rijs houdt W.-Duitse ;rbewapening tegen gappp Amendement voorlopig MÈÊm niet ffoedffekeurd Chauffeur tot één jaar veroordeeld Houding van verdachte tijdens het proces geprezen Gevarenzone voor proefgeb H-boin-explosie vergroot Richtlijnen voor de Nationale Herdenkingsavond 4 Mei Of ficiële deel bezoek van Prins Bernhard afgelopen HOGE COMMISSIE GAF GEEN FIAT VONNIS PROCES-DE BAAT: Atoomgeheimen gepubliceerd? DONDERDAG 25 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2730 Weerbericht Eisenhower acht economisch noodprogramma nog niet nodig Eisenhowergeleerden verrast Reacties van atoom deskundigen Von Papen bij Franco Zaisser organiseert communistische cellen een vrienden Minister Beijen naar Londen Hond de vele prettige oren, die Trouw U biedt, niet voor Uzelf. Gun xe ook anderen. Knip onderstaande bon uit «n geef haar aan üw vriend of kennis, die volgens TJ het meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking komt. Een dubbele vriendendienst. U bewijst er soweï. Uw vrienden ab Uw lijfblad eea weldaad mee, Koninklijk bezoek aan blindeninstituut gratis tot 81 Haart Heden interpellatie-Gortzak Botterdam: Witte de Withstraat 80 Telef. 113700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiacbtendienst abonnementen 18.3019.30 wr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 "z-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424667 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2126 per maand j 6.73 per kwartaal - Losse nummers 13 «ïtt.' Verschijnt dagelijks. Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond, IETS ZACHTER Overwegend zwaar bewolkt met plaatselijk wat' lichte regen of motregen, voornamelijk in''ft et Noorden van het land. Matige tot krachtige Zuid-: westelijke wind. Iets zachter. Ptrectiei O. A, KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S, BRUINS SLOT. B Hoge Autoriteit van de Europe- Q se Gemeenschap voor Kolen en Staal, die voor de beslissing stond om het stelsel van maximumprijzen voor Isolen ai dan niet at te schaften heeft getracht een Absalomsoordeel te ge ven, ten einde aldus de kool en de geit té sparen. ZU heeft beslist, dat in Duitsland en Frankrijk maximum-prijzen getiand- haafd zouden blijven, terwijl in de andere landen der Gemeenschap de prijzen vrij zouden worden. Het behoeft geen betoog hoe funest deze beslissing is. Zij betekent dat de meerderheid van de Hoge Autoriteit is gaan omliggen vooi specifieke belan gen van nationale kartels en dat zij het belang der Gemeenschap daaraan heeft opgeofferd. Die beslissing betekent dat de Hoge Autoriteit haar 9Upra-natio- naal karakter in dezen heeft verloo- tfcend. Het ic duidelijk dat zulk een bandei- wijve grote schade doet aan de gedach te die aan de Gemeenschap voor Ko len en Staal ten grondslag ligt en daar in ligt de mogelijkheid en als het niet verandert de waarschijnlijkheid besloten dat de Gemeenschap tn bear ontwikkeling *el worden gestuit. Politiek is soms al het er niet elke dag een slag bi) Waterloo een •ask van moed. De Hoge Autoriteit had d« beslissing In handen, maar zij heeft de moed ge mist om de goede beslissing te nemen. Zij heeft daarbij uit het oog verloren welke consequenties dat kan hebben. Zij heeft de Gemeenschap in de waag- aohasl gesteld ten gunste van bepaalde onder sterke druk naar voren ge- bmobte nationale belangen. ELSEVDSR'S WEEKBLAD van 30 Maart bevat een hoofdartikel over het „Koninkrijk nieuwe styi", dat vrij bezig zijn te vonaen inet Suriname en de Antillen. Tot onze verbazing lezen wij daarin dat volgens Elsevier niet alleen alle samenwerking binnen dat Koninkrijk vrijwillig zal moeten-geschieden, maar dat elk der twee gebiedsdelen hét Ko-' Qinkrijk. desgewenst op élk uur van de dag of de nacht moet kunnen verlaten.', Met onze beste wensen, voegt,het: koene blad er aan toe. - Gelijk men weet, heeft de kwestie van het recht van afscheiding een; rol' gedeeld, maar deze zaak ia opgelost in dier voege, dat alle partijen er me*:; tcooord gaan dat het recht van afschot- ding niet in het statuut van het Ko-;' ninkryk zei worden opgenomen. Waartoe zou men anders de moeite nemen een koninkrijk te vosmenJüV'ékj-' Het is een dwaasheid van Elsevier om dit vuurtje au van Nedeiianèi»| kant weer te gaan oprakelen. Het zijn de empire-bulldsrs we* SV.ft-: y; /Vu