Een slechte beurt doch ook veel critiek op de nota Conclusies Randbedrijf zeer dubieus Jongens rameiden drie meter hoge voorgevel omver m ministers boden hun ontslag aan Pijperscorpsen voor Trouw-mars MEER ZONNESCHIJN WILDE STAKING IN DE ROTTERDAMSE HAVEN I Adres ChrMiddenstandsbond aan Tweede Kamer Geen ongerustheid over de prijzen Volgende Zaterdag Spaanse mijnen- legger vergaan RUIM 30 DODEN I ZATERDAG 27 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2732 jj Weerbericht Jeugd speelde in bouwval m Twee knapen ernstig gewond Rusland geeft schepen aan Amerika terug Russische nota aan Handelsbesprekingen Engeland-Nederland afgebroken r~ v Ruim 3000 arbeiders legden iverk neer DE vooruitzichten, voor het weekeinde zijn vrij' -gunstig. Een iiogedrukgebied - vav de Oceaan verplaatst zich thans in. de richting van West-Europa. Dit betekentmeer zonneschijn. Bovendien zal, er later iets warmere lucht worden -aange voerd, zodat de temperatuur, overdag een geleidelijke stijging zal vertonen. De nachtelijke temperaturen blijven evenwel - nog aan de lage kant. Regen van betekenis, wordt er niet verwacht, maat wel kan Zondag in de loop van Zuidhollandsche Bank 7M> (v.j. 7 «iS sa Y Ttdeède bezwaar Derde bezwaar Vierde bezwaar Wij begrijpen met hoe de regering Aldus minister Zijlstra De Chr. Middenstandsbond heelt zich met een uitvoerig adres tot de Tweede Kamerleden gewend in zake de Middenstandsnota. In dit schrijven wordt enerzijds waardering uitgesprokenvoor het werk, dat de samenstellers er van hebben verricht, anderzijds ook uiting gegeven aan de bezwaren, die in de kring van de Chr. Middenstand leven tegen de inhoud van deze nota. m, es Credietverlening Zie verder pagina 3 DE EERSTE tamboers- en pijperscorpsen voor} de Tromp-wandèltochten in; Mei hebben zich gemeld. „Excelsior" Amsterdam neemt deel aan de Trouw- mars in de hoofdstad,- op, 15 M ei, „Jong Ho lland"; vit: Zwijndrecht juniores).heeft- ingeschreven voor de Trouiv-j. wandeltocht in Den Haag op 29 Mei. Na Amsterdam hebben zich ook voor de Hofstad de eerste individuele deelne mers aangemeld. Het zijn.;J Piet en Ria Jaarsma, Eras- musweg 81; resp. 11en 13 jaar, die voor de tweede" maal de Haagse tocht, gaan lopen. De belangstelling voor de?, vie r de TROUW-mars, iri dé hoofdstad groeit dage lijks, Verscheidenéwandelt; enthousiasten hebben reeds ingeschreven; Uit alle dèlëhit van ons'land verzoekt men' om-toezending van onsywan- delboekje „Met Trouw p -, mars"-.- VI' Hierin vindt men-nitvoèV" rige Vgegcvens ..-over belde); toëhtené rtesérvèer '15jof"29 ;Mëiof beideAteor éeriJ sportieve voettocht! - M sar üf- Hoofd Westduitse contra- spionnage gearresteerd v Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 li Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Redactie: Tel. 111892 Postgiro 424867 Administratie: TeL 114402—115486 B,g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 p«r maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 eent Verschijnt dagelijks. V 0irocöe: C. A. KEUNXNG en Mr. K. VAN HOUTEN /Weersverwachting, - geldig tot Zondagavond. LATER MEER WIND Koude nacht met weinig wind en plaatselijk mist. Morgen overdag droog en vrij zonnig weer, maar later 'meer bewolking: Tot matig of vrij krachtig toenmende Zuidelijke wind. Hogere middag- temperaturen. j Q ,j> Hoofdredacteur: Dr. J. .4. H. J. S, BRUINS SLOT E door de regering beoogde oor- 0 logsschaderegeling van in Neder- Jands-Indië gedupeerde Nederlanders, die Donderdag in de Tweede Kamer aan de orde was, is wel zeer onbevre digend. Wjj zullen de zaak hieT niet in details bespreken, daar leent de Inge wikkelde stof zich niet voor. Maar wij willen wel in hoofdlijnen aangeven waarom wij de regeling on bevredigend achten. De eerste reden is dat de regering ran de schaderegeling elke rechts grondslag