meer over wa Geen reden tot klagen over verdedi Spectaculaire brand Groothandelsgebouw M i: m solidariteit Minister Staf verdedigt zijn beleid Herhalingsoefeningen zullen gaan duren er Geen gemakkélijke taak voor vele brandweerlieden Israel verliet vergadering van wa m Lof voor minister Staf aSx/tat/m* Indonesië wenst hervatting van Nederlands-Indonesische gesprek Straaljager stortte neer bij Eindhoven Geen antwoord Grijs-gele rook[ hoven Rotterdam "J.'/'M WOENSDAG 24 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2729 Weerbericht Churchill over H-hom Burgemeester redde meisje wÊÊËm.ï.m Wantrouwen oorzaak van critiek PHOENIX mm Sim Derde huwelijk van ex-koning Faroek „Ik pakte direct een slang' De overval op de Israëlische bus Arabische landen Ministersconferentie van „Klein Europa" uitgesteld houd niét O Ontdekking niet gemakkelijk, afschaffing nog moeilijker" Boerderij uitgebrand Niet eens Zie -verder pagina 3 Geen zesde divisie (Êk Zie verder pagina 4 Vijfhonderdste, décï èll,. Solidariteitsverklaring Arabische oorlog van 1948. Q Zie verder pagifia 3i gratis tot 31 Maart 'Wj IS - ffMm - - -• Mm -JêSaS Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No, 42451# Klachtendienst abonnementen 18.38—19,31) uvr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'a-Gravenhage: Huygensplein 1 Redactie: TeL 111892 Poetgiro «4867 Administratie: Tel 114402—115480 B.g.g. S95286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 12 cent. Verschijnt dagelijks. Weersverwachting, geldig' tot Doaderdagfavond. OVERWEGEND DROOG Aanvankelijk zwaar bewolkt, later verspreide'" opklaringen. Overwegend droog weer. Meest matige wind, aanvankelijk Noordelijk, later krimpend naar West of Zuidwest Dezelfde of iets lagere tempera-;.' toren. '3 7£V - iiVSl Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOtJTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. ft, J. S. BRUINS SLOT ONLANGS schreven wij over ae christelijke verbondenheid met de gelovigen in Indonesië. Deze bete kent ook, dat wij ons hier in het Wes ten bewust moeten zijn van onze so lidariteit met de christelijke scholen in Indonesië. Terwijl wij, Westerse Christenen, na de oorlog zijn gaan spreken en debat teren over de problematiek van de school met de bijbel, wordt de Zendmg niet moede, ons te zeggen, dat Chris telijk onderwijs ongelofelijk belang rijk is vo0r de christelijke Kerk. Kweekbedden van de Zending, noemt men daar de christelijke scholen. Heel veel'leden van de Indonesische ker ken, zo schrijft een onzer Zendings- bladcn, hebben hun Heiland op de christelijke school gevonden. Het zou amputatie van het Zendingswerk be tekenen, als we deze scholen aan haar lot zouden overlaten. Dat betekent, als we het goed zien, voor de christelijke scholen van het thuisfront, dat te met woord en daad achter deze Indonesische christelijke schooltjes hebben te gaan staan. Schooltjes, die momenteel een zware strijd om het bestaan voeren. EEN recente mededeling van een onzer Zendingsbureaux vertelt er het volgende van. Over het geheel rijn het maar sim pele gebouwtjes. Ze zouden volgens Westerse begrippen al lang afgekeurd zijn. Sommige scholen moeten haar lessen staken, zodra het begint" re genen; want j« kunt moeilijk allemaal met een paraplu op gaan zitten. Je joint ook niet een» «en lei boven je hoofd houden, want «r k voor 40 leer lingen maar één lei op één van de schooltjes. Je begrijpt eenvoudig niet, hoe men, ondanks het gebrekkige en ondeugdelijke materiaal, met zoveel vreugde zijn werk doet, vaak mot het brengen van grote offers. En daarom 'is hulp vanuit Nederland zo belang rijk, boowel onvoldoende; Hoe ken men «1 dia .gebouwen restaureren, al* «r mato ongeveer,20,000 beschikbaar/s? Hoe kan men opboksen