Bespoediging gevraagd van bouw stationsgebouw C.S. [LEO van IERLAND! Vereniging Postzegelverzamelaars bestaat zeventig jaar tekko taks en de drie wensen Statenkring Delft Chr. Hist. Unie hield vergadering in Maassluis Lloyd-jubilarissen - :m SCHIEDAM Wegdek van Singel wordt weer opgeknapt Partij gedistilleerd gestolen Fabrieksmeisjes namen flessen mee naar huis Gevaarlijk spel op station in Schiedam Burgerlijke Stand van Rotterdam C.J.M.V. in Kethel vierde 85e jaarfeest VLAARDINGEN Geschenk dat de A.R.P. „niet mocht hebben" MAASSLUIS Kamer van Koophandel hij een Politieagent met mes gestoken Mahler's Achtste in Ahoy'-gebouw De „Harunasan Maru" óp| maidentrip in Rotterdam/^ xl fc'i'jul TROUW Maandag 5 April 1954, Gaande en komende stationschef Lichtfeest in binnenstad tijdens Yacantieweek Reinigingsdirecteuren komen naar Schiedam Prof. S. U. Zuidema spreekt in Schiedam Gefa Schiedam vertoonde „De krantenman" Burgerlijke stand van Schiedam Advertentie TENTOONSTELLING AH ÓY-HALLEN HET MOTÖRPALE1 Op 1 Mei zal het 70 jaar geleden zijn. dat te Amsterdam de Ned. vereniging van Postzegelverzamelaars werd opgericht met aanvankelijk 50 leden. Bij het veertigjarig bestaan was het ledental gegroeid tot 600 en nu zijn ruim 1600 verzamelaars lid van de verenignig. Een bewijs dat het verzamelen van postzegels grote aantrekkingskracht -heeft - zowel-op ouderen als jongeren. 'Zaterdagavond werd het jubileum door de Vlaardingse afdeling tezamen met de afdeling Dordrecht herdacht in een feestelijke vergadering m de bovenzaal van de Harmonie te Vlaardingen. Zwaluwen-uitslagen Afscheid L. Voogd Sr. van H.V.O. Herdenkingsdienst „De Pijpers" ffii -te Altijd diligent De Nutsspaarbank Exceïsior-nieuws Woningbouw Aanrijding in Maastunnel Directeur Sociale Belangen 's-Gravenhage a-'r rr---r8 Kees Panman overleden 's-Gravenhaagsche Passage maatschappij M aistermijnnotering R. H. HEYWORTH kltl Visserijberïchten to het najaar van 1953 werd de Singe!, jin van de belangrijkste wegens ui de ÏLnenstad van Seiedam, geasfalteerd, onbetekende een grote verbetering om dat voorheen deze weg. die was bestraat met de bekende kinderhoofdjes, voor het verkeer zeker met aarüokkelyk was, Het werk was echter nauwelijks beein- Siid toen de strenge vorstperiode haar mtrede deed. Deze weersgesteldheid was »r mede de oorzaak van dat er van de noe verse laag asfalt maar weinig over" bleef -Naar wy thans vernemen zal de Lfaltermg op zeer korte termijn worden «rbeterd. De aannemer heeft zich nl. werd verklaaid dit karwei op eigen kosten te verrichten, zodat de gemeente hiervan geen enkel nadeel ondervindt. Naar men ons nog meedeelde zal met de uitvoering van de werkzaamheden worden begonnen, zodra de weersge steldheid daarvoor gunstig is. Wegens zijn vertrek naai- Zwolle, waar hn als adjuncthoofdstationschef zal op treden. heeft de stationschef eerst» klasse der NS. te Schiedam, de heer J. Wage naar Zaterdagmiddag In de wachtkamer co het tation afscheid genomen Tijdens deze drukbezocht bijeenkomst werd de scheidende stationschef hulde en dank eebracht voor zijn w»erk in Schiedam,. Tevens werd op deze middag kennis eemaaict met de opvolger van de heer Wagenaar, de heer Kippersluis, die laat stelijk XJmuiden als standplaats had. Ook werd Zaterdag door het Sehie- damse personeel van de Spoorwegen af scheid genomen van seinhuiswachter Blok. i_ De profielwijziging en asfaltering vair de Burgemeester Knappertlaan, die zeer brnen %art zullen worden uitge voerd, zijn ei mede de oorzaak van dat de Schiedamse Gemeenschap tijdens de Vacantieweek van dit jaar moest afzien van een liehtfestijn in het Julianapark. Naar ia het nummer van Maart van het S.G.-orgaan wordt medegedeeld, is onmiddelllijk een verlichtingsplan voor de binnenstad ter hand genomen. Dit wordt thans uitgewerkt. De Vereniging van directeuren van Gem. Reinigingsdiensten heeft voor het houden van. haar landelijke bijeenkomst op Dinsdag 25 Mei ais. het oog op Schie dam laten vallen. Naar wry vernemen zal op deze dag een congres worden ge houden in de aula van het Stedelijk Museum. Voorts zullen enige plaatselijke bedrijven worden bezocht. In verband met de a.s. verkiezingen zal de A.R. Kiesvereniging Nederland en Oranje te Schiedam een grote open bare 'vergadering beleggen in de grote zaal van het Gebouw „Irene", Nieuwe. Haven *155. Als spreker hoopt op te "treden prof. dr. S-.tT. Zuidema. - - De 'bijeenkomst begint om acht uur. Vrijdag- en Zaterdagavond heeft de Cefa afd. Schiedam vertoningen gege ven van