Lentezon moet toegeven Revolutie in e wordt voortgezet Nasser krijgt weer eens de macht Verzekeringsagent wilde trein laten ontsporen Opvarenden van troepensehip op weg naar huis Krachtige waarschuwing adres van Peking aan Be Zeven. Provinciën" het zeegat uit Wisjinski spreekt veto uit Officier van Justitie eist zes jaar Pot en hetel Opnieuw proef-5f explosie WATERSTOFBOM PINSDAG SO MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2734 r~ Weerbericht M Eerste uren van Jaar beurs zeer levendig Lugubere zaak voor Utrechtse rechtbank Treiler „Abraham in nood Nieuwe demonstratie in Cairo „jEmpire Windrush99 gezonken Britse hulde voor de redders Dulles over Zuid-Oost-Azië Nederlandse vlieger in de Ver. Staten verongelukt Koning Leopold gaat expeditie leiden Hoge Raad behandelde, zaak NESB-leiders üi Gisteravond heeft de Egyptische regering het besluit om ver kiezingen te houden voor de vorming van een grondwetgevende vergadering en dat waartoe tot de opheffing van de Revolutionnaire Raad op 23" Juli werd besloten, ongedaan gemaakt. Hierdoor is dus ondanks het verzet van président Neguib een voortzetting van het militaire regiem verzekerd. In plaats van de grondwetgevende vergadering zal een „Natio nale Raad van Advies" worden benoemd, waarin de verschillende organisaties en beroepen vertegenwoordigd zijn. Nederlander gearresteerd PRISMAtBOEKEN f 1.25 Zie verder pagina 5 Conclusie 13 April S" - - Botterdam: Witte de Withztraat SO Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700- ^örawnhage: Huygensplein 1 Postgiro 434887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 gchJedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.28 per maand, 6.76 per kwartaal Losse nummers 13 «ent. Verschijnt dagelijks. Geldig: van Dinsdagavond tot Woensdagavond. OPKLARINGEN. Wisselende bewolking met enkele verspreid op tredende buien. Overwegend matige Zuidwestelijke- wind. Koudere nacht. Overdag ongeveer dezelfde tem peraturen als vandaag. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H.3. 8. BRUINS SLOT E P.r.d.A. verwijt de Christelijke Q partijen steeds, dat zij op het ge bied der economische politiek ver- I deeld lijn. En deswege bestrijdt de p.vd.A. deze wijze van partijforma- jie. Nu merkten wü enige tijd geleden op, dat er bij de P.v.d A. geen eenheid bestond op het gebied van de militaire politiek en van de radio. Als de socialisten hun eigen partij willen meten met de maat, die anderen aanleggen, moet hun oordeel over de p.v.d-A. wel vernietigend zijn, schre ven wij. „Bet Vrije Volk" gaat daarop in. En hst heeft de V.V.D. bij de. hand om de onjuistheid van onze opvatting te be strijden. De heer Oud heeft gezegd, dat de Y.V.D. niet gerust was over het defensiebeleid en met name niet over minister Staf. De heer Wendelaar, partijgenoot van de heer Oud, heeft in de Eerste Kamer precies het tegenovergestelde gezegd. Een ernstig - meningsveracfail over; •en politiek waarlijk niet onbelang rijke zaak, zegt „Het Vrije Volk".-1 Maar daarom is Wendelaar niet min der liberaal dan Oud. Over hun In richten an maatschappelijke eri sociale wagen krijgen zij beslist geen ruïie. En so is het nu ook met de P.v.dA. Jc de partij zijn meningsverschillen ever „allerlei zaken van groter en kleiner gewicht". Maar over de poli tieke grondslagen, over de richting der maatschappelijke ontwikkeling, drer de vraag of de Partij vooruit of achteruit moet streven is men het eens. Hiermede meent .