verwerpt. De tweede Teden is dat deze rege ling in die zin blijk geeft van een meten met twee maten dat deze gedu- jieerde Nederlanders heel anders en heel wat minder royaal werden be handeld dan de Nederlanders, die In Europa oorlogsschade leden. -De derde reden is dat de regeling onder de slachtoffers zelf reohteooge- Itfkheid schept. De vierde is dat de regering het systeem, dat zij koos, zelf ondeugde lijk vindt, hetgeen blijkt uit het feit dat zij het zelf niet consequent durft toepassen. En de vijfde, de allesoverheersende reden, waarvan de vier voorgaande eigenlijk allemaal gevolgen zijn ia deze dat de regering op dit punt blijk geeft van een verschrikkelijke krenterig heid, die alleen maar ergernis zowel bij de slachtoffer* al* bij de objectieve toeschouwer* wekt. P elk van deze vijf punten volgt O hier een korte toelichting. De rechtsbasis van de schaderege ling is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering. De regering verwerpt deze rechtsbasis. Zij vindt de Republlk Indonesia, als opvolgster van .4* Nederiande-Indiscbe regering rech tens -verantwoordelijk. Dc regering wil ten hoogste voor rich een zekere i. .e gebondedhéid erkennen. ■Dit standpunt geeft de regering na tuurlijk een soort van vrijbrief om met de b'langfcC der betrokkenenom te "springen gelijk zij vesfclett. Het ftanetunt i* echter onjulit. Want Kaderlands-Indië wa* geen zelf standige onafhankelijke staat. Het opperbestuur: berustte, bij de Koning. "En dteiialve is én.blijft de Nederlandse regering :vcrantwoordelijk,/:iwaht;. ,een; schuldenaar kan zijn plichten niet overdragen aonder toestemming van de schuldeUee. VDe legering-:kiest -zich nu.; een systeem, waarbij zij. uitgaat van de schaderegelingen, die i j betrekkelijk. kort na het einde van .de oorlog door hst Nederlands-Indische gouvernement werden vastgesteld en die ten desw zijn uitgevoerd. Deae; regeringen stelden rich uit drukkelijk oq? het standpunt dat de slachtoffers niet een reoht bedden vp de gedurende de oorlog achterstallig gebleven salarissen. Het ie duidelijk dat dit principieel iets anders ie'dan de wijze waarop in Nederland rechtsherstelplaats vond. De regeling werkt ongelijk omdat de regering nu de op zichzelf verheu gende daad-doet met de ag. ddlegatie- schulden voor haar rekening te nemen. Delegatiesohulden zijn het gevolg van belastingen, die het departement van Koloniën tijden# de oorlog deed aan gezinsleden bier te lande van in Indië gevestigde. Nederlanders, omdat deze laatsten niet- in staat waren geld over té snaken. Men beschouwde dat toen als let*, dat nader verrekend moest worden. Toen echter na de oorlog de achter stallige salarissen niet werden uitbe taald, kregen de betrokkenen voor deze verrekening geen geld beschik baar. De regering neemt nu die schulden voor haar rekening. Daarmee betaalt m in feite aan vele mensen een stuk aohtórstaUig salaris. Maar dat voor recht valt alleen te beurt aan hen, die toevallig gezinsleden in Nederland hadden wonen en alleen met betrek king tot sohulden die de vorm van ten delegatieschuld hadden. Uit de afwijking van het gevolgde systeem, bijv. ten aanzien van die delegatieschulden, blijkt dat d«_ rege ring zelf het standpunt dat de luite- nant-gouvwroeui-generaal na de oor log. innam, nl: dat men alleen maar een beetje geld gaf om de mensen iet wat op gang te helpen, niet consequent durft volhouden. Daaruit blijkt de onjuistheid van het systeem en daaruit blijkt dat elk be roep op dat systeem om verdergaande op zichzelf billijke wensen af te wijzen, niet steekhoudend is. In de achtergrond daarvan is ons vijfde bezwaar. De regering beeft zich tas eenmaal op hot standpunt gesteld dat se voor dose zaken niet meer wil uitgeven dan de 1&6 millioen gulden die ze heeft uitgetrokken. Wij vinden dat krenterig en hoogst onbillijk. Als de