zaterdag io April 1954 De Entente van Frankrijk zal Zuid-Oost-Azië Verongelukt straalvliegtuig Derde aanval op Dien Bien Phoe wordt spoedig verwacht Verklaring van premier Mahiidag a,s. beginnen de vóór- besprekingen met Dulles T> V) Geen overlevenden aangetroffen Binnen twee maanden opheffing van de Nederlands-Indonesische Unie? Aldus mr. Sunarjo Zotiiiig, maar koud Eerste ontmoeting Eerste helicopter landde tij Lisse Familiefeestte Voet TROUW-wandeltochten ademen sfeer en sportiviteit TWAALFDE JAARGANG No. 2744 Weerbericht Hogere straf tegen referendaris geëist Truman herroept verklaring atoomovereenkomst rontonmer, tij dens v oefening gedood- r Twee uur vrij voor deel name verkiezingen Zuidkoreaanse delegatie naar Genève - - Van" "welingelichte Zuidkoreaanse zijde is vernomen, dat 16 April een Zuidkore aanse delegatie van acht leden mét'de minister van Buitenlandse zaken, Fjoeng Joeng Tai, aan het hoofd, naar Europa zalvertrekken om deel te nemen aan de conferentie te Genève. Marine vaartuigen, die de Middellandse Zee afzoeken naar het gisteren verongelukte Cornet-straalvliegtuig van de Boac, hebben gemeld, dat verscheidene lichamen van het verongelukte vliegtuig aan boord zijn genomen. De juiste "plaats werd niet bekendgemaakt, maar het korvet, dat de melding deed, heeft een gebied afgezocht op 80 tot 280 km ten Zuiden van het eiland Capri. In Londen Uit aangetekende brief verdween f 50.000 Vliegende ark" van KLM 'ïSsÈ Nieutv Keukenhof- evenement QELEÏDEL1JK' AAN. mei den zich groepen voor onze wandelmars in Amster dam Zaterdag 15 Mei) en in Dev Haag (Zaterdag 29 Mei). Het aandeel individuele inschrijvingen heeft ruim een maand vonr de start de h onder d" en vijf t ig reeds overschreden. Mocht ge die sfeer, die ge zelligheid, die sportiviteit nog niet hebben geproefd, zorg dan dat ge dit jaar van de partij zijt. Vraag om toezending van ons wandelboekje, waarin alle gegevens over de toch ten, afstanden, inschrijf geld, startplaatsen enz. vermeld-staan,--- J Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. V Directie: C. A. KEUNING en Sir. K. VAN HOUTEN Weersverswachting1, geldig tot Zondagavond. SCHRAAL Heldere nacht met plaatselijk zware nachtvorst.: Morgen overdag droog,- vrij zonnig weer met een overwegend matige wind uit Oostelijke 'richtingen. Weinig verandering in temperatuur. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. ISSCHIEN zegt het woord dat JVl hierboven staat u niet zoveel. Maar ten tijde van dé eerste wereld oorlog en dan vooral in de eerste jaren daarvan en nog meer in de jaren daar voor, werd er veel over de Entente ge sproken. En die Entente bestaat tot op de huidige dag en zij is voor de inter nationale politiek en met name vooi Europa' nog altijd van zeer grote be tekenis. Het was hl:.'zo dat er in de jaren voor de eeuwwisseling en in de eerste jaren van deze eeuw een zeer gespannen verhouding bestond tussen Engeland .en Frankrijk. Meer dan eens dreigde deze gespannen verhouding uit te lo pen op oorlog- In tal van koloniale ge bieden, Afrika en het Verre Oosten, za ten Engeland en Frankrijk elkaar dwars. -Toen heeft op een gegeven ogenblik het gezond verstand het gewonnen. In het jaar 1904 het is deze week vijf tig jaar geleden sloten Frankrijk en Engeland een overeenkomst, waarbij zij al t^e hangende geschillen regelden en met name in Noord-Afrika twee belangensferen vaststelden, een voor Frankrijk en een voor Engeland. Het gevolg daarvan was dat Frank rijk van Engeland de vrije hand kreeg in Marokko eri Engeland van