„Het Vrije Volk" de ssak afgedaan en oose opmerking weerlegd te hebben. Wij vragen ons af of de lezers van „Het Vrije Vottc" dot nu so maar wil len «Ukken. „.V milen allereerst tets zeggen yf over het voorbeeld van „Het Vrije Volk", het veraohiltussen de heren Wendelaar en. Oud. - Dat verschil liep óver de vraag of minister Staf opgewassen was tegen 'rijn taak. „Ja", zegt de heer Wende-, laar. De. beer Oud plaatst hier een vreagteken, dat blijkbaar „neen" be tekent ■- JDiit 'is, een politiek niet onbelang- rijk*'kaak,-inderdaad, maar' hat heeft sen politiek principe. Maar als er in de P.-gid-A. mening*-. verschillen zijn over het defensiebeleid ;dan'loopt dat .over.:'de-vraag,'of het, geoorloofd is, oorlog te voeren en mill-: (aire voorbereidingen, te treffen. C En.den is daar de hele zaak van de EDG. enbet .NoordaUantlsch bond genootschap mee annex. Ban staat 'daar het pro-van-de een tegenover bet contra van de ander, :l':' Het, komt ons voor, dat dit een meningsverschil is, dat prf nel* p 1e 1 -politiek zeer diep gaat De heuse van het ene standpunt of ven het andere sou bovendien enorme ver schillen en consequenties met zich brengen. Daar is onze staats- en maat schappij-orde, onze Westelijke samen leving zeer direct bij betrokken. „Het Vrije Volk" brengt dit hele vraagstuk onder in dé rubriek „aakee van kleiner of groter gewicht"! Men moet bet maar aandurven sgc lezers aldus voor het lapje te houden! ERKW AARDIG Is-ook de bewust zijnsverenging, waaraan „Het Vrije Volk"' lijdt .'als het gaat over „politieke grondslagen". Voor het blad zijn die blijkbaar al leen aanwezig in d« sociaal-eoónotni- sche afeer. ..Als hel over het radiobestel gaat, waar-de heren Sohermerhom, Ruiten berg, Goedhart c-i. fel «taan tegenover .deheer Broeksz o.*., dan heeft dat met „politieke grondslagen" blijkbaar niets te- maken. Volgens „Het Vrije Volk" tenminste. Maar wy raken hier in werkelijkheid een -vraagstuk, dat 'rechtstreeks be trekking heeft op geestelijke vrijheid, ,h«t wezen en de 'draagwijdte van het nationale, de taak van de overheid In de cultuur. De hele zaak verdwijnt echter bij „Het Vrije Volk'-' in de prullenmand .van de „allerlei zaken van kleiner en groter gewicht". Samen met de hele militaire en buitenlandse politiek, Navo en E.D.G. incluis. Wy begrijpen best dat „Het Vrije Volk" in werkelijkheid deze zaken niet m de prullenmand stopt, maar dat het blad er lelijk mee in zijn maag zit. in verband met zijn critiek, zo hoog van de toren tegen anderen geblazen. De heren hebben boter op het hoofd. ,-\En ons lentezonnetje deed ze- wat! Prosit! de Russische gedelegeerde in de Vei ligheidsraad Andrei Wisjinski heeft giz- tjren zijn veto uitgesproken over oen nleuw-Zeelandseresolutie ter regeling van het Israellsch-Egyptische geschil met beirekking tol voor Israël bestemde iraniporien door het Suezkanaal. .