j Troebel morgenlicht Handel met Rusland zal worden uitgebreid Explosies niet onberekenbaar Stassen vond compromis in Londen G.I.A. betaalde 15 voor K. L M. -aandelen Anneke Beekmans pleegmoeder liet ook Betty verdwijnen Het oude kasteel Stopzetting proeven slechte dienst aan vrije wereld 'iiÉf Duitsers traineren bespreking over schuldenovereenkomst m Eisenhower hepleit vergroting handels- en investeringsvolume SCHERP TOEZICHT OP HANDEL MET CHINA BLIJFT Nederlaadse^-^Mrecteur - in leiding bedrijf van bet Bijzondere eis der advocaten CHURCHILL OVER DE H-BOM W 0 Tien milit. missies, moeten heengaan m m mm WOENSDAG 31 MAART 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2735 Weerbericht JOODSE PLEEGKIN Mr. Van Kleffens candidaat voorzitterschap V.N. Proces-Besnard M De „Willem Buys" weer in de thuishaven W 8 m M- -Ti Doel is opheffing van dollartekorten w V. (Van een onzer verslaggevers). Het bedrag waarvoor de Indonesische luchtvaartmaatschappij, de „Gartfda Indonesian Airways", de aandelen die de KLM in deze maatschappij bezat, heeft opgekocht, is vijftien millioen gulden. Dit werd ons gisteren medegedeeld door de waarnemend-president- directeur van de KLM, drs. M. J. van der Ploeg, die heeft gefungeerd als voorzitter van de Donderdag in ons land teruggekeerde Nederlandse dele gatie, die met de delegatie van'de Indonesische regering heeft onderhandeld. Stijging der Rijnvracht- prijzen. verwacht - Brits informatiecentrum in Djakarta afgebrand Dr. Fritz London overleden In het Lagerhüis heeft premier Churchill gisteren de Labour- eisen van de hand gewezen, dat hij zou proberen de V.S. te bewegen af te zien van verdere proeven met H-bommen. Hij zei: „Wij hebben niet de' macht hieraan een einde te maken". In antwoord op een spervuur van vragen over de H-bom in eén Lagerhuis, waar de spanning voelbaar was, probeerde Churchill de vrees te verminderen, dat de Amerikanen niet langer de proefexplo sies in de hand zullen kunnen houden en dat zij een bedreiging voor de mensheid gaan vormen. Hij zei: „Aan de hand van onze eigen wetenschappelijke kennis kan ik zeggen, dat er geen grond is voor de suggestie, dat deze' ex plosies Onberekenbaar zijn in de betekenis, dat, zij, 1 dié de proeven nemen, niet in staat zijn grenzen te stellen aan de explosieve kracht van de/bom of van tevoren, kunnen berekenen, wat de voornaamste gevolgen fuller»' zijn". Zijn woorden langzaam kiezend vervolgde de 79 jaar oude staatsman: „Er is gesuggereerd, dat ik"" zou proberen de "V.S.te bewegen de reeks proefexplosies van H-bommen stop te zetten. Wij. hebben niet de macht dit te doen". rj® mUI - i» Niet geraadpleegd Audities in proces-Mossadëq a beginnen 3 of 4 April Nederlandse uitvoer naa, West-Duitsland Decreet in O.•Berlijn: Ook Nederland-Grote-Drife# kunnen blijven 'v 1 V §mk, ':*§k i' si' ilipi Üf Botterdam: Witte da Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18,3018.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Redactie: Tel. 111892 Postgiro 424867 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KETJNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond, ZUIDWESTELIJKE WIND. Veranderlijke bewolking met in hoofdzaak In de Noordelijke heltt van het land enige regen. Matige tot krachtige Zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. 