Feestelijke herdenking van het 75-jarig bestaan A.R. Partij Juin Liberalisme en socialisme komen uit in één bedding, aldus minister Zijlstra J Pape op nippertje Russen ontkomen aan A De jubilaresse Duizenden in A hoy'-hal te Rotterdam bijeen «8? Dr J. Schouten: Onze politiek was en is nationaal WILDE RIT DOOR DE BERGEN Voor de vijfde maal naar de vrijheid m Voor heel het volk I ■M - i 1 Twee straaljagers ZATERDAG 3 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2738 Weerbericht u Christenvervolging in Celebes voor Wereldraad van Kerken M M Ex-voogdes Anneke Beekman in appèl SSS «BSlgg 3»° Senaatscommissie keurde benoeming Lindbergh goed Strafvermindering voor Japanse oorlogsmisdadigers Diefstal van 8000 gulden uit handelskantoor Viering bevrijdingsdag in - Oostenrijk afgelast (Van een onzer verslaggevers) N de ruime Ahoy'-hal tc Rotterdam, die niet veel bloemstukken, groen en vlaggen in een waarlijk feestelijk domein was herschapen de blocmenschat was een royale geste van Aalsmeerse kwcker6 zijn vanmorgen duizenden anti revolutionairen samengestroomd om het vijf en zeventig jarig bestaan van hun partij op stijlvolle wijze te herdenken. Langdurig applaus weerkaatste tegen de muren, toen om elf uur hel modcramcn van de partij, alsmede,de twee A.R. ministers mr. JMJgera en prof. dr. J. Zijlstra de hal betraden om op het podium plaats te nemen, waar hoven een 'groot spandoek hing met de zinspreuk: „Voor geloof en vrijheid". Wat zal er in veler hart zijn omgegaan toen, begeleid door de heldere tonen van de Marinierskapel onder leiding van de kapitein der mari niers G. Nieuwlaml, de machtige openingszang door de ruimte bruiste van het mooie gezang 93, dat op zo treffende wijze in woord en melodie tot uitdrukking brengt wat bij het anti revolutionaire volk in deze herdenkingsdagen leeft: „Ere zij aan God den Vader, ere zij aan God den Zoon. Dat de partij in feite één groot gezin vormt, werd gemanifes teerd, toen de grijze voorzitter van het Centraal Comité, dr J. Schouten, de bijbel nam en een Schriftgedeelte voorlas, waarna hij voorging in gebed. Zijn openingswoord werd-gevolgd door het Wilhelmus, waarna de Marinierskapel het bekende „Land of hope and glory" speelde. Neguibs juridische adviseur trad uit Rev. Raad OraiJ onze speciale verslaggever) RICHARD PAPE, de auteur van het bekende boek „Boldness be my Friend" („Met hand en tand"), die nog slechts enige da gen zijn lezingenserie in Nederland .„My four bids for Freedom" („Mijn vier grepen naar de vrijheid") achter de rug heeft, heeft thans zijn vijfde, geslaagde, ontsnapping er op zitteri; Aan de Oostenrijks-Hongaarse grens, nabij de Hongaarse grensplaats Sopron, is hij ontko. men aan een Russische poging om hem achter het ijzeren, gordijn te doen verdwijnen. Achtervolgd door drie Russische militaire wa gens is Pape na een wilde rit, bergop, hergaf, met zijn Lee Francis gierend door de haar speldbochten, er in geslaagd via de Semmeringpas zijn achtervol gers voor te blijven en de Britse zone van Oostenrijk te bereiken. Dat betekende voor hem de vrij heid. ■WA De weg naai de vrijheid in een paar losse krabbeltjes Deze krabt}eitjes maakte Ri chard Pape gisteren voor ons in zijn hotelkamer te Am sterdam om de situatie te schetsen te Gloggnitz, waar zijn achtervolgers in eën nauive straat met hun wa gens vast raakten. Pape's vijfde vlucht naar de vrij heid was toen een'feit ge worden Zie verder pag. 3, ie kol.) 111 Een overlevende gevonden den gehouden heeft voor „Radio Free Europe" naar de lan den achter het IJzeren Gordijn en waarin in het Pools, Hon gaars, Tsje chisch en Russisch een oproep ver vat was aan Mieteck, de