Buro en Nota V erzekeringswetten langzaam nerzien Ouderdomsvoorziening komt niet spoedig aan de orde RICHARD PAPE IN STEENDEREN HIP? Bredase vluchtelingen beroepen zich op „Ftihfèrdecreet" 1 ISRAËL STELT JORDANIË VERANTWOORDELIJK Negen Japanse visserss keerden besmet terug en Nu ook „cobaltbom" in Haagse gemeenteziekenhuis Sociale Zaken in Eerste Kamer Rome verwacht nog een schandaal Gröte razzia's in Bandoeng Spanning in het Midden-Óósten na uitmoorden van Israëlische bus Vreemd gedrag AUTO SLOEG OVER DE KOP Prins Bernhard is diep geschokt VRIJDAG 19 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2725 Weerbericht v I B Nog steeds jacht op radio-actieve vissen Bondsraad keurt aanvul ling «roiwlwet goed Verscheping via Rotterdam McCarthy gaat door Antillen willen spoedige voortzetting R.T.C. I Zie verder pagina 3 Vrouw door gasverstikking overleden Nederlanders gearresteerd Anderhalf jarig meisje in bedje gestikt Een der inzittenden gedood Door ongeluk van Lynch Prijs 19.000.— BoWM&ara; Witte de Withstraat 30 Telef. 116700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 our Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 ■a-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. V. Directies C. A. KEUNEVG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig; van Vrijdagavond tot Zaterdagavond VRIJ ZACHT. Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk wat heel lichte motregen. Overwegend matige wind uit Zulde- Hjke richtingen. Vrjj zacht. <J> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT EN van do vele vreemde verschyn- F seien, die 7-ieh bij de huidige In donesische regering voordoen, is de gemakkelijkheid waarmee zü zich van alle gevoel voor verhoudingen ontdoet. Deze zaak wordt in een helder licht gesteld door een paar vragen, die de heer Van Rijckevorsei aan de minis ters van Buitenlandse Zaken heeft ge steld. De Indonesische Regering heeft nl. een Buro Irian ingesteld. De heer Van Rijckevorsei vraagt naar het doel en de middelen van dat bureau en of de Nederlandse regering er niet door ge hinderd wordt in de vervulling van haar plichten ten aanzien van Nieuw- Guinca, alsmede of zijn werking niet schadelijk is voor de bevolking van dat gebiedsdeel. Het zal goed zijn als de regering dat nu maar eens keurig uit de doekjes doet. Maar ook zonder dat weten we nu ai wel reeds, dat dit Buro Irian van de Indonesische regering niets anders ia dan een officiële organisatie, die dient om het vuurtje ten aanzien van Nieuw-Guinea en Indonesië gaande te houden, de onrechtmatige pretenties ran Indonesië te steunen en aubver- aieve activiteiten te bevorderen. Men moet zich eens indenken, dat de Nederlandse Regering een soortgelijk Bureau ging inrichten met het doel «tn stulc grondgebied van België te bemachtigen. Het is eenvoudig onbe staanbaar en volkomen in strijd met behoorlijke internationale verhoudin gen en het volkenrecht. De Nederlandse Regering aoe zich tscecht kunnen beklagen over wat Indonesië op dit stuk om over an dere «tukken maar te iwijgen zich meent te kunnen veroorloven. Indien cU regering sou zeggen, dat het.be staan van zuUc een bureau de betrek king tussen de beide landen ernstig schaadt, zo* aé| volkomen gelijk heb ben. Wij weten niet of de regering zulks gedaan beeft. Het Vs althans niet be kend geworden. Men krijgt wel eens hit gewoel, dat onze regering de vreem de botekeoprongen van de Indonesi sch* legering maar wat over haar heat leet gaan, waarschijnlijk uit de overweging, dat elke actie onzerzi&B; tocCt maar boter aan de galg ge-; MM«kd ia. Minister Suurhoff zeide zich te zul len inspannen de wet zo spoedig mo gelijk tot stand te brengen. Al zijn de consequenties op