Al te gortig Niet om het succes der partij, doch om het beginsel i Bommenwerpers bestoken swegen Respectering van A.R. Partij Butler dient nieuwe Britse begroting in Communisten demonstreerden tegen vergadering van N.E.S.B. Vermoedelijke oorzaak van dé tankbrand te Pemis bekend Algemene vergadering der C.H.U. af* Juin nu zal aftreden wel Slechte keus Felle strijd om Dien Bien Phoe JONGENS VAN 16 JAAR IN DE voor toepassing van Dullas'^'belekl STRIJD GEWORPEN Ontzaglijke schade Geen diplomatie! erkenning Zes arrestaties is Minister Algera onderscheiden PHOENIX WOENSDAG 7 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2741 Weerbericht '>MJ.v - ,-v Brand op „Elizabethville" bedwongen De algemene vergadering van de Christelijke Historische Unie, .die telkenjare op de Woensdag na Pasen wordt gehouden, is ditmaal veertien dagen eerder vastgesteld vanwege het feit, dat Woensdag 21 April ruim 5% millioen Nederlandse mannen en vrouwen wettelijk verplicht tear stembus zullen gaan, aldus de voorzitter van de'C.H. Unie, de iheer H. W. Tilaaius, vanochtend "in zijn rede ter" opening van de algemene vergadering in Krasnapolsky te Amsterdam. Ten aanzien van de historie zei de voorzitter, dat het geen lege phrase was, maar diep bedoeld en van verstrekkende betekenis, dat de voormannen in het beginselprogram neerschreven, dat het doel van de C.H.U. niet is om naar de regeermacht te grijpen, maar om de door haar beleden beginselen in het volksleven uit te dragen en tot erkenning te brengen. Overschot van tien millioen pond G. Bruinier overleden Bijeenkomst in Den Haag ging niet door Minister Staf Zie verder pagina 5 Overval in boerderij Frankrijk vraagt dringend hulp Waarschuwing aan communistisch China ang jongetje te Rotterdam verdronken li OOST-D UITSLA N D ,De Zeven Provinciën' naar Engeland Vreemde verkoop- en huurkooptransactïes Verenigd optreden Echtpaar te Goudswaard! zeventig jaar getrouwd.. -SI Maatregelen tegén herhaling Grootkruis Kroonorde van België Zaak-Antieke Beekman Officiële erkentelijkheid voor Belgische recherche inspectie ,t.u hom- ex '7; 'Ijl ■•g&éméwx Witte de Wittutraat 30 T«lef. 115709 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 JClachtendien* abonnementen 18.3019,30 vmt Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 «j-ftravenbage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Radactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 gcbiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 8.75 per kwartaal Losse nummers IS aent. Versehjjnt dagelijks. piteetfe: O. A. KEUNDfG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting geldig tot Donderdagavond: NACHTVORST. Wisselend bewolkt en overwegend droog. Op vele plaatsen zware nachtvorst. Morgen overdag dezelfde temperaturen 'als vandaag. Matige tot zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT _N een tweetal artikelen lm „Pa- trimonium" van (ds.) M. de a.(oede), getiteld „Generaals zonder leger" worden de Christelijke organi saties en ook de A. R. Partij zeer gardhandig aangepakt. MUaohien kent U het versje van Van Alphen: Een vriend die mij mijn feilen toont Gestreng bestraft en nooit verschoont Heeft op mijn hart een groot vermogen. Zo zou het ook moeten zijn met de critiek van ds. De Goede. Maar dan moet het toch zo zijn dat er hier wer kelijk feilen worden aangetoond. Dan moeten de beschuldigingen die wor den geuit, gedocumenteerd zijn. Maar wij moeten helaas constateren dat dit bepaald niet het geval is. Men oordele: „Onze Christelijke organisaties zijn niet ontkomen aan de verwringing van oen echte vrije organisatie naar een elite vorming, die de massa beheerst. Die elitevorming leidt altijd tot gelei de meningsvorming". „Een Christelijke vakbeweging, een Christelijke partij, is wat anders en wat meer dan een aantal „georgani- leerden" die geleid worden", „Ik weet het: hier staan duizenden schuldig ia hetweigeren, van ver antwoordelijkheden. Maar er k wis selwerking. 