Frankrijk de vrijfe hand in Egypte'. Men beloofde elkaar internationaal te zullen steunen Deze overeenkomst wordt genoemd de Entente Cordiale (letterlijk: hartelijke verstandhouding). Deze Entente wekte de gramschap van Duitsland op. Er zijn als gevolg daarvan tussen 1904 en; 1914 allerlei spanningen -geweest tussen Frankrijk en Duitsland. Frankrijk ondervond dan steeds de steun van Engeland. E Transen hebben altijd geprobeerd J in die jaren bepaalde militaire garanties van lEngeland te krijgen. Dat is nooit gelukt. De Engelsen lieten zich nimmer precies vastleggen. Wel was er overleg op hoog militair niveau. Zelfs Werd in later jaren Rusland daarbij be- StmMteni Maar de vraag hoe de Entente in; geval van .oorlog als concrete' prac-. .tijk zou iverkeni .b)^ •i^éantwoibidy; %:f Én; gewerkt heeft zij ook.'Dat hebben "de Augusk van 1A14 én de Sep temberdagen van .1939 duideHjk -be wezen. y.iEngelgnd is diplomatiek -jeii- militair betrokken bij "de veiligheid van Frardt- irijk én daarmee impliciet van* ge heel IVest-Europa. - Dat is, naar een speciale correspon dent dezer dagen in de Times schréefj een van de weinige constante, gegevens in de politiek. Deze militaire samen werking met Frankrijk is als politiek axioma vergelijkbaar- met dat van de onmogelijkheid van eenoorlóg tussen Engeland .en de Verenigde Staten, schrijft hef blad. 4 DIT alles is begonnen vijftig jaar geleden. Men kan zich ternauwernood, voor stellen dat de geschiedkundige tegen- stellingen zo snel- kunnen veranderen. Toen was de mogelijkheid van een Frans-Britse oorlóg reëel. Daarna kregen we de tegenstellingen tussen de Entente en Duitsland, die óp twee wereldoorlogen is uitgelopen. De Entente heeft er in belangrijke; mate toe bijgedragen dat Duitsland niet de overheersende mogendheid op het. vas teland van' Europa ls geworden. ■Thans staan wü voor een geheel nieu we tegenstelling, die van'de Navo tot het Russische blok. In dat kader moet nu de Europese bijdrage tot de gemeenschappelijke verdediging worden georganiseerd. Wij hébben .daarvoor de vorm van dé EiD.G. gekregen. -- Deze vorm is zeker niet in alle op richten gelukkig. Stellig in dit opzicht biet dat Engeland in de E.D.G. ont breekt. Engeland wil.nl. als het er-,op,aan komt zich principieel nietverder bin den dan het in de Entente deed. -Gelijk de schrijver in de Times hét formuleerde: •*--.* Frankrijk, met zijn oude angst vooi een Duits overwicht ic verplicht de oudé vraag te stellen: kan het van te- voren precies weten hoe. Engeland zal reageren op elke "als mogelijk ver onderstelde situatie? Wat eist de En tente van Engeland? En het. Britse ant woord met betrekking tot de Europese Defensie Gemeenschap bevat dan voor behouden! Dat is dus de oude kwestie. De zaak .werkt. Maar hoe zij werkt moet men afwachten. Het Kanaal, de publieke opinie en bemoeienissen in het Britse Gemene best, zegt.de Times,.maken dat men zelfs in het atomische tijdperk niet verder durft gaan. -Het zou wel van groot belang zijn Indien een soortgelijke stoutmoedige greep als de Entente Cordiale vijftig jaar geleden was, ons thans over het dode punt heenhielp. Bao Dai, het staatshoofd van Vietnam. :is vandaag per vliegtuig naar Frankrijk vertrokken, waar hij besprekingen zal voeren met president Coty- en--premier LanieL V de Op Woensdag 21 April - vindt de ver kiezing plaats van de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Volgens de Kieswet is iedere werk gever verplicht te zorgen, dat iedere werknemer, die bij hem in dienstbe trekking is en bevoegd