tegen comanu- histiaöhe en Iriemletisohe scholen, als het startkapitaal ontbreekt? Hoe kan mea verantwoord christelijk onderwijs geven, ato er een groot tekort aan ohristenonderwijzers op Java Is? Hoe •Iran men de. leerlingen huisvesten, al» men voor de lnterimten d»; bé^ schikking heeft over sdmren of wat daarop üjiktïi Hoe ka» men befcooriijK les geven als het lesmateriaal wit- breekt? ,-vv Als een school eenmaal eekend is 'door de regering (na een proefperio de), krijgt zo'n school 100% subsidie. Maar éér. het zover Is, éér er behoor lijke gebouwen zijn, éér men door het geven van beurzen christenonderwij zers heeft kunnen opleiden, éér men richtlijnen voor het christelijk onder wijs heeft opgesteld en fn practijk heeft kunnen brengen, moet er nog heel wat gebeuren. Kunt u zich zo vraagt het ZendingSblad, waaruit we hier citeren voorstellen, dat de christenen In Indonesië wel een beetje jaloers op ons zijn? W AT zou het een christelijke ge dachte zijn, als de scholen mei de Bijbel hier in Nederland eens be sloten de Indonesische Christelijke scholen te maken tot voorwerp ven haar gebed en solidariteit! Van haar gebed, door deze scholen en haar noden te brengen tot aan het priesterlijk hart van de éne Meester. Van Baar solidariteit, door het zen den van geld,hetzij naar Oegstgeest (giro 6074), betzij naar Baarn (giro 215600) of naar welke andere Zen- dingsinstantle ook, die men maar be denken wil, om de aankoop van bij bels, waaraan dringend behoefte be staat, voor. deze scholen mogelijk te maken. Is er voor een school MET DE BIJ BEL een méér spectaculair gebaar mo gelijk dan door het zenden van bijbels getuigenis te geven van waar- aohtige christelijke solidariteit? Wie het weet mag het zeggen. T. M. GILHUIS. Aan Sir Winston Churchill is In het Lagerhuis gisteren de vraag gesteld of er in Groot-Brittannië-waterstofbommen worden gemaakt. De priemier ant woordde, dathet niet in het algemeen belang zou zijn een verklaring af te leg gen over de regeringspolitiek ten aanzien van de ontwikkeling van de H-bom, Hij voegde da raan toe. dat er een „vriend schappelijke regeling" bestaat voor over lég r met president Eisenhower en de Amerikaanse regering ever het gebruik van atoombommen. „Ik kaai u de verzekering geven dat er niets ter wereld is dat onze gedach ten, meer beheerst dat de serie enorme problemen een gevaren die verbonden zijn aan atoom- «n waterstofbommen", aldus de premier. (Van onze correspondent) Burgemeester J. A. Teenstra Van A Zand heeft Maandag een vijf-jarige in woonster van zijn dorp van een wisse verdrinkingsdood gered. De burgemeester werd door zijn echt genote gewaarschuwd, dat er vermoede lijk een kind in de sloot voor het huis lag, omdat er een haarlint boven' het water uitstak, waarbij enkele kleuters onzeker stonden te huilen. De heer Teenstra begaf zich onmiddel lijk naar de «loot en wist het meisje te redden. (Van onze parlementaire redacteur) „Ik ben er vast van overtuigd, dat wij het meeste kunnen bereiken door loyaal aanhanger van de Noord-Atlantische VerdragsorganisaUe te zijn en dat wij op deze wijze' het beste de verdediging van Nederland dienen. Tijdens mijn jongste bezoek aan de Ver. Staten heb ik zwart op wit toezegging gekregen, dat de- Amerikaanse regering na. 1954 ons land van wapenleveranties zal voorzien, ook ten behoeve van twee nieuwe infanteriedivisies. Daarover behoeven wij niet meer in het onzekere te verkeren. Voor het allergrootste deel zullen de aanvaarde Nederlandse begrotingsbedragen voor de jaren 1955/1956 daardoor zijn gedekt." Deze opmerkingen maakte de minister van Oorlog en Marine ir. Staf heden morgen In de Eerste Kamer bij.de ver dediging van zijn begroting en rijn be leid. Ir Staf wees er op, dat men