til Troepentransportschip in volle zee in brand Dean Acheson valjNEDERLANDS SCfflP REDT 348 SCHIPBREUKELINGEN Neguib komt terug op zijn besluit a Franse maarschalk keert zich tegen de E.D.G. m 1 Prins Bernhard weer terug van zijn Amerikaanse reis Revolutioimaire Raad blijft ook na 24 Juli aan RoUerdamsc havenarbeiders gingen weer aan het werk :'sm VIJFTIEN HONDERD OPVARENDEN Dulles aan ontploffing vanH-bom De Prins generaal en luit.-admiraal Museumstukken in een snelheidsrace Weer onrust in Egypte 1 m K.S.G. wil lening Neguib in elkaar gezakt Katwijkse kotter lek geslagen wm MAANDAG 29 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2733; Weerbericht 'Sm Binnen een jaar de F. 84 in Nederland Pleidooi voor Europese vliégtuigindustrie Eindhoven heeft zijn 150.000ste inwoner ';Mr.vl>ebrot;''en:::mr.irps;É?^ Siamese tweeling Mexicaanse minister in Nederland Aardbeving in Spanje geboren terug in Nederland- mm Actie voor betere loonsvoor waarden wordt voortgezet Vreemde ziekte tastte 15.000 Australiërs aan Zware mist stagneerde scheep- en luchtyaart Aanval van Israëliërs op Jordaans dorp gsS» i SU ï- Heel interessant Ondanks bezorgdheid Luit.'gen. Hasselman benoemd tot generaal Nederlander op vrije voeten Adenauer te Bonn terug Demonstratie in Beiroet H Tweehonderd eenendertig mo- H torjietsen, o.m. uit: Amerika, 1 België, Frankrijk/VfDvitsland, j| Zwitserland en Engeland na- men dezer dagen deel aan een wedstrijd voor „prae-histori~ sche" vehikels tussen Londen en Brighton. ff Grote belangstelling trok de Minerva met zijspan uit 1909. E Deze 412 cc motor trok het an- 1 tieke tweetal overigens nog 1 met een flink gangetje over het traject. - - j - 1 Maar de sensatie .van de f= „race" was de verschijning van 1 „The Slinger", een driewieler uit-1901 Minister Beyen te Londen Oud S.S.-er aangehouden 8# Bemanning van 'boord Ds. *B. J. Boland weer i naar' West-Java Vv Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 116700 (4 i) Poetbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 w Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '■JJravenhage: Huygensplein 1 Poetgiro 484867 Redactie: Tel. 111882 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per wéék. 2.26 per maand 6.7Ï per kwartaal Losse nummers 13 cent* Verschijnt dagelijks. V- Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond... VEEL BEWOLKING. Zwaar bewolkt en' later plaatselijk enige lichte regen. Vannacht hier en daar mist. Tot matig toe nemende Zuidelijke wind.. Weinig -verandering in temperatuur. O Hoofdredacteur: Dr.. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT &MHS na j Wm b D» geweien minister ran BuIJonland- ie' Zaken tijdens bet presidentschap ran Truman. Dean Acheson, heeft zijn stil zwijgen over politieke kwesties, dat hij •en jaar lang bewaard had, verbroken en in een artikel in de „New York Times" de Dulles-doctrine ran „mas sieve vergelding" legen elke commu gistisehe agressie aangevallen. Hij schrijft, dat de gevolgen van zulk een politiek dc grote anti-communisti- icbe alliantie» verzwakken, omdat „onze bondgenoten terecht zullen menen, dat Sim bestaan roekelocs wordt blootge steld aan onnodige risico's". Hij beweert verder, dat een demo cratische natie een massieve atoomver- selding alleen tegen een grote vijande lijke, aanval zal kunnen gebruiken en dat daarom de dreiging met zulk een