C.V.P. VERLOOR, WINST VOOR DE SOCIALISTEN 8 Veertig stralen bedwongen vuurzee ternauwernood DULLES IN LONDEN Palmzondag-stembus bij Zuiderburen m m JfcSc Onachtzaamheid arbeider Compromis-verklaring gereed als „Geriève" zou mislukken? VRIJWILLIGE PILOTEN ZULLEN' DE COMET BEPROEVEN vH wm maandag 12 april 1954 Sterke communistische teruggang Haags chemicus vindt vispoeder voor menselijke consumptie uit Nieuwe operaties tegen Mau-Maufj t Felle scheepsbrand in Rotterdam Twee militairen bij ongeluk gedood De vondsten na ramp van 8 April wijzen op een explosie TWAALFDE JAARGANG No. 2745 Weerbericht Einduitslag is nog niet geheel bekend Officieuze uitslag voor de Kamer Uitslag Senaat Licht-öntvlambare lading Mossadeq beëindigt; bongerstaking f Vrachtauto oyervallen bij Djakarta fiSi' :;c.v.pa:^.,cv LkwralenT-/ ^'Communisten Kleine part Ierse luchtlijn op Amsterdam geopend .?r tiH Prins Nicolaas van Joegoslavië verongelukt Uitbreiding Voetzoekers - •'(-:■ - -x Hij eiste nl. dat er meer publiek tot^# de rechtzittingen zou worden toege-;'; laten en! dat de bladen meer aandacht aan' zijn proces zouden besteden. vil'B f De bepalingen; betreffende :de::,toe-;';;3 lating'van publiek tot het-procés zij' verzacht;" .zodat -• er vanmorgen 5' dan'50 ménsen aanwezig waren, i- -tegenstellingtot de ongeveer rtwaalf van eergisteren. Vrijwilligers zullen speciale proefvluchten maken met straal vliegtuigen van het type „Cornet" om te pogen de oorzaak te vinden van de drie onverklaarde onge lukken met deze toestellen, waar bij in totaal 99 personén het leven hebben verloren. Bij deze vluchten zal men de maximale prestaties uit de toe stellen halen om zwakke punten te ontdekken. m t Spanje sluit consulaat in Gibraltar Koningin Elizabeth komt23 Koningin ontvangt gezant van Syrië - Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendiens: abonnementen 18.3019,3D uur 'Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700' '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal - Losse nummers IS cent.' Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. OVERWEGEND DROOG. Overwegend droog weer met overdrijvende wolken- velden. Meest matige wind tussen Noordwest en West. Weinig verandering in temperatuur. "y. <0 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT De definitieve uitslag van de ver kiezingen voor de Provinciale Raden is bekend. Deze is: Socialisten 261 zetels, winst 26, ver- liesl; CPP 330 zetels, winst geen, ver lies 45; Liberalen 80 zetels, winst 11, verlis3; Communisten 10 zetels, ver lies 1, winst geen, Sociaal-liberaal kar tel 7 zetels, gewonnen 5, verlies geen; Vlaamse concentratie 6 zetels, (nieu we partij). In CVP-kringen is Maandagochtend verklaard, dat het verlies van de CVP in de Senaat 4 rechtstreeks ge kozene, 4 provinciale Senatoren en 1 gecoöpteerd senator zou bedragen. (Hierbij tekenen we aan, dat de Bel gische Senaat slechts voor de helft rechtstreeks gekozen wordt. De nieu we Provinciale Raden rullen 26 April de andere helft kiezen.' Red. Trouw) De officieuze uitslag voor de Earner is als volgt: C.V.P. 95 zetels (min 13). Socialisten 87 (plus 10). Liberalen 24 (plus 4). Communisten 4 (min 3). Anderen 2. De officieuze telling van 3.343.342 geldige stemmen, van de meer dan 51800.000 welke zijn uitgebracht'voor de Senaat, geeft het volgende resul taat: aant. st. perc. 1954 1.241.204 37,2 (34,5) .Socialisten Gecomb. lijst 'soc./lib. 79.910 2,3 (1,7) 1.430.978;/ 32,7 