Pool, waar- richard pape" mee Pape na zijn eerste ontvluchting uit het krijgsgevangenkamp Polen door gezworven heeft. Pape, die geen absolute zekerheid heeft of Mieteck nog leeft of niet, hoop te dat zijn boodschap deze vroe gere kameraad, diens verwanten of ook leden der vroegere Poolse mdergrondse beweging, die hen oen hebben voortgeholpen, zou bereiken. TELEFOONTJE Maandagavond radio toespraak Eisenhower Toestand van Neguib haart zorgen vuurdfe dader v Rotterdam: Witte <3e Withstrast 30 Te lef. 115700 (4 li Postbus 1112 Postgiro No. 424519 VGravonh^cHuygenspJe^1 - Postgiro «4867 Administratie: Tel. 114402-115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon fiTftR? Abonnemcntsprys52cent pet- week. f 2.26 per m^nd ti.fi per kwartaal Losse nummers 13 oeni. Verschjjnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAX HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavond: i j; VEEL BEWOLKING Overwegendzwaar bewolkt met enige régen of mot" regen. Matige tot krachtige Zuidwestelijke wind. Wei nig verandering in temperatuur. Hoofdredacteur: Br. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT OP 3 April 1879 sloten de anti-re- volutionn-aire kiesverenigingen zioh aaneen in een centraal comité. Sindsdien bestaat de Anti-Revolution- naire Partij derhalve als landelijke organisatie en vandaar dan heden dit vijf en zeventig-jarig jubileum. Uiteraard bestonden "er reeds lang te voren anti-revolutionnaire kiesvereni gingen. Groen van Prinsterer, die in 1876 gestorven was, had reeds van 1840 af als anti-revolutionnair zitting ge had in de Tweede Kamer. De Anti-Revolutionnaire Partij, in minder georganiseerde vorm, is dus van veel oudere datum. Groen was haar leider geweest. En Groen heeft dat karakter van partij ook altijd sterk haar voren geschoven. Toen Thor- beckc eens in de Kamer zeide dat hij hier geen partijen kende, antwoordde Groen: Ik wel. ik schaam mij niet par tijman te zijn. Aar. beginselen heb ik mijn leven gewijd, voegde hij er in één adom aan toe. Maar in J879 kwam de volledige af zondering. Een georganiseerde groep die voor bepaalde beginselen staat. En als zodanig is zü de oudste partij van Neder! and. tozAT wil de A.R. Partij eigenlijk? Vy Haar algemeen principe is dat men de politiek als een geheel en de afzonderlijke politieke onderwerpen m hun samenhang behoort te zien en dat men ten aanzien van dat geheel en van de delen in' bun samenhang niet andec6 tot een verantwoord oordeel kan ko men dan wanneer Gods Woord de lamp voor onze voet en het ildht op ons pad is. Het is duidelijk dat er dan ontwik keling in de anti-revolutionnaire ge- dachtenwereld mogelijk is. Anti-revo lutionnaire politiek is niet een stel eeuwige, vaste denkbeelden over con crete zaken. Anti-revolutionnaire politiek wil zeggen: Geen politiek eon geen politie ke beslissingen zonder dat men vanuit de Heilige Schrift en vanuit het Chris telijk geweten „denkt". Vanzelfsprekend komt men dan wel tot een aantal algemene regels over staat en staatkunde, die een langer le ven beschoren is en zijn er daarbij ook b.v. de erkenpitig van de souvereini- teit Gods die een altoos blijvend karakter dragen. HET algemene principe der A.R. Party is te ailen tijde bestreden en tiet wordt speciaal ln onze tyd uiter mate fel bestreden. Wy hebben te maken met twee ver schijnselen die dat veroorzaken. In de eerste plaats doordat speciaal in de doorbraak Jn de Nederlandse poli tiek een sterk pnugmatisme werkzaam ie. Pragmatisme wil zeggen dat men de dingen alleen zogenaamd „zakelijk" wil zien, geïsoleerd van geestelijke achtergronden. Men ziet een bepaald politiek ding op zichzelf, zonder .dal- men zich bewust is van de geestelijke samenhangen in het politieke leven. Wié dat doet komt er gemakkelijk toe de gedachte van Ohristelylke politiek los te laten en zeker gemakkeiyk de gedachte der Christelijke party. De tweede vijand van dit algemeen principe der A.R. Party Is de verker- keiyking. Er is gelijk prof. Ridder bos onlangs in ons blad schreef over de hele linie een toenemend streven waar te nemen om tal van werkzaam heden in 't politieke en maatschappe lijke leven tc brengen onder bet beslag van het kerkelijk instituut. 