I Mug en kemel Verlies niet van te overzien GEEN' CONSTRUCTIE VAN GROTERE H-BÖMMEN K oning Leopold m oerwoud vermist Zoeken had geen resultaat actie in Congres der C.H. Unie nam belangrijkbesluit in m EISENHOWER OP PERSCONFERENTIE Van Den Haag tot Marken. DJAKARTA KONDIGT AAN: Oude en nieuwe kwesties besproken Weer atoomproef in Stille Oceaan MADURODAM GEOPEND De grootste Auto voor bureau der Unie PONDERDAG 8 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2742 Weerbericht Mossadieq staat in Roger beroep terecht Radio-actief ei I mm W. Nederlander in 0.-BerlyhU|: ter dood veroordeeld 7' Begrafenis Noorse kroon-, prinses op 21 April 18 Overeenstemming overlerarenkwéstie 8 v Ned. delegatie Korea- conferentie te Genève De eerste plaatsvervangend premier van Indonesië, Wongsone- 'goto, heeft gisteren een grote militaire campagne van het Indonesi sche leger aangekondigd tegen gewapende benden in Zuid-Celebes, waar, volgens ontvangen berichten, duizenden Christenen én Mo hammedanen mishandeld en een aantal gedood z«n door guerillas. Hij zeide, dat de kwestie der Ciiristenen niet de enige reden Was 'Noor de actie, maar het herstel van de veiligheid in het algemeen. De Indonesische regering heeft een bedrag van driehonderd mil- lioen Roepiah's uitgetrokken voor de maatregelen in Zuid-Celeheö. Coty naar Scheveningen Naar wij vernemen zal dë Franse president, de heer P. Coty, zijn vacantie in Juli a.s. in Scheveningen doorbrengen. De reus gp het spoorwegempla cement.van Madurodam. Eigen pers Zie verder pagina 3 Communistische 'betoging in West-Rerlijn Dr. W. Drees ,opént;;3]88 ^De Gouden Schakel'* A Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 v-Gravenhage: Huygensplein 1 Redactie: Tel. 111392 Postgiro 4248S7 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond, WEER NACHTVORST Droog weer met weinig bewolking, maar hier en daar ochtendmist. Op de meeste plaatsen zware nachtvorst, morgen overdag iets hogere tempera turen. Overwegend zwakke wind uit uiteenlopende richtingen.' Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT It-vS. BUSKE® heeft in het on- i V afhankelijk weekblad voor evan- gelie en socialisme „Tijd en Taak", ernstige bezwaren ingebracht tegen j een reportage in Trouw over een jong I mejSjè in de gemeente Bloemendaal, jat er op eigen houtje een diergaarde ap na houdt. Hij vindt dat hele geval Uit een so- ciaal oogpunt een Christelijk dagblad onwaardig. Daar is op zichzelf over te praten. Maar dat praten wordt een beetje j moeilijker als we zien dat ds. Buskes I ,jit geval van die particuliere diergaar- je geweldig opblaast, terwijl in het blad, waarvan ds. Buskes, juist om zijn naar het oordeel der hoofdredactie af wijkende gevoelens, een gaarne gezien medewerker is, dingen staan die ons voorkomen veel en veel erger te zijn dan dat geval van een wilde-dieren- Jsoudend meisje. Er staan nl. in „Het Vrije Volk" ge regeld verhalen over „het wonder der Batuur". - In het nummer van 6 April gaat het over de erfelijkheid, En daar trof ons de volgende passage: „De dierenfokker sluit, zoals békend js, de minderwaardige exemplaren van de-voortplanting uit. De dieren eten ondeugdelijke jongen zelf op. De primitieve volken hebber zich voor achteruitgang van het ras behoed door een soortgelijk optreden. In Kanaan schoven zij hun erfelijk zieke nakomelingen in de muil van de gloeiende Baal, in Hellas legden zij hen te vondeling in het Taygetos-gebergte en in Home wierpen zij hén van de Tarpeïsche rotsen, terwijlmen er in onze hedendaagse wereld geen gewe tensbezwaar van maakt de begaafden en de genieën te laten verhongeren, doch de idioten als kostbare schatte* opkweekt en de zwakzinnigen vrij laat rondlopen en zich vermenigvuldigen, wat zij driemaal zo intensief doen als de geestelijk gezonden, die hen onder houden." A -Aandezepassage die