Besprekingen van Dulles met Frankrijk en Engeland? Australië voorzichtig inzake Indo-Chinese oorlog f ermisf Mssëïi Rome en Cairo Nieuwe nota van Nederland over arrestaties in Indonesië Prinses in mijnschacht mm. Minister Zijlstra wijst de p ro feteii mante l Kobaltbom Goederentrein ontspoorde bij DelfsHavense Seliie Koningin Elizabeth verlaat Australië Provincieprogram 1 Eenheid van actiein Z.O.-Azïè Koning Leopold in veiligheid Nieuwe slag voor de B.O.A.C. Smyslov neemt de leiding Economische Zaken aanvaard Aanzienlijke rahage op sfioorbüïm --I VRIJDAG 9 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2743 Weerbericht Amerikaans vliegtuig maakte contact ji Koningin Juliana ook naar El burg Bezoek Deens Koningspaar gaat door Geen persoonlijke ongelukken ifc: EEN kunstmatige koedie „Fiision Flossie" genoemd wordt,staat op het ogenblik te kijk op een tentoonstelling van het Amerikaanse departement van landbouw. Aarzelend Zie verder pagina 9 ;-v'. Niet verËlaarëaar.- '*sm. [pi;' Nederl. vrouw op weg naar! Sowjetzone vermjsti)J&|^ Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 13.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 «•-Gravenhage: Huygensplein 1 Redactie: Tel. 111S92 Postgiro 424867 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Langë Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6-75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. -Directie: C. A. KE USING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond: DROOG WEER. Droog, weer-met: over het algemeen weinig be-' wolking. Vannacht op vele plaatsen lichte en hier en daar zware nachtvorst, morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Zwakke tots matige wind uit Oostelijke richtingen. v,['"[V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ItJÈT Verband van Verenigingen van fjd-Antirevolutionnaire gemeente- en Iprovinciebestuurders heeft een lei- Idraad voor een provincieprogram sa- Imengesteid, waarop wij gaarne de aan lacht vestigen. Deie leidraad (voor 75 ct verkrijg- Ibaar, Dr. Kuyperstraat 5, 's-Graven- Ihage) geeft nl. een duidelijk beeld van Pwat v> 'al de taak van het Provinciaal I'gestuur is en naar het oordeel der sa menstellers behoort te zijn. Zij wijzen Ier bescheidenlijk op, dat het hier een ieerste proef betreft, daar een dergelijke lleidraad nog niet c-erder werd ontwor- ifpen en dat een herziening over enkele Ijaren dan ook heel wel gewenst kan Iblijken* Ondanks gebreken, welke er dus op zekere punten aan kunnen kleven, ook al iri verband met de verscheidenheid in desiderata in de verschillende pro- Ijjncies, verdient dit werkstuk ernstige 'bestudering ook of juist met het oog dp de as. Statenverkiezingen. BÜ de omschrijving van de taak der provinciale Overheid, stelt het program 'loorop het uitoefenen van de gerechtig heid, tot algemeen welzijn van de in- f Woners dar provincie, waarbij de rech- (en van elke levenskring dienen te I worden in acht genomen. Die begrenzing van de Overheidstaak ito aanzien van de onderscheiden le venskringen raakt het hart van' de jask, omdat daarmee de zelfwerkzaam heid en de persoonlijke verantwoorde lijkheid van de mens voor de ont plooiing van het openbare leven in de staatkundige verbanden waarvan lxij deel uitmaakt niet alleen intact wor den gelaten, maar principieel als voor waarde worden gesteld voor het te voe ren beleid. Deze gedachte doortrekt verder het gehele uit'18 artikelen bestaande pro gram. ..,'V -ET program is allereerst bedacht Q op behoud en versterking van de positie der provincie, als een onmisbare bestuursgemeensohap van eigenka- jakter in het Nederlandse staatsbestel. Dat hiervoor reden is, bewijst dei, practijk van iedere dag. We berinneren maar aan de wette lijke bepaling, waarbij, het aantal.zit- titigen. van.het