'Men maakt het er naar. Gods volk wordt vaak beroofd van sijn prlesteradhep". Het is opvallend dat voor deze zo *8 juist ware vernietigende aan- kladht geen enftrel afdoend bewijs wordt geleverd. D*. De Goede doet éér, poging tot sulk een bewije, maar bet faalt. Hij haak al. het feit aan dat aan student in bet orgaan van S.S.K. een ofMtal schreef dat door dr. Schouten in „Nederlandse Gedachten" oritiach weid behandeld. En nu klaagt hij dat het artikel, dat volgens hem „dingen zegt, die broodnodig zijn" voor de A R. Partij, slechts op één punt van organisatorisch belang besproken werd. Maar die klacht was voorbarig en dus onjuist, want ha bet volgende nummer van „Nedeüéandse Gedach ten" k dr. Schouten zeer uitvoerig op oen ander an acer belangrijk punt uk het artikel ingegaan. Ds, De Goede is editor terstond met sijn oordeel klaar: De geest van het artikel, werd niet, versta ah?. Of mocht i> déoa wibd' met waaien? Aldus vraagt -Hét komt ons voor dat een derge lijke reactie toch wel al te gortig is. Zulks te meer spreekt dit omdat de ■sectie ook nog voorbarig was, waar door *8 «akeRjik onjuist bleek. Sn dat Ja dan bet enige. HUT verheel van de «ïttevorming In partij organisatteleven wordt telkenmale berhaaM van deae rijde. Maar aBe bewijs ontbreek*. Het is niet waar dat in de partij •n in de organisatie de mensen als stemvee en als massa behandeld wor den. ht de grote Christelijke organisaties doet ds leiding haar uiterste best om te voorkomen dat de zaken in de lei ding bedisseld worden. Men tracht ai juist de mensen zoveel mogelijk bij te betrekken. Van grote vakorganisatie als die van. het Chr. Overheidsperso neel en dé Chr. Landarbeidersbond wordt gemeld dat er alom goed be zochte vergaderingenworden gehou den, waar de zaken principieel wor den behandeld en doorgepraat. Men heeft een open oog voor het massifi- catieproces en overal ia het streven waar te nemen om juist de gewone le den zoveel mogelijk in te schakelen. En wat de partij .betreft is het 'niet anders. Het is niet waar dat het Centraal Comité van de Anti Revolutionnaire Partfl een elite is in de zin als d6. De Goede bedoelt. Hoe zouden anders niet minder dan twee leden van de huidige redactie van Patrimonium, prof. Van Riessen en prof. Zuidema. daarin kunnen zitten? En dan maar zeggen: Gods volk wordt vaak berooid van zijn priester schap! En .zo zou er veel meer te noemen zijn. Ds. De Goede verklaart bv. dood gemoedereerd: „De oordeelvorming verzwakt. Staatspensioen heet geer staatspensioen meer". Het komt ons voor dat om deze stelling waar te maken Iets meer no dig ls dan haar te poneren. Maar. dat wordt blijkbaar niet no dig geacht.1 Naai ons gevoelen geeft deze op suggestie in plaats van op bewijs be rustende wijze van argumenteren meer aanspraak op de titel „geleide me ningsvorming" dan de daarmee be- stredene. Wij meenden er goed aan te doen dit te signaleren. - v ïjfi'zy r - H. W. TILANUS om de macht van het beginssi Portugese brandweerlieden zijn er in geslaagd de brand aan boord van hef Belgische passagiersschip .Elizabethville" te bedwingen. De brandweerlieden, die tot dusverre meer dan zeven ton schuim in de ruimen hebben gepompt, zijn begonnen het schip te lossen. De lading staat nog ge deeltelijk -in brand. Grote partijen lucifers en balen de kens zijn reeds in lichters overgeladen. „Het gaat niet om de meerderheid maar om de autoriteit, om het gezag van het Woord Gods. Niet in de eerste plaats om.het succes van de partij, doch om de macht van het beginsel moet het gaan, ook bij de aanstaande statenver kiezing. Ons hoofddoel is. dat on* be ginsel wordt aanvaard", aldus de C.H.