regering er nog eens 100 millioen bij deed, zou zij een tame lijk redelijke oplossing hebben gevon den. Dat bedrag behoeft niet op één begrotingsjaar te drukken. (Van onze Haag» radactie.) Naar da maning van minister Zijlstra zal da kostenverhogende invloed van de loonsverhoging per 1 Januari jL lot ba- schelden afmetingen beperkt kunnen blij ven, zodat voor een nadelig effect op de werkgelegenheid geen vrees behoeft te worden gekoesterd. Tot dusverre is hem geen geval van vermindering of ver starring der warkgelegenheid ter kannis gakomen. dat van dia verhoging een ge volg zou itjn. Voorts deelt mit in dc Memorie van Antv Eerste Kamer over zijn beK., 4 mee. dat het prijsindexcijfer var ^insver- bruik per 15 Februari 195v t_„ opzichte van 15 December 1953 een stijging met 4 punten te zien geeft. Hij acht op het, ogenblik geen reden tot ongerustheid over de algemene prijsontwikkeling in de na bije toekomst aanwezig, maar waakzaam heid blijft geboden, teneinde tegen execn- rieve prijsverhogingen, die het evenwicht tussen lonen en prijzen verstoren of in ernstig gevaar brengen, b.v. door middel van het kartelbewijs op te treden. •Van de onderzochte gevallen, aldus mi nister Zijlstra. rijst ten aanzien van de tariefsverhoging, welke de heren kap pers toepassen (gemiddeld 20 pet) cn die bü de wit-weeserijen. twijfel over de kostprijs-technische rechtvaardiging. Voor ingrijpen bestaat in het huidige stadium evenwel nog onvoldoende grond. De nota moge op zichzelf duidelijk sprekende en belangrijke cijfers over het middenstandsbedrijfsleven verstrekken, het beleid van de overheid t.a.v, de middenstand zal toch niet uitsluitend op deze cijfers gegrond mogen worden. Het moet gevoerd worden vanuit het gezichtspunt van de karakte ristiek der middenstandsondernemingeh zodat daarvoor in de nationale rechtsgemeenschap een plaats blijft ingeruimd voldoende voor de vervulling van de functie die deze ondernemingen in onze samenleving verrichten, aldus wordt in het adres aan het'slot gezegd. Een afgerond middenstandsbeleid van de overheid dient, volgens de Chr. Mid denstandsbond. te rusten op drie pijlers, t.w. de vestigingswetgeving, dc crcdiet- rcgeling en de vorming van rechtsregels, die door de sfeer van de mededinging opklaren en de belemmerende werking wegnemen van veel voorkomende vor men van onzuivere mededinging. Daar naast dienen dan te komen belangrijke maatregelen op fiscaal en sociaal terrein. Een zódanige sfeer dient te worden ge schapen, dat het voor de goede onderne mer mogelijk wordt voor de ontplooi ing van zijn onderneming zorg te dragen. In het adres wordt op verschillende van deze punten nader ingegaan. Wat het vestigingsbeleid betreft acht de C-M.B. hettwijfelachtig of paralellisa- (Van een onsetverslaggevers) de Grótéconsternatie ontstond risterayond omstreeks half zés agn Zuid-Weri-Builemingél In i Dén Haag, toen de nog,. oyereind..staande, vijf meter brede en drie meter hoge voorgevel «van? een ohdëé'slopershanden zijnde'' voormalige zoutziederij instortte. Twee jongenst werdendoor de vallende muur getroffen en vrij ernstig'gewond, terwij! het gerucht ging, dat nog een derde jongen onder de maar -bedolven zou zijn. Dit :bleek echter onjuist, zoals de brandweer tot-opluchtingvan vele verontruste omwonenden kon constateren, zodra hét; puin vande zware Voorgevel was Weggeruimd,. i i De vroegere zoutziederij is een reeds jaren lang leegstaande bouwval, die momenteel wordt' gesloopt; Voor de jeugd is het een dankbaar speelterrein en gistermiddag vermaakte zich hier een tiental jongens met het rameicn van de nog overeind staande muren. Juist op het moment, dat twee van hen op hef trottoir stonden, begonnen dc anderen de voorgevel van binnenuit met balken te bewerken, met het nood lottige gevolg, dat die wankele muur het begaf. De 7-jarige