nogal vrij kras aan dé door het Natlonaal-Socia- lisme- gecultiveerde rashygiëne herin- dort zijn „paganistische factoren" Met vreemd, zoals men ziet. Wat de oude heidenen, deden, wordt impliciet opnieuw aangeprezen. ,r'D© rauwe opmerking over <Je idio- élskostbare .schattenworden opgekweekt, geeft blijk van uiterst merkwaardige sociale opvattingen in dit democratisch-socialistischc blad. ">ij .menen dat een Christelijke op vatting over; geestelijk onvolwaardigen heel en heel anders uitziet. {Aangezien Tijd en Taak een blad vpor Evangelie en Socialisme is, is er -hier voor ds. Buskes een schone taak dm het evangelie op dit punt met het socialistische blad „Het Vrije Volk" te confrontéren. 1 Misschien kan hij het ook in „Het Vrije Volk" zelf doen. In ieder geval is dit ook een aspect van de doorbraak, dat men dergelijke bespiegelingen als wij uit „Het Vrije Volk" citeerden, in huis baalt. •En overigens: Ds. Buskes kent de tekst over het de mug uitzijgen en de kemel door zwelgen ook wel. De Franse generaal Gnillaume, resident- generaal van Frans Marokko, zal waar schijnlijk door de Franse regering tcordcn voorgedragen als plaatsver vanger van generaal Juin, ah opper bevelhebber van Centraal Europa by de Atlantische strijdkrachten. „De vrije wereld kan zich in de strijd tegen het communisme in Azië geen verdere verliezen veroorloven. De gevolgen-' van het verlies van Indo-China en de rest van Zuidoost Azi In deze sterke bewoordingen uitte] op zijn wekelijkse persconferentie. Met de handen op de voor hem de president: „De Verenigde Staten zu is met het voeren van een omzichtig b handelingen een regeling der wereldzak De president orftkende de berichten dat de Verenigde Staten de zes bond genoten gevraagd hadden een ge zamenlijke waarschuwing tot commu nistisch China te richten. Hij achtte het niet juist dat de V. S. een voorstel van die aard.zouden doen alvorens het probleem gezamenlijk bestudeerd was. De president trok in twijfel of er vee] kans zou bestaan dat de zaak van Indo-China op de conferentie van Genève zou geregeld -worden. Toen de president gevraagd werd zijn visie te geven .op het strategisch belang van Indo-China voor de vrije wereld antwoordde hij dat deze zaak drie algemene aspe'cten had: 1. De specifieke kwestie van de lig' ging en haar productie van materialen die de wereld nodig hééft. In.de recreatiezaal van de kazerne der Perzische pantsertroepen halverwege Teheran en Sjemran is vanochtend het proces in hoger beroep tegen ex-pre- nuer Mossadeq begonnen. Steunend op de arm van een jonge officier en op een wandelstok begaf de voormalige minister-president zich naar zijn plaats. Onmiddellijk na de opeojpg van de zitting verklaarden Mossadeq en zijn advocaat, dat het tribunaal niet bevoegd is om deze zaak te behandelen. -De Nederlandse delegatie naar de Ko- rea-conferéntie, die op 26 April a.s. te Geneve zal aanvangen, zal onder leiding s-aan van de minister zonder porte feuille, mr J. M. A. H. Duns. Voorts zul len van de delegatie deel uitmaken mr A W. c. baron Bentinck, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Sern .en dr C. L. Patijn. chef der direc tie Internationale Organisaties van het "unislerie van Buitenlandse Zaken. Professor Angel Rubto^;rvan'i.élei..-NationaleUniversiteit' *vhn' -.Panama- heeft vandaag in Fanama City meegedeeld, dat „er van Koning Leopold -van België en zijn twee metgezellen,- sinds zij tien dagen; geleiden'de wilde oerwouden van de provincie Darten binnentrokken, niets is vernomen, en dat een particulier vliegtuig, dat naar de expeditie heeft gezocht, déze niet heeft kunnen vinden". De professor deed de bekendmaking namens de echtgenote van de Koning, de Prinses de Rethyi Hij zei echter, dat er Dinsdagmorgen zes Indiaanse dragers uit een Indiaans dorp in de bergen van Darien naar een bergtop op een afstand