Avondrood Jubileumviering A.R. Partij begonnen Driekwart eeuw strijd voor een christelijk-nationale staatkunde Dr J. SCHOUTEN: GRONDSLAGEN ZUN DEZELFDE GEBLEVEN Prof. mr. A. Anema - de nestor - over „Persoon en Partij" Debat in Franse assemblée over de zaak-Juin Totaal 20.000 medewerkers c Jubo met klokkeal en helicopters N.C.R.V.-landdag nog grootser; dan vijf jaar geleden ENGELAND WIJST AANBOD VAN MOSKOU AF Subsidie 8SBT Hl China gastheer of gast in Genève? VRIJDAG 2 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2737 Weerbericht Vergiftigingszaak opnieuw voor Dordtse rechtbank Van KJ effens maakt goede kans De sociale politiek Defensie-begroting goedgekeurd ^riZiè"v'éi?IëY''.paghw.y7ï iwm ::iüm (Van een onzer verslaggevers) ONZE partij is principieel en practisch noodzakelijk. Wij hebben de schat, in het verleden; gegeven, naar de toekomst te dragen en zo te gebruiken, dat deze groter wordt en zoveel mogelijk vruchten afwerpt voor een anti revolutionaire, christelijk'nationale staatkunde. Wij danken God voor de rijke krachten, die Hij in het verleden aan zovele tienduizenden mannen en vrouwen heeft-willen schent ken. Wij zien de schuld het historieboek onzer partij bevat ook zwarte bladzijden -waardoor, de gunst van God voor ons besef nog groter wordt. Wij staren op onze eigen schuld en vragen Hem: Gord Gij ons aan, opdat wij kunnen yoortarijeiden aan de vervulling va» de opdracht ons .door U gegeven'! /r-:,; Zonder pathos, maar toch, ondanks die soberheid van zijn betoogtrant'imponerend-en overtuigend, sprak dr. J. Schouten deze woorden hedenmiddag in de grote zaal van Lommerrijk te Rotterdam, waar de tweedaagse viering van het 75-jarig bestaan derA.R. Partij is begonnen. Die rede boeide en door haar logische conceptie en door de actuele vraag, die daarin werd beant woord. Een vraag, die door zeer velé politiek andersdenkenden wordt opgeworpen, namelijk: Is het waar, dat de anti revolutionaire of christelijk historische richting geen voor het hele staatsleven geldende boodschap heeft te brengen Verzoek om Veiligheidsraad bijeen te roepen Dé vergadering, die een officieel karakter droeg, had vertegen-! woordigers j.uit. héel de partij in haar midden alle bésturen van Kamer-; en Staténceritrales hadden afgevaardigden gezonden als- medg. tal Van andere genodigden.'-Behalve dr. Schouten sprak ook de, nestor van'[dêmajrtjii;. prof,mr.fAnema. Iidvan.de 'Eerste Kam eg,. Met een" drukbezochte receptie werd dit officiële gedeelte van de jtih leut i r j ng eslotèn - Sil «pj fÉ Vrijaf voor, winkelpersoneel op Koninginnedag verzócht (Van een onzer verslaggevers) Wet met ot naar uit dat d-e JUBO II van de N.C:R.V:^rdié- Tweede Pinksterdag in het Park Sonsbeek te Arnhem wordfe»,, gehouden, de JUBO van1949 zal overtreffen!*' Zij zal; dat zekée doen 'd wkt'.dé .massalitéitbètrëft. „r Gaat U maar na: 20.000 medewerkers, -die sam»i; en 40 muziekkorpsen vormen; - twee of meer helicoptèrësj.^^ëen^w reusachtig ,-,órgel'V 'datvia- telefooriïeidmgCT Vató/de/fi^sterdSnisIS Oude ;Kerk:; uit zal'worden bespeeld een aantal auto's waarméèlf^ een autopolöwedstrud wordtv 'gespééld:,.