DIEN BIEN PHOE - EEN „SLAG OM GENEVE Vlakte thans een modderpoel Ankara en Bonn zijn het eens over de E.D.G. Onthulling in procès-Montesi Sowjet-Unie protesteert bij Nederland Tegen vestiging Amerikaanse luchtmachtbasis Vier doden bij ongeluk in Groningen K.L.M. gaat frequentie op tal van lijnen opvoeren „Kinderroof' in Rotterdam Meek een misverstand m Tien duizend Fransen ingesloten Vijf gewonden bij aanrijding Jeep botste tegen boom Twee Belgische dames in het hauw m- ■m MAANDAG 22 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No* 2727 Weerbericht t,TOST-DUITSLAM) MOET ZO SPOEDIG MOGELIJK DAARIN WORDEN OPGENOMEN" Twee motorrijders na aanrijding overleden TSJANG KAI-SHEK HERKOZEN Varkens ontnloften Nieuw beraad van Londen met de Ë.D.G.-landen Moord in Groenendijk Tarieven gaan iets omhoog Twee Siamese tweelingen geboren hoort niet een fcorehhiasÊF air m* li De slag in de vlakte van Dien Bien Phoe in Indo-China, waar de Fransen zich verdedigen tegen de numeriek sterkere strijdkrachten van de Vietminh,gaat meer en meer lijken op een „slag om Genève", aldus meldt Ass. Press. Het is moeilijk te voorspellen, wat er zal gebeuren. De strijd kan snel eindigen, maar zich ook weken voort slepen. Het is evenwel duidelijk, dat de Vietminh streeft naar een resultaat, dat diepe indruk zal moeten maken op de a.s. conferentie van Genève, om aldus hun positie te versterken bij eventuele wapenstilstandsohderhandelingen. Maar de Fransen koesteren de zelfde wens. Burgemeestersbenoemingen Zoon van minister Piccioni van moord beschuldigd Zaterdagmiddag is voor de rechtbank, die de zaak-Montesi behandelt, een brief voorgelezen, getekend door Anna Maria Caglio, waarin wordt gezegd, dat Wilma Montesi gedood is door Piero Pic- doni, de zoon van-de'Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken. De brief Is op 30 October ji. door mejlCaglio geschreven aan haar ho^ita. De intK>ud luidt: (Van onze correspondent) Omstreeks twee uur in de nacht van Zaterdag op Zondag heeft een ernstig auto-ongeluk te Zuidhorn (prov. Groningen) het leven gekost aan vier personen, terwijl drie anderen ernstig gewond in het Academisch Ziekenhuis te Groningen moesten worden opgenomen. Het ongeluk gebeurde met een jeep, waarin acht personen, allen wonende te Noordhom (prov. Groningen) zaten, die van een feestavond ter. gelegenheidvan het—35rjarig -bestapnL .van.de af deling Zuidhom van de Alge mene Nederlandse Landarbeiders Bond kwamen. Prins Bernhard te West Palm Beach Eén jaar geëist tegen 18-jarige verdachte Pseudo-vogelpest te Alphen aan den Rijn y-y»;.: Tarieven: „Kind ontvoerd Achtervolging Een -Meiyanygestoryen AiSSM v'&l iÜ' - S&È' gratis tot 31 Maart Naam, Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 Maart 1954 gratis te ont vangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) /pér kwartaal (f 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt,verzocht deze bón toe te zenden aan Administratie „Trouw", "Wi de Withstract 3®,' Rotterdam. 'WÊ) tWM X" 1 Botter dam; Witte de Wlthstraat M Telef, 115700 (4 W Postbus 1112 Postgiro No. 42451# Kiachtendienst abonnementen 18.30—19J0 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •f-Ohravenhage: Huygensplein 1 Poetgiro «4807 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115488 B.g.g, 305386 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 1.38 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummer* 18 ovrvt.' Verschijnt degelijk*. Directie: O. A. KEUNENG en Mr. K. VAST HOUTEN Weersverwachting tot Dinsdagavond.' AANHOUDEND ZACHT Veranderlijke bewolking "en overwegend droog weer. Matige tot krachtige wind tassen Zuid en Oost. Aanhoudend zacht. