Veel bekijks Nog geen gelijke beloning voor mannen en vrouwen De eerste Lenteboden TOESTAND IN SÜEZ-ZONE ZEER VERSLECHTERD Churchill riep kabinet bijeen „Unificatie-vraagstuk moet als 'éérr ïelieel worden bezien" U Regering betracht voorzichtigheid Nederland zal verdrag Internat. Arbeidsconferentie nog niet tekenen Buitenlandse SS'ers zijn Duitsers Anticlimax Adres van Chr. sociale organisaties aan minister Simrkoff een DINSDAG 23 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2728 Weerbericht Prins Bernhard sprak te Montgomery Mits ,van Duitse stam' Heel hotel in Genève voor de Chinezen Politie greép in bij jeugd» filmvoorstelling In keldertje te Rottérdam Verslag van Franse stafchef aan Eisenhower Sociale verzekeringswetgeving Interpellatie-aaiivrage ouderdomsvoorziening sm DUITS HOF MEENTt Bevelhebber geallieerde luchtmacht in Zuid-Europa De strijd in. Indo-China ©1SC een vrienden die voor U „g Hond de vele prettige nren, die Troaw V biedt, niet voor Uzelf. Gun ze ook anderen- Knip onderstaande bon trit m geef haar aan Uw vriend of kennis, die volgens U hét meest voor een abonnement op Troaw in aanmerking komt. Een dubbele vriendendienst. U bewijst er aowei Uw vrienden ais Uw lijfblad een weldaad, mee. gratis iet 31 Maart wenst het dagblad Trouw tot 31 Maart 1S54 gratis te önt- vangen' en'zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal (f 6;75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. IJ wordt verzoekt deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw". W. de Withstraat 30;J Rotterdam' Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 113700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 183019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Oravenhage: Huygeraplein 1 Postgiro 424S67 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g, 305286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 236 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Air. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. KOUDER OVERDAG Aanvankelijk zwaar bewolkt met enige regen, later verspreide opklaringen. Matige tot vrij krach tige Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind. Kouder, overdag.. ■Q> o HoofdredacteurDr. J. A. H. J, S. BRUINS SLOT INISTER STAF staat wel m het M. centrum van de belangstelling. Bij de behandeling van de begroting van Oorlog had hij het van verschil lende kanten hard te verduren in ver band met het zg. vijf-divisieplan. Van geheel andere zijde werd, kort geleden, zijn beleid gegispt in verband met de voorlichting sis de jeugd in rake leger en vloot. Dat geeft nog heel wat nadeining. Er is een duidelijke gemeenschap te ontwaren in dezen tussen Tjjd en Taak (onafhankelijk weekblad voor Evangelie en Socia lisme), De Derde Weg, In de Waag schaal en het orgaan van Kerk en Vrede, Mililia Christi. De heer Oud is, van een heel ander standpunt uit, op het V.V.D.-congres kómen vertellen dat de V.V.D.-fractie er niet van overtuigd Is dat de heer Staf geheel opgewassen is tegen zijn belangrijke taak. En nu is daar nog de Russische rege ring bijgekomen en heeft In een for mele nota bi) de Nederlandse regering bezwaar gemaakt tegen het plan door minister Staf klaargemaakt om in Nederland een Amerikaan* «•kader vliegers te stationneren. ,1T *«n en ander blijkt weer eens te meer dat wie aan de weg tim mert, veel bekijks heeft. Want de heer Staf timmert aan de weg en bij timmert aan een reusachtig peoject, aan het aandeel dat Neder land heeft aan onae Atlantische verde diging. Wij zijn er van overtuigd dat de tim merman daarbij wel eens een misee slag met de hamer zal doen. Wij kun nen ook wel .van die misse slagen sig naleren. Maar wij doen dat toch ongaarne. Als bet ergens geldt, dan geldt het bij de taak van een minister van Oorlog en Marine, dat de crltlek gemakkelijk, doch dat de kunst moeilijk is. Na de aanvallen op Nederlands be- wipeningsbeleid toenemen, met name uit de principieel smtl-militatristische groep en deze critici zich hierbij