--;eén- /|peciaél^öpgestel4^?p carillón- met. 49^ klokken yeertig^-kilometer.: aan;,bankén: ih/hetf^^ L-al;ixdal;èh langé njëri:lribunés;óp* dè' gröt^Sbnsbëékwêldé./C/jifS'StP Groot-Brittanhië heeft gisteren, evenals de Verenigde Staten, het verrassende aanbod van'Moskou oni tot de NAVO toe te treden van de hand gewezen.De minister van Buitenlandse Zaken, Eden, zei gisteren in het Lagerhuis,dat';Groot-Brittannië bereid is elk prac tisch plan. voor Europese., veiligheid -in .oyerw.eging. .tenemen, maar dat het.er niet mee kan instemmen de NAVO „in de huidige om standigheden te vervangen, ter- wille van nieuwe regelingen". 7 mm tien aUK:.<-;Auteritriten:-;l^iüllril7£iöófvjdl<^k gens het ivóord voeren en .verder: staatss de -ochtend in., het tekèn ,van'":zang:.r'éii"»! riiuriek. - Eenvoudige Cimisteiyké '^Ueijgs deren .zijn voordeze .-gelegenhéid:.'7? nieuw gearrangeerd door J '/Simon." Pluyster. Geleid i door Rocus','van [/Ype-;!;^, ren-en öhdersteühd - door'de*.--' kóreni.en;;'{,5s korpsen zullen, de JUBO~gangers<*inét' nigmaal hun- stemmen verheÜen;:':'Oök. het „orgel"' zal daarbij "begeleidenL^Pit is - een reusachtig orgelfront mét>' talr.. rijke'- bijpen. waafachter een" installarieSp komt die het mógelijk maakt:.''.órgel-[£; muziek (versterkt) uit 'de Oüde i .Kerk,/.1;^ te Jaten horen; de organist kanr viav- telefoonlijnen- hóren"- wat;óp •- heli vtér-:5SÊa rein gebeurt.:: WS SteeJisp(èlf. Met spaargeld kachel -::l aangemaakt Rotterdam: Witte d« WI«wtr**t SC Telef. 115700 (4 1) Postbus Ilia Postgiro No. 424519 Elachtendientt abonnementen 18.30—19.80 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 VGravenhage: Huygensplein 1 Poetgiro 424067 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115406 B.g^. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b,. Telefoon 67888 Abonnementipnjs 52 cent per week. j 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNENG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig, van Vrijdagavondtot Zaterdagavond. ZACHTE LUCHT IN AANTOCHT. Vee! bewolking met hier en daar wat motregen én plaatselijk. In hoofdzaak In het Westen van het land mist. Overwegend matige Zuid-Westelijke wind. Zaèh- tér, vooral In de nacht en ochtend. <5. <J. Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT. I ANNEER «en „zuiver daglicht op VV de doorbraak" wordt gegeven, zou jneiï verwachten, dot de brochure van de Prot. dir. Werkgemeenschap In de p.v.dA. ons nu eens duidelijk sou hachten te maken dat socialisme en Christendom niet slechts verenigbaar jjjn, maar dat socialisme een politiek en maatschappelijk stelsel is dat men juist als Christen moet voorstaan.. Een andere' brochurtf* door de Prot. Chr. Werkgemeenschap verspreid en die tot titel draagt: „Christen, ook in de po litiek" begint met de sin „Ons Chris ten zijn heeft olies te maken met ons politiek gedrag". Daar zijn we het mee èens. Maar zowel deze brochure als ook de brochure die wij bespreken, komt niet toe aan het behandelen van het l door ons bedoelde punt. j Men tracht alleen de Christelijke partijen in discrediet te brengen. Men j k negatief, maar de vraag waarom men positief als Christen socialist moet rijn, krijgt geen beantwoording. Men. raakt dan ook verward in in- i nerüjke tegenstrijdigheid. „Als .men ziet", zo schrijft het vlugaohrift, „dat de-Christenen onderling op godsdien- Kig gebied het aL. niet «ena kunnen worden.... ia het een kleine moeite aan te tonen dat het «en volkomen