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT '«Si# De burgemeester van Hcrkingan, de heer D. van Hcyst, heeft Zaterdag te Amsterdam aan de burgemeesters van elf gemeenten gedenkborden uitgereikt. Deie gemeenten hadden na de scalers- noodramp Her kingen geadopteerd. Bur gemeester H. Schelhaas van Langedijk (rechts) neemt een bord in ontvangst. De Vietminh weten, dat wanneer *U de vesting innemen, propaganda kannen maken met een grote nederlaag voor de Fransen. De Fransen weten, da tij, wanneer x(j de naar (chatting 36.000 man sterke troepen van de Vietminh In de heuvel* en loopgraven een knock out kunnen toebrengen de elite van Ho ïfcji Min, waarooder rijn *4. Uaeren diviste, vernietigd hebben. Een nederlaag voor Ho Tsji Minh zou betekenen dat zijn ruggegraat gebroken la. Zou het resultaat andersom zijn, dan zouden de Fransen weliswaar zwaar ge troffen zijn maar hun kracht zou niet op catastrofale wijze hebben ingeboet. Intussen duurt de artillerieslag voort en blijft de Franse luchtmacht zware aanvallen doen. De Vietminh gaan voort met het aanleggen van loopgraven tot 200 500 meter van de versperringen die de weg tot fort en hoofdkwartier afsluiten. Een Franse woordvoerder heeft voorts medegedeeld dat de ononderbroken Franse luchtaanvallen de plannen van Turkije en West-Dultsbuid hebbed gisteren bekendgemaakt,dat ril hui eena tijn over de noodzaak van de Euro- pes* verdédigtngsgemeensohap ter ver zekering van de Westelijke defensie. In een gemeenschappelijk communi qué zeggen, de Westdultse bondskan selier, Adenauer en de Turkse premier, Menderes, dat zij het er eenparig over eenz zijn, „dat met het oog op het voortdurende ernstige gevaar voor de bedreiging van hun bestaan, de vrede lievende landen sterker, meer ver enigd en waakzamer dan ooit moeten zijn". „Met betrekking tot Europe", zegt het communiqué verder, „is de hoofd voorwaarde voor het verschaffen van de kracht en doeltreffendheid aan de organisatie van de Europese verdedi ging, die noodzakelijk rijn voor het fce- houd van de vréde, de zo spoedig moge lijke opneming Weat-Dultriand in de E.D.G". West-Duitsland heeft in beginsel er ;ln toegestemd de aankoop van'Turkse producten te vergroten om de handéls- balans te herstellen, Turkije in staat te stellen de betaling van vendetta Duitse leveranties voort te zetten en Duitse ondernemingen in de gelegenheid te stellen verder by te dragen in Turkse beleggingsplannen,. De volgende week n#d een Turkse handelsdelegatie naar Bonn reizen voor nader overleg. Binnenkort aal ook 'eon7 culturele Duits-Turkse overeenkomst getekend worden. Adenauer heeft premier Menderet en de Turkse minister van Buitenlandse Zaken uitgenodigd voor een bezoek aan Bonn.