de nieuwe dijk voor de haven van Kruiningen zo goed als klaar is, wordt de nooddijk van caissons die voor de haven ligt verwijderd om de veerboot toeer in gebruik te kunnen nemenAchter de kranen ziet men de eerste Phoenix-caisson van 62 m. lengtedie verwijderd wordt. President Eisenhower heeft .gisteren verklaard, dat hij ondanks cen siijging in de werkloosheid in de Verenigde Stalen in deze maand een economisch noodpro gramma nog met nodig achtte. Een van de grootste trekpleisters op de bloemententoonstelling mstel- flora" te Amsterdam die op 25 Maart in het RAl-gebouw icordt geopendis de uitvinding van de heer Presztaiviclc uit Berlijn, die muziek' zichtbaar" maakt door het rhythme van verlichte fonteinen. Spelend op zijn geluidloze waterpiano kan de uitvinder de muziek van een gramofoanplaat met water straten begeleiden. Htt doet ons genoegen dot de Ne derlandse regering het er niet bij jttien en dat minister Zijlstra te gen deze beslissing van de Hoge Auto riteit verzet heeft aangetekend. Want «r bestaan rechtsmiddelen die bet ver drag van de Kolen- en Staal Gemeen* •ohap tegen deze beslissing biedt. Het is al. zo, dat de Hoge Autoriteit, da kool en de geit willende sparen, van da regen In de drup is gekomen. WJ stond voor de vraag: maxlmum- prijaea afschaffen of niet iDdion zij het •ca of het'ander gedaan had, aou men rich daarbij hebben neer t* leggen, ina- smm dan had zij een beslissing geno men, di« of goed was of slecht, maar waartoe aai bevoegd was en waartegen geen statutaire bezwaren zouden kun nen worden ingebracht, r;,.v Hat enige wat dan sou hebban kun nen gebeuren was dit: dat het parle ment dvr Gemeenschap de Hoge Auto riteit tot heengaan zou hebben ge dwongen. En dat is zeker in deze prille jeugd dar. Gemeenschap oen paarden middel. Maar nu heeft de Hoge Auto riteit, door baar angst voor een bette ring, dié i*e» der beide parfijkn nou grieven, een beslissing genomen, die v«4 erger-is. Want nu heeft rij een bettering ge nomen die, althans naar het oordeel van Nederland, in strijd is met het var- dra g, - De bettering schept voor Frankrijk en Duitsland enerzijds en de reet der deelnemende landen anderzijds «en verschillend prijzenregime. Dit is in strijd niet bet beginsel vast vrije concurrentie, ven de gemeen- ■chappeiijke markt, dïe een weaenstrsk van het verdrag is. Paus Pius XII neeft gisteren voor het eerst sinds hij twee maanden gele den ernstig ziek werd in het zonnige lenteweer een autorit door de Vaticaan se tuinen gemaakt, vergezeld door zijn lijfarts. De New Vork Times meldt, dat op initiatief van de Britse regering in Enge land een brochure over de atoomenergie is verschenen, waarin gegevens verstrekt worden over de productie van plutonium en andere atoomgeheimen, die aan een Amerikaan de kop zouden j kosten, of in ieder geval levenslange gevangenisstraf zouden, bezorgen wanneer hij xe xou publiceren. De Times wijst er op, dat dergelijke gegevens in Amerika strikt geheim ge houden worden om redenen van veilig heid en in een grote brandkast worden gestopt. De Times zegt, dat het Britse pamflet, geschreven door de atoomexpert van het Britse ministerie van bevoorrading, K. E. Jay, in iedere boekhandel verkrijg baar is. paniek te geraken door de uitwerking van de bommen, aldus Oliphant. Een vooraanstaand Brits atoomge leerde zeide, dat het onmogelijk is te gissen hoever radio-actief stof bij een waterstofbomontploffing wordt ver spreid. De verspreiding wordt,, aldus de ze geleerde, beïnvloed door de plaats, het materiaal in het gebied van de ont ploffing, de windrichting en het weer. De Japanse minister van Buitenland se Zaken, Katsoeo OkazakI, heeft Woens dag meegedeeld, dat de politie een on derzoek instelt naar een bericht, dat radio-actieve as, die op een Japanse vissersboot was terechtgekomen, naar een communistisch land zou zön over gebracht. Hij vermeldde noch de naam van het lana, noch de bron van het be richt, Lord Salisbury; hoofd van het Britse atoomenergieprogramma, heeft ver klaard, dat de afzichtelijke realiteit van de waterstofbom het voor Rusland en het Westen noodzakelijk maakt, «p de basis van „leven én laten leven" tot een schikking te komen. In een rede, die hijtijdens het debat overBuitenlandse Zaken gisteravond ln het Hogerhuis uitsprak, zei Lord Salis bury: „De