Bestuur der provincie 'is beperkt tot twee per jaar (voor- en hij aarmttipg) He t js duidelijk, dat .pp ■JwwijMhetProvinciaalBestuurniet doelmatig kan functionneren. KHét program 'vraagt dan ook terecht herziening op dit punt. ,t. j. Het .Provinciaal: Bestuur wordt- ook belemmerd in zijn taaik, door de Rijks overheid,, voor .zover deze zaken regelt,: dle krachtens''haar aard even goed .of beter in gewestelijk verband kunnen Warden behartigd.. I Gewezen wordt o,m. op het toezicht Op'de volkshuisvesting en 'de wederop bouw, de bevordering van de econo mische ontplooiing en openlegging, het toezicht op de behartiging der maat schappelijke zorg, de arbeidsbemidde ling, de werkverruiming enz. j De Rijksoverheid zou hier en daai J.é hoogstens coördinerend moeten op treden. *?ƒ-, BLIJK béfcëijd is (het dagelijks be- 'vjstuur van. de provincie opgedragen aan het College van Gedeputeerd* Staten.j-y. :>1pok met betrekking tot dit College j vraagt het program op bepaalde pun-' ten meer bevoegdheden voor de Pro vinciale Staten. Onder, meer wil het. verruiming van de mogelijkheid voor de niet-gedeputeerden ombij het be- s'uur»beleid actief te worden hetrok- kcn. J °ok is het gewenst, aldus, het pro gram, dat gedeputeerden'langs wette lijke weg verplicht worden de Staten op de hoogte te houden van de wijze waarop zjj de hun door de Rijksoverheid opgedragen taken van „zelfbestuur" behartigen. Z° zou er meer te noemen zijn. Deze korte, uiteraard onvolledige op somming van wensen bewijst echter re?ds hoe in antirevolutionnaire kring met kracht gestreefd wordt naar een versterking- vain de positie der provin cie ih ons staatsbestel. - :i 'Geheel overeenkomstig het beginsel, dat „de gedachte der decentralisatie, jvêlke- aan de inrichting van onze staat ten grondslag ligt, daaraan uit prin-' cipiële. overwegingen ten grondslag moet blijven liggen". T. Het bericht, dat koning Leopold van België, die zich op een expeditie'in Zuid-Amerika bevindt, vermist werd, Is gisteren ook reeds achterhaald door het bericht, dat de expeditie van de koning, contact gemaakt heeft met een vliegtuig van het Amerikaanse .leger. Het vliegtuig meldde per- radio, dat allen het goed maken en dat het uit stekend gaat met de expeditie. De bemanning van het verkennings vliegtuig meldde, dat het dichte oer woud het schema van het gezelschap iets vertraagd heeft. Leopold en zijn gezelschap, waarin zich de fotograaf Hans Lutz. de officier Estanislao Lopéz van de Panamese nationale garde en een groep Indiaanse dragers bevinden, zijn thans, elf dagen op expeditie. Zij hebben geen radio bij zich. Men was aan vermissing van Leopold gaan denken, toen een vliegtuig, dat door zijn wouw. prinses de Rethy, was uitgezonden om te zoeken, was terug gekeerd zonder een teken van de expe ditie te vinden. Het vliegtuig had ge tracht een brief te bestellen, die Leopold moest verwittigen van het overlijden van zijn schoonzuster, prinses Martha van Noorwegen. Leopolds expeditie is reeds door ter rein getrokken, dat tot het ruwste van Latijns-Amerika of enig ander deel van de wereld behoort. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, is van plan morgen per vliegtuig naar Londen te komen, voor besprekingen op het hoogste niveau met Franse en Britse leiders, over „eenheid van actie" om Zuidoost-Azië te beschermen tegen communistische overheersing. Dinsdag zal Dulles, besprekingen voeren in Parijs. De subcommissie voor de Strijd krachten van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren een beroep op Frankrijk gedaan de Verenigde Staten een grotere advi serende rol in de-Indochinese oorlog toe te bedelen. Leden van de Subcom missie verklaarden, dat de Fransen in Indochina niet kunnen winnen zonder meer Vietnamese troepen op te leiden. De Fransen hebben