- Acht gedelegeerden in de Veüigheids- ,raad stemden voor., de resolutie, terwijl .Wee tegenstemden. Nationalistisch China .onthield zich van de stemming. H)e,Libanees Charles Malik stemde met wisjinski tegen de resolutie. De voorstemmers waren de Ver. Sta ten, Groot-Brittannlë, Frankrijk, Dene marken. Colombie, Brazilië, Turkije en Nieuw-Zeeland. vi Het' -was het 58ste veto van de Rus nds de wereldorganisatie in 1946 haar aamheden begon. Vanmorgen om negen uur gingen d« loketten van de Jaarbeurs open, waar mede zonder enig ceremonieel de 62e jaarbeurs een aanvang had genomen. Er heerste dadelijk een grote bedrijvig heid, Ook zakelijk waa het karakter van deze voorjaarabeura direct levendig, doordat zich vele bultenlandee inkopers aanmeldden. D« eerste was een fabrikant van ver lichtingsartikelen, de heer G. Madorin uit Bazel gevolgd door een algemene importeur uit Paramaribo, de heer L. Tjong Ayong. In het eerste uur van de beurs hadden zich al bezoekers gemeld uit zeventien landen, o.m. uit de Liba non, Syrië, Iran, van de Goudkust, Fin land. Turkije, Canada, Denemarken, Luxemburg, Schotland en Duitsland. Ook de eerste Amerikaan, de heer John Muller,- had zich inmiddels laten regis treren.' Wat België betreft, kan gerust worden gesproken van een invasie. Bij onze Zuiderburen ging de belangstelling voor het merendeel uit naar do textiel- afdeling. Vzn officiële zijde werd tevens beves tigd dut Neguib zfjn drie functies: pre sident van de republiek, premier en voor zitter van de Revolutionnaire Raad zal behouden. De bovengenoemde beslissing betekent desniettemin een volledige nederlaag voor generaal Neguib. De woordvoerder der regering zei dat de Raad tot het einde van de overgangs periode Januari 1956 gering zou blijven. aan de re- ZJCJFf. Print Bomhard werd bfj -aon--.- I"'. groei door H. M.'dé Koningin. In 'het komst op: het vliegveld Schiphol be- midden de .minister van Oorlog; ir. C. Staf. (Van een-onzer verslaggevers) Voor de Utrechtse Rechtbank werd vandaag de .opzienbarende zaak behandeld tegen de 36-jarigë verzekeringsagent Hendrik de-V. uit De Bilt, die terecht stond ter zake van het uitlokken van misdaad in October 1953. Omstreeks die tijd liep verdachte met een zeer bedenkelijk plan rond. Hij wilde twee mensen, een 54-jarige Amsterdamse vrouw S. V. W. en een 30-jarige H. de V. uit Utrecht om het leven laten brengen. Daartoe moest een goederentrein ontsporen op 27 November van het vorig jaar, n; de bocht van de Blauwkapel op' de lijn UtrechtHilversum. Verd. die een hoge levensverzekering had afgesloten op het leven van beide ^personen koesterde dé stille hoop,, dat de vrouw en de man door de goederentrein zouden worden doodgereden. De Officier van Justitie, mr. De Munck Keizer e'«te een gevangenis straf van zes jaar met daarna ter beschikkingstelling aan de regering. Dank zij het actieve optreden van de spoorwegrecherche te Utrecht kon dit lugubere plan worden veredeld. Zo stond verdachte dan vanmorgen voor de rechters. Hij toonde geen greintje berouw en probeerde zelfs te suggeren dat hem geen inzage was ver strekt van de stukken. De president, mr. Visser, vroeg verd. of hij bekende zich schuldig gemaakt te hbben aan het .hem ten laste ge legde. Verd. merkte op, dat het doen van- een bekentenis een verhaal op zichzelf zou zijn. Toegeven, dat hij schuldig was, deed vera, nniet. Mr. Visser nam daarop het proces verbaal met verd. door. herhaalde malen viel de president heftig uit tegen De V. De man probeerde steeds de schuld op zijn vriende H. de V. te schuiven. Harry de V. zou gezegd nebben: „We moesten samen eens wat verdienen." Later, zo beweerde verd. kwam Harry de V. met een ander plan. Hij had een vriendin in Amsterdam. Met die vrouw wilde Harry de verhouding