Rusland wil toetreden tot de Navo Ver. Staten hebben reeds Rijksweg no. 2 in afwachting JLüiüer" daglicht Bekende cacaohandel vraagt surseance van aan Voorzitter atoomcommissie zet kracht H-bom uiteen sa Juin door Franse regering van zijn functies ontheven RUSSISCHE NOTA AAN GROTE DRIE m §P» Proefneming bleef onder controle Gereciteerd NEDERLANDS SCHIP VERGAAN? Federalisten aan de macht in Oost- Pakistan Överheidsgarantie voor de visserij Kol. De Castries voorgedragen als generaal Originele groet van „KeukeriHóf' ÖONDERDAG 1 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 27361 Weerbericht m m ;vf Ui öf Nieuwe grensincidenten Niagara Mohawk komt aan de beurs Einde van de New Ybrksë^M k# havens-taking Ja™» M mm t>-. Voorsprong 'Sm ;sj| t I ïf| 311 iÉr De verdwenen Joodse kinderen Wrakstukken bij Noorse kust Vertegenwoordigers Middenstand door de Koningin ontvangen Borgstelling voor lening van 17,5 millioen Negen extra Boottreinen- voo^: - ,^Queen Mary" mm mm Bronzen kop van «Erasmus naar Djakarta v4il Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 42451# Klachtendienst abonnementen 18,3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 V&tavenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Geldig van. Donderdagavond tot Vrijdagavond. AANVANKELIJK OPKLARINGEN. Aanvankelijk flinke opklaringen, maar morgen weer toenemende bewolking met later plaatselijk enige regen. Matige, nu en dan krachtige Westelijke tot Zuidwestelijke wind. Koudere nacht. Morgen dezelfde temperaturen als vandaag of Iets hoger. ptrectie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN HET vlugschrift je van de Prot. Cfar. 'Werkgemeenschap in de P.v.d.A. «kent de antithese op bet gebied van He godsdienst. „Op het gebied van de Godsdienst k er dus een wezenlijk en wel te on derscheiden verschil tussen de gelo vigen en de niet-gelovigen. Onderling verschillen deze groeperingen echter ook weer. Zo spreekt men van ortho doxe en vrijzinnige Christenen ener- ijjds, Humanisten en Atheïsten ander- itjds". wy vragen goed de aandacht voor deze zinnen. Zij houden in dat de Prot. Chr. Werkgemeenschap die antithese erkent op het gebied van de Godsdienst". Maar zij houden tevens in dat die Prot. Chr. Werkgemeenschap die antithese beperkt tot dat „gebied", wy zulleD dat straks nog duidelijker zien. In de tweede plaats blijkt uit deee jlnhen dat de Prot. Chr. Werkgemeen- 'ihap de antithese op het gebied van de godsdienst zo opvat, dat aan de éne zijde orthodoxie en vrijzinnigheid Maan, aan de andere kant, humanisme én atheïsme. Dat betekent derhalve dat voor de ^rot. Chr. Werkgemeenschap tegen over humanisme en atheïsme, ortho doxie en vrijzinnigheid als èen betrek kelijk geheel zijn te zien. Onder Christéndom verstaat de Prot. Chr. Werkgemeenschap derhalve ge lijkelijk het belijden en het niet be lijden van de grote Christelijke heila- féiten: de maagdelijke geboorte van Christus, de Opstanding van Christus m de Hemelvaart. Het te goed dat te weten. Want wij moeten geen misverstanden hebben als «ij het over Christelijk en Christen- dom hebben. .ET -irtugsctwift vermeldt voorts dat H het dr. A. Kuyper is geweest, die de scheidslijn op bet gebied van de godsdienst doorgetrokken heeft over alle terrein dee levens. -« „De gelovige politicusstaat tegen over de ongelovige politicus, moet 'ook tegenover deae blijven staan.... Jfsnt te heel bet leven moeten de s«- iiwige* staan tegenover de ongelovigen. Hst te, aldus Kuyper, de Chririenan Vfibodsn ,j>ver te lopen" naar de pa- "gmlsien (fceidënën) - om mei hen samen -te, wecken. Kuyper trachtte dit aan te ipnaa met diverse gedeelten uit. de Bijbel. *De Christen moet zich dus vande wsreldi (die toch ook door God gescha pen is!) afgezonderd, geïsoleerd hou den, hi die afrondering, te dat teol*- ment, ligt, volgens Kuyper, onse toeehT [-fa dit. stukje, waarin "de horen wan de doorbraak de gedeohtenwereid van Kuyper menen te kunnen samenvat ten, is juist en onjuist dooreen ge mengd, terwijl een belangrijk stuk te weggelaten. .