de Amerikaanse voorstellen voor actieve deelneming aan de opleiding van de inheemse troepentot dusverre van de hand ge wezen. Premier Joseph Laniel heeft giste ren bekend gemaakt, dat hij vandaag drie uur Nea, tijd de Franse Nationale Vergadering zou toespreken over de oorlog in Indochinaen de verklarin gen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dul les, over die oorlog. Volgens welingelichte woordvoer ders is het niet waarschijnlijk, dat Australië enigerlei verplichtingen met betrekking tot Indochina zal aangaan voordat de komende algemene verkie zingen op 29 Mei a.s. achter de rug zijn. Schepen en Vliegtuigen zijn op zoek- naar een vermiste Comet „Yoke Yoke" van de BOAC, „welke 'in dienst van .de Zuidafrikaanse Lucht vaartmaatschappij op weg .was -van Londen naar' Johannesburg. Zij concen treren hun nasporingen op. het zeegebied ten Zuiden van'Capri, waar een Italiaanse korvet een, grote olievlek heeft waargenomen. In dit gebied had men lichten ge zien, toen het toestel, aan boord waar van zich véértien passagiers en éèh Zuidafrikaanse bemanning Van zeven leden bevonden, [Donderdagavond, kor te tijd nadat het van .Rome naar „Cairo vertrokken was, verdween; De korvet „Ibis" en de Italiaanse, Amerikaanse én Britse vliegtuigen, die aan het opsporingswerk deelnemen, hebben inmiddels hulp gekregen, van een lijntoestel van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS. Dé comet verliet Rome Donderdag avond om 19.25 uur en zou ongeveer drie uur later te Cairo hebben moeten landen. - - Direct nadat de verdwijning van het toestel bekend was [geworden, kregen de bemanningen van de andere Co- mets van de BOAC order om op de grond te blijven. De Ffanae (maat schappij „Union Aeromaritimedes Transports", die ook diensten met Co- mets onderhoudt,: had vanochtend één dergelijk besluit nog niet genomen. Voor alle Cornets van de genationali seerde ,;,Air France" geldt een opstijg- verbod sinds Januari jl, toen de Cornet van de BOAC „Yókë Peter" bij El- ba verongelukte. j. Te Londen ismeegedeeld, dat zich, behalve de Zuidafrikaanse bemanning van zeven leden drie Amerikanen, een Egyptenaar, .een Zwitser,twéé Zuid afrikanen en zeven Britten aan boord van de „Yoke Yoke" 'bevonden. Op de-plaats, waar de „Ibis" een olievlek had waargenomen, heeft, men geen wrak" gevonden. Het is mogelijk, dat de olie afkomstig is van een passe rend schip. Overigenis'is te Malta een bericht van een Amerikaans marine- vliegtuig ontvangen, waarin een gro teolievlek op i 90 mijl ten Zuiden, van Napels wordt gemeld. De Britse regering heeft opdracht gegeven een diepgaand onderzoek in te stellen - naar het verdwijnen van de Comet. - Be minister van het Transportwezen Alan Lennox-Boyd deelde vanmorgen onmiddellijk nadat 'het Lagerhuis was bijeengekomen meé, dat er wederom een vliegverbod voor de Comets was uitgevaardigd, totdat er meer bekend is over het jongste verlies van de B.O.A.C. Het ministerie ren Buitenland** Zaken deelt mees "'S,. De Hoge Commissaris der Nederlanden Djakarta hoeft op,,13 Februari j.l. fcfj de Indonesische regering protest aange tekend tegen .het feil, dataan de Neder landse arrestanten, die bij de zogenaamde raak..: Schmidt - betrokken- rijn, belet Jrordt dat zij gedurende het vooronder- koek de normale consulaire en rechtskun- diga bijstand verkrijgen, f De Indonesische rgering heeft echter op 3 Maart in een antwoordnota dit pro fest verworpen. I Aangezien sindsdien nog .steeds geen ,-techt is verkregen in de consulaire en Rechtskundige bijstand -dér arrestanten heeft de Nederlandse Ho'geCommissaris jthans wederom een nota bij de Indonesi sche" regeringingediend, waarin wordt (gesteld: - - >t>'- 1. '.'dat de Nederlandse regering het be- itreurt,' dat haar verzoek om aan de sinds -18 December gearresteerde