is tót de 'keuze mede te werken, op deze dag geduren de ten minste twee achtereenvolgende uren tussen des vóormiddags acht uur en des namiddags vijf uur daarttoe gelegenheid vindt. Deze verplichting geldt niet ten aan zien van werknemers, die uit hoofde van hun dienstbetrekking op de dag dérstemming tussen de genoemde tijd stippen niet gedurende twee achtereen volgden uren vertoeven in de gemeente, waar zij bevoegd zijn aan de stemming deel te nemen, of in een aangrenzende gemeente.. Het Britse toestel had wrakstukken gesignaleerd op 130 km verder naar het Zuiden. Het Britse vliegdekschip 'Eagle heeft eveneens zes lichamen en wrakstukken geborgen. Overlevenden zijn niet gevonden. Het verongelukte vliegtuig had-21 personen, aan boord. Ook Italiaanse .vissers hebben mee gedeeld; dat zij nog verschillende lij ken geborgen hebben. Het juiste aan tal werd niet meegëdeeld! Het merendeel der omgekomen pas sagiers waren: zoals gemeld Engelsen. Verder waren er aan boord drie Atoe- i De Indonesische minister van Buiten landse Zaken; mr." Sunarjo. heeft Zater* 'dag .verkla'ard te,'verwachten,,f dat:,de kwesttèvandéiU^é.binnéntweémaani den zal'worden afgehandeld. Hij^deelde mee; dat ^men' zich van"' Nederlandse zijde.bereidhad: verklaard:, overde Unie onderhandelingen! té openen. Op een vraag, waar de onderhandelingen; zul len worden- gehouden, deelde minister Sunarjo aan persvertegenwoordigers mee, dat Indonesië "de voorkeur geeft De procureur-generaal bij het Ge rechtshof in Den Haag heeft gistermor gen één jaar gevangenisstraf geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk, een 'proeftijd van drie jaar en onder toe- zichtstelling der R.K. Reclassering te gen de,, gewezen referendaris J. B. G. M. van P. te Den Haag. Verdachte was ten laste gelegd ver duistering van ruim 5.800gepleegd in het tijdvak Maart—October 1953. Dit geld behoorde aan de gemeente en was bestemd voor betalingen van de com missie Bescherming Burgerbevolking. De proc.-generaa) noemde dit een triest geval daar het een ambtenaar betrof die goed bekend stond en prima referenties had.-' - •i;" 'j.j,;, De verdediger riep de clementie van het Hof in én wees erop dat de officier indertijd een voorwaardelijke straf geëist had en men hier te 'doen had met een incidenteel geval; Pleiter meende dat P. reeds zwaar'genoeg was gestraft en .vroeg een voorwaardelijke straf. te meer daar,! verdachte bereid is de schuld te betalen,:, Uitspraak 23 April. -r (Van onze weerkundige .medewerker.) JVJET het. zachte voorjaarsweer wil het op het ogenblik niet vlotten. De zon doet overdag wet haar best, maar met een schrale wind wordt uit Duits land koude lucht met een zeer gering vochtgehalte aangevoerd. Daarmede samenhangend koelt ■het in de nacht sterk af, waarbij- op vele plaatsen nachtvorst-op treedt. Belangrijke veranderingen in het huidige weertype worden er voor het weekeinde niet' ver wachtt. Wel zal later de bewolking wat toenemen onder invloed van opdringende oceaan-storin gen, maar de kans op regen blijft nog uiterst gering. In vrij wel geheet Europa is de tem peratuur beneden normaal voor de tijd van het jaar, vooral in het Zuiden van Frankrijk. In Zweden komt in de nacht nog strenge vorst voor. Op de Oceaan heerst een le vendige depressie-activiteit, die in de buurt van IJsland gepaard gaat met zware stormen. Oceaan-storingen kunnen ech ter de eerste paar dagen onze omgeving nog niet bereiken, in .verband met de aanwezigheid van een hoge druk centrum boven Scandinavië. Dit hoge drukgebied neemt