUllngh, man, gehuwd geweest met ,H Venneman. 8SJ.BC Briegoos. vrouw van A C M Verbuljs, 70 J. A-van Luflk, man van M den - Admirant, 40 -j. J Goethart, man van J W Wennekes. 52 j. B Visser, man. gehuwd geweest met- P -Broos,-90 j, J c -P jurgens, man'van'A Ros, 86 J-J jF Giuenen- dijk. man van J.Hoogendam. 73 H JDam- mann, ongehuwde .vrouw.. 82. j-G -Govaarts. •'man van-.E' van Gils. 60 8-_IC_Srfallders, vrouw, gehuwd, geweest met P W^Simonls, 74 h t w C Smulders, man van J M van -"'de-WUngoart, 40 j. M.van der Zwet. vrouw, gehuwd geweest met h Been. 84 j. Th J L Dirks, man van A van Vliet, 61 3 3 C:Harte, .vrouw, gehuwd geweest met C Groenevela, Voorts tüs levenloos aangegeven: J-C 'Soek-Wiemer," zoon, C M C van Wingerden- -'Saarloos. zoon. A Th van Pinxteren-Blom, dochter, c - A Tintel-De Weijze, dochter. ^.Voormalig Overschie. N. Zeeuw, ongehuwde .:.*rouw,:77'i. TvTbiga'gxW'"'.'- Spreker schetste in algemene lijnen de Middenstandsnota. De aanleiding voor deze nota stamt reeds vanaf het einde 1952 toen vanuit de Tweede Ka mer de vraag werd gesteld de midden stand als een apart stuk te behandelen, en een basis te vinden voor een. politiek op langere termijn. Nu is dan deze nota verschenen als basis voor discus sie. Door deze nota is de belangstelling 'voor de middenstand weer meer op de voorgrond getreden. Spreker noemde de ze nota wel doordacht opgezet. Deze no ta zal de mensen prikkelen tot naden ken en doen komen tot constructieve gedachten. Uit het historisch overzicht blijkt dat de wieg van de middenstandsorganisa tie nog in deze eeuw staat. De prikkel om tot organisatie te komen, is in te genstelling tot de werknemersorganisa tie hoofdzakelijk gekomen van confessio nele zijde. Hierna tekende spreker, de grondsla gen voor het middenstandsdedrijf. De omvang is van dien aard, dat ze be langrijk is voor onze samenleving. De middenstand vormt een werkgelegen heid voor zeer vele personen. Voor die genen die in loondienst werken treden er zeer sterke verschillen op. Van zeer grote betekenis noemde spreker voor de middenstand de scheiding in ramp- en volwaardige bedrijven. Sprekermeende dat een scheiding, gezien de bedoeling van de nota om te zien wat- gedaan kan worden, voor. 'de middenstand, in ramp-, tussen- en' volwaardig bedrijf, beter op zijn plaats zou zijn, Vervolgens besprak spreker nog na der de vestigingswet en het onderwijs dat hiermede samen gaat, alsmede het credietbeleid. Wat de winkelsluiting betreft, meen de spreker een lans te moeten breken voor een verkoopavond, welke volgens spreker de middenstand zeker ten :goe- de zou komen. In deze nota wordt zeer weinig ge sproken over de sociale voorzieningen «a zekerheid. Dit is echter niet zo be vreemdend, daar het rapport vooral economisch -en niét sociaal is bedoeld. Uit de conclusies van het rapport blijkt, dat het' cijfermateriaal dat aan het rapport is toegevoegd nog zal wor den verbeterd door tellingen. Eveneens zal de gefingeerde scheiding tussen ramp- en volwaardig bedrijf nog door middel van enuètes nader worden bezien. Ook zal het vestigingsbésluit na der wordéh -bezien. Spreker voelde niets voor het'behoefte-element. T v r De regering -.kan slechts voorwaarden scheppen, de f middenstand moet zelf werkzaamheid hebben. Verantwoorde lijkheidsgevoel is voor de christen-mid denstanders' niets'nieuws. Voor vélen In brede kring die zo graag op de Staat steunen is het- misschien wel goed dat in deze nota op dit verantwoordelijk heidsgevoel eens éxtra wordtgewezen. Hierna' volgde nog een leerzame en uitgebreide discussie waarna deze goed geslaagde avond werd gesloten. |\/T ET Simon de Waard als vlotte en A goede gids