Nederlanders !?t»nsulaire en rechtskundige bijstand., te %ï»lencn is geweigerd: 1 j' -V«-J,::dat zij moet.constateren,dat aan de Nederlandse consulaire vertegenwoordi gers daardoor in strijd met het m .de mocratische landen aanvaarde internatao nale gebruik, belet -wordt hun essentiele taak uit te-voeren: - - - 3 dat deze consulaire taak m de eer ste plaats bestaat in het zich ervan over tuigen, dat de behandeling ën verzorging der gedetineerden bevredigend is. en, zo dit niet het geval mocht zijn, voor hunne belangen bij dé autoriteiten op te komen. Voorts'behoren de consulaire ambtenaren zich er van te kunnen vergewissen dat de met het vooronderzoek belaste instan ties zich onthoudfen van onwettige mid delen teneinde bekentenissen, af te dwin gen. En uiteindelijk zullen de consulaire ambtenaren de gelegenheid moeten heb ben de preventief gestelden voor te lich ten omtrent de rechten, welke het straf procesrecht hum toekent. en er op toe te zien, dat hun geen belemmeringen in de weg worden gelegd om zich[ van de hun toekomenderechtsmiddelen te bedienen; - 4.'. dat' hei in het nieuwsbulletin -van een Indonesisch Persbureau >»n 22 Maart IS54 opgenomen- berichL al* «zou hetpo Dezè tentoonstelling wordt ge houden om; de plattelands bevol king het gebruik van'atoomener- gie in de landbouw te laten zien. De uitvinding bestaat uit een kunstmatige- uier, die door een hele verzameling potjes, buisjes, pompen, zuurstof cylinders en een apparaat, tot regeling van de temperatuur omringd wordt. Dit hele geval bootst de wer king van'hart longen en andere organen nauwkeurig na. De installatie is ontwórpen door de zuivelafdeling van de universiteit van Maryland ten einde te kunnen vaststellen, wat ev voor de vervaardiging van melk met een bepaald botervet- gehalte nodig is. Voor de werkelijke proeven zal een.uier gebruikt worden van een pas geslachte koe. Voor de ten toonstelling is echter een kunst- uier gemaakt. De haftfuncties verlopen vrij wel normaal eh in de uier wordt radioactief bloed gepomptzodat het mogelijk is de vorming van melk in de losse uier te bestude ren. v v" Voor het eerst in haar leven heeft de.. Engelse prinses Margaret een bezoek' gebracht aan de mijnschacht. De prin ses zag dezer dagen de- mijnwerkers diep onder de grond in de Calvorton kolenmijn bij Nottingham. De hoge bezoekster.in mijmcerkerscosluum bij het verlaten van de schacht. De leider der republikeinse Senaats fractie, Senator William Knowland, heeft Donderdag gewaarschuwd dat het congres mogelijk geen beslissing zal nemen met betrekking tot de door president Eisenhower voor de Ameri kaanse hulpverlening aan het buiten land gevraagde gelden, zolang de hond genoten der Verenigde Staten nog niet hebben besloten hoe te reageren op Loster Dulles' voorstel voor een ge meenschappelijk optreden der anti communistische mogendheden t.a.v. Zuid-Oost-Azië, Knowland achtte het mogelijk dat het Congres zich zijn beslissing t.a.v. bepaalde, voor de Amerikaanse bui tenlandse hulpverlening' aangevraagde bedragen zou voorbehouden, „met na me wat betreft gelden voor landen, wier optreden remmend werkt op het van kracht worden der E.D.G.", (Aan genomen wordt, dat dit vooral slaat op Frankrijk). V; Bü het werkbezoek, dat H.M. de Ko ningin op 10' Juni a.s. aan de Vcliiwe zai brengen, zal ook Eiburg met een bezoek worden vereerd. Dat dit een unieke gebeurtenis voor. het oudé "stadje zal worden, is begrijpelijk. Hetis nu bijna .50 jaar geleden dat H.M. Koningin Wilhëlinina in Eiburg is „geweest. H.M. Koningin Juliana zal 's middags tegen ongeveer half 4 in Eiburg- arri veren; zij zal Jdoor j~de burgemeester, de heer Folkertsjlin 'het gemeentehuis wor den ontvangen'. - Verschridene^plaatselijke autoriteiten en de. ..burgeméësfers^van Doornspijk