0 Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT EEN poosje geleden kon men <n een doorbraak-blad een zin lezen van deze strekking dat men, nu er verkiezingen in zicht zijn, binnenkort wel weer heel wat demagogie over de doorbraak te verteren zou krijgen van de zijde der Christelijke partijen. Blijkbaar heett de Protestants- Christelijke Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid het er op gezet deze door haar veronderstelde dema gogie. van te voi en te overtroeven, getuige een door haar uitgegeven en in Prot.-Chr. Kring verspreid ge schriftje getiteld: „De -doorbraak In zuiver daglicht gesteld". Nu wü hebben de indruk dat zij wat haar bijdrage betreft wonder wel daarin geslaagd is. En dat willen wij hier bewijzen. Het eerste punt is dit. In de inlei ding van het geschrift wordt er van uitgegaan dat er van die mensen zijn „die er een behagen in scheppen de doorbraak in een onzuiver dagUoht te piaatsen". Dat heeft de Christelijke pers zich aan te trekken aangezien vervolgens wordt gezegd dat deze „door middel van haar onwaarachtige voorlichting op dit punt bij vele Christenen omtrent de werkelijkheid der Doorbraak een Rookgordijn" heeft gelegd. Wij moeten zeggen dat wij dit toch wel een eigenaanrige opening vinden van een stuk dat „zuiver daglicht" wil produceren. Want hier wordt begonnen met de tegenstander zwart te maken en hem moreel in gebreke te stellen. Wanl van hem wordt gezegd dat hij er be hagen in schept gemene otreken uit te balen tegenover de doorbraak en dat de Christelijke pers haar lezers opzettelijk een rad voor de ogen draait en tegen beter weten in omtrent de doorbraak leugens verkoopt. Want daar komt „onwaarachtige voorlich ting" op neer. Wij kunnen ons voorstellen dat de heren van de doorbraak wij zullen hen toch maar „beren" blijven noe men,: al duiden zij hun tegenstanders met „lieden" aan van mening zijn dat wij omtrent hun zienswijze on juiste dingen zeggen. Maar „onjuist" ii iets anders dan „onwaarachtig". -.Onjuist betekent dat .men een bewe ring Vobjec-tlef verkéërd acht. "maar veronderstelt niet een oneerlijke ge zindheid. Onwaarachtig betekent dal er een oneerlijke gezindheid is. De schrijvers van het pamfletje ver klaren zonder meer dat de Christelijke pers oneerlijke voorlichting geeft, aonder: daarvoor enig argument aan ie voeren. Aki men nu op Christelijke wijze wil argumenteren, zou men tenzij men het tegenovergestelde kan bewijzen moeten beginnen met de tegenstander ais fatsoenlijk mens te aanvaarden en niet, als het ware achter haar rug om, proberen aan de lezere van de Christelijke pers te vertellen dat die pers hun eigenlijk oneerlijke voor lichting geeft. Dat Is een eigenaardige opening ven het stuk, schreven wij. Het is ook een zwakke opening. Want het getuigt niet van overgroot vertrouwenin de kracht van iemands eigen zakelijke argumenten, als hij het nodig oordeelt, die argumenten vooraf te doen gaan van woorden, die tegen standers als zedelijk minderwaardig voorstellen. U ziet hieruit dat de morgenstond van dit daglicht ai ietwat troebel is. Hoe het met de rest van de dag gaat, hoe het dus met de zakelijke argu mentatie staat, daarover spreken wj) morgen'. Op Keukenhof" ie Lissedie op 2 April geopend ivordt^ kan even eens een tentoonstelling van moderne beeldhouwkunst tcorden bezichtigd. Dc derde prijs tverd toegekend aan de hier afgebeelde ..Don. Quichottc" van de beeldhouwer Snoeck uil Voor burg. De Grote Drie hebben Dinsdagavond besloten het toezicht op het han delsverkeer met de Sow jet-Unie met behoud van strikte veiligheidswaarbor gen te verzachten. In een communiqué, dat na een tweedaagse conferentie van Harold Stassen, hoofd van het Amerikaanse buitenlandse hulpprogramma, met hoge Britse en Franse ambtenaren uitgegeven werd, stond, dat de drie landen zouden streven naar een verruiming van het handelsverkeer met het Russische blok in Europa voor zover zulks met de veiligheidseisen ver enigbaar zou zijn. Kort en bondig verklaarden zij, dat er geen sprake zou zijn van enigerlei wijziging in het strenge toezicht op de handel met communistisch China en Noord-Korea. In het communiqué werd verklaard, dat de Ver. Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk besprekingen met de gealli eerde landen zouden openen ten einde te komen tot een herziening van de be staande verboden voor de handel op Rusland door de omvang dier verboden aanzienlijk in te krimpen en hun doel treffendheid te vergroten. Volgens Westelijke diplomaten be tekent dit, dat de beperkingen op de verkoop van voor de oorlogvoering be langrijke goederen aan Rusland ver scherpt en de voorschriften voor andere soorten van goederen verzacht zullen worden. Groot-Brittannië en andere landen, die ijveren voor een uitgebreider bul tenlands handelsverkeer, hebben er bij de Ver. Staten op aangedrongen de grensgevallen van de lijsten van strate gisch belangrijke goederen te verwijde ren en de verkoopsquata voor andere goederen te verruimen. Stassen heeft er tijdens de conferer. tie naar gestreefd Groot-Brittannië en liet hele kapitaal van de drie jaar geleden door de KLM en de Indonesi sche regering gestichte maatschappij, die thans geheel een staatsbedrijf gaat worden, is thans in handen van de In donesische regering. Aan de KLM zal in dc vorm van een viermaal terugkerend jaarlijks divi dend een rendement worden betaald voor de tijd dat.de KLM kapitaal heeft geïnvesteerd in de Garuda Indonesian Airways. Dit dividend zal vijf procent bedragen, zodat dc KLM gedurende vier jaar een bedrag van ongeveer driekwart ton per jaar zal ontvangen. De heer Van der Ploeg deelde .mede dat de langdurige binding tussen de KLM en de GIA storend is geweest en dat met het oog daarop in het begin reeds was bepaald dat het contract met eén termijn van zes maanden kon wor den opgezegd. Mevr, L.'v. M-, de pleegmoeder van Anneke Beekman, die op 22 Maart te Hilversum gearresteerd is, is voorge leid aan de officier van Justitie tc Am sterdam. De rechtbank heeft vervol gens haar gevangenhouding bevolen voor 30 dagen, zo vernemen wü van de zijde van het Openbaar Ministerie. Er zijn thans aanwijzingen, dat me vrouw L, v. M. mede de hand heeft ge had iri de verdwijning van Betty .Mel- hado.-samen met een of meer van haar familieléden. De gearresteerde heeft Betty enige tijd hier te lande verbor gen gehouden, waarna Betty door haar en haar voortvluchtige zuster Elisa beth naar het klooster te Valmeer bij Tongeren in België is overgebracht. "Naar uit Duisburgse scheepvaartkringen verluidt, rekent men daar op een stijging der vrachtprijzen der Rijnvaart als gevolg van net opheffen der reducties op kolenprijzen. die tot dusverre ten behoeve der binnen vaart werden gegeven. Het gezagsorgaan der GKS heeft deze reducties niet langer toe laatbaar geacht. De Duitse vaart wordt nog voor tachtig procent met kolenenergie - ge dreven cn men neemt daarom aan, da* de *l£epkosten met ongeveer tien procent zui len worden verhoogd. Het informatiecentrum van. .dc Britse ambassade te Djakarta is Dinsdagmor gen door brand verwoest. De-brandweer slaagde er in de belendende panden te sparen. De oorzaak van de brand is met Hoewel mevrouw L. v. M. de pleeg moeder van Anneke Beekman is, heeft zij niettemin