wel moet begrijpen, dat de Amerikaanse regering bü de vaststelling van haar militair hulpprogramma afhankelijk Is van de jaarlijkse goedkeuring door het Congres, evenals dit het geval is met het militaire beleid van de Nederlandse regering ten opzichte van het Neder landse parlement. De militaire hulp verlening is geen NAVO-zaak, maar een Amerikaans-Nederlandse. Wat het vijf divisie-plan betreft, deelde mini Stal mede, dat de opperbevelhebber van de NAVO" aanvankelijk van mening was geweest, dat ons land zes divisies van twee legercorpsen zou kunnen bijdra gen in de NAVO-strijdkrachten. Dé Nederlandse regering, daarentegen zag slechts kans vijf infanteriedivisies en één legercorps op de been te brengen, aangezien vooral personeclsmoeilijkhe- (Van mt parlementaire^ redacteur) .De minister vanOorlog en Marine, ir Staf, heeft hét' Jh de Eerste Kamer ten aanzienvanzijn defensiebeleid gisterenniet;» zwaar te ver duren gehad als vorig jaar November bij de behandeling van de begroting van Oorlog en Marine in de Tweede Kamer het geval was en als sommige liberale persorganen en ook het U.K. dagblad ,J>e_Tj]d"_ de vorige week meenden te moeten verwachten. Mr' Wendeiaar (WD) liet gistermiddag een heel ander geluid horen dan prof. Oud op het Arnhemse congres van de v.VJD én dan de liberale kranten de Nieuwe Rott. Courant en Het Vaderland. Zowel de heer Wendeiaar als de heer Ruys de Beerenbrouck (KVP) gingen uit van de gezonde stelling, dat Nederland niet zonder de medewerking van de bondgenoten in het Noord-Atlantisch Pact en zonder de vorming van Duitse divisies kan worden verdedigd. Advertentie HALFWEG TEL K 2907-341 De waarnemend hoge commissaris van Indonesië in Den Haag, mr. Susanto Tirtoprodjo. heeft hedenmorgen op net departement van Buitenlandse Zaken een nota overhandigd, waarin de Indo nesische regering het verzoek doet-tot hervatting van het overleg over de Ne derlands-Indonesische verhoudingen. De nota. die In ontvangst werd genomen door de minister zonder portefeuille, mr. J. M. A. H. Luns, zai door de Ne derlandse regering nader worden bestu deerd. Dit verneemt het A.N.P. van officiële zjjde in Den Haag. Gelijk bekend, wordt van Indonesische zijde reeds sinds geruime tijd MJige- drongen op herziening van de Unie-ver houding en de in 1949 gesloten R.T.C.- accoorden, alsmede op de regeling van de kwestie-Nieuw-Guinea in die zin, dat Nederland de souvereiniteit aan Indo nesië zal overdragen. Het is te verwach ten. dat deze punten onderwerpen van de hedenmorgen overhandigde nota zijn en dat van Indonesische zijde thans ge vraagd is' binnenkort tot wederzijds overleg te geraken. In het staatsblad van gisteren is de Vestigingswet Bedrijven 1954 afgekon digd. Zü zal op een nader door de Kroon te bepalen tijdstip in werking treden. Een Thundorjet F84-straaljager van de vliegbasis Eindhoven is Dinsdagavond om tien minuten voor negen tijdens een oefening in het nachtvliegen kort na de start even buiten de vliegbasis Eind hoven neergestort. ':De 28-jarige eerste luitenant-vlieger J. B, G. Doedes uit Uden, kwam hierbij om het leven. Onmiddellijk na - de start is het toe stel omlaag gestort en neergekomen op een afstand van anderhalve kilometer buiten het vliegveld in het buurtschap Oerle. Direct nadat het toestel de grond had geraakt is het geëxplodeerd en in brand gevlogen. Vermoedelijk, heeft een zogenaamde tiptank, een tank aan het uiteinde van de vleugel, de boerderij van de landbouwer Van Roosmalen te Oerle geraakt, waardoor de boerderij vlam vatte. De landbouwer en zijn vrouw alsmede vier kleine' kinderen konden zich tijdigin veiligheid brengen. De boerderij is vrijwel uitgebrand. Twee kalveren zijn omgekomen. De critiek die in de Tweede Kamer en vooral in de pers