èiJuist te dat Kuyper de aotetiieoe doortrok tot alle leveneterrein. Onjuist te dat Kuyper leerde dat de gelovigen overal an in alle ocnataaidigbcden te genover de ongelovigen moeten staan, uyper leerde dat de antithees soa ta- retelling was tussen het beginsel van Set Goede en het begineal van hei .Bote on dat die strijd rich op alle ter rein des levens uit en ook te de ge dragingen der mensen rich openbaart. i|Maar tegelijkertijd leerde hij dat de doorwerking van d-ie antithese in baar ♦oasequenties geremd en gestuit wordt door de gemene gratie. De aarde is geen hei geworden. Dé gevallen mens geen duivel. Daardoor te .er samenwerking tussen gelovigen en ongelovigen mo gelijk. Het vlugschrift van de Prot. Chr., Werkgemeenschap verwaarloost dit als) £ét zegt dat „de AR. geen deel wenst- uit te maken van de menselijke maat-, •chappij". Deze onzin is door geen AR. nog ooit verkocht. En daarom te het óók onjuist sis het vlugschrift aegt dat bat inoonaequent is -als de AR. toetre den tot een Kabinet dat als zodanig God* souvoreiniteit niet erkent. -'Dat vlugschrift kan dit alleen bewe- »n als het geheel willekeurig één ge- (teohte vanKuyper uit het verband nikt. De drie dikke delen over „De Ge mene Gratie" worden gemakshalve verdonkeremaand. 'Schandelijk te ook de suggestie dat Christenen niet met „Pagaai teten" aou- w» mogen samenwerken. Hier komt ••a bijna vijftig jaar oude woordver draaiing weer om de hoek gluren. Kuy per heeft ndoit over Paganisten ge- sproken 'in dit verband; hij had het óver „paganistisohe" factoren, die In °n* volksleven werken. En dat is heel iels ander*. ^Intussen te het wel juist dat Kuyper de Christelijke partijformatie met bracht bepleitte. Maar hij 'deed het alweer niet op «rond yan het argument en ook niet -^dientengevolge met de conseqaen- die do heren van de doorbraak ec ten verbinden. .■'De leuae „In ons isolement ligt onae «acht" was niet van Kuyper, maar ten Groen. Kuyper heeft haar over genomen. Maar ook «net Groens uit legging. Want isolement betekent niet «afzondering", zoals het doorbraak- vlugschrift zegt. Groen heeft er uit drukkelijk bij gezegd dat isolement be tekent „zelfstandigheid" en „begin- -jjlvastheid". «Wie'isolement vertaalt -met „afzon- Sjring" spreekt' een onwaarheid uit. ant het staat van het begin af anders Hoofdredacteurs Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOTl Op zijn kantoor op het Rockefeller Plaza te New York heeft de Neder landse Consul Generaal in New York, Baron J. A. de Vos ran Steenwjk (links) een fraaie bokaal in ontvangst genomen, welke bestemd is voor de Lijnbaan Verenigingte Rotterdam. De goudkleurige bokaal, staande op een walnoten voetstuk, werd door de ,£th Avenue Verenigingaan Rotter dam aangeboden door de president ran de vereniging, 'W.EB. Griswold rechts) en de uitvoerend vice-presi dent generaal-majoor T. A. Terry. Op de voetplaat slaat: „To Europe's Sth Avenue, Lijnbaan Rotterdam, from the Fifth Avenue Association Neui Yorle", Rusland heeft gisteren in drie afzonderlijke maar gelijkluidende nota's aan de ambassadeurs van de Westelijke Grote Drie in Moskou voorgesteld dat Rusland toe zal treden tot de NAVO. De nota's zijn gisteren door Molotow aan de Franse, Britse en Amerikaanse ambas sadeur in Moskou overhandigd. Volgens zegslieden van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zetten de Russen in hun nota in ampele bewoordingen uit een dat de Sowjet-Unie by nader inzien geen directe bezwaren heeft tegen toetreding van Amerika tot een Europees beveiligingssysteem. Volgens ambtenaren van heit Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken kan de nota in de volgende punten worden samengevat: 1.' Een in felle bewoordingen vervatte veroordeling van de Europese Defensie Gemeenschap (EDG). 