de uitstekende film „De Kran tenman". Nadat ds. G. Brinkman, voorzitter van de afdeling Zaterdagavond de bijeen komst met een kort woord had geopend, werden voor de pauze enige goede films vertoond. Uitstekend was de film „Ad Dei Ho- norem", die muzikaal werd omlijst met gedeelten uit de Mattheus Passion. Een tweede film gaf weer hoe men in Amerika Pasen viert door een massale opgang naar de kerken en er verder een uitgaansdag van maakt. De kleurenfilm ,:De Machine op het Land" gaf de aanwezigen een zeer goe de indruk van de mechanisatie op het fibied.van de Landbouw en. Veeteelt in ngeland. Na de pauze volgde de vertoning van de hoofdfilm ,,De. Krantenman". Deze prachtige Deense evangelisatie nlm Het de aanwezigen zien dat het zeker niet de bedoeling is met het Evan gelie in de-zak te lopen, maar om er mede in het leven te staan, in dat rauwe leven ernaar te handelen, zoals de krantenman in de grote stad Kopen hagen poogde te doen, zichzelf wegcij ferend om God op de voorgrond te doen treden. Geboren: Frans, z. v. van Marion en J. A, v. Bodegraven; Martin J., z. v. M. J. Weerdenbung en C. Zwarts. Overleden: H. B. Smit, 57 j. Bij de firma C. te Schiedam is door vrouwelijk personeel een grote partij gedistilleerd gestolen. De diefstal kwam aan het licht, doordat éen der bazen uit de distilleerderij argWaan kreeg toen hij bemerkte dat één der fabrieks meisjes het bedrijf met een bijzonder zware tas verliet. By het inspecteren van de inhoud bleken er twee flessen drank in te zitten. De politie, die bij het geval betrokken werd, stelde vast, dat dit niet op zichzelf stond. In de eerste plaats werden aangehouden de 15-jarige G. B en de 13-jarige C. K. uit Schiedam.' Beide meisjes bekenden se dert het begin van dit jaar telkens fles sen gedistilleerd in haar tas te hebben meegenomen. Zolang zjj zich beperkten tot één fles. was dat niet opgevallen Het 15-jarige meisje heeft totaal 30 a 40 flessen meegenomen, in hoofdzaak jenever, en het andere meisje 20 flessen jenever en advocaat. Zij verkochten de drank aan de werkster uit het bedrijf, de 33-jarige A. N. M.-S., die zelf ook kans had gezien 50 flessen in haar tas mee naar huis te nemen. Zi) gaf de voorkeur aan aalbessen-jenever en frambozen-brandewyn. Naar het schijnt heeft zij een groot deel van het gesto- lene voor eigen gebruik bestemd. De meisjes hadden de rest van de buit verkocht aan de 26-jarige J. v. d. S., die de flessen op haar beurt verkocht aan verschillende kennissen, onder wie de Schiedamse I. A. d. W„ die voorraad wilde vormen voor haar op handen zijnde bruiloft. Voor dat doel stal zij bovendien nog 14 flessen wyn en ander gedistilleerd. De dieveggen zijn allen voor de de officier van justitie geleid. By'na was de dienstperiode, die de Schiedamse stationschef Zaterdag beeft beëindigd, met een treinongeluk beslo ten. Vier jonge Delftenaren, die op de trein naar Rotterdam wachtten, begon nen voor tijdverdrijf te spelen met een transportlorrie. Op zeker moment kwam die op de rails terecht, even voor de trein uit Vlaardingen binnenreed. Het stationspersoneel kon de lorrie met ver eende krachten weer op het perron hij- een. De rails waren nauweijks vrij, toen de trein binnenkwam. De vier jongelui kregen een proces-verbaal. GEEN GOUD-INLEVERING GEEN BIJBETALING V O O R FOR EVER VER LOVINGSR INGE N WEST-KRUISKADE 50 BEVALLEN: I H Stolk—van Putten z; Selder—Dehnert d; M L H Cikot—Franssen 4: H NoorlanderVoorshiifs d; M A Tb 'amsen—Suykerbuyk z; J H van Gentvaa Wijnen z; H Grinwisvan Dijk d: H Bloem- Heuvel—Lamers d; C A Berkhout—van dei Starre z; p Schmidt—Markus z: A C W de Juk—Verbeek z; A van MuijkBr eg on je d* JJ Loch—van de Groep n F Meerman— Korff d; Holvan Deelen z; C A Piek— Cremer z; B Snel—Romein d; U H Stegers- Reijmers z; A E Maaldcrlnk—van der Burg z. A p EdeibroekSmits d; D K van der LaanPaardekooper z; A van Dijkvan «hijn z: j Baan—de Ruite-r d; C van de weiienberg—Ponse z; K NauwelsVolme* d: N m de Jong—Schnitger z; W M vat» rter Hoeven—Snoeren z; A C Buös—Brunia d; J J LurWn—van Herrewegen z; A J van Waardenburg—Smit z\ Chr A Koemans— Scholtc z: M J Kooien—AUart d. OVERLEDEN: M Jong, ongehuwde vrouw |9 j: J Smits, vrouw van A J Bruinsc 54 Jï J J Blom, man van C Been 82 j; M P Appel, vrouw, gehuwd geweest met H van Vliet 75 3; F Meulman. man van L J Laaage J J: S C E Joosten. ongehuwde vrouw 73 Jï G van Spronsen, man van A Robbemono '3 |j d ter Wee, ongehuwde vrouw 68 Jï J* J Borsboom, man, gehuwd geweest met W J Comax 82 J. Voorts als