verbreken. Wat dacht de verzekeringsagent Hen drik de V. er nu van als een hoge ver zekering zou worden afgesloten op het 7? De Vlaardingse treiler „Abraham" vl 77, is volgens radioberichten van een Duits schip in nood" komen te verkeren ter hoogte van de Faroër-eilanden. De treiler, die 323 ton meet, maakte water en vroeg om assistentie. Het'Duit se schip heeft een Duitse visserij-pa trouilleboot. die in de omgeving, voer, verzocht de „Abraham" .te helpen. - Het noodverkeer is inmiddels opgehe ven. Op de brug van het Nederlandse s-s. „Mentor", dat xo'n werkzaam aandeel heeft gehad in de redding van een groot aantal schipbreukelingen afkom- stig van het Britse schip „Empire Windrush" heeft de Gouverneur- - generaal van Algiers, de heer Hoger Leonard rechtsde kapitein van de ^Mentor", Hazelliofj, gefeliciteerd met de geslaagde redding. De minister van voorlichting, majoor Salah Salem, tevens de woordvoerder van de Raad, zëi dat het militaire be wind zou worden voortgezet „omdat uit de houding van de" bevolking duidelijk gebleken Is dat het volk voortzetting van de revolutie wil, zodat haar doeleinden volledig kunnen worden bereikt". Salem zei nog, dat dé officieren van de Revolutionnaire Raad aanvankelijk toegegeven hadden aan de eis van- Ne guib vooreen constituerende vergade ring, omdat ze de indruk hadden, dat het volk een vlug herstel van het par lementaire leven wilde. De voomaamde doeleinden van .de re volutie blijven nu: 1. Evacuatie van- de imperialistische (Britse) troepen uit Egypte en de Soe dan. 1 2. Uitroeiing van de verraders en col laborateurs met de imperialistische troe pen..; '3, Het volk te redden van "het bewind van politici van de. oude stempel, die het volk uitbuitten. A Het vastleggen van gezonde parle mentaire regels. v Luitenant-kolonel Nasser, die nu weer de. onbetwiste machthebber is, heeft aan 'de pers nog meegedééld dat voor alle Egyptische bladen wéér: een censuur zal gelden.maar dat de naar het .-buitenland -testuurd«.rieKgnn^iKjnh')itet.'ujL--eensuur onderhevig, zullenzjjn. Officieren hebben meegedeeld, dat Ne guib het laatste gedeelte van de confe rentie van zes uur heeft bijgewoond en toen naar bed ls gegaan. In heel Cairo was het gisteravond rustig. -' Voor het gehele land is de staat van beleg, afgekondigd. Duizenden linkse studenten heb ben zich vandaag verzameld in de universiteit van Cairo schreeuwend: „Weg met de regering van kolonels. Weg moet de bloedige Nasser". Buiten de gebouwen van de univer siteit in Guiza (voorstad), stonden vrachtauto's met politiemannen .met de stalen helm op gereed, terwijl mili taire vliegtuigen laag er boven cir kelden. Tot dusver vonden geen inci denten plaats. De studenten hoorden een spreker aan, die aanspoorde tot „een gewapen de strijd" en daarna een eed aflegde „om de militaire dictatuur te vernie tigen, het parlementaire léven te her stellen, in vrede te leven met hen die in vrede zijn met het volk en diegenen te bestrijden die het volk bestrijden". De spreker weidde niet uit over wat hij met „gewapende strijd" bedoelde. Daarna gingen de studenten ordelijk uiteen. Naar te Londen wordt vernomen, komt hel verliet van de „Empire Windrush op rekening van de Britse schatkist, aangezien hei schip roer voor het minis terie van Transport. i De overlevenden van het Briioe troepensehip „Empire Windrush" bevin