2. Een voorstel voor een Europees veiligheids verdrag met deel neming van de Ver. Staten. 3. De verklaring, dat Rusland deelneming in de NAVO zal overwegen indien de Ver. Staten tot dit verdrag toetreden. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Woensdagavond reeds een verklaring voorgelezen, die naar hij zei een officiële Amerikaanse ver werping inhield van het Sowjetrussl- ache voorstel om het toetreden tot de Noordatlantische verdragsorganisatie te bespreken. (Van een onzer verslag ©gever») De- Rotterdamsecacaohandel Van Duyn.en' Co - beeft-bU -de. -.Rotterdamse rechtbank surséance, van betaling aangevraagd. De aangekondigde vergade ring van "crediteuren, welke - tegen morgén was1bijeengeroepen, gaat niet door. Naar wij vernemen was de directie van'de firma reeds tot de con- cluslc gekomen, dat onderhandse besprekingen over de toestand van het -bedrijf metdebetrokken afnemers geen enkel .resultaat" zou" opleveren. Vanmorgen werd dan 'ook-beslotende zaak' in handen van de recht bank te geven. De aanvrage, van de firma Van Duyn en Co om surséance van betaling volgt op een week van grote onrust in de cacaowereld. De sterk gestegen prijzen voor cacao hebben er toe medegewerkt ook ten aanzien van de grondstoffen de prijzen te verstoren. Er zijn verschillen de Nederlandse firma's, die nog tegen de oude lagere prijzen belangrijke con tracten hebben lopen bij handelaars en exporteurs, zowel in Nederland als in Zwitserland en Frankrijk. De firma Van Duyn en Co behoorde hier toe. Onlangs was nog een groot contract afgesloten met een Franse on derneming. Deze onderneming heeft niet aan zijn verplichtingen voldaan, waardoor de firma Van Duyn en Co thans in moeilijkheden is komen te-ver keren. De firma kan haar afnemers thans niet tevreden stellen, tenzij, zij .tegen fancy-prijzen elders.gaat inkopen. Dit is echter voor de firma Van Duyn onmo gelijk. Naar wy verder vernemen heeft de Amsterdamse cacaohandel gepoogd de déconfiture van de Rotterdamse firma te voorkomen. Men achtte dit van be lang voor de goede naam van óns land op de internationalecacaomarkt. De heer Van Duyn. bleek echter, voor! een.dergelijke oplossing niets.te voelen.' Het aandelenkapitaal van de firma is voor de helft in handen van de directeur en voor de andere-helft in handen van de firma Goossens en Van Rossum. De Amsterdamse cacaohandel - heeft ook voorgesteld om het Franse contract van de,firma Van Duyn over te nemen, doch de heer Van Duyn deelde óns me de, dat hij op deze voorstellen niet kon ingaan. Dit contract zal de firma Van Duyn en Co vermoedelijk op'een verlies van 1 millioen komen te staan. Een ander Amsterdams voorstel om de ïn moeilijkheden verkerende firma een lening van 1 millioen tegen 5 pet. te verstrekken werd eveneens afgewezen. gedrukt en het is sindsdien duizend maal anders herhaald. De heer Oud heeft in zijn jongste rede dan ook de juiste opvatting weer gegeven. Als de doorbraak-mensen het nu toch nog anders zeggen, dan hebben wij daar geen woorden voor. Het is duidelijk dat een- Christelijke party, die oog heeft voor wat Kiiyper „gemene gratie" noemde en die isole ment opvat niet als afzondering maar als - beginselvaste zelfstandigheid, heel iets anders is dan wat de