47,6 !T?359;367??v ;1Ö,S '(11,3) '124.763 •''•3,7 (4,7) 107.120 3,2 (-f0 'Do rechtstreekse gekozenen "(voor de negen provincies) in de senaat zijn verdeeld als volgt: Socialisten C.VJP. Liberalen -Communisten Kartel 42 (37) 49 (54) 11 (10) 2(3) 2(2). Van de' Senaat worden 106 leden, rechtstreeks gekozen. De provinciale raden zullen 26 April 46 Senatoren kiezen, de zogenaamde provinciale sena toren. Deze twee groepen van senatoren sullen 27 April, als beide huizen voor het eerst vergaderen, op hun beurt 23 senatoren kiezen. Dit zijn de zogenaamde gecoöpteerde senatoren. Meer dan vijf millioen Belgen, van wie velen na de kerkdiensten palmtakjes droegen, zijn op Palmzondag bij stralend lenteweer naar de stembureau's getrokken om een nieuwe Senaat, een nieuw Huis van Afgevaardigden en nieuwe Provinciale Staten .te kiezen. Nog vóór de telling, van de stemmen tot de helft was gevorderd, was de uitslag duidelijk: winst voor de socialisten, achteruitgang van de R.- Kath. Chr. Volkspartij, geringe successen der R.K. splinterpartijtjes en sterke achteruitgang der communisten. Waarnemers te Brussel waren op grond van de stemuitslagen over tuigd, dat de C.V.P. haar geringe meerderheid in Kamer zowel als Senaat zal verliezen. De voorzitter van het arrondissement Brussel van de CVP, De Spot, heeft ver klaard, dat de verliezen van de CVP hoofdzakelijk te wijten zijn aan het op treden der splinterpartijen. Men. voorspelt een nieuwe coalitie regering van de B-Katholieken en socia listen, maar sluit een deelnemen van de liberalen niet uit..Men meent, dat Spaak in een coalitieregering een belangrijke kabinetsfunctie zou krijgen, waarschijn lijk zou h<j minister van Buitenlandse Zaken worden. De CVP bleek over de gehele lijn achteruit te zijn gegaan, terwijl de socia listen evenals de liberalen stemmen ge wonnen bleken te hebben. De commu nisten toonden een sterke achteruitgang. Reeds vroeg vormden zich rijen. Voor. al na de eerste R.K. kerkdiensten kwa. men de kiezers in groten getale: opzet ten, velen met de op. Palmzondag in de kerken .uitgereikte palmtakken, in de hand. Onmiddellijk ha het sluiten: van dé stembussen begon de telling. De partijen wedijverden in dienstbetoon om kiezers naar de stembus te brengen De socialisten hadden inBrussel' een nieuwe attractie bedacht. Zp boden kie zers met jonge kinderen baby-sitters aan; studenten, die op .het kroost ."pasten, ter wijl "vader en .moeder hun stemplicht vervulden.' ;Yt s Tal-van'? Belgen,' die.'-rilét iriJhun ge: wonc woonplaats verbleven, hebben gé bruik gemaakt van -het;-.gratis:vervoer,' dat' spoor-en- busmaatschappijen aau de kiezers boden. De 78-Jarige koningin-weduwe Eliza beth .is per-helicopter uit.Frankrijk naar Brussel gereisd om aan de verkiezingen deel te nemen. Zij bracht, haar stem uit in het 'stemlokaal' in de nabijheid van het' paleis :van Laeken, waar zij tussen de andere kiezers in de rij haar 'beurt afwachtte. Haar kleinzoon,.-• koning Boudewjjn respecteerde de traditie en bleef, hoewel hij stemrecht heeft,.thuis. Eigenlijk stelde hij zich daarmede bloot aan een' boete, die een ieder krijgt, als hij zijn stem plicht niet vervult.