andere terreinen van sociale verzekering niet te zeggen, de bewindsman kon in ieder geval niet treden in de suggestie, die prof Mole naar (VVD) had gedaan, namelijk de komende twee jaar de gehele sociale verzekeringswetgeving aan een her ziening te onderwerpen. Er zijn twee manieren, -waarop een minister kan mislukken, aldus de heer Suurhoff: of een minister wil te veel doen of hij doet te weinig: „Al zou men my voor tien jaar willen inhuren, dan slaag ik er nog niet in de gehele sociale verze kering in een nieuwe conceptie te gieten". De voornaamste taak van het ministerie van Sociale Zaken zal moe ten zijn eerst de Wet op de Ouder domsvoorziening tot stand te bren gen. De staatssecretaris, dr Van Rhijn onderstreepte dit standpunt van mi nister Suurhoff. De sociale verzeke- ringswetgeving zal slechts geleidelijk kunnen worden herzien. Hoewel hij toegaf aan prof Molenaar, dat'elke nieuwe verzekering de andere ver zekeringen beïnvloedt, zijn de gevaren van te grootse plannen te groot. Op deze wijze wordt er te lang gediscus- -ï vr sieerd en gebeurt er niets. Er zullen ws® £3aden - moeten worden gesteld. -Een "betere weg zag dr Van-Rhijn in een - AAR tru de tegenhanger ook in M de vragen van de heer Van Rijckevorsei naar voren gebracht waaruit bet getnto aan gevoel 'voor verhoudingen blijkt. Blijkens berich ten hK Indonesië heeft de Indonesische regering een nota aan de regering In Den Haag gericht en haar verzocht paal en perk te stellen aan „illegale" hulp verlening van Nederlanders aan de be weging van de Republiek der Zuid- Molukken. De heer Van Rijckevorsei vraagt of dit waar W eeef d« minister een afschrift van die nota aan de Ka mer wil verstrekken. De heer Van Rijckevorsei sugge reert Ln zijn.vraag dat de protest-nota betrekking heeft op het voornemen tol herdenking van het vierjarig beataan van de R.M.S. Blijkens bet bericht uit Indonesië rept de nota van directe en indirecte bulp en bevat zij de waarschuwing dat een uitblijven van maatregelen tegen die hulpverlening de betrekkingen tttssen Nederland en Indonesië ernstig M'U schaden. Wanneer men dit iecet, moet men toch wel het gevoel krijgen, dat onder de Indonesische zon niets heerlijker schijnt te zijn dan boter op het hoofd Ie hebben. Want terwijl Indonesië zelf o f f l- cieel een bureau geïnstalleerd heelt, dat er op gericht is andermans grond gebied te kapen, maakt diezelfde staat het heftigste misbaar wanneer parti culieren elders een beweging steu nen, die er op gericht is de zelfstan digheid van een deel van Indonesië te herwinnen. Dit laatste is overigens volkenrech telijk volkomen geoorloofd. Als dat niet meer zou mogen, zou in Londen geen Pools bevrijdingscomité mogen werken en in Parijs geen Spaans be vrijdingscomité. Maar daar is niemand, die daaraan twijfelt. En er is ook nie mand die ooit heeft ontkend, dat par ticulieren in Londen en Parijs die co- ntlté's niet,zouden mogen steunen. Er is zelis geen twyfel over- mogelijk, dat de regeringen te Londen en te Parijs dergelijke comité's niet haar morele 'teun zouden mogen geven. Mits men dch maar houdt aan het nationale en internationale recht. Dn juist ten aanzien van dat natio nale en internationale recht staat in het onderhavige geval niet Nederland zwak; maar wel Indonesië. Want Indonesië heeft zijn eigen na tionale recht geschonden door "de ver nietiging van zijn federale structuur. En daarmee heeft het het internatio- nal® recht geschonden, voor zover be lichaamd in de Ronde-Tafelovereen komst. Het is dei-halve een zeldzaam staaltje van diplomatieke brutaliteit van In donesië om zelf een Buro Irian te dichten en tegelijkertijd Nederland lastig te vallen over de R.M.S. Het zou wel goed