I a èn neen Chinese adviseurs bij Vietminh-rebellen „Wij beginnen geen oorlog met de waterstofbom" Grote partij autobanden in vlammen opgegaan Vernietiging bedreigt beschavin onze ONTMOETING GROTE DRIE NOODZAKELIJK Familie naar Obergurgl Wederkerigheid ATTLEE OVER BE H-BOM Verklaring van Foster Dulles: Weer een stormloop Luchtdoelartillerie bij Dien Bien Phoe door Chinese communisten bediend Brand bij Rotterdamse Rubberhandel SH DINSDAG 6 APRIL 1954 V- TWAALFDE JAARGANG No. 2740 f N. Weerbericht M' Herhalingsoefeningen voor de luchtmacht Extra-treinen naar de bollen Een week halve rouw bij het .Nederlandse Hof President Eisenhower over de toestand Wijziging bezoek van Koning Haakon NAVO-raad berispt maarschalk Juin Zie verder pagina 3 Dr. K. H. E. Gravemeyer naar Nederland terug Diefstallen bij P.T.T. Sowjet-Unie accöord Plechtige herdenking op 4 Mei in Ridderzaal Nieuwe oliepij pleiding Brandje gestookt Frans protest in Djakarta Familiedrama in Apeldoorn Directie: Botterdam: Witte de Withstraat 30 Teler. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 1144021154B6 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 eent. Verschijnt dagelijks. C. A. KELINING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond: KOUDE NACHT Wisselend bewolkt met enkele verspreid optredende buien. Vannacht op vele plaatsen zware nachtvorst, morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag.' Matige tot zwakke overwegend Noor delijke wind. v Hoofdredacteur: Dr. A. H. 3. S. BRUINS SLOT N een kring van N.C.S.V.-studen- I I ten werd onlangs de christelijke Ihool als discussie-onderwerp aan de orde gesteld. Op zichzelf is het een verheugend verschijnsel, dat, ook in de kring van ten, die veelal straks in ons volksleven ign leidende positie zullen innemen, |sn de christelijke school niet zonder Leer voorbij wordt gegaan. In het ver- eden heelt de school met de bijbel in soortgelijke kringen nu niet bepaald |en overmaat van belangstelling gevon- flijdens de discussie werd gevraagd naar de solidariteit van de school met 3e bijbel ten aanzien van hen, die bui en haar staan. Men verweet haar iet verwijt is zo oud als de schoolstrijd sren telt een manco aan missionair ese£. Al uw appelleren aan de openbare ichool (z<j zei men) dat ook zij zich heeft te stellen onder de tucht van het Évangelie, sorteert daar geen enkel effect, zolang gij, christelijke school, ge- Ueiden van de openbare blijft voort ijen Ge schiet hier in christelijke ïolidaritelt te kort. Eerst wanneer ge pet de neutrale school samengaat, zal inr appèl aanslaan. S dit verwijt juist? I Om te beginnen zouden we wil len zeggen, dat deze solidariteit, die Bea hier van de christenen vraagt, in jet verleden reeds betoond is, totdat jg( door de voorouders van ben, die ifcans de openbare school bevolken, ón mogelijk werd gemaakt. Men is de apenbare schooi inde negentiende jeuw zo lang trouw gebleven als jsaar enigszins mogelijk was. Het is onder meer bezijden de waarheid en jet getuigt van gróve onkunde, te tillen beweren, dat me® van de zijde ier z.g. antithese-christenen een, twee, ïrie de weg der verbijzondering is in- [esneld. Éérst toen het duidelijk werd, lat het getuigenis van Jezus Ghristus liet meer het énige legitieme op de chooi zou mogen zijn, éérst na een rerloren strijd om de éne school voor ■eel de natie opnieuw haar christelijk tempel .op te drukken, is enen apart :aan staan, omdat men. zonder meer a dit niet gezochte isolement pedrón- len werd. En