Dirigisme H-bom bleek krachtiger dan verwacht werd Israëlische toeristen airtóbus met uitgemoord Geleerden vergisten zich Kansje op wat warmer weer „Instinct van zelfbehoud vergt onmiddellijke reactie" Amerik. hulp voor getroffen vissers m Elf doden en drie gewonden lassers van Wïïtoit- Fijenoord staakten Invliegér Lynch verongelukt Caisson voor dichting van de dijken ging bij Schelphoek verloren Straaljager stortte in het IJsselmeer Groots plan Straalvliegtuig J niet gevaar hoort niet DONDERDAG 18 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2724J Weerbericht sn ms r Russen en Chinezen naar Geneve Fransen ontruimen Phoeong Eisenhower over de New Look Koningin Elizabeth met de dood bedreigd Raad voor Scheepvaart stelt onderzoek in Franse atoomwapens op komst? Werkbezoek KQningill Juliana aan N.-Veluwèv; er een korenmeet! lm iapl 5i| ÉSm Gecharterde KLM-Dakota bij landing beschadigd K. EISENHOWER STEUNT STEVENS TEGEN MCCARTHY fjHulp voor vissers Dë Verenigde Staten hebben aange boden hulp van medische experts te verstrekken voor de 23 Japanse vissers van de'Foekoerioe Maroe, die brand wonden hadden opgelopen van as van een geheime Amerikaanse atoomont ploffing in de Stille Oceaan. De Ame rikaanse ambassade te Tokio heeft meegedeeld,.; dat een ploeg van drie Amerikaanse en drie Japanse dokters die verbonden rijn aan de commissie voor slachtoffers in de atoomstad Hirosjima, de slachtoffers zullen be handelen. Beide inzittenden gedood Tem l vrei Prins artikel in Trouw- - «- --. -, Prins Bemhard' «eliaglrietrtgaifeiwaË^aBi vlochten met'straalvliegtuigen,:nietygë-r*.§®f;i vaarlriker waren dan het, vliegen ,'metV-;-;,^ toestellen die lijndiensten onderhóudepl-yj^ï m- 31 ïiüi «SP® Ss a wm gratis tot 31 Maart v- m&Mi Rotterdam: Witte de Withstraat 30 TeJct 115700 (4 U Postbus 1H2 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'j-Oravenhage: Huygensplein 1 Redactie: TeL 111892 Postgiro 424867 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.76 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. V Directie: O. A. KJEUNEN'G en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. KOUDE NACHT. - Koude nacht met plaatselijk mist. Droog weer met'; overdrijvende wolkenvelden. Weinig wind. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen. ^ll I—I lil. .Hl ri i 'i o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SWT ,m GISTEREN stond er in onze fi nancieel-economische rubriek een artikel over de strijd om de kolenprij- zen, zoals die zich op het ogenblik in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal afspeelt. Het komt ons goed voor, ook te de zer plaatse op die strijd de aandacht :e vestigen en met name op enkele aspecten er van. De strijd gaat om de vraag of het systeem van maximumprijzen voor ko len, dat door de Hoge Autoriteit inder tijd Is Ingesteld, gehandhaafd moet worden of dat het moet verdwijnen. Het systeem van maximum-prijzen had Indertijd, toen de gemeenschap pelijke markt werd ingesteld, zin om dat er toen In Europa kolenschaarste heerste. Een vrijlaten van de prijzen zou toen tot prijsopdrijving hebben kunnen lelden. Thans evenwel is de situatie op de koienmarkt gewijzigd. Er fijn genoeg kolen. Het systeem van de maximum- prijzen is dus nu overbodig geworden. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam ea de Ministers over deze vraag moesten oordelen: bleek meningsver schil. -Duitsland, Frankrijk en Luxemburg bleken voor handhaving van maxi mumprijzen tie zijn en Italië, België en Nederland waren daartegen. Wat is de oorzaak van dit menings verschil? Datls hierin gelegen dat maximum prijzen bij een teruglopende markt de neiging vertonen om het karakter aan t« nemen van minimumprijzen. Verscheidene kolenproducenten ma ken. dan de afspraak dat zij fh leder geval de maximumprijzen in rekening sullen brengén, ook al zouden zij daar beneden kunnen gaan, M.e,w. de maxi- ammprijzen spelen de kartels In de kaart. ZU schakelen de concurrentie alt, die juist het -wezen van de vrije markt moet zijn en houden de prijaen hoog. Het behoort daa ooifc tot de taak van de Europeso Gemeenschap voor Kolen en Staal om de macht van de kartels te breken.'Want dergelijke par ticuliere prijsafspraken rijn schadelijk voor ons economischbestel. Nu deed zich het uiteiet merkwaar dige verschijnsel voor dat de Duitse minister van Economische Zaken, de heer Erhard, die als paradepaard voor bet neo-Uberalisme pleegt te fungeren fan die ons door sommige lieden bier te •'iande - 'te pas- ezi te- oppsa i' doch meestal te onpas, gelijk minister Zijl stra. - Indertijd in de Tweede .Kamer., aantoonde als navolgenswaardig po- HUcus'wordt voorgehouden, hier plot seling uit de bus kwam als dirigist bij uitnemendheid. Want was is nu meer «xtreeBfi-diri gistisch dan bet vasthouden aan een systeem van maximumprijzen dat overbodig is geworden. En dat deed minister Erhard. HÜ was de gróte, keiharde en onvermurw bare voorstander van de overbodige maximumprijzen, die in feite mini mumprijzen waren geworden. Hö bleek de grote tegenstander van de concur rentie! Hij werkte de verstarring van de kolenmarkt In de hand!. Uit het hele geval blijkt wnneküaar dat minister Erhard In zijn beleid zich uitsluitend liet leiden door de belan gen van het Ruhrkartel, Toen die be- langen op het spel stonden, verdween het neo-liberalisme als sneeuw yooc .de zon, om plaats te maken voor een onverholen dirigisme! En dat noemt .men dan. sociale markteconomie: Niet minder merkwaardig was het gedrag van dé socialistische Luxem burgse minister van-Economische Za ken, Rasquin. Men zou zo zeggen: Een socialist moet toch voor lage kolen- prijzen zijn. Een socialist is toch een tegenstander, van de macht der kartels. Zo is het tenminste altijd op papier geweest. -'.Maar tot ieders verbazing kwam in het ministerscomité de socialistische heer Rasquin als secondant van de neo-liberaie heer Erhard vut de bus! Men kan zich aan een speculatie wa gen omtrent 'de reden daarvan. ;fe De Luxemburgse economie drijft practised op de. Arbed, een reusachtig 'kolen- én staalconcern.' En tussen de Arbed en het Ruhrkartel ligt niet zo'n verschrikkelijk grote afstand. De ver houding van Rasquin tot de Arbed zal niet zoveel verschillen van die van Erhard tot het Ruhrkartel. Ziehier dan een socialistisch neo-11- heraal monsterverbond ad hoe. Dirigisme ten behoeve van de kolen- producenten én tot schade van de vrije markt, d.w.z. van de consument. Tevergeefs trad minister Zijdstra juist voor die consument in Luxem burg in het krijt. Het woord is, nu de ministers niet tot overeenstemming kwamen, aan de Hoge Autoriteit zelf. Een gecharterde Dakota van de KLM is Woensdagmiddag op het vliegveld Sint Kitts in Brits West-Indië bij de landing beschadigd doordat zij van de landings baan is gereden. De rechtermotor, een vleugel en het landingsgestel werden beschadigd. - r.r bemanning en de passagiers waren ongedeerd. Een onderzoek naar het ongeval met de Dakota, die onofficieel de bijnaam „De Ezel" droeg, wordt ingesteld. ...De passagiers vervolgen hun reis met eëh ander toestel - Woensdag is te Washington van officiële zijde meegedeeld dat de een Maart j.L 'in de Stille Oceaan tot ontploffing gebrachte waterstofbom een -kracht heeft ontwikkeld, die gelijk staat mét de energie, welke vrij komt bij het tot ontploffing brengen van twaalf tot veertien millioen ton t-n.t. (zeer ontplofbaar middel, dat onder meer wordt gebruikt bij de vervaar diging van bommen). De ontploffing veroorzaakte een vloedgolf, die tot op een kleine driehonderd kilometer