goedgevonden dat het kind jarenlang met een van haar zus ters ondergedoken was. In een Bel gisch klooster, eerst te Valmeer en ver volgens te Sint Truiden, heeft de pleegmoeder haar jarenlang onder valse naam laten opvoeden. In opdracht van de Officier van Jus titie te Amsterdam heeft de Rijks recherche ook mevr. D. van M. uit Haarlem, een nicht van de ex-voogdes van Anneke Beekman, gearresteerd Nederland heeft de andere Ieden- staten der Verenigde Naties er van in kennis gesteld dat het de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en thans ambassadeur te Lissabon, mr. E. N. van Kleffens, candidaat stelt voor het voorzitterschap der in September a.s. te New York beginnende nieuwe zitting der Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In een door de Nederlandse delegatie naar de Verenigde Naties uitgegeven verklaring wordt er op -gewezen dat het voorzitterschap van de Algemene Vergadering na de eerste zitting, welke werd gepresideerd door Spaak (België), steeds is bekleed door vertegenwoordi gers van niet-Europese landen, „zodat het gerechtvaardigd voorkomt dat deze post thans, na zeven jaar, weer door een afgevaardigde van. een Europees land zal worden vervuld". Het moeilijkste punt van de nieuwe regeling was dat, waarbij er van is uit gegaan dat het aantal Nederlandse employe's (450) dat bij de GIA in dienst is, in 1960 tot het .theoretische cijfer nul zal zijn gereduceerd. Men heeft een voor beide partijen bevredigende oplossing gevonden. De KLM krijgt een, op voordracht van de KLM door de Indonesische regering te benoemen, Nederlandse directeur in de 'leiding van de Indonesische maat schappij. Deze directeur zal zitting hebben in het college van drie direc teuren die staan onder de president directeur. Zijn functie zal liggen op het terrein van de techniek en de opera tions./ waarbij zijn zorgen in het bij zonder zullen uitgaan naar de veilig heid. Deze Nederlandse directeur zal ech ter in principe gedurende een periode van drie jaar in functie blijven. Men neemtaan dat het aantal KLM-em- ployé's bij de, Garuda wel zozeer zal zijn geslonken dat voor hen niet spe ciaal een Nederlandse directeur hoeft aan te blijven. De Garuda zal voor het Nederlandse personeel de kostprijs betalen vermeer derd met een redelijke vergoeding die afhankelijk is van het aantal geprodu ceerde ton/kilometers. Wijzigingen inde posities van de KLM-employé's zullen niet geschie den zonder overleg met de Nederlandse directeur. Het vraagstuk van de frequentie pp de ljjn AmsterdamDjakarta Is bi) de onderhandelingen opnieuw ter sprake gekomen. Met heeft de Indonesische regering laten weten dat deKLM van plan is tweemaal per weck een super- Constellation te laten vliegen. De - GIA is daarmee accoord gegaan. De KLM, die gaarne weer zeven maal per week een vlucht zou ondernemen, heeft er op aangedrongen, dc frequentie op te voe ren tot zes vluchten per week. „Ik heb persoonlijk de Indruk dat men ons in dezen ter wille zal z(jn", aldus de heer Van der Ploeg.' i— -s De verdedigers van Marie Besnard hebben gisteren aan het Hof voorge steld om drie leden van de Academie van Wetenschappen uit te nodigen om uitspraak te doen In het geschil tussen de getuigen a charge en décharge, die het volmaakt met elkaar oneens zijn over de origine van het arsenicum, dat gevonden is in het haar van de zes vermeende slachtoffers van Marie Besnard. De advocaten van Marie Besnard heb ben gedreigd de verdediging te zullen stopzetten, wanneer hun op dit punt geen genoegdoening