doorbraak' heren er van maken. Want de Christen houdt zich niet afgezonderd van de wereld, volgens Kuyper. Daarom gaat het verwijt van incon sequentie ook niet op als gezegd wordt dat er toch ook anti-revolutionnairen en christeiyk-historischen zaten en zit ten in „Rijkseenheid" en Rijksbehoud". Men kan zeer wel een organisatie voor een bepaald doel hebben, waar Christenen "en niet-Christenen in sa menwerken. Immers het probleem van de samen werking is niet een vraag van Christe nen en niet-Christenen in de aller eerste plaats maar een vraag van grondslag, methode en doel der samen werking. En die vraag komt in het vlugschrift van de doorbraak niet goed tot haar recht. En om die vraag niet goed tot haar recht te doen komen, wordt eerst een caricatuur getekend van oorsprong en doel der Chr. partyformatie. Dit alles onder het motto ^reiver daglicht op de doorbraak". De'heer Van Duyn wilde op de reden van zyh afwijzende houding niet; in gaan. Hy en z(jn mede-firmanten zagen vanmorgen - in, dat, geen enkele andere weg smeer open .stond, dan het, aanvra gen van surcéance. van -betaling. De rechtbank zal over enige dagen beslissen, wanneer de aanvrage- in behandeling komt. „Gezien de voortdurende ijzeren greep van de Sowjet-Unie op haaf in gevangenschap .gehouden volkeren, boezemt het huidige voorstel van de Sowjet-Unie geen vertrouwen in. Het is een manoeuvre om toelating- bin nen de muren van het Westen te ver krijgen ten einde de veiligheid hier van te ondermijnen", aldus de Ame rikaanse verklaring. In dit antwoord, aan de opstelling waarvan minister Dulles heeft "i mee gewerkt, wordt voorts gezegd, dat het Russische voorstel een poging van mi nister Molotow is om zijn „diploma tieke mislukking" op de - conferentie van Berlijn weer goed te maken. - In diplomatieke kringen te Londen -heeft de nota een-levendig gevoel; van verrassing te -weeg- gebracht; In wel ingelichte kringèn is- het denkbëéia niet nieuw. Volgens deze kringen, die ih nauw contact met het Britse minis terie van Buitenlandse Zaken staan, zou Stalin zich reeds enkele Jaren ge leden in deze zin tegenover een Brits diplomaat uitgelaten hebben. Dit was toen niest op;het diplomatieke plan ge komen,- doch het feit, zo zegt men, dat de opvolgers van Stalin het mogelijk en gewenst hebben geacht, óm een dergelijk plan te vernieuwen, toont, dat de Sowjet-politielc een zekere vrij heid geniet en opgehouden heeft een privilege te zijn van een der leiders van het Kremlin. Hoe fijn is het lijnenspel van pas-ontloken tulpen^ kwistig gedrapeerd en toch met een onverstoorbare orde bijeengehouden. Nog altijd oefent eert [dergelijk, tafereel een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op de camera***, a Vice-admiraal Lewis Strauss, voorzit ter van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie, verklaarde gisteren op de persconferentie van president Eisenho wer dal de Verenigde Staten een water stofbom; kunnen maken die genoeg kracht heeft om de gehele binnenstad (..Metropolitan Area") van New York City te vernietigen. Dit deel van New York City is onge veer 60 kilometer lang. van Noord naar Zuid. en 28 kilometer breed, van Oost naar West. mei een oppervlakte van' 360 vierkante mijl. Strauss zeide dat de proefneming op Maart op de proefterreinen -in' de Pa cific onder contröle was gebleven, om danks berichten dat' deze proefneming uitde hand" was gelopen. i De president luisterde met -gróte be langstelling, terwijl Strauss -. die juist teruggekeerd is van de proeven in de Pacific een verklaring'van vier pa gina's voorlas en daarna enige vragen Beantwoordde. De verklaring- van Strauss was. duidelijk bedoeld om de onrust in Groof-Brittarinië' en 