Westen Duitse met enin NEGUIB I-IAD „GOED NIEUWS Volledige voor Pas van kracht na ratificatie legerverdrag door zes landen onafhankelij Oösi-Diutslünd GROOT-VERLOFREGELING LICHTING 1952-2 en 3 DER Revolutieheefl afgedaan" A erodynamische auto-stalling smmÊmmMmm mmmm Grens der Verant woordelijkheid Crisis gevreesd in Frankrijk Muziek uit lucifers Bezetting blijft gehandhaafd Wilde kreet Egypte keert terug naar normale parlementaire staat m VRIJDAG 26 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2731 BESLUIT VAN MOSKOU Prins Albert naar Curasao vertrókken Bespreking over klachten inzake melksanering Dader overval op station Laan N.O. Ïndië gegrepen Uitbreiding telefoonverkeer Scandinavië-West Europa m houd WmÈÊÈ WÉL - Weerberichte Oostduitse aanklager gevlucht W. Duitse reacties Weer een Nederlander gearresteerd Verklaring van de V.S Queen Elizabeth" brak liet record van ^ühit^ 'States Lagerhuis keurt commer ciële televisie goed Zes [punten "«Wf Weer Portoricaaii-,}; y. veroordeeld' ...m gratis tot 31 Hlaart 8§f mm '^MSÊSr Botterdam: Witte de Withstraat SO Teief. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'i-Grevenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 oent.' Verschijnt dagelijks. Directies C. A. KEETNTVG en Mr. K. VAN HOLTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. KODDE NACHT Aanvankelijk opklaringen, later weer toenemende bewolking, maar op de meeste plaatsen nog tot het eind van de middag droog weer. Koude nacht. Morgen overdag dezelfde temperaturen* als vandaag of iets hogere. Overwegend matige wind krimpend van Noordwest naar Zuidwest. 1 'j fjVv- Hoofdredactenr: Dr. 3. A. H. J. S.BRTJXNS SLOT HET geval van Anneke Beekman, het Joodse oorlogspleegkind dat door haar verzorgster verborgen wordt gehouden In strijd met de beslissing van de rechter, houdt de gemoederen nog steeds bezig. Het is een triest geval, zoals al de gevallen der oorlogspleegkinderen, waar strijd over ontstond en waar de pleegouders cegen hun wil van een kind weer afstand moesten doen, trieste gevallen zijn. Zowel met het oog uP het kind als met het oog op de pleegouders. De commissie O.P.K. heeft er inder tijd veel moeite en zorg van gehad. En men kan in ieder geval dit zeg gen, dat de regeling zoals zij indertijd getroffen is, de best bereikbare was, gezien de omstandigheden. En nu komt Het ons voor dat pleeg ouders, wanneer eenmaal een rechter lijke beslissing gevallen is ook al is die bun niet naar de zin zich aan die beslissing behoren te houden. ÏN het geval van Anneke Beekman is dat niet geschied. Haar ver zorgster heeft het kind opgevoed m het R.K. geloof, heeft het kind laten dopen en heeft het kind verborgen ge houden en houdt het nog verborgen. Dit gebeurt in feite omdat deze pleegmoeder het niet met haar verant woordelijkheid meende te kunnen dek ken indien het kind in een niet-R. K. milieu zou terechtkomen, waardoor het geloof waarin het sinds haar jeugd was opgevoed, zou worden bedreigd «n waardoor het dat geloof, menselijker wijs gesproken, zou verliezen. Wij verstaan, ais belijdend protes tant, het gewetensconflict waarin deze R-K.' pleegmoeder zich bevond, zeer wel. Xntoesen menen wij dat haar daad toch onjuist ia. De verantwoordelijk heid van deze pleegmoeder vindt haar grens in de