wordt gegeven. Het Hof heeft zich dertig minuten teruggetrokken in raadkamer, maar had toen het half uur' verstreken was, nog geen beslissing genomen, 'Het Hof heeft zich eeriuitspraak- -voorbehouden - lot vandaag 15 uur. Frankrijk er toe te bewegen hun eisen voor een verzachting van de handels beperkingen te matigen. Kort voordat hij per vliegtuig naar Washington terugkeerde, verklaarde hij op het vliegveld tegen verslaggevers: „Wij hebben volkomen geslaagde be sprekingen gévoerd en een basis voor een overeenstemming gevonden. Ik wens "volkomen duidelijk te maken dat wij helemaal geen bezwaren hebben tegen een handel in vredesgoederen met Rusland. In feite wenst de Ameri kaanse-regering die handel zo veel mo gelijk aan te moedigen". Toen hem vragen gesteld werden over het Britse betoog, dat de kansen op vrede door een ruimer handelsverkeer met Rusland' vergroot zouden kunnen worden, zei Stassen: Dat zou het. geval kunnen zijn, maar wij moeten niet vergeten, dat andere ia-nden voor de laatste oorlog een grote handel op Duitsland dreven. Door. die handelsbetrekkingen kon de oorlog niet voorkomen worden. Westelijke functionarissen hebben verklaard, dat de compromisovereen komst, dié tijdens de Londense bespre kingen opgesteld js. voornamelijk zal dienen als richtlijn voor de komende gedetailleèrde onderhandelingen. In de komende maanden zullen amb tenaren-lnv de drie hoofdsteden de lijs ten yan'strategisch belangrijke goede ren artikel' voor artikel bestuderen, sommige -schrappen en voor andere de controlemaatregelen verscherpen De definitieve politiek zal door de consultatievecommissie in Parijs op gesteld worden. Deze commissie, die embargokwesties, regelt, bestaat uit de .14^-.Na4olSiidt«r^ mct syUzonderinz yan TJslhhd"benevensWest-Dult3lanél' en Japan. //-•'/> '-/ Dr. Fritz London, een van 's werelds meest vooraanstaande theoretische na tuurkundigen, is gisteren te Durham aan een hartaanval overleden. Hij is 54 jaar oud geworden. Dr. London, die te Breslau in Duits land het levenslicht aanschouwde en aan de Sorbonne en andere Europese universiteiten studeerde, was sinds 1938 hoogleraar In de chemische natuur kunde aan de Duke University. Hij was de eerste Amerikaan, die de Lorentz-medaille van de Koninklijke Nederlandse Academie van Weten schappen in ontvangst mocht nemen en beroemd om zijn werk op het gebied van de lage temperaturen. HET oude antithese-kasteel (per- tijvorming op geloofsbasis) - i*;-> 'geworden tot een onbewoonbaar...te,#;: vertolaren woning. De doorbraak zsd yy dit vermolde bouwwerk slechten." Aldus het vlugschrift, dat wfj in ons hoofdartikel bespreken. OnwiUekeurig denkt men bij deze boude taal aan het Schriftwoord: DiaSg zich aangordt, beroeme zich niet: als/ die zich losmaakt. Intussen: wij zijn gewaarschuwd! En Zaterdag op de toogdag dér Anti-Revolutionnaire Partij zullen zeer velen laten zien, dat de vjjif en vj zeventigjarige woning, die de door braak vermolmd en onbewoonbaar acht, voor hen een liefelijke woning - is. En de muren, binten en fondamen-'/ ten, zullen, als het van. ons afhangt, minder vatbaar zijn voor doorbraak;-- dan de heren tegenstanders lief is. 11 Hij vervolgde: „Wij zouden een zeer slechte dienst aan de vrije we reld bewijzen, indien wij in enigerlei opzicht zouden proberen de vooruit gang in gevaar te brengen van onze Amerikaanse hondgenoten bij het op bouwen van hun overweldigende kracht in dit wapen, dat het grootst mogelijke middel vormt om een even tuele agressor te weerhouden een derde