1 Uit al de principiële bezwaren die daaraan kleven zowel uit het gezichts punt van de kerk als van de staat, willen wy er hier op wijzen dat daar door de zelfstandigheid van de poli tieke party woadt aangetast en haar werkingssfeer wordt ingekrompen. De politiek onder de kerk betekent dat het systeem van Dathenus terug keert. •p, EN Christelijke politieke partij r, heeft ook een Ohristelijke partij- ethiek. Dr. A. Kuyper heeft er in de eerste van hem bewaard gebleven Deputatenrede (te vinden in het mooie werk „Geen vergeefs Woord", dat door Kok te Kampen uitgegeven werd) iets heel treffends van gezegd: „Is het te veel gezegd, Mijne Heeren en Broe ders, dat in den wortel der zaak alleen rijke Pinksterzegen den kern onzer party versterkt. Ik bedoel dit in drieër lei zin: ten eerste dat alleen die, man, in wiens harte Gods werk open baar wierd, uit het volle hart in onze geestdrift deelen kan; ten andere dat alleen dén onze wapenen heilig zullen blijven, indien de Geest des Heeren door onze gelederen ruisoht;. en tenslotte niet minder, dat we dén alleen eendrachtig zullen blijven, als onze mdividueele'neiging voor het manen van dien Geest des Heeren ziel1 diep ootmoedig buigt". De Anti-Revolutionnaire Party staa tegenwoordig voor een uiterst moei lijke taak. Het grondmotief van haar bestaan wordt van meer dan een kani heftig aangevochten. De partij kan daardoor verliezen ly- den. Maar zü zal vernietigd worden onder deze aanvallen indien die drie delige Pinksterzegen, waarvan Kuyper repte, haar komt te ontvallen. Wy wensen vandaag dat de A.R. Partij in de strijd der geesten haar roeping zal zien en trouw - blij ven. „Heft fier uw schitterend vaandel op", riep Kuyper in de reeds genoem de Deputatenrede zijn hoorders toe. Maar zij zal dat alleen kunnen, en dat is onze bede op deze dag, indien die Pinksterzegen by de voortduur en °ok by vernieuwing haar deel «al zijn. De Amerikaanse Senaatscommissie voor de Strijdkrachten heeft Vrijdag de be noeming van Charles Lindbergh, de man die als eerste over de Atlantische Oceaan vloog, tot brigade-generaal in de Ameri kaanse Luchtmacht-Reserve goedgekeurd. De benoeming moet nog worden goed gekeurd door de Senaat. Lindbergh vroeg kort voor de Tweede Wereldoorlog ontslag als kolonel bij de reserve na een meningsverschil met wy- len president Roosevelt Nederland heeft de levenslange gevan genisstraf van de Japanse oorlogsmisda diger Hetsue Hayashi verminderd tot twintig jaar. Hayashi is in Februari jl. vrijwillig naar de gevangenis terugge keerd, na door een administratieve fout van Japanse ambtenaren zeven maanden op vrije voeten te zijn geweest. Indertijd zijn Hayashi en ruim twee honderd andere Japanse oorlogsmisdadi gers door de Nederlandse justitie ver oordeeld. met de bepaling dat zij hun straffen in eigen land mochten uitzitten. Van deze ruim tweehonderd zijn inmid dels ruim twintig op bepaalde voorwaar den vrijgelaten. Gisternacht ig In een handelskantoor in de Joh. Vermeerstraat in Amsterdam een inbraak gepleegd. Onbekenden hebben zich via een tuin a-an de achterzijde van het huis toegang weten te verschaften tot het kantoor op