onjuiste en van werkelijkheidszin ont blote redenering ia te poneren: „Het feit dat men Christen is, houdt in, dat men ook eenzelfde maatschappijbe schouwing hééft". Immers het ie zeer wel mogelijk, dat twéé Christenen, die beiden;lid xjjn van hetzelfde kerkge nootschap, ten aanzien van b.v. de vrije «conomie; tegenovergestelde me ningen hebben. Elk ainnig mana aai zich toch op bat terrein der; politiek': zijnde, gaan af- afvragen: „Wat verkies ik, vrije of ge leide eoonomle; verlaging, reep. ophef fingdar - KéicK>Igeld«m.^^ Instandhou ding, evenredige of onevenredige be lastingdruk ena. ene." Wanneer men aldus voor al deze politieke vraagstukken een antwoord heeftgevooden, dan gaat men zich aan sluiten bij e«n groepêdbg die dezelfde mening ten ópzkbte hiervan, heeft. AJa men.'Zkh eerst echter de g'ohoeV wist tsr aak* cdenendtvrawg gaat «tellen: er kent-de groepering partij )'di« 'mijn politieke overtuiging 'hét dichtte be nadert de aouveréiniteit van.God wel?, 'jwglnt^mM^vah^étea^^ael^veHceer^.' standpunt. uit_de'xaak4e,hezien.'L^- - ToPgnvw hef vlugëjshriit, - 'BSom aliaréér«fïvoor* dat<5c patste zin die wij hier citeerden de zin -uK .dé andere :brochure-vim -<de Prot Chr.' Werkgemeenschap' In de P.vAA. „Ons: Christen zfjn heeft sites te- matem mét- ons -politiek - gedrag" toóh wel in een vreemd daglicht- plaatst. Daar hebben de producenten van het „zuivere daglicht" toch niet genoeg aandacht asm -besteedt, 7., .Maar óns hoofdbezwaar tegen bet oltaat k dit. dat niet 'waar- ia en - ook [nooit -ais argument; vojrChr. partij- formatie gezegd ia: „Het feit dat men Ohristen is, houdt in dat men ook een- zelfdémaatsciappijbeéchouwing.heeft". D'e vöoratahdere van de Christeiijka party; we ten heel. wel dat dit niet zo ia. 'Zy gaan er achter van; ui-tjdat de ge- 'mcenschappeiijke erkenning van Gods touvereinitelt en van' biet gezag van Zijn Woord er ben'toe behoort te lei den gezamenlijk in gehoorzaamheid aan Goda Woord te zoeken naar Gods wilvoor hetpolitiek*' eo maatschap pelijks leven. Dat ia de grondslag van de Chr. par- tijformaUe, zoals wij- die in Nederland kennen. En om die grondslag loopt het hele betoog van de Prot. Cbr.-Wèrkge- meenschap heen. •7 Het vlugschrift spreekt over vrije 'economie, schoolgelden en belastingen. Het maakt de politieke problematiek los van het'Christelijk geloof. Het vlugaohrift zegt: De taak. van een partij ls slechts een politieke. „Haar werkprogramma te uitsluitend de for- mule, waarmede zjj «en.bepaalde maatsahappijvorm tractit te bereiken, resp. té handhaven." Hét' ls-duidelijk' dat- de Prot. Chr. Werkgemeenschap, daarmee, de. politie ke vraagstukken k» hun totaliteit en in bun samenhang losmaakt van hun godsdienstige achtergrond. Zij kijkt «leohts naar'incidentele politieke doel einden en vraagt zich daarbij ten hoog st* af of die voor de leden individueel uit godsdienstig oogpunt, acceptabel z«n. Dit ia devaluatie zowel van bet gees telijk karakter -van de politiek als ook van de godsdienst. Zo zouden wij door kunnen gaan. Op een punt willen we nog wijzen. Het^vlugschrift aegt: We' krygen de indruk dat de antithese-regel niet geldt (bij AR. en CAI.) 'als het'coh- aenratieve, reactionnaire of liberale or ganisaties betreft. Naar onze mening kan niemand, die politiek op de hoogte is en dat moe ten «ohryveri; -van dergeiyke vlug- /griften toch zyn, dit: met reden be weren. 