-Deze uitnodiging is aanvaard. Gisteren is Adenauer per vliegtuig uit ^Ankara naar Izmir: vertrokken. Radio-Belgrado beeft gisteren bekend gemaakt, dat onder leiding van gene raal Ljoebo Voeckowitsjeen Joegosla vische delegatie naar Ankara is ver trokken om dee! te nemen aan besprei kingen van het Balkanpaet, die op 24 Maart zullen beginnen. Op de Rijksweg VI Isslngen—Bergen op Zoom nafeü de Smokkelhoekweg te Biezellnge heeft rich Zaterdagavond een aanrijding voorgedaan'tussen twee mo torrijders, de heren P. A. Butler uit Biezellnge en. Hundersmarck uitOve- zande. Beiden werden in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis te Goes overgebracht, waar zij zijn overleden. BS KS. .van J# Maart 11. werden met in gang van 1 Aprilix. benoemd tot burge meester van Boekei (N.-Br.) dr. S. X Ot- tow te 's-Hertogenbosoh en tot burgemees ter van Aagtekerk de heer J. Geuze te Wlasehurke. de Vietminh voor een nieuwe groot scheepse aanval hebben vertraagd. „De troepenconcentraties van de vijand en zijn verbindingslijnen rijn ernstig ge-, desorganiseert),aldus deze mededeling. Gisteren moesten de luchtaanvallen wegéns regen worden beperkt. Dien Bien Phoe en omgeving is een modder poel geworden.. De Franse opperbevelhebber generaal Henri Navarre zelde, dat de levens van de 10.000 omsingelde Franse militairen afhankelijk zün van de prestaties van de luchtmacht. Om de communisten te kunnen verslaan moet hun artillerie worden vernietigd. President Eisenhower heeft Zaterdag ruim een uur met de minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles, de toestand in Indo-China besproken. Er is geen communiqué uitgegeven. ,Pas nu heb ik ontdekt, daA marines Dho Montagna het hoofd vande bende is. Hij is er de hersens van. Piero Piccioni is de moordenaar van Wilma Montesi," Vandaag zouden Piccioni jr., Mon- tagna en Pavone als getuigen gehoord worden. Een TSninderjei F-&4 van de Ameri kaanse luchtmacht, die met drie andere ThunderjetJ op weg was van Noorwegen naar Engeland, is dicht bij Bremerhaven neergestort De piloot heeft rich per pa rachute kunnen redden. Hij werd wegens een lichte verwonding In een,ziekenhuis alhier opgenomen. V Zondagmiddag is op de kruising van d* IJweg en de Kruisweg in de Haarlemmer meer een bromfielsberijder. die. 10 deelt de politie: mede, zonder snelheid te min deren de Kruisweg een voorrongsweg opreed, door een uit de richting Haar lem naderende personenauto gegrepen en ernstig gewond. De bestuurder van de auto, de heer W, V. uit Kampen, heeft nog door sterk naar hnks uit te wijken, getracht de bromfiet ser te mijden. Deze manoeuvre had tot ge- v<% dat öfe bromfietser, de heer A. H. Z. uit Halfweg, toch werd geraakt en bo vendien, dat de personenauto in de berm makte, over de kop sloeg en met de wie len in de lucht in de naast de weg gele gen sloot terecht kwam. Ook de vier inzittenden van de auto. behalve dte bestuurder nog twee heren en een dame, alle uit Kampen, liepen ver- wondingen op. Alle gewonden zijn naar het St. Elisabeths-gasthuis te Haarlem overgebracht. De Assemblee van nationalistisch China heeft vandaag Tsjang Kai-Shek voor een periode van zes jaar herkozen lot president. Géneraal Tsjang behaalde een gemak kelijke overwinning op rijn - opponent, gde. 76-jarige Hsoe Foe-Lon, waarnemend leider van de democratisch-socialistische Party. »e Sowjet-Uuie heeft by Nederland geprotesteerd tegen het vestigen van Amerikaanse bases op Nederlands grond gebied in vredestijd, aldu* heeft Tass Zaterdag bericht. Het protest werd twee dagen geleden door de Russische - ambassadeur In Ne derland, S. P. Kirsanov, overhandigd. ïn de Russische verklaring wordt o.m. gezegd: „Kortelings heeft de Ne derlandse pers verklaringen van-. de Nederlandse minister van Oorlog en