op het beleid van mi nister Staf werd geuit, heeft ais diepere oorzaak een ongerechtvaardigd wantrou wen tegen, de internationale militaire sa menwerking. Dan komt men er toe te zeggen, zoals prof. Oud, dat de indruk bestaat, dat minister Staf niet tegen Zijn taak Is opgewassen. Mr Wendeiaar dacht daar anders over dan de leider van rijn partij. Hij bracht lof toe aan de minister van Oorlog en de staatssecretarissen. „Er is pas reden tot klagen wanneer het hoofdkwartier van de NATO in Parijs niet voorzien had in de verdediging, niet alleen van geheel West-Europa, maar ook va» het Neder landse grondgebied", zo zei de liberale woordvoerder. Zowel de heer Wendeiaar als de heer Ruys de Beerenbrouck waren door een bezoek aan het hoofdkwartier in Pangs en door de mededelingen, die de minister van Oorlog na rijn bezoek aan de Ver. Staten in de defensiecommissie had gedaan, versterkt in de overtuiging, dat het door minister Staf ingediende vijf- divisiè-plan' alleszins redelijk en uitvoer baar moet, worden genoemd. De liberale militaire expert in. de Eerste Kamer, deel de mede, dat bij zijn fractie heel wat meer reserve bestaat tegenover dit plan dan bij hem. Hij hoopte, dat minister Staf in de aan de Tweede Kamer toegezegde defen sie-nota de plannen voor de verdere legeropbouw duidelijker uiteen zou zetten en aannemelijker zou kunnen maken. De socialistische algevaardigde, de heer De Dreu, was lang niet zo -pertinent in zijn verklaringen. Hy vond het staats rechtelijk niet juist, wanneer de Eerste Kamer zioh zou uitspreken over de plan nen na 1954, zolang de aangekondigde defensienota niet aan de Tweede Kamer was aangeboden. De mededelingen, die de minister had gedaan, .waren volgens hem niet volledig. De socialistische Eerste Kamerfractie onthield zich dan ook uit drukkelijk van een uitspraak voor of tegen de vorming van de vierde en de vijfde divisie. De K.VP.-senator, de heer Ruys de Beerenbrouck, was het in dit opzicht helemaal niet met de heer De Dreu eens. Het bezoek dat hij als lid van de defensie commissie aan Parijs had gebracht en het verslag en de resultaten van de reis 'van minister Staf naar de Ver. Staten hadden hem ervan overtuigd,..dat hét Nederlandse volk door sommigen'ten onrechte is op geschrikt en is voorgelicht alsof het defensiebeleid bij „deze bekwame be windsman" niet in goede handenis. De heer Ruys de Beerenbrouck was het eens met „De Tijd", dat de inzichten inde verdediging van het "Westen' zich in een periode van omwenteling bevinden, maar hdj achtte heit weinig beleidvol, van dit blad het vertrouwen van de.bevolking aan het wankelen te bréngen. Dit R.K.- dagblad verklaarde vorige week, dat men tot de ontstellende conclusie moést komen, dat Nederland onverdedigd is. Wel bij zonder defaitistischdus; Daartegenover stelde de K.VP.-woordvoerde17.dat het kabinet in zijn geheel nog onlangs „posi tiever zijn instemming met het beleid van minister Staf moet hebben betuigd". den het tot «tand brengen van twee legercorpsen belemmerden. Er is geen sprake van, dat .een zesde divisiethans door dé regering zou wor den binnengesmokkeld, zoals de heren Wendeiaar. en Molenaar gisteren hadden gesuggereerd. De- Nederlandse bijdrage is in NAVO-verband vastgelegd in vijf divisies. De 44ste Regiaentsgevechts- groep en de twee. Regimenten Infanterie, waarover-de,heren .Wendeiaar en Mo lenaar gesproken hadden, zijn volgens minister Staf- geen voorloper voor de vorming' van een zesde divisie. De vraag van de heer' Wendeiaar of de 44ste* Regiment-'Gevechtsgroep en' de twee Regimenten Infanterie dan tot de territoriale troepen behoorden, beant woordde minister -Stafontwijkend. Hij zei, dat deze troepen de verbin dingslijnen' zullen verdédigen en op ter ritoriaal "gebied zullen Worden gebruikt Wij kregende indruk, dat de minister in verband met - hét; feit dat de Verenig de Staten alleen wapenmateriaal schen ken ten behoeye'van NAVO-strijdkrach ten de term- territoriale troepen voor bovengenoemdetroejjen liever niet ge bruikte. Het-is cl. zo. dat aan deze troe pen ook zwaar aanvtiilend Amerikaans materiaal beschikbaar,' zal komen.' 