'ëldersr'over dëifre- cente H-bomproeven te sussen: President Eisenhower, .verklaarde, ge vraagd naar de betekenis die de Ameri kaanse regering hecht aan recente Sow- j et-publicaties van enige bijzonderheden over Russisch onderzoek'naar atoom- en waterstofwapens, dat. .er enige kans be stond, dat de Sowjets" zich gereedmaak ten voor zakelijke besprekingen' over een plan voor internationaal vredesge- bruik van atoomenergie. Strauss verklaarde: „In Augustus 1849 bevonden wü, dat de Russen een atoom wapen tot ontploffing hadden laten brengen. Tot die datum was het mono polie, dat wij op het gebied van atoom wapens bezaten, de hoofdfactor geweest om een mogelijke aanvaller er van terug te houden :tot agressie over te gaan. - Onze meerderheid was nu betrekkelijk en zij zou in het vervolg kwantita tief zijn, d,w.z. de Verenigde Staten zouden er, zo lang dat mogelijk zou zijn, voor moeten zorgen over een groter aan tal atoomwapens te beschikken dan een eventuele vijand. Er bestond echter ook nog een andere mogelijkheid, namelijk het daarnaast: verwerven van een kwalitatieve meerderheid .door het vervaardigen van een nieuw wapen, waarvan de uitwer king zoveel maal erger zou zijn. dan die van de tot dal tijdstip gemaakte' atoom bommen, als deze gewone bomznen-ovex- troffen. ji..- Onze geleerden kenden een theore tische methode om dit te bereiken. Zij togen aan het werk en het was aan hun vindingrijkheid te danken dat thans grote resultaten werden bereikt. IV/f INISTER Vat) de Kieft heeft gis- -LTJ- terêh in de Tweede Kamer een hoofdartikel van Trouw niet maar ge citeerd, doch gereciteerd. Hij was het er niet mee eens maar vond het blijkbaar zo treffend al re- citerende, dat hy vergat het te bestrij den. Pc nieuwe brug over de Amslcl te Amsterdam, welke aansluiting geeft aan de rykstveg naar Utrecht, ligt stil en statig inafwachting van de grote gebeurtenis van vandaag: de opening door de minister van Verkeer en Wa ste at, mr. J. Algera. Zie ook pag. 3) Over hét onderzoek naar de verdwe nen pleegkinderen wordt van de zijde van het Openbaar Ministerie nog het volgende medegedeeld. De op 29 Maart te Haarlem gearresteerde mevrouw D, van M., een nicht van de zusters van M. te Hilversum, is inmiddels, dus bin nen twee etmalen, weer vrijgelaten om dat er in haar geval geen vrees bestaat voor vlucht of herhaling. Jordaanse nationale gardisten en leden van een Israëlische patrouille hebben na bij het dorp Hoesan, niet ver van Naha- leen, waar zich kortgeleden een grens incident afspeelde, schoten gewisseld. Onder de Jordan!ërs vielengeen slacht- offers. Het is niet bekend of er Israëlische militairen gedood of - gewond werden» Voor de Noorse westkust, ongeveer ter hoogte van gtavanger is gisteren het drijvende wrak ontdekt van een onbekend, 350 a 400 ton groot schip. Het wrak is ondekt door het Noorse schip ,Rro". De romp is grijs geschil derd en aangenomen wordt dat het schip van Nederlandse of Duitse na tionaliteit is. Een Noorse loodsboot heeft het wrak op sleeptouw genomen en vordert lang zaam in de richting van Stavanger, waar het wrak door een duiker onder zocht zal worden. Van de bemanning is geen spoor ge- Met ingang van 7 April a.s. zullen de Rot- terdamsche Bank en de Amsterdamsche Bank ter beurze doen verhandelen certificaten -aan toonder van gewone aandelen, vertegenwoor digende 10 gewone aandelen, 'zónder nomina le waarde, in de Niagara Mohawk Power Corp. vonden. Gedurende, de hele dag hebben vliegtuigen van het nabijgelegen vlieg veld Sola gezocht naar overlevende le den van de bemanning. De Noorse loodsen zijn vanmening dat het schip gisteren tijdens de hagelstorm, die toen de westkust van