Marine, C. Staf, gepubliceerd waaruit biykt, dat de Nederlandse regering heeft ingestemd met de legering van perso neel van de Amerikaanse luchtmacht op Nederlands grondgebied. Het is geheel duidelijk, dat het vesti gen van Amerikaanse bases op Neder lands grondgebied in vredestijd niets gemeen heeft met welk defensie-oog- merk dan ook, aangezien het goed be kend is, dat Nederland niet door een aanval wordt bedreigd". De Sowjet-regering wyst de Neder landse regering op het feit, „dat het ter beschikking stellen van bases aan buitenlandse strijdkrachten en het lege ren van -vreemde strijdkrachten op. Ne derlands grondgebied, op geen enkele wyze tot verbetering van de interna tionale toestand en van de betrekkin gen tussen de landen kan bydragen". Volgens Tass. heeft minister Luns de Russische ambassadeur meegedeeld, dat de Nederlandse regering de nota van de Sowjet-regering zal bestuderen en be antwoorden. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Za ken verklaarde, dat het Russische pro test „nog weer «en poging is om onze De Italiaanse boer Giuseppe Carbone was met12schooljongens een panto- inome-stukje ter gelegenheid van St Jozefsdag aan het repeteren toen plot seling drie varkens uit/ een schuur te voorschijn renden en voor hun ogen letterlük uit elkaar sprongen. Het trieste voorval bleef een raadsel, totdat het zes- jaar oude zoontje van de boer, San .Antonio, ten slotte be kende, dat hy carbid in het varkensvoer had gedaan om le'rien wat er zo* ge beuren. dappere bondgenoten schrik aan te jagen." De Sowjet-Unie heeftook bü Grie kenland geprotesteerd tegen het geven van militaire bases aan de Verenigde Staten, zo meldt, het officiële Rus sische persbureau Tass.' Vier maanden geleden kicam de kapitein van het Indonesische leger Raden Mohamed Snleh naar Nederland om als icmarnemer voor Indonesië in DenHaag het congres van de Wereld- Federatie van Oud-Strijders bij te iconen. By desa gelegenheid werd hem door de Bond van Nederlandse Mili taire Oorlogsslachtoffers een kunstbeen met de daarbij behorende medische behandeling aangeboden. Zaterdagmid dag was het nu cover dat kapt. Mo- Van Lanschot. 'hamed Saleh ah symbool van het algeheel slagen der behandeling zijn krukken overhandigde aan de voor zitter van de Bond van Ned. Mil. Oorlogsslachtoffers, de heer W. Ch. J. M. van Lanschot, daar hij deze hulpmiddelen nu niet meer nodig heeft. Dit geschiedde Zaterdagmiddag ten huize van de waarnemend Hoge Commissaris van Indonesië, mr. Su- sanio Tirtoprodjo. V.l.n.r. kapt Saleh, de tvnd. Hoge Commissaris en de heer (Van onze Haagse redacteur) ifSc® Met een gedeeltelijk vernieuwde en uitgebreide vloot, waarvan een. aantal toestellen een grotere capaciteit heeft dan de oude, gaat de KX.M. dit jaar de frequentie op tal van lijnen niet onbelangrijk opvoeren. Het luchtnet zal dan ruim 236.000 km bijna zesmaal de omtrek van de aarde lang zijn en het zal ,104 steden in 68 landen omvatten. De tarieven ondergaan over het algemeen enige verhoging, doch de tarieven.» voor Duitsland worden verlaagd, terwijl de toeristenklasse wordt uitgebreid. De inzittenden waren de heer A. Bus- scher en zijn echtgenote T. Busscher- Wendelaar, de heer H. Hekkema en zij a vrouw G. Hekkema-Bloemhof, de heer H. Brilstra en zUn Russische echtgenote N. Brilstra-Sujenko en de heer K. Tost en zyn vrouw M. Post-Drent. De heer Busscher had de jeep