Russen hebben alle reden, even afkerig van dewaterstofbom te zijn als wij- President Elsenhower beeft op zijn wekelijkse persconferentie verklaard, dat er bij de jongste waterstofbomont ploffing In de Stille Oceaan Iets moet zijn gebenrd, wat de geleerden verrast en verbaasd heeft. Er zouden in de toekomst maatregelen genomen moeten worden, die men tevoren nimmer nood zakelijk bad geacht. Het Amerikaanse ministerie van Mu rine heeft de scheepvaart er van ln kennis gesteld, dat de gevaarlijke zone van het proefgebied van ongeveer 150.090 lot ongeveer 800.000 vlerkante kilometer Is vergroot. De vergroting Is berekend op elke om standigheid, die redelijkerwijze kan worden voorzien. Cole, voorzitter van de congrescommissie voor atoomener gie, kon echter niet schatten, hoe groot de uitstraling, de besmettingsmogelijk heid of de - afstand, waarover radio-ac tieve as meegevoerd zou kunnen wor den, onder abnormale omstandigheden zouden zijn. - Professor Hans Thirring, een bekend Oostenrijks atoomgeleerde, verklaarde Woensdag te Wenen, dat er geen ge vaar bestaat, dat radio-actieve as in gevaarlijke hoeveelheden van het proef gebied in de Stille Oceaan tot zover als China, Japan of Califoriüë meegevoerd zou worden. De Australische atoomgeleerde prof. Marcus Oliphant zeide, dat de water stofbom een kwaad is, dat de mensheid- zichzelf heeft aangedaan, maar het zou te dwaas voor de - wereld' zijn om in Generaal Franco heeft een onderhoud van 15 minuten gehad met de ex-Duitse kanselier Franz von Papen, tijdeasyde gewone wekelijkse audiëntie van Franco. Wat besproken werd, w-erd niet bekend gemaakt. D AAROP is minister zyustra eeoge- slagen. - De Hoge Autoriteit heeft volgens hem niet slechts een onjuiste beslissing genomen, waar een regering en ook een autoriteit, het formele recht toe heeft, maar zij beeft bovendien het verdrag gewéld aangedaan. En 'het verdrag voorziet in rechts middelen daartegen: aantekenen van verzet en strain eventueel behandeling voor bet Hof. Déze procedure is nu ia gang gezet. Voorzeker een even belangwekkende als belangrijke ontwikkeling. Maar de oorzaak is zeer teleurstellend. De Westberlijnse strijdgroep tegen de onmenselijkheid heeft meegedeeld, ^dat Wilhelm Zaisser, die na de opstand van 17 Juni 1953 als minister voor Staats veiligheid ontslagen werd, nu communis tische cellen organiseert in het Nabije Oosten voor de Russen, Volgens de strijdgroep geeftZaisser leiding aan het werk van communistische agenten in het Nabije Oosten, waaronder Turkije en Palestina vanuit de Sowjet republiek-Azerbeidsjan aan de Kaspische zee. Gezegd wordt, dat hü nauw samen werkt met Fritz Koch, de speciale afge vaardigde in het Nabije Oosten van het Oostduitse ministerie voor Buitenlandse Handel en met de permanente afgevaar digde van het ministerie in Cairo, Kurt Enkelmann. Omtrent- het programma voor het staatsiebezoek, dat het Deense Konink lijke Paar in April aa aan Nederland zal brengen, kan-nog worden gemeld, dat H. M. Koningin Juliana op Woensdag 28 April in de namiddag, vergezeld van H. M. de Koningin van Denemarken, een bezoek zal brengén aaft het Instituut voor Onderwijs van Blinden te Huizen, Noord-Holland, Naar wij vernemen zal de minister van Buitenlandse Zaken, mr, J W. Beyen, van 29 tot 31 Maart een bezoek brengen aan Londen ter be- sfxrëking yan. enige politieke en economische onderwerp en mat de ministers "Eden en Butler. Naam Straat Woonplaats toenst het dagblad Trouw tot 31 Maori 1954 gratis te ont vangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per lewartaal (t 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. V wordt verzocht deze bon' tos te zenden aan Administratie „Trouw", W. de Withstraat 30, "Rotterdam. (Van onze Haagse redacteur). De Tweede Kamer heeft gistermiddag aan de heer Gortzak (C.PJM.) toestem ming gegeven een interpellatie te hou den over de wenselijkheid om nu reeds enige punten uit het S.E.R.-advies in zake de definitieve ouderdomsvoorzie ning in te voeren. De interpellatie zou hedenmiddag gehouden ■worden; De West-Duitse bondskanselier, dr K. Adenauer zal Vrijdag en Zaterdag in Rome verblijven waar hij besprekingen xal voeren met.de IiaHiaani* eerde, mi nister, in hel bijzonder over do Europese beveiliging.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1