den zich nu allen op andere schepen op weg naar huis. Intussen bevinden' de ongeveer 1500 opvarenden van de „Empire Windrush", voor het grootste deel militairen, zich aan boord van het vliegdeksohip „Triumph" sn dé torpedojager „St. Kitts", Intussen is ook een luchtbrug gevormd, om de mannen zo snel mogelijk naar huis te vervoeren. Gisteren vertrokken zeven toestellen uit Engeland met bestem ming Gibraltar. De vliegtuigen waren volgeladen met uniformen eh andere kledingstukken voor de slachtoffers», die alles .aon boord hebben, moeten achter laten. Er zullen nog méér vliegtuigen ingeschakeld wórden, gecharterde vlieg tuigen en toestellen van de R.AJ. Onder', luide bijvel van de afgovaar digden heeft de Britse minister -van Verkeer. Alan Lennok-Boyd.gisteren, in het Lagerhuis zijn' „erkentelijkheid" én „diepe dankbaarheid" vertolkt jegens de Nederlandse, Italiaanse. Noorse en andere buitenlandse schepen, die de „Empire Windrush" te hulp zijn gekomen. „Het is een. zaak van diepe-dankbaar heid dat hun pogingen met zo'n volledig en inderdaad wonderbaarlijk succes zijn beloond", verklaarde Lennox-Boyd. Hij herinnerde in het bijzonder aan de hulp die verleend is door het Nederlandse schip „Mentor", dat als eerste bij het troepensehip arriveerde, de Noor „Hems- fjell" en 'het 'Italiaanse -tankschip „Taigete". Kort na middernacht is het schip self op ongeveer 50 mijl ten Noord-Westen van Algiers gezonken, aldus een bericht van de Britse iorpedobootjager .Saintes", die de „Empire Windrush" naar Gibraltar wilde slepen. Het achterschip verdween het eerst in de golven, waarop de „Saintes" de tros losgooide. HET blad van de «ritra-vrijzmnlgen, „Zwingil"- toont zich. In het num mer van 20 Febr. verbaasd over het gebrek aan bijbelkennis op de scholen voor middelbaar of ander voortgezet onderwijs. De predikant, die hier aan het woord ia, geeft avondcatechisatie aan een klein groepje leerlingen van de Mid delbare Schooi. Verscheidene van hen hadden wel eens van de Matthaus- Passion gehoord, maar konden niet» vertellen over de intocht van Jezus in Jeruzalem, over de kruisiging op Golgotha, over de betékenis van het Paasfeest. Zelfs wisten ze het „Onia Vader" en de „Tien Geboden" niet te vinden. De schrijver vindt dit uitermate ver. bazingwekkend. Het komt ons voor, dat men xldi hier niet zozeer had behoeven te ver bazen. Even verderop in hetzelfde blad Wórdt nl. een protest tegen de chris telijke school opgenomen. De kinderen worden' op die school zo heet het „rijp gemaakt voor onverdraagzaam heid". Er gaat geen nummer van dit .- orgaan voorbij, of da redactie gaat te keer tegen hen, dié voornemens ajjn de openbare acfoooi te'kerstenen. In dit liobt gezien is de verbazing over het tekort aan bijbelkennis, dunkt;., ons, niet zo vreemd als „Zwingli"..wa4:, meent. Hier geldt, dat-de pot de ketel;; verwijt dat hij zwart ziet.: - In Salatiga is gearrresteerd de heer B. F. van der Jagt, employé van de sui kerfabriek Panglah in hét Tegalse. Hij wordt cróón' verdacht contabt"; te onder-.;, houden irièt de Darul Islam. Van der Jagt, die -met vacantia in'Salatiga was,y is op transpórt gesteld naar Pekalongan, t vanwaar, het verzoek tot aanhouding.af-.