gehuurd van de garage Oosterhuis te Noordhorn en zou bovengenoemde echtparen na het feest thuis brengen. Volgens getuigen uit Zuidhom is de auto enkele minute* voor twee naar Noordhorn vertrokken. Op de weg tassen Zuidhorn en Noord- hom is de jeep tegen een boom gereden, met het ontzettende gevolg, dat drie der inzittenden, nl. de heer en mevrouw Busscher "én mevrouw Hekkema direct gedood werden. Een voorbijganger die kort daarna de ravage bezijden de weg ontdekte, waarschuwde de politie, die onmiddeiyk maatregelen nam en oa. dc dienst ziekentransport in Groningen waarschuwde, welke met drie zieken, auto's naar Noordhom trok. het bleek, dat de overige v0f inzittenden allen zwaar gewond waren. Zy werden zo spoedig mogeiyk naar het Academisch Ziekenhuis in Groningen vervoerd, waar de heer Post, die ojt. zijn beide benen had gebroken, direct na aankomst is overleden. De toestand van de heer Brilstra, die een stuk van zUn schedel mist, is zorgwekkend. De heer Hekkema. mevrouw Brilstra en mevrouw Post liggen nog zwaar ge wond in het ziekehuis. Hun toestand is ernstig, doch niét zonder hoop. De politie in Zuidhorn deelde ons mede, dat nog niet bekend is. hoe het ongeluk zich precies heelt toegedragen. Waarschijnlijk zal het ook nooit be- Het Foreign Office heeft- gister avond bekendgemaakt, dat Groot- Rritannië met de vrije landen van continentaal -Europa onderhandelingen Is begonnen voor het nemen van een groter aandeel in het voorgenomen Europese leger. Een regeringswoordvoerder ver klaarde, dat nieuwe onderhandelin gen aan de 'gang zijn met Frankrijk, Nederland eri andere leden van de E.D.S. over de vorm, waarin de Britten zich bjj een verenigd leger zouden kunnen aansluiten. De tegenstanders van de E.D.G. in Frankrijk stelflenzich op het stand punt, dat nien niet over de garantie beschikt, dait Groot-Brittannië Frank rijk zal helpen bij het vormen van een tegenwicht tegenover het West dultse contingent in het verenigd Europese leger. Prim Bernhard der Nederlanden is Zaterdag naar West Palm Beach in Florida gevlogen, na inspectie van de oefenterreinen van de luchtbasis Eglin waar .materiaal van de luchtmacht wordt getoetst.- De Prins was oorspron kelijk voornemens, van Eglin naar de basis Patrick te Cocoa. Florida te ver- trekken^Hó heeft echter zyn plannen veranderd. Waarheen*,h|j zich. zal; bege- ven na zön, bezoek ,aan -West Palm Beach is nog niet bekend-, (Van onze correspondent.) Mr. Andreae, officier van Justitie bij de Middelb. rechtbank, heeft een jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, terbeschikiring- stellinf van de regering met een proef tijd van drie jaar en opneming in de psychiatrische stichting St. Willibrord te Heiloo, geëist tegen de achtienjarige M., bakkersknecht in Groenendijk in de gemeente Kloostérzande. Hem was ten laste gelegd dat hij op 21 Juni 1953 de dood van de 16-jarige T. D. zou hebben veroorzaakt. In Juni van het vorig jaar ontmoette T. D. haar achttienjarige vriend in een polder bij Groenendijk. Zij kregen ver schil van mening, de jongen gaf een klap, het meisje viel in het water en bleef bewusteloos liggen. Van M. schrok van zijn daad, liep weg, kwam na enkele ogenblikken terug en spleepte het lichaam in het riet De knaap werd gepakt en bekende. Negen maanden heeft hij in voorarrest vertoefd. In de Rijks Observatiekliniek te Utrecht onderzocht prof. dr. Baan hem. Hij