ook toén eenmaaldewegen ge- sheiden wéren, is het oecumenisch be ef inde harten der vrienden van' het hristelijk' onderwijs nimmer gestor en. Een wel zeer spectaculair exempei an deze apostolaire gezindheid kan len vinden in de; geschiedenis van de prichting van de christelijke sohool p „de Heide", bij Velsen, in 1867. - Hier werkte toentertijd een ruige «Iderbevolking aan het graven van et: Noordzeekanaal. Niemand van de lier werkende ouders vroeg ook inaar (i de verste verte om christelijk on- lerwijs; Maar vanuit 'Amsterdam heb- len toen ohristenen als de'Neufville, ïillem Hovy en Abraham Capadose, net innerlijke ontferming over de ver waarloosde jeugd van de Vélser heide «wogen,' daar ter plaatse een dhrlste- Üke school opgericht. Dit aan het adres van hen, die nog leeds den volke kond doen, dat het lieden van de school met de bijbel de schoolstrijd gegaan is uitsluitend ,het eigen kroost". Vele Nadat de gehele nacht van Zondag op Maandag hevig was gevochten om de Noordwestelijke stelling van Dien Bien Phoc, die een der twee kleine vliegvel den van de vesting beheerst, zijn de rebellen, na een door vechtwagens ge steunde tegenaanval der Franse Unie strijdkrachten, teruggeslagen. In berichten uit Dien Bien-Fhoe wordt gemeld dat Franse officieren getroffen waren door de jeugd van de gesneuvel de rebellen- Maandag is de gehele dag hevig ge vochten. De Vietminh-verliezen worden voor de afgelopen nacht begroot op ruim duizend, en voor de gehele. ..slag om Dien Bien Phoe" op dertien duizend man. Ie lm AAR er is méér. Belangrijker voor ons is de vaste overtuiging, dat'ergrenzen zijn aan de christelijke solidariteit. Even 'nadrukkelijk als - de christen heid ja moet zeggen tegen.de. van haar gevraagde christelijke solidariteit, even bachtig zal zij. néén moeten zeggen, wanneer deze solidariteit, sou .gége- 'en moeten worden ten koste van een lanranding van haar bijbelse bood- ichap. Het conflict tussen de priester- arbeiders in Frankrijk en de hiërarchie, heeft ons opnieuw aan deze grenzen Van; de christelijke solidariteit tierin- lerd. In haar hartstocht voor een wereld wijd apostolaat, 'zal de Kerk nimmer ian haar apostoliciteit mogen laten ■ornen. Aan haar fundament, dat is Christus. Een fundament, dat door de ipostelen én de profeten gelegd Is. In Zijn-hogepriesterlijk gebed, bad ie Heiland niet, dat de Vader de Zijnen ^eg zou nemen uit de wereld, maar "el dat zij' bewaard zouden worden poor den boze. Ook Paulus, die aan de grenzen van „het apostolaat" heeft ge staan, toen hij schreef: „Ik ben de Jo pen geworden aïs een Jood, hun die onder de wet staan als onder de wet; "t ben de zwakke zwak geworden, voor allen ben ik alles geweest om in 'ik geval enigen te redden", heeft er niet aan gedacht de apostoliciteit van de Kerk prijs te geven. Schreef hij riet, dat hij gekomen was, niets anders hetend dan Jezus Christus en Die ge kruisigd?» Wie de grenzen tussen kerk en we- teld uitwist, loopt groot gevaar te ge- taken in een situatie, .waarin de wereld fog wèl tot de kerk spreekt, maar deze laatste niét meer tot de wereld. En het oinde is een steeds verder voortschrij dende secularisatie. Daaróm menen wij, dat hier van de •ehool met de bijbel te veel gevraagd Wordt Ze zal haar ja tegenover de christe lijke solidariteit moeten blijven paren pan haar héén tegenover elke conces- [!e..aan haar grondslag, die men van r&Jjv vragen: zal. sPmdat ze wel in de, wereld staat, ikar niet van de wereld zljn mag. Het