echter langzamerhand in be tekenis af en verplaatst zich naar Noord-Duitsland. aan een neutrale plaais buiten Indone sië en Nederland. „Waar de onderhandelingen zullen worden -gehouden vormt, voor ons geen probleem", voegde de minister, hier aan toe.: Het is -zeer wel mogelijk, dat. de. besprekingen',.iri.;Europa -zullen worden 'gevoerd.' ©Minister Sunarjo-zei," dat - de Indone sische -regering "alle pogingen in het •werk. heeft -gesteld de vraagstukken Nieuw-Guinea en de Nederlands-Indo nesische Unie op 'een 'oplossing waar van het volk met ongeduld wacht zo snoédig mogelijk -af te handelen. Of op dé komende- conferentie tussen Neder land en Indonesië' ook Nieuw-Guinea ter sprake zal komen deelde mr. Su narjo niet' mede. J Enkele minuten voordat de radioboodschap van het Italiaanse schip doorkwam, hadden twee Amerikaanse vliegtuigen en een Brits toestel meegedeeld wrakstukken aan de oppervlakte waargenomen te hebben. Een Amerikaanse piloot van de vloot heeft verklaard, dat de wrak stukken aangetoond - hebben, dat de Comet in de lucht uit elkaar gesprongen is. De toestellen seinden oranje dozen en witte stoffen (textiel) op het water te hebben zien drijven op ongeveer 80 kilometer ten Zuiden van Capri, in hetzelfde gebied, waar vanmorgen een olievlek waargenomen werd. rikanen, een jeugdige Egyptenaar en een Zwitser en drie Zuid-Afrikanen. Ook de 23-jarige stewardess Pamela Reitz was een Zuid-Afrikaanse. De piloot de 38-jarige Zuid-Afrikaan Mostert wordt een der beste van de South African Airways genoemd.! De Britse regering heeft inmiddels meege deeld, dat een Volledig onderzoek in gesteld zal worden, naar het verdwij nen van de Cometdie vierde die in iets-meer dan een jaar omlaaggestort is. Nog maar 17 dagen geleden werd de dienst hervat, -nadat alle Cornets 10 weken op dé grond hadden gestaan, •waarin 52 veranderingen in hét toestel wérden aangebracht. De president-directeur van de BOAC Sir Miles Thomas, noemde de verdwij ning van. déze Comet een „zeer grote tragedie", die* „bijna ontstellend" is. Hij zeide, dat men pas na een uiterst zorgvuldig onderzoek, naar aanleiding van het verongelukken van de „Yoke Peter" én na; het treffen van de uit gebreidste voorzorgsmaatregelen he slóten had om bp 23 Maart de dienst met de Comets te hervatten, met vol ledige, goedkeuring van de Britse re gering. - - V Het besluit om de zes overgebleven Cornets op de grond te houden, bete kent voor- dé' BOAC een schadepost Van ohgeyeeri%pn^alf;.inillioen gulden '1_"I-" _i llAv- i S.-cryjt-.i LVé' 'TbVr Koning Leopold, van wie bericht werd, dut bij niet zijn expeditie in de jungle van Panama vonnist werd, blijkt in veiligheid Ic zijn. Intussen is de aan dacht er weer eens op gevestigd, dat dc koning op expeditie is. Deze foto toont hem met zijn echtgenote, prinses de Réthy, bij zijn aankomst in Zuid- Amerika, liet echtpaar wordt in Bogota, Columbia, begroet door mevrouw Van Meerbeke, de echtgenote van de Bel gische gezant aldaar. De Franse -minister; van Burger-, luchtvaart, Devinat, heeft de Franse luchtvaartmaatschappij „Union Aero- maritime des Transports" gelast haar twee Cornet-straalvliegtuigen met in gang van gisteravond niet meer te la ten opstijgen. Eeri „Camet"-slraalpassagiersvliegtuig. van hetzelfde type ah dat thans^ ver ongelukt is. Volgens de jongste berichten uit Parijs hebben de opstandelingen de kracht van de artilleriebeschieting op de belegerde Franse vesting Dien Bien Phoe verdubbelt!. De koeie-arbeiders vande opstandelingen, die aan de Westzijde van de vesting