werd als sterk verminderd toe rekeningsvatbaar gekwalificeerd. Tijdens het weekeinde zijn hij de kip penhouders S. ia de Bodegraafse Meije 1400 kippen op last van de gezondheids dienst afgemaakt omdat op dit bedrijf pseudo-vogelpest" werd geconstateerd. kend worden, want de chauffeur is dood en de drie overlevende getuigen weten zich niets meer te herinneren. Onze vraag, of hier alcohol in het spel geweest is, werd -door de politie ontkennend beantwoord, -> Allo inzittenden van de jeep zijn na de:botsing-tegcn-de/boom uit-de-wagen geslingerd. - Zij lagen tot tien 'meter in de omtrek verspreid. Het echtpaar Bus scher laat drie kinderen na, evenals mevr. Hekkema. De K.LK. verwacht omstreeks 1958 belangrijke investeringen te moeten doen, omdat het straalvliegtuig dan de aandacht zal gaan vragen.. Grote belang stelling heeft de K.LJ/I. voor vluchten op Berlijn, doch voorlopig bevindt deze zaak zich nog in het stadium van be sprekingen, die moeizaamverlopen ais gevolg van het feit, dat het vliegveld Tempelhof door vier bezettende mo gendheden iwoordt' beheerd. Een belang rijke factor is evenwel dat men van Russische zjjde blijk heeft gegeven niet ongenegen te zyn de Nederlandse lucht vaartmaatschappij toe te laten tot het luchtverkeer naar Berlijn; Dit zijn de. belangrijkste punten uit de uiteenzetting die de K.L.M.-directeur, de heer F. von Balluseck vanmorgen voor de pers gegeven heeft ter gelegen heid van de: nieuwe zomerdien regeling, die op 11 April a.s. van kracht wordt. De opvoering van de frequentie'geldt vooral voor de lijnen naar het Nabije en Midden-Oosten. Dertien maal per week zal Karachiworden aangedaan en zes maal - per weekzal men. naar Istanboel kunnen vliegen. Ook' de ove rige "diensten in Europa worden opge voerd. Zo'krijgt Londen 49 retour diensten per week, Brussel 18, Rome 16 en Wenen 4. De route naar Tokio zal één maal per week via Colombo gaan. Bepaald indrukwekkend wordt in het zomerseizoen de Amsterdam- New York-lijn, waarop dan bijna 2000 passagiers per week- vervoerd kunnen worden. De normale -dienstregeling voor ziet in zes eerste - klas vluchten Am sterdam—New York plus een dagelijkse toerlstendienst, welke laatste in de loop van Juni opgevoerd zal worden tot tien maal per week. In het hoog-seizoen kunnen dan-bovendien nog extra-vluch ten worden ingelast. - Curasao krijgt vyf verbindingen per week met Amsterdam. Het ligt in de bedoeling het Westindlsdhe bedrijf uit te breiden met een dienst op Lima in Peru. - Een belangrijke verandering op de oudste intercontinentale lijnvan de KLM., de Djakarta-route^--is .de invoe ring van afi toeristenklasse, waarop het tarief ongeveer 20 pet. -lager is dan het gewone tarief. Biak op- Nieuw-Guinea krijgtdeze zomer een tweede verbin- Üihding' '7 mét Nederland mét een Con stellation, die ingericht wordt' als toe- risterunachine. De - KLM; heeft nu op. haar, Euro pese lijnen de toeristenklasse ingevoerd, terwijl dit deze zomer eveneens op bijna alle intercontinentale lijnen beta geval zal zijn. ',y De tarieven op de diensten in Europa zullen geen wijziging van .betekenis»' ondergaan. Op de trajecten naar Duits- land kunnen ze verlaagd worden.» Een® geringe verhoging ondergaat het tarief- AmsterdamNew York, terwyi éen- vlucht naar. Zuid-Afrika opgeveer 5%.V duurder wordt. Op de trajecten naaf het Nabije en Verre Oosten zal dé'-5 verhoging variëren van 6 tot 10 pet-': Het toeristentarief ligt op alic dien.