levenloos aangegeven: B 1» van «och—van Loon, zoon» Schoorsteen omgewaaid. Tijdens «en hevi ge Tukwind is Zaterdagmiddag de schoor steen omgewaaid van de chemicaliënhandel Van N\ aan de Hoofdstraat. Gelukkig werd niemand door het vallende gesteente getrof fen. Ook de schade viel mee. Advertentie van 4't/m 11 .April' Nieuwe modellen BROMFIETSEN-SCOOTERS EN MOTORRIJWIELEN LEDEREN KLEDING ACCESSOIRES ,n ONDERDELEN VRIJ ENTRÉE SCHEPENSTRAAT 1 Tl -115 ROTTERDAM TEL, 32950 Vrijdag- en Zaterdagavond hebben de leden van de C.J.M.V. „Prediker 12:l-a" afd. Kethel met hun ouders en vrienden in het Zaaltje Christelijke Belangen het 85ste jaarfeest gehouden. Hierbij waren ook aanwezig de afgevaardigden van de C.J.M.V. afd, „Oost" en ,,Oud-Mathe- nesse". De federatie van de Schiedamse C.JJM.V., waarbij de> afdeling „Kethel" U aangesloten werd vertegenwoordigd door haar secretaris, de heer P. Plai- sier. In zijn openingswoord zeide de voorzitter, de heer G. J. Nooteboom, dat het slagen van een jaarfeest niet alieen afhing van de prestaties van de leden maar ook van het enthousiasme der aanwezigen. Op een zeer bescheiden wijze zou de 85ste verjaardag van de afdeling worden gevierd. Gedurende die jaren zijn er zeer veel moeilijkheden ge weest. Velen zijn er tot een oplossing gebracht. Enkelen echter staan nog steeds voor de deur der C.J.M.V. De vergaderruimte is wel één van de vele problemen. De vergaderruimte Is nl. veel te klein eli het werk wordt daar door gestagneerd. De voorzitter deed een beroep op de medewerking van alle ge meenteleden bij de actie voor een jeugd- gebouw. Wanneer dit er zal zijn zal on getwijfeld het werk der C.J.M.V. meer gaan bloeien. Hierna werd een gedeelte uit de Bijbel gelezen, aan de hand waar van door de voorzitter een inleiding werd gehouden. Om des tljds wille wer den de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester achterwege gelaten. Hierna vertoonde de heer Missel enkele prachtige natuurfilms, welke door hem zelf waren gemaakt. Het waren films, opgenomen in de omgeving van Den Haag. Een korte uiteenzetting over de samenstelling en de Inhoud werd op een zeer duidelijke wijze gebracht. Na de pauze werd het toneelstuk „Robbedoes" opgevoerd. De spelers legden al hun krachten In het spel en brachten het op een goede wijze ten tonele. Schoorsteenbrand. Ten huize van G. C B. brak Zondag een schoorsteenbrand uit als gevolg van het stoken van oude rommel In de kachel. De brandweer wist met de rager het vuur spoedig te bezweren. In deze vergadering werd een her- volkeren en bij de jeugd in de ontwik- keling van nauwkeurigheid en organisa- tiegevoel. De twee grote verlangen» fan de vereniging zijn: Zitting te mogen ne men in de commissie van sdvies van de P.T.T., om zo mee te kunnen hel pen artistiek meer verantwoorde ze gels te doen uitkomen en daarnaast te bereiken dat op Weldadigheidsze gels nooit meer dan 50 pet toeslag wordt geheven. denkingsrede uit. itgesproken door de voor- nfging, de heer J. A. A. v. d. Horst uit Leiden. - Hij omschreef het doel van de ver eniging als het dienen en bevorderen van de philatehe en het trachten daar aan meer lijn te geven. Hoewel ze werd opgericht dertig jaar na de eerste post zegeluitgifte in ons land, was er direct groot enthousiasme, zodat reeds in 1885 kon worden overgegaan tot het inrichten van een tentoonstelling, in 1901 gevolgd door de eerste internationale expositie te Amsterdam. In al de tijd van haar bestaan was er nooit sprake van ver deeldheid of splitsing, ook kende men geen onderscheid in rang of stand: De hobby was steeds nummer één. Die hobby is van grote waarde. Ze speelt een rol bij geografie en talenkennis, bij de studie van zeden en gewoonten der CONTACTAVOND B3. „Kort geleden is in Vlaardingen opge richt de contactvereniging Bescherming Bevolking, die tot doel heeft een hech ter verband 'tussen de B.B.ers te bevor deren; we beloofden toen op korte ter mijn een avond te zullen organiseren, hier is die dan", aldus de heer N. C. Stasse in zijn openingswoord tot de B.B.