'V: .Het épbouwlatï/van vijf' diyisiés kan vólgens minister- Stafniet' worden ge stopt; Zouden vwfl S met de uitvoering daarvan ;aarzélen,<aldus de- bewindsman, danvzou ook;'-de' nmtériaalvooraiening doosf dé,; Am erikanenj-in - gevaar komen. ïI^voÓiberaidendteSnwatrëiBélwfc'Voepïde 'vorming'Fah de sWèwW"«iÉ.dé>vijfdedi visie moeten thans reed» worden geno men. -..V1'. Geenwijzigingen Minister - Staf .mérkte:1 op, dat- de - re- gering en de chef van de generale staf, onmogelijk de wijzigingen in ,'de plannen kunnen aanbrengen, waarom - sommigen hebben gevraagd. Wanneer alle der tien landen van de NAVO dit-op eigen houtje gingen doen zou de opperbevel hebber van de NAVO voor een voldon gen félt worden gesteld en; niet meer weten waar hij aan toe is. Volgens minister Staf zullen de wijzi gingen in de Britse en Amerikaanse stra tegie geen betrekking hebben op de NAVO-verdediging van West-Europa als zodanig. De steun aan deze - regionale verdediging-zou van Engelse en Ameri kaanse kant niet r gaan verminderen. De „New Look" heeft geen nadelen voor West-Europa dochalleen positief winst, doordat hier het accent komt te liggen-op een hogere stategische wapen- inzet Uit de ramen ïan Wif ra-Sport, aan de - binnenhofzijde van het Groothandels- gebouw te Rotterdam stegen gistermiddag dikke rookwolken op tengevolge van een brand, die uitbrak,in het magazijn, dat zich op de derde etage bevindt. Het gebeurde trok uiteraard'veel belangstelling. 'vvv;1.- Evenals de* v-vjd. doet de P.tr,y- d-A, hét 'gaarne voorkomen, dat zij de homogeniteit jn'pachthééf^J|J De P.v.d.A. is dan de party vanL deze 'tijd. Zy zou h e t antwoord geven;-; op de eisen dee tijds. Hoe onjuist' dit is, demonstreerden wü verleden weefc aan de toenemender anti-militaristische propaganda irn soéf. cialistische kring, ook in axlalistiedha bladen.'"'V - Die onjuistheid treedt ook aan de dag in het meningsverschilonderéM® socialisten omtrent de radio en de tele- visie. - Rrot. Schermeritarn en dé 'heear:; Broekaz vande Vara raafctea over'dé|§ radio met elkaar riaags in „Vrij Ne-'-; derland". De eerste verdedigt een „Mr tionale"omroep, de laatste het bej S; itaande stelsel. .o Ook in „Paraat", orgaan van de P.v4.A., komt deze verdeeldheid- tot uitdnadcing. De Radiokwestie is een zeer vitaal: punt in ons politieke en - nationale - leven. Als een politieke 'parttj 'ten .aaastei van zulk een punt verdeeld k, 'bete-. kent dit, dat zij in feite op een eta.deéA) tijd* geen antwoord heeft. -im viW Toen .na een .aantal minuten de;:Rotter-;;5pJ; damse.-' brandweer,'1 öp middelalarm, veerde," mét voorop slaogenwagen Sliiwasyp^Vi' het gehelégedeeltevan Wifra-Sport"';gé-;ii^.|f hiüd in een dikke, -vieze - iwaié^S^^mBjpf Wifra-Sport hééft ia het Groothandels- - '-A gebouw naar schatting ongeveer _een;vijf-;'.