de tweede etage. Hier braken zij de brandkast open en ont vreemdden een bedrag van ongeveer 8000 gulden. Van de daders ontbreekt ieder spoor. HET ontslag van maarschalk Juin uit zijn functies in de Frans*, militaire organisatie was onvermijde-, lijk. Reeds meer dan eens was de maas-;- schalk in opspraak geraakt door zijn Irriterende politieke toespraken. Hij was duideiyk anti-Europees,en zyn vi-, sie op de Atlantische verdediging wai zeer eenzydig op Franse bet an gen ge richt. Hy heeft het er 'nu. op toegelegd om ontslagen - te worden, ten einde" zo als slachtoffer te fungeren van de" rege-r rir.gspolitiek in zake de E.D.G. :-;5a De stryd om de' EJD.G. zal er det te feller om worden, -".vit. De hele Franse leger-traditle met een de martelaar spelende Maréchal de France als centrum wordt in de poll- f tieke arena geworpen. We zullen nog wat beleven de ko-j - mende weken. Het zal er ouderwets Frans toegaan' in Frankrijk. De Oostenrijkse regering heeft Vrij.' dag de jaarlijkse, viering van de bevrij-J dingsdag op 13 April afgelast uit protest tegen de weigering van de Sówjet-Unie? om een staatsverdragmet Oostenrijk te- sluiten. Wel zullen, als gewoonlijk, die 'dag kransen worden gelegd bij de moreu- menten ter nagedachtenis van de;géval lenen. - Dr Schouten tijdens zijn openings rede in het Ahoy'-gebouw te Rotter dam. Naast hem op het podium zitten links mr A. B. Roosjen. prof dr Zijlstra en mr J. Algera, de beide A. R.-ministert. Rechts zit o.a. da heer R. Gosker. Dl zijn' openingswoord riep dr. Schouten om. te beginnen een welkom toe aan de twee dienaren -van de Kroon, de ministers Algera en Zyistra. Oud- minister mr, J.A de Wilde, wie zoals dr. Schputen zeide, het veld van de actieve, politiek heeft te verlaten, werd dank. gebracht ,voor hetgeen hy ais wet houder van's-Gravenhage, als minister en als voorman voor de partij heeft ge daan. Wellicht de oudste in jaren, hiér in de Ahoy-hal aanwezig i^ de heer Duymaer van Twist, zo ging dr. Schouten verder. Het verheugd ons bijzonder dat hij dit jubileum mee kan maken en dat hy straks zelfs nog het woord tot ons zal richten. Een1 mededeling, waarop een. hartelijk applaus volgde. Tenslotte verwelkomde de voorzitter van het Centraal- Comité het enig over gebleven kind .van dr. A. Kuyper, mej. C. Kuyper, het enig overgebleven kind van dr. H. Co lijn, de heer H. A. Colijn en mevrouw RüsgersHovy. Ook de burgemeester van. Rotterdam, mr. G. van Walsum, alsmede twee wethouders rvan de Maasstad, de heren J. van Tilburg en A. Hogeweg werd een hartelijk welkom toegeroepen. Al zijn er tussen de A.R. en twee van de hier aanwezigevertegenwoordigers van het gemeentebestuur wel eens tegenstellin gen, daar pa-aten we vandaag niet over, merkte dr. Schouten lachend op, waarna hij zeide dat -het onmogelijk geweest was in" verband de organisatie en de be schikbare tijd om vertegenwoordigers van 'andere politieke pao-tijen voor dit jubileumfeest uit te nodigen. Dé heer Ruppert kon Vrijdag namens vier ehr. sociale organisaties het woord voeren, doch we kunnen toch moeilijk één man namens alle andere Nederlandse partijen het woord laten voeren. Vervolgens deelde dr- Schouten mee, dat prof. dr. Smitskamp op zich geno men heeft een gedenkboek over de 75- iarige partij te schrijven in populair we tenschappelijke geest. Hy vroeg aan de- die over historisch bronnen- Schouten verder-uiteen, dat, er in geestelijk opzicht geen sprake mag zyn van dwang, maar van. vrijheid, voor zover die in overeenstemming is met de algemene staatsorde. Groen en Kuyper hebben steeds ge tracht allen om het A.R.