- contactavondZaterdag j.l. in de zaal Harmonie. Hij besloot zijn speech, waar in hij o.a. Vïaardiags burgemeester oir. J. Heusdens mocht welkom heten, met een dringend beroep op de vele aanwezigen zoveel mogelijk propaganda te makenen leden te winnen, opdat de, op het ogenblik nog vrij vele, onbe zette plaatsen spoedig gevuld zullen zijn. Het gezellige programma voor deze avond, werd geheel verzorgd door een gezelschap onder leiding van de heer Van Dijk, daar de heer Van Hoon, die enkele declamaties ten gehore zou bren gen, verstek moest laten gaan. De heer Van Dijk en de zijnen heb ben zich van hun moeilijke taak kranig gekweten en wisten de aanwezigen tot bet laatste ogenblik prettig bezig te hou den. Een hele serie schetsjes, het to neelspel had hier en daar wat gaver gekund zang- en accordeonsoli had den groot succes; een ware ovatie kreeg het Jojoco-trio met hun harpcithers, die er dan ook zonder toegift niet afkwa men. De resultaten van. 3 April waren: C.S.VD. 3Zwaluwen 2 afgek.; Excelsior M. 3Zwa luwen 3 10; Zwaluwen 4GTB 2 11: GSS 3Zwaluwen 6 afgek.; Vlaardingen 3 Zwaluwen 7 1—10; Zwaluwen 9—WOB 3 7-—4. Juniors: Zwaluwen al—Aeolus al 2—2; Zwaluwen b5—HBSS t>2 0—1: HOV al—Zwa luwen el afgek.; BKWIK c3Zwaluwen c4 112; Zwaluwen cSForuna c3 44; Zwa luwen c6—HOV c3 51; Zwaluwen b4Zwa luwen b3 1—4. Zaterdagmiddag is in een bijeen komst van directie, bedrijfsleiding en kern van de afdeling havenbedrijf by" „Vlaardingen-Oost" afscheid genomen van de heer L. Voogd Sr. Namens de directie sprak de heer Van Deventer, die een gratificatie aanbood en namens kern voerde de heer Mostert het woord. De heer Voogd was 34 jaar in dienst van H.V.O, en werkte achtereenvolgens in zeven verschillende functies. Hy is des tijd ook nog werkzaam geweest op de eerste drijvende kraan van H.V.O. Hoewel de heer Voogd nu door het be reiken van de pensioengerechtigde leef tijd formeel de band met H.V.O. heeft verbroken, blijft er nog genoeg contact want niet minder dan vier zoons van de heer Voogd zijn bij het bedrijf werk zaam. Het komt nl. nog maar al te vaak voor, dat de verzamelaars zegels met een veel hoger percentage toeslag moe ten aanschaffen, willen zij hun verza meling compleet houden, m.a.w, de wel dadigheid teert wel eens wat te veel op de kosten van de philatelist. De vergadering werd verder toege sproken door ir, F. de Veer, die met zijn knap „postzegelpraatje" over de eerste emissies Finse zegels nog eens duidelijk aamtoonde, hoezeer de geschie denis van een land zich weerspiegelt in de uitgegeven zegels. Speciaal voor dit jubileum heeft de vereniging een fraai posthoorn-insigne laten vervaardigen dat aan alle leden werd uitgereikt. De vergadering werd door enkele be kende persoonlijkheden uit de Neder landse postzegelwereld bezocht, o.a. de specialist in het ontdekken van falsifi- caten dr. Frenkel en de heer Eigeraam, hoofdredacteur van het Philatelisiisch maandblad. Het tamboers- en pyperscorps „De Pijpers", onderafdeling van de C.3M.V. 'Liefde en Vrede" te Vlaardingen gaat dit jaar het 25-jarig bestaan herdenken. Op Woensdag 7 April a.s. zal in de Bethelkerk een herdenkingsdienst wor den gehouden onder leiding van de Herv. predikant ds. W. J. Schouten. Alle oud-leden en belangstellenden worden uitgenodigd deze dienst, die om 8 uur begint, bij te wonen. 7ó precies hadden de sprekers zich Zaterdagmorgen in de Ahoy'-hal aan de hun toebe deelde tijd gehouden, dat dr Schouten tot zijn genoegen'kon meedelen nog enkele minuten over te hebben. ,Js de student uit Amsterdam nog in ons mid den, die Vrijdagmiddag het woord wilde voeren en daar vantogge de tijd niet toe kon komen?", vroeg de voorzitter van het Centraal comité. Een jonge man rees op uit de duizendkoppige menigte en nam zijn plaats op het hoge spreekgestoelte onmiddellijk in; de heer C. B. Schoemakers, representant van de Senaat van het studentencorps onder de zinspreuk Desperandum Deo Duce", de bekende organi satie aan de V.V. Als ik U, mijnheer de voor zitter, even mag zien als de verpersoonlijking der A.R.P. en mijzelf als die van het studen tencorps dat ik vertegenwoor dig, dan schelen we maar één jaar, stelde hij lachend vast, om, na hartelijke gelukwensen te hebben uitgesproken aan het adres van de jarige een onge dachte doch zeer zeker niet onlogische conclusie uit het feestprogramma te trekken. Ik lees hier, zo zei hijdat vanmiddag een jubileumge schenk aan de partij zal worden aangeboden, waarna dit ge schenk blijkbaar zal worden teruggenomen, want de aan wezigen zullen na die aan bieding volgens het programma zingen: „Zij zullen het niet hebben" Heel ad rem reageerde dr Schouten hierop, door op te merken dat hoe dit ook mocht zijn, de heer Schoemakers er met op rekenen moest het jubi leumcadeau voor het studenten corps mee te mogen nemen. Wat deze heer ongetwijfeld ook niet verwachtte. IWAM rtAlLMfi tVMOtCAU o$ i rV- Ho« Tekko en Terry ook likkebaardden, het malse zwijntje ging aan hun neus voorbij. In gedachten