- sten 15 a 20 pet. lager dan het tarief eerste klasse. - Indien de KLM. de ta-y® rieven zou aanpassen aan de gestegen 7 exploitatiekosten, zouden de verho-, gingen belangrijk groter moeten: zynu'J Voor een groot deel wordt dé compen- satie voor de sty ging vaii dc exploi- tatiekosten echter gezocht in een grotere - efficiency. De vrachttarieven' op Zuid*,' Afrika, Zuid-Amerika en het Verreen y Midden-Oosten worden ca. 5 pet. -ver- hoogd. Met ingang van dé zomerdienst-"'::: regeling zal de hoeveelheid bagage, die men zonder extra betaling .mag» meenemen, verhoogd vtorëen.- 'ïiK$j:yp?j%i. De heer Von Balluseck deeldeinedé,y. dat naar verwachting de inkomsten'uitiyy-?i het vervoer dit jaar de 300 millioen: S-,1,^ gulden- zullen overschrijden/:.iV«tfedenM$P jaar bedroegen zü -.285 'minioenyïDéjg^ productie in ton/kilometers^zal>feweh-sfs® eens boven de 300 millioen stygen; DezejSfe, bedroeg verleden.- jaar 276 -•-ndUioeit-STf®» Deze resultaten 7 hoopt dé KLaC^t^P* bereiken met een vloot van" Ol-tma»,»»--: chines, waarvan zestig zeer 'moderrieSyt^* Hieronder bevinden ri<A- 13'5 ideuwa|®i Super-Constellations i- en f - 14 :f.:"ideuwéEi|Sfe Convairs-340.:"Een-aantal - nieuwe Con-':ö?ty vair-machines zal gebruikt worden"vóor-y.^i het Westindische bedrijf, waarmee 'eeny/ lag gekoesterde wens imvgvèrvuUlhieilï® gaat. Het personeel omvat circa:' 13.000 man. ji'-.v-v Twee Belgische dames zijn Zaterdag avond te Rotterdam ongewild slacht offer geworden van een pijnlijk misver stand. Op het Drooglever Fortuyupleln, waar zij een tegenstribbelend meisje in de auto wilden dnwen, beleefden de vrouwen een spannend uur. Dank z|j het optreden van de Rotterdamse politie is de zaak weer In het reine gebracht. Maar aanvankelijk werd toch veronder steld, dat de Belgische dames bezig wa ren met het uitvoeren van een sinister plan. Een oplettende Rijksambtenaar vormde de aanleiding van dit misverstand. De vrouwen waren naar Nederland geko men en aanvankelijk was besloten de nacht door te brengen in een hotel ïe Rotterdam. Later kwamen de vrouwen echter overeen, toch maar naar huis te rijden. Dit besluit was nu niet naar de zin van het 9-jarig dochtertje van een van de dames. Zij ging daarover hevig te keer. Herhaalde malen had - haar moeder gezegd, dat zij alleen,in Rotter dam zou worden achtergelaten', als het kind niet kalmeerde. Wat de vrouwen ook in hét werk stelden, het meisje bleef opstandig. Op het Drooglever Fortuynplein werd het kind tenslotte buiten de wagen gezet. De vrouwen lieten haar wat betijen en na een kwartier werd de kleine dwinge land uitgenodigd weer in de wagen te komen. Echter weigerde het kind in de auto te komen en het kostte de vrouwen heel wat inspanning om het meisje in de wagen te zetten. Dat ging gepaard met een hevig ge gil en de rijksambtenaar achtte het ge wenst eens. poolshoogte te nemen. De Belgische vrouwen schonken geen aan dacht aan hem, maar de man had reeds zijn conclusie getrokken. Zij eerste be sluit was zijn bromfiets voor de Belgi sche auto te plaatsen. Daarop riep hij enkele voorbijgangers aan en hij ver telde, dat deze zaak niet pluis'-was. De vrouwen deken zeer geheimzinnig en de rijksambtenaar vermoedde, dat het hier de ontvoering van een kind be trof. Intussen trachtten de vrouwen nog steeds het kind in de wagen, te krijgen. Doch het