- voorzitter. Ten aanzien van de samenwerking met de AJR.-Pariü zei de voorzitter, dat feij met dankbaarheid mag constateren, dat de onderlinge bestrijding van AR, en C.H. zoalc voor de oorlog nogal eens voorkwam, na 1S45 vrijwel niet meer is gezien. De bestrijding van voor 1940 beeft na 1945 veelal plaats gemaakt voor reepecterlnr van eikaars bestaan. De voorzitter stelde de vergadering voor de A.R. Partij telegrafisch de harte lijke gelukwensen met haar 75-jarig be staan" aan te bieden. Gisteren was het voor -het Britse volk weer de grote dag van de -begroting. De minister van Financiën, Butler, deelde in zijn begrotingsrede mee, dat Groot-Brit- tannië op de goede weg is. Butler bood de volksvertegenwoordiging een. uitgebalanceerde begroting aan, zon der nieuwe belastingen voor het komende jaar. De totale uitgaven voor het begrotings jaar worden geraamd op 4 milliard 522 millioen 399.000 pond sterling (4.522.399.000). De totale inkomsten op 4 milliard 532 millioen 875 duizend' pond sterding, zodat er een geraamd overschot ie van 10 mil lioen 476.000 pond. Advertentie Een - goedingelichi* militaire zegsman heeft Dinsdag te Parijs verklaard niet te kunnen inzien, hoe maarschalk Juin iels anders zou kunnen doen dan aftre den als opperbevelhebber van de Atlan tische landstrijdkrachten in Midden- Europa na de berisping van de NAVO- raed. hem Dinsdagochtend meegedeeld, naar aanleiding van zijn aanval op het P.V.G.-verdrag. HALFWEG TEL- K 2907-341 Tengevolge van een ttngeïuk tijdens een bergtocht in de Ardennen is van nacht in het hospitaal in Dinant over leden de heer G. J. L. Bruinier, secreta ris-penningmeester van de Stichting Be vordering Bescherming Bevolking. De heer Bruinier was hoofdambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Za ken. Hij was door de minister als secre taris-penningmeester aan het bestuur der stichting ter beschikking gesteld. De overledene, die 41 jaar werd, heelt een belangrijk aandeel gehad in de tot standkoming der Stichting Bevordering Bescherming Bevolking en met grote toe wijding medegewerkt aan de opzet van de organisatie Bescherming Bevolking. (Van onze Haagse redacteur) •In de Molenstraat in Den Haag heeft aantal communisten gisteravond ge demonstreerd tegen een bijeenkomst, die het Parkhotel was beiegd dgor de «JE.S.B., de neo-faseistische beweging van Paul van Tienen c.a. De vergadering ï^s op het laatste moment afgelast, maar ;**v .ooaununistlsche demonstratie ging door. Onder de tientallen bezoeken die van het afgelasten niet op de hoogte waren* en toch naar het Parkhotel kwa men werden pamfletten uitgedeeld. Een van de demonstranten werd door de politie gearresteerd. De vergadering was aangekondigd als een bijeenkomst van de „Werkgemeen schap Europa". Aangezien in' het Park hotel meermalen. vergaderingen van f« De minister deed een concessie wat be. treft de zware successierechten die in Engeland von 1 tot 80 procent lopen. Butler zeide dat de belssüng op nalaten schappen verlaagd zou.worden tot 45pro- een* wanneer - zij -geheven wordt op fa brieken of machines die gebruikt werden in de onderrfeming welke toebehoorde aan de overledene. Hoewel er geen substantiële belasting* verlagingen z<jn, zeide de minister, zou de regering, indien later in het jaar de omstandigheden dit zouden rechtvaardi gen, niet