vergelding geen agressie op kleine schaal zal kunnen tegenhouden. Ceorgi Mlchailowlisj Popow is ontheven na zijn functie van Russisch ambassa deur in Polen, heeft radio-Moskou Zater dagavond bekendgemaakt. In rijn plaats Isbenoemd Nikolai Alexondrowlts] Mlkhailow, ze! de radio. Popow werd op 21 Juni 1953 tot ambas- Mdeur in Warschau benoemd. Mikbailow is een voormalige eerste secretaris van bet centrale comité cfer Komsomol. De Mentor slaagde er in tussen kwart voor achten en tien over elf 's morgens 348 mensenlevens te red den. Het Britse schip de Socotrd ver scheen als tweede reddingsschip ten tonele en nam ongeveer 500 mensen op. Onder de geredde personen aan boord van de Socotra bevond zich de kapitein van de Windrush, W. Wilson. Het Italiaanse schip Taigete nam 150 personen op en het Noorse schip Hempselfjell nog 500 mensen. De zee was kalm en er was geen paniek. ,tV*a een onzer verslaggevers) 'Met fed pèar kwieke sprongen dealde 'vanmorgen -om kwart over elf Z.K.H. ïjPrfn* .Bernhard.deteten.de,Super Con- AelUtlon proton" geplaatste landings- trap af. „Ik heb gehoord, dat men zich' hier over mjj ongerust heeft gemaakt", zei hij even later tegen de journalisten, die hfl te woord stond, „en dat beeft mil veer ontroerd". JWsar ik ka» ti wef zeggen, dat het vliegen met een vliegmachine, die snel ler b dan het gelnid; ook voor HAL de Koningin en voor' mü beslist niet gevaar lijker is dan met een gewone Dakota. Mem vliegt al vijf jaar door de geluids barrière en er gebeuren daarbij niet meer ongelukken dan met minder snelle machines." - I Prins Bomhard, die gekleed was in de generaalsuniform van de Koninklijke Luchtmacht, werd op het platform be groet door HJM. de Koningin, Verder werd hij verwelkomd door de minister van Oorlog, Ir. C. Staf, "Jhr. van Tets, chef van het Protocol, Baron van Boctzelaer. adjudant van H.M. de Konin gin, zijn adjudanten It. kol. G. L. Geert- sema, en luitenant ter zee le klaa A. L. Elders. De Prins volstond er mee de pers een aigemene indruk te geven van' zijn réis van 3% week door de Ver. Staten, tijdens welke hij een groot aantal Amerikaanse mchtbases, en vliegtuigfabrieken be zocht en waarbij hij de piloten-training bijwoonde en tevens een dag te gast was bij de landingstroepen. „Het geeft 'éen bemoedigende indruk de Ver. Staten een wapen te zien, dat goed geleid wordt, aldus ZJCR. ..„Be ben blij zoveel te hebben kunnen .oen. Het was allemaal heel interessant en wat mij bijzonder heeft getroffen is de snelle vooruitgang, die met de nieuwe vliegtuigtypes woridt gemaakt en de Paraatheid van de Amerikaanse lucht macht." De- Prins vertelde, dat hij in Amerika opnieuw heeft gepleit voor inschakeling van de Europese vliegtuigindustrie. De voorzitter van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie, Strauss, Zondag in Washington teruggekeerd ;0m aan président Eisenhower verslag rit te brengen over de recente proeven .met waterstofbommen' in de Stille Oceaan. fw^??8ns soedingelichte kringen in Washington zal de volgende Amerikaan- Proef met een nog krachtiger water- «ofbom dan die van 1 Maart volgens Plannen worden uitgevoerd, ondanks i m het buitenland getoonde bezorgdheid, s Functionarissen hebben niet de datum deze nieuwe proeven willen be- .Kendmakéh, doch volgens het Congres lid Van Zandt zal. een proefneming .worden gehouden tussen 16 eri 26 April Adrianus