hebben gisteravond vele Schiedammers door Joego Slavië gezwor ven. Het was een prettige reis. .waarbij kennis kon worden gemaakt met mooie steden en kleine armoedige d-orpen, de rijke flora, de fauna en niet in het laatst met de bevolking. Deze interessante reis werd binnen Schiedam gemaakt en nog wel in de grote zaal van „Irene", want op uitnodi ging van de Stichting Natuurbescherming en de Schiedamse Gemeenschap hield Simon de Waard een lezing met film over het land van Tito. Zijn vlotte cau serie. en de uitstekende kleurenplaatjes en -film deden echter Irene en Schiedam vergeten: met waande zich in Joego Slavië. Namens de Natuurbescherming eu de Schiedamse Gemeenschap had drs. C. J. J. van der Maas een kort openingswoord gesproken. Hij deed daarin een dringend beroep op de aanwezigen tot meerdere steun van de stichting Natuurbescher ming. Ook in Schiedam blijkt deze nl. geens zins overbodig te zijn. Helaas is gebleken dat haar werk nog niet de brede be langstelling van de stadsbevolking heeft en ook moest drs Van der Maas consta teren dat dit het geval is met do Rijks overheid. Door het houden van avonden als deze hoopte de heer Van der Maas tenslotte dat de Natuurbeschermingsgedachte zal worden uitgebreid. Volkstuinvereniging H. v. Heiland, Gister avond werd onder auspiciën van de Rotter damse Bond van Voilcstulnders in samen werking met de Gemeentelijke VoVkstuln- coTïimissie een bijeenkomst gehouden in de Schiettent aan de Rietdijkstraat. Op deze avond heeft de heer F. Mertena, Gemeen telijk ambtenaar belast met het toezicht op d« volkstuinen, een toelichting gegeven op het volkstuinwezen en zijn verdere orga nisatie, Enkele films werden ter verduide lijking getoond. De vereniging die in Hoek van Holland wend opgericht zal evenals de 46 anderen in de stad en omstreken toe treden tot de Rotterdamse Bond van VOMcs- tudnders. Een 23-tal volkstul nelgenaars traden toe als lid. Zij zullen in de gelegen heid worden gesteld als eersten de nieuw aan te leggen tuintjes o.a. achter de Mahiu- straat in gebruik te nemen. Volgens de uit breidingsplannen te H. v. Holland zullen op verdere plaatsen meerdere volkstuincom plexen worden aangelegd. Het bestuur werd samengesteld uit de volgende heren: voor zitter de heer Boers, secretaris de heer Kuypers, penningmeester de heer Verroen en tot commissarissen werden benoemd de heren Lavooy en Lucardi. Er zij vermeld, dat ook niet volkstutneigenaars lid kunnen zijn. Zodra het mogelijk is zullen zij aan een tuin worden geholpen. Brandweer trok er op uit. Maandagavond is dc Hoekse Vrijwillige Brandweer, nog uit gerukt voor een brandje aan de Haak weg wat echter niet zo ernstig was als dat het zich liet aanzien. Een voorraad hooi en stro op een der tuinen was in brand geraakt doordat dien dag in de nabijheid wat afval Was verbrand hetwelk naar dat bleek tegen de avond nog niet geheel was uitgebrand. De brandweer - trof de nodige maatregelen en bluste het vuur. Burgerlijke Stand. Geboren: Lukas W.. z. v. L. W. Lievense en A. P. 'de Reus: Jan, z. v. H. de Hartog en M. Grooters; Johannes G.. r.. v. J. G. Korteland en D. Prins; Anton- nette J. M„ d. v. A. M. G. v d Heuvel en B J D Tiggelman: Marinus, z v H Bok en M Verhulst. Aantal inwoners op 1 Maart jl. 4481. Het comité „Vrouwen Hulpverlening" te Maassluis kwam Dinsdagmiddag, ten huize van de presidente mevr. C. Schwartz-—Vogelaar in vergadering bij een. Besloten werd aan het verzoek van de vereniging „Slmavi" om te Maas sluis een collecte te organiseren te vol doen. Deze zal gehouden worden op Za terdag, 3 April, Het comité tekent hierbij aan: In de geest ven Prof. Alb. Schweétzer zetten Nederlandse artsen