wet. Pleegouders zijn ten slotte geen ouders, waar het recht op «en in de natuur gegronde verhouding berust. -:-ï, Hoe smartelijk nu ook de beslissing van een rechter moge zijn, hoe ver keerd men die beslissing ook moge vinden, de verantwoordelijkheid van «en pleegouder gaat, naar ons hecef, slet so ver dat zij boven die van de rechter zou 'gaan. De RJC. kerk k WJ dit geding be- "troldken.omdat RJC. lnstant»e« sis- kloosters, betrokken zijn geweest bij Set verbergen van het kind. Vanwege het aartsbisdom Utrecht i« bu dezer dagen een verklaring' gepubli ceerd in verband met het beroep' dat van Joodse zijde op de R.K. kerk is gedaan om de pleegmoeder te bewegen deroohteriijka beslissing t« respec teren. Op bet kernpunt na luidt deverfcla- ring, 'vanwege het aartsbisdom gege ven, aldus: „De kerkelijke Overheid laat aan iedere gelovige de vrijheid ven gewe ten, om in een bepaald geval zich niet aan de beslissing van een burgerlijke instantie gebonden1 te achten". Het punt waar het op aankomt is echter in wat voor gevallen die vrij heid bestaat, want ook de RJC. Jrérfc vindt dat „in het algemeen" de burger lijke' Overheid gebooniaaimd moet worden. 1 fv. v-ij En over die gevallen zwijgt de v«- klaring. Dat is te betreuren, omdat de alge méne strekking van de verklaring ken nelijk er op gericht is de pleegmoeder in haar daad in bescherming te nemen. Op deze wijze komt de gehoorzaam- heidspHefct jegens de Overheid, prin cipieel toch wel op zeer losse ^schroe ven te staan. Frits Meng, een 42-jarige Duitse leer- beteerker, heeft ten viool gebouwd. Op zichzelf is dat al eert bijzonder heid, wat wie, speelt het klcar als amateureen viool te bouwen, die Jelinkt" en zeljs klinkt als een Stradivarius. Meng echter, die zelf een knap violist is, gebruikte voor het samenstellen van zijn viool geen hout, doch..,, en dat maakte hem eert plaatje waard—, lucifers. Met groot geduld voegde hij 8000 lucifers samen tot een edel muziekinstrument, met zoals we hierboven al schreve.n een prachtige klank364 utir werkte Meng aan de viool. De vioolbouwer met zijn instrument. De Westelijke Hoge Commissie te Bonn heeft gisteren een amendement op de Westduitse Grondwet goedgekeurd, waarbij bewapening en invoering van dienstplicht wordt toegestaan. De Hoge Commissie heeft aan deze goedkeuring echter de clausule verbonden, dat dit amendement pas van kracht zal worden, wanneer het Europese Legerverdrag door alle zes betrokken landen zal zijn geratificeerd. Dit deze nota, die betrekking heeft op drie onlangs door beide Kamers van het Westduitse parlement aangenomen amendementen op de Grondwet, blijkt, dat de drie Westelijke Hoge Commissa rissen hebben goedgevonden, dat twee er van. amendementen op de artikelen 79 en 142. onmiddellijk van kracht wor den. maar dat zij met bun goedkeuring van het derde, op art. 73. willen wachten tot na ratificatie van de EDG. Het eerste amendement geeft pre sident Heuss het recht het EDG-verdrag te ondertekenen, het tweede geeft hem het recht de vredescontracten met de Westelijke geallieerden te ondertekenen. Het derde amendement opent de mo- Max Janecke, de openbare aanklager in de Oostduitse stad Brandenburg, is gisteren naar West-Beriijn gevlucht en heeft daar om politiek asyl gevraagd. De autoriteiten van de vluchtelingen- dienst