aarzelen verdere maatregelen ter verlichting aan te geven. Butlers voornaamste belastingconcessie was een nieuwe „investeringstoelage'' om de expansie te stimuleren van nieuwe fabrieken, machinerie, industriële gebou wen, mijnen, agrarische gebouwen en ge- bouwen^voor wetenschappelijke research. Deze maatregel geeft een belastingont heffing gelfjk aan een d'eett van het geld dat voor zulke nieuwe investering wordt uitgegeven. Minister Butler schilderde een rooskleu rig beeld van de Britse economie van het afgelopen jaar. Hij zeide dat Engeland in staat was geweest 9 proeent meer te importeren, terwijl 4 procent minder be taald w.erd. De export steeg met 10 pro cent, de industriële productie ging 6 pro cent omhoog. Er was voldoende werkge legenheid. De persoonlijke consumptie steeg met 4 procent. Verschillende commissies hebben zich in het afgelopen 'jaar bezig gehouden met de bestudering Van velerlei proble menen vraagstukken, zó-zei de voor zitter. De lsndbouwcommissie- bracht ter kennis van het hoofdbestuur een rap port, bevattende haar conclusieover de agrarische'vraagtukken. Het ligt in het voornemen eind October een speciale landbouwconferentie te beleggen om deze conclusies te bespreken. De jaar lijkse zomerconferentie in Lunteren zal di iit jaar worden en 24 Juli. gehouden op 22. 23 Ten aanzien van de huidige politieke situatie zei de' heer Tilanus, dat de in ternationale spanningen ook ons land dwingen zware militaire lasten op zich te nemen, vooral in Nato-verband. Voor de regering en wel in het bijzonder voor de minister van Oorlog en. Marine, de CJH. geestverwant ir. C. Staf, brengt dit zeer bijzondere zorgen mee. „Dikwijls ondeskundig geschrijf van zogenaamde militaire deskundigen,, maakt het de re gering niet altijd gemakkelijk, terwijl het voor de regering 'ondoenlijk is daar op officieel te- reageren". Het heeft spr. bijzonder verblijd, dat dezeminister in de Eerste\Kamer zijn begroting met succes beeft kunnen verdedigen. „Dit heeft mij temeer verblijd", aldus de heer Tilanus, „omdat kort tevoren op het congres yan de liberalen de. leider dier partij zich niet'had*ontzien een.scherp criBsch y gelui4 'tenopzichte van deze minister te- laten horenf-Tot deze libe rale leider zou ik willen zeggen: Het Is zo'n kleine kimst het gezag van een bewindsman te ondermijnen, maar ik meen, ook al behoort men tot de zoge naamde oppositie, dat verantwoorde lijke politieke leiders in 's lands belang, ook internationaal gezien, daarmee zeer voorzichtig moeten zijn". Gistermorgen te ongeveer halfelf heb ben twee jongemannen een overval gepleegd op- de 70-jarige mevrouw J. Sch.de H. aan de Oosthuizerweg te Beemster. - De mannen drongen de woning van de vrouw, die alleen thuis was, binnen en sloegen haar met een breekijzer neer. Toen de zoon van de aangeval lene door de achterdeur binnenkwam, zagen de -overvallers kans de tussen deur te grendelen en door de voordeur te ontkomen. De vrouw is met een zware hersen schudding naar het stadsziekenhuis te Purinerend overgebracht. Na eenr onderzoek .bleek dat er mets uit de woning wordt vermist. Wel vond de politie een breekijzer van ongeveer 60 cm. De restauratie van de Grote Kerk te Brielle is in volle gang. Deze week zal een aanvang worden getnaakt met hel herstel van de toren, waarmee 300.000 gemoeid zijn BIJ de jongste uitgifte van land bouwgrond in de Noord-Oostpol der is een plaats toegewezen aan een man, gewezen N.S.B.'er, die tijdens de oorlog boerenleider bij de Landstand in de plaats zijner inwoning was, tij dens de oorlog wethouder werd en wiens vrouw toentertijd leidster bij de Nat. Jeugdstorm was. De man heeft