zij-n indien men eerk ging aantonen dat er op de regel, dat een brutaal mens de halve wereld ook nog uitzonderingen bestaan. (Van onze parlementaire redacteur) De minister van Sociale Zaken, de heer Suurhoff, heeft gistermiddag in de Eerste Kamer bij de debatten over de Begroting van Sociale Zaken verklaard, dat men ten aanzien van het tijdstip van indiening van het wetsontwerp op de Ouderdomsvoorziening, nu het advies van de Soc. Econ. Raad dienaan gaande is verschenen, geen overspannen verwachtingen moet hebben. De regering zal zich nog moeten uitspreken over het advies van de S.E.R., maar de minister meende wel te mogen zeggen, dat hier een groot stuk werk is verricht: „een synthese op hoog niveau". De uitwerking in een wet zal echter geen eenvoudige zaak zijn. Men zal zich bijvoorbeeld er rekenschap van moeten geven welke consequenties de wettelijke regeling van dc ouderdoms voorziening zal hebben op de andere takken van sociale verzekering, bijvoor beeld de invaliditeitsverzekering. MINISTER SUURHOFF Het heeft er alle schijn van, dut de regering-Scelba, waaraan reeds zoveel moeilijkheden worden berokkend in ver band met de ontwikkelingen in het pro- ces-Muto, een tweede sensationele affaire zal hebben te doorstaan. Staatsaanklagers hebben namelijk vier leden van de carabinieri er van beschul digd onjuiste verklaringen te hebben verstrekt inzake de dood in 1950 van de beruchte Siciliaanse bandiet Salvatore Giulinno. Scelba is ook persoonlijk bij de twee geruchtmakende zaken betrokken uit hoofde van zijn functie toentertijd van minister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de politie. „herstel per vleugel". Heeft de ouder domsvoorziening prioriteit, daarnaast zal gewerkt moeten worden aan een herziening van de invaliditeitsverze kering, omdat deze verzekeringen nauw met eikaar verweven zijn en omdat de huidige invaliditeitswet in derdaad op inefficiënte wijze wordt uitgevoerd. De critiek van de heer Vixseboxse (C.H.) op het omslagstelsel, dat in het S.E.R.-advies aan de ouderdomsvoor ziening ten grondslag is gelegd, kon minister Suurhoff niet onderschrij ven. Het kapitaaldekkingsstelsel, waarvoor, de Chr. Historische afge vaardigde zich had uitgesproken, bood volgens dé minister evenveel garan ties als het omslagstelsel, dat de heer Vixseboxse „sociaal politiek op cre- diet" had genc-emd. Bij het kapitaal dekkingsstelsel kan immers muntont- waarding plaats vinden. Alles hangt af van het sociaal besef van het toe komstig geslacht. ■jm Gistermiddag heeft RichardI'ape, schrijver van het boek ,,Bo'be my friend" Met hand en een bronzen plaat aangeboden voor hel gedenkteken ter zijde van het gemeente huis van Steenderen, opgericht ter her denking van Bernard Bessclink en Jan Agterknmp, die hem en zijn vriend Jock Moir in 1041 op hun vlucht voort hielpen en ten gevolge daarvan vielen voor het vuurpeloton. Uil naam van de Escaping Society van de Royal Air Force werd een krans gelegd aan de voet van het gedenkteken. (Foor het verslag van deze plechtigheid zie men pagina 5). De 45-jarige weduwe A. A. S. is "Woens dagavond door gasverstikking in haar woning aan de Jacob van Lennepstraat te Amsterdam om het leven gekomen. Het ongeluk werd ontdekt door een familielid, dat op visite kwam en geen gehoor kreeg. Nadat de deur opengebro ken was. is geconstateerd dat de gasslang, die de toevoer van het gas naar het gas stel verleende geheel was vergaan, waardoor het gas zich in de woning kon verspreiden. HET provincialehof in de Duitse digers schijnt zeer gecompliceerd te stad Geile behandelt op het ogen blik een Juridisch probleem, dat waar schijnlijk zal beslissen over het lot van de vUf Nederlandse oorlogsmisdadigers die in 1952 uit de gevangenis van Bre da naar Duitsland ontsnapten. Sinds de ontsnapping overwegen de geallieerde bezettingsautoriteiten en de Duitse justitie of zij kunnen ingaan op een officieel verzoek van de Nederlandse regering om uitlevering van de misda digers, die in Nederland werden ver oordeeld tot levenslange gevangenis straffen. Het geval van de vijf oorlogsmisda- De Mobiele Brigade, de Staatspolitie en de Militaire Politie hebben Woensdag avond in verschillende wijken van Ban dung uitgebreide razzia's gehouden. 