Debacle bij bankiershuis voor bet Haagse Gerechtshof Wettelijke ouderdomsvoorziening HET FEEST VAN 3 APRIL V niet Vom uMm Lerste aanmelding voor Trouw-tocht ZATERDAG 20 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2726 Weerbericht „Vertrouwenspositie van bankier aangerand*' Weinig veranderi Franse defensiebegroting goedgekeurd Bekrachtigt Luxemburg E.D.G.-verdrag nog voor Pasen gratis tol 31 Maart RTG met de West in Mei voortgezet? Bezwaren houd jT\E EERSTE individuele IS aanmeldingen 'voor de Trouw-wandeltocht (Zater dag 15 Mei, Amsterdam), kwamen van: J a n- 'E l.s a s, Nw.Looiersstraat '12 11. ■Amsterdam, afstand 15 km; Frederik Jansen, 2de Jac. v. Campenstraat 741, Amsterdam, afstand 15 km. De eerste gro^p, die wij in schreven, was: Dr. W o l- tjet.school (leider de heer Hoed) met 25 deelne mers. i Tweede groep: G er e f. G e zins hulp, Amster dam. Tientallen .anderen volg den dit goede voorbeeld. Dit alles betekent,; dat de Trouw-mars weer veler aan dacht heeft. Voor Zuid-Holland en om geving: kan men terecht op 19 Mei in Den Haag, de -weede Haagse Trouw-tocht. Op .verzoek worden u onze wahdelboekjes, die: allé- ge-' gevéns over beide- tochten bevatten; toegezonden.: Gevechten aan de grens tussen Thailand en Birma de Koningin bij openingsavond Boekenweek Rotterdam: Witte de Withstrsat 30 Telef. 115700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424516 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 's-Gravenbagc: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. j 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Geldig valt Zaterdagavond tot Zondagavond.- f >V 4'-*. -4Ti-. F*"'*,,?':* OP DE MEESTE PLAATSEN DROOG. Veranderlijke „bewolking ïrret op de meeste plaatsen droog weer.' Weinig wind. .Weinig e verandering -in temperatuur.' - Pireotiot O. A. KEDNtNG en Sir. K. VAN HODTEN ■Hoofdredacteur:'Dr. J. A. H. J. S.. BRUINS SLOT PROT. MR. P. J. OUD heeft gister avond de algemene vergadering I Van de V.V.D, geopend met een rede, waarover wjj enkele opmerkingen wil- Jen maken. j in die rede nl. zijn een aantal zwakke plekken, waarvan er een zelfs In een I joort innerlijke tegenstrijdigheid is botaard. De heer Oud heeft namelijk de stet- jfng geponeerd, dat het op economisch P gebied gaat om de" keuze tussen libe- rslisme en socialisme. Dat Is d e tegen- l stelling onzer dagen en in dig keuze Boet een Kabinet homogeen zijn, aldus I de heer Oud. Als dat zo is, dan Is uiteraard de V.V.D. de paladijn van het liberalisme en dan doen allen, die niet socialistisch iljn of willen ziin, het beste om In het schuitje of althans in het kielzog var S de V.V.D. te varen. I Dat deze gedachte verwant is aan 1 het streven naar de derde macht, schijnt ons duidelijk. Dit streven ii echter van AJt. en C.H. zijde afge- wezen en de heer Oud heeft nu mee gedeeld niet de minste neiging U hebben de heren met zijn aanbod te blijven vervolgen. De V.V.D. bedelt niet. Uiteraard kunnen wij dat res pecteren en wij constateren daarbij tevens, dat hiermede althans één hin derlijk complex in de politiek opge- luimd is. Het merkwaardige is echter, dat In de rede waarin de neer Oud de radi cale tegenstelling tussen-socialisme en liberalisme heeft geponeerd, overigens van allerlei wordt betoogd om aan te ionen, dat die tegenstelling ln haar radicale vorm niet bestaat. De heer Oud heeft zich in dit ver band niet beziggehouden met het so cialisme, zoals we dat In de P.v.d-A. aantreffen en "waarin men ook steeds bezig is aan het relativeren van eigen oude beginselen. Dat zou zijn betoog om de eigen stelling te ondermijnen, j overigens slechts hebben kunnen die- i nen. Maar hy heeft enige zakelijke op- i werkingen