deelden mee, dat Janecke door andere Oostduitse vluchtelingen in het centrum, waar hij aankwam, weinig vriendelijk ontvangen werd. Volgens het Oootdnitae persbureau ADA', heeft de regering van de Sov jet-Unie Oost-Duitsland volledige 1 sou- verelnlteit verleend. De bekendmaking luidde: „De Sovjet- Unie onderhoudt thans dezelfde betrek kingen met de Duitse Democratische Republiek als met alle: andere souverel- ne staten", In een verklaring over/dei.betrekkin gen tossen Rusland en - het Oostduitse regime verklaarden de Russen, dat zij de bezettingsrechten handhaafden en hun troepen in Oost-Dultsland zouden laten blijven. De 'Russen verklaarden, dat de Oostduitse regering vry was ln het bepalen van haar eigen binnen- en- buitenlandse politiek met inbegrip vare haar .betrekkingen met West-Duitsland. Politieke kringen in Bonn zijn geens zins verrast door het besluit van de Sowjet-Unie." Reeds kort na het einde van de Berlijnse conferentie was te Bonn een stap in deze richting ver wacht en men ziet in dé Westduitse hoofdstad, in deze Russische geste -een nieuw bewijs.'dat de 'Sowjet-Unie op het Voorlopig, onder voorbehoud van bevesti ging ln een, definitieve groot-verlof beschlk- Ung, is bepaald, dat op 29 Juli 1954 groot- verlof zal worden verleend *&n de volgende categorieën dienstplichtigen. lv Aan de dienstplichtige vaandrigs, kor netten, sergeanten, wachtmeesters, korpo raals, soldaten der le klasse en soldaten be horende tot de lichtlngsploeg 1952-2 (in Werkelijke dienst gekomen voor eerste oefening in de maand Juli 1952) -r alsmede aan hen, die daarmede de eerste oefening hebben aangevangen of vervolgd een en ander voor zover niet reeds ingevolge voor afgaande beschikkingen groot verlof werd verleend, 2. Aan de dienstplichtigen behorende tot 'delichtingsploeg 1952-3 (in wcrkelUke dienst gekomen voor cérstc oefening in de maand November 1952) alsmede aan hen. die daarmede de eerste oefening hebben» aangevangen of vervolgd evenwel met uitzondering vanhen, die zijn opgeleid o* in opleiding zijn genomen tot reserve-offi cier, dan wel van deze opleiding zijn ont heven. tenzij; de ontheffing het gevolg; *s geweest van omstandigheden, niet afhapxe- Hjk van hun wil en de dienstplichtige^ ge durende de opleiding niet reeds tot ft* rang van sergeant of wachtmeester warCu bevor- 1 derd; - y-v. V •'-• ben, die zijn opgeleid of in opleiding zijn genomen toto dienstplichtig onderofficier, dan wel van deze opleiding zijn ontheven» tenztf de ontheffing het gevolg is geweest van omstandigheden niet afhankelijk van hun wil en de dienstplichtigen gedurende de opleiding niet reeds tot de „rang van kor poraal waren bevorderd; hen, die behoren tot het wapen der cavai- lerie; hen. die behoren tot een der regimenten verbindingstroepen voor zover zij niet zijn ingedeeld bij 102 V3JD. Bed. Bat.; hen, die vóór 6 Juli 1953 tot een der regi menten verbindingstroepen behoorden on op genoemde datum als gevolg van de reorgal nisatie registratief zijn Overgeplaatst naar regimenten:van andere wapens en dienst vakken"*'(voormalig toegevoegd personeel): hen, die behoren tot hot regiment Tech nische Troepen, voor zover zij niet inge deeld zijn bij 139 TD Mun Cie of 108 TD Dep cie en niet behoren tot de categorie niet-technisch personeel van de )ichting-3, werd ingedeeld bij de. destijds^ uit de lichtingsploeg 1952-2 gevormde onderdelen van de technische dienst, hen, die vóór 6 Juli 1953 behoorden tot het regiment Technische troepen en op .ge- £jdatum als gevolg van de reorganisatie registratiefzijnovergeplaatst naarregi menten van andere wapens en dienstvakken (voormalig toegevoegdpersoneel) hen, die behoren'tot het regiment Aan- en "Afvoertroepen; hen, die vóór Juli 1953 behoorden tot' het regiment Aan- en Afvocrtröepên cn op ge noemde datum als.gevolg,van de reorgani satie registratief zijn overgeplaatst naar regimenten van andere wapens of dienst vakken (voormalig toegevoegd personeel); 3. Behodcns onvoorziene omstandigheden zal aan de groepen dienstplichtigen, ge noemd onder de uitzonderingen, met ingang van11 November 1954 groot-verlof worden verleend. Vanmorgen om tien uur is de 19-jarige Prins Albert van België, de broer van Koning Boudewijn, met de K.L.M. Super- Constellation „Triton" van Schiphol naar Curacao vertrokken. De Prins, die onder eigen naam reist, zal zich bij zijn oudere voegen, die in Panama vertoeven. Op de luchthaven werd de Prins., in lichtgrijs colbert en strooïioed van Ame rikaans model, uitgeleide gedaan door de secretaris' van Koning Leopold de heer W. Weemaes en de heer J. W, Slotemaker namens de directie der K.L.M. Om half tien arriveerde de Prins in een grote zwarte Cadillac uit Brussel' op de luchthaven. De Prins die op de trap nog even voor de fotografen poseerde, ging als laatste aan boord van het vlieg tuig. De gezagvoerder van de Triton tot Lissabon is H. K. Boltè. De politie van Medan heeft Woensdag een 44-jarige Nederlander, de heer F. W. Romswingkel, vertegenwoordiger van de N.V. Muara, benevens een werkeloos In donesiër gearresteerd. De politie wilde geen mededelingen doen over deze ar restaties. - ogenblik geen echte belangstelling heeft voor éen herstel van de Duitse "eenheid. De plaatsvervangende kanselier der Bondsrepubliek, dr Blücher, noemde dan ook de Russische stap een nieu we propagandatruc. die de Duitse be volking generlei verlichting zal bren- gen. Ook hét Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Donderdag avond verklaard, dat het verlenen van „volledige souvereiniteit" aan Oost- Duitsland „zuiver een facade" is en dat de Oostduitse regering zonder steun der Sowjet-tfoepen niet meer aan de macht zou kunnen blijven. In een verklaring van het ministerie wordt gezegd, dat het meest betekenis volle feit in de bekendmaking vari com munistische zijde is, dat de Sowjet-troe- pen in Duitsland zullen blijven. (Van onze Haagse redacteur) De minister van Economische Zaken, prof. Zijlstra, de minister van Land bouw, Visserij en Voedseilvoorziening, de heer Mansholt en de staatssecre taris van' Economische Zaken, dr. .Veldkamp, zijn vanmorgen bijeenge komen om te spreken over de klachten,, die de sanering varf de melkhandel in een aantal plaatsen heeft opgeleverd. Er .werden na afloop van de besprekingen geen mededelin gen gedaan. Men neemt aan, dat de ministers en' de staatssecretaris zich nog nader zuilen beraden alvorens te beslissen over het nemen van maatregelen. De Haagse politie heeft de 30-jarig' A. van H. uit Pijnacker gearresteerd omdat hij ervan verdacht wordt een groot aantal inbraken in Den