van drie dagen gaans vertrokken waren, waar de avond tevoren een vuur was waargenomen. De expeditie, waarvan Koning Leopold deel uitmaakt, zoekt naar de route, die Balboa gevolgd heeft bij zijn pogingen om in 1513 de Stille Oceaan te vinden. Professor Rubio, die een autoriteit is op het gebied van de geografie, heeft de kaarten vervaardigd, welke de expeditie gebruikt. De professor zei,, dat de Prin ses van plan is uit Panama City naar de stad La Palma in de provincie Darten te gaan „om dichter bij het gebied te zijn waar de expeditie zich bevindt,- waar door zü eerder nieuwe en juistere in lichtingen zal kunnen krijgen". Professor Rubio deelde mee, dat de expeditie niet met Radio is uitgerust. De expeditie bestond verder uit een groep Kuna indianen. Men. zou 20 tot 30 dagen wegblijven. Professor Rubio zei. dat de Prinses ongerust over het lot van de reizi gers een particulier vliegtuig had ge charterd. dat Dinsdag ovér Darien zou vliegen om te proberen inlichtingen te verkrijgen en zo mogelijk contact te leggen met de expeditie. Het' vliegtuig is Dinsdag in het dorp Milatupo geland. De Indiaanse bewo ners van dit dorp vertelden, dat zij de vorige nacht een vuur hadden gezien op de Inagana bergtop, welke op een af stand van drie dagen gaans van Mila- Prdfessor Rubio zei, dat „dit mogelijk het kamp van de reizigers is geweest; Zes dragers zijn onmiddellijk naar de verre bergtop vertrokken om Koning Leopold een brief van de Prinses te overhandigen. Het vliegtuig heeft later, boven de Inagana en de omringende dalen gevlo gen doch geen spoor van de expeditie kunnen vinden. Professor Rubio zei, dat de Prinses gezien het feit, dat er gfjen bericht van de expeditie is besloten heeft naar La Palma te gaan. Mogelijk zal zij zich tijdens de laatste phasen van de expedi tie in de golf van San Miguel bij de rei zigers aansluiten. De president van de Raad der Christelijke Kerk in Indonesië heeft gedurende een uur met regeringsauto- ."riteiten in Djakarta over deze. kwestie -^geconfereerd. Sar.,:, Officieel is bekendgemaakt dat een 'v,,nationale veiligheidsraad",; wordt op-, '-^ gericht voor herstel van orde en vrede. Negentig vissersschuiten met ongeveer 500 vissers aan boord verkeren voor de kust bij Algarve in Zuid-Portugal ten gevolge van een zware .storm In groot gevaar. Brussel niet verontrust Een woordvoerder ten paleize van Koning Boudewijn heeft verklaard, dat het „normaal" was, dat men nog niets van Koning Leopold gehoord heeft, die op het ogenblik - op ont dekkingsreis is in Fanama. Hij zei dit naar aanleiding van een bericht uit de stad Panama, dat er niets meer van de Koning is vernomen sinds het begin van zijn tocht tien dagen ge-, leden. Tóen Koning Leopold .op zijn eerste expeditie naar de bronnen van de Amazone was in 1952, had hij ook gedurende lange tijd geen bericht ge zonden. De minister voor Overzeese Gebieds delen, prof. dr. IF. J. A. Kernkamp, de voorzitter, de heer H. W. Tilanus, één der wethouders van Marken, de in een ernsfig heer ,C- Kes en mr. IF. F. Schokking, lid van de' Raad van State, waren tijdens de pauze op de algemene jaar vergaderingder Chr. Historische Unie \esprek gewikkeld. de explosie in 1, de stratosieer brei dat .hij. niet geloofde^dat de Russen van pi an zijn zulke bommen te maken. Uit Londen wordt gemeld dat premier Churchill 'zijn. kabinetgistermiddag f in geheime zitting heeft bijeengeroepen om te beraadslagen over het voorstel van Dulles. i ",r i. 1 -~Welingelichte'Dtringfiri--verklatóderi.ina de bijeenkomst vanhen kabinet dat En geland lieverwachtte tot de conferen tie van Genève alvorens zich onherroe pelijk te verbinden tot een „gezamen lijke' actie" tegen de deelneming van communistischChina aan de oorlog in Indo-China. In Engeland is het eerste radio-actieve ei door een kip gelegd. Het is, volgens een expert, zijn gewicht in goud waard en zal bij - wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van asthama en de bouw van-de weerstand van het lichaam tegen besmettelijke ziekte gebruikt - wor den. De kip werd gevoed met brood, waarin radio-active proteïne verwerkt was (Van een onzer verslaggevers) De algemene vergadering van de Chr.