1 Do AR. en* dé CM. stonden afwjj- send tegendeidee van prof.Oud be treffende de derde macht. - De .«.nttravolutionaairen staaö afwij- - *end. tegenover een complex, dat/niet formeel, maar zakelijk wel één partij yoant,:nl. die der „vrijzinnigheid'" Die' Puzty - heeft; twee vleugels,een -.meer ,®é*V het- behoud" ;gericht en een 'meer Vooruitstrevende. De eerste - vleugel 7 heët. V.Y.D., de laatste P.v.d.A. i-;' Prof. De Gaay Fortman schreef-naar Dr. J. Schouten naar de toekomst dragen Eis van 20 jaar gehandhaafd De Dordtse rechtbank heeft „zich vandaag opnieuw bezig gehouden met de zaak tegep. de 31-jarige op zichter A. L. L. - uit Gouda, die in September ,1953 terecht, heeft gestaan verdacht van moord óp s zijn echtge note Maarijke Neeltje Waardenburg. De officier; van -Justitie, mr. X E, Visser,- eiste lëgcri - Iff 20 jaai-gevah-; genisstraf,doch ,de rechtbank wees een tussenvonnis, waarbij zij bepaal de. dat een, nader onderzoek moést worden .ingesteld naar de omstandig heden j- onder welke L.-. bij de ;'Moor- drechtse drogist W. J.ivan Hees calcium-arsenaat waarmee hy zijn vrouw zou hebben vergiftigd had gekocht' Nadat .da in de vorige zitting reeds gehoorde' getuigen thans door nieuwe verklaringen verdachte's starre ver weer hadden-.aangetast, nam de offi cier van Justitie zijn requisitoir, waarin hij zijn vorige eis van twintig jaar handhaafde, omdat naar .zijn mening het bewijs nog was versterkt. Mr. Visser verklaarde er voorts vrede mee te. hebben, dat verdachte L. over eenkomstig net advies van prof. Baan De Dinsdag bekendgemaakte candi- daatstelling van oud-minister Van Kleffens, voor het voorzittersohap van de negende zitting van de Assemblée der Verenigde Naties, is met instem ming ontvangen. Algemeen is men van gevoelen, dat het juist en goed zou zijn, als n'u weer eens een Euro peaan het voorzitterschap bekleedt, zo meldt United Press. Sedert de eerste Assemblée, die werd gepresideerd door Spaak, is er geen vertegenwoordiger van een Euro pees* land meer voorzitter geweest. Momenteel is haar leden van de Verenigde Naties zeidén geen an dere candidaat bekend die als een groot tegenstander voor Van Kleffens zou kunnen optreden. Het is mogelijk dat er later nog een Zuidamerikaan naar voren wordt geschoven. Libanon heeft gisteren de Veilig heidsraad verzocht zo spoedig moge lijk bijeen te komen om de kwestie Israë) te. bespreken. Libanon is het enige Arabische land, dat zitting heeft in 'de Veiligheidsraad. In -het verléden.aldusdr'Schouten, heeft men dé' anti-révcdutionairen dik wijls verweten dat hun ipartij een scnoolpartU was. Ook thans horen"wij een - dergelijk geluid nog telkens. Men zegt nu: de schoolkwestie is opgelost en derhalve is uw' 'party overbodig, er- gen haar handhaving is - schadelijk, het betekent - vals conservatisme haar nog in het leven te [willen houden. Om toteen antwoord op deze vraag te komen deed dr Schouten een greep in' de historie. Voor Groen van Prin- sterer ''gold dat' de anti-revolutiónaire richting iets van waarde te zeggen had enigszins verminderd toerekenings- voor het gehele veld van het staats- vatbaar zal worden geachL lieven en de sUatsacüviteit [Bij zijn De Franse Nationale Vergadering (Tweede Kamer) heeft