gemaakt over de liberale I politiek, zoals hy die zelf voorstaat. Van economische vryheld, zo zei hij, maakt men een caricatuur, wanneer j men die vrijheid zich zo voorstelt, dat de Overheid zich op het terrein der stoffeUjke welvaart met niets zou mo gen bemoeien. En verder zei de' spreker, dat, de tegenstelling niet zo: absoluut'is dat de'socialisten iedere vorm van - individueel-<bezlt~«n de. li beralen iedere Vorm van collectief be- itffverwerpen. Van ganser harte heb ben de liberalen aan onze verzeke ringswetgeving meegedaan. Het is duidelijk dat het. dus .zo staati dat de.liberalen meer voelen voor de, economische vrijheid, al erkennen ze de noodzaak van zekere gebondenhe den,'terwijl bet aan socialistische zijde m Is, dat men daar meer voelt voor bindingen op economisch gebied al - erkent men de noodzaak en ookwel het ideëel aantrekkelijke van zekere.; vrijheid. Deze tegenstelling Is belangrijk ge noeg, bok voor de oractische politiek, maar ze is net niet concreet-scherp'' genoeg om nu van de practische poli tiek te gaan zeggen dat het daar gaat om socialisme o f liberalisme. Het woordje „of.lost zich op in, tussen liggende nuanceringen. In dit verband doet het ook enlger- mate vreemd aan als de neer Oud óver de A.R. positie in het huidige ka binet zegt: Maar voor de economlsch- iteanciële politiek dragen 'de. ATI. mi nisters mede de volle verantwoorde lijkheid. Natuuriyk, zouden wij willen zeg gen. Er is op dat gebied ook niéts ge- tchied, waarvoor zij de verantwoorde lijkheid niet zouden hebben kunnen dragen. -* 1 Wy vinden dergèlijké beschouwingen van de heer Oud nu niet zo veel om het lijf hebben. De V.VTX heeft voor 1852 verscheidene jaren aan een be- wind meegewerkt en een. liberale minister'heeft er de volle verantwoor delijkheid voor gedragenwaarin de •ocialistische invloed 'sterker was dan te hét huidige kabinet. Men denké al leen maar-eens aan hét verschil tussen Lieftinck en Van de-Kieft. '•".Toen had de heel Oud er geen beé hoofte aan om te spreken over „een ongezonde basis van; de. Kabinetsfor- tnatie", waardoor de meerderheid on machtig is haar stempel'op het rege lingsbeleid te drakken. Naar ons gevoelen heeft echter de 'beer Stikker, gedekt door de V.VJX 'ons op betreurenswaardige wijze in "onwetendheid gelaten, hoe zulk een •liberaal stempel er wel zou hebben uit gezien! 'V.v';.,' 'K Aan de andere kant is het zeer dui- jdeïyk dat de huidige regeringspolitiek heel wat meet de richting van de 'vrijheid koerst en heel wat meer oog heeft voor de noden van de midden stand (belastingverlaging) dan in de Uid toen de heer Stikker in de zak van de heer Lief tinck zat. >-. Men moet een beetje voorzichtig Zijn '*met te praten- over d e tegenstelling v onzer dagen en over homogeniteit op het gebied der economische politiek! Men verkope ons geen knollen voor ..citroenen, J UBILEUM .vieren is een moeilijk werk. -;!% Want dan gaan we zo licht praten-: over de verdienstelijke daden- '-van' mensen. En als een partij zo'n iubüëum' gaat -. vieren, dan is dat gevaar dubbel groot. Want een partij, presenteert - zich*, {nu eenmaal bü het publiek om zichzelf aantebevelen. Nu viert de A.R. partij haar vyf en zeventig-jarig bestaan op 3 April ln.dë'- Ahoy-hal te Rotterdam. Omdat er in Utrecht, de traditionele A.R. vergaderstad vanwege de Jaar- beurs geen vergaderruimte beschik- baar was, viel de keuze op de stad van Ir J. Schouten.' - jh Daai gaat de AJt. party terugzien"' op het verleden,-daar gaat, z(j zich'be zinnen op de positie van vandaag én daar gaat zy de blik op. de toekomst richten..-.