verder werd gevoeld. Een dergelijke reactie had "mén niet verwacht. wr i-wtójfei'-OM.v'.'i In Mel 1952 stapte Antoine' Zeyer uit Mulhouse te. Parijs z'n woning uit om mei z'n hond „Bobo" een voetreis can 40.000 km. te beginnen. Dezer dagen keerde hy in Parijs terug en toen men hem vroeg of hij tut niet naar een ge- makkelijke stoel verlangde, antwoordde hjj: ik ben zo fris als een hoentje „Bofco" kwispelt met z'n staart als ik maar mompel gullen we dan maar weer opstappen, ouwe jongen", en daarom zijn er al plannen om thans eens een tour de.: France te maken. Bij; sjjrt vertrek.' had Antoine;slechts 20 -frs,. op sak. Van dezelfde''rijde wordt meege deeld dat Amerikaanse geleerden thans van mening zijn dat het mogelijk Is waterstofwapens met een ontploffings- kracht van honderd millioen ton t.n.t. te vervaardigen. De teweeg gebrachte ontploffing was zeshonderdmaal zo sterk als die van de atoombom boven Hirosjima, die zes tig duizend mensen het leven kostte en die gelijk stond met de ontplof fingskracht van twintig duizend ton tn.ti Zij was ook vijf maal zo sterk als de eerste' Amerikaanse waterstofbom dié, naar wordt aangenomen, in No vember 1952 tot ontploffing is ge bracht. De jongste waterstofbomontploffing is teweeg gebracht van een toren van ongeveer vijftig meter hoogte. De ont wikkelde „paddestoelwolk" bereikte een hoogte van minstens dertig kilo meter. Niet-gevaarlijke radio-actieve stof deeltjes zijn terecht gekomen óp een onbewoond eiland, dat ongeveer \530 kilometer van de ontploffingsplaats ligt. De ontploffing was drie tot vier maal krachtiger, dan aan de hand van be rekeningen was verwacht. Volgens „Time" moest een waame- mingsvlxegtuig, dat tachtig kilometer van de ontploffingsplaats en op een hoogte van tien kilometer vloog, snel wegvliegen om te voorkomen dathet nog onder de rand van de „paddestoel" zou komen. Carl Durham, democratisch lid van de Amerikaanse-congrescommissie voor de atoomkracht, verklaarde Woepsdag: ,-,De-meu'wfr'waterstofbom Js zo iets-ver schrikkelijks, dat het het beste is de Arabieren: in khakl-kleding waarschijnlijk Jordaniërs hebben gis teren de inzittendenvan een Israëlische toeristenbus nabij Bersjeba ver moord. Van de 15 passagiers werden er elf om het ieven gebracht en drie gewond. De overlevenden werden later door een legeranto opgepikt en naar Tel Aviv gebracht, r.. Daar vertelden zij dat de autobus, die nit Fiath aan de Rode Zee in de Negeb-woestijn kwam had. gestopt om de toeristen gelegenheid te geven foto's :te maken aan de voet van de bergen van Hebron. Toen de bns zich weer in beweging zette, openden Arabieren onverwacht het vnur. De chauf feur werd gedood en de bus dook in een greppel. De aanvallers stormden daarop-de bus binnen en schoten de inzittenden overhoop. De drie gewon den dankten bun leven er aan, dat zij deden alsof ze dood waren. lykheden van Arabische staten tegen Israël een nieuw hoogtepunt bereikt met deze jongste gewelddaad," De Israëlische regeringsverklaring zegt, dat Israël alle nodige maatregelen in haar macht zal nemen om 1e verzeke ren, dat het bloed van Israëlische bur gers niet ongestraft wordt vergoten. In sommige kringen te Jeruzalem wordt de Israëlische verklaring als „bijna een ultimatum" beschouwd. In Israël zijn Woensdag nog twee incidenten gemeld. De Israëlische radio-omroep zei, dat „een bende Jor daniërs" een Israëlische legereenheid aan de voet van de heuvels van He- bron aangevallen had. De aanvallers vluchtten onder Israëlisch vuur. De derde aanval was door Syriërs gepleegd, die op herders en hun kud den vuurden in.