saamgestroomde publiek be gon zich intensief met de zaak te be moeien. Een chauffeur van een passe rende bestelauto werd gewaarschuwd en nauwelijks was hem uitgelegd wat hier aon de hand was, of hij plaatste, zijn auto dwars voor die van de Belgische dames. De vrouwen probeerden duidelijk te maken in welke moeilijke positie zü verkeerden. Het gebrekkige ..Hollands was echter niet voldoende om dit aan het verstand van het publiek te brengen. De bestuurster van de auto wilde daar op éen einde maken aan deze scène. Zij verzocht haar vriendin en dochter snel plaats te nemen in de auto om weg te kimnen rijden. Dat gelukte, maar. de chauffeur, sprong direct in de bestelauto en zette de achtervolging in. De man reed de Belgische klem, maar- de be stuurster gaf zicb niet gewonnen, zy reed achteruit en zag opnieuw kans te verdwijnen.' Intussen was een politie agent van Maastunnel gewaarschuwd. Hy maakte alarm en nam ook deel aan de achtervolging met een personenauto. Op de 's Gravendijkwal tenslotte werd* de Belgische auto tot stoppen gedwon gen en- niet lang daarna, zat een groot gezelséhap met de verdachte Belgische dames op het politiebureau ia de Oos- tervanstraat. - '4 ft'i-i.1:.,- Daar werd het gehele drama tot de juiste proporties teruggebracht.--Hier was slechts sprake van het optreden van "een weerspannig kind'geweest en Zatèrdagmorgen is'.in''ëèn>Hémburgsë£3?" vrouwenkliniek :-éënvolledigoniwi bracht, twee rneisjes, .die 'met de -bMStM aan elkaarverbonden' '■'■zijnji-zé.fxijag&mi ■eencouveuse.: geplaatst..-. Volgens -i' deti» doktoren-. hebben zyy^eehygoèdeïélaluallL in' het .-le\^n-.te-..blijven.';,.ysiyaö,5g;|^s';^3^p Een chirurg is begonnen, met een bei;-5; handelingop lange' termijn,waar&ö? hU-l©» de band tussen haar op eten duur; steédsytne kleiner hoopt te maken,:''opdht4ti}f?zèy§§f later zal - kunnensehelden;v';'-*y.#sfjife|® Ook een Schotse;- vrouwyheeftiZateriffl dag 'bet -' Teven O'geschonken7 aan iy een-yy; Siamese tweeling. De "beide meisjes5zynjl|as door een „brug'.' aan., de; onderzMe'-rvan.yill, de borstkas en. de buikholte met éHea'ar/iyiS verbonden. Het ene meisje woog 4% n«nd,»h"et)r; andere 3'» pond.:. Gisteren r.'- 'beideïa kinderen- kort na -.elkaarL'cweriu'JéthygSSfJ®®- 'van eenrijksambtenaar, - tóettiteejatóqSS'- excuses heeft gemaakt tegezmverfeSdé-k^* Belrischc dames. Zij waren geheelte r goeder trouw en de vrouwen'wsren nog:-i;-;i" gelukkiger dan een kind. toen zi)na'v; anderhalf uur oponthoud - de weg, naar JÏ™ huis-konden vervoIgeny;::'>5.i;:y»i^j§^^ï^^ „Bescheidenheid is een .schone trek", aldus luidt een i bekend dichterlijk woord. Maar waarom bescheiden zijn over Trouw? Waarom Uw, vrienden en kennissen niet geregeld verteld van de vele vreugden die Trouw U'dagelijks biedt? Ook sij stellen belang in Trouw's positief Christelijk standpunt. Ook sij zijn gehaat met goéde artikelen op maatschappelijk, geestelijk en cultureel gebied. Ook sij willen snel en betrouwbaar op de hoogte worden gesteld van wat er in de wereld gebeurt. Houd Trouw niet voor TJzelf. Bewijs Uw, vrienden een ware vriendendienst. Geef hun dit nummer van Trouw tér lezing. En wijs hen op onderstaande bon. *t-Moet al heel vreemd lopen, als een van hen U voor deze vriendendienst niet hartelijk dankt door te zeggent „Op dit voortreffelqke blad wil ik me ook abonneren".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1