- Zy wil dat doen in nét besef van dankbaarheid voor .wat zij in die vijf én zeventig jaar heeft .mogen rijn .en,," mogen doen. i Vyf en zeventig jaren van strijd en- zegen. vyf én zeventig jaren van Christe-' lijke yver en van menselijke tekort- .komingen. Wie de christeiykfpolitiekeU' party goéd ziet, weet dat zij naar haar wezen moet zyn en "doorhaar léden-, ook bedoeld iis,> als dienst aan de zaak; p van hét'Koninkrijk':Gods. - Als we het zo zien kan het daar in' Rotterdam een goed jubileum worden van de ATI. partij. c. En daarom 'wordende antïrevoln-b tiorinairé mannen en vrouwen;jongen ën ouden op 3 April in Rotterdam", verwacht.-; Ieder, die de gelegenheid heeft,r.möet;; op 'hét appèl "wezen., Vrijdagmiddag verleende de Vniver.d- „Development of Economic Ideas in teit van Amsterdam voor de eerste maal India". Staande tassen zijn beide para de doctorsgraad aan een Indiër, de nymphen bekijkt de jonge doctor de heer P, K. Gopalakrishnan. die promopas verworven bulv.r.n.l. de promo veerde tot doctor in de Economische tor prof. dr. J. Brttgmans, rncj. Sara Wetenschappen op het proefschrift: Mathal' uit India, dr. P. K. Gopala krishnan Khurshid Hasan uit Pakistan „De verdachte M. is de man van de duistere praktijken van het gefailleer de bankiershuis Kuiper en Smelting te Den Haag. Slechts ten eigen voor dele heeft hij de vertrouwenspositie van de bankier volkomen aangerand. De relaties van de bank waren er slechts voor (en om zichzelf. In geen enkel opzicht diende M. het essentiële in het bankiersvak". Zo sprak de procureur-generaal bij het Haagse Gerechtshof tydens zijn requisitoir in de beroepszaak van de bankier J. S. en de remisier j. M., die wegens verduistering, valsheid in ge schrifte en het opzettelijkonjuist aangifte doen van de inkomsten belasting door de rechtbank1 veroor deeld werden tót resp.' zeven maanden en twee jaar gevangenisstraf met af trek- van" voorarrést." j Het speet'de procureur-generaal, dat hét hof geen maatregelen ten aanzien van M.'s functie, als bijkomende straf kan nemen; Dit zou, aldus spr.j als ontering van verdachte en ter waar schuwing van hét; publiek eigenlijk noodzakelijk zyn. "'-V, V "i J j ,Dé verdediger van' J. S. bepleitte op, jiiridiscKegrónden vrijspraak voor zijn cliënt.' Naar zijn méning was krachtensde, .voorwaarden- van de bank.-hèt ,,herbeleyen'';-van effecten vailcliënten,"'vdie voor- onverschillig welk bedrag 'debet stonden: "'mogelijk en juist. (Dit „hei'beleven" geschiedde o.m.om zekerheidsstèlling Ae géven voor. 47.000, welk bedrag; door een Engelse j cliënt: langs gerechtelijke-weg 'werd opgeëistji"v shjjtvtM.'tb l:-ï'. j; j,".:: '- '-ïh GT-wèe advocaten Over het beleven, zó 'M. er 'al ver antwoordelijk voor was, 'werd'een zelfde pleidooi gevoerd en. vrijspraak gevraagd.'Ten aanzien van 'hét.niani-. puleren met kwitanties en belasting-' aangiften werd verzocht om een lichte straf,- indien" het hof'M. {schul dig zou-* bevinden. M." zelf hield nog'een uitvoerig plei dooi, waarin hij tegenstrijdige verkla ringen .bij, het voor-onderzoek, voor de rechtbank en voor het. hof poogde te verduidelijken. Het hof wijst-Vrij- J dag 2 -April arrest. 1 I [Van onze weerkundige medewerker):^. Koude lucht uit Scandinavië stroomt,./ .nog langzaam j naar,};. - Denemarken ]Noord-Duitsland.Onder invloed .daar-}; 'van blijven ook de'temperaturen ïnJiet'ï* Hoorden van Nederland beneden maal.1 -> In het' Zuiden van het tand har haaft' zich dé zachtere lucht -don Frank-'j.-- rijk. Del.temperatuurtegénstelUngen;' tussen de Noordelijke' eti Zuidelijke provincies .{zijn. nu éoeritoel minder.