voor een deel onbedoeld ln het gezelschap «rsc de Russen bevinden, gelijk de jongste Russische nota aantoont, menen wjj dat het van belang la dat 'dé minis ter so veel «n 20 enigszins mogelijk uit ons volk steun verkrijgt. Wat wij daarbij wel «ouden willen ▼ragen Is dit dat men van de zijde van de legerleiding, die de geest van het oude „gebroken geweertje" ook wel beihend zal hebben, toch zoveel moge-j lijk begrip zal tonen voor de wensen I en de gedachten van diegenen uit ons: volk, die eon amore in het leger en ■Da reserveformaties vrijwillig dienen •n die niet steeds begrijpen wat men met hen voor heeft en wat voor iln hun dienst heeft ln het grote geheel. Gebeurtenissen als ln het Noorden des lands met de reserve-marechaussee plaats vonden, zijn zeer betreurens waardig. Wij erkennen dat de legerlei ding niemand naast zich op haar stoel kan dulden. Maar wij vragen wel dat men het dc mensen niet te moeilijk xal maken door sen wisselvallig en voor hen onduidelijk beleid. De staatssecretaris van Sociale Zaken, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister zonder portefeuille hebben de Tweede Kamer een nota doen toekomen, betreffende gelijke beloning van mannen en vrouwen voor arbeid van gelijke waarde, dat door de internationale arbeids conferentie in 1951 tijdens haar vier en dertigste zitting werd aangenomen. Met een deel van de Sociaal Economische Raad is de regering in beginsel van mening dat gelijkwaardige arbeid, ongeacht het geslacht van degene, die de arbeid verricht, gelijkelijk beloond dient te worden. Niettemin is zij van mening, dat het onmogelijk moet worden geacht dit beginsel reeds thans algemeen toepassing te doen vinden In Nederland. acht zou dienen te Dit spierwitte konijn met rode ogen, een AIbino dus, is niet so maar een ge icoon konijn, dat men achter tralies iet met een bosje wortelen. Voor ffim- pie, de lieveling van mevrouw De Groot te Hilversum, zou dat een aan tasting can zijn eer als uitermate be schaafd konijn betekenen, Z'n meeste- resse hoejt bijv. nooit te vragen...... IVimpie, je hebt zo veel gedronken, jongenzou je niet evenDan huppelt SVimpie reeds tuinwaarts. In huis is hij een waardig lid van de democratische gemeenschap, zo zelfs, dat hij soel in de kasten neust of er misschien iets naar zjjn gading is. doch stelen zal hij niet. Zo groot is zijn sociaal instinct teel. IVonder dat de bazin trots op haar Wimpie is? Slechts een minderheid van de Raad, namelijk dat deel der leden, dat aan het prestatie-element in de loonvorming een overwegende plaats inruimt en te vens het kostenvraagstuk bij de beloning van vrouwen buiten beschouwing wil laten, sprak zich voor aanvaarding van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor arbeid van gelijke waarde in de zin var, het ver drag uit De raad1 was echter unaniem in zijn opvatting, dat, mocht in Neder land thans tot toepassing van het be ginsel worden overgegaan, hierbij in verband met de daaraan in de hujdige omstandigheden verbonden economische en sociale gevolgen een grote mate van De adspirant-officieren, die op het „Air War College" te Montgomery de lessen volgen, hebben gisteren een rede van Prins Bernhard aangehoord. De opmer kingen van de Prins waren echter „ge heim" en zijn derhalve niet gepubliceerd. De Prins, die het uniform van de Ko ninklijke Luchtmacht droeg, kwam Maan dagmiddag te 12 uur op de luchtmacht basis .Maxwell" aan. Zijn bezoek aan .Maxwell" bood de Prins een gelegenheid om kennis te maken met het op hoog peil staande onderwijs van de Luchtmacht. Dit onderwijs geschiedt door de luchtvaartuniversiteit en twe« scholen te Maxwell. Prins Bernhard was voornemens van daag naar Fort Braag (North Carolina) te vertrekken. Premier Churchill heeft gisteravond zfjn hoogste militaire leiders ontboden in eeu onverwachte kabinetszitting, voor dringende besprekingen over het slech ter worden van de .Brits-Egyptische be irekkingen, Chnrchill deed dit tweeuur nadat minister Eden de Egyptische autoriteiten had gewaarschuwd te voorkomen, dat Egyptische guerrillastrijders uit hinder lagen Britse soldaten neerschieten, als- men wil, dat de besprekingen over het Suez-kanaal hervat worden. 