A Douma uit de Breu- ghelstraat heeft vermoedelijk juist op de plaats gestaan; waar zich een raam kozijn in de vallende muur bevond. Hij werd wel geraakt en vrij ernstig aan het hoofd gewond, maar niet door het puin bedolven. De tweede jongen de 9-jarige A. van der Tang uit de Ohm straat stond buiten het bereik van de Instortende muur, maar werd door val er bij komt om zich voor 100 millioen gulden zo lelijk in de kaart te laten kijken. Het schijnt wel of er een vloek ligt op elke regeringsdaad, die met Indonesië verband houdt. EVEN hevig is het verloop in de Kamer. Over de regeringsnota in dezen verscheen een kloek en nage noeg eenstemmig voorlopig verslag. Men was van mening dat het zo niet ging. 'Maar de regering hield voet bij stuk. En uit ds redevoeringen, die Donder dag gehouden werden, blijkt dat K.V.P. en P.T.AA. voor de regering gaan zwichten. Schoon met tegenzin wijkt men voor het financiële argument. O.i. is dat niet verheffend. Hét gaat hier om mensen aan wie men mede door het na-oorlogsé be leid in zake Nederlands-Indië toch wel wat heeft goed te maken. Maar het blijft bij een fooitje. - Rechtsherstel blijft uit lende stenen eveneens: aan het hoofd gewond. "Beiden werden naar het zie kenhuis aan het "Wesieindé vervoerd. Hoewel' hun verwondingen ernstig zijn, bestaat geen levensgevaar- De brandweer heeft, nadat het neer gestorte puin was verwijderd, onder leiding van commandant H. J. van Oostveendé nog overeind staande mu- ten omver gehaald. De recherche stelt een onderzoek in naar de jeugdige da ders en naar de eventuele -aansprake lijkheid voor het féit, dat de jeugd ge ruime tijd vrije toegang had tot het blijkbaar zo gevaarlijk speelterrein. Rusland heeft besloten in Mei en Juni te Istanboel 38 kleine marinévaar- tuigen, die in de Tweede Wereldoorlog op grond van het leen- en pachtpro- gramma verkregen werden, aan de Verenigde Staten terug te geven. De 12 motortorpedoboten en 26 duik bootjagers zullen - de eerste schepen zijn, die de Sowjet-Unie -sinds 1951 aan de .Verenigde Staten' teruggeeft. Zf maken deel uit van een groep van 188 marinevaartuigen, waarvan de Ver enigde Staten in September 1948 de teruggave geëist hebben. Ambtenaren van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken hebben verklaard, dat met betrekking tot de tijd en plaats van teruggave der overige 148 schepen'-nog onderhandeld wordt. De Sowjetrussische zaakgelastigde te Bagdad heeft Vrijdag een nota aan premier dr Fadil Jamali overhandigd, waarin wordt .verklaard dat de Sow jet-Unie het toetreden van eenAra bisch landtot een door het Westen opgezet verdedigingsverdrag voor het Midden-Oosten als een' „onvriendelijke en vijandige daad" zal beschouwen. tic over de gehele ;linie van het mid- donstandsbedrijlsleven gewenst moet worden geacht als oplossing van het vraagstuk van het randbedrijf. Wan neer men dit op het platteland stimu leert zal men er niet aan kunnen ont komen dit ook in de steden toe te staan. Beter is dan ook de gelegenheid te bieden langs de weg van overleg tussen vertegenwoordigers van verwante branches tot uitspraken te komen over de wenselijkheid van parallellisatie. Wat het onderwijsbeleid betreft pleit het adres voor een modern opgezet hsndelsexaxmen -waarin met name aan dacht wordt besteed aan bedrijfsadmi nistratie. kostprljscalculatie en efficiënte bedrijfsvoering. Bij de vakexamens zal men dan moeten letten op de toespit sing van deze theoretische kennis op de betrokken branche. Wenselijk is, dat eerst liet middenstandsdiploma en dan het vakdiploma wordt behaald. In de in te stellen commissie, die zal bestuderen hoe hef middenstandson- derwljs in het onderwijsstelsel moet werden ingepast, zal ook - aandacht geschonken moeten, worden 'aan het verschijnsel van de beunhazerij op het gebiedvan het middenstandsonderwjjs. Te" .gemakkelijk wordt tegenwoordig een vestigingsvergunning verkregen door middel van een z.g.