in Suriname, Indo nesië en Nïeuw-Guinea hun gehele per soon in om de schrijnende medische nood te helpen lenigen. Deze weldoe ners dei- mensheid kunnen het zon der de hulp van Slmavi niet stellen. Bij voortduring doen zij een dringend verzoek om de zo broodnodige medica menten toegezonden te krijgen. Simavi geeft deze oproep door aan het Neder landse volk; dus ook aan de inwoners van Maassluis. Zij wil de dokters en zusters van alle gezindten het baririhar- tigheidswerk mogelijk maken. Simavi vraagt niet naar ras of geloof, maar helpt zoveel zij kan, waar nood heerst. In 1953 werd voor een bedrag van cir ca 300.000,- aan steun uitgegeven. Helpt Simavi en- steunt dit onbaatzuch tige werk van naastenliefde, door de col lecte te steunen of voor .dit doek (te col lecteren. Men kan zich opgeven bij: mevr. Schwartz, Gov. van Wijnkade 10; mevr. Ardenne, Veerstraat -19; mevr. Bout- kan. Talmastraat 42; mevr. Mouton, Gov. v Wijnkade 48: mevr Marcus. Korte Boonestraat 11; Kapiteine van het Leger des Heils, Dr. Kuyperkade 11; mevr. Mostert, Pr. Julianalaan 1 en mej. Sluyter A. E. Maasstraat 1*. Sport-filmavond van „Excelsior" Dinsdagavond organiseerde Excelsior in Luxor een sportfilmavorid. waarin de zo bijzondere ontmoetingen Engeland Fifa-elftal en Engeland-Hongarije ver toond zijn. De avond werd ingeleid door de voorzitter van Excelsior, de heer P. van Dijk. De zaal was volledig bezet, eugdnatuurwachters geïnstalleerd Vanmiddag zijn op initiatief van de commissie der Jeugd Natuur Wacht cir ca 200 Jeugdnatuurwachters geïnstal leerd. Deze installatie vond plaats op het plein van de Minister de Visser- school en geschiedde door burgemees ter P. A. Schwartz en de politie-briga- diers, de heren Moerman en Groene- veld. Heel even maar zweefde het duiikbootje door de lucht, dan plofte het met veel gespetter van schuim en water weer in zee. Ontzettend, wat een weerstand dat *o ogenschijnlijk soepele water had en de duikboot kreeg dan ook zo'n klap dat onze vrlev-^-n sterretjes voor de ogen zagen. „Hé, hé, niet zo t kerel," schreeuwde Terry ont daan. „De boel k, stuk. Zo'n duikboot moet je voorzichtig behanc .*A', kalm, gevoelig an met beleid. Kijk zo! Je neemt bijvoorbeeld één van de handles tus sen duim én wijsvinger!" En vriend T<xr boog zicfc naar voren om zo'n onzichtbare handle te grijpen en net Tekko voor te doen. Doch zover kwam hu niet want opeens schreeuwde hij „au!" en sprong met een pijn lijk gezicht achteruit. „Mijn neus!" prevelde hij en tastte behoedzaam met de band voor zich uit. „Hé, daar zit iets! Een stalen buis die aan de zoldering vast zit. Een glaasje. Wacht eens, ik kan boven wateT zien. Een periscoop!" „Natuurlijk!" antwoordde Tekko droog jes. „En daar moet je voorzichtig mee om gaan! Knoop je zakdoek er omheen, dan weten we ten miste waar hij zit!" Advertentie prginis vanarf' f 85.- ïs MMdêasn'dstrwtn - DMgiw.'swaakkelUké betaUBgwoorwaarden. Wotarcnnrt lionft rmrr l'aar t»1 de heren A. Pleysier voorzitter W cllCrBpqrX IlCtSlL-XlUg (turnen), S. P. Wigman secretaris, J. L. Verwey penningmeester (zwemmen), M. Don (watersport), J. A. Dulfer (athle- tiek), D. Haddeman (Zondagvoetbal), A. J. Hagen (korfbal en hockey), H. van Munster I en X Smit (Zaterdagvoetbal). De Vlaardingse Bond voor Licbameilji- ke Oefening (V.B.L.O.) constateert in zijn vorige verslag over 1953 dat ve len eigenlijk met het doel van deze or ganisatie nog niet voldoende op de hoogte zijn. Hort samengevat is dat doel het bevorderen van de lichamelij ke oefening - en het behartigen van de belangen van de bij de bond aangeslo ten organisaties. - ;S Om dit doel te berelken wordt voort durend samengewerkt met