1 Egypte- heeft de Britse protesten-over dergelijke aanvallen verworpen .en de schuld voor de wanordelijkheden ge schoven op de aanwezigheid van Britse troepen In de kanaalzone, „die op zich- Het Westduitse Hooggerechtshof te Karlsruhe heeft uitgemaakt, dat buiten landers „van Duitse stam" door vrijwilli ge toetreding tot de Waffen-SS het Duitse staatsburgerschap hebben verworven. Dit geldt echter niet voor burgers uit Frank rijk en Luxemburg. Deze, uitspraak werd gedaan op ver zoek van het gerechtshof van CeUe. dat een, Nederlands verzoek tot uitwijzing van Willem Albertus Polak, een van de uit Breda gevluchte oorlogsmisdadigers, behandelt. Polak was in 1940 vrijwillig tot de Walffen-SS toegetreden. Het hof te Celle moet uitmaken of Polak van .Duitse stam" is. Volgens een Duitse wet van 1935 is Ieder, wiens voorouders Duitsers waren, ongeacht zijn. eigen nationaliteit, van Duitse stam. Te Karlsruhe is men van oordeel, dat Polak als Duits staatsburger moet worden besohouwd, als hij aan deze voorwaarde voldoet. In dat geval mag hij Rood-China heeft voor zijn delegatie naar de komende grote conferentie, die op 26 April in.Genève zal aaiïvangen, volgens Franse dipomatieke kringen te Parijs aangedrongen op 200 kamers en het volledige gebruik van een van de vijf grote luxe-hotels in Genève. De delegatie van Ver. Staten heeft volgens die kringen slechte 50 kamers gevraagd en Groot-Britannië en Frank rijk hebben aangedrongen op slechte 40. Rood-China, aldus die kringen, heeft ook gevraagd om 35 kantoorlokalen. volgens de Westduitse grondwet niet uit gewezen, of uitgeleverd worden. De uitspraak van het hooggerechtshof voor strafzaken (niet te verwarren met het constitutionele hof) is gebaseerd op een besluit van de „Führer en Rijkskan selier" van 19 Mei 1943. Bij dit besluit, zo overwoog het Hoog gerechtshof, is geen sprake van misbruik van staatsmacht, omdat iedere souvereine staat kan beslissen, wie1 zijn. burgers zul len zijn, terwijl tevens het verkrijgen van de Duitse nationaliteit niet in strijd was met de „algemene bepalingen vanhet volkenrecht. zelf reedg een agressie vertegenwoordigt." tegen Egypte President Eisenhower heeft Maandag luitenant-generaal Laurence Craigie be noemd tot bevelhebber van de geallieer de luchtmacht in Zuid-Europa en luite nant-generaal David Schlatter, die als zodanig aftreedt, tot commandant van het stafcollege, van de strijdkrachten. De benoemingen moeten nog door de -lenaat bekrachtigd worden. De Rotterdamse politie oefent de laat ste tijd een strenge controle uit op kleine bioscoopexploitanten en zo kwa men twee rechercheurs Zaterdagmiddag as het Noordelijk stadsdeel terecht waar een buurtvereniging onder het motto „De jeugd van de straat" voor kinderen een film vertoonde in een keldertje. De toegang tot de kelder was een openslaand deurtje, waarna de jeugd een klein trapje af moest dalen om te komen in een „theater" van dertig vier kante meter oppervlakte en twee meter hoog. Van een besloten voorstelling was geen sprake. In de ruimte troffen de rechercheurs ongeveer 160 kinderen aan van 2 tot en met 12 jaar, onder wie ook kinderen van niet-leden. De entreeprijs was vijftien cent en velen moesten ge noegen nemen met een plaatsje op de vloer. De atmosfeer was niet direct fris te noemen, doch wat erger was: het brandgevaar. B« de ingang, die tege lijkertijd als uitgang fungeerde, stond de operateur in een cabine, proviso risch gemaakt van cartonplaten. Op een afstand van 25 cm van het carton- nen schot stond een primus, open-en- bloot, te branden. De filmprojector' en- de film. werden ia beslag genomen. Tegen het bestuur werd proces-verhaal opgemaakt wegens overtreding van de Bioscoopwet, de verordening op Openbare Vermakelijk- heden en de Brandverordèriing. De kabinetsbijeenkomst werd gehou- dën in