Noorwegen teisterde, is gekapseisd. De vodledige uitslagen vari. de eerste algemene verkiezingen, in "Oost-Pakistón bevestigen, d'e verpletterende, (overwin ning van het verenigde (oppositie-) front op de Mohammedaanse Liga, de regerings party van Pakistan. i", Van de 237 voor Islamieten, gereser veerde zetels inhet; parlement van Oost- Pakistan heeft het verenigde front er 217 veroverd tegen de Mohammedaanse Liga slgchts 9. - ril-",;;: De leider van het'verenigd "front de 82-jarige Fazloelhoek. heeft vam.de gou-- vemeur van Oost-Pakistan opdracht ge kregen tot het samenstellen van een nieuwe regering. De nieuwe regerings partij wenst van Pakistaneen fed'eratie te maken waarin de centrale regering zich uitsluitend zal bezighouden, met vraag stukken van defensie, de buitenlandse politiek en financiën. H.M. de Koningin' heeft gisterenten paleize Soestdijk vertegenwoordigers ontvangen van de Middenstandsraad, het Economisch Instituutvoor de Mid denstand, de Ned.. Middenstandsbank, de Kon. Ned. Middenstandsbond, .de Ned. Kath. Middenstandsbond en de- Chr. Middenstandsbond, Jen einde zien naar aanleiding van;-, dé Middenstands- nota 1954 te doen voorlichten over ver schillende problemen, daarmede ver band houdende. Met het oog op de onvoldoende cre-; .-/»:» dietvoorziening in de visserij, waarr door de zo nodige reconstructie van onze vissersvlootwordt tegengehou den, zal de regering in de credietbe- hoeften van dc vloot tegemoet komen met een. garantie van Vy* millioen.' gulden. De voorgenomen credietverlé-, ning beoogt het bedrijf op eën ge- zonde basis te brengen. J Daarbijis bedacht, dat de aanvóe-;.; ren in het algemeen niet te veel- bo-.;' ven het huidige niveau komen"- te liggen. De verruiming van de crediet- '- voorziening zal anderzijds geen bé^ lemméring,j mogeii vormen voor dé'.; activiteit' van die crediet-mstaritiës;«| die, zich reeds" bemoeien met.hetj;; visserybedryf. Het bovenstaande deelt de regering in een nota aan de ,Staten-Generaal-"v mede. De nota; is ondertekend door.de.'- ministers Mansholt en Van de Kieft. Het plan voor sanering van dezeer',' visserij zal; maximaal; kunnen leiden tot een investering van 43,9 millioen, te weten' 12,5 millioen voor ;10;*i trawlers,' f - .20 millioen voor 40log-:; gers, 4 millioen voor 20 kotters,-.; 5,4 millioen voor 40 kleinekotters'; en 2 millioen v.oor 100 tweedehands, vaartuigen- Deze' 43,9 milUoen.-'.;zal? voor 9,6 millioen uit eigen";middelen", voor i 11' -millioen1 uit- hypothecaire credieteh van particuliere banken^ën»^^|& voor,,23,S .milhoen;;aan';leningtój.vari|:§;^& de<rHerstelbahkbestaan. -Van'" deze laatsten zijn 5,8 millioen voor eigen|;,vSS risico van de'Herstelbanlti terwijl voor"', 'f 17,5 millioen de overheid garant; zal J--,.-" zijn. v De regering .acht ook voor.' de;,vis©: conservènindustrie eën crediëteërfui-^^^ ming 'gewenst. 'Gedacht wordt aan-hétg; verstrekken vanHerstelbankcredieterj, ,- welke tót- een bedrag van. ten:hoógstët; yj' 2,5 milliperi. door; deovërheidvln^5.ën^^ .^orójmSigegaripdfterd. SCÏiï-ÊËÊ - De ruim 23000 passagiers; van .;de;i.« v Queen Mary";': zyn.!gisteren;:më"t|hëgéh<%ï%J extra" boottreinen van Halifax naar|Newj^^| York een afstand-van 1900^kilometer 1» gébracht Ten gevolge van de havenstaking ;óp.v-;«5® de Amerikaanse: oostkust was-de ,:,Qaeën.ls<,;'^|^ Mary" de haven van Halifax ■.binnehgé^ïjsfp lopen. v -■ .Jtyfctig De „operatie overland" kostde CÜ-' - hard Line ongeveer 127.500 dollar.". - 0t De Queen Mary" zal Vfy dagJ-'.uit Halifax - de terugreis' aanvhairiem' 13 Gisteren 'is; in New York een actie tot" hervatting van het werk begonnen. De: mogelijkheid bestaat, dat de staking op', haar' einde loopt. Ih?; Washington -heeft presidentEisen hower 'verklaard. dat'de federale rege-; ring zo nodig in het "arbeidsconflicttus-J senbelde. zai komen. 