ver zonken, bleven zij liggen tot zij een heerïyke braadlucht roken. Stukje voor stukje kropen de vrienden naar voren. Ten slotte konden zy zien hoe de wilden, rondom aen groot vuur zaten te smullen van het gebraden wilde zwijn. Met het water in de mond en een kwijnende blik in de ogen wendden onze vrienden zich af. Om hun honger echter toch wat te stillen, plukten zij voorzichtig een paar bananen en werkten die met lange tanden naar binnen. Want wat zijn bananen in vergelijking met wild braad als men flauw is van de hooger? Doch dan deed) de slaap zich gelden. „Denk er om wakker blijven" advi seerde onze Taks en stond op. „Kom mee, we gaan eerst een eindje lopen, springen verderop in zee en zwemmen terug tot we onze duikboot gevonden heb ben". En zonder een enkel geluid te maken verdwenen zij ra het struikgewas. De Rotterdamse Kamer van Koop handel en Fabrieken heeft in de hedenmorgen gehouden vergadering met algemene stemmen besloten bij de directie van de Nederlandse Spoorwegen nogmaals aan te dringen op bespoedi ging van de uitvoering van de spoor wegplannen in Rotterdam. Het lid van de Kamer, de heer L. J. A. van Doorn, vroeg over deze voor hem zo delicate kwestie het woord naar aanleiding van een mededeling van de voorzitter, waarin werd gezegd, dat alle plannen in het jaar 1956 zouden zvjn voltooid. „Sinds 1947", zo merkte de heer Van Doorn op, „is men bezig met het maken van plannen voor Rotterdam. Steeds is gezegd, dat de Nederlandse Spoorwegen diligent zijn inzake de bouw van de nieuwe stations, maar ik kan my niet aan de indruk onttrekken, dat alles te langzaam gaat. Ik vraag tempo en nogeens tempo, mijnheer de voorzitter", aldus deze afgevaardigde. Spr. wees op de grote manifestatie, die in 1955 in Rotterdam zal worden gehouden. Zeer betreurenswaardig is het dat dan het nieuwe stationsgebouw van betrokken zakenlieden verder genood zaakt de stukken in te dienen m 5- tot 9-voud.Daarmede zijn bovendien vrij hoge kosten gemoeid. Spr. wenste de consulaten geen verwijt te maken van deze trage gang van zaken, doch nood zakelijk is. dat bij de regeringen van de Zuidamerikaanse landen wordt ge wezen op deze ongewenste toestand. De heer Wilschut was van oordeel, dat het departement van Buitenlandse Zaken in deze een taak heeft. Spr. toonde aan, dat de export vanuit de Zuidamerikaanse landen naar b v. Nederland aanmerkelijk vlotter gaat. De voorzitter deelde nog mede, dat een deputatie uit Basel een bezoek zal brengen aan Rotterdam. Over de wijze van heffing van invoerbelasing zei de heer Van der Mandele,. dat de suggestie van de Kamer is aanvaard om deze wijziging op dezelfde grondslag te doen geschieden als bij de heffing van de invoerrechten. De Kamer zal op 3 Mei te 2.15 uur wederom bijeenkomen. Spaarresultaten over Maart 1954. Te rugbetaald in 2387 posten 399.177.89. het Centraal Station nog niet gereed is. - i -« N0g bedenkelijker vond de heer Van Doorn de omstandigheid, dat over ehige maanden het nieuwe Stations plein gereed zal zijn. De tramhaltes zullen dan circa 200 meter van het station verwijderd zijn. Voor de passa giers vreesde hij een onaangename toe stand. Zij zullen dus circa 200 meter met koffers moeten sjouwen van en naar het station. Ingelegd in 7104 posten 386.312,35 Meer terugbetaald dan ingelegd 12.865,54. Aantal nieuwe rekeningen 126. Aantal afbet. rekeningen 73. Ge spaard door middel van spaarbusjes in 232 ledigingen 4473.76. Gespaard door Jeugdspaarders in 3800 posten 6000. Per 1 April 1954 verschuldigd aan 14.05i4 inleggers 6^31.607.28. Excelsior 2 (Maassluis) moest in Gou da in Jodan Boys 2 haar meerdere er kennen en verloor met 43. Op eigen terrein behaalde Excelsior 3 een nutti ge 1—0 zege op Zwaluwen 3. Excelsior 5 stelde ook deze week weer teleur door met 4—3 van HBSS 5 te verliezen. Van de vastgestelde juniorwedstrijden vonden alleen de ontmoetingen Excel sior bl—-VFC bl en Excelsior c2—VFC' c2 doorgang. In beide wedstrijden ver loren de Vlaardingers met resp. 2—0 en 21. De elftallen Al, BI en Cl, die, zoals gemeld, kampioen geworden zijn, zijn Zaterdagmiddag in het clublokaal op eenvoudige wijze gehuldigd. Namens het bestuur werden de jongens toege sproken door de voorzitter, de heer P. van Dijk, terwijl de heren K. Schonen berg en J. Coumou, resp. namens de juniorcommissie en juniorleiders het woord voerden. Spelregelavond. Woensdagavond wordt in de bovenzaal van Sursum Corda we derom een juniorspelregelavond gehou den, De avond begint om 8 uur en staat onder leiding van