rijn straf ondergaan en is mo menteel nog uitgesloten van het kies recht. Waar er met het oog op de bezet ting van dergelijke plaatsen een se lectie wordt toegepast, die toch waar lijk niet alleen betreft de beroepsbe kwaamheid en waar er zovele voor treffelijke mensen van allerlei rich tingen van onbesproken gedrag zit te springen om zulk een plaats, k« ons dit een zeer ongelukkige ke voor.. Het Franse ministerie van Buitenland se Zaken heeft bekend gemaakt, dat de Franse regering de Verenigde Sh dringend heeft verzocht materieel de strtfd in Indo-China te zenden. Franse bommenwerpers in Indo-China hebben eenmoorddadige aanval Ingezet op de twintigduizend man communistische versterkingen, die onder weg zijn naar het slagveld rond Dien Bien Phoe. De aanval werd uitgevoerd op het wegenknooppunt Sonla, ongeveer honderd kilometer ten Oosten van de stad. Thans reeds zijn 50.000 man vermoeide troepen van de Franse Unie en van de communistische Vietminh in een gigantische strijd gewikkeld De strijd is nu reeds 25 dagen aan de gang. Amerikaanse B 26 vliegtuigen die door Amerikaanse piloten uit Japan zijn''overgevlogen,'- doen thans, bemand met Franse piloten, dienst om de bevoorradingswegen naar Dien Bien Phoe (160 km) aan te vallen. Over deze weg laat de rode generaal Giap grondversterkingen aanruk ken. Ook worden er uit de rivierdelta gehaald, welke laatste het punt Sonla reeds bereikt zouden hebben volgens waarnemingen van Franse piloten, dat op 100 kilometer of drie dagmarsen van Dien Bien Phoe verwijderd ligt De minister van Buitenlandse Za ken Dulles heeft in de afgelopen dagen gesproken over dit onderwerp met de' ambassadeurs van deze landen. Br wordt aan het voorstel grote aandacht geschonken. De verklaring; zou de territoriale integriteit van Zuidoost-Azië garande- Er waren jongens van 15, 16 jaar onder en vrouwen, maar niet duidelijk was of dezen deel uitmaakten van de gevechtseenheden. Volgens officiële ramingen had Giap een 22.000 man verloren, de helft van zijn leger van 40.000, bü het veroveren van trwee belangrijke Franse stellingen, verscheidene minder belangrijke en het buiten gebruik stellen van het vlieg veld van Dien Bien Phoe. Ih de afgelopen week alleen hebben sedert de jongste aanvallen begonnen 4500 aanvallers de dood gevonden door Franse kanonskogels, in Frans prik keldraad en op Franse bajonetten. Volgens diplomatieke autoriteiten bestuderen Engeland, Franxrijk AuS' tralie, Nieuw-Zeeland, Thailand en de Phillppijnen een voorstel der Verenigde Staten een gemeenschappelijke verkla ring uit te geven waarin communis tisch China gewaarschuwd wordt tegen interventie in Indo-China, De door de overstromingen In Irak aangerichte schade is Dinsdag te Bagdad op achthonderd millioen gulden begroot, bijna anderhall maal de jaarlijkse be groting van het land. In vier van de rijkste provincies is de oogst vernield. Dinsdagavond om zes uur is in de Koningshaven te Rotterdam een knaapje verdronken. Het jongetje, de zeven jarige W. Kamminga uit de Sleephellingstraat was tijdens het spelen van de kade in het water gevallen. Ofschoon hij vrij spoedig op het droge was gebracht, mocht kunstmatige ademhaling niet meer baten. deralisten worden gehouden, koesterde de directie in het geheel geen argwaan. Zij werd gisteren echter door een relatie ingelicht over het werkelijke karakter van de bijeenkomst. Op dat moment kon men echter geen der organisatoren meer bereiken eu zo konden de bezoekers eerst bij aankomst in het hotel worden inge licht dat de bijeenkomst niet doorging. Paul van Tienen zelf werd hiervan door de directeur op de hoogte gesteld. De politie" was gewaarschuwd, zodat enkele agenten voor het Parkhotel sur veilleerden. -Het uitdelen van de commu nistische pamflettenhad -tot. gevolg dat het wat rommelig werd in de Molen straat en er enkele kleine oploopjes ont stonden, maar deze demonstratie tegen een vergadering die niet doorging, had overigens een vrij rustig verloop.