éen Israëlische neder zetting ten Zuid-Oosten van het meer van Galilea. Bij deze laatste twee aanvallen werd niemand gewond, aldus de Israëlische radio. Bij de Israëlisch-Syrische wa penstilstandscommissie was een klacht ingediend. Israels eerste minister en de minister van Defensie zouden zich vandaag haar de plaats begeven, waar de Arabische overval plaats had. De aanvalis door de Israëlische regering „een oorlogsdaad" genoemd. In een radio-uitzending heeft de Israëlische regering verklaard,dat de verantwoordelijkheid voor het gebeu ren „volledig rust op de schouders van de regering.van wier,gebied deze groep moordenaars naar Israël was uitge zonden om deze weerzinwekkende daad te volvoeren." Volgens de Israëlische regering „heeft de reeks moedwillige vijande In Zuid-Frankrijk loopt het kwik thans op tot ongeveer 20 graden. Ook in Zwitserland en Zuid-Düitsland komen 's mid dags hoge temperaturen voor, met 'veel zonneschijn bij weinig wind. Meer naar het Noorden staan de zaken er echter minder gun stig voor. De Oostzee, die nog koud is en veel ijs bevat, is daar van de oorzaak. In Noord-Duits land komen de temperaturen overdag maar nauwelijks boven het vriespunt, doordat daar lang zaam lucht van over de Oostzee aanstroomt. Het weer in ons land onder vindt bij Oostelijke winden even eens deze nadelige invloed van de Oostzee. Er waren gistermor- gen wel enkele tekenendie wij zen op een verandering fn de al gemene drukverdeling. Er is een kans dat daarbij de wind naar Oost of Zuidoost gaat ruimen. Oj dit zal leiden tot een belangrijke temperatuurstijging is' op dit ogenblik nog niet te zeggen. De regenkansen blijven in elk geval klein. President Eisenhower heeft op zijn persconferentie verklaard, dat hij ge looft, dat minister Stevens de waarheid spreekt in zijn conflict met senator McCarthy. Indien h(j geen vertrouwen in Stevens stelde, zou deze zijn hui dige functie niet bekleden. Misschien zou kennen blijken, dat Stevens enkele fouten had gemaakt, doch «vat zjjn in tegriteit en zijn eer betrof, stond hfj geheel achter de minister. De Sowjet-regering heeft gisteravond bekend gemaakt dat zij er mee instemt de conferentie met .de Westelijke Grote Drie en communistisch China te houden in het Volkenbondspalaïs te Geneva, te beginnen op 26 April zoals was over eengekomen. Peking-China gaat volgens de Sowjet-regering eveneens'accoord met hel Westelijke voorstel. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, Dulles, verklaarde Dins dag op zjjn persconferentie dat hij rede nen had om; aan te nemen dat het Krem lin-poogde; de conferentie te vertragen omdat het de toestemming van Peking niet had kunnen" verkrijgen. bevolking van de gehele wereld zo nauwkeurig mogelijk in te lichten over haar vreselijke uitwerking". De Amerikaanse ambassadeur John Allison heeft vérder voorgesteld, dat een gezamenlijk Japans-Amerikaans onderzoek Ingesteld zal worden naar het incident, 'dat plaats had in het gebied van Eniwetok. De 23 mannen zijn allen in het zie kenhuis opgenomen. Aan de lijst van ernstig gewonden zfin er drie toege voegd, maar de dokters verwachten, dat allen het - leven zullen behouden. De Japanse politie heeft heden bekend gemaakt, dat; een tweede vissersboot in Japan is teruggekeerd, die aan de radio activiteit, "veroorzaakt door een atoom- ontploffing te Bikini op 1 Maart, heeft blootgestaan: De boot is op 16 Maart aangekomen.-; Volgens de eigenaars van het vaartuig is de radio-activiteit op het schip slechts gering. De bemanning van 25 koppen was ongedeerd. Ook de vangst was niet aangetast. /."'r .Op werf Wilton Fejjenoord te Schie dam zijn vanmorgen 409 lassers in sta king geweest. De aanleiding hiertoe was een nieuwe tariefregeling, die volgens de stakende arbeiders nadelig voor hen zou zfin. Zij wensten de oude regeling terug of anders een verbeterd stelsel. Om half acht, bij' de aanvang van de werkzaamheden, begonnen 120 lassers «én sit-downstaking. Dit aantalgroeide spoedig uit