wereldoorlog te beginnen". In antwoord op een vraag vaif oud- premier Clement Attlee, zei Chur chill, dat hij „in geen enkel op zicht" de hoop opgegeven had, dat een conferentie van de leiders van De onderhandelingen met Duitsland over de Nederlandse belangen ,b|) de Londense schuldenovereenkomst hebben nog steeds niet tot een zodanig resultaat geleid, dat ons land in staat Is het accoord te parareren. Weliswaar Is ee vorig jaar reeds in principe overeenstemming bereikt met vooraanstaan de Duitse autoriteiten, dat men aan de groe ne tafel zou gaan zitten, maar sedertdien ls de zaak van Duitse zijde getraineerd. Er is thans overleg gaande met de geallieerde autoriteiten om een bespoediging van de be sprekingen te verkrijgen. Hoewel er aan deze zijde begrip bestaat voor de Nederlandse belangen beeft men nog steeds geen stappen bij de autoriteiten in Bonn ondernomen. Van Nederlandse kant wordt verwacht dat, ais er een duwtje van de zijde van de geallieerde autoriteiten wordt gegeven, er bij de Duitsers wel bereidheid zal bestaan om te praten op basis van de officieuze overeenkomst. Zoals bekend gaan de Nederlandse bezwa ren uit tegen de regeling t.a.v. van de z.g. „Auslandbonds", welke, in de R-usslsche be zettingszone terecht zijn gekomen en waar voor de Duitse wetgeving geen garanties biedt, dat rechtmatige restitutie-aanspraken worden nagekomen. Er zijn in Duitsland drie stromingen: a. de stroming, die gevoelig is voor de buitenland se eredietwaardigheid van Duitsland en die dus wei aan de Nederlandse wensen tege moet wil komen: b. een stroming, die op het punt van de Auslandbonds wei wil toegeven, maar de regeling wil koppelen aan een ac eoord tussen allerlei andere financiële ge schilpunten: c. de stroming om de zaak van de zuinige kant te bezien onder het motto, dat er toch al zoveel betaald moet worden. Het laatste punt is zeer aanvechtbaar, want er behoeven voor de Duitse schatkist geen uitgaven worden gedaan voor de er kenning van de Nederlandse aanspraken. Er zal evenwel wat minder winst geboekt wor den. omdat het manco krachtens de 'Wert- papierbereinlgungsgesetz kleiner wordt. De financiering loopt dus Met over het budget. Degenen, die het derde standpunt innemen, hebben blijkbaar weinig oog voor de ere dietwaardigheid van Duitsland. Zij zien niet In, dat het buitenland bij de credietverlening steeds het oog gericht houdt op de behande ling. welke men aan andere crediteuren heeft gegeven. Toetreding tot de Londense schuldenover eenkomst zou impliceren, dat Nederland de geldigheid van de Duitse Auslandbondsberei- nigungsgesetz erkent. Doch deze wet bevat onvoldoende waarborgen voor rechtmatige aanspraken. Gedepossedeerden zouden zich dan hebben te onderwerpen aan het oordeel van de Duitse rechter over de vraag wat on der de tijdens de bezetting gepleegde roof zou moeten worden -verstaan. De hiertegen bestaande bezwaren in het bijzonder voor ons land ais voormalig bezet gebied, dat.de twijfelachtige eer genoot met een Duitse Zivllverwaltung bedeeld te zijn. gelden- dés sterker, nu het gaat om Auslandbonds. welke juist in hét buitenland zijn uitgegeven, om te bewerkstelligen, dat het Duitse recht niet van toepassing zou zijn. I Op het moment kan nog niet gezegd wor den, wanneer tot ondertekening van de Lon-i dense schuldenovereenkomst zal worden overgegaan. De nota aan de geallieerde auto riteiten Is op 19 Maart j.l. uitgegaan en het is niet te zeggen wanneer het resultaat er van zal zijn. dat officiële besprekingen met de Duitsers kunnen