het particuliere: vertrek van Churchillin het Lagerhuis. Lord Alexander, de minister van Defensie, is thans in Noorwegen. Zün plaats werd ingenomen door J. P. L. Thomas, de minister van Marine, Anthony Head, de minister van Oorlog, en Lord de l'Isle and Dudley, de minister voor de Lucht macht De stafchefs van de drie wapens waren eveneens aanwezig. Minister Eden had gisteren in het Lagerhuis verklaard, dat er onder de gegeven omstandigheden geen sprake kan zijn van hervatting van de Anglo- Egyptische onderhandelingen over de kwestie van de Suezkanaal-zone. Eden weet het verminderen van de orde en rust in de kanaalzone aan „na latigheid van Egypte' om de nodige maatregelen .te nemen". HU voegde er aan toe, dat de Egyptische regering En geland herhaaldelijk gevraagd had ver trouwen in haar te hebben. De Egypti sche regering moest echter door liaar daden bewijzen, dat zij bereid was de noodzakelijke voorwaarden voor een dergelijk vertrouwen te scheppen. Eden betreurde het, dat de toestand in de kanaalzone „ln de afgelopen week in zeer ernstige mate slechter gewor den was". De Britse ambassadeur te Cairo had in een onderhoud met president Naguib en de Egyptische minister van Buiten landse Zaken verzocht om berechting van degenen, die betrokken waren bij de moord op Engelsen. Eden' deelde mede, dat er een aantal incidenten in de Suezkanaal-zone voor gevallen waren, waarhij 4 Britse mili tairen het leven verloren. Verscheidene anderen waren gewond en twee Britten werden vermist. Inmiddels heeft de Egyptische minis- geleidelijkheid in worden genomen. Die leden, die zich tegen een zodanige toepassing verklaarden, grondden deze opvatting hierop, dat de gemiddele wer kende vrouw minder behoeften heeft dan de gemiddelde werkende mah. An dere leden achtten een zodanige discri minatie naar de behoefte verwerpelijk. De meerderheid was van oordeel, dat met deze hogere productiekosten bij de beloning geen rekening dient te worden gehouden. Voorts heeft de raad zich de vraag gesteld, welke gevolgen voor het loon- en prijsniveau verwacht zouden kunnen worden, indien een volledig gelijke be loning van mannen en vrouwen voor arbeid van gelijke waarde tot stand zou komen. Op basis van het door het centraal planbureau gekozen uitgangspunt en uit gaande van de hieronder volgende ver eenvoudigde veronderstellingen zou wel licht een stijging van het algemepn loon peil optreden van 2)4 a 3 pet. De regering is-van mening, dat eerst toepassing der werkclassifieatie op veel ruimer schaal dan tot dusver op deze punten klaarheid zal kunnen brengen en dat eerst dan een verwezenlijking van het in het verdrag neergelegde be ginsel reële betekenis zal verkrijgen. Voorts zou de toepassing van het be ginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor arbeid van gelijke waarde hier te lande belangrijke so ciaal-economische consequenties hebben, waarop de S.Eft. in zijn advies terecht de aandacht vestigt. In dit verband moet worden opge merkt, dat in de loonsector. momenteel reeds een aantal andere problemen aan de orde is. Aangezien met een defini lieve oplossing van. al „deze problemen tegelijkertijd een te sterke' stijging.Van hef - loonpeil gepaard zougaan,"' dieneer deze vraagstukken geleidelijk na elkaar en naar graad van urgentie te worden behandeld. Welke .urgentie de gelijkmaking van vrouwen- en mannenlonen moet heb ben. ware in eerste aanleg door de Stichting van den Arbeid vast te stel len Indien voorstellen hiertoe van de. zijde van het georganiseerde bedrijfs leven het college van rijksbemiddelaars zouden bereiken, zouden deze met inachtneming van de in de betreffen de bedrijfstak bereikte ontwikkeling der werkclassifieatie, "alsmede van de nood zakelijk te betrachten geleidelijkheid met welwillendheid dienen te worden bezien. De staatssecretaris van Sociale Zaken stelt zich voor het college van rijksbemiddelaars in deze zin in te lichten. Om velschillende redenen is de rege ring dus van oordeel, dat het verdrag niet althans