de Vlaardingse Scheidsrechtersvereniging. - Jonge Kerk. De begroeting van de nieuwe lidmaten van de Ned. Herv. Kerk te Maassluis is vastgesteld op Woensdagavond 8 uur in -de consisto rie van de Grote Kerk. Deze avond staat vooral in het teken van de Zen ding. De Zendingspredikant ds I. S. Kijne spreekt over het zendingswerk op Nieuw-Guinea, toegelicht met lichtbeel den. Groene Kruis. Eind van deze maand wordt er door Het Groene Kruis te Maassluis wederom een Moedercursus georganiseerd, teneinde jonge en aan staande moeders wegwijs te maken in het opvoeden van hun kinderen. De cursus bestaat u!t 8 lessen en wordt kosteloos gegeven in het Groene-Kruis- gebouw. Haven 22, waar men zich voor deelname aan de cursus kan melden. De voorzitter van de Kamer, mr. K. F. van der Mandele, geloofde niet, dat hier uitsluitend een verontwaardigend gebaar moet worden gemaakt tegen de directie van de Ned. Spoorwegen. Er is enige stagnatie ontstaan, toen van de zijde van het gemeentebestuur bezwa ren werden geopperd. Niettemin wilde spr. de Kamer voor stellen nogmaals, een schrijven te zenden aan de directie van de Spoorwegen, waarin op spoed zou worden aange drongen. De Kamer ging hiermede met algemeene stemmen accoord. De commissie voor de Wederopbouw van de Kamer zal opnieuw het vraag stuk bezien van de toewijzing van het woningcontingent voor Rotterdam. Ge bleken is, dat in het aan de regering te zenden adres nog enige argumenten van bijzondere importantie zullen moe ten worden opgenomen. Namens de commissie Handelsbelan gen voerde de heer J. Wilschut het woord. Hij gaf de'Kamer een uiteenzet ting van de vele moeilijkheden, waar mede men te kampen heeft bij de ex port naar de Zuidamerikaanse landen. Vooral betreft het hier de consulaire invoerformaliteiten. Het komt voor, .dat er 5 tot'8 dagen mede gemoeid zijn, voordat de formaliteiten bij de diverse consulaten zyn vervuld. Dan zynde Li de wielrydersbuis van de Maastun nel te Rotterdam botste eerr onbekend gebleven wielryder vanmorgen tegen de 25-jarige M. van der M. uit de Schalk- burgerstraat. Zij viel en kneusde haar heup en brak haar rechterarm. Ter voorziening in de vacature van directeur van de gemeentelijke dienst voor sociale belangen, ontstaan door het onsiag van ir W. C. C. Riem Vis wegens he bereiken van de pensioengerechtigde leeftyd, hebben B. en W. thans by de raad de volgende voordracht ingediend: 1. dr P. S. Platteel, adjunct-directeur van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken te Rotterdam, 2. mr 2. J. A. Zan- dee, referendaris c ter gemeente-secre tarie, plaatsvervangend hoofd van de afdeling personeelzaken. De datum van ingang der benoeming zal nog nader worden vastgesteld. JTLECTRICIE1V B. G. Kroon it de jubilaris van het jaar" bij dé Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Deze bijzondere onderscheiding kreeg hij Zaterdagavond in de Rivièrahal te Rotterdam, toen de Lloyd 37 per soneelsleden, die in de loop van dit jaar 40 of 25 jaar in dienst zyn, huldigde met een feestavond. De heer Kroon is niet alleen electricien maar ook secretaris van het kernbefl, steur lore de werkplaatsen, bestuursff lid van de afdelingskas en van ie stichting studiefonds van de Lloyd en lid van de redactiecommissie tan-het personeelsorgaan ,J)e Lloyd-Mail". Namens^ de directie sprak de heer T/t. A. W. Ruys alle jubilarissen toe en het verheugde hem, dat niet alleen de personeelsleden aan de wal, doch ook de" zeevarenden, dank zij de medetverking van Wereldomroep, van het jeest getuigen waren. De heer A. Mol reikte, namens de minister van Verkeer Koninklijke onderscheidingen uit aan de perso neelsleden, die veertig jaar in dienst zyn, t.w. chef-bagage-meester J. A. J. van de Avoort, walkapitein C. F. Leef lang en baas W. Eckstein, (alle drie de zilveren ere-medaille van de orde van Oranje-Nassau), scheepsbou wer A. van Keulen, koperslager A. C. Lührman, waldonkeymannen Rens en E. Roobol, koperslager W. JVeggeman en controleur L, van Zijl alle zes de bronzen ere-medaille). Verder was 40 jaar in dienst de adjunct-inspecteur J. Sterteveld. Na mens de Lloyd ontvingen zij een enveloppe met inhoud. De 27 zilveren jubilarissen, t.w. mevrouw C. E. MeyerScholten en de heren P. F. Hees, P. J. A. Odemaire, J. Hupkes, Kamerbeek, T. P. Boers, 1. F, van C. D. Degenaar, J. Ie Pair, B. G. Kroon, EL. V. Laukens, J. R. De agent van politie T. te Deventer, j heeft in de nacht van Zaterdag op Zon- dag bij een schermutseling in een automatiek aan de Kleine Overstraat te