0.m. doorzocht men de hotels Homann. Pre- anger. Astoria en een aantal woningen. De razzia's duurden van drie uur mid dags lol half elf 's avonds. Gedurende die tijd was het de hotel gasten niet toegestaan de hotels te ver laten. De directeur en de zaalchef ban Homann, de heren Schinkel en Schouten, werden voor een nader verhoor aange houden. Het hoofd van politie in West- Java, Enoch Danutsrata, deelde mede, dat het „gewone razzia's betrof, waarbij naar bepaalde personen wera gezocht". Be halve de twee genoemde personen zou volgens Enoch niemand zijn aangehouden. Pi-Aneta vernam, dat ook in het hotel Merdeka Sukabuti de afgelopen nacht arrestaties waren verricht. Daar zouden o.a. twee Nederlanders uit Djakarta zijn aangehouden. zün, aangezien er geen uitleverings verdrag bestaat tussen Nederland en de Westduitse Bondsrepubliek. Bo vendien beweren de vyf mannen (van de zeven vluchtelingen is er één nog niet opgespoord en één werd reeds door de Britse autoriteiten over de grens gezet) dat zij Duitse burgers zijn. Zij beroepen zich op een tijdens het Nazi-bewind ingestelde wet, die nog steeds van kracht is. Het opperste ge rechtshof der Westduitse Bondsrepu bliek (Bundesgericht) heeft dit ver weer der Nederlanders gesteund. Het gaat hier om het zg. „Führerdecreet" van 19 Mei 1943, waarin werd bepaald dat Ariërs van buitenlandsen bloede het recht op Duits burgerschap verwier ven wanneer zij in de oorlog als vrij williger dienst namen bij Duitse strijd krachten of Nazi-organisaties. „Ik zai bepalen wie Duitser is en wie niet", was Hitler's commentaar bij het de creet. Dit achterdeurtje stelde bepaal de groepen in Nederland, die verbin dingen onderhielden met de Duitse Nazi-partü, in staat om naar eigen goedvinden uit te maken of iemand wél of niet Duits burger kon worden. Israël heeft Jordanië gisteravond formeel verantwoordelijk ge steld voor het uitmoorden van een bus met Israëliërs in. de Schor pioenpas in de Negeb-woestijn, waarbij Woensdagavond elf mensen om het leven zijn gekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël gaf de volgende verklaring uit: „Uit alle gegevens blijkt dat de schandelijke aanslag werd gepleegd door een uit Jordanië afkomstige strijdmacht en dat de Jordaanse regering daarom de verantwoordelijkheid draagt. Eerder waren er berichten geweest dat een politiehond gewapende onder zoekers op het spoor van de aanval lers had gebracht, dat leidde naar een punt-op minder dan 5 kilometer van de Jordaanse grens. Israëlische offi cieren, die bjj het onderzoek zijn betrokken, menen dat de overvallers wellicht een troep Bcdocïncn waren, die onder leiding stonden van ge oefende ongeregelde troepen. In^TelvAviv-H*efmoedt men- "dat 'de- Israëlische regering heeft besloten het incident voor te leggen aan de Veilig heidsraad. Israël heeft stappen onder nomen om de aandacht van de Ver enigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk op de ernst van de toestand te vestigen. Hoewel de verontwaardiging in Israël buitengewoon groot is, toont de officiële Israëlische politiek gematigd heid. De semi-officiële „Jerusalem Post" vraagt om de "een of andere werkelijke