de gemeen telijke instanties, worden instellingen opgerichtdiehét doel kunnen bevorde ren enz. ha feite is het dus dat de V.B.L.O. tracht de belangen van de aangesloten organisaties te behartigen, allereerst in zaken die de sport dn zijn geheel betref fen en daarna ook het steunen van de gerechtvaardigde wensen van de apar te verenigingen. Daarnaast en daarbo ven komt dan het'propageren van een gezonde lichamelijke oefening. Het jaar 1953 was voor de lichamelij ke oefening' een-vrij rustig jaar. De voetbalsport profiteerde van de in 1952 gereedgekomen sportterreinen waardoor de noodtoestand werd opgeheven. Dat wil echter niet zeggen,'dat men er nu is, want met de uitbreiding van de stad nemen de behoeften toe.'Prettig is het, aldus het verslag, dat ook B. en W. overtuigd zijn van de noodzaak van meer sportvelden, Een teleurstelling was dat het zwembad oog steeds niet klaar is. De tennissport kreeg door de banen aan de Soendalaan meer ruimte. De watersport heeft nog wel de nodige wensen, maar daarom zal de VBJL.O, hieraan juist zijn bijzondere aandacht schenken. Voor- de binnensporten is de situatie nog niet zo gunstig, doordat er tc wei nig lokaliteiten zijn, maar de toekomst lijkt hier toch nret al te somber. Het aantal leden (aangesloten organi saties) bedraagt thans 31 verdeeld over 12 takken van sport. De hockey vereni ging „Pollux" en de voetbalvereniging Babberspolder verdwenen uit de rij maar de wandelsportvereniging Flardin- ga trad toe evenals de Combinatie van Tafeltennisverenigingen. Tien organisaties beoefenen het voet bal, zeven de gymnastiek, twee de wa tersport; drie de' athletiek, twee het korfbal en verder zijn er de „eenlin gen'-' op. het gebied, van basketball, rui tersport, tafeltennis, tennis, wandelsport wielrennen en zwemmen. .Het. verslag memoreert verder de ver schillende resultaten- door bepaalde clubs behaald in competitie-verband, ge vierde jubilea en belangrijke sportge beurtenissen door dé verschillende leden georganiseerd. j. Met dankbaarheid wordt herdacht het vele werk dat het overleden lid de heer A. Hartog voor de V3.L.O. en voor de sport in het algemeen heeft gedaan. Zijn volharding en doorzettingsvermogen zal het bestuur steeds ten voorbeeld zijn. i Het bestuur bestond in het afgelopen De vijfjarige A. S. wonende te Vlaar- dingen had Maandagmiddag het ongeluk op de plaats achter de ouderlijke wo ning in een emmer kokend water te val len!: Het meisje liep zeer ernstige brand wonden op en moest daarom naar hét ziekenhuis worden gebracht. De teraardebestelling van het stoffe lijk overschot van de Zondag jL overi leden algemeen procuratiehouder van dè N.V. Hollandia. de heer A. van Luyk, zal Donderdagmiddag omstreeks kwart over twee plaats hebben op de Algeme ne Begraafplaats alhier. Donderdagavond. 8 uur zal in lokaal ..Rehoboth" voor het Herv. Geref. Co mité te Vlaardingen voorgaan ds. A. J. Wijnmaalen van Maartensdijk (Utr.) Burgerlijke stand. Geboren: 15 Maart Elisabeth d. van G. van der Burg en W. de Kievit. P. K. Drossaartstraat 40. Overleden: 13 Maart Maria Blesheuvel, 61 j. echtg. van B. Spruijt, Markt 1; 14 Maart Petronella Groeneveld. 