en-.Oldebroek met autoritei! ten uit die gemeenten, zullen aanwezig zijn. '['v 1 Y-- 'Na' afloop van dit onderhoud zal H.M. een korte wandeling door het, stadje maken, tijdens' welke haar de" schoolkin déren op dë-markt een zangh-iilde zullen brengen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken deelt mee, dat het bezoek van de Koning en de Koningin van Denemarken aan ons land onveranderd door zal gaan. - .De afgebroken elfde partij' van de tweekamp tussen Botwinnik en Smys lov onv hef wereldkampioenschap is zonder verder spelen door Botwinnik gewonnen gegeven. De stand is nu, 65 in het voordeel van Smyslov. -* (Van onze Haagse redacteur.) Minister Zijlstra is gistermiddag zijn begrotingsrede in dé Eerste Kamer begonnen met een toelichting op de toespraak, die hij verleden week bij het jubileum van de A.R. Partij in Rotterdam hield. Daarin heeft hij de profetenmantel, die de heer Kap'eyn (Arb.) hem had omgehangen, afge wezen, evenals de reactie van prof. Mo.enaar (V.V.D.) dat de minister zijn opmerkingen over V.V.D. en P.v.dJV. gemaakt zou hebben om menings verschillen „in. eigen partij te verdoezelen. De minister zette uiteen, dat hij in Rotterdam het vraagstuk van de meeste wenselijke grondslag voer een politieke partij heeft behandeld. „Wanneer ik geconstateerd heb, dat de verschillen tussen socialisme en libera lisme kleiner worden, dan bevind ik mij in goed gezelschap, want ook prof. Oud heeft zich onlangs in, die richting uit gelaten eri prof. Molenaar heeft in deze Kamer verklaard, dat de V.V.D. en de P.v.d.A. op sociaal gebied haar elkaar toe gegroeid zijn", aldus prof. Zijlstra. Hij stelde vervolgens vast, dat in zijn opmerking, dat een stijging van de wel vaart van 20 a 30 pet. voldoende zou zijn om de bestaande verschillen vrijwel uit te Wissen niets denigrerends 'ligt; zöals één van de dagbladen heeft geschre ven. „Wie de internationale litteratuur op economisch gebied volgt,; heeft: deze. ontwikkelingslijn reeds geruime tijd kun- ,nen signaleren.' Ik vonddeze 'ontwikke ling belangrijk genoeg om er- bij deze gelegenheid op te wijzen* Dat is geen afleidingsmanoeuvre maar een .constate- renvan-hctffeit.'datjalleen.delevensbe- schouwing kan dienen als cement voor een politiek huis, dat'.niet voor enkele jaren maar voor lange tijd wordt'opge trokken. De economische problemen kunnen geen duurzame basis zijn' voor partijformatie", zo zeide de minister. Hö wees er op, dat de meeste verschil len op économisch gebied zijn verzwakt en dat er een onderlinge betrekking be staat tussen deze verzwakking en de stijging van de weivaart. „Om tot deze uitspraak te komen heeft men geen pro fetenmantel nodig", zo voegde ha er aan toe. De uitspraak van prof. Mole naar, „Godsdienst is belangrijk maar politiek is een andere zaak" had de mi nister verbaasd. „Ik dacht dat dit argu ment in een debat over partijformatie in deze tijd geen rol meer speelde.- Het lijkt me ook niet aanvaardbaar voor belijdende Christenen^ in V.V.D. en P.v.d.A., zelde prof. Zijlstra. In het kort behandelde de minister van Economische Zaken een aantal vraagstukken; dat door de Kamer ter sprake was gebracht. De Amerikaanse conjunctuur is nog steeds aarzelend en er moet van een zekere teruggang ge sproken worden, maar er is nog geen enkel teken, dat die zal ontaarden'in eén zichzelf versnellende beweging. Wel moeten wij ons nationaal en internatio naal voorbereiden voor het geval die be weging zal ontstaan. N 1945 maakte Amerika de atoom- I bom (waarin atomen splijten). Twee er van waren voldoende om een snel einde te maken aan de oorlog «nét Japan. In 1949 hadden de Ruseen die atoom bom ook. N- v"l Toen besloot Amerika een wapen t« maken, dat nog veel erger was: da waterstofbom (waarin atomen smelten). Er werd ach en wee geroepen, docb