aanvalsloop- graven aanleggen, zijn Dien Bien-Phoe tot' op een steenworp afstand gena derd.. Zij zijn nu vlakbij de Franse mijnen velden en prikkeldraadversperringen. De vesting is nu vijf nachten achtereen niet door de Vietminh aangevallen. Er valt zware regen in het gebied van Dien Bien Phoe, een teken, dat de zomermoesson, die het landschap in een modderpoel zal veranderen, niet ver af is. De Franse vliegtuigen blijven de convooien der opstandelingen, dié voorraden aanvoeren; mét bommen he in Hanoi, dat binnen vijf of zes dagen de derde grote Vietminh-aanval op Dien Bien Phoe wordt verwacht. Mo gelijk zal deze uit het Wéstenkomen, eventueel gelijk met aanvallen van het Oosten uit. De-tweede grote aanval der Vietminh. die in het afgelopen weekeinde verliep, was op de Ooste lijke kant van Dien Bien Phoe gericht. Oud-president Traman heeft Vrijdag te' Kansas City op een persconferentie medegedeeld .zijn verklaring, dat de -in 1943 door Churchill en Roosevelt gesloten overeenkomst welke, inhield dat geen van béide partijen de-atoombom zou ge stoken. Zij werpen o.m. tijdbommen ibrviken, zolder...eerst dé andere daarin uit om herstelwerkzaamheden aande I gekénd- te hebben- -vi.nqg steeds wan aanvóerwegen dèr Vietminh te belem-lkracht is,.m te!trekken, meren, .Ondanks alle. luchtaanvallen zijn Fransen';' ér nietiri>"~'gev slaagd de aanvoer der Vietminh te onderbreken. '- In het gebied van de Delta der Rode Rivier hebben de-opstandelingen' hun aanvallen op de belangrijke spoorweg verbinding tussen Hanoi eri de aan- voerhaven Haiphong versterkt. Een woordvoerder van het .Franse opperbevel verklaarde Vrijdagavond -;Hij:zeidé ;datshém,:.;b8v bétjjnajjaaii.'.van data-..'eh- hameh tér;;qpfrissing van 'zijn geheugen, is gebleken dat deze overeen komst sinds 1948 niet méér ...van kracht is. Het was tijdens zijn présidentschap, dat een niéuwe overeenkomst .tot stand kwam, die deze bepaling niet meer'be vatte. „Frankrijk 2al op de Geneefse besprekingen niets achterwege laten, om een vreedzame oplossing voor de Indochinese oorlog te verkrijgen", aldus premier Laniel in: een Vrijdag gehouden bijeenkomst van de Franse Natio nale vergadering. Hij vervolgde: „Frankrijk heeft zijn hondgenoten immer duidelijk ge maakt dat Het zoeken-naar een vreedzame oplossing voor het Indochinese vraagstuk niet- eeri: prijsgeven van Zuidoost-Azië aan de communisten inhoudt. De regering doet alles, wat in haar vermogen is. om een overwinning te Dien Bien Phoe te verzekeren en de Franse militaire krachtsinspanning, met de materiële hulp der Verenigde Staten, op peil te houden". genodigd vertegenwoordigers naar Ge nève te zenden, wanneer het Indochinese vraagstuk aan de orde komt. Op de te Berlijn gehouden bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken der „Grote Vier" is dit punt niet afgehan deld. Laniel besloot met de mededeling dat op de 23 dezer te Parijs beginnende bij eenkomst van de N A V O-raad eveneens over Indo-China zal worden gesproken. „Zonder de door Rood-China aan de Vietminh verleende hulp zou de strijd om Dien Bien Phoe reeds lang tot het verleden behoren", besloot Laniel. Het was de eerste maal. dat hij de Franse volksvertegenwoordiging in ken nis 'stelde van deze hulpverlening. De Franse ambassadeur te Londen, René Massigli, heeft Vrijdag de Britse minister van Buitenlandse zaken, An thony Eden, op diens ministerie bezocht voor een gedachtenwisseling, die een voorspel is tot de inleidende. Brits-Frans- Amerikaanse besprekingenover Indo- Cbina, welke de ministers van Buiten landse' Zaken der „Westerse Grote Drie'" Maandag a.