65 j. echtg. van J. Schouten. Surinamcsingel 55. Voetbal De ontmoeting tussen de politie-elftai- len van Vlaardingen en Den Helder is een wedstrijd geworden met vele gemis te kansen, twee strafschoppen en enkele eigenaardige beslissingen van de scheids rechter. Den Helder begon goed. en liet al spoe dig zien dat het betere combinaties kon opzetten dan de gastheren. Maar lang zaamaan kwamen de Vlaardr.ngers toch ook los en na 20 minuten wist midvoor Stegeman een goede voorzet van links buiten Te Lindert te benutten (10). Den Helder liet het daar.niet bijzitten en in de 30ste minuut kreeg het een prachtige kans voor de gelijkmaker. Rechtsbuiten Visser veroorzaakte een strafschop, die echter door Van der Meu- ien werd gemist. Enige ogenblikken la ter kreeg Vlaardingen een pracht van een kans maar Stegeman miste voor open doel. Na de rust had d« thuisclub Chr. Hist. Jongeren Groep, De Christelijke Historische Jongeren Groep in Maasland houdt Zaterdagavond om haft acht een ver gadering in de zaal Tavenu. Een drietal Jongeren zal een actueel onderwerp behan delen. Na de pnuz« zal de vergadering een gezellig karakter dragen. Burgerlijke Stand. Overleden: C. W. v. Beurden, echtgenoot van A. M. v. d. Drift, oud 69 j. OP de shows van Both treft men steeds een collectie aan, die werke lijk in alle opzichten de verschillende aspecten van hetgeen er internationaal op mode-gebied omgaat, weerspiegelt. Dat men er ook dit seizoen weer in slaagde, die nieuwtjes bovendien met een juist begrip voor hetgeen in ons land op haar plaats is te bundelen tot een smaakvol geheel, kregen wtj giste ren te zien,- toen de lenteaanwinsten in het nieuwe pand aan de Keizerstraat te Rotterdam voor het voetlicht kwamen. Om tot dit uitstekende resultaat te ko men bezocht de heer Both persoonlijk de vooraanstaande mode-ontwerper», niet alleen in Parijs maar ook in Rome en Zurich. Daarnaast werden eveneens verschil lende specialiteiten uit Oostenrijken Amerika aan de voorjaars-sortering toe- gevoegd. Van de Italiaanse ontwerpersdie dit seizoen in Rome met belangrijke nieuw tjes uitkwamen, trok vooral Ferdinan- di de aandacht. Deze ontwerper wist een geslaagde harmonie tussen eenvoud, fantasie en sierlijkheid bij zijn model len te bereiken. Een eigenschap die zijn scheppingen ook bijzonder geëigend maakt voor toepassing In een Neder landse garderobe. Dat juist van Ferdi- nandi verschillende ontwerpen op de show van Both werden getoond, bewijst wel roet hoeveel zorg er daar elk sei zoen opnieuw weer naar wordt gestreefd, uit het nieuws dat de voornaamste cou- Op dc hoek van de Coolstngel en het Stadhuisplein te Rotterdam zal, zo als wij" inderiüd uitvoerig meldden, een nieuw pand voor Slavenburg's Bask N.V. verrijzen volgens het ontwerp van de Rotterdamse architect Corn. Elfiers. Uit het thans gereed gekomen ontwerp blijkt dat het gebouw zal bestaan uit souterrain, entresol'en acht etages, wat het hoofdgedeelte betreft, en uit souter rain, begane grond, entresol en drie etages, wat de vleugel aan het Stad huisplein betreft. In de vleugel aan het Stadhuisplein is op verzoek van de gemeente ruimte afgèstaan, waar de Brouwerij d'Oranje- boom voornemens is een café-restau- het voordeel van de wind in de rug- Maar profijt leverde dat niet op. Ettelijke malen werd het Helderse: doel onder vuur genomen, maar de schoten van De Ruiter, Koole en Te Lindert leverden niets op. De Heldersen, goed combinerend, kwa men diverse malen voor het Vlaarding se doel. Toen de verdedigers een aan val slecht weg'werkten kreeg Den Hel der zijn kans. Van der Meulen scoorde de gelijkmaker. De tweede helft'was on geveer een half uur oud, en aan beide kanten waren verschillende kansen niet benut, toen de Vlaardingse spil Quak weer een strafschop veroorzaakte. Dit maal liet Den Helder zich de kans niet ontgaan en was het 1—2. Vlaardingen pakte hard aan om de achterstand in te lopen. Den Helder vocht om de voorsprong te behouden en die zo mogelijk groter te maken. Er kwam echter geen verandering meer in de stand. Vlaardingen heeft dus de eerste wed strijd om het districtskampioenschap ver loren. DcBussumse Koorvereniging „Pro Musica" za] Zaterdagavond in