zich Donder dagavond,'bij-de behandeling in de tweede lezing der militaire begroting, ook bezig .gehouden met de zaak-Juin. Generaal Koenig (ex-gaullist) achtte dit voorval een „zeer ernstig en ongelukkig incident", dat volgens hem „diepgaande invloed zal hebben op het Franse politieke leven en de politléké banden' tussen Frankrijk en zijn bondgenoten". Premier Laniel beantwoorddedeze én andere sprekers.' Hij verklaarde dat- de regering geen andere keus had dan maarschalk Juin van zijnfuncties te ontheffen, nadat deze' Woensdagavond jl. op een diner zyn anti-E.D.G. uitlatingen van Zaterdag jl. had her haald. „Er- is hier geen sprake van een vóór of tegen de E.D.G. zijn. Het ging er om of een diénaar van de staat deze staat-moet gehoorzamen. „Er is in Juni 1939 een order! uit gevaardigd, volgens welke officieren van het'Frahsè leger geen'politiek ge tinte redevoeringen mógen houden, zonder hiervoor tevoren toestemming aan de regering te hebben gevraagd. Indien de .maarschalk; vergunning zou hebben gevraagd „zijn geweten te ontlasten", zou hem deze verleend zijn. 'De mógelijkheid bestaat echter, dat hem. dit niet zou zijn vergund, zolang hij nog zijn hoge militaire positie had bekleed"! aldus.Laqiel, die vervolgde: „Ik heb verscheidene malen gepoogd Juin er toe te -brengen mij te bezoe ken en zijn gedrag (te verklaren. Ik heb zelfs mijn eerste secretaris naar hem toegezonden en ik'heb hem uit genodigd mijn ambtswoning door een geheime deur binnen te komen, om de journalisten te ontwijken. Doch Juin heeft mijn secretaris niét willen ontvangen. Hij had er bezwaar tegen om, zoals hij het noemde, „als een gewoon soldaat op het matje te wor den geroepen". Voordat Laniel sprak, had de ge matigd-conservatieve afgevaardigde Jacques Isomi, die indertijd wijlen maarschalk -Petaïn heeft verdedigd, de regering 3verwéten „overhaast te hebben gehandeld": Dë voormalige volgelingen'van-gene raal De Gaulle hebben in de zaak- Juin aanleidinggevonden zich- bij 'dë stemming over de militaire begroting te onthouden. „De beslissing van de regering zal niemand bedriegen", verklaarde hij. ;,Zij heeft ons verzekerd dat op de bijeenkomst van het kabinet, welke aan de zaak-Juin gewijd ;was, niet over de E.D.G. is gesproken. Ik .vraag mij af of, indien maarschalk Juin zich te Auxerre voor de instelling van een Europees leger had uitgesproken, en verklaard .had zijn invloed- te zullen aanwenden om de Franse nationale vergadering te bewegen voor- de in stelling ener Westeuropese verdedi gingsgemeenschap te stemmen, hij dan ook door de premier ter verantwoor ding zou zijn geroepen? aanleiding van het jubileum der A.R. partij in „Vrij Nederland": „Na de oorlog heeft men zich wel eens ver wonderd, dat velen, die men „progres sief" achtte A.R. waren en bleven. De verklaring van dit verschijnsel ligt in een woord van Groen: „In beginsel is elk Christen antirevolutionnair"." Zo is het. En tegenover die partij staat de -partij der vrijzinnigheid. Die naam verdient ze ook al zijn er Chris tenen lid,;van. Want hier wordt in feite de politiek incidenteel en stelselmatig losgemaakt van de Christelijke levens- en wereldbeschouwing. Daarover gaat de strijd tussen ons en de doorbraak. Daarom komen Christenen in de P.v;d.A. in tegenstrijdigheden verward t« zitten.' Da ar onv omzeilen zij de wér- kelijke problemen. V !