-s. te Parijs zullen beginnen. Thailand heeft een .Amerikaanse uit nodiging aangenomen zich aan te slui ten bij de vorming van een ver. -front tegen 'communistische agressie'in Zuid Oost Azië, Het is'het eerste' land. dat-zulk 'een aanvaarding bekend maakt. Japan zal in geen geval,eeri verzoek kunnen inwilligen om eenheden van zijn nationale veiligheidstroepen naar. Indo- China te. zenden. Naar wij vernemen is 50.000 ver dwenen uit een aangetekende brief, die het bijkantoor van de Amsterdamse Bank te Goes heeft verzonden naar het hoofdkantoor. Bij aankomst in Amster- WIJ moeten een kleine correctie aanbrengen op onze artikelen'over de A.R. partij van een paar weken ge» leden". Daarin stond dat Kuyper Groen voor het eerst ontmoet heeft op 18 Mei 186.9 in de consistoriektuner van. de Domkerk, te Utrecht, - waar, Kuyper aaa da vooravond der vergadering voor Chr. Nat. Schoolonderwijs zijn' -réda hield over „Het beroep op het.volki-. geweten". Het is niet zo vreemd wat daar stond, want Dr. Kuyper heeft zelf derifg jaar later geschreven dat hü Groen hier voor 't:eerst:ontmoet had. - Kuyper noemde dat eên ohvér^ëtél Hike avond toen hij „voor ,'t eerst. de man ontmoette, die door zijn vaste blik, door zijn ernstig woord mij -terstond zo machtig; aangreep en imponeerde, dat ik van die ure af zijn geestverwant^ neen meer zijn geesteskind ben ge worden." Het merkwaardige is echter det-Mri; Kuyper zich hier vergist! Mr. B. de Gaay Fortman heeft er vele jaren geleden reeds op gewezen dat uit de briefwisseling van Groen met Kuyper blijkt dat er een brlef:be-!v staat van Groen aan Kuyper d.d, 21.2.1868 waarin hij schrijft:'i.'Zeer.aari- genaam was-het mij 'te oritwareiri dat er een begin van uitvoering is van uw. belangwekkend plan. Ik meen mij te. mogen gedragen aan ons gesprek." Dat gebrek en. dus een eerete'onG moeting moet derhalve hebben' plaat* gevonden vóór 21 Februari 1888^;;^^"® Het is z«r.merkwaardig dat Kuyperi' in 1885 dat gesprek vergeten - was ^eh0! dat hij de eerste ontmoeting,'" in atrijd met de werkelijkheid,' meer-dan--een- jaar later dateenlel Het is jatmrier,maar hier 'verdwijrit dus een. stukje romantiekl vi". Een vliegtuig;van':' 'de!;EL!MS'il:|idt"&fe Calcutta naar Schiphol; vértrpkk'éri" met vö een :miniatuur dierentuin; aan boordt» Dei Ag „Vliegende Ark!*, kwam uitBarigkokfc® (Thailand) met. ongeveer 22.000;.1.vogels uitde" Himalaya, een dozijriSpyïhöns)S|im schildpaddenrierslangéri'-p ;'uift:;?Assamjif® gelehagedissen,; 'adders ën:; jonge-/-Iiri^®|| paarden s j, Van Schiphol- uit zullen dej^;diéreii,;<;;g naar hun verschillende béstenumrigéri %vordea veryoerd, zoals New.- Yor^Lon-;;: den. ;Zürich,C.BtkJSsd.t én:éDuitS5md^^^ Op '.het oefenterrein van .'dé;, ponton-ï??^ nifers te Keizersveer" heeft zich Vrijdag*!;. morgen een .ernstig ongeval. v,oofgëdaan^ waarbü de,. 20-jarige: dlé'nstplichügéïsöKt-ïl daat J. Boer uit Dordrecht om' .hëtSIë-Sëf ven'is èekomen. Met enkele anderen was "slodaat .'Boér:;, bezig een Bailybrug omlaag te; vijzelen.:;;! Tengevolge van een defect aan :dé*'yijzél!f: kwam de brug te snel omlaag. De Bóer!.! kreeg een hefboom tégenhet hoofd-teriM"©. am bleek de brief slechts oude kranten werd ernstig gewond. Het-slachtoffeftis te bevatten. De recherche stelt een on- na aankomst in het zièkerihuls tèiRaam-^.®! derzoek in. - r j donksveer overleden.