-vaandel te ver zamelen, die uit de grondgedachte van de reformatie willen leven. Zy zijn daarin helaas niet tén volle geslaagd en geconstateerd moet worden dat een een verder gaande verbrokkeling is in getreden. Met klem voerde dr. - Schouten het pleit voor de principiële noodzakelijk held van samenwerking en vereniging. Of deze mogelijk zyn, hangt echter niet alleen van ons af. Indien anderen die samenwerking weigeren, zullen wij ons daarbij hebben neer te leggen, hoezeer het ons ook spijt. Na nog met enkele worden aandacht geschonken te hebben aan de komende Statenverkiezingen, besloot spr. zijn peningswoord met een herinnering aan het voorgelezen schriftgedeelte: .het slot van de Bergrede, waarin gesproken wordt van een huis dat 'op zandgrond is gebouwd- en een huis. dat op een steenrots is opgetrokken.Wij geloven, zo besloot dr. Schouten, dat onze partij is opgetrokken op het goede fundament. Na de rede van dr. Schouten wérden telegrammen van aanhankelijkheid aan het Vorstenhuis verzonden naar H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Wil- hclmina. genen. materiaal beschikken dit aan. de hoog leraar te geven opdat hij zich zo breed mogelijk kan oriënteren. Dr Schouten vroeg tenslotte aandacht voor* het feit, dat de partij van het be gin af aan tot doel gehad heeft om op de grondslag van de A.R. beginselen een politiek van nationaal karakter toe te passen. Hy herinnerde in dit verband aan uitlatingen van Kuyper, waaruit biijkt dat dc partij niet slechts gerekend heelt met een land van uitsluitend anti revolutionairen, doch met een land met 'gemeengde bevolking. De juridische adviseur van presi dent Neguib, Soliman Hafez, is uit de Revolutionaire Raad getreden, aldus werd vandaag uit Caire gemeld, Hafez werd in het begin van de revolutie benoemd tot vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken. Hij werd echter door de huidige vice- premier luitenant-kolonel Gamal Nas ser vervangen in Juni jl., toen een republiek werd uitgeroepen. Hafez is verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de wetten, die tij dens Neguibs regering zijn uitgevaar digd. Ook dr. Abedel Gueldi el Emari, minister van Financiën, heeft zijn ontslag aangeboden. De Egyptische regering nam hierover nog geen be slissing. Het ontslag van Soliman Hafez is aanvaard. Hafez bood-inderfyd -aan Faroek. de Mr. Tambunan, vice-voprzitter van het Indonesische parlement en leider van de Christelijke party, heeft van daag medegedeeld, dat de een mil- lioen Christenen in Indonesië de ver volging van Christenen-in Zuid-Cele- bes door Islamietische benden wen sen voor te ieggen aan de Wereldraad van Kerken. Mr. Tambunan heeft onlangs een memorandum aan de regering over handigd over het lijden van de Chris tenen in dit gebied, "waar 6500 Chris tenen zouden zijn gedwongen over te gaan tot de Islamietische godsdienst, bijbels zouden zijn verbrand en ker ken zouden zijn gesloten." Regeringsautoriteiten hebben zich er tegen verzet, dat de Verenigde Na ties de kwestie onderzoeken zoals door mr. Tambunan was verzocht, omdat het een binnenlands vraagstuk is, dat door Indonesië zelf kan worden op gelost. Deze autoriteiten verklaarden, dat de regering reeds krachtige maatre gelen tegen deze overtredingen heeft genomen. De poging om de hand te leg gen op de internationaal zo be kend geworden vroegere officier van de Royal Air Force werd reeds in Londen zorgvuldig voor. bereid. Via Amsterdam, Frank fort en Wenen werd Pape naar de Hongaarse grens gelokt. Het uitgangspunt van deze nieuwste emotionele ervaring van Pape is de toespraak, die hij enige maan- geleden ruk naar Amsterdam doorgereden. Zijn Lee Francis, waarin eenracemor tor gebouwd Is, die de wagen één snel heid kan