tot 400,- doch reeds om 10 uur wera net werk hervat. De directie had nl. medegedeeld niet eerder tót onder-, handelen met de bedrijfskam bereid te zijn dan nadat de staking was opgehe- ven. Vanmorgen' reeds werd de eerste bespreking gehouden. Vanmiddag zou men verder onderhandelen. De nieuivste aanwinst voor de Scheve- ningse haringvloot, de motorlogger „Oceaan 9", Sch 54, die voor rekening van de rederij A. v. "d. Zuiari en Zonen op de Schevcningse Sleephettingen werd gebouwd en de grootste haringlogger van.de Nederlandse vissersvloot is, heeft Woensdagmiddag een technische proef vaart gehouden. De logger verlaat de Scheveningse haven. De Franse strijdkrachten in Indo-China hebben Phoeong, zestig km ten Zuiden van Hanoi, ontruimd, aldus meldt het Franse opperbeveL .Een president der Verenigde Stalen, die bij een onverhoedse aanval op Ame rikaans gebied niet onmiddellijk ion handelen en een vergeldingsactie gelas ten»: ongeacht of het Congres al dan niet te bereiken xou zijn om de aanvaller de oorlog le verklaren, zou opgehangen moeien worden", aldus verklaarde presi dent Eisenhower Woensdag op zijn weke lijks» persconferentie. „Gesteld dat ik in deze kamer sta en er komt een bericht binnen dat vijande- Het Sabre-Iestoestcl. waarin Prins Bemhard afgelopen Zaterdag, de gelulds barrière doorbrak, is gisteren neerge stort, De piloot, dezelfde die met. de prins vloog, is om het leven gekomen. Prins Bemhard bevond zich vanmor gen; in Fort Worth (Texas) en was van plahjatécJqp-.de dag„te jrerirykJItëiB: nak? Néw Orleans.- Afgelopen Zaterdag- vlóóg de. prins ta'- de TF 86 met dé-* piloot'Jo seph Lynch.' Ditzelfde, toestel met dezelfde .piloot een-boord sprong gisteren boven de ba sis Nelïïs'uit elkaar. Het was een:nieuw model en het enige van dit type. Lynch, die voor de -North American Aviation - Company werkte, laat een vrouw envijf kinderen achter. Een lid van het Britse Parlement heeft een brief ontvangen, waarin Koningin Elizabeth met de dood wordt bedreigd „als zn. in Gibraltar voet aan wal zet". De, Drief. die gericht was aan de lei der van de liberale fractie in het La gerhuis, Clement Davies, droeg een Lon- dens poststempel;- Davies zei. dat het schrijven wellicht afkomstig is van een krankzinnige. Hij had de brief naar Scotland Yard gezonden, waar- het stuk opvingerafdrukken zal worden onder zocht. Naar verluidt hebben de leider van de Labour-fractie, Attlee, en andere leden van het, Parlement soortgelijke brieven ontvangen. In de nacht van 13 op 14 Juli van het vorige jaar is de Phoenix caisson „Ax 177", die bestemd was voor de dichting van het gat in de dijken bij de Schelp- bcek in de Roompot op de Hompels ge strand en verloren gegaan. De caisson, die een waarde had van f 60.000, is nu gescheurd en ligt nog op dezelfde plaats. Het betonnen gevaarte is 60 meter lang, 20 meter breed en ongeveer 25 meter hoog. De caisson was doorde zeesleep boten ..Oceaan" en „Blankenburg" over gebracht van Portland. Gistermiddag heeft de Raad voor de Scheepvaart een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van deze stranding. Als be trokkenen werden gehoord de kapitein van de „Oceaan", C: J. K. uit Maassluis en de tweede stuurman (met dispensa tie) van deze sleepboot, A. Van der E., eveneens uit Maassluis. Als getuigen werden gehoord de kapitein van de „Elankenburgh", P. W. J. de K. en de zeeloods C. I. Ie M. uit Vlïssingen. De loods Le M. was 's avonds om half twaalf aan boord van de „Oceaan" ge komen. Kapitein K., die de leiding had over het convooi, was vermoeid en is naar' kooi gegaan. Hij gaf de wacht over aan de tweede stuurman en droeg deze op hem te roepen, zodra de boei nummer 1 aan de mond van de Roompot bereikt zou zijn. De kapitein is echter pas geroepen, toen de sleep al bij boei nummer 