-1 De'verkiezingen hebben'over het alge meen een rustig verloop gehad., Slechts enige incidenten worden ge meld. - In Luik was een kleine autobus met leden van de CVP er in, door socialis tische partijgangers, die zich langs de Het U de Haagse chemicus - dr A. Salomon gelukt een vispoeder samon te stellen, dat alle goede eigenschappen Van de gróndslof-verse, magere zeevis, heeft behouden en dat wellicht voor de voedselvoorziening der achtergebleven gebieden van groot belang'kan worden. Er zijn inmiddels octrooien in diverse landenaangevraagd en een Goudse machinefabriek heeft een machine ont worpen volgens het systeem der melk poeder-droog walsen, waarop "dit vis poeder te fabriceren is. Vismeel in zijn huidige 'vorm is een product, dat alleen voor dierlijk voedsel bruikbaar is. Het bevat weliswaar vijf tig percenteiwitof .iets meer, af hankelijk''van de soort vis, die erin verwerkt -wordt'maar in het zoge naamde „stickwater" gaat nog te veel eiwit de fabriek uit en ondanks po gingen dteze,, waardevolle stoffen te - be houden, was men- daar tot nu toe nog niet in geslaagd. Volgens de methode van dr A. Sa lomon wordt de fijngemalen vis op een met stoom verhitte wals gebracht, die de vispap in ongeveer vijftien secon den verandert in een, droge stof, welke daarna naar behoefte- verpoeierd zou kunnen worden. .Al ging de chemicus van de opzet uit, verse zeevis te verwerken, die van de .ingewanden ontdaan is, dit is strikt genomen niet noodzakelijk, al zal schoongemaakte vis een beter smakend product opleveren dan ongestripte soor ten. Door toevoeging van neutrale smaak-essences Is het mogelijk van het vispoeder een -product te verkrijgen, dat dank'zij-'zijn hoge eiwitwaarde (70 pet en hoger - wellicht) - en zijn grote houdbaarheid voor de voedselvoorzie ning van hongerende gebieden van het grootste belang kan. zijn,", terwijl er tevens gemakkelijk noodrantsoenen yan vervaardigd; kunnen .worden.; '?j; Het is theoretisch' eveneens mogelijk gebleken, vette vissoorten als haring en makreel tot'vispoeder' te verwerken, maar. dé "traahsmaakis dan 1 nog een onoverwonnen probleem. Zaterdagmiddag is opSchiphol ge land de 4-motorige Viekers Viscount ,.St Partick- van dé Aer. Lingus, de Ierse luchtvaartmaatschappij.: die daar mede haar" nieuwe luchtlijn Dublin-Am sterdam vice versa opende. weg hadden opgesteld, met bakstenen be kogeld, waardoor een der inzittenden zo ernstig aan het hoofd werd gewond, dat hij in het ziekenhuis opgenomen moest 'worden. Zij toestandwas zorgwekkend; men heeft bloedtransfusie moeten toe passen. Een ander werd aan het been gewond. In Venders, waar socialisten en R. Ka- IholiekeiF elkaar met stokken en bezem stelen te lijf gingen, waren de gevolgen minder ernstig. Hier liepen de. demon-, stranten slechts builen en schrammen op". Algemeen kan men aannemen, dat de Belg bij deze stembus van mening was, dat. het land teruggaat naar een periode van een „normale" volksvertegenwoor diging. welke niet verwrongen is door problemen als de koningskwestie in .1950. „La Libre Belgique" (r.k.) is van- me ning, 'dat de verliezen- van de CVP hoofdzakelijk ten goede zijn gekomen aan de socialisten. - - Allle bladen wijzen,, met een zekere voldoening.met uitzondering van het communistische partijblad' „Le Drapeau Rouge" op -de „nieuwe verliezen van de communisten". En zijn ook kranten die zich in-hun commentaar zeer ma tigen, en -de--voorkeur geven aan uit voerige verslagen over. de gang naar de stembus. sm'.