- Een der communisten werd echter aan gehouden op grond van de bepaling po litieverordening dat verspreiders van pamfletten verplicht zijn de.papieren op te rapen, die door het publiek op straat worden, geworpen. Hy pleegde Verzet tegen- zijn aanhouding. Een slimme fotograaf, het vech ten om een goed plaatsje op de begane grond moe, heeft zich tij dens het bezoek van koningin Elizabeth aan Australië op een hoger standpunt gesteld. Vóóraan, dicht bij de gebeurtenissen, zagen zijn collega's hem niet meer, maar al* zij even tijd hadden om achter om te" kijken, ontdekten zij hem, dchter de deinende mensenmassa's en er hoog bónen. Hij. had zich een flink statie/ en een routine-camera aangeschaft, klom bij elk belangrijk bezoek van de koningin in de nok van zijn driepoot, en draaidezijn foto. V) West-Duitsland en de drie grote Wes telijke mogendheden zijn het er over eens geworden:ieder verzoek van Oost- □ultsland om diplomatieke erkenning, af ie wijzen. (Van onze correspondent) Gistermorgen om halfnegen heeft Hr. Ms. kruiser „De Zeven Provinciën" de rede van Den Helder verlaten met be stemming Portsmouth. Aan boord bevin den zich ir. C. Staf, minister van Oorlog en Marine, vice-admiraal A. de Booy en de tweedejaars adelborsten. De oorlogs bodem begint 10 April a.5. zijn reis naar de West Samenwerking tussen de Amsterdamse, de Haagse en de douanerecherche heeft ge leid tot de opsporing en arrestatie van zes mannen in Amsterdam, die zich aan oplich ting en valsheid in geschrifte zouden heb ben schuldig gemaakt. Een hunner kwam als verzekeringsagent in contact met auto bezitters. die geld nodig hadden. Hij trad dan op als bemiddelaar, bracht eerst de ver koop tot stand van de auto aan zijn önan- clerings- en verzekeringsmaatschappij en vervolgens een zg. huurkoop van dezelfde wagen door de cliënt. Deze transactie zou de agent echter met meer maatschappijen hebben gesloten voor telkens eenzelfde auto en daarvoor provisies hebben ontvangen.. Zijn medeplichtigen zorg den voor valse handelaarsformuberen.voor polissen, als de huurkoop bewijs van ver zekering zijner wegen verlangd*, e.d. Volgens de raai Radford. zegslieden heeft admi- voorzitter van de staf chefs der Verenigde Staten, tijdens het afgelopen weekeind Dulles .gewezen op van „verenigd optreden" met betrekking) tot Indo-China:. Die noodzaak is heb gevolg van de ernstige militaire situa tie daar. --- Het wordt mogelijkgeacht, dat; aan enkele Aziatische landen' die dicht bij Indo-China liggen, ookgevraagd zal, worden, de verklaring te tekenen. - Functionarissen in-Parijs verklaarden;): dat de Franse regering in bet algemeen;; instemt met het denkbeeld van een. waarschuwing aan communistisch China1:; om;Zieh. niet in de Indochinese oorlog) te mengen. Zij waren echter eenstemmig mening, dat.. Dulles' rede van Maandag .de. kansen óp beëindiging: van de 'Indo- Chinese oorlog door middel van onder-) handelingen op de a.s. conferentie-, te Genève zou schaden.- S§§ - -vV «sSSll Op Zaterdag 17 April zal het echt paar W. van- de Plugt, Dorpstraat 11 te Goudswaard zeventig jaar getrouwd) zijn. De heèr Van de Plugt, die 93 jaar is, is de oudste inwoner van het dorp- Zijn vrouw is 92 jaar. 