* ministeriële verklaring. Aande' gezondmaking van het middenstandsbedrijf^leven^komt dit niet ten goede,-.alduiSJ-hetiüdTes.'-'- "- -: Wat de credietverlening betreft (onder overheidsgarantie) .wordt, te eenzijdig -aandacht, geschonken aan de ècohomische- zijdedaarvan. Meer soe pelheid is gewenst, zodat ook aan het persoonlijke element een ruimere plaats worde ingeruimd. Het schenkt voldoening, dat reorganisatie j, en uit breiding van de werkingssfeer, van de borgstellingsfondsen in het voornemen ligt. Als een ernstige tekortkoming wordt échter gevoeld, dat gemeente besturen niet verplicht kunnen worden tot het borgstellingsfonds toe te treden waardoor middenstanders uit die ge meenten" van deze mogelijkheid ver stoken blijven. Wat ,het stellen van rechtsregels voor de mededinging betreft pleit het adres opnieuw voor het invoeren van een wet op het, cadeaustelsel.i Daarnaast bestaan echter allerlei andere typische vormen van onzuivere concurrentie. Het scheppen van een sfeer van. ge zonde mededinging (de mogelijkheden hiertoe worden in het adres nagegaan) is voor de midden- en kleinondeme- mingen van ruimer strekking dan al leen een zuivering van de concurrentie verhoudingen. Alleen wanneer deze ver houdingen gezuiverd zijn wordt een ver antwoorde bedrijfsvoering mogelijk. HM. de Koningin heeft Vrijdagavond in het Gebouw voor K. cn W. te Den Haag de opening van de boekenweek bijgewoond. In de pauze werden verschillende schrijvers aan H.M. voorgesteld. Op de foto ziet men de Koningin in gesprek met de dichteres M. Vasalis, pseudoniem voor mevrouw M. Droogtcver-Fortuyn. In het jnidden de voorzitter van de Commissie voor de propaganda van het Nederlandse boeky dc heer C. Lecflang Alle Egyptische ministers, zowel de militaire als burgerlijke, bebben giste ren hun ontslag bij president Neguib in gediend. De ministers is verzocht in functie te blijven, totdat generaal Neguib dit week einde een nieuw „neutraal zakenkabi net", geheel uit burgers bestaande, zal hebben gevormd, aldus wordt uit be trouwbare bron te Cairo gemeld. Het ontslag zal niet officieel worden bekend gemaakt vóór het'vertrek van koning Saoed van Saoedi-Arabië, de Zondag zijn bezoek aan Egypte beëin digt. Alle ministers zouden beden op hun ministeries hun persoonlijke eigendom men terughalen;'aldus wordt, gemeld. De Egyptische minister van Voorlich ting. majoor Salah Salem, heeft Vrij dag medegedeeld, dat ook het revolu- tionnaire tribunaal is ontbonden;. .5: Nadat in December van het;'vorig jaar de handelsbesprekingen tussen Ne derland en Engeland waren vastgelopen.' ;zijn de dezer dagen hervatte onderhan delingen weer op een dood punt ge- geland. raakt, door een verschil van mening over de invoer van melkpoeder in En- Een woordvoerder i van de Nederlandse ambassade in Londen zei. dat Engeland dc invoeren van melkpoeder wilde Ver lagen tot een vierde van het cijfer van vorig jaar. ..Dit was het enige piuit' waarover we het in onze besprekingen niet eens konden worden", zei hij. Volgens de bepalingen van cie OE.E.S. moet de handel tussen twee- landen vergroot worden en niet dras tisch beperkt. Ik denk. dat dc Engelse vertegenwoordigers wel hebben ingc-1 zsen nu. dat een beknotting van de in voer onjuist zou zijn, nadat wij onze argumenten naar voren hadden ge bracht, maar toen we de besprekineen hadden verdaagd, was er geen overeen komst bereikt op dit punt", aldus deze woordvoerder. -Hij voegde cr aan toe, dat er geen datum was vastgesteld voor een hervat ting der besprekingen. De leider van de machtige moham medaanse broederschap heeft Vrijdag avond verklaard, dat zijn organisatie nadat de militairen op 24 Juli de poli-, tiek verlaten hebben, datgene zal voort zetten wat met de revolutie van hei le ger begonnen is.