- komstig was. SfK. „Indien da'communisten zouden pogen het; politiek "stelsel op te leggen aan de landen .,ln Zuid-Oost-Azië. zouden de vrije stelen hiertegen, gezamenlijk in het geweer -móeten komen, dear een,, derge lijke "handelwijze i eëh c erpïtig gevaar- zou betekenen voor alle vrij» landen", /aldus verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse-:Zaken, "John Foster Dulles, Maandag, te New York In een toespraak tof leden van de „Overseas Press-Club of America",;- j v.'-j&t;,-: Hij vervólgde:Wij .zouden hierbij'mo gelijk een ernstig risico .lopen, doch dit zou veel geringer zijn dan de geyaren, waar wfj ons binnen enkele jaren tegen over gesteld zouden zien, indien wij bij een dergelijke gang van. zaken' niet handelend zouden optreden. De Amerikaanse regering heeft de autoriteiten te Peking er van terug pogen te houden zich openlijk met de commu nistische aanval in Indo-Chiria in te laten. Wij hebben te kénnen gegeven dat, indien eenheden van het Chinese com munistische leger zich met de strijd in Indo-China zouden inlaten, dit tot ern stige gevolgen zou leiden, welke moge lijk niet slechts tot het Xndochinese strijdtoneel beperkt zouden blijven". „De Amerikaanse delegatie zal de reis Advertentie Het Nederlandse pocketboek 11 p.| Vcrkrijtbjjr inde bockhandel V Wij hou- lll'J den U gratis op dc hpoftc van'nieuwe |ll j Prisma-boeken/Zend een briefkaart aan |[boeken1| Het Spectrum,) De Luchtmachtvooriichtingsdienst deelt mede: Op 29 Maart is op Luke Air Force Base in de Verenigde Staten bij een vliegongeval met een F. 84 Thunderjet om het leven gekomen de 21-jarige on gehuwde tijdelijke reserve-sergeaht- vlieger van de Koninklijke Lucht macht A. van Heyningen uit Rijswijk. leven van die vrouw? Dan zouden Har ry en Hendrik dié vrouw van hét leven beroven en deverzekeringspenninaei waren voor hem. Pres.: „Bedacht Harry de V. dit plan óf kwam het uit uw brein?" Verd,: „edelachtbare, dit verhaal be staat uit twee gedeelten. Eén voor de geschiedenis met de vrouw en Harry en één daarna". Pres.: „Ik vraag u van wie dat plan was.' Verd.: „Het idee was wel van mü, 1a". Pres.: „Juist, en welke bedoelingen had u er mee?" Verd.: „Ja, er was geld te verdienen". Koning Leopold van België hèeft de leiding van een wetenschappelijke expe ditie in de wildernis van de provincie Darien, in Panama, om te trachten de weg terug te vinden die Vasco de Nunez de Balboa volgde, toen hij in 1513 de Stille Oceaan ontdekte. De expeditie is Zondag per boot naar Darien vertrokken en zal zich bezig hou den met- oudheidkundige opgravingen, om te trachten de plaats te vinden, waar de stad Acla stond, waar Balboa onthoofd werd en waar de Spanjaarden een van hun eerste nederzettingen in de nieuwe wereld vestigden. Balboa trok de landengte over. die de Atlantische Oceaan van de Stille Oceaan scheldt. De expeditie zal te werk m aan de hand van een rapport opgesteld door -Angel- Rublo, professor in de aardrijks- kunde.;.aan de ^nationale universiteit Het rapport is gebaseerd .op histo rische documenten, .waaronder kaarten di« dateren uit-de zestiende eeuw. ï-fppÈmMi naar Geneve maken met hetdoel tefe-; pogan een verenigd en onafhankelijk":;» Korea, waaruit het ihvalsleger dérChi-, nese communisten teruggetrokken:.. -Zal zijn, tot stand Foster Dullessprak zich-* kTachfig t olfc légen toelating, ondex dé -' huidige Jon»-:, standigheden, van communistizche GhinaSj lol de Verenigde Naties. •Hij jyëricIanrdèS®: ook. dat da Verenigde Stalen- •'hèlj'-Pèj.j kingse bewind