poging om de Arabisch- Israëlische geschillen op te lossen. Premier Sjarett heeft de toestand gisteren besproken met zijn minister van Defensie, Pinhas Lavon, en de stafchef generaal-majoor Mosje Dajan Hij heeft zich ook onderhouden met enigen der vijf overlevenden. Onder hen bevond zich de 28-jarige Miriam Lasser, die zeven jaar geleden uit Nederland naar Israël vertrok. De Jordaanse premier dr. Fawzi MoeLki heeft gisteren tweemaal over leg gepleegd met zijn minister van Binnenlandse Zaken, Hazzah Mahali, over het incident. De regering treft alle veiligheidsmaatregelen om op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn, naar aanleiding van de Israëlische verklaring waarin Jordanië verant- LIJKENS het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over de begroting van Buitenlandse Zaken,- hebben zeer vele leden er aanstoot aan genomen, dat de Nederlandse ambas- - sadeur in Londen, de heer Stikker, op eigen houtje buitenlandse politiek, speelt dwars tegen het standpunt van de regering in. De heer Stikker heeft voor de dra gers van de door hem bestreden poli tiek zelfs het ietwat smalende woord „federasten" uitgevonden. Blijkbaar meent de heer Stikker, dat hij, als ambassadeur, d.i. als ambte naar van de regering, ook nog een eigen buitenlandse politiek kan pro pageren. Hij kent dus zün plaats niet. Hij voelt zich- nog zo'n beetje minis ter van Buitenlandse Zaken. Het zal zeer nuttig zijn hem aan het verstand te brengen, dat hij dat niet is. Overigens komen, ln het licht van zijn huidige actie, zijn vroegere betui gingen in de Staten-Generaal (toen hy nog minister was), dat hij zulk een overtuigd federalist was. wel in een vreemd licht te staan. Een meisje van' .negentien maanden van een familie in de P. C. Hooftstraat. te Amsterdam, dat in-een tuigje in haar bedje was vastgebonden, is Woensdag-.; avond door verstikking om het leven"-; gekomen.:. Ambtenaren van dc Japanse dienst voor openbaar welzijn hebben medege deeld dat bjj negen uit de Stille Oceaan in Japanse havens teruggekeerde vis sersvaartuigen sporen van radio-activi teit zjjn ontdekt. De radio-activiteit was echter niet erg genoeg om schadeljjk te zjjn en dé bemanningen vertoonden geen ziektesporen. Inmiddels verbreidt de vrees voor „radio-actief besmette vissen" zich door het land. De Japanse huisvrouwen wil den de anders gezochte tuna-vissen niet kopen, ook niet toen zij door de vishan delaren voor de helft van de normale prijs werden aangeboden, De uit het Zuidelijke gedeelte van de Stille Oceaan in Japanse havens terug gekeerde vissersboten mogen hun vangst, in afwachting van 'een onderzoek, niet lossen. In de midden-Japanse provincie Foe- koei hebben naar schatting minstens zeshonderd personen vissen van de be smette vangst van het eerste Japanse vissersvaartuig, dat nadelige gevolgen van de waterstofbomoritploffing heeft ondervondén. gegeten. Hun is verzocht zich voor een medisch onderzoek te melden. - De leiding van de Tokiose centrale vis markt heeft besloten een geiger-appa- raat voor de opsporing van door radio activiteit besmette vissen aan ie schaf fen. Donderdag hebben de Amerikaanse afgevaardigden Meivin Price (Demo craat) en James van Zandt (Republi kein) de eis gesteld, dat zo spoedig mogelijk een onderzoek wordt ingesteld om de verantwoordelijkheid vast te stellen voor de omstandigheid, dat bijna 300 personen, onder wie 23 Japanse vissers en 28 Amerikaanse waarnemers, zijn aangetast door radio-activiteit verT oorzaakt door de onlangs op de Mar shall-eilanden genomen atoomproef. De twee afgevaardigden, die lid zjjn van de commissie van het Huis voor atoomenergie, 'zelden, dat de tot dusver verstrektegegevens aantoonden, dat