-x1 groot, al* gevolg - van toenemenda.b'éTïv ii<-;Pp:de:óceaaii^«ei^bnf:!dé;i^res8té»J{|:; acNvitéifè"éhjdi3léving;'Ëeh''vf^f^iévym storing heeft thans 'Züld&ijkj[Éfö^n<i&] bereikt. De storing betoeeg'f{1 tóngzaaiW^| menhangend\nèémts-, de^fcahaS'^'J^wq'f 'rog en"rtoé;';-:i Inttassen is de luchtdrukb óti èn'Scdnif^k dinotHé weer hoger' geworden, "waar- dioor -de, afvoer.,van koude lucht tianr Duitsland wordt „versterkt. f r.'- {-'In-Zpoedén éh Finland' ratuur,..verder gedaald. Sommige. sta-'sX', tkms .meldden': 2022. graden '.De'hoogste temperaturen invWe»t-J-;i Europa'; worden thans in- Oost-Frank'jj', rific eh Zuid-DiUtsland'wdargenomeTij^ji De Franse Nationale Vergadering-hooft met 403 tegen 203 stemmen de defensie begroting voor 1354 goedgekeurd. De defensieuitgaven rijn geraamd op 1.110 milliard franc, vergeleken roet 13133 mil liard het vorige jaar. Voor het eerst sinds de oorlog hebben de socialisten' tegen gestemd. Hun woord voerders gaven te kennen, van mening te -zun.K dat-grr niet- genoeg .gedaan' wordt om de vrede in Indo-Cbinn te verzekeren. De-GauUistrsohe-'.woordvoerder generaal De Goislard de Monsabert zei voor de begroting te zullen stemmen, doch sprak vrees uit omtrent de uitwerkingvan het Europese legerplan en voegde er aan toe, dat tenzy een-definitief plan voor de na tionale defensie tegen Juni was ingediend, hij niet langer voor de regering zou stem men. C. J. .van Mastrigt Ziehier de 'kern van het' betoog, dat de pensioendeskundige van het, C.N.V., de heer C. J. van Mastrigt. heden- mórgen, te Utrecht heefgehouden tydéns. een conferentie, jwaarop vrijwel het gehele kader van de Chr. vakbe weging tegenwoordig was ,en tijdens Welke het advies aan een grondige studie werd onderworpen. - Wat het zo juist genoemde tweede bezwaar', betreft... "wees- de heer, Van: Mastrigt er op. dat er twee .mogelük- heden..zijn om dé "uitkeripg te laten .beïnvloeden door. het arbeidsverleden, nJ. door rekening te „houden met het niet voldoen van de" pfemietermiirien en door de uitkering te laten bepalen door het premiebedrag.- Het S.E.R .-advies kiest het eerste systeem (nl. aftrek van twee procent van de uitkering, voor elke niet be taalde jaarpramie). Het C.N.V.-bestuur Eeeft echter de voorkeur aan een com binatie van beide systemen. Daartoè worden de uitkeringen in twee delen gesplitst, t.w. grondslag en verhoging. De grondslag zü een be paald variabel bedrag (wisselend met koopkracht van de gulden-) van de volledige premiebetaling. Deze wordt lager bij niet betaling van een premie- termün. Boven deze grondslag worde een verhoging uitgekeerd van een bepaald percentage (van b.v. drie pro cent) van het betaalde premiebedrag. Dit is ook biliyk tegenover degenen, die de zwaarste premielast hebben od •te brengen.-■ i Minister, Mar.sholt zou: vandaagte Frankfortaan 'de Main ter gelegenheid van de vif£de-' jaarvergadering.' vaa%*6ë „Wirtschaftliche GeseUschaft von 1947'! een voordracht houden .over de Europese, landbouw;-'"A-- Op de agenda van de komende ver gadering van de Luxemburgse Kamer van Afgevaardigden is het wetsont werp ter ratificatie van het E.D.G.- verdrag geplaatst. Waarschijnlijk zal het verdrag nog voor Pasen worden bekrachtigd. De socialistische en de christen-democra tische partij, die de meerderheid be heersen in de Kamer, hebben reeds verklaard voor het verdrag te zullen stemmen. De leider van de democratische (li berale) groep heeft verklaard voor het verdrag te zullen stemmen, als in Mei nieuwe verkiezingen zullen worden gehouden. Dit voorstel draagt de goed keuring van de premier. Slechts de communisten zullen tegen stemmen. Wij' kunnen ons voorstellen, dat U Uw Trouw niet graag kwijt wilt. Maar tóch'als U 'dit nummer befit' gelezen houd het dan niet voor'.Uzelf. Neem het' mee naar Uw werk of naar een Trienden- bijeenkomst. Word eena voor een paar minuten -1.' Trouwpropagandist. - Wij zéggen te voren: U gaat er geen halve dnit mee vooruit, maar.., U winter iets veel waardevollers mee! De achting van Uw vrienden. r; j j Evenals U stellen zij prijs op één positief Christelijk dagblad. Evenals U zijn ook zij geïnteresseerd in deskundige artikelen op maatschappelijk, geestelijk en cultureel gebied. Evenals U worden ook zij graag snel en betrouwbaar voorgelicht over wat er elders gebeurt.