beginnen. Het streven van de Nederlandse regering met de Duitse regering blijft echter gericht op een zo spoe dig mogelijke ondertekeMng te bewerkstel ligen. De regering is daarom ook dilligent om te voorkomen, dat Nederlandse crediteu ren, wier vorderingen onder de Duitse schul- denregeling zouden kunnen vallen, door de vertraging benadeeld worden op grond van het vervallen van een aantal in de overeen komst opgenomen termijnen. Aangezien het voor ons land gaat om een bedrag van 150 a 200 millioen is het te begrijpen, dat de Nederlandse regering niet zonder meer het hoofd in de schoot legt. Ook al bestaan er in ons land ongeduldigen, die menen, dat hun belangen door het uitstellen van de ondertekening in gevaar komen, toch is het uit algemeen landsbelang goed, dat getracht wordt een overeenstemming met de Duitsers te bereiken. de wereld, met inbegrip van Sowjet- premier Malenkow, gehouden zal worden om de spanning in de we reld te verminderen. „Maar", zo vervolgde hij, „het zou buitengewoon jammer zijn indien niet de juiste gelegenheid gekozen werd en aldus deze mogelijkheid tot een ontijdig einde zou komen", Ohurchill zei ervan overtuigd te zijn, dat de Amerikaanse autoriteiten de grootst mogelijke voorzorgen hadden genomen om het gevaar, dat de proe ven op grote schaal verwondingen of dood in de Pacific zouden veroorza ken, te voorkomen. Churchill erkende, dat Groot-Brit tannië niet geraadpleegd was over bijzonderheden van de Amerikaanse H-bom-proeven in de Pacific. „Onze. kennis van deze Amerikaanse proeven is noodzakelijkerwijze be perkt", verklaarde hij. Hij wees de Labour-suggesties van de hand, dat Groot-Brittannië nu zou aandringen op verdere bijzonderheden, maar voegde hieraan toe: „Ik ben er zeker van, dat overleg zowel in het belang van Groot-Brittannië als van de V.S. is." In de afgelopen nacht arriveerde aan de Lloydkade de „Willem Ruys", na een voorspoedige thuisreis uit Indonesië. Het schip vertrok geheel volgeboekt uit Djakarta De volgende afvaart van de „Willem Ruys" geschiedt, in tegenstelling tot de normale gang van zaken, eerst over veertien dagen, op Woendag 14 April, omdat het schip bij de R. D. M in het dok opgenomen wordt voor de jaarlijkse beurt. Aan boord van het schip bevond zich een kist met handwerken, vervaardigd dooi echtgenoten van Lloyd-personeel, die in Indonesië wonen. Deze handwer ken zijn bestemd voor de getroffenen in Ouwerkerk, voor wie alle Lloyd-vrou- wen thans aan het werk zijn. Verder bracht het schip voor het eerst sinds enige tijd weer een grote hoeveelheid tropische vissen mee. voor een Rotter damse handelaar. Generaal Djavadi. president van het militaire hof. dat het beroep van de Perzische oud-premier Mossadeq zal be handelen. heeft medegedeeld, <Jat de audities drie of vier April een aanvang zullen nemen. De. Westdultse autoriteiten hebben giste ren een bedrag van 275.000 DaM. toegewezen voor invoer van lampen uit Nederland en een bedrag van 100 000 D,M..voor invoer van voederplanten eveneens uit Nederland. Dc Oostduitse regering beeft; zoalsAyiJ gisteren reeds -in een - deel' onzer editie* konden melden bij monde van -vlce-pre'. V mier Walter Ulbricht - gisteren/bekend-#' gemaakt, dat de Westelijke militaire, misi';. sies niet langer mogen werken in Oost- 'Düitsiand:# ////■'//--. Ulbripht deelde, dit/méde. in het/ver.