dienstplichtige en reserve perso neel van de volgende onderdelen van de Koninklijke Luchtmacht zal in de loop van dit Jaar voor herhalingsoefeningen worden opgeroepen: Commando Lucht verdediging, Commando Tactische Luchtstrijdkrachten, Commando Depots Materieel Luchtmacht, Commando Luchtvaarttroepen en de Militair Juri dische Dienst Voor oficieren, onderofficieren en kor poraals-specialisten is de opkomstduur 30 dagen, voor korporaals en soldaten 26 dagen. Bezoekers van de bloembollenvelden zullen óp 11, 18, 19, 24 en'25 April en op 2 Mei a.s. gebruik kunnen maken van extra stoptreinen die de N.S. tussen Den Haag en .Amsterdam laten rijden. Deze 'treinen zullen stoppen te Leiden, Warmond, Voorhout, Noordwijkerhout, Lisse Hillegom. Vogelenzang—Benne- broek. Heemstede—-Aerdenhout en Haar lem.- Tussen 's morgens half .tien en 's avonds half. .acht; zal ieder uur êeh stoptrein rijden. De stations én halten tussen Den Haag en Heemstede—Aerden hout 'zullen op de genoemde data voor het vervoer van1 reizigers en bagage zijn ge opend.'.' Voor de duur van de bloemententoon stelling Keukenhof zal; voorts nagenoeg iéder uur tussen 's morgens half tien en 's avonds half acht' een trein van. de ge wone dienstregeling op hetbaanvak AmsterdamRotterdam te Lissé stoppen om bezoekers aan deze tentoonstelling gelegenheid te geven tot in- en uitstap pen. Deze treinen stoppen even wei niet op de dag waarop de extra stoptreinen Amsterdam-Den Haag vise versa rijden. ,.De Victminli-luchtdoelartillerie rondom Dien Bien Phoe wordt door Chinese communisten bediend. Het betreft hier 37 mm-luchtdoelgoschut, langs radiogra fische -weg gecontroleerd, dat ook door een wolkendek op de Franse vliegtuigen schiet", aldus een verklaring van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. John Foster Dulles, die hij Maandag voor de Commissie voor Buitenlandse Aangelegenheden van het Huis van Afgevaardigden heeft afgelegd. Dulles' verklaring was bedoeld als ondersteuning van Eisenhowers boodschap aan het Congres, waarin hjj 3.510.000.000 dollar aanvraagt voor de Amerikaanse (militaire) hulpverlening aan het buitenland. Dullés deed zijn mededelingen over Indo-China in antwoord op een vraag van een commissielid over het aandeel van communistisch China in de slag om Dien Bien Phoe. Hij vervolgde: „Op het hoofdkwartier van de Vietminh nabij Dien Bien Phoe bevindt zich generaal Lie Tsjen Tsjoe van het Chinese communistische leger. Hij wordt bijgestaan door een aantal Chinese technici en militaire raadgevers. Ook buiten het hoofdkwartier der Vietminh bevinden zich talrijke commu- nistisch-Chinese raadgevers bij de rebel len. De Vietminh beschikt over een uit gebreid stelsel van speciale telefoonver bindingen, aangelegd en bediend door Chinese communisten. De Vietminh-troepen rondom Dien Bien Phoe beschikken over een duizend tal vrachtauto's voor de bevoorrading, die uitsluitend door Chinezen worden bestuurd. Bovendien is de helft dezer vrachtauto's na één Maart j.l. door com munistisch China aan de Vietminh ge leverd. Toen een commissielid opmerkte dat dit ,.een interessant verhaal" was, ant woordde Dulles: „Ik vind het nogal on heilspellend" De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken besloot met: „De Vietminh zet blijkbaar alles op alles'in een uiterste poging om de strijd- geest der Franse Uniestrijdkrachten te breken voor de 26 dezer te Genève be ginnende besprekingen over het Verre Oosten. Zy volgt thans een roekeloze militaire