Johannes Busio is de 150.000ste uiwoner van Eindhoven. Zijn vader, die dezelfde voornamen draagt en machine bankwerker van beroep is. is vanmor gen tegen half elf aangifte komen doen ..van zijn geboorte. Hij werd door bur gemeester en wethouders feestelijk ont- vangen; burgemeester mr H. A. M. T. «afschoten hield een toespraak en overhandigde premie-obligaties ter - Waarde f. 500,in'totaal voor de -kleine [jAdrianus Johannes. :i,'Adidanus Johannes is het vierde kind iijn, het gezin Busio, Vanmiddag om twee •Hur zou hij in "de Theresiakerk worden -gedoopt. „Tk heb de indruk, dat.men niet afwij zend tegenover dit denkbeeld staat", aldus de Prins, „en in Mel wannneer in ons land het door de Nato? ingestelde Agar-bureau vergadert, zal dit onder werp waarschijnlijk' ter sprake komen." Over lièt": nieuwe etraaljagertypé, de 'F 84 -Thunderstreak. die - i^-NederlarKl de' Thunderjets- gaat -vervangen; zei" de Prins, dat de.vërtraglng tussen fabricage en de productie thans achter de rug -is. Z.K.H. achtte de mogelijkheid groot, dat Nederland binnen het jaar. nog toestellen van'dit type zal krijgen. Prins Bernhard heeft "in Amerika tevens gesproken over de mogelijkheden van de Fokker straaltrainer. de SJ4, men heeft daar wel belangstelling voor, doch of deze belangstelling alsnog voor ons nog gunstige gevolgen zal hebben, kon de Prins niet zeggen. Hij achtte in Ame rika zeker, een afzetgebied aanwezig voor het nieuwe Fokker verkeersvliegtuig,' de de F 27 ..Quick Ship". Dr. F. A. de Graaf, particulier secre taris van de Prins en majoor vlieger G. Sonderman, adjudant,in buitengewone dienst van de Prins'hebben de reis met Prins Bernhard meegemaakt Prins Bernhard, inspecteur-generaal van de drie strijdmaehtonderdelen is bij Kon. Besluit van 20 Maart' 1954, met ingang van 30 Maart, benoemd en aangesteld tot luitenant-admiraal bij de Kon. Marine, tot generaal bij de Kon. Landmacht en tot generaal- vlieger bij de Kon. Luchtmacht. Luitenant-Genéraal B. R. P. F. Has selman, chef van de Generale Staf is bü Kon.- Besluit van 20 Maart be noemd en aangesteld tot generaal, waarmede de Kon. Landmacht thans drie generaals telt, nl. de Prins *der Nederlanden; mr H. J. Kruis en de huidige chef van de Generale Staf. De Prins *is thans de enige gene raal-vlieger - en de enige luitenant- adimraal in actieve dienst. Op weg van Japan naar Southampton is het 14.651 ton metende Britse troepenschip „Empire Windrush" met 1500 mannen, vrouwen en kinderen aan boord, terwijl het'langs de Noordafrikaanse kust voer, na een ontploffing in vlammen opgegaan. De bijna 1500 opva renden zijn op vier na aan boord van de te hulp gesnelde schepen in veiligheid gebracht. - De brand op de „Empire Windrush" was ontstaan in de machine kamer. Het schip had een S.O.S. uitgezonden. Het -Nederlandse vrachtschip „Mentor" bereikte het eerst, een half uur nadat de explosie in de machinekamer van het Britse troepenschip een bran dende fakkel had gemaakt, het vaartuig. Het was de eerste grote redding' op zee na de oorlog. Volgens dé eerste berichten was de bemanning er in ge slaagd het vuur te bedwingen, maar later bleek, dat men een vergeefse strijd tegen de hevig voortwoedende brand voerde. Een woordvoerder van de Britse admiraliteit bevestigde, dat alle mili tairen en passagiers <*an boord van het schip in veiligheid waren gebracht. Hij weigerde .echter