# loop van een vijf uren in beslag/'ne'-#' mende rede, welke hij/uitsprak"!'tijdens de- opening van een congres" Oostduitse communistische,/party,|/fdatfis||® een weekzal duren. i De aangekondigde maatregel geldt voóx tien landen, die een ':'miUtafoé'!i§iS missie in Berlijn hebben,'- maar kehnéi#j'j#};«}^ lijk- niet voor de militaire mLssies */vah«#§v|® dé drié grote"' Westelijke mogendheden; die geaccrediteerd, zijn bij hetSowjeiy"/>S§l! Russische hoofdkwartier in Potsdam^:/:'/ fifill Totdie:tien landen behoort oc i Nederland. De. andere negenrzijn';£(3<™ Australië, België: Canadai/^ènmarkén^|s Griekenland# India; Luxembing,:#Nóag;>s: wegen f ;chz -'autoHtriten/p^j|SÏ0östyDuitsland:Si:é^3 diplomatieke blokkade.: tegeri;-dé:?Wfos^3 lijke vertegenwoordigersin/'Berlünzb'ërj- ginneri; De inededeling ivati de/sécrétaj'' der Dostduitse -sorialiriisehëseenheid partij, 'datbuitëniahdsë'/miliÉéirèjjimissfè^p hun werk' in de/Duitse demoeratücKec' republiek niet meer /zullen, kunnén/ui^ oefenen, wordt ?n dïplomatieke7ikririgö^ in Bonn! opgevatals hét begin v®n/éên§ groot diplomatiek öflensieftër /vèr#/ krijging van normale „diplomatieke-, '7 betrekkingen. - - z v J»é fï sis: jkfe® De Zwitserse gezant in Nederland, de heer D. Secréten, heeft Dinsdag vop originele wijze de Zwitserse inzending op de 62e Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht geopend. De heer Sccrétan luidde bij deze gelegenheidf: een enorme Zwitserse koeienbel. Links naast hem mr. W. H. Fockema Andrcae, f: voorzitter vatt de Jaarbeurs. - President Eisenhower heeft !n een ceonom'schc Boodschap aan riet C011- gt k: -"angi-drongen op opheffing van de dollar-iëkorten van vale vr(je lan den door vergroting van het handels- en investeringsvolume. Hü dringt aan op verlenging van de looptijd van de wet «p de wederzijdse handelsbetrek kingen met drie jaar cn een zodanige amendering, van de -wet. dat dc moge lijkheid wordt geopend van onderhan delen over verdere vermindering van tarieven. Eisenhower heeft de voornaamste conclusies van hel rapport der com- missie-Randall tot de zijne gemaakt. De president doet de volgende aan bevelingen: 1) Verlenging voor de tijd van drie jaren van de wet- op de handelsover eenkomsten op basis van wederkerig heid, met wijzigingen, die een geleide lijke en selectieve vermindering mo gelijk maken van de Amerikaanse douanetarieven. 2) Vereenvoudiging van de Ameri kaanse douaneprocedures. 3) Herziening van de algemene over eenkomst voor 'tarieven en handel (GATT), welke ten doelheeft 7van dé GATT een instelling te maken voor de ontwikkeling van de wereldhandel, welke belast is met het doen van-aan-:# bevelingen aan de aangesloten landen.- 4) Vergroting van de particuliere z Amerikaanse investeringen in het bui-7 tenland door belastingfaciliteiten. /- z." 5) Wijziging van de wet „Koop zin# Amerika*', beogende aan buitenlandse:' leveranciers van de Amerikaanse rege-7 ring dezelfde behandeling te geven als die; welke aan Amerikaanse leveran- ciers Van buitenlandse regeringen wordt® verleend. -i/z/;//!:?;" 6) Aanvaarding van het principe, dat/ aan de economische Amerikaanse hulp-is verlening in de vorm van giften zo 4 spoedig mogelijk een einde dienf/té® komen, waarbij echter rekening gebouw- den zal moeten worden met het natiq--/ nale- belang van de Verenigde Staten#,i; -A'iAL, Van-Singapore naar Napels- reisde® met de „Willem Ruys" sir .Iolm'v-NI-'/ «ou. gouverneur van Singapore: Htj hadii; het vlaggeschip van de Lloyd ultgeko- zen voor zijn thuisreis/terwijl verschil-/! „yn6c]se scheep vaartmaateéhapiS#™ pijen diensten tussen Singapore ën/het'SsMs moederland onderhouden!:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1