politiek". In bevoegde kringen te Parijs is mede gedeeld, dat de verklaringen van minis ter iDuIles over deelneming van Chinese deskundigen aan de" operaties in Indo De Grootmeester van het huis van HM. de Koningin deelt mede, dat het Hof ingevolge de bevelen van H.M. de Koningin' wegens het overlijden van H.K.H. de Kroonprinses van;, Noorwegen een week halve rouw zal aannemen, in gaande 7 April. Het Noorse hof zal vier maanden in rouw gaan - Er is geen datum vastgesteld voor de begrafenis. China in overeenstemming zijn met in lichtingen, waarover de Franse regering beschikt. Van dezelfde zijde werd ver nomen, dat minister Dulles slechts een deel van de inlichtingen over deze Chinese deelneming heeft gegeven. Groot-Brittannië zal te Parijs en Washington inlichtingen inwinnen over Dulles' beschuldiging, dat ^communis tische luchtdoelkanónnen' in het gebied van Dien Bien Phöè worden bediend door Chinese communisten, aldus deelde een woordvoerder van het Britse depar tement van Buitenlandse Zaken Maan dagavond mede. Men zag te Londen de toespraak van Dulles als een vervolg op diens ver klaringen over Chinese hulp aan de communistische strijdkrachten, die hij vorige week heeft afgelegd Hij zeide toen, dat tegenover een eventuele ge dwongen invoering van het communis tische stelsel in ZuidrOost-Azië een ..verenigd optre/en" diende te worden geplaatst. Gisteravond omstreeks kwart over acht is bij de Rotterdamse Rubberhandel nan de Stadionweg in een partij van 100 ton tweedehands rubberbanden brand uil- gebroken. De brandweer rukte met groot materieel uit en bestreed het vuur o.a. met bet onlangs in gebruik genomen nevelblusapparaat. De brand zou ontslaan zijn doordat enige jongens op het terrein van de rubberhandel een vuurtje gestookt hebben. De waarde van de partij loopt in de tienduizenden guldens. NAMENS het Convent van de Cbr. Werkgevers, de Ohr. Middenstand, de Chr. Boeren en Tuinders en bet Christelijk Nationaal Vakverbond heeft de heer Ruppert verleden Vrijdag ds jubilerende AJt.P. toegesproken. t,;:ï Dit is to oh wei een goede demonstra tie van het feit dat het Christelijk ge loof de klasse tegenstellingen door breekt en daarvoor in de plaats een nieuwe eenheid schept. Dat is iets an ders dan de doorbraak bewerkte, die wel in woorden de klassenstrijd ver loochende, maar in feit, door het po neren van de tegenstelling progres sief—conservatief toch de klassenstrijd bleek te handhaven, In zjjn antwoord aan de heer Rup pert heeft dr. Schouten geaegd dat de Christelijke politieke partij voor haar strijd de Christelijke maatschappelijke organisatie niet kan missen. Zeer stellig is ook het otngefeeenl» het geval. Hoessein Fatemi, minister van Bui-; tenlandse Zaken tijdens het bewind van dr. Mohammed Mossadegh, be reidt zich sinds Maandagmiddag voor; op de dood. Naar United Press verneemt, zal in het plan van koning Haakon om dit voorjaar een bezoek aan Nederland te brengen, mogelijk een verandering ko men als gevolg van het overlijden van kronprinses Martha. Het betreft hier een tegenbezoek, van de Noorse koning In verband met het officiële bezoek, dat ko ningin Juliana 'verleden jaar aan Oslo heeft gebracht. Gisteravond omstreeks kwart over acht brak een felle, brand nlt In een opslagplaats van de Rotterdamsche Rubberhandel aan de Stadionweg te President Eisenhower, heeft Maandag- dagavond het volk een samenvatting ge geven van 's lands militaire kracht, zyn problemen en zijn toekomst. HU sprak in een uitzending voor