Thee te delen; hoeveel militairen en gezinsleden zich precies aan boord bevonden. Later kwam van het ministerie be richt dat zich in totaal 1263 militairen en hun gezinsleden aan bbord hadden bevonden. Kapitein "Wilson gaf opdracht het schip te verlaten nadat hij vernomen had dat vier leden van de bemanning gedood waren "bij een explosie in de machinekamer. Het eerst gingen de 125 vrouwen en 87 kinderen in de boten. Intussen sprongen 300 militairen en leden van de bemanning in het kalme water van de Middellandse Zee. Vlotten, tonnen, reddingsgordels, planken en alles wat drijven kon werd over boord gezet, terwijl.een twintig tal, schepen, met de Mentor als eerste, zich gereed maakten dé overlevenden op te pikken. -'-Zondagmiddag om-drie,-uur waren dè vier schépen in de-haven van Al giers aangekomen. Daar werden de op varenden snel aan wal gebracht en werd hun allernoodzakelijke hulp ver leend. Véértien mannen, .vrouwen èn kinderen die lichte verwondingen had den opgelopen, konden toch lopend aan wal komen. Eén karavaah autobussen die reeds op de kade opgesteld stond,' ontving de overlevenden. Geruchten dat sabotage de oorza van de brand zou zijn deden terstond de ronde. Kapitein Wilson wilde zich niet uit laten over de'oorzaak van de brand. Hij was vol lof over de redding. Binnen twee 'uur na aaiikomst in Algiers waren alle schipbreukelingen reeds ondergebracht en van het nodige voorzien. Vele vrouwen -aan boord .zijn van Japanse orgine, die met militairen zijn gehuwd. Het Britse ministerie van Oorlog heeft kolonel Odling per vlieg tuig naar Algiers gezonden om een onderzoek in te stellen. Het schip moet als verloren worden beschouwd. TA - Z* 'Z'P'S De op 15 Februari te Medan gearres teerde Nederlander R. Wittebol is op vrije voeten gesteld. Hij was aangehou den onder de verdenking van het onder houden van betrekkingen met subver sieve elementen in Noord-Sumatra. zo deelde de politie aan F.I. Anete mede. De politie had een door Wittebol onder tekend compromitterend schrijven ge vonden. Het bleek echter, dat Wittebol onschuldig was en dat de deze week ge arresteerde Romswingkel de naam "Witte bol misbruikt had. De If» 'i -nesische firma, waar de heer Romswingkel werkzaam was, heeft hem met ingang van de dag van zijn arresta tie ontslagen, aldus de directie van deze firma, de N.V, „Muara". Dr. Konrad Adenauer, dè Westduitse bondskanselier, is-Zaterdag van een of ficieel bezoek van 18 dagen aan Grie kenland, Turkije en Rome te Bonn terug gekeerd. Hij verklaarde bij aankomst, dat zijn reis een „politiek succes voor Duitsland" is geworden. „Wij, Duitsers, zijn overal zo goed ontvangen, vooral in Grieken land en Turkije, dat wij er zeker van kunnen zijn dat onze goede naam ten volle hersteld is". De politie heeft Zaterdag te Beiroet (Libanon) het vuur.geopend op studen ten, die demonstreerden, tégen de voor gestelde verdragen tussen Arabische lan den en andere staten. Een student werd gedood'en' 27 perso nen werden gewond, OftïÖtpo litiemannen. Voor de zoveelste keer heeft zich de politieke toestand In Egypte ge wijzigd. Volgens de laatste berichten is president Neguib nu weer gezwicht voor op hem uitgeoefende druk en heeft hij zijn vorig besluit, waarbij dé Revolutionnaire Raad werd ontbonden, weer ingetrokken. Aan het bewind van die Raad komt dus nu op 24 Juli weer geen eind, -2J --ip. Maarlchalk