nog niet door Neder land kan wórden bekrachtigd.' De Amerikaanse minister van Handel, Sinclair Weeks, heeft in een redevoering gehouden voor de Canadian Club te Toronto, verklaard, dat de toestand van - de Ameri kaanse economie uitstekend Is, De overgang naar een vredeseconomie bracht uiteraard zekere aanpassingen met zich, doch Amerika staat er ln economisch opzicht thansbeter voor dan ongeveer 2 jaar geleden, zo zei- de h(J. ter van Buitenlandse Zaken. Mahmoed Tawzi, gisteren afzonderlijke bezoeken ontvangen van de Russische en de Ame rikaanse ambassadeurs. Officieel was het doel van het bezoek van de Russische ambassadeur de dank over te brenger, voor. de beslissing de vertegenwoordigingen in Cairo en Mos kou van legatie tot ambassade te ver heffen. Volgens ingelichte woordvoerders zou echter Solod tevens het standpunt van de Sowjet-Unie uiteengezet hebben aan gaande de ontwikkelingen in het Mid den-Oosten en de pogingen om nieuw leven in te blazen aan de Engels-Egyp tische besprekingen. Radio-Caïro heeftin een uitzending gezegd, dat een Egyptische jongen het leven heeft verloren en een vrouw do delijk gewond werd," toen Britse troe pen het vuur openden in de kanaalzone, en twee biddende Egyptenaren zouden zijn gearresteerd. De eerste lenteboden, die nu overal hun witte kopjes opsteken, op plaatsen, waar korte tijd geleden nog een dikke sneeuwlaag lag. PROF. OUD heeft betoogddut het. liberalisme ale economisch stelsel staat tegenover het socialisme sn dat dit -de tegenstelling onzer dagen -is. Men zou dus verwachten dat de libe- rale party op economisch gebied een opvallende eensgezindheid vertoont. En de heer Oud heeft van het spreek gestoelte luide verkondigd dat het juist de huidige regeringscombinatie aan f? homogeniteit mangelde. Het ia wel ietwat snéu dat het ver dere verloop van de V.V.D.-vergadéé ring 20 jammerlijk heren Ouds be toog logenstrafte. Over de P.B.O. bleken zeer grote Kif meningsverschillen te bestaan. Terwijl prof. Molenaar en de heer Twijnstra de P3.0. toejuichten, werd de P3.0. anderzijds als een „nazistische organi- - satie" bestempeld. De meningen hierover zijn verdeeld, zo'luidde de slotconclusie van de heer Oud, die hiermee de anti-climax trp'&k rijn openingsrede moest toegeven. Franse en Vietnamese troepen van d« belegerde vesting Dien Bien Phoo heb- ben Zondag do weg naar de Zuidelijkste buitenpost vrijgemaakt, die door Vlet- minh-iroepen geblokkeerd werd, Generaal Paul' Ely,: stafchef van de Franse strijdkrachten, - heeft; Maandag een "verslag uit de eerste hand over de Si' critieke toestand, in Indo-China aan pre- sident Eisenhoweruitgebracht. De si- éi tuatie in Indo-China is reden tot be-ife zorgdheid in Amerikaanse militaire en' diplomatieke kringen. Naar men aanneemt overweegt de® commissie van stafchefs plannen c voor V" nieuwe hulp aan de Franse-U&iestójd-/ krachten, o.a. het zenden van meer Sj lichte bommenwerpers en transportvlieg tuigen. - De. voorzitter van de commissievan® stafchefs, admiraal Radford, zei na de V. bespreking; van- een halfuur met presi-i dènt s Eisenhower: ;,Ik ben optimistisch® gestemd- over. de toestand. De Fransen"-; zullen, de strijd met onze hulp- winnem"® O - 4*" r K; y-v; T *7 'Het conventder christelijk-socialc organisaties,- waarin 'samenwerken, het Verbond van Protestants j Christelijke werkgevers in Nederland, de: -Neder landse 'Christelijke Boeren--eii. Tuinders- bond, de Christelijke' Middenstandsbond en het Christelijk Nationaal- Vakverbond In Nederland, heeft zich ln-een schrij ven tot de ministervan -Sociale 'Zaken en Volksgezondheid gewénd Inzake de unificatie; en coördinatie' van de sociale verzekeringswetgeving. .