Haag, Rotterdam en andere steden te hebben gepleegd. Voorts bekende Van H. de dader te zijn van twee roofovervallen, een te Zoetemeer.en een op het sta- tionnsbeambte van het station Laan van N. O.Tndië te Den Haag. Zijn me deplichtige, de 31-jarige P. van S. is voortvluchtig. s Via Nederland Het telefoonverkeer tussen Scandina vië en West-Europa, dat via Nederland loopt, zal aanmerkelijk worden uitge breid. De Nederlandse en Deense P.T.T, hebben een plan uitgewerkt dat voor ziet in de aanleg van een nieuwe tele foonkabel 'tussen beide landen en uit breiding van de twee reeds bestaande kabels. Hierdoor: zal mén over enige jaren; 300 gesprekken tussen Scandinavië en West-Europa gelijktijdig tot stand kunnen'brengen. Voor deoorlog lièpëri de telefoonver dingen tussen Scandinavië én West- Europa--via-- Duitsland, Thans is Neder land de belangrijke schakel- in het Scandinavisch-Westeuropese telefoon verkeer.- gelijkheid van dienstplicht voor 18-jari- gc Duitsers. Het onthouden van een onmiddellijke goedkeuring van dit dienstplicht-amen dement is, éenconcessie':.aan Frankrijk, dat in ruil heeft afgezien ;van de eis. dat Wcst-Duitsland formeel zaifebeloven dc zes toegevoegde protocols tc onderteke nen, die bij.; hetEDG-verdrag behoren. De betekenis van het besluit is,- plat pre sident Heuss öc amendementeh' nu kan ondertekenen en ratificeren voor het EDG-verdrag kan plaats vinden. Naar men verwacht zullen binnen 14 dagen in het Franse kabinet ernstige moeilijkheden zich voordoen over de be krachtiging van het Europese legerver drag (EDG). Belangrijke aanhangers van dé EDG in de regering zijn van plan er op aan te dringen om nog vóór Pasen aan het par lement een datum voor -het'1 begin van dit reeds lang uitgestelde debat voor te stellen. Deze actie zou o.m. uitgaan van de vice-premiers Paul Reynaud (gema tigd cons.) r en Pierre Henri Teitgen (MRP). De Gaullistische ministers hebben evenwél gedreigd af te treden, als de regering een'„overhaast" besluit zou ne men. vóórdataan de Franse voorwaar den regeling van de Saarkwestie en de Brits-Amerikaanse garanties is voldaan. Politieke kringen ^sluiten de mogelijk heid niet uit. dat' de regering van La- niel over dit punt. zal vallen. _.J Ui 13.-144 De „Queen Elizabetjt".hét - grootste schip ter wereld.' is vandaag m." South ampton aangekomen na dc 3187 mijl van New Vork naar Cherbourg in 4 dagen. 12 uur en 30 minuten te hebben afgelegd. Dat is 36 minuten sneller dan de snelste overtocht van dit 83,000 ton metende schip in 1952. terwijl ditmaal nog een omweg gemaakt moest worden wegens een waarschuwing voor drijfijs. Het record voor de overtocht staat op naam van het Amerikaanse schip „United States", die de 2942 mijl van Ambrose naar Bishop's Rocks aflegde in 3 dagen, 10 uur en 40 minuten. Het Britse Lagerhuis heeft gisteren met 296 tegen 269 stemmen zijn goed keuring gehecht aan het regeringsvoor stel tot invoering van commerciële tele visie. De regering wil deze televisie door een onafhankelijke instelling laten ver zorgen, waardoor aan het monopolie van de BBC een einde komt. Opvarenden van dc Nederlandse mijnenveger Hr. Ms. Marsdiep, bezig met hel neerlaten tan een paravane, tijdens de jVATO-inijncnvcegogfcning, die wordt gehouden in hel Zuidelijke gedeelte van dc