Alphonsé Juin, Frankrijk* la? hoogste militair ,<n de toekomstig», com mandant van hat Europese leger,';heeft gisteren het verdrag dat de. vorming van een continentale strijdmacht- beoogt ver worpen en lijn land aangeraden om lè trachten een andere oplossing te vinden tegen de Russisch» bedreiging. Zijn uitspraak heeft in Frankrijk enorm opgezien gebaard. Het zou heel goed mogelijk aijn, dët Juin door op dit moment een dergelijk standpunt in tc nemen 'de kans dat de E.D.G. door. het Franse parlement zal worden aanvaard voorgoed heeft te niet gedaan. Juin zei op een lunch-bijeenkomst van reserve-officieren in Auxerre, dat de waarborgen, die Frankrijk werden ge geven door het E.D.G.-verdrag en zijn speciale protocollen „onvoldoende" wa ren en „niet duidelijk". Het hele geval kwam hem voor als „een slechte zaak" voor Frankrijk, maar hij voegde 'er aan toe: „Maar het parle ment moet de beslissing nemen. De waarheid ligt ongetwijfeld, zoals zo dik wijls,-in het midden, dat wil zeggen, in een alternatieve gedragslijn, die altijd wel kan worden gevonden." Juin zei een voorstander te zijn van een Duitse bij drage- aan de Europese verdediging, het geen de Franse minister van Buiten- itfdse - Zaken,v Georges Bidault, Dit nieuwe besluit van de president werd door een woordvoerder van Ne guib bekendgemaakt aan tweeduizend demonstranten, die" samengedromd wa ren voor het' paleis'van de president. Het was gisteren toch. erg rumoerig in de straten vah 'Caïro en Alexandria. Tienduizenden marcheerden door de straten en betoogden óf tegen óf voor het bewind dér militairen. Officieren, soldaten en arbeiders be toogden' voor de Junta terwijl studen ten en(waarschijnlijk) andere arbei ders: betoogden voor het „herstel", van de parlementaire democratie. De vloot was; zelfs uitgevaren en de bemanning- der schepen had gedreigd niet te zullen terugkeren als de Junta niet zou aanblijven. Hoé 'groot de Af keer bij veleri, vooral de arbeiders is voor de terugkeer van vroegerepoli tieke partij én,bleek o.a. uit de aan kondiging van 55 vakverenigingsarbei ders dat zij op het hoofdbureau van het 'vakverbond eert hongerstaking zijn begonnen, om dé - regering te dwingen, dit besluit in te trekken en toe te staan dat de revolutionnaire Raad in werking blijft, totdat de En gelsen dé Suezkanaalzone zullen heb ben verlaten." De poging van Koning Saoed van Saóedi-Arable' om. te bemiddelen in 'hét geschil tussen president Neguib eti vice premier Nasser is mislukt, aldus is maan dagochtend' vroeé te 'Caïro vernomen. Koning Saoed had een onderhoud van tien minuten met helde mannén.' Eveneens als bemiddelaar-treedt op de leider van de Mohammedaanse broederschap Hassan el Hodeibi. Hi, heeft Zaterdagavond twee. uur" met Nasser geconfereerd. Helemaal duidelijk is niet waardoor - de gewapende vrede tussen Neguib enij Nasser was verstoord. Maar menij' schijnt Neguib in. de Revolutionnaire .^-" Raad vooral kwalijk, te nemen dat hij duidelijketoenaderingspogingen- heeft ondernomen tegen dé vroegere leidèr van de "Wafd Moestafa Nahas, dic.n.b. sinds Neguib' aan het bewind 'was, V huisarrest had. Er was- zelfs, een ^uit spraak,* waarbij Neguib een' speelbal Van „subversieve" elementen werd gé-:>1; npemd, Hét ziet ér dan óók niet naar uit dat het bericht; dat Neguib voor de mili-/.. ■tairen was gezwichtdefinitieve, be-^j>j tekenis heeft., Immers tegelijk of daar-" na was er ook het bericht dat het--, kabinet en de Revolutionnaire Raad uiteengegaan, waren-.zonder dat "er, overeenstemming was bereikt., -»vCvi in de Kamer als de mening van Juin" had ge rapporteerd, maar hij beweerde, dathij altijd-bezwaren had gekoesterd, tegen de, politieke aspecten van het verdrag. 