-;■-■■ Wij zullen de zaak nu maar beëindi gen. Het ging, om' zuiver daglicht op de doorbraak. Het. begin van dit Jicht was.troebel, het-echte: daglicht onzui ver, en het slot is'avondrood. Want er is ten slotte niets anders vani;te vertellen dan dat de doórbraak ■doodgewoon''en'ouderwets'róód is. keuze; voor- de anti-revolutionaire -rich ting was de schoolzaak' voor hem in geen gev$l van overwegende invloed: wie aan de feiten .recht .wil doen, kan dit niet tegenspreken, hoe hij overigens moge denken over Green's standpunt, eh werk. •Dat; Groen: zoveel van zijn energie voor de schoolzaak- -heeft móeten ge bruiken was waarlijk niet het gevolg van zijn zucht de staatkunde te doen opgaan in de schoolpolitiek; hij - werd tot die langdurige strydeenvoudig ge- d won gen. - Kuyper heeft in enkele opzichten nog sterker van de universele betekenis'der A.R. Partij doen blijken. De briefwisse ling tussen Groen en Kuyper'werpt daar een helder licht op. Wie 'verder ken nis neemt van wat De Standaard in de jaren 1872 tot 1878 heeft geboden kan de ontwikkeling vólgen die resul teerde in het program vah beginselen, waaruit bijzonder duidelijk blijkt dat ér geen ogenblik sprake is geweest, van partijvorming uitsluitend voor de zaak van het .onderwijs, integendeel. Die universele christelijk nationale staatkunde, welke werd nagestreefd kan ook langs heel andere - weg wor den aangetoond. zo ging dr Schouten verder. Hoe was de positie van de ge reformeerde gezindte in de .jaren die vooraf gingen en volgden op dé vorming van onze partij? Onze grootouders'leef den in die tijd als het'ware achteraf. Groot in aantal, maar klein in maat schappelijke kracht, klein door af hankelijkheid van anderen. Want daar waar het levende Woord van God niet werd verkondigd, trokkenzij zich te rug in kleine kringen, en gezelschappen. Vooral Kuyper had een .- scherp in zicht in de positiewaarinde gerefor meerde gezindte zich bevond. Hij zag de (nog verborgen) geestelijke en mo rele kracht die er indie brede volks groep school. In woord en geschrift vroeg hij hun aandacht voor het staat kundige en sociale gebeuren. Geleidelijk aan ichonk men die belangstelling. Zo werd een belangrijk deel van 'deze gezindte helaas niet de gehele tot aeüé in geloof gebracht. -; Dit was,-ik durf .het te zeggen, een werk van .God, /waarvoor- Kuyper" en zijn naaste medéwerkérs"de 'instfumèn- ten in Zijn hand zijn geweest Wat mocht Wordengewrocht aldus dr 'Schou, ten zou nimmer zijn. verkregen'door een partijwelke slechts -een,, partieel karakter droeg. •■„\isi-.* _N „De Volkskrant" lazen wij; dat' de gemeenteraad van wychen (uitsluitend uit Rooms-Katholiek« leden samengesteld, aldus het blad) op eigen initiatief óe' Nederlands Hefé vormde Kerk ter plaatse een subsidié- van f 600,'s jaars heeft toegekend, ten einde het haar m-ogelyk te maken weer een dominee te beroepen. Voor dit royale gebaar- van Rooms-/ Katholieke zijde kunnen wy geen be wondering hebben. Zo min als wij bewondering hebben voor subsidiëring van kerkbouw, zoals in overwegend' Rooms-Katholieke gemeenten hiér sa' daar gebeurt Dit kan nl. gevolgen hebben voor de verhouding van Kerk en Overheid, welke niet In het belang van de ker kelijke zelfstandigheid rijn, terwyifdeë liefde en de offervaardigheid voor dé;; kerk er door kunnen worden gesohaadl Ondanks de gezindheid,- welke uit dit gebaar moge spreken, kunnen wfi het dan ook niet ter navolging aan bevelen. ''"'.