*:-'fr- - (Vanonze correspondent) Om tien uur vanmorgen heeft de eerste Sabena helicopter van de nieu we Iijnvlucht Rotterdam-KeukenhoJ zich op een zonbeschenen weide bij Lisse laten zakken. De eerste passa giers waren de voorzitter van de Keukenhof, de heer T. II. Bil. van Waveren en echtgenote en de bur gemeester van Lisse, mr. Th. M. de Graaf en echtgenote. De vice-voorzitter van de Keuken hof, de héér T, de Vroomen vëi'wel- komde de piloten en passagiers en sprak enige plechtige woorden aan de feestelijke 'start van dit nieuwe Keukenhof-evenement. "Reeds de eer ste dag van de rondvluchten over de bollenvelden was dit een zeldzaam festijn, want 'talrijke velden narcissen Stonden reeds in bloei en de voor jaarszon maakte er een fel gekleurd bloementapijt van. Chef pilootG. Tremerie vloog het toestel op de reeds vanmorgen ge- Houden rondvluchten over de, bollen streek, waar allérwege de mensen naar, de nieuwe verschyning-opkeken. Daar de lijn. tot- 16 Mei. gehandhaafdpi* wordt, zal hét. nieuwe;er ;spöeciig:ïge-«g| noeg af zijn. Voor de passagiers van'de 'rörid-^-és-/!. vluchten is de 'l)jndièrist'!Rot'ferdam-^)g^; Keukenhof—Haarlem—Zandvoort edi-. 'Ês? ter een ongekend kleurenfestbi%gfeg||f De animo voor de Keukenhofvluch7_;'. tér. is dah'óbk '.groot.' Naar wij', ver-.1'! nemen verblijdt de bollenstreekfz'iöli||p dit.jaar in eeri enorme belangstelling.. Voor: het Paas-weekend is'Teeds'iStesf;'': volgeboekt ,!ën de bezoekers aan^fie' boll en velderthébbèn besiag gelegd;Op1;;ïi'*: 2500 bedden, die" "tussen LëidenCénJg-f. Haarlem beschikbaar: zijn, a!sniede;c!':—- over de gehele hotél-aecommodatiei©,. 1 an gs r de küs!tslr,d0k.' „De hulp, die de communistisch Chi nese fegeririg de Vietminh verleent, ls toegenomen. De aan de Vielminh-opper bevelhebber, generaal Vo Nguyen Gisp. toegevoegde militaire missie heeft een grotere sterkte gekregen. De leiding der Vietminh. zowel óver de de grote als de kleinere legereenheden, beschikt over Chinese militaire raad gevers". verklaarde Laniel voorts. Het Pekingse bewind heeft de Viet minh artillerie, luchtdoelgeschut en radaruitrusting, bediend door Chinese communisten, geleverd.- Voorts heeft het de communistische rebellen honderden in de' Sowjet-Unie vervaardigde en door Chinese communisten bestuurde vracht auto's ter beschikking gesteld", zeide hij. De „premier zeide de volksvertegen woordiging,-.Indien nodig, ondanks het Paasreces te zullen bijeen roepen. Hij deelde verder mede dat Britse, Franse en Amerikaanse deskundigen Maandag a. s. te Parijs besprekingen zullen beginnen over het door de Wes terse „Gróte Drie" op de Geneefse con ferentie ta. v. Irido-China in te némen standpunt; Er moet'onder meer een lijst van „belanglïebbénde-- mogendheden" worden opgesteld, die zullen worden ult- Verheugend is de mededeling, dat niet alleen de landmacht, maar thans ook de marine en de luchtmacht toestemming hebben gekregen aan beide wandeltoch ten deel te nemen. De tochten, die in het nabUe verléden door Trouw en onder de technische supervisie van de Nederlandse Christelijke Wan delsport Bond zijn gehouden,- be zitten het" kenmerk .van sfeer en sportiviteit. Wie vorige jaren Amstelland en het Amsterdamse Bos heeft verkend, of door 't mooie Was senaar is getrokken, kan dit slechts beamen. Deze marsen, die duizenden- een prettige ontspanning heb ben geschonken, zijn de laatste jaren uitgegroeid.tot ware fami liefeesten. J)e Zeven. Provinciën" 'met aan'haiord'xK de minister van Oorlog - en .Marine^'/F)^ "jg C. Staf en riocfldmiraaZ d.jdé-iBooyh*" bj aankomst in Sla) m een .marine-motttfonitry".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1