1 De Néderlandse' minister Van Buiten landse Zaken,"mr' J, W.' Beyen, is gis te ren-teLonden -aangekomenvoor een officieel bezoek van drie dagen. De mi nister is „vergezeld .van zijn echtgenote. Minister Beyen zal politieke en finan ciële ^besprekingen voeren met de mi nister van Buitenlandse Zaken, Eden de minister van Financiën, Butler, en andere Britse ministers. WÈffl Jean Monnst, de - voorzitter -iranVdi;; Hoge Autoriteit van de Europese Kolen»; en Staalgemeenschap, zal, op 31 Maart't:;':'i5 m naar de Verenigde Staten vertrekken om onderhandelingen te voeren - over het -verkrijgen van een dollarlenl ng ten einde „de, .producliovan .„:',deKvwópe*e©iS^sj^® kolen én - ilaai téi .vernieuwen. -Hö zal op' rijn.rei3wdie' per. bóot'uit3f%É Cherbourg. .wordt;gemaakt,; ;Wordeii-'ver- gezeld door een Duits en een Italiaan*o..:v;fS li'd van-'dé TEIofeè -'AutoriteitjfHeinzf-Pót-'^Sifel holf en'"Ereïo-Giacchero); •,-VDe - .leningzou 100 - milhoea'^dolltffSgïfl^ móeten bedragen. Zij zou .wordeni gelostuit de, jsarlykse .juikomrien/vgnS™™1® de Hoge Autoriteit,, dieop:.20 millioea-." dollar -netto'-, kunnen worden i geraamd,'-' Tegelij-k met Prins Bernhard arriveer de vanmorgen op Schiphol de heer Eduardo Chavez, de Mexicaanse minis ter van Waterstaat. Het bezoek van deze" minister aan Nederland houdt verband met het feit dat Mexico een stand zal hebben op de Jaarbeurs die morgen in Utrecht wordt geopend. Dit is voor het eerst dat de stpat Mexico in Europa exposeert. Ter gelegenheid van deze primeur voor .Utrecht zal de Mexicaanse minister Don derdagmorgen in het Jaarbeursgebouw een receptie houden, die door enige Ne derlandse ministers en misschien ook door een of meer leden van het Ko ninklijk Huis zal worden bezocht. In de Mexicaanse stand zullen vooral agrarische producten en minerale pro ducten worden geëxposeerd. De heer Chavez die op uitnodiging van de Jaarbeurs in Nederland vertoeft, zal logeren bij rijn broer die gezant bij Mexico is in Nederland. Bij zijn aankomst op Schiphol ont ving de heer Chavez een boeket bloe men van mej. Zwaardemakér, grondste wardess van de K.L.M., die vroeger hééft gewerkt bij de buitenlandse dienst van de Kon. Ned. Jaarbeurs, Wal er overbleef van de auto, welke Vrijdag op de Rijkstveg Assen-Meppel in botsing fa cam met een stilstaande vrachtauto. Bij dit' ongeluk werd een persoon gedood. Een seismograaf te Stuttgart heeft vanochtend vroeg krachtige aard schokken geregistreerd. De plaats heeft men berekend op 150 a 200 km ten Z.W. van Madrid. Ook te Dublin is de aardbeving waargenomen. Seismologen noemden haar „ernstig en zeer dichtbij". De politie te Den Haag heeft d« 30- jarige S. N. J. van der R., een oud-S.S.-er aangehouden, die in Duitsland een meet instrument ter waarde van 350.