n ie 1 diplomatiek zullen;- erkennen, - '•/'K Degenen, die verantwoordèlijk j;:', zi; voor de 'Amérikaanse baitenlandse poli tiek,' 'moeten-, zich; afvragen of het "hun xi. land zal baten een bewind, dat'grote Amerikaanse belangen - daadwerkélukfpS poogt te schaden; door -een'-Aèrkenhiiig groteinvloed- en gezagte Ook hier luidt het antwoord: „neen",%,f;£; aldus Dulles. Toen koude mistslierten neg over de Nieuwe Waterweg hingen vertrok Maan dagochtend uit Rotterdam 'dé kruiser van de Koninklijke Nederlandse Ma rine, de ,fZeven Provinciën", voor zijn eerste proefvaart. Zoals hakend, it èe ,JZeven Provinciën" van hetzelfde type als de kruiser ,JOe Riiyter". De ,fZeven Provinciën", op weg naar de Noordzee, laat 'Hoek "van'Bolland' achter zich. Het name sop'teaeht,„„ Jongstleden Vrijdag is op- de"',, proefterreinen in 'de Stille Oceaan: »-.; een tweede waterstofwapen' tot ontploffing gebracht, aldus is,-; Maandagavond té Washington- hé- kendgeinaakt. Lewis L. Straüss, voorzitter van de' atoomenergiecommissie, die' hedenmorr gen van de.proefterreinen der commis- sie op de Marshalleilanden terugge^;'! keerd is, heeft verklaard, dat de tweé-;C de proef in de huidige reeks met wa terstofwapens op Vrijdag 26 Maart met succes genomen is. Ter voorbereiding van de proefne- ming hebben de manschappen enra darinstallaties van eenheden van ma rine en luchtmacht het gebied zorg vuldig afgezocht Geen schepen wer- V den in het gebied ontdekt. Door de reeks proefnemingen worden inlich- tingen verkregen, die voor de lands- - verdediging van het grootste belang zijn. Tijdens een proefexplosie op 1 Maart, ontwikkelde een waterstofbom"; een kracht, die de gemaakte berekeningen verre overschreed, zodat een Japanse vissersboot die buiten de' gevarenzone voer met een laag radio-actieve as - bedekt werd. De Hoec Raad heelt vandaax behandeld het cassatieberoep van de procureur-gene- raai bij het gerechtshof te Amsterdam, tegenjf het arrest van dit Hof, waarbij de leiders der Nationaal ..Europese Sociale Beweging, de heren Paul van Tienen te Amsterdam en" f mr J. A.-Wolthuis te Groningen 7tjn vrlj- gesproken. Het -Hof achtte niet ibewczen, dat de N'BSB een organisatie is,, welke het streven van de vroegere NSB tracht voort te zetten. Het Hof vernietigde het vonnis der Am sterdamse Rechtbank, waarbij beide ver dachten werden veroordeeld tot twee maar.- den gevangenisstraf met aftrek der preveii- tieve hechtenis en sprak de verdachten vrij. De procureur-generaal bij het Hof had be- vestiging van' dit vonnis gevraagd. Het cassatieberoep van de procureur--"^ generaal is voor de Hoge Kaad togengespro- - ken door mr E. pl. Steffns uit Amsterdam,® die erop wees, dat de gerequireerden reeds- zelf een contra-memorie hadden ingediend,®! Hij weersprak de mening van de procureur. generaal, dat men hier met een bedekt ont-jl slag van-rechtsvervolging te doen zou heb-'?' hen cm dus cassatie mogelijk zou rijn. Het'- Hof achtte wel enige punten van overeën-"- stemming aanwezig met het program -dér6? oudeNSB, maar oordeelde dit niet.-vol--® doende om te kunnen zeggen, dat het- stre-'S ven der NSB door de NESB wordt'; voort-; gezet. Indeze overweging zag pleiter .'een® zuivere beoordeling der feiten. Zfev'iïÖiiSlx® E5, adv<« aat-gen „aal, mr. Locff. zal13 April conclude nemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1