Noordzee. Nederlandse, Belgische de Britse schepen narneti aan dc oefening deel. De Britse Marine en Luchtmacht zorgden voor het leggen van de „oefenmijnen". B. Hoven uil Harderwijk flinks) en G. Hoekstra uit ÏPirdum hadden er eert „zware kluifaan. HET. blad -„Tijd en Taak", het on£ afhankelijk weekblad voor Evan-- gelie en socialisme, ziet de verkietin-.' gen naderen. Het weet van te voren alL wat er in het kamp van de tegenstand; der zal gaan gebeuren. Hét trommel vuur van verdachtrhakingen aal wear'.;. losbarsten tegen de P.v.d.A. en onder deze kanonnade van kennelijke laster. (toe maar!) zullen de P.v.d.A.-ehrist«f§f nen uit hun veilige stellingen moeten breken om de doorbraak opnieuw ta: 1 doen voortgaan! Mentaal,',w> «cfarijit|| het blad (20 Febr. ji.) wei weer komen - aandragen met voorbeelden over hét'>- niet-naleven van de pacificaüegédach-JS te door leden van de P.v.d.A, en. in Trouw zullen weer lange" kolomm'enfS staan over dé door deze partij bedrêigdj!? de christelijke school; Het komt ons. voor, - dat„Tijd - «n',! v Taak" beter deed in plaats van het slaken van acze wilde kreten, nu eens zakelijk aan té tonen, dat Trouw' indertijd onwaarheid gesproken. :heeft,v| toen het constateerde,, dat "de P.v:djiS;^ zich in Akkrum,1 Sneeki 'Frahéker'^tll Berlikum tegen het bijzonder ondeir^'t wijs 'kantte!..-.. Deze arbeid zal, dunkt'ons, wel «nigé meerdere moeite kosten dan hét'uitent: van de bovengenoemde aan laster gren- i zende exclamaties! - vl§ Generaal Neguib van Egypte heefl gis teren bekend gemaakt, dat de Egyptischs legerleiders zich uit de politiek-zullen terugtrekken en dat alle politieke par7 tijen binnenkort zullen terugkeren. Het land zal een president kiezen door middel van de Constituerende vergadering en de Reyolutionnaire Raad zal ontbonden worden.'!. In de bekendmaking wordt gezegd, dat de Constituante door middel van diiecte verkiezingen zal worden gekozen en dat hiervoor geen benoemingen van bovenaf zullen plaats vinden. Men zal vrijelijk van alle politieke rechten gebruik mogen ma ken. aldus"de bekendmaking. Op. 18 Juni zullen de verkiezingen voor de grondwet gevende ver;, moering gehouden' 'worden die op 24 Juli' bijeen zal komen.Dé vol: gende dag'zal de Revolutionnaire "Raad zichzelf ontbinden cn, de souvereine be voegdheden aan dé vcVgadering overdra gen.' i Generaal Neguib heeft nog - verklaard, dat de verkiezingen in Juni vrij zullen zijn. Alle politieke gevangenen zouden spoedig vrijgelaten worden, behalve in speciale gevallen! Geen Egyptenaar zou van rijn politieke réchten beroofd wor den. Radio Cairo verklaarde: „De revolutie is afgelopen." Deze mededelingen volgden na een gespannen vergadering van de Re volutionnaire Raad en het afkondigen van de „noodtoestand". De ingrijpende politieke gebeurtenissen in Egypte blijven cikaar dus snel afwisse len. Het ziet er naar uit, dat president Neguib hei pleit gisteren gewonnen heeft. Toen de 12 leden tellende Revolution- renaire Raad gisterochtend in vergadering bijeenkwam, zoals we gisteren reeds meldden, circuleerden er berichten, dat er onenigheid tussen president Neguib én an dere leden van de raad zou bestaan over j hoogste macht zou blijven uitoefenen.