de deskundigen, die de draagwijdte van de ontploffing moesten -berekenen, „een onvergeeflijke-fout':, hadden gemaakt. Prins Bernhard heeft een uitnodiglnz aanvaard van de „Wingsclub" in New York om Woensdag 24 Maart een recep tie te zjjner ere bij te wonen. Voor deze ontvangst zijn o.m. directeuren van luchtvaartmaatschappijen uitgenodigd, Vannacht Is op de Provinciale Weg, even buiten liet dorp Bus en Dam (ge meente Uitgeest) een ernstig auto-onge luk gebeurd, dat aan een persoon het leven heeft gekost. T-vvec jongelui uit Alkmaar, de 17- jarige ,N. G, uit Bergen en de 19-jarige K. D, uit Alkmaar waren met een auto op weg van Alkmaar naar Amsterdam. Prins Bernhard heeft verklaard, dat hij diep geschokt en bedroefd was door het ongeluk dat dc invliegcr Joe Lynch heeft getroffen. De Prins zei, dat de testpiloot, toen hij verongelukte, bezig was een lang zame ..roll" dicht bij de grond uit te voeren. „Toen ik met hem vloog", aldus de Prins, „hebben we maar een paar acrobatische toeren gemaakt en alleen op grote hoogte". De Prins was zichtbaar onder de in druk. toen hij de dood van Joe Lynch vernam. Hy zei: „Lynch was een van de beste piloten waarmee ik gevlogen heb... Het is droevig, dat deze prettige man, die wij allen bewonderen, op zo jonge ieeftyd de dood heelt moeten vinden." De Prins heeft de weduwe opgebeld en getelegrafeerd om van zijn medeleven te getuigen. pa a I Westduitse Bondsraad, dc verte- ge".- -«rdiging der landeljjke regeringen, heeft Vrydagochtcnd zjjn toestemming gegeven tot aanvulling van dc grond wet. teneinde invoering van de dienst plicht mogeiyk te maken. Ook in de Bondsraad was de tweederde meerderheid bjj voorbaat verzekerd. Op bovengenoemde weg kwam de auto met grote snelheid in aanraking met de berm van de weg. Na enkele manupulaties van de chauf feur sloeg de wagen enkele keren over de kop. De 17-jarige inzittende N. G. werd uit de auto geslingerd, kwam aan de overkant van de weg in een sloot terecht, waar hij door verdrinking om het leven kwam. Be bestuurder K. D„ die slechts lichte verwondingen had op gelopen, liftte naar Alkmaar. Tegen de chauffeur zeide hy te veronderstellen, dat zijn vriend reeds vertrokken was. Daar hij onder invloed van sterke drank verkeerde leverde de chauffeur van de „lift" hem aan het politiebureau af. Voorbijgangers, die de auto zagen lig gen, zyn met autolichten gaan zoeken en vonden het stoffelük overschot van N, G, in de sloot. Het werd naar Alk maar vervoerd, waar de politie het in beslag nam, K. D, is in hechtenis geno men ten einde verhoord te worden. woordelijk werd gesteld voor de over val. Dr. Moelki Ijeeft zich eveneens ver staan met lt.-generaal Glubb Pasja, de Britse commandant van het Arabi sche legioen. De Jordaanse regering heeft de verantwoordelijkheid voorde overval in een officiële verklaring af gewezen. Glubb- Pasja Vertrok na het onderhoud naar de grens. Behalve Miriam Lesser zijn, de over levenden eeri negenjarig jongetje," dat ernstige hoofdwonden heeft" opgelopen en wietis ouders'; by de massamoord zijn. omgekomen, twee vrouwen, jrhet inbegrip van de vrouwelijke soldaat, die een ernstige wonde in- de borst heeft, en een soldaat. Een van de laatste foto's.van ;Jqa Lynek^4 Dezeopname werd-gemaakir,kortinaftj can vlucht die de Prins met £y/K&-ï?| t maakte. (Van onze Haagse redacteur) Vandaag werd in het Haagse gemeen teziekenhuis de „cobaltbom" verwacht, die, tesamen met een bom voor Tilburg dezer dagen vanuit Engeland naar Rot terdam is verscheept. De Haagse cobalt bom is ontworpen door dr. F. J. L. Seholte, röntgenoloog-therapeut bjj de Gemeenteziekenhuizen en ingenieur H. van Marcuse, die eveneens aan de staf van de gemeentelijke ziekenhuizen ver bonden is. De bom het woord houdt slechts verband met de vorm is geen sensa tionele vernieuwing op het gebied van de afstandsbestraling, maar betekent wel een nieuwe verbetering in de al van 1919 da terende ontwikkeling van telecurie-appa- raten. Aanvankelijk kende men dergelijke apparaten alleen in radium, en waarschijn lijk als vervolg van te zeer hoge kost- jrijs.