Deventer een steek met een mes in de rug opgelopen. De politieagent is zwaar gewond in het St. Jozef zieken- [j: huis opgenomen. Zijn toestand was he- denmorgen ernstig. y\ Twee politieagenten waren bezig dne personen te bewegen zich ordelij- ker te gedragen tegen vrouwen, die zich in de automatiek bevonden. Toen t 4 andere in uniform geklede politie-C agenten, waarbij zich de heer T. be- vond, poogden de een dreigende hou- ding aannemende personen-te verwij-, 'fi deren, nadat een der vrouwen een klap op het hoofd had gekregen, ont stond er een schermutseling. Daarbij is de heer T. onverhoeds met een mes in de rug gestoken. De vermoedelijke N dader B. en zijn kornuiten namen de' s-ra vlucht, doch de politie heeft de 37-ja-.-- M rige B. uit Deventer spoedig kunnen?t arresteren. Hij is opgesloten en hij fri zal Dinsdag voor de Officier van Jus-; i titie te Zutphen worden voorgeleid. De heer T. is ernstig gewond aan een der longen. j-- Muller, B. van Meenen, J. G. de Koning, J. Burgerhout, P. -"Ai Sonke, J. L. T. Jeysman, AsM. Manse, J. C.' van Rossum, H. Lems, C. Heus, W... F. A. de Jong, A. J- van Breda, H. J. Groen en N. Haarlem en de echt- genoten van L. ilojtijzer, C. G. F. Hoek en P, van Elsloo, die buiten gaats waren, kregen het traditionele horloge. - - De foto toont de overhandiging van het geschenk aan de jubilaris van het jaar (links) door de, heer Ruysf De feestavond kreeg een goede,, stemming dank zij de medewerking"- van Tom Erich, Mieke Telkamp,.'de drie Chico's en de beide sportleraren van de"„Willem Ruys", W. van Zutfi phen en B. Steegman (met kostelijke*4; parodiën). 'f' - v. 'J- - "f ff- °p 53-jarige leeftyd is Zaterdagmor gen in Delft plotseling overleden de be kende musicus Kees Panman. Hij was gedurende ruim drie jaar altist by het Rotterdamseh Philharmonisch Orkest. De heer Panman maakte indertijd deel uit van het Haags Kamer Orkest van Dirk Baifoort en van het Haags trio als vio list. Verder is hij bestuurslid geweest van de vroegere Kunstkring Delft, afde ling muziek, en gedurende korte tijd dirigent van het studentenkoor van het Delfts Studentencorps. De exploitatiekosten der N.V. 's-Gra venhaagsche Passage Maatschappij heb ben in 1953 bedragen f 24.757 tegen f 25,963 in 1952. De huuropbrengst ad f 270.101 is gelijk aan die over het boek jaar 1952. Op gebouw en erf wordt af geschreven f 30.000, de boekwaarde per 31 Dec. '53 bedraagt f 1.620.779. De netto winst bedraagt f 80.957 (v. j. 77.623) waari uit een onveranderd dividend van 6% prooaot woedt voorgesteld. In de Zaterdagmiddag In het Zeemans huis te Maassluis gehouden vergadering van de Stabenkring Delft van de C.H.TJ. heelt de heer C. van Dijk uit 's-Gravenz&nde, lijstaanvoerder van de C.H.U. in genoem de kring, gesproken over de taak van (Se Prov. Staten. Spr. schetste de betekenis van dit college en noemde als eerste taak in de nieuwe zit tingsperiode de verkiezing \an de leden voor de Eerste Kamer. De verdere taken der Staten, die uit hun midden de afgevaar digden in Ged. Staten het dagelijks be stuur der provincie aanwijten passeer den eveneens de revue. De heer Van Dijk meende dat het aantal van twee vergade ringen per jaar voor de Prov. Staten te weinig is. Slechts een wijziging ra de Grond wet ken hierin verandering brengen. De leden Ijebben een veel omvattende en ver antwoordelijke taak te verrichten. Het zou voor sommige problemen wel wenselijk zijn. dat nog nieuwe, met namen genoemde, ta ken in de invloedssfeer van de Staten be trokken worden. Voorts zou een meer zelf standige positie de behandeling der taken, die het college beheert, te" goede komen. Tenslotte wees de heer Van Dijk het zo vaak verkondigde argument, dat de CJH.U. behoudend is, gedeeltelijk van de hand. Slechts alleen wanneer het gaat om het Woord Gods is zij behoudend, In het wereld- bestaan kan de mens slechts hulpmiddelen bedenken: in wezen regeert God en de be hoeften en neigingen van de mens, die met elkaar in strijd komen, vragen een regering. Spr. hoopte, dat ook de afgevaardigden in de Prov. Staten zullen kunnen blijven wer ken voor de bevordering van de levens belangen van ons volk. Getrouw aan de Christelijke- en nationale beginselen. De heer H. K. v. Minnen uit Vlaardingen, die de wegens ziekte verhinderde heer F. H. v. d. Wetering verving, wees, in te genstelling tot de algemene opvatting om trent da politiek* waard* vaa dt verkiezing "1 der ieden voor de Prov, Staten, er op, dat de taak van het provinciaal bestuur zeifs uitermate belangrijk is. De door nem be streden opvatting heeft echter wel een oor zaak. De heer Van Minnen zag deze in de onvoldoende voorlichting der bevolking over de taak van de Staten in elke provincie. HU ging nog dieper dan de vorige spreker op de huidige en mogeiyke nieuwe taken In. Spreker verwachtte in de toekomst zelfs een nog verdere ontwikkeling van het werk terrein van het provinciaal bestuur. In een kernachtig en principieel betoog behandelde hij vervolgens de beteken!