's Middags' wordt er ter ere van het echtpaar een recep tie gehouden. gf. De BFM heeft onmiddellijk na de tankbrand op dé raffinaderij van de BPM te Rotterdam-Pernis een uitge breid onderzoek naar de oorzaak inge steld, waarbij het Koninklijke Shell la boratorium te Amsterdam werd inge schakeld. Omtrent dit onderzoek heeft het ANP thans vanbevoegde zijde verno men, dat de oorzaak van de brand naar alle waarschijnlijkheid moet wórden ge-, zocht in het optreden van statische electriciteit, waardoor een belangrjjk potentiaal-verschi! is opgetreden tussen het lichaam van de tank en de' vloeistof dan wel tussen verschillende plaatsen in de vloeistof zelf. Wanneer het po tentiaal-verschil voldoende groot ls, kunnen vonken aan de oppervlakte van de vloeistof overspringen. Gezien de samenstelling en de tempe ratuur van het product in kwestie in de tanks (een zware benzine) mag worden aangenomen, dat de ruimte boven de vloeistof gevuld was met een explosief gasmengsel, zodat een krachtige elec- trische ontlading een explosie veroor zaakte. Uit het onderzoek is gebleken dat het samentreffen van de ongunstige om- De Belgische minister van Verkeers wezen, de heer P. W. Segers, heeft heden in het ministerie van Verkeer en Wa terstaat aan zijn Nederlandse collega, mr. J. Algera. het Grootkruis in de Kroonorde van België overhandigd, v.Sue u onderscheiding de Belgische koning beeft wülen verlenen. De Belgische minister Segers en zijn chef van, het kabinet, de heer H. Kuy- pers, arriveerden hedenmorgen per auto met bun dames uit België. Om half elf hielden de beide ministers een bespreking, waarbij aanwezig wa ven. de heren Kuypers, 'mr, D. G. W. Spitzen, secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de 'heer W, L. de Vries, directeur- generaal van Scheepvaart. standigheden, welke tot de onderhavige explosie en brand konden leiden,als hoogst- zeldzaam moet worden be schouwd.' Verwacht kan worden dat verdere studies er toe zullen leiden dat voor herhaling van deze omstandigheden niet. behoeft te:worden 'gevreesd,- aldus) deelde men ons mede. Geruchten voigens welke de Neder landse justitie en politie zich zouden' hebben uitgesproken over een tekort aan medewerking van Belgische zijde in de zaak Anneke Beekman, worden vandaag door het Openbaar Ministerie te Am- sterdam officieel tegengesproken. De werkelijkheid is. zo deelt het O M weÜïer mede- da* ü>en slechts lof kan. hebben voor de bijzondere activiteit eri welwillende behulpzaamheid, betoond door de Belgische justitie en de door haar terstond ingeschakelde gerechte lijke politie op het eerste van Neder landse zijde gedane verzoek. Een en an- aer heeft er dan ook toe geleid, dat de' Officier van Justitie te Amsterdam, mr. Hollander, reeds enige weken geleden de Procureur des Konings te Tonge ren, Hasselt en Luik dank heeft gezegd en dat de Procure*.r-^-neraal te Am sterdam, mr. A. A. L. F. van Dullamen, zulks heeft herhazid in'een recent per soonlijk schrijven aan zijn ambtgenoot te Luik. Premier Sir Wnstön Churchill heeft gisteren in het Lagerhuis verklaard, dat Amerika aan Engeland heeft toegestaan) dat Britse vliegtuigen de proefterreinen waarop proefneml ngen met de waterstof bommen hadden plaats gevonden „enige uren na de.explosie op 1 en 27 Maart hadden mogen irspecteren. - i) .Er waren echter geen Engelse'tbch- nische waarnem srs bij de ontploffingen zelf tegenwoord g geweest. i Dergelijke ffciliteiten, 'zo deelde de premier aan eet vragensteller mee, had- cen de Engelsea Amerika wel toegestaan ?j2en ;rtoomproeven in Australië, j By beide gelegenheden: had een' .vlieg-4 tuig van de F'AF, een vlucht gemaakt'in. ugiI v?frby noch-Xew.) manning seha.ielyke gevolgen had onder-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1