1- wAjj, Maarnog voordat dé president" zijna®.^ verklaring afgelegd had, keerden -• de^i'S® sleepbootbemanningen en het pakhüts-'^ personeel - te f Brooklyn naar.' hun',, werkj tcrug.1^ff' j, ■'.-, Volgens de stedelijke' autoriteiteh ïJ»' werkten .vandaag4429 havenarbeiders: tegen gisteren 4142.' t^yj^SSe^sÊf M ■®Ss Kolonel de Castries, een vijftig jaar- oude beroepsofficier, die behoort tot een van de oudste families in Frankrijk, is de man van wie president Eisenhower, ver leden week zei, dat hy hem bevorderd zou hebben tot generaal voor zijn groot ste verdediging van Dien Bien Phoe. De Franse minister van Defensie, Bené Pieven, droeg hem gisteren op een kabi netszitting voor voor benoeming tot bri- gadier-generaaL Men neemt aan, dat het Zeker is, dat deze benoeming zal worden goedgekeurd. De Franse regering heeft van ochtend vroeg bekend gemaakt, dat maarschalk Alphonse Juin is ontheven van zijn functies van vice-voorzitter van de hoge raad van de strijdkrachten en perma nent adviseur der regering inzake de nationale verdediging. De ontheffing' is :een gevolg van „gebrek aan mili taire discipline". Dit had hy ge toond door zonder toestemming de zer dagen te Auxerre een rede te houden, waar in hy het plan voor een Euro pees leger aan viel, en vervolgens door zijn weigering Een meer dan levensgrote bronzen buste van Erasmus, bestemd voor hét gebouw van de vertegenwoordiging der Sticusa (Stichting voor. Culturele Samen werking) te Djakarta zal binnenkort vermoedelijk de 14de April met de Wil lem Ruys naar Indonesië worden ge stuurd. Dit beeld is vervaardigd naar een volledig, in steen gehakt standbeeld voor het Vossius Gymnasium te -Amster dam, of eigenlijk naar het, gipsmodel daarvan dat zicb bevindt in het atelier van de maker, Hildo Krop. De bronzen uitvoering, uiteraard meer dan de- ste nen in. overeenstemming met het gips model," zal in Djakartafungeren als voorbeeld van moderne Nederlandse beeldhouwkunst om gehoor te geven; aan een -verzoek van premier Laniel om zijn gedrag te verklaren. g Op de vraag, of het ontslag- van de maarschalk .uit zijnfuncties by de,: Franse' defensie ook van invloed, zal» zijn op diens positie van opperbevel- hebber van de NAVO-strydkrachten in de Midden-Europesé sector, ant-7 woordde 'een woordvoerder dér Fran-", se regering: „De vraag ryst of hij daar zal. blijven of niet". Gisteravond kreeg .ds maarschalk opdracht zich by de premier te ver antwoorden. ■- (Van onze correspondent) De opening van de nationale Bloemen- tentoonstelling „De Keuk.enhof' te Lissé.® zal naar wy vernemen,; van een bloemen- groet aan een twaalftal landsvrouwen van - landen op 't Noordelijk - halfrond verge-: zeld gaan. - „Op het ogenblik, dat de minister van® Buitenlandse Zaken, mr. J. W. Beyen 'if Vrijdagmiddag om vier uur deze Hollandse bloen.entum zal openstellen, zullen Ne- derlandse-meisjes in nationale kledij een deor^. de KLM naar twaalf koninJUijkè: verblijfplaatsen overgevlogen bouquet van bloeiende hol bloemen aanbieden. -s.,-; Het ogenblik, waarop Nederlandse bloè- men -paleizen'.en residenties zullerigworJSi den binnengebracht, zal tevens" het :mö%' ment zyn, waarop de minister een ball6n,V:-J waaraan de Xeukenhofvlag' bevestigd ïis^P zal latei: stijgen. De vlag is .vaa déiSi lustrumleuze. van .vVKeükenhóf 'i'rnüini'Siitm i*Wie zijn hart met bloemenisiert; verdient een-'lach ^van~ deVgoede;aarde^-i{;^%|^^^&28 Via. de bloementolk.zal de- Keukenhofri>.^ aarde l2 landsvrouwen tcels 3 f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1