2 was gekomen, te Iaat om een stranding te voorkomen. De tweede stuurman verklaarde ter zitting, dat de loods zich in de boeien heeft vergist Volgens de stuurman heeft de loods de boei- nummer 2 voor de boei nummer 3 aangezien en pas toen de boei nummer 2 bereikt was, gemerkt dat de eerste boei blijkbaar niet gebrand had en men deze dus voorbij was gevaren. De loods daarentegen zei, dat hij wel degelijk wist dat hii bij boei nummer 2 was. Óp een desbetreffende vraag van een der leden van de raad, gaf de loods toe, dat hjj op een- zeker moment had móeten waarschuwen,-dat boei 1 blijk baar niet brandde. De tweede stuurman, die de wacht op de „Oceaan" had en de Verantwoor delijkheid voor de sleep droeg, heeft zijn positie niet gepeild, ook met toen hij door de verstreken tijd kon ver moeden, dat hij de plaats van de boei nummer 1 voorbij was. Hij heeft, zo zei hü, gehetl vertrouwd op de loods. Dit werd hem door de inspecteur-gene raal voor de scheepvaart de heer J. Metz, kwalijk genomen, immers, zo zei deze, er waren ideale punten voor het peilen aanwezig, o.m. het grote vuur van West- kapelle. De he ^r Metz achtte de-tweede stuurma." schuldig aan de stranding en vroeg de raad tegen hem een berisping uit te spreken. De heer Metz achtte de kapitein van de „Oceaan" niet schuldig aan de stran ding. De Raad voor de Scheepvaart nam de suggesties van de heer Metz over, ver klaarde ie tweede stuurman schuldig en strafte hem met het opleggen van een berisping. De kapitein werd niet schul dig verklaard. Gistermiddag omstreeks twee uur i nabij Harderwijk een Dual Gloster Meteor straaljager van de vliegbasis Soesierberg tijdens een oefenvluchi ver ongelukt in helIJsselmeer. De beide in zittenden kwamen daarbij om hef levèn. Het waren de 25-jarigesergeant-vlieger Nieuwenhuif uit Rotterdam -en dé 23- jarige sergeant-vlieger A. D.' Moeke uit A: rdara. Het ongeluk werd pas bekend toen de schippers va-v een vrachtboot, de gebroe ders "eijèr. die in d'enst zijn van de Zuiderzeewerken, het lijk van een der piloten aan wal brachtén. De ijkspolitl - tc water.en ook de, red dingboot van Lemmer de Hilda" voeren onmiddellijk uit om eer.- onderzoek in te stellen. -v-': rijke vliegtuigen de Verenigde Staten naderen, om ons land aan te vallen, als ik nu niets doeen af wacht tot het con gres de ontstane situatie heeft besproken, zou er dan iemand onder u zijn die mij niet voor schuldig zou houden?", aldus Eisenhower. Hij voegde hieraan toe dat dit een extreem voorbeeld was, „doch het in stinct zelfbehoud vergt in zo'n geval een onmiddellijke reactie. -; Vervolgens werdEisenhowers mening gevraagd overhel nemen van onverwijl de vergeldingsmaatregelen, indien er in een ander deelder wereld een plaatse lijke oorlóg- zou uitbreken. De president antwoordde: „Wij kunnen niet generaliseren.' De moderne wapens zijn zo.' enorm verwoestend, dat de on verhoedse. aanvaller een reusachtig aan vankelijk- voordeelheeft. Ook hetele ment der verrassing is zeer vergroot door de mogelijkheid om deze. wapens té ge bruiken voor het snel aanrichten van verwoestingen; op grote schaal". ,.,JÜ .hgemV .teveel, vjees onder ons vrees-, voor dé mannerm het* Kremnn, voor hetgeen' deze zouden kunnen doen. voor, een economische crisis, voor het ver liezen van betrekkingen en1 voor onver standige onderzoekers. Dit-alles bij.elkaar maakt de Amerika nen bijna hysterisch. Het 'is noodzakelijk dat wij alles in zjjn juiste perspectief leren zien", aldus besloot, president Eisen hower. ZO ligt dus in grote trekken het plan tot a&I-mting van de Zeeuw- se en Zuidhollandse zeegaten op tafélf '7 Het schijnt een fantastische óBdyr-fffi neming. Maar het zijn geen fantasten ;f.' die er aan gewerkt hebben, doch nuctejfyï tere rekenaars en technici, van/wiévl wij mogen