- J Een woord van U is duizend woorden van ons waard. Daarom: maak Uw ^vriendenattent op .'.onderstaande bon. Zij en Uw. lijf blad mdlenU dankbaar zijn voor deze ^vriendendienst. -ir. Het communistische blad „Maer- kisch Volksstimme" bericht, dat vele partyen waardevolle goederen verloren zijn gegaan als gevolg van sabotage op het spoorwegstation van Wustermark. in de Sowjet-zone ten Zuiden van Berlyn. Onoverkomelijke bezwaren bestaan er binnen het C.N.V. tegen het niet innen van de premies bij de zelfstan digen me', een inkomen van minder daif 2.000.—per jaar. ,.De loontrek- kenden zullen deze premië wel moeten betalen, omdat zij altijd „grijpbaar" zijn. Op zijn minst Zal men de kleine zelfstandigen in de gelegenheid moeten stellen premie te betalen (bü niet vol doen de twee. procent aftrekregeling). Vanzelfsprekend heeft meh in ver band hiermee ook bezwaar tegen beta ling van de premië voor deze groep door de overheid, zoals het advies voor stel. Mén wil geen Staatsverzorging op de oude dag (men koos de verzekerings gedachte). welnu, dan ook geen Staats verzorging "tijdens dé actieve periode om het eerste te voorkomen. De overgangsperiode van vijf jaar (met aftrek van eigen inkomen) alsmede het gekozen, omslagstelselheeft de in stemming van het C.N.V.,-al-hééft- men weinig bewondering er voor, dat de inning der premie ten dele zal ge schieden door het apparaat van de fiscus. Met een centraal orgaan voor de uit voering der verzekering, dat door het bedrijfsleven zal worden bestuurd Gisteravond tegen de schemering is een 20 ton wegende gloednieuwe En gelse dragline, die op weg naar de Jaarbeurs was, op de Plaszoorn ie Rotterdam plotseling van de vracht- tvagen geschovenitvia rop zij vervoerd werdHet verkeer werd hierdoor lange tijd gestremd. Om de dragline weer op het goede pad te krijgen, moesten eerst enkele onderdelen gedemonteerd worden. Niet minder dan drie takel wagens vun Nico Nsjman waren er no dig om het gevaarte eerst, op die weg te setten en het daarna taeer op de transportwagen te laden. Er zijn gevechten uitgebroken aan'de grens tussen Thailand en Birma tussen Qhinees-nationalistische guerillastrijders, die niet naar Formosa willen en. Birmese troepen. Dit wordt in Thailandse couran ten gemeld. Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 Maart 1954 gratis te ont vangen en zich dan te1'abonneren. Betaling zal geschieden pér week (52 cent) /per kwartaal (1 5.75;. Doorhalen wat niet gewenst] wordt. V-wordt verzocht deze bon toe te' zenden 'aan - - Administratie aTrouwu, W. &e 'Withstraat 30, Rotterdam: De Antilliaanse R.T.C.-delegatie is Woensdag byeen geweest naar aanlei ding- van een verzoek van -minister Kernkamp een eerder door de delega tie verzonden telegram op*te helderen. Naar van welingelichte zijde wórdt vernomen heeft de delgatie haar wens herhaald, dat zo spoedig mogelijk, de RT.C; zal worden voortgezet, ter nadere bespreking van- bepaalde bezwaren. Naar verluidt zou de R.T.C. mogelijk in Mei worden gehouden. t-HJt de Koningin heett het voorne^ ®en. te .kennen gegeven op Vrijdag, 26 SMrt a.s.'<de officiële openingsavond -vanLde boekenweek- in het Gebouw voor kunsten en Wetenschappen te Den iP»g;bij te wonen. s-,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1