ra dio en televisie. De presidentzet dat de geestkracht van het volk even groot is als aan het begin van de geschiedenis der Verenig de Staten. „WU moeten sterk zijn in onze toe wijding jegens Amerika", zei hjj. Iedereen maakt zich zorgen over'„de ménsen in het Kremlin", „het atoom- .tydperk" en óver de mogelijkheid van een „economische crisis", aldus de pre sident, maar al die problemen moeten bedaard worden bezien. „Wy beginnen geen oorlog met de waterstofbom", aldusde president. „De Sowjet-Unie weet echter, dat wy snel zullen terugslaan als een van Amerika's bondgenoten of zijn levensbelangen wor den aangevallen".. ,De president oefende indirect critiek óp senator McCarthy door te zeggen, dat er wel communistische infiltratie in de regering, bü het onderwijs en op an dere gebieden bestaat en dat liet oiijiiist zóu zijn dat gevaar te onderschatten, maar dat het gevaar sterk wordt over dreven. Tenslotte bestaat volgens de president nog de vrees dat andere delen van de wereld, die voor Amerika van groot be lang zyn, aan het communisme ten. prooi zullen vallen. „Er is geen land ter we reld dat vrijwillig tot het communisme is overgegaan", zei hij. Het Amerikaanse geloof in „persoon lijke vrijheid"- zou het land door de hui dige gevaarlyke tijd heen helpen. „Ame rika is de grootste macht waaraan God ooit heeft toegestaan op zyn voetenbank te verhoeven", zo besloot de president. De voormalige Labourpremier én huidige leider van de oppositie Clement Attlee deed gisteren in het Lagerhuis een ernstig beroep op premier Churchill om te trachten een bijeenkomst tot stand te brengen tussen Eisenhower, Malenkow en Churchill zelf, Attlee die een debat over de H-bom in het -Lagerhuis opende, vervatte zjjn verzoek in een motie. In een overvol Lagerhuis verklaarde Attlee onder gejuich der Socialisten dat hjj niet handelde uit een paniekstemming, „omdatiwij in dit land niet aan paniek doen". Maar, zei hij, wij staan op het ogenblik in de wereld tegenover een nieuwe toestand. Geleerden die werken onder leiding van regeringen, hebben een wapen ontwikkeld, dat in staat is de grootste- steden van de wereld te vernietigen of zo al niet te ver nietigen dan toch ze van haar kracht te beroven. Een van.de langste rijen van mensen die ooit waargenomen werden buiten de hekken van het Lagerhuis, wachtte uren in de regen en zonneschijn, om te trachten het debat bij te wonen. Attlee betoogde, dat was aangetoond door proeven in de Stille Oceaan, dat de H-bom het gebied van Londen en van Moskou, Parijs. Sydney of enige andere grote wereldstad kan ver nietigen. jf Dit gebied kan nog vergroot worden, voegde hij er aan toe. In de motie, ingediend door Attlee, Aneurin Bevan en vier andere vooraan staande Labourleden, wordt er voor gewaarschuwd, dat de H-bom een ern stige bedreiging vertegenwoordigt voor de beschaving en dat elke toevlucht tot oorlog tot het gebruik er van kan leiden. De Noordatlantischè Raad heeft maarschalk Alphonse Juin een ern stige reprimandetoegediend voor zijn critiek op het Europese legerverdrag. Er bestaat geenprecedent voor een dergelijk optreden van de raad. „De Noordatlantischè Raad spreekt zijn .diep leedwezen uit over dé open bare uitspraak, welke op 27 Maart 1954 door de' ópperbevelhebber van Centraal Europa is gedaan en daarna herhaald. Deze verklaringen zijn in strijd met de uitgesproken en her haalde richtlijnen betreffende het be leid welke door de raad, krachtens wiens gezag alle NAVO-commandan- ten hun