president Truman zette door. In 1953 hadden de Russen die wa terstofbom oo>k. Een waterstofbom geeft een dód.e^ lijke wolk, die zich boven ons'land zou uitstrekken van Amsterdam fot. En schede. Zulk een smeltende bom kan- goedkoop 'vervaardigd worden uit de bestaande spüjtbommen en steekt mén te dan nog in kobalt, dan vernietigt dei voortdrijvende wolk over duizenden!": kilometers alle leven. Een kobaltbom, zo wordt ons nu ge zegd, werkt bovendien nog een jaar of vijf na. Men verbaast zich'oyerl/deijS macht, die de Schepper gelegd hèeft ia de hadden van de mens. Meer dan ooit. moeten wü bidden om wijsheid voor hen, die ons regeren. En is het nog mogelijk om de schouders op te halen' over de Openbaring van Johannes?" Eén ding intussen is al te gemakke-' lijk: om zioh te laten meeslepen door,", een .paniek en om daarbij zijn schrik af te reageren op de Amerikanen.S ';V Sómmige mensen zouden, terwijLdé'; Russendoorgaan, de Amerikanen „wiir Ien dwingen met de experimenten op - i ie houden. Zo ménen zij blijkbaar hun. 'geweten te 'kunnen ontlasten. 'Maarmlst; Truman vier jaar: geleden besloten" had. de H-bcan niet te maken, nou de Sow'-' jet-Unie (die* nog altijd de Weréldtwtl;."- bevrijden) tiaar nu alléén hebben gé-j-, had. Hoe zouden' wij ons dan hebben.- En' hoe zou het dan gestaanl: hebben met het geweten van Truman? ï'ias: V De Indonesische regering heeft, het agrement r verleend aan dr. Helmut Allardt als buitengewoon en. gevol machtigd ambassadeur van de Bonds republiek in Djakarta. Dr. Allarat zal de opvolger worden van dr. Otto von. Heftig, die met pensioen, gaat. (Van een onzer verslaggevers) Vanmiddag, om kwart voor een, ontspoorde op het baanvak Rotter dam—^Schiedam, enkele honderden meters vanaf de spoorbrug over de Delfshavense Schie, "een goe derentrein. De gevolgen van de ontsporing waren zeer aanzienlijk, vooral voor hét verkeer, op hét drukke traject tussen Rotterdam en Amsterdam, via Den Haag. De ontspoorde wagens van de goederentrein richtten schade aan, zowel aan de spoorbaan, als aan de bovenleiding. Naar het zich laat aanzien, kan het wel enige tijd duren, voor deherstelwerk zaamheden beëindigd zijn. Een goederentrein, tehrokken door de electrische locomotief 1225 en bestaande uit een', vijftiental wagens; passeerde omstreeks tien over half één de spoor brug in de richting Rotterdam. Het was de bedoeling, dat de trein via de Cein tuurbaan in de richting Gouda zou rij den. V'iSi" lilie-onderxoek van de Nederlandse ar restanten nog niet zijn afgelopen, „omdat hel niet zelden gebeurt, dat iemand 4 a 5 maal verhoord moet worden om vol doende gegevens te verkrijgen, te meer waar enkelen onder hen nog niet of niet dadelijk een bekentenis hebben afgelegd", er zeker niet foe kan bijdragen om de bij de Nederlandse regering bestaande bezorgdheid omtTenl dé behandeling, wel ke een aantal van de Nederlandse ar restanten sedert hun aanhouding onder gaat, alsmede de wijze, waarop deze aan gelegenheid wordt afgedaan weg te nemen; 5. - dat op grond van het voorgaande de "Nederlaodsè 'regering haar verzoek om consulaire en rechtskundige bijstand te kunnen doen verlenen inzonderheid aan de met betrekking tot de zogenaamde zaak Schmidt gearresteerde Nederlanders mits deze met klèm wenst' te herhalen, mede tenemde( in de gelegenheid te wor den' gesteld te doen nagaan, in welke physieke en geestelijke toestand déze Ne- derlanders thans verkeren. Uitgeleide gedaan door ontelbare bootjes vertrok de „Gothic tand en de Hertog van Edinburgh hun wereldreis maken, iut gelegen (links boven). Dit vertrek uit F romantic betekende Koninklijk Paar nu naar de volgende etappe tan de reis. te-slaan.