de Stadsgehoorzaal, te Vlaardingen een uitvoering -geven onder auspiciën van het Viaardings Kunstcentrum. De vereniging, die op het ogenblik uit on geveer 120 werkende leden bestaat, heeft zjchsinds de oprichting tien jaar ge ledeneen grote bekendheid verworven vooral door de radio-concerten onder lei ding van Lex Karsemeyer. Het programma, dat Zaterdag in de Stads gehoorzaal wordt gebracht en waaraan An neke van de Graaf, sopraan en Pierre Palla, piano solistische medewerking zullen verlenen, bestaatvoor de pauze voorname lijk uit operafragmenten en uit oude Neder landse volksliederen. Na de pauze komt het liohtere gear* aan da beurt, Een perspectieftekening van het nieuwe pand van Slavenburg's Bank op de hoek van de Coolsingel en het Stad huisplein. .Met het Holbeinhuis aan de' overzijde van het plein zal hier een waardige bebouwing van Rotterdams boulevard tot stand komen. rant onder de naam Café de la Paix te gaan exploiteren. Onder het over- bourwde gedeelte in. het hoofdgebouw kan nog een ruimte worden afgenomen voor een of twee speciaalwinkels, b.v. een goudsmid of dergelijke. Op de hoek van'de Coolsingel en het Stadhuisplein is de ingang van Slaven burg's Bank gelegen met daaraan ver bonden een afdeling vreemd geld, welke afdeling aan de Coolsingel. alsmede in de bankhal een toegang heeit. Na de tourniquet gepasseerd te zijn, komt men in de hal met hoofdtrappen huis, spreekkamers en liften, terwijl achterdeze hal de grote personeelshal is gelegen, waarin 100 employé's een plaats kunnen vinden. In het souterrain van het hoofdge bouw zullen de archieven, kluizen en personeelsvertrekken worden onderge bracht, terwijl in het souterrain in de vleugel aan het Stadhuisplein de keu kens en dienstvertrekken van Café de la Paix een plaats zullen vinden. Op de eerste etage van het hoofdge bouw zijn de directievertrekken, de secretarie en de contröle-afdeling ter wijl op de tweede en derde étage in de, vleugel aan het Stadhuisplein nog en kele afdelingen van de bank zijn ge projecteerd. De tweede tot en met de achtste verdiepin-g van het hoofdgebouw zullen worden gehuurd'. Voor twee eta ges zijn reeds huurders gevonden. Het geheel zal in gewapend beton worden opgetrokken. De gevelbekleding en versiering en de uitvoering van ramen en puien worden nog bestudeerd. Datum Totaal 15 Mrt. 157.80 16 Mrt. 157.64= 17 Mxt. 158.03 Datum 15 Mrt 16 Mrt. 17 Mrt In- dus tr. 199.28 199.64 200.08 Cultures 83.21 82.17 82.18 Haad.- verkeer 149.31 149.47 149.86 Olie 424.50 423.12 425.87 turiers in alle landen die op het terrein der mode belangrajk 'zijn uitbrengen, juist datgene te kiezen, dat voor Neder landse begrippen geschikt i«. Vele modellen naar Balmain. die in Parijs ditmaal met zijn ontwerpen het meest "op de voorgrond trad en zelfs Dior in verfijning en oorspronkelijkheid wist te overtreffen, waren daarnaast op de show van Both te bewonderen. Ont werpen naar Dior, waarbij de eenvou dige, geheel geplooide chemisierjurkjes niet ontbraken en jurken met grote strikken gegarneerd of door baleinen in model gehouden, zoals Fath die brengt kregen wij eveneens te zien. Fraaie avondshawls van dunne wol met goud draad doorweven luisterden menig fraai jurkje op. - Stoffen" die in Europa nog niet wor den vervaardigd trokken bij de jurken mantels en pakjes uit Amerika afkom stig, vooral de aandacht. Daarbij wa ren weefsels usi wol met orlon present, naast nieuwe stoffen van nylon en ver volmaakte bedrukte katoeD, die nage noeg niet kreukt. Nieuwtjes in katoen uit Zwitserland en Frankrijk, zelfs tot avondtoiletten verwerkt, vulden verder deze Interessante collectie aan, waar bij ensembles in heel zomerse uitvoe