-Historische Unie, gisteren te Am sterdam gehouden, heeft een belangrijke-beslissing genomen in een kwestie, die de gemqederen In de Unie reeds geruime tijd bezig heeft gehouden. Het ging over de vraag of de voorzitter van het hoofdbestuur der party wel of nietttevena voorzitter van-de Unieraad zal mogen zijn. Op het ogenblik zijn beide functies in handen van één persoon: de heer Tilanus. Mén kan veilig zeggen, dat men in de Unie nagenoeg unaniem van mening is, dat" de leiding in beide organen hiermede in zeer bekwame handen is. Maar een vrij sterke stroming achtte toch onverenigbaarheid van beide functies gezonder en prin cipieel juister. Op voorstel van de'kiesvereniging „Groen van Prinsterer" te Schiedam werd na een uitvoerige discussie besloten de onverenigbaarheid in de statuten op te nemen. Het congres ging daarmee in tegen de .meerderheid van het hoofdbestuur, dat adviseerde het yoorstel-Schiedam iitt handen te stellen van de commissie- Beernink, die met een herziening van de statuten bezig is, met -het verzoek i;tëgeh^e-beswWolg®de_glgem^eyer- gadering met- concrete voorstellen te komen. De heer Tilanus weer op mo gelijke 'consequenties vain onverenig baarheid,1 zoal* de mogelijkheid van botsingen. "Daarom wilde hij de kwes tie. nog eens terdege bekijken. Maar uit opmerkingen, van afge vaardigden bleek'wel, dat men hier toch iet* van op de lange'baan schui- Dinsdag is met „goed gevolg" op'de proefterreinen in de Stille Oceaan een proef met kernenergiewapens uitge voerd. aldus heeft de voorzitter van de Amerikaanse commissie voor atoom energie, Strauss, Woensdag in Washing ton bekendgemaakt. (Van onze Haagse redacteur) VR was gistermiddag niets meer van Es te zien, dat Madurodam, het vrien delijke miniatuurstadje aan de- rand -van het Scheveningse bos in Den Haag, in de voorafgaande nacht door. een. zo ernsfig onheil was getroffen. Reus Gulliver was gekomen, aangespoeld op een vlot. Hij had allerlei verwoestingen aangericht en een groot aantal bewo nertjes van het miniatuurstadje in een zak gebonden en toas ten slotte, ver moeid van al zijn schanddaden, in een diepe slaap gevallen,op een grasveldje bij het kasteel. Z® verhaalde althans de omroeper van hetA.MJ. (Alg. Madurodams Persbureau) in een extra-uitzending voor alle bezoekers, die er getuige van waren hoe burgemeester Schokking var. Den Haag op verzoek van zijn Ma durodams® collega de deuren van het miniatuurstadhüis met een gouden sleuteltje ontsloot. Op dat momént was er echter van grote ravages én van Madurodammer- tjes in een zak niets meer te bespeuren. Slechts Gulliver lag er gebonden en wel, overmeesterd in zjjn slaap door de dappere bevolking van het geteisterde stadje. Maar het Madurodamse gemeentebe stuur wenste niet te byven pronken met eengebonden reus in vlees en bloed met een lengte van 2.03 meter. Het vroeg in gevolge een drievou dig verbond de hulp van het leger van het grote Nederland en van het stadsbestuur van Den Haag. De bondgenoten lieten geen verstek gaan. Burgemeester Schokking opende voor de tweede keer in korte tijd een stadhuis en de staatssecretaris van Oorlog, mr. F. J. Kranenburg, moest toch in-het stadje zijn om aan het Ma durodamse gemeentebestuur de door het ministerie geschonken kazerne over te dragen'. Zij brachten nog "een groot aantal autoriteiten en officieren mee. yen ln ;proéfde. Schiedam wilde on middellijk. een beslissing nemen en een jongerenafgevaardigde onder streepte deze wéns door te zeggen, dat hét ging:.om gezag én