- Hassan el Hodeiby was zojuist na een periode van politieke internering haar het hoofdbureau van de broederschap teruggekeerd. „Het einde van de leger- revolutié .zak geen groot effect op het le ven van het land hebben, zolang de gro tere beweging van de Mohammedaanse broeders standvastig naar zijn doel. blijft streven", zei hij. De Mohammedaanse Broederschap, die, eens 2.000.000 deden telde, wenst een regering, gebaseerd op de geboden van de Koran.. Aanhangers van de Mohammedaanse Broederschap én van de door de rege ring gesteunde bevrijdingsbeweging heb ben Vrijdagmiddag, betoogd bij de mos kee van AI Azhar in .Cairo, waar ko: ning' Saoedvan Saoedi-Arabië -én presi dent Neguib hun gebéden hadden' gezegd, De. politie had - handen- vol werk om een weg te-rbanen voor de stoning en; de president. De aanhangers van de broe derschap riepen. De Koran v is onze grondwet De regering, moet in overeen stemming zijn met de wettenvan; de Is lam", terwijl aanhangers van- de bevrij dingsbeweging: leuzen. aanhieven. ais „Lang leve Gamal. (Abdel Nasser): Wij ■willen, dat de revolutionnaire .leiders aanblijven". - Er ,zijn;-verscheidene arrestaties ver richt. EEN jubileum van 26, 50 of 75 jaren ia iets, dat maar eenmaal In een generatie, voorkomt. Als regel maakt men het volgende niet mee. Daarom 'is het zaak vandaag over een week naar Rotterdam te komen om het jubileum van de A.R. partij mee te maken. Er is een aardige bijzonderheid aan verbonden. Op dat jubileum hoopt ook generaal Duymaer van Twist het woord te voeren: Generaal Duymaer heeft ki - zijn jeugd Groen van Prinsterer hog in dé) kerk zien zitten. In hem hebben we dan nog een levende band tuesen'het alleroudste én het allerjongste verleden der A3L partij. Een band, die meer dan vfjf en', zeventig ia-ren A.R. strijd omspant. •-'V ï£0 Ruim drie duizend losse arbeiders en circa vijftig man van het personeel in vaste dienst In de Rotterdamse haven zjjn vanmorgen in staking gegaan. De staking, die uitgeroepen werd door het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsver enigingen (O.V.B.) kreeg dadelijk de sympathie van dé Eenheids Vak Cen trale. Om een kop koffie De aanleiding tot de staking was het weigeren van een kop koffie aan een van de losse havenarbeiders, die werk zaam was op een bedrijf aan de IJssel- haven. De man zou gisteren naar de cantme zijn gegaan tijdens werktijd om koffie te halen. Toen een van de bazen hem op de begane overtreding wees, ver klaarde direct een aantal andere arbei ders zich solidair met hem en geduren de de gehele afgelopen nacht bleef het óp de bedrijven rumoerig. Naar verluidt zou de man gestraft zijn en er werd gisteren een bedrag van tien gulden op zijn loon ingehouden. Van de zijde van de Scheepvaart Vereniging Zuid echter werd gedegedeeld, dat reeds enige weken verschil van mening be staat over het uit te betalen loon. Over het algemeen wordt de loonsverhoging van 1. Januari j.l. te laag geacht en her haalde malen heeft het bestuur vaan de O. V. B. aangedrongen dit percentage te verhogen. Dé Scheepvaart Vereniging Zuid echter gabonen aan.de bepalingen, die door het Rijk zijn voorgeschreven. Wel was het mogelijk een hoger percentage uil te betalen, doch als voorwaarde hiertoe gold. dat de geschoolde arbei ders een vereist aantal puntenwaarde ring behaalden. Voor de Rotterdamse haven bedraagt ditcijfer .85 en met het oog op de vakopleiding, ,di« nog in volle gang is. kon dit puntenaantal niet -wor den bereikt. In de loop van de morgen zijn stakers bijeengekomen .in de grote zaal van „Odeon", Daar zou worden overlegd welke eisen tegenover .de werkgevers dienen te wórden gesteld. Zoals wij vernamen, heefl de. O.V.B. aangekondigd de staking te laten duren tot Maandagmorgen. Tijdens een storm ien Oosten van