|;|m;g honderdste 'deel van'de verhümbaré -pp'g||>® pervlakte gehuurd.:en hier een.kantoor,ijss; ^a^oomTinagazijnen' pi^élcantöor^inVJX^ gericht.'Deze vestiging is? gelegen^JalJtè^^ Volgens de advocaatvan de Italiaan Minutolo. die de „Corriere del a sera" een proces wegens smaad heeft aange daan, zal ex-koning Faroek van Egypte in het huwelijk treden met de jeugdige Irma Capece Minutolo, dochter van zijn diént. De jeugdige Napoliiaanse vergezelt Faroek sinds enige tijd op zijn reizen. (Van een "onzer verslaggevers) - Een spectaculaire brand heeft gistermiddag, gedurende énkele uren, gewoed in het Gróotbandelsgebouw 'te Rotterdam, - het grootste gebouw van Europa, Omstreeks 3 uur ontstond,' zoals! in een deel van onze'edities gisteren nog-gemeld kon worden, een vuurzee in het magazijn van een sporthandel op de derde ..verdieping èn dé vlammen, die „vrij spel hadden ht.lielft hopgst^brajidhare a^ükéien als- rnbber- en célhiléidballén en textiel venoorzaakten;-eendïditei-grïjs-geleróolma^.welkë-boven:hetJ5;meter hoge gebouw uitstegen en over* dé 'stad' dreven. Do "brand," die''eerst-tegen halfzes in hevigdheid aftiam, trok grote belangstelling. In de- eersteplaats natuurlijkvan''dé duizenden wèrkenden'jbijde vah.dé b&inenhof loopt langs Jedére'-: In ,het gebouw., en vervolgens van, vele nieuwsgierigen, die1 aangetrokken J— waren;dóor/-de roep: vHet-Grootbandélsgeboüw staat m! brand"-. De brandweer stond voor een niet-gemaKkelijke taak, daar èn de róokmassa, ên op de lange duur éen-flinke plas bluswater op de derde verdiepinghindernissen veroorzaakten. Gelukkig behoefde voor uit breiding. geen vrees te bestaan. De hechte betonconstructie en-vele brand muren in het Groolhandclsgebouw beperkten' de brand 'tot de -afdèling van de sporthandel.- 'v - ;r;:: Omstreeks tien minuten voor drieën za-g de 21-jarige magazijnbediende; H. R. van den Brink, die met een man of vier aan hét werk was in het ma gazijn van de afdeling engros van Wifra-Sport N.V. in een hoek van het vertrek, dat een lengte heeft van plusminus 25 meter, plotseling rook. „Ik stond te pakken", zo vertelde hij, „en toen ik de rookontwikkeling zag, rende ik direct naar dé gang. waar ik bij de brandkraan het ruitje insloeg en een slang pakte, om te gaan blus sen". Zyn collega, de bediende A. Kuyper, had ongeveer dezelfde-er varingen. „Het eerste wat ik deed was naar de gang vliegen en ik begon direct te blussen." Door bet snelle optreden van de twee jongemanhen waren de brandweer van het Groothandelsgebonw, bestaande uit leden van de technische staf van het ge bouw, en met name de heren Dé Boer en Wildcboer van deze staf spoedig ter plaatse en dank zQ de eigen brandblus- leiding met gereedliggende slangen kon O i Stilstand in Palestina sinds de Joods; 1 Volgens een woordvoerder van het Is- De waarnemers van de bestandseom- mtssie der V. N., die hun onderzoek naar de overval op een Israëlische au tobus hebben voltooid, zeggen in hun rapport, dat de feiten aantonen, dat Jordanië op geen enkele wijze betrok ken, was bij.deze aanval, zo is van of ficiële zijde in de Jordaanse hoofdstad, Amman, bekendgemaakt, In het rapport zou o.m. staan, dat men het spoor van de moordenaars op ongeveer 15.kilometer van de Jordaan se grens bijster Is geraakt en dat ,de. Identiteitskaarten, geld en kleding stukken van enige slachtoffers zijn ge roofd, hetgeen aantoont dat de aanval niet met .politieke bedoelingen, maar uit roofzucht is gedaan.": Israel veriiet de vergaderzaal van de Israëlieh-Jordaanse wapenstilstandscom missie Dinsdagavond, toen de voorzit ter zich van stemming onthield over een Israëlische ontwerpresolutie, waar in Jordanië beschuldigd wordt van de overval.' „De Israëlische delegatie kan niet langer deelnemen.; aan de Israelisch- JoMaanse wapenstilstandscommissie", aldus een later afgelegde Israëlische verklaring.' Een woordvoerder'van het Israëlische leger zei,dat deze aankondiging, 'van toepassing is op het toekomstig werk van de commissie in. het algemeen. Men beschouwt deze aankondiging als de - ernstigste; slag voor de V,N.