-v ?aW 't De' BedrijfsUnie van" de'/Saménwer- kende Organisaties- van Handels- en Kantoorbedienden heeft aan de.onder nemersorganisaties in de détailhandel verzochtde ondernemers in die sector van het bedrijfsleven dringend 'te ad viseren hun zaken- op 30 April' a.s. overeenkomstig de wens var, de'rege- ring de gehele dag gesloten té; hóuden, teneinde ook het winkélpersoneel in staat te stéllen de Nationale Feestdag méde-te vieren. - ¥rn„ri,*r„MirW#.r, in. Am.m korpsen, die later op de' dag da 'massaA® zang; zullen,; ondersteunen.' De ••'óch'teridbyeónkóm'st,:^<Ue;Jnjlbe»? Larixdal wordt gehouden;begint De' ...voorbereidingen '.tot dezezesde lustrum-landdag zijn él maanden, -aan de gang. Acht duizend bij hét'. N.C.G.V, aangesloten gymnasten zijn reeds bezig met het':, instuderen [[van speciaal voor JUBO nontworpenoefeningen.In het kader van de schoolnitzendingen 15 een schoolzahgwedstrijd aan de gang welke tot doel Jiècft2000 kinderen te selecteren, die samen mét de (reeds repeterende) -130 koren' een cantate 'uit zullen voeren. En landelijke ruiters zijn éveneens- al aan het oefenen; voor een middeleeuws, tonrnooi. Voor de landdag officieel wordt ge opend," is - er in hetPark Sonsbeek feestmuziek, gebracht door militaire korpsen en het carillon. Tegelijkertijd zal eriri öe Arnhemse binnenstad heel wat, drukte: heersen als gevolg van de manswedstrijd van de' veertig .muziek- De V.S. hebben reeds de jongste Russische voorstellen' van de hand gewezen als „een 'manoeuvre' om toegang te krijgen binnen de muren van „het Westen om zijn: veiligheid te ondermijnen". In welingelichte Franse kringen ziet men de Russische voorstellen als een Deze -begroting werd gisteren aan-, vaard met 302-tefejsn'232--stérnmen.; ffte rail beide vijanden itit vroeger'.eeuUien het eerst over de (Amitel)'brug.- gekomen, is, de Romein-,öf de/Batavier, is niet bekend, maar een feit fis,-dat vertegenwoordigers van beide volkeren gisteren in de- hal can het Utrechtse stadhuis aanwezig waren om": daar, na de opening van Rijksweg No. 2, minister Al gerit mei een aantal genodigden uit naam van het gemeentebestuur .van'Utrecht fe ontvangen. Na de ceremonie tn de .hal vormden Romeinen en Batavieren' een krijgshaftige lijfwacht' vóór Utrechts burgemeester, fhr. mr. C. - A. de Rartits,' die zijn gasten" in'het'stadhuis toesprak. poging om het EDG-verdrag te torpe- dèren. Eden, zei, dat de NAVO het ant woord was op de Sowjet-politiek en niet de oorzaak er van. De NAVO werd door de vrije landen van het Westen tot stand gebracht in een po ging omhun gemeenschappelijke ver dediging voor te. bereiden in antwoord op de overweldigende Sowjet-kracht en de bedreiging, welke de Sowjet- politiek. en het Sowjet-optreden vorm den. Onder deze,omstandigheden zou Sowjet-lidmaatschap van de NAVO op zicK niet '.een" voldoende"; verzekering zijn-voor de leden van die organisatie, die goed- begrijpen, dat het voortdu rende bestaan daarvan hun zekerste garantie .voor "een vrij leven is. Engeland- heeft de bewering van het Kremlin, verworpen dat communistisch China aan de Geneefse conferentie zal