- van de CJï.U. in het politieke leven. Z|j moet temidden van het volk staan en haar beginsel uit dragen. De CB.U, heeft een open oog voor de ontwikkeling van deze tijd en verdient ook bij de aanstaande stemming op 21 April de volle aandacht van de kiezers te hebben, zo besloot de wethouder van Vlaardingen. Na deze referaten volgde een geanimeer de bespreking, waarin o m het Streekplan Westland, dat reeds enige jaren aanhangig is en het zoveel deining veroorzaakte op- spuitplan Aalkeetbuitenpolder de aandacht hadden. Ter gelegenheid van het 125-jarige be staan van de Maatschappij tot Bevor dering der Toonkunst staat Rotterdam een grote muzikale gebeurtenis te wach ten. Op 3 Juli a.s. aal in het Ahoy'-ge- bouw, dat 10.000 zitplaatsen heeft en een voortreffelijke acoustiek, de Achtste Symphonie van Mahler worden uitge voerd. Voor deze gelegenheid wordt een spe ciaal podium gebouwd, dat plaats moet bieden aan de meer dan 1000 medewer kenden. Er zullen een tiental solisten meewerken, alsmede negen koren (com binatie van grote gemengde en jongens koren) en het Rotterdams Philharmo nisch Orkest, versterkt met Het Bra bants Orkest. Voor het doel zal een groot pijporgel speciaal worden ge bouwd. De uitvoering komt onder lei ding van Eduard Flipse en men neemt aan dat zij een der hoogtepunten zal vormen van het Holland Festival 1954. Reeds hebben de Nederlandse Spoor wegen hun medewerking toegezegd. Er zullen treinkaartjes beschikbaar komen, waarin de entreeprijs begrepen is. (Medegedeeld door de firma A. Makkreel, makelaar n granen) Rotterdam, 5 April, Mei Juli Sept. Nov. Vorig slot 27 20 25 32*2 23 50 23.30 Vk 27 10 25.251 23 40 23.30 S.k. 26 87\s 25.02 23.30 23.15 Nagekomen Familiebericht, De Raad van Bestuur van Unilever N.V. deelt tot zijn groot leedwezen mede dat tijdens een zakenreis naar het Verre Oosten te Colombo plotseling is overleden de Heer in leven Lid van de Raden van Bestuur van Unilever N.V. te Rotterdam en Unilever Limited te Londen. Rotterdam, 5 April 1954. Ter gelegenheid van de maidentrip' -Mi van het Japanese ms, „Harnasaa t PK Maru" van de Mitsui-lme in Tokio"" Vfef heeft het bureau via Rotterdam, namens de firma Pakhuismeesteren, die hoofd- r'-fSS agente voor Nederland is, ons in de ge- :-S - •- - Hijg ?JL tegenheid gesteld nader met dit schip kennis te maken. Jy. Op 16 Januari van dit jaar is de „Ha- runasan Maru" door de werf „Tamana" aan de Mitsui-line afgeleverd. Daarop is het via Panama, New York en Antwer pen naar Rotterdam gekomen waar het 1 ligplaats koos bij de N.V. Corns. Swart--, touw's Stuwadoors Mij. aan de Merwe- jj. haven. ,>-..^1 De voornaamste bijzonderheden van het schip zijn6990 brt met een dead- f;ö $i weight van 10.090 ton. De lengte he- f draagt ruim 143 meter en de dienstsnel---"if 2 he id is 18.6 mijl per uur. Vanavond zal de „Harunasan Maru", J die passagiers-accomodatie biedt aamiyof zes personen, van Rotterdam naar Ham-i burg vertrekken. Vandaar gaat het via*"; Antwerpen weer naar het Verre Oosten, Gestolen; Vannacht is een winterjas gestolen van de koster van de "Waalse kerk Ook heeft de indringer een tas-' predikant zat. opengesneden, waarin de toga van een - .rif-al DEN HAAG, 5 ApriL Vanwege het' 1 slechte weer om de Noord hebben de vleet"-» «8 loggers niet gevist. De vangsten der haring-*-- IS?- trawlers bij SUverpit zijn de laatste dagen terug gelopen. De Sch 54 ving in drie trek- i'sMl ken slechts 125 kisten. De aldaar vissende-/ schepen zijn Noordaan gestoomd. Prijzen verse vis: Grote tong 1.69: groot-r'.f middel tong 1.49—147: kleinmlddei tong 1.48 l «rote sUps 1.40-1.46: kleine slips 1.10: H tarbot X 1.46—140: tarbot XI 140—1.40; alles; per kg. Grote schol 10grote -schol 2 X450—14.90: middeischol 1740: kleine schol Wphjl T®:50! kleine schol (gestript)13. T} H2' T®---—15-40: bot 8.70; wijting?® (gestript) 18.——20.wij ting (dicfit) 1440;:? kabeljauw (uitleggers) 345047.alles oeri'fï 40 kg. Verse haring 10.80<12.20 - per *80 kfrr-M mx>"^ «jV '■fu

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1