-or- ganisatie van toezicht op de wapen- raelische leger is Dinsdag een Isra ëlische soldaat gewond bij een treffen met Arabieren in het gebied van La- troen (Midden-Israel) bij de Jordaanse grens. Het incident is ter kennis van de ge mengde bestandscommissie gebracht De Arabische staten zullen een Isra ëlische aanval op een Arabisch land beschouwen als een aanval op alle Ara bische landen en automatisch het aan gevallen land te hulp snellen met alle middelen waarover, zij beschikken, al dus heeft Malik, de Libanese ambassa deur in "Washington, Dinsdagavond ver klaard. Een Israëlische militaire woordvoer der heeft gisteren gezegd, dat „het Sy rische leger strijdkrachten samentrekt langs de Syrisch-IsraeUsche grens „Tijdens de afgelopen dagen is een extra infanterie-brigade toegevoegd aan' de troepen, die tot dusver reeds- langs de grens- waren geste,tionneerd". aldus de woordvoerder. Te Parijs is officieel medegedeeld, aldus bericht het Franse persbureau A.F.P. dat de conferentie van de zes minister van „Klein Europa" (Frank rijk, West-Duitsland en de landen van de Benelux en Italië), welke 30 Maart te Brussel bijeen zon komen, uitge steld ta.;:-'- i':-1 onmiddellijk - ;,het heeft geen ander halve minuut geduurd," aldus de officiële commentaren water in de rook- en vuurmassa geworpen, worden. Het- vuur moet ontstaan zijnnabij de afdeling, waar deingekomen goederen, vóór de registratie tijdélijk opgeslagen waren-en hoer bevond zich een-uiteen lopende sortering. De artikelen- waren boren, een gemakkelijke prooi en het bleek niet mogelijk het. vuur in de. kiem te smoren. Noordoostelijke hoek, aan de-zijdevan de binnenhof. Door'de gebroken 'TTiit'en:; t aafi deze;rijde en' viade gang, .welkefhét|:^w. gedeelte vari.Wifra^poit.sriieiöt y^ide;®^ aaa 'dé buitenzijde tanï'h.e^e'boL^-ge*^® legen lokaliteiteii, trok do:rook naêr- b«Gïs^|_ ten. Daar juist aan --'deze'.'-'imdéri-itaafiifdë^® verdieping :eéh: gaanderij^, vóór/expe<ütiè^J:|'^p- döeleinden) '"de brandweer haar '/teak'Mï/ moest verricht®!,/ was :het practisch mogelijk de vmurhaard -direct. te'/beim/sfe,. deren; -t".:';- .'ftö-'IS Toch was het mogelijk iiDeClacmsjnft^% ten. vijf aan deigaanderijzijde via dé inrv'; geslagen ruiten van het kantoor en': dxle over degang, te werken en langzaam maar zeker heroverde dé tientaRen:brahd« v W, weeriieden het terrein. Rookmaskcrs ,wa-, ren evenweljgeen; -overbodige, luxe, maazMM& lange j ;tydkondende brandw'eerUédéhls'SIJ het met-deze -maskers -op niet uithoudea/:2?|:-.g zodab zij herhaalde .malen;- afgelost imbes- .;'-/ tenworden. - Een Iichtaggregaatzorgdejópljfegf de gangvoor - - een - geringeoriënterih^r/ j" naogelykheid,Vdoch1 ook. de schijnwerper, was/niet in staat;-de- rookmassa- te .dopr-fx'-5® kunnen on* voorstellen, dat -U Uw Trouw niet graag - kwijt wilt Maar toch.... ala U dit nummer hebt geiesea, Boud het, dan niet voor-Uzelf. Neem het mee naar Uw «rerk of haar een vriéndeh. bijeenkomst Word een» voor een paar minuten Trouwpropagandist Wij zeggen te voren: U gaater geen halve duit mee vooruit, maar.;. U wint orieta'veëi waardevollere 'meel De achting van Uw vrienden; - Evenals «téllén prig» op één positief Christelijk dagblad. Evenals U zijn ook zij geïnteresseerd in deskundige, artikelen op maatschappelijk, geestel^k en -'■■■■■ cultureel gebied. Evenals U worden ook zij graag snellen betrouwbaar voorgelicht over wat er elders gebenrt j 2®* woord van U is duizend woorden van ons waard. Daarom: maak Uwmonden attent op .'onderstaande bon. Zip en, Uw lijfblad Kullen P dankbaar zijn voor deze vriendendienst .'tit.:. Naam Straat Woonplaats. werist het dagblad Trouw tot 31 Maart 19S4 gratis te ont vangen-en zich" dan te "abonneren. Betaling zal geschieden •pér-week (53 cent) /per kwartaal (t 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. O wordt verzocht deze bon toe te zenden aan - Administratie „TrouuTy W, de Withstraat 3 ierdanL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1