functie uitoefenen, zijn ge publiceerd." In deze these liggen de grenzen van haar christelijke solidariteit. T. M. GILHUIS. Overzicht van het op 1930 meter boven de zeespiegel gelegen hoogste kerkdorp van EuropaObergurgl, gelegen aan het einde -van het- Qotldal.iM Tyrol, waar de, Koninklijke Familie, van .14 tot 24 April de wintersport zal gaan beoefenen. Inhei midden ziet men het grootste hotel van het dorpEdelweiss. Attlee daagde Churchill uit' iebewij zen, dat de H-bom. zal doen afschrik ken van een oorlog en zei, dat er nog steeds een groot gevaar bestaat, dat de bom in een totale oorlog gebruikt zal worden. In het eivolle Huis verklaarde Attlee niet te geloven, dat de H-bom zelf oorlogen zal voorkomen. In zijn antwoord weigerde Churchill opnieuw tussenbeide te komen in de Amerikaanse H-bomproeven in de Stille Oceaan en hield er aan vast, dat zy de kansen op wereldvrede eerdér vergroten dan de kans op oorlog. Churchill zei, dat Rusland „veel dichter op de hielen van Amerika zit met de ontwikkeling van de H-bom dan het ooit was met de ontwikkeling van de atoombom". Op 1 Mei zal dr. K. H, E. Gravemeyer, predikant te Pretoria vanwege de Ned. Herv. Kerk in Zuid-Afrika ter kerke-' lijke integratie van de Nederlandse (Hervormde)immigranten, in ons land terugkeren. Dr. Gravemeyer wordt ver gezeld door prof. en mevrouw Engel- brecht, die de Utrecht theologie stu deerde, is thans hoogleraar te Pretoria. Hij stamt uit een oud Zuid-Afrikaans geslacht. .DDe algemene kerkvergadering van de Ned. Herv. Kerk in Zuid-Afrika is voornemens een predikant te beroepen voor de immigranten, in het bijzonder in Johannesburg en de Rand. Het door dr. Gravemeyer opgerichte bureau zal worden voortgezet en uitgebreid. De rijksrecherche belost.met de op sporingen by de PTT stelt een onder zoek' in naar diefstallen 'uit postpakket ten en verduisteringen van postwissels, die gepleegd zouden zijn* aan "het post kantoor van het C.S. te Amsterdam.' Dit onderzoek, dat nog niet is geëin digd, heeft reeds geleid tot een zeven tal arrestaties, n.l. van vijf PTT-amb- tenaren, een winkelbediende en een buf fetjuffrouw. De Sowjet-Unie is Maandag accoord gegaan met de voornaamste-'der tech nische regelingen, die door de drie Westelijke mogendheden voor de komende conferentie te Genève zijn voorgesteld; De commmissie Nationale Herdenking deelt mede, dat evenals vorige jaren op 4 Mei a.s. een plechtige herden king zal worden gehouden in de Ridder zaal. waarbij de gévallen van zee-, land en iuchtmacht benevens diegenen, die tengzvolge van oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen,, worden herdacht. Dr J. van Baal,- de gouverneur van Nieuw-Guinea, heeft de nieuwe pijplei ding van het .Moetoerl-project van de Ned. Nieuw-Guinea Petroleum' Maat schappij, aangelegd door een combina tie der N.V. „Werkspoor" en de „Hol landse Beton Maatschappij", .geopend. Voor het gehele project zijn ongeveer 500.000 kubieke meter grond verzet 'Er w<ird 14.000 ton -materiaal verwerkt. Voorlopig zullen per maand ongeveer twee tankboten worden geladen. Rotterdam. Op deze opslagplaats -lag een grote hoeveelheid rubberafvalen oude autobanden. Het vuur greep met grote snelheid om zich heen en de brandweer, die büna. onmiddellijk; ter plaatse was. .stond voor een buitenge woon moeilijke taak. Onder leiding van hoofdbrandmeester Francke van IJsselmonde werd met grote energie aan de blussiagswerk- zaamheden begonnen. Men, slaagde er in de vuurhaard te ontdekken, doch