Gibraltar is Donderdag de Spaanse mli- nenleggcr Guadelete gezonken. Men ge looft dat tussen de 30 en 35 opvarenden verdronken zijn. Het Italiaanse schip „Podesia" heeft .43 overlevenden en een lijk van een der opvarenden aan land gebracht. Volgens de overlevenden werd de Guadelete zwaar door de golven ge teisterd, sloeg lek en zonk binnen net uur. De Britse kruiser Superb is op ver zoek van de Spaanse autoriteiten om hulp gisteravond le Gibraltar uitgelo pen naar de plaats van de ramp. De kruiser en Britse vliegtuigen zoeken nog steeds naar overlevenden. De schipbreukelingen hebben twee uur in het water gelegen voor dat de ..Podesta" ter plaatse kwam. Volgens het IVcstberlljnse anti-com- nunïstische voorlichtingsbureau „Wést" is men In Oost-Duitsland nabij Aue, in de biiurt van de grens met Tsjecho- Slo^ikQe, begonnen inêt 3e houw van een atoomzuil. (Van onze weerkundige medewerker) de', dag debewolking weeruits toe hemen. V "Wegtrekkende depressie oorzaakte gisterenin - Oostëif, Europa uitgebreid *rregeh,tjaanA$ ■de achterzijde van deze storing):; stroomt koude: lucht uit Scah-fBj dinavië naar Duitsland 'In'het Middellandse Zeegebied wordt de weerstoestand-be-i-j heerst - door een diepe depressie -) boven Algiers. Aan de voor-:?- kantvan. dit lage drukgebied 'stroomt warme Saharalucht naar. Ide Naordafrikaanse kust. Yin, 'Tunis'; meld en' sommige stations - temperaturem' van' 35 'graderi'.'Aj-, Ook in Zuii-ltalië is 'de tem-, peratuüh belangrijk gestegen. ■- .De; Westduitse Federale Politie Heeft gisteravond de arrestatie: bekendge maakt van Friedrïch Wilhelm Heinz, die tot October hoofd van dc West duitse contraspionhage is geweest. Heinz wordt er van beschuldigd Rljksfondsen; misbruikt" té hebben. Hij heèft in beide wereldoorlogen als agent van de contraspionnage in het Duitse leger gediend. Na zijn ontslag heeft hij volgens A.P. verklaard, dat de voormalige of ficier van de Nederlandse in lichtingendienst Jan Eland „dwaze in sinuaties" over hem geuit had. Volgens Heinz-had Eland verklaard, dat hij de communistische burgemees ter van een'Oostduits dorpje en'voor 1933 een actief nazi geweest was'. Heinz erkende in 1944 burgemees ter van een Oostduits dorpje geweest te zijn, maar verklaarde naar West- Duitsland te hebben moeten vluchten omdat hij socialist was. Hij had een campagne gevoerd tegen de fusie van zijn partij met de communisten. Wat de beschuldiging over het Na zisme betrof, zei Heinz tot de Duitse verzetsbeweging behoord te hebben, en ria de mislükte bomaanslag van'20 Juli 1944 gearresteerd te zijn. De zomerzogels Nederland, "die de P.T.T. dit jaar zal uitgeven, zullcn- dep- beeltenis dragen;van vgf Nederlanders, die in de laatste 100 jaren op cultureel,, gebied van grote betekenis voor. óris- volk zijn geweest. De waarden,vóór- i) stellingen, kleuren en ontwerpen; zijn:. 2 3 cent, de dichter Martimts Nij- hof],, blauw. Ontwerper: Christiaim N. E. do Moor, s-Gravenhage: 5 -4- 3 cent, de componist fRillem Pijper, se- pin. Ontwerper: André van der Vos- sen, Overveen7 5 cent, de archi tect Berlage, bruin-rood. Ontwerper: Edgar Fernhout, Amsterdam; 10 -h 5 cent, de historicus J. Huizinga, groen. Ontiiierper; Sierk Schroder, IFnsse- iiaar; 23 8 cent, de 'schilder Vin- -'- cent van Gagh. paars. Ontwerper: -' Rein J. Drnijer. 's-Gravenhage. De ze- gels zijn voor het publiek verkrijgbaar"* van 1 Mei 1034 tot en met 30 Juni--:; 1954. Geldigheidsduur tot jen met ulti-J. ma December 1955. De zcgelgrootte bedraagt .24,25 bi] 31 £5 mm. -' Voor de Zuidhollandse Bank N.V. is 1953 I „alleszins bevredigend" geweest:Na afbóe."v. king der onkosten ad i 4ó9'é72 resteert':'eén)é: winst, van 571.423, Na divarse vcorxienin- gen kan een dividend van 7%. pet. worden )- voorgesteld (v.j. 7 pet.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1