-heeft Nederland ncoit een „radium- som" bezeten. Later bleek het mogelijk- cobalt radioactief te maken door het op een radiumzuil te plaatsen. Daardoor is de kostprijs aanmerkelijk lager gewor den. Het Academisch ziekenhuis in Lei den heeft zich reeds eerder een cobalt bom 'aangeschaft en thans zal ook het Haagse ziekenhuis een dergelijke bom in het bezit krijgen. Het apparaat zal over enkele maanden in gebruik kunnen wor den genomen. Men'verwacht, dat nu ook andere ziekenhuizen dit voorbeeld zullen volgen. Cobalt is niet minderwaardig ten opzichte van radium. Een groot verschil is echter, dat bestralingsactiviteit- van cobalt reeds ha 5.3 jaar is verminderd. Maquette van de nieuwe „cobaltbom" voor het Haagse gemeente ziekenhuis. terwijl dit bij radium eerst na ongeveer 1909 jaren* hét'geval is. De „cobaltlading" is afgeschermd door een laag lood van 22 cm dikte. Het ap paraat,. dat-buiten de eigenlyke bestra-i lingsruimte kan worden bediend,door dat het bedienend personeel niet aan.; de werking zal worden blootgesteld,: kan worden'opgesteldin de kelder "van het Haagse ziekenhuis.De muien zijn daar ongeveer 1 meter, dik, waardoor geen bijzondere voorzieningen voor iso latie van de bestralingsruimten behoef den worden getroffen. De hoofdstraat' van het apparaat zal bovendien zo zijn gericht, dat deze in de grond .verdwynt zonder risico voor ongewenste'nadelige, gevolgen.''- Een voordeel van het eigen ontwerp voor deze cobaltbom is,: dat de kosten aanzienlyk lager zijn dan by normale aankoop op de wereldmarkt. Tot dus ver worden cobaltbommen alleen door Canada geleverd, waar de prijs onge veer 59.000 dollar bedraagt. Deze bom kost f 19.000. en is in Den Haag ver vaardigd en in Engeland gevuld. Men heeft deze oplossing gekozen omdat het anders nodig zotï zyn geweest, de:: lading uit Engeland te laten komen in een speciaal daarvoor te vervaardigen! loden bak, waarvan de kosten 10 a 12.000 gulden zou bedragen. Ten opzichte van de bestaande röntgen apparatuur zijn er bepaalde voordelen! waarvande belangrijkste de mogelijk heid is om meer energie in eeh kan kergezwel te „pompen" en dat met: minder bykomstigc en nadelige, gevol gen' bij de patiënt. Door de hardheid, van de stralen kan men nu ook gemak kelijker moeilijk bereikbare gezwelien' bereikén ais hersen- long- en dieplig gende bekkengezwellen. De staf van senator McCarthy Is rus tig bezig geweest met een onderzoek naar het beleid van de minister van Landbouw Ezra Benson en diens de partement en de verwachting is, dat senator McCarthy deze dienst spoedig onder vuur zal nemen. Wisconsin, waarvoor McCarthy zitting heeft, is een van de belangrijkste zui- velstaten èn ae door Benson per 1 April aangekondigde vermindering van de prijzensteun beeft de woede van McCarthy en velen zijner kiezers opge wekt. De Antilliaanse R.T.C.-delegatie As: Woensdag bijeen geweest naar. aanleiding:; van een verzoek van minister Kernkamp een eerder door de delegatie verzonden telegram op te helderen. Naar van wel-, ingelichte zijde wordt vernomen heeft de delegatie haar wens herhaald, dat zo' spoedig rmogelijk-.de R.T.C. zal worden j voortgezet, ter nadere bespreking- van bepaalde, bezwaren. Naar verluidt zou de R.T.C. mogelyk 'in Mei worden ge houden. A si

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1