-- heeft gestolen. Van der N.. die in Duitsland wenkt, was tijdelijk in Nederland en trachtte hier het door hem gestolen meetinstrument ten verkoop aan te bieden. Hierbij liep hij tegen de lamp. In: Montreal is Zaterdag een drie ling geboren, drie meisjes,van wie er twee met' de hoofden aan elkaar gegroeid zijn. - De ouders, de heer en -mevrouw James Savage, hebben nog drie kinderen. Zondagavond maakten de..Siamese 'tweeling, die iri een couveuse ligt, het ivolgens de artsen slecht.1 Het derde kïnd;is goed gezond.. .3 - President Neguib is op het vlieg veld van Cairo in elkaar gezakt toen hij vandaag. Koning Saoed uitgeleide deed.\- :.fj i Officieel Is meegedeeld, dat, „met het oog op de toestand van de prési dent, de gemeenschappelijke bijeen komst van de revolutionnaire .raad en de burgerministers is uitgesteld van vanochtend tot later op dedag. De generaal is overspannen, zo wordt meegedeeld, als gevolg van de gebeurtenissen der laatste dagen. Veel waarnemers geloven, dat hij een ver loren strijd voert smet .rijn plaatsver- vahgënde premier, kolonel Nasser. Volgens sommige bladen zijn meer dan een millioén arbeiders'in staking. In Cairo en Alexandrië zijn ook Maandag weer, pro-Nasser-demon- straties gehouden, pp - nog grotere schaal dan Zondag. Boeren uit de omgeving zijn naar Benha in de Nijldelta gekomen om deel te nemen aan demonstraties „te gen het imperialisme en voor de revo lutie". L,".- vVj.V,:-. 'viwj- i "Met" hét'vliegtuig uit' Curacao"tdiniZasïÊ< dagavond.'dé veitegéowoordiger tvanl!dajM3&M Ned. Antillen in Nederland, mr.;;N.?jD^5 brot en devertegenw/xürdigervan Su-.- .'bs; riname, mr. R. H. .Pos,:;ln-;,Ne'dèrlahdïié^;^S§r ruggekeerd.;Z3j .hebben deelgenomen-san het overleg in de „kleine eomrnisrie'tJeessjlS voortzetting van de R. T. C. met dè trans^' aüanfechè, rijksdelen,: Mr, Pos Als zitterder Surinaamse delegatiein ,dézéi?^jS?ffi#* commissie.-Deheer-. Pos is -daarna Caracas (voor enige, besprekingen me.t.de. j Nederlandse gezant; aldaar;', mr Riemens).'fe naar Portugal gereisd, vanwaar hij: na'ggSsB één' kort vaca'ntfevérblljf gisteren -naar. Nederland is vertrokken met hetzelfde ih,. toestel, waarin mrDebrot zich bevbnd^wift?^ die uit WiUemstad; kwam. :Mr DebroteiSti^® was na. de, bijeenkomsten der s iJdeinéWfesS®! commissie" voorzitter van. een- commissie,)?;' dié' de kwestie'van de: status van Aruba:'; in het Rijks- 'en het Ahrilhaanse vérfaarid'; heeft behandeM.'';""v"';::^' piiA A De driéduizend lósse havenarbeiders, die Zaterdagmorgen in staking zijn ge gaan, hehben vanmorgen weer het werk hervat. In een bijeenkomst in gebouw „Odeon", hebben de stakers Zaterdag morgen een resolutie aangenomen, waar in geprotesteerd werd tegen willekeu rige strafmaatregelen in de haven. De resolutie zegt verder, dat de actie voor betere loon- en arbeidsvoorwaar den met alle ten. dienste staande midde len zal' worden voortgezet. Als. voorzitter van de stakersbijeen komst trad op de landelijke secretaris van het O.V.B.', de heer A. v. d. Berg, die na het geven van een korte uiteen zetting, de secretaris van. de' afdeling Verkeer van het.O.VH.,'de heer L. van Os. het woord gaf. Deze wees óp de zijns inziens willekeurige strafmaatre gelen van de Scheepvaart Vereniging Zuid. In zijn betoog zeide hij verder, dat men Maandag a.s. weer, „met opge heven koppen" de bedrijven moet in gaan. Hij wees'er op, dat het dalen van de productie de werkgevers onaange naam zou zijn en spr. meende dan ook dat er een langzaam-aan-actie zou kun nen worden gevoerd. Volgens hem zou er in de haven een basisloon van 65,— per week moeten komen. De heer M. Boshart, bestuurder van