- tot- i» aat eengrcr.dwetsohtwerp opgesteldizbu'5fc;|iy zijn: en zijn deugdelijkheid1 Dewezenfzou^^S hebben." Ket Egyptische militaire regiem vandaag honderden politieke gévahgëhe'h^^^ffl in vriiheid zosteld. de snelheid, waarmee het land tot het parlementaire stelsel zou moeten terug keren. - Toen Neguib na afloop ,van de verga dering, die 4% uur duurdeJinaar buiten trad, Zeïde bij: „U zulfSfgWè'd nieuws ■horen". Dit officiële nieuws kwam hierop'neer; 1) De. Revolutionnaire Raad, .die Egyp te sinds de afzetting, van-Faroek,bestuurd heeft, zal zichzelf op 24 Juli ontbinden. 2) De Revolutionnaire RaadUz'al geen aparte politicfee partij gaan vórmen.' 3) Alle vroeger ontbonden politieke partijen zullenwger mogêa worden.'opgé- richt .en zullen aan de yerkiezingèn rhogen ideèinèmeh..; dus .-nogVvóór :de. rRévolütion- •naire 'Raad- 'öntböniaènl1iesiHfe5^5%S-fi3®W "4)De grond •.vetgëvonde - 'vergacleri ng, welke het- land zai regerèn': totdat: een permanent parieunent is gekozen, zal 'zelf door middel' van vrije en directe verkie^ zingen worden gekozen en er zullen geen leden van de constituante van bovenaf be-! noemd worden. 3) -Nadat de constituante gekozen ié;zal zij op haar beurt een president van de republiek kiezen. -6) De Revolutionnaire Raad zal alle bevoegdheden op 24 Juli aan dc Consti tuerende Vergadering overdragen; de dag nadat deze vergadering bijeen is ge komen en de revolutie als beëindigd beschouwen, r - Dit laatste punt is de grootste verras sing. want toen Neguib weer in zijn functie werd hersteld, hebben Nasser eb de andere leden van de raad de wens te kennen gegeven, dat de Revolutionnaire Raad zou blijven voortbestaan en de j van een rechtbank veroordeeld;: in vrijheid gesteld.:v5;-*mh®»s£sb Dit besluit werd bekendgemaakt enkele uren nadat, de révolutibnnairë"raad,-méé- deelde, op 24i Juli, na het .bijeenkomen^S?:® vande constituerende vergadering' vanyiS'; het politiekc toneel te zuUen yerdwijnebi-SIg Een woordvóerder van de 'regering zei'jsc: echter, dat; debe vrij ding van.deïpoH^fïJj-; tiekë gevangenen 'geen., :algemené.Uanfi'?sf^L, nestie betekent. ,De Iraakse jregeringhëcft^gistéréjanaê^jjbtó noodtoestand^ afgekondigd >nadat'r<do(>rrt-*.'§?| het;} buiten de oeyerg;:trcöen ;yan|déf.TIS^ gris én;door .éwareyregènvai:.de,;hrdiHii% cieKoeweit,bij «'•Bagdadi^S'.'wasfteWcr^! sfroonid.v'DriejVménscn^izfln^verilroiilcen?, 50 .hulzen Ingéstort?ën*:500 -! niéhsen:; dakrl lóps 'geworden. ^Hétprelnvérkëérpé^li^ het gehele land tot stilstand rébraeht|gifl Een. lid van Ide',Pórtoricaanscjnaüóna-^ Ii^écbé((par^,*^Thóm'és7;sótoSniay;«i'^l8^l Donderdag te New York: tot - zes' .maan-ga den gevangenisstraf veroordeeld^wél-S gens belediging: van; een-/Amerikaanse S rechtbank. Hij had gewéigerd;'vragen;; te beantwoorden; die in verband stonden--?;?1 met de door' Portorlcanen gépleegdé^^ aanslag in bet Amerikaanse, Huis;; van;':jf Afgevaardigden. Reeds;:; eerder werdénp© twee Portoricanen wegens belédigingi: Van. een 'onzer verslaggevers) Een luifel in de vorm. van een para jool ziedaar het nieuwste onderdak ■oor auto's. Deze „garage" is de helft wed koper dan een stenen auto-tehuis, foch is zij, ondanks het feit dat zij aan drie kanten open is, regen-, sneeuw en stofvrij. Dat is'te danken aan de spleet aan de achterzijde, boven de grond. Dia spleet namelijk, mits van precies de-goede breedte, veroorzaakt een luchtstroom