geven van 160 km, maar bergaf 180, „you. know", zegt. Pape,E had hem noch op deze terugweg," nocb op de razende rit door .de Oosten rijkse Alpen, in de steek gelaten. Slechts in enige vluchtige trekken schetste hy ons zyn wedervaren^ m'aar-;". te vermoeid voor een omstandig ver baal ging hy eerst „veertien uur sla- - pen"."'" «S. k Copyright - Trouw ."Nadruk verboden Naar wij vernemen heeft de ex- voogdes van Anneke Beekman mevr. G. M. L. van M. uit Hilversum, die op 22 Maart j.l. werd gearresteerd en wier gevangenhouding voor 30 dagen door de rechtbank te Amsterdam op 30 Maart j.l. werd gelast, tegen deze beslissing appèl aangetekend bij het Gerechtshof. Binnen kort zal het Hof in Raadskamer dit appèl behandelen. Een en ander betekent, zo zette dr. tekst van zyn troonsafstand aan. Twee straaljagers zijn vanmorgen om streeks kwart voor twaalf boven Zout kamp met elkaar in botsing gekomen en in de Lauwerszee gestort. De wrak stukken zijn een a anderhalve kilome ter buiten de dijk terecht|ekomen. Zout- kamper vissers zijn onmiddellijk uitge varen en een hunner, schipper Jelte Toxopeus. vond een overlevende, wiens naam nog niet bekend is. Hij is naar het. Academisch Ziekenhuis te Gronin gen overgebracht. De reddingsboot „Insulinde" uit Oostmahorn ligt te Amsterdam in ra- visie en kon dus niet uitvaren. Reeds in Londen werd Pape ano niem opgebeld. Hem werd medege deeld, dat er een mogelijkheid was, dat hy Mieteck, die thans in Honga rije zou leven, zou kunnen ontmoeten. Tydens zyn verblijf hier in Neder land in de vorige maand herhaalden zich deze mededelingen en preciseer- den zich ten slotte tot de afspraak, dat Pape Mieteck in Frankfurt zou ontmoeten. Ook werd Pape in zijn hotel in Am sterdam herhaaldelijk in het Duits op gebeld met de bedoeling hem mede te delen, dat men hem van Duitse zyde wel zou weten te vinden. Pape begreep wel, dat achter dit alles een plan verscholenlag/ Maar toch ging hy op het aanbod in. Ten slotte, vond hy, was hy wel door nau wer gaten gekropen. En bij had zyn ogen open! De vorige week Donderdag startte Pape met zijn wagen uit Amsterdam, op weg naar Frankfort Het tag in zün bedoeling in het weekeinde terug te zijn en daarna naar Londen terug te gaan. Het liep anders. Maandag. Dinsdag Woensdag had men van Pape nog niets gehoord. Toen, Woensdagmiddag, een telefoontje uit Londen: „Pape is door de Russen in Oosten rijk gepakt, maar wist te ontkomen naar de Britse zone". Meer niet. En zie. Donderdagmiddag stond Pape weer voor ons. 's Morgens was hij uit Italië vertrokken en in één Mieteck, de Pool, die mét Pape tijdens de oorlog uit een krijgs gevangenenkamp ontvluchtte en met hem rondzwierf door Poten. President Eisenhower zal Maandag avond een radiotoespraak houden over •de „zorgen" vam het Amerikaanse volk •op buitenlands en binnenlands terrein, 'met inbegrip van de communistische activiteit in de V.S., aldus is Vrijdag savond te Washington medegedeeld. Herbert Brównel. ,de minister van Jus titie, zal Vrijdag een radiotoespraak houden over een nieuwewetgeving ter verdere" "bestrijding van „de communis-1 'tischc samenzweringen" in'de V.S. I De gezondheidstoestand S De behandelende geneesheren allbeL„e„ei?..!erd<? hartonderzo'ek selash' zorgen, hebben k.ezoeicen rijn, verboden, met "ui t- wndenng van die van ledeü vvan de Revolutionnaire 'Raad. van ae In officiële kringen hoopt men even wel, dat generaal. Neguib, na een week &S. werklaamheden zal kunnen. S) Mohammed Filali. Khalief van - de nieuwe Arabische, wük van - Césai'^" Mfinca; is Vrijdagochtend gewond door wee revolverschoten, die door..-eeh on-H-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1