verwachten, dat zij 'een ele opeet hébben gemaakt. Wat ons trof is, dat zowel de tijda- duur die men voor de verwezenlijking van het plan rekent als ook hetbel drag dat het zal kosten, meevalt. Vijf en twintig jaar en anderhalf ft 2 milliard gulden. Als men rekent -dat wij ieder jëar§$ voor defensiedoeleinden anderhalf ;- milliard uitgeven en dat met da ver-1 werkerijking van dit plan gedurende i|| vijf en twintig jaren'in totaal 2 liard is gemoeid, dan behoefthet,;'^| dunkt ons, om het geld niet te .wor- den gelaten. En de argumenten die voor het plari ïj;- pleiten, zijn klemmend. Intussen hebben- we nog maar: één j:' summier plan. Er zijn moeilfike pun- ten -we denken b.v. aan-de-oester- en mosselcultuur die nader móeten -.r worden.bekeken. Ook het vraagstuk van het 'kanaai Antwerpen—Moerdijk, ko-mt door diti'- plan in een geheel nieuw richt te We zün derhedve zeer gespannényi over de concrete uitwerking en dé.'mijjfii dere becijfering, waarbij ook alle eeo- nomiachë gevolgendié de vérw«én^;:-:>:'.%|. lijking met 'zich zou brengen,' in xékéi ning dienen te worden gebracht, - - -j De Prins die gistermorgen naazlTéxav vertrokken - is- na eenbezoek'*»n\.Aé:00s vliegtuigindustrie- - van -Zuid-CalUonüë-^:j&^ heeft tot tweemaal .toe de geluldagrens^|S/ doorbroken met een aan twee;' persouen-jlsS- plaats s biedendftstraalvliegtnlrilPlit»® -. Een vertegenwcnrdiger,.- van,:6UnltédA^|| Press-heeft. de;;::Prihs5-<wh^'.conKnëhriar|^^ 6#^ Éïr.. Wil'. De Franse minister van Landsverdedi ging Rene Pleven heeft de Nationale Ver gadering -Woensdagavond medegedeeld, dat Frankrijk het volgende 'jaar voor bereidingen moet gaan treffen voor de vervaardiging van eigen atoomwapens en tevens een begin dient te maken met het ontwerpen van door atoomkracht voort bewogen schepen. zich anigzfns m acht .diende te nemeng i;: „Het was goed bedoddien;-exgiwlé4^„ delijk. daar ben, ik zeker::yan"^,m^ye)j-p- klaarde hfi.; „maarhet was ';-blijk baa-gr gebaseerd op -. een - volledigontbreken van kennis. Het doorbreken vaal'; idiéigëSg luidsgrens wasniet: gevaarlijker>dah>ihët|f|: vliegen-, in - een-toestel waari&èe 4Uiri|jö" diensten,-worden-,onderhouden"4i.;34jf-;i||(SK|i' En wat; betreft die motocidiejppsegjnlS^ andere vlucht: .was. afgeslagen:' .waridóórj m een landing- in zweefvlucht ,moest;-wor-;>.;.3 'den gemaakt, zei~de -Prins," dat er^Sb- .f^;; soluut geen gevaar >bijo was t gëweésfèjjs» Naar wil van 'hef Provinciaal Bestuur vanGelderland vernemen, ligt-héffrifi5desj§ bedoeling van H.M. de Koningin' ;ina:dë"L:;| eerste- helft van Juni dit jaar een werk?? ri.xi „Bescheidenheid -is een schone trek", aldus luidt een bekend dichterlijk woord. Maar waarom bescheiden rijn over Tróuw? Waarom Uw vrienden en kennissen niet i'^' geregeld verteld van de vele vreugden die Trouw 3 U dagelijks biedt? Ook zij stellen belang in Tronw*s positief Christelijk 35 standpunt. Ook zij zijn gebaat met goede turtikelen op maatschappelijk, geestelijk en cultureel gebied. 3 Ook zij willen snel en betrouwbaar op de hoogte wordeit gesteld van wat er in de wereld gebeurt. -I's., J, r V 'V t '"tf'A'1"-'-V-- Houd Trouw- niet voor Uzelf. Bewijs Uw vrienden een ware vriendendienst. Geef hun dit nummer van Trouw tor lezing. En wijs hen op onderstaande bon. .(jj 't Moetal heel vreemd lopen, als.' eén .van 'hen U jroor deze vriendendienst niet hartelgk dankt door te ze „Op dit voortreffelijke blad wil ik me ook abonneren"* Naam Straat Woonplaats 's&m wenst het dagblad Trouw tot 31:Maart 1954 gratis te ont vangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) f per kwartaal (f 6.75). Doorhalen wat niet gewenst: wordt. V wordt verzocht deze bon toe te zenden aan - -A. - - 1 l Administratie „Trouw", W. de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1