vrijheid van de Unieraad 'én- omieen besluit hier en nu. Ér- werd/"ten,slotte gestemd op de éadë maine^f ifiet^witte-.en oranje* jgétjes: wit;was'.yöór het* hoofde bestuur,T oranje ,-yöÓFÏiSohiedam. y- En ais ooit is aangetoond," dat deze ma-; nier van stemmen wél Vlug gaat, maar toch niet helemaal exact is, dan was het nu. Het witte' en "het -oranje veld-, waren vrijwel -gelijkelijk dooreenge-s mengd.Toen. liet 'de'voorzitter „her stemmen": eerst de wittel daarna 'de oranje vlaggen afzonderlijk - omhoog,- En van het spreekgestoelte consta teerde de heer Tilanus toen, dat hét oranje was en oranje bleef:, Schiedany had het pleit gewonnen. Hei congres zou geen Chr.-Histo- risoh congres zijn geweest al» de kwestie van eén samensmelting van de diverse C. H. persorganen niet aan de orde was gekomen. Het punt komt ieder jaar terug, maar ditmaal was er een origineel geluid, afkomstig van een vrouwelijke afgevaardigde uit Velsen wie blijkbaar bloed van een verre voorzaat uit" het naburige Haarlem door de aderen vloeit. Zij achtte de samensmelting zo urgent, dat zij voorstelde de redacteuren van alle vijf bestaande CH-periodieken op te sluiten in één kamer en hen niet eerder vrij te laten dan nadat zij het over een fusie eens zijn geworden. En als dit niet, mogelijk was, had zij een tweede probaat middel bij de hand: „allemaal bedanken, dan moeten ze wel". De kloekmoedige spreekster oogstte natuurlijk veel hilariteit, maar de heer Joustra, hoofdredacteur van „Konin gin- en Vaderland" lachte niet. Hij vertelde dat de twee voornaamste CH-J weekbladen thans in hun 35ste en- 41ste jaargang zijn, zulks zonder steun van de Uniekas, zonder' giften en zon-, dér niet-terugbètaalde leningen. „Ko-1 ningin en Vaderland" wordt momen-] teel beneden de kostprijs geleverd.' Daarom .meende.;de-heer Joustra dat het antwoord der vergadering be hoorde te ziJri: iédere afgevaardigde brengt ten. minste éénnieuweabonnéj aan. De heer Tilanus wees er evenals vorige jaren "op, dat het hoofdbestuur in deze zaak geheel onmachtig is, om dat de beide weekbladen zelfstandige lichamen zijn. De afdeling-Soest'wilde een enquête- doen houden over de 'oprichting van eon CH-dagblad. Ook daar kwam. niets van in; een rapport van een commissie- Van de Wetering had uitgemaakt, dat men voor een dagblad als eerste daad Ui millioen gulden op tafel moet leg gen en dat ten minste 20.000 personen moeten beginnen zich.voor vijf jaar te abonneren. Wie ziet daar kans toe? vroeg de heer Tilanus. De vergadering zweeg, dat men het. in Soest kon ho ren. IjET VRIJE VOLK" klaagt er over „H dat in de overwegend R.K. ge meente Huissen de P.v.dA. geen/ge- legenheid kan krijgen om te vergade ren omdat geen enkele caféhouder be reid is daarvoor een zaal af te staan, terwijl men« pogingen om vergaderin gen in een tent te organiseren heeft ge saboteerd van gemeentewege. Wij kunnen voor dit gedrag van de Huissenaren geen waardering hebben.. Maar evenmin hebben wij waarde ring voor de wyze waarop „Het Vrije Volk" dit geval naar voren brengt. Het verhaal in dat blad vangt namelijk aan met de woorden: „De grootste party van Nederland, de Partij van de Arbeid, is niet in de ge- legenheid in Huissen op normale wijze een openbare vergadering te houden". Wij vragen: wat doet het er 'in dit verband toe of de P.v.d.A. groot is of klein en wat doet het er toe dat deze partij „de grootste" is? '.-N'C Is het onrecht daar groter door? i Zou het niet even eng zijn als het sen kleine partij betrof? 'Na de rede van de heer TilanusV waarmee de algemene vergadering^ van de C.H. Unie gistermorgen werd' geopend, kreeg oudminister mr. W. F.