d« eerste ogenblikken was deze vuurhaard vanwege de enorme, hitte niet te bena deren, zodat de' spuitgasten zich moesten bepalen tot het spuiten .van grote hoe veelheden water op de'vlammenzee. Aanvankelijk werd de brand aange- trepen met acht stralen op. de waterlei- in g, doch toen het grote méterieel was gearriveerd, was 'het aantal slangen; dat.; water gat spoedig uitgegroeid tot zes- tien-. Ook: ging "de „brandweer.,hét' vuur; dat: hoog oplaaide en tot ver'in de óm-, trek te zien was, met schuitnblussers te lijf. Inmiddels, was het verkeer op de Sta-; dioriweg. dié aansluit op de grote ryks- wsg Rotterdam—Dordrecht, ernstig ge stagneerd.. Men moest hX dé slangen, over het wegdek leggen, hetgeen het ón mogelijk maakte, dat de vele aütomoy'f bielen, die deze weg passeren, hiervan., gebruik konden maken. De' Rotterdamse' politie trof echterde nodige maatregelen,en later op de avond kon het verkeer zy. het in be perkte mate worden hervat. De brandweer moest zich voorlopig blijven bepalen tot het beperken van de brand, want aan het blussen van de brandbare rubberafval en autobanden vielin eerste instantie niet te dénkeii. Enige woningen, die aanvankèlyk ge vaar liepen, wérden natgehouden. Omtien uur. brandde dè opslagplaats nog in alle felheid. De brand trok hon derden belangstellenden zowel uit Rot terdam-Zuid als uit het nabijgelegen IJsselmonde. Dank zij het energieke optreden" van de brandweer bleef een plaatijzeren loods, waarin vele balen rubber lagen opgeslagen, gespaard. Omstreeks elf uur kon gezegd.'worden, dat men het vuur wel meester was. .Vy.'; Omtrent de schade vernamen wij, dat ruim' 500 autobanden in vlammen zijn opgegaan. De eigenaar van de onderne- ming, de heer J. van der Velde,, was ver-; zekerd. Over de oorzaak van de brand, zei men, dat in de omgeving van de opslag plaats vele malen brandjes worden ge stookt door schooljongens. Wellicht is dat gisteravond ook het geval geweest'1' Het vuur werd het eerst ontdekt door personeel van het benzinestation aan de Stadionweg. Geruime tijd is de brandweer nog in touw geweest met het nablussen. Het 'ge- bruik van nevelblussers heeft hier buiten gewoon afdoende gewerkt, zo deelde de hoofdman, de heer Vah der Wild; mede. Frankrijk heeft Indonesië beschul digd van inmenging in hetFrans-, Tunesische geschil, zo heeft gisteren- een hoog geplaatste Indonesische functionaris meegedeeld. De beschuldiging was vervat in een officieel protest, dat óp 25 Maart door ambassadeur R, Sivan aan de minister van Buitenlandse Zaken Sunarjo over handigd werd, aldus de zegsman. Hij zei, dat het protest gevolgd was op een bezoek aan Indonesië van Salah Bey Joesoef, de minister van Justitie in de Tunesische regering Tsjetnik, welke door de Fransen aan de kant gezet werd. Joesoef maakt op het ogenblik een rondreis door Azië om steun te zoeken voor de zaak van de Tunesische natio nalisten. De zegsman zei, dat Indonesië in de nota verweten wordt zich te mengen in zaken, welke slechts Frankrijk en' Tunesië raken. (Van onze correspondent) Gistermorgen heeft de- 45-;arige land- arbeider D. B. uit" Apeldoorn zijn gë- wezen echtgenote, de 34-jarige G N T bedreigd enmishandeld met een hamer.' De man heeft, toen buren te hulp snel- den. ae ^vlucht genomen, doch de vrouw was _reeds. zo ernstig gewond, dat zij in het j ubanaziekenhuiste Apeldoorn moest worden opgenomen. ,v; - ,v\ Later op de dag heeft 3. de haht Mtt zichzelf geslagen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1