deelnemen, op gelijke voet met Rus land én de Westelijke Grote Drie. Een woordvoerder van het Foreign Office heeft verklaard, dat de beslis sing die in Berlijn genomen werd, was dat Engeland, Amerika, Frank rijk..; en Rusland: zouden optreden als deuitnodigende mogendheden voor de conferentie van ministers'van Bui tenlandse Zaken inzake Korea en Indo-China. In- het-bijzonder werd de bewering verworpen, die gisteren uitgesproken werd door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de Ge neefse conferentie een vijfmogendhe- dencpnferentie zou ;zün, metcommu nistisch China als gelijkgerechtigd lid. nrSMé&aa Tijdens de ochtendbijeenkomst .izal; de opbrengst van "de actie :voöy^V|a „Loesje" aan tHet* bëriüür.'.vah?:dëf,7Jof^i^ hanna-Stichting"'. worden - overhandigd f Gedurende de'middagpauze v;orden;Sj3i| op verscheidene plaatsen in het't park concerten'.gegerentó;.'^'::;:"®;»!®^.'^»^^^® s Middags worden twee program-' ma's gegeven. g In het Larixdal wordt een vergroot; steravondprogrammauitgevoerd.f; 'met[|?™ alle. bekendeN.CR.V.-medewerkersl':MS met mastklimmen, spraakwatervrii'ysï» .Wie doet dat uit; de doeken" 'enzils1 Op de grote welde, worden.massa7.;.pg-&[i; demonstraties gegeven. Eerst-; ;kómën|j?S® de 8000 -gymnasten 'aan. de' beurt,-'d na :een demonstratie van hekcontêres: en- vervolgëns-' een; Darade-' vah de.y3riSi%S:"'' alleen die middag! in. oudé glorie^herr'^r^lffi. "-1- 1 - leefde „Gele Rijders",'hét)/ vroeger' in Arnhem "gelegeide keurkorps. s>, Hetmiddagprogramma wordthier r; besloten met een steekspel, gespeeld door landelijke ruiters.Eerst doetV Jacobs van Beieren, omstuwd door - jonkvrouwen, ridders,- schildknapen-; en pages haarintrede op de weide.-Daar- -. na kondigen scheidsrechters te paard op de vier* hoeken, het tonrnooi- aan,; waaraan tien ridders zollen''deelnemen. Voor haar kasteel (ontwerp van- Peter Zwart) zal Jacoba van Beleren! na af7[.; loopde prijs, de Goiiden Zwaan,uit- '-'; reiken. Om zes uur begint de avondpauze.'.!' gedurende welke men de versiëringenjs: en verlichtingen in Arnhem kanbe-"' wonderen. Het avondprogramma zet om Nacht uur in met de auto-polowedstryd. Waarschhmijk wordt; hetzij 's middags, hetzij 's avonds maar- de heer -;D. Peerenboom - was tijdens de persconfé-V rentte* van gisteren nog erg - vqoraichtigfi; in zijn: mededelingen hierover —.-een.7 motor-polo wedstrijd Nederland—Frank-;;!; rijk- gehouden. Gezien de belangstelling in 1949 .'*-^;.:: toen de N.C.B.V. 177.000 iedèntelde :en 150.000 mensen de JUBO I bezochten, -; verwacht het bestuur van de vereniging',!;:; die bij haar oprichting 14 léden telde?;! minstens 200.000 JUBO-gangers; - alsv het# weer ten minste geen roet in het eten: gooit.....: r Een Haagse dame heeft v dezerdagen' met een [kartonnen doosje; waarin' zich 150 gulden spaargeld bevond, de kachel aangemaakt. Haar- man, die dit 'verlies?'-/;'1 bemerkte, riep de hulp in van de-tè'chi'??* ni-nhé opsporingsdienst van de Haagsè's-sH^^ politic. Deze politiedeskundigen'*hebben, urenlang, in .de -. asla; gecombineerdWü&üM"èWË a—:,tceerd, maar. het [doosje bleek ,z*. grondig verbrand te zijn. dat*. van?dëï*i: bankbiljetten (15 van een' tientjeljgèëri":? spoor** meer' te "bekennen .was. iWeff!7' vacantie! --

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1