- Schokking het woord 'als voor-: zitter van een comité, dat 'gelden heeft ingezameld voor de aanschaf- fing van een auto en een iilmappar j raat ten behoeve van het bureau derV'. Unie. Men wilde op deze wijze'de „beweeglijkheid" van het burestu wer-'r gróten. De heer Schokking bood met;J een geestige speech het hoofdbestuur Voorlopig een cheque van 5000 gulden, aan. Nog tal van giften zijn toegezegd., De mededeling werd met davcreiid applaus door het congres b'egrocLyv r t'-jv -,-j"-Ji?i;.JA.j Het Informatie Bureau West nteidde;; vandaag, dat een niet nader gé?.": v identificeerde N e der land e v'Aytn«Uf twee Duitsers begin' vorige maand';i door een Russisch militair gereebtéhof in Oost-Berlijn. wegens-sptórniagè, ën'ÏXAj; sabotage ter, dood veroordeeld zijiL JAS-fc .- 4s y Hétjjrf<mnatiebiureaiLj^;é&-?gkn^ communistische instelling, deelde .mèéyA-.; "dat;- de Duitsers Karl WcBthoryleétt-p]:, ingenieur, en JohannesDrews,; feen'^i kantoorbediende, béiden woonachtig:{ïj in Oost-Berlijn' Volgens het bureau vórfd .dé ber,:;"(A recfotiiig 'plaats indeM.V.D.-gevari-k genis op liet Russische .hoofdkwaxüer;;y;S in Karlshorst. De drie zouden naar Rusland zijn gebracht. Kroonprinses Martha -van Noorwegen.;?; zal 'op 21 April worden- begraven. - igg Op de staatsbegrafenis 'zal ieder; ko- A ninklijk huis in Europa zijn vertegen-!4|;§ woordigd. De be'grafenisplechtigheid.?|f;M zal worden gehouden in de kathedtaal - van Oslo, maar de juiste tijd is nog niet r vastgesteld. y -'?<?; Bij K. B. M mot in«»ng van 1 April 18S4 tijdeUPc beno«nd «n aang®»t«hl bjj d« Qnécik Stof tot Brtgada-geiwresi de Ko- tonrf vaa d. Generale Stof G. Dyioutra. Territoriaal Bevelhebber West. teven» Be- velbebber militaire afdeling.-' Ongeveer 1500 communistische beto gers, die door de Oöstberlijnse radio en pers waren opgeroepen,, hebben Woens dagavond getracht te West-Berlijneen politieke vergadering, die werd toege sproken -door de voormalige Duitse ge neraal Von Manteuffel,;' teverstoren. Een macht van ongeveer 300 Westber- lijnse politiemannen maakte een einde aan de betoging. Op basis van de nieuwe op 1 De-. cember 1.1. tot stand gekomen, salaris? regeling voor de leraren bijhét V.HJYÏ.O. zijn, met de vertegenwoor- digers der leraten-organisatiea.viia^'d^^ commissie voor georganiseerd overleg? voor r het V.HJM.O. besprekingen ge-| voerd over de inhoud van de volledige betrekking van 24 tot 29 lessen. Naar,; wij vernemen hebben deze besprekin gen thans tot algehele overeenstem- nting geleid. AjKil Bij brief van 4 April 1.1. heeft "dé® raad van leraren namens de leraren organisaties zich met het voorstel, dat? in .de overlegcommissie is opgemaakt, verenigd. De minister van Onderwijs,"; Kunsten en "Wetenschapjpen heeft het' voorgestelde aanvaard. Binnenkort]' zullen dan ook aan de gemeente- en schoolbesturen en de directeuren en rectoren van dagscholen voor V.H. M.O. vanwege genoemd departement richtlijnen worden verstrekt volgens welke de klassenbezetting, de leeftijd: van de leraren en bepaalde, mét het onderwijs nauw samenhangende werk zaamheden, elementen zullen zijii' bij de bepaling van de taak der verschil lende leraren in de volledige betrek-; king. Ook een aantal andere wensen van? de organisaties met betrekkingtot! de:, salarisbepaling, waarover in de over- legcommissie eveneens volledige, over-;;: eenstemming is bereikt, heeft de mi nister aanvaard. Een wijziging van het bezoldigingsbesluit wordt in over- leg met de vertegenwoordigers der or-, ganisaties voorbereid. De. tentoonstelling „De Gouden"-. Schakel", waarvan Z.K.H. Prins,'' Bernhard het beschermheerschap heeft aanvaard en welke van 25 Mei tot en met 7 "Juni a.s; in hèt'.'iAtiby$4S| gebouw te Rotterdam- wordt?:;ge-!(| houden, zal géopénd worden door', minister-president dr W. DreesIn het openluchtheater „Dijkzigt" zullen de diverse uitvoeringen enj demon- straties van,het rondom. dé;tentoori-y? stelling georganiseérdé hobby festival worden, ;;géhoudenii;5^^-?^ii?fej®SaSSi éf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1