ringen een grote plaats innamen en ook de wollen mantels steeds zo waren ge kozen, dat zij met de daartili gedragen jurken of pakjes een fraai geheel vorm den. Both bracht met deze specialiteiten uit vele landen een lente-collectie, die in ons land ai? staalkaart der interna tionale mode uniek is. Mr. dr. D. A. Hoogenraad te Rotter dam, zal op 1 April aanstaande gedn-° rende 25 jaar secretaris van de plaat- seltike Reclasseringsraad zijn. Op Za terdagmorgen 10 April cal in bet Paleis van Justitie aan de Noordslngël een huldigingsbijéénkomst gehoudenworden. Mr. Hoogenraad, geboren in Leimui- den, studeerde rechten aan de 'Utrechtse Universiteit ea legde in 1926 het doc toraal examen af. In betzelfde jaar werd hfi advocaat bij car. M. Oppen- li eimer te Den, Haag. Van 1928 tot 1933 was hjj waarnemend-griffier van de Rechtbank te Rotterdam en in 1933 associeerde hij-zich met de Rotterdamse advocaat mr. H. Bavinck. In het jaar 1939 kwam zijn benoeming af tot rechter-plaatsvervanger bij de Rotterdamse Rechtbank. Op 19 Septem ber 1945 promoveerde bij te Utrecht op het proelschift „Aansprakelijkheid bij kosteloos meerijden". Mr. Hoogenraad bekleedt vele functies, en zo is nij lid van het bestuur van de Nederlandse Advocatenvereniging, lid van het col lege van afgevaardigden van de Neder landse Orde van Advocaten, secretaris van het Bureau van Consultatie bü de Rechtbank te Rotterdam, hij was lid van het college van gecommitteerden tot de -zaken aer Hervormde gémeente van Rotterdam en regent-secretaris van het kinderhuis van deze gemeente, cn verder'heeft hij thans nog bemoeienis met de Hervormde stichting „Oostduin" te Den Haag, het generaal college van toezicht van de Nederlands Hervormde Kerk, de N.V. Maatschappij voor Volks huisvesting „Vreewijk", het Huygens- lyceum te Voorburg, de RMJV „Het Vlot" en het Consultatiebureau voor Alcoholisme. (Vag onze Haagse redacteur) Naar w(j vernemen heeft de mlnlsfcr van Wederopbouw en Volkshuismtiaj een speciale regeling getroffen voor <j! bouw van woningcomplexen, die til- sluitend bestemd z(Jn voor bewonljf door bejaarden. Voortaan zal voor elk* drie woon-eenheden In een dergelijk van bet contingent van de betrekkej gemeente worden afgetrokken. De minister heeft deze regeling p. troffen om de bouw van woningen vow bejaarden niet ten volle ten laste va het wouingconlingent van de geroiea. ten te doen komen en deze bouw ui trekkelijker te maken. Wat de financiering van da bouw van woningcomplexen voor bejaard» betreft is reeds in Februari jl een af zonderlijke regeling gepubliceerd, dit betrekking heeft op de bouw volgt» de bepalingen van de woningwet ïr wordt nog gewerkt aan een linandt- ringsregeling voor de bouw van bè jaarden-woningen volgens de prtmit- regeling. Voorts wordt nog overwogtn of Ui aanzien van de contingentering een bij zondere. tegemoetkomende regeling jt- troffen kan worden voor flatgebouw» voor werkend* vrouwen e.d. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, Dulles, heeft gisteren op zijn persconferentie verklaard, dat niet ondenkbaar is, dal de Geneefse confe rentie later dan 26 April begint, als gevolg van wal hij noemde bewijzen van vertragingstactiek van de zijde van Rus land. Dulles zeide dal hel schijnt dat de Russen uiteenseltingeri hebben ie doen aan de Chinese communisten, die niet overgelukkig zijn met de schikkingen voor de conferentie welke onlangs te Berlijn door de Grote Vier getroffen zijn. 13e minister zeide dat communistisch China gehoopt had naar Gènève te komen ais een van de Grote Vijf. Deze betiteling is Peking echter ontzegd ais resultaat van een door het Westen eb Rusland te Berfijn gesloten