- Ortk de Gouverneur-Generaal van Australië en andere en de Hertog een ontroerend' afscheid bereidden. Da volledige gordijnen een-laatste groet het Koninklijke Jacht, waarop Koningin Elizabethvan Engc- Frcmantle, tvaur het schip aan de Victoria Quay gemeerd had tevens het afscheid van Australië, taant de. „Gothic" bréngt het Duizenden waren gekomen om hel vertrek uit Fremantle gade hoge autoriteitenvoegdën.zicK.bijdemenigte, die de Koningin brandweer-vloot- van-Fremantle bracht met .enorme u-ater- aan het Koninklijk-Paar. i Sinds geruime tijd. na ,de brand ln, het seinhuis; worden.':tslec)iti- k twéë^#:banc i van. de - vier. welke tussea Rotterdam'':€. iSchiedam liggen.; berelen - en-de /goede rentrein zou vah;de.|NpordëlijkeivaiÊ;Hé%p twee banen naar 'de Céintuurbaaii;gaan. Wegwerkers van de SjJoorwegeri,: die-bév zig waren met de onderhoudswerken- vn de wissel ter - plaatse, zagen tot hun/' verbazing, dathet eerste gedeeltevan; - de trein evenwel niet deze Ceintuurbaan^ opreed,doch rechtuit gi'ngl De derde enj- volgende wagens kozen evenwel:..!dé goéde richting. -Het Is niet verklaarbaar, hóe de. wis-' sel in de onjuiste stand 'gekomen is .én.!? waardoor, tijdens het passéren -'.van:''dé;-p trein, de wissel, kennelijk- omgesprón-: gen-is. Doordat-:de'twee gedeelten -van;"'T'dé trein ieder een andere richting uitreden) brak de koppeling tursen de tweede -en-,;V de derde goederenwagen, diei-, geladen';.:-;-; waren met kolen.: Door de kracht,'?délyt ■massa, en de snelheid,werd de derde' wagen geheel uit de rails, gewipt,'waar-X-; door deze kantelde, juist, aandé "zijde van het volkstuincomplex.' De vierde|3| wagen draaide geheel ondersteboven eh de -vijfde-, geraakt e.uit'de rails; - v- Verschillende wagens botsten tegcn;-;4 masten van de- bovenleiding-eii een: vah:;;S deze masten brak af.- terwijl een twee- de kraakte. Als gevolg hiervan-brakeri-ig de stroomdraden. De grootste Tra vage.- ontstond op „de Centuurbaan. Eén leerling-machinist.J. W.- Marcus'/.'' uit Boxtel, die onder toezicht 'van'::de:S;<| machinist -"Wr Hagendijk de" 16comó'tiëf;§« bediende, kon vrij .spoedig - de locomoSt-g tief tot stilstand brengenlHij verklaar- de. dat hij van deontsporing .zeU; niets, bemerkte:' J" Direct na het "ongeval"- werd" het!';;,; [treinverkeer tussen' Rotterdam ''eh»gg Schiedam stilgezet, doch tegen half,..-: twee .was het mogelijk een, pende%:g; dienst1' te onderhouden tussen - deze Ti plaatsen, omdat aan de' Zuidelijker .- baan geen .schade „werd, toegebracht. De D 109 van Parijs naar Amsterdam^ reed via de nieuwe lijn •..naar.-..::.dei 'r hoofdstad. Na hét Ingestelde onderzoekdoor - dé ■-;[ Spoorwegen is men begonnen ,met khet- ri. ruimen van "de ravage. Over éeri 'groot - gedeelte van de spoordijk lag cokes verspreid,, afkomstiguit de vernielde,^: wagons. - - De - -locomotief en de eerste wageh:;-:; bleven evenals een [tiental -wagens van de trein, in het spoor. i.*> -"i-f :|Sf -'V- Zonder, in het bezit te zij'n van een visum, voor deSovjetzone van Duit$§; land reisde mevr;Broekgerrits-Künze! uit Borne veertien dagen geleden'.naar haar' moeder die 'bij' Eisenach woont'! Ze had haar moeder in tien jaar (niet;, gezien en _was van plan haar mee te-, nemen naar Nederland. Ze is echter niet op de plaats van bestemming ge-.: arriveerd. Sedert 26 Maart heeft" men.": niets van haar gehoord.. Haar),} mani. heeft zich tot het Nederlandse; Rode. Kruis en het departement van Buiten-.; landseZaken gewend om -iMaarhéid|in^iïïg:|a* deze verdwijning te brengen.'Meyr^||M'» Broekgercits is Sudeten-Duitsé.f^vaïR^^p* afkomst'.. Ze werd geboren; in'.Rosep^-^g' heim ;'en is -methaar.:-,[famiHëïïuifcl^^^ Tsjecho-Slowakije verdreven:-!Héar:. mari 'ontmoette - -haar^ito&tt^ihjll "[tadin&fjllf de .bezètting;,in' - Duitsland'iwérkzaamS®C was.. Het; gezin BroèkgefritsrhéeftïviëaswM'' kindei en. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1