--i Na de bereidheid der- organisaties op het - punt van de medëwèrking aan al' hetgeen deze unificatie en coördinatie kan "bëvörderëh "té "hébben' uitgespro ken. vervolgt dit schrijven aldus: i' Het streven haar 'unificatie mag zich naar.haar oordeel zekér niet beperken tot de zijde van de lutvoeringsorgamsa-" tie. Evenmin kan de coördinatie zich beperken tot een aantal begripsbepalin gen als loon e.d. Er zal bij een verdergaande unificatie terdege gelet moeten worden op de ma teriële inhoud van de huidige wetge ving. Het is algemeen bekend, dat hier in nog enkele voorzieningen voorkomen, die zeer beslist onvoldoende geacht moeten worden. Daarbij wordt.in het' bijzonder gedacht aan de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering.. Korte tjjd geleden heeft, de- Sociaal' Economische Raad het door uwe excel-, lentie gevraagde advies betreffende de ouderdomsvoorziening uitgebracht. Het is onze organisaties bekend, dat door uwe excellentie ook aan de Sociaal Eco nomische Raad advies is gevraagd inzake de invaliditeitsverzekering. In verband hiermeee veroorlooft het convent zich, juist voor wat dit laatste betreft, - de bijzondere aandacht van uwe excellentie te vragen. Met belangstelling is door de in het convent samenwerkende organisaties kennis genomen van' hetgeen b|j de schriftelijke en mondelinge behandeling van de begroting 1954 van uw departe ment .im de Tweede- Kamér-' dér; Staten- Generaal is opgemerkt; :'V Indien onze organisaties goed- zijn ige- iiiformeerd, isv'aan de "Sociaal- Econo mische Raadinzake de invaliditeits verzekering-advies gevraagd, vooral met het oog op ."-het. feit, dat ouderdoms-, en invaliditeitsverzekering in .één wét rijn geregeld. Hetzelfde is het .geval voor wat betreft de' weduwen- ,en wezen- vérzekering. Intussen wordt reeds -in-de sociale verzekeringsraad beraadslaagd over-de uitvoering van de Landbouwongevallen-: wet 1922 C door bedrijfsvereniging.. Bp-: vendien menen w|j te weten, dat uwe 'excellentie ioverweegt, ook de vraag~te doen- bezien of. de Ongevallenwet 1921 'door bedrijfsverenigingen kan*'worden uitgevoerd--:. Het schrijven van; het; convent eindigt ,dan als'volgt: De v In-het convent -r samenwerkende organisaties z|jn bevreesd, dat door bé- Bij de aanvangt der vergadering van de Tweede ..Kamer; heeft, de heer Gort- zak (CPN) vérlof gevraagd vragen te mogen stellen aan de minister van So-® cialeZakeneriyolksgezondheid;ih®ikèi •dé®weriS5iykh,eid:'én^hood^ékelij^HMd; orb, een blijkens z^ti mededeling, Vdat - het nog enige tijd kaïi duren voor Keft .wetsontwerp inzake de ouderdomsvóor-' 'ziening kan wórden ingediend,reeds'; thans énige punten uit het rapport; van de S.E.R. waarover eenstemmig®' heid bestond in te voeren en wel ver® hoging vaii de uitkering van 1200 tot - 1260, afschaffing van; de gemèentè® classificatieenafschaffing van deaf® trek'van-eigenlinkomsten. 'Over 'deze! interpell atie-aanvrage ;Zal;i;- morgén,'worden beslist. "v> handeling ln 'gedeelten: geen sluitend;!; geheel verkregen ..wordt.- Het zón-der-® halve haar, .haar'"mening aanbeveling verdienen hét gehele vraagstuk van .'de® unificatie: ziekte-,'; ongevallen-,iriv*Udi®§l telts-,* weduwen- eh wezenverzekerlhg door de Sociaal 'Economische - Baad Het doen - bezien, ..Gescheiden behandeling van diverse onderdelen van deze; materie is niet alleen ongewenst,; doch- ook niet moge lijk. Derhalve zou het ten zeerste op i prijs worden gesteld, indien, uweexcel-:;; lentie, nu de -Sociaal Economische Raad met dc behandeling van de; 'gevraagde/,? adviezen nog een begin moet maken,'® het gehele vraagstuk der: unificatie in studie wilde geven aan de daarvoor aangewezen organen. Naam. Straat Woonplaats Maandagmiddag heeft drs. D. J. van Dijk, directeur van het Bedrijfschap .voor Visserijproducten in Den Haag, de Bo- driifschapwisselsbekers en -wimpels uitgereikt aan de schip pers, die in 1953 de best verzorgde haring of vis hebben aangevoerd. Op de eerste foto worden schipper B. Rog van de Sch. 233 JDirk", die nu reeds voor de derde maal in successie de beker won en deze nu mag behoudenmet zijn .vróuw'gehuldigd. Van de Vlaardingse haringvloot werd schipper L, Rog van da VI. 83 Comelisde winnaar en. hier ontvangt hij uit handen van drs. Van Dijk de wisselbeker.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1