overeenkomst. Men heeft echter geen mededeling van de Sowjet- regering ontvangen, dat de Chinese com munisten ontevreden zijn. ;De Sowjetrussische verkiezingseommis- sie heeft bekend genaakt, dat 99.98 per- cent van het kiezerscorps der Sowiet- Ume of wel 120.321.192 kiezers, voor de verkiezingen jL Zondag van een nieuwe Opperste Sowjet der Sowjet-Unie de wetgevende vergadering gestemd flCCu. f Het percentage by de vorige verkiezing in 1950 was gelijk aan het Uians bekend gemaakte. Het aantal negatieve stemmen is niet nnn n£? gemaakt. In 1950 waren het er ouu.uuu. ïïtf Nagekomen Familiebericht Be Heer en Mevrouw LANDWïïHR.Westerhoü geven met dank aan God én grote blijdschap, kennis van de geboorte van hun Dochter JOHANNA EVERDINE Rotterdam, 18 Maart 1954. a. W. Surgeipleln 18, Nauwelijks is de onderwijzersstikliii in Oslo ten einde of er dreigen alwetr acht 4 negenhonderd onderwijzen - in dertien gemeenten het werk neer te leg gen. wanneer er geen gelijke beloaiaf komt voor onderwijzers die "hetzelfde werk doen.dezelfde standplaats hebbes en gelijk staan in anciënniteit. Tot de dertien gemeenten behoren Bergen Drqntheim, Stavanger, Drammen, Ttoms- sóe;-Narvik.'eri-'Oslo.- Nu gaarthet inlüi- tlef echter-uit van- de Noone Onder- wijzerivérerilgingr "Achter "dejuist- ge eindigde staking in Oslo stond d« Oslo» Onderwijzersvereniging. Déze beide- or ganisaties staan los van elkaar. Voordat zij definitief besluiten he! werk neer te leggen, zullen de onder wijzers zich tot het Parlement u-endei DREIGBHIEF VOOR LADY CHURCHILL Scotland Yard heeft zijn bewaking Sir Winston Churchill en Lady Churchill gisteren verscherpt, nadat deze laatste een dreigbrief had ontvangen De pis mier' begaf zich als gewoonlijk naar het Lagerhuis, maar mevrouw Churchill, dit dikwijls op de tribune zit om de de batten bij te wonen, bieef thuis. Met dï oost van Maandag was op Downiaf- street 10 een dreigbrief ontvangen, wan- in het leven van de 68-jarige La® Church 1)1 werd bedreigd. Aan boord van het schip „Maró Celeste" heeft zich Dinsdag «o ontploffing voorgedaan en is brand uil- gebroken. Men vreest, dat vele persons om het leven zijn gekomen. Het kW ligt in Sao Luiz. Aan boord bevonden zich 3.000 vata benzine en 1.000 vaten petroleum, mi schip heeft eon bemanning van 18 kop pen. Er bevonden zich 37 arbeiders «k boord, toen het ongeluk gebeurde. Tüdens het avondspitsuur Is giste"* in het station van de „Grand Cent» Railway"? een bom ontploft. Volg® de eerste berichten werd niemand vu- wond. De politie heeft medegedeeld, dat n de herentoiletten grote schade aange richt werd.' De Kerkeraad van de Geref. Kcrt van Den Haag-West heeft besloten M luidkiokkenfonds, groot 1800, te b» stemmen voor de Valkenboskerk. W hoopt een luidkiok te hebben wannes deze kerk in December van dit jast 2 jaar, za] bestaan. (Medegedeeld door de firma A. MsklcKd makelaar in granen). Rotterdam, 16 Maart: Vor. slot Maart 27.87(4 Mei 27.15 Juli 2427)4 Sept. 2350- V.K. 28.85 27.10 1. 2327)4 's-GRAVENHAGE. 17 Maart. Vacgri* richt van hedenmorgen van de Noori?*)' Sdh 2 10 k, Sch 250 25 k. Sch 399 6 K halve vleet, VI 142 17 k, VI 115 15 k. 20 k, uit de halve vleet. aH Prijzen varse vis: Grote tong i-^iS groot middeltong 12S-1A5, klein ndtMe!»» 1.44-150. grote slips 1.44-1.48. WeiMj^ 1.16-125, tarbot 1 2.10-2.50, tarbot 2 W™. tarbot 3 1-120, tarbot 4 0 £0-0.90, griet 1 Mj 120, griet 2 0.70-020, alles per WMLPff. schol f 18. groot middelschol f 27-39-M. Fr delschol 10.40-21, kleine schol 14-18.50, 17.80-16.30. wfjting 14.60-16, grote ^sbejjjjjj 31.50-36, 27, kabe: lauw 3 3 •he* per é0 kg. !§ÉS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2