die tot gevolg heejt dat zich voor de hoge kant van het „gebouw" een luchtkussen vormt, waar waterdruppels, sneeuwvlokken en stofdeeltjes, gewoon als zij zijn-de weg van de minste weerstand te kiezen, niet doorheen gaan, maar waardoor ze voor de ingang van de garage neer vallen. De naam van het bouiotoerfc (dat thans door de firma Elascon dochteronderneming van de Ned. Elec- trolasch Mij. en de Holl. Constructie- werkplaatsen te Leiden in de handel (JITLOTÏNG 3 STAATSLENING- 1947. Het ministerie van Inanciën 'deelt mede. dat het bedrag van de schuldbewijzen der J staatslening" 1947,luidende in dollars der Verenigde Staten'van Amerika, welke op 1 Mei 1954 aflosbaar ïuHërr Zijn, isvastge steld op: dollar. 978.774. De uitloting zal'plaats hebben op b April 1954. .wordt gebracht) is dan ook: aërody namische autostallïng. Het systeem is nauwkeurig getest in het Nationaal LwhlvaartlaOoratofiujn&gn het rap port van SS pagiria%fij($t vele foto's geïllustreerd,, luidde zeer gunstig. De eerste stalling werd gisteren bij een garagebedrijf te Wéesp in gebruik ge nomen. Het luchtkussdAi':~ïvordl niet alleen gevormd wanneer de wind van voren komt, maar ook wanneer deze het ge bouw van achteren nadert; en wanneer er zijwind is, is een klein schot var staal en glas voldoende om stof, regen en sneeuw te weren. Door de merk waardige luchtstroming onder de para bool, waarbij wrijving optreedt, is de temperatuur onder de kap zelfs een graad of vijf hoger dan „buiten". Er worden op het ogenblik stallingen van verschillendelengten gemaakt, waarvan de. maximum hoogte twee 'meter is en de lengte van de parabo lische lijn dertien meter. Er zijn ech ter plannen om ook stallingen te maken 'die4.80 meter hoog zijn en veel dieper, zulks o.a. met het. oog op de belangstelling die, vande zijde van de legerautoriteiten .voor. dit 'nieuweautpronderdak dat ;zich dok heel góed leent voor tanks be staat. ,Ook, voor. .overdekte vee-ion andere markten, voor openlucht- scholen e.d. kan het nieuwe principe goede diensten bewijzen. Wij kunnen ©n« voorstellen, dat U. Uw Trouw niet graag kwijt wilt. Maar toch...als U dit nummer hebt gelezen, Jboud het dan niet' voor Uzelf. Neem het mee naar Uw werk of naar .een vrienden- bijeenkomst. Word eens voor een paar minuten Trouwpropagandist. Wij zeggen te voren: U gaat ér halve duit mee vooruit, maar... wint er iets veel waardevollers mee! De achting van Uw vrienden.- Evenals U stellen zij prijs op een positief Christelijk dagblad. -Evenals U zijn ook zij geïnteresseerd in deskundige artikelen op maatschappelijk, geestelijk en fe cultureel gebied. Evenals U worden ook zij graag snel éa betrouwbaar voorgelicht over wat er elders gebeurt. Een woord van U is duizend woordenvan ons waard. Daarom: maak Uw vrienden atteut op onderstaande boa. Zij en Uw lijfblad zuilen U dankbaar zijn voor deze vriendendienst. ij. Naam Straat Woonplaats mm. m wenst het dagblad Trouw tot 31 Maart 1954 gratis ie. vangen en.zich dan.te abonneren. >■■-. u Betaling zal geschieden per week (52 cent) 'per kwartaal ff 6.75). Doorhalenwat niet gewenst wordt',-j u wordt verzocht deze bon toe-te^zendién''aM.MMM^^SS^^^ Administratie: .Trouw" W deWithstraat 30, Rottérdaitv:;^! b" •V mm m M->c. VJ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1