de Eenheids Vak Centrale, voerde ver volgens het woord. „Deze korte, heftige, massale stoten moeten komen, als het ons gelegen komt", zo zei hij.Hijfor muleerde tenslotte énige eisen en wel heropening van de loononderhandelingen met, daaraan verbonden, één, prijsstop en - onderhandelingen over :dé.jXec5its- persoonlijkheid ;van da bavenarbeids- reserve. Vertegenwoordigers van andere orga nisaties werden in de gelegenheid gesteld het woord te voeren en hiervan maakte de voorzitter van de vakgroep havenen aanverwante - bedrijven van de Centrale Bond van Werknemers in het Trans- portbedrijf, de heer R. Laan jr., ge bruik;" In de havens van Amsterdam en Rotterdam" is vijftig a zestig procent van de havenarbeiders niet georgani seerd. Door een steekvlam als vandaag moet'men zich niet op het spoor laten brengen dat dit een normale reactie is In 1952* werd de CA.O. opgezegd én toen' er nieuwe? beslissingen moesten worden genomen, was er nog geen tien procent van de arbeiders aanwezig. Zaterdagavond is de kotter „Anna Ma rie KW 27" ter hoogte van Wijk bij Zee aan de grond gelopen en lek geslagen. Hoe wel aanvankelijk geen- hulp werd ver langd, li-t de toestand zich later toch ernstig aanzien. De bemanning heeft hel schip daarop per vlet verlaten. Zondag slaagde de IJmüidense sleep boot „Nestor" erin; de „Anna Marie" vlot te krijgen en op sleeptouw te nemen naar IJmuideni' Door middel van "twee sterke pompen, ;werd getracht het schip "drij vende te houden: JÉen vijftienduizendtal mensen In :,'dé.;' j: stad, Townsvile in' North Queensland - 4-v (Australië), waar koningin Elizabeth- en- -i^;. kele weken geleden- een bezoek'-heefÉif gebracht, hebben te lijden gehsri VS9"" een vreemde ziekte, die aAti tpl Mf paalde tropische koorts d$èd denken,- doch- volgens deskundigen; door een zeld zaam soort virus veroorzaakt moet. rijn. Ook vele dokters èn rwtrplegend Jfèï» soneel werden er door aangetast. - l:?:,; Het afgelopen weekend hebban iciilep» en luchlvaarlverkeer ernstige moeilijk;/: heden ondervonden van eèn .dikke. mist. waarin een groot deel van on*, land was" gehuld,':. In iJmuideh konden naZaterdagmid dag 1 uur, geen schepen meer binnen komen, -Ook op de Nieuwe Waterweg ondervond de scheepvaart grote, moeilijk»:;: heden. Om 4 uur was de mist dicht in Hoek van Holland en om 6 uur ook in Rotterdam. De dagboot uit Harwich slaagde er echter in op normale tijd Hoek v?n Holland binnen teTopèm:/S:.;/?;?::s|j!fiJi!; De zware mist heeft echler niét kun nen verhinderen, dalop de. Nieuwe Waterweg eén na-ooriogs record is ge» broken. De- afgelopen- week rijn, gè- rekend tot ongeveer 8 uur Zaterdag--, avond, 420schepenHoek van Holland; gepasseerd. Het oude n&toorlogse record bedroeg 404. r :,i; 'M :Z'~M Bij een aanval van' twee groepenIs raëliërs. op het Jordaanse dorp Naha- leen in de nacht van Zondag op. Maan-.: dag zjjn negen Jordaniërs óm hel leven gekomen en 17 gewond, aldus 'wordt uit Amman gemeld. Ds B. J. Boland, zendingspredikant-' der Ned. Hervormde; Kerk met ':yerla£?g zal op 14 April met gezin opnieuw naar West-Java vertrekken óm daai- JeïvifoiS:; ken in dienst van de Chr, Lectuur .Com missie. Op Zondagavond 4 April zal hijï in een kerkdienst te Doetinchem 4 afr? scheid nemen van'de beidé. Achterhoek-i' se classes; waarmee hy ver bon oen': üg; •?L/-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1