--ju-kj -x:-A-♦vV--rlS U3-^ v'Als mén dekrantencommentaren mag: geloven, is de Belg in het algemeen' roet onverschilligheid-; naar de-stembus gegaan. Hiet; en -daar kwam/ het: voor,- dat de kiezers, aaneen gesloten, bureau kwamen,, omdat de ambtenaren nog niet aanwezig waren. Deze kiezers wilden! blijkbaar hun zonnige Zondag als echhté. vacantiedeg genieten zonder hém te moeten onderbreken.voor.het vervullen, van de stemplicht De regering aangekondigd» dat zij Kenia beeft Zondag een nieuw groot- scheept offensief- tegen deMauMau zal beginnen en dat de periode, waarin da opstandelingen zich massaal konden over- geven op grond van een letrelfendver-;? eenkomst, thans door haar ak afgelopen. -wordt beschouwd- -_,V' De Britse bevelhebber, generaal Ers-f: kine. deelde mede,, dat do Mau Mau' ónr. derhandelaars, die de vorige maand een f. ondehoud hadden met regeringsvértegeh- V woordigers, en de overgavevoorwaarden —£<8 aanvaard schenen te hebben, door hun eigen volgelingen gearresteerd zijn. Twee-" Mau Mau generaals" zouden dood zijn of gevangenen, van hun eigen volgelingen in" g de bossen van de berg Kenia.-.. In de ruimen van het Duitse schip „Tanga" in de Merwehaven te Rotter dam woedde in de nacht van Zater dag op Zondag een felle scheepsbrand. Na zeven-uur blussen slaagde men er in de brand, die aanzienlijke schade aanrichtte, te bedwingen. Eén der brandweermannen tracht eetl angstige giraffe met een handjevol hooi tot kalmte te- brengen. 'AU- 'KfiS.; *!-'(■ (Van een onzer verslaggevers) Een legertje brandweerlieden is in de nacht van Zaterdag op Zondag gedurende zeven - uur-:in touw geweest" om een hardnekkigeen felle scheepsbrand te bestrijden, welke woedde in de. ruimen van het Dnitse schip „Tanga", liggende in de Merwehaven te Rotterdam. Met vnim veertig waterstralen moest de vuurhaard aangevallen worden, maar de! vlammenzee verdween eerst, nadattwee ruimen van het schip geheel ónder water stonden. Het blusangswerk duurde lang en het'twas spannend, !.bmdat^ voorf* 'dWeaa'^a^^S>gelijldièidi'-bestoiia,'--datifhet^v^tó¥ip!ir-ïnog)^ineer--^xhimën: zon overslaan. Daarom gal de gezagvoerder van "het 'schip 'midden in de nacht." hetr bevel aan•■zijn--beniannlngsledeh.-,en.::ae.'aan.-, boord Arerblijvéna© passagiers de .^Tanga" slechts niét' medenamë ;vM'ïandbag^efcïe'Verlatén. Gelukkig 'kon'' de brarfd beperkt blijven' „tot;! ruimj; 1; èn 2;. opr.'het voorsohip. De. schade aan de lading'in de .tweeruimer, wasuiteraard! 'zéér groot. Nadat gistermorgen het bluswater over boord gepompt was! hebben de havenarbeiders! in die loop van: de dag-een begin gemaakt mét het lossen van het stukgoed. - - I' De Amerikaanse minister van Bui tenlandse -Zaken, Foster Dulles, is gis teren per vliegtuig in de Britse hoofd stad aangekomen. Hiér en in Parijs wil hij 'trachten' de Engelsen en Fransen over te balen deel.te nemen aan een „verenigd front" tegen rode agressie in Zuidoost-Azië. Bijna onmiddellijk begon hij besprekingen met zijn Britse collega Eden, die hem op het vliegveld begroette. Vandaag zouden op het Foreign Office de formele besprekin gen beginnen. Morgén reist Dulles naar Parijs om Woensdag of Donderdag.-naar Wash ington terug te'- keren én president Eisenhower verslag uit te brengen. Ingelichte kringen in Londen ver klaarden, dat Engeland er tegen is op dit ogenblik een te Krachtige verkla ring te geven, "die het misschien moeilijker zoumaken voorrood-China oni verzoeningsgezind te Genève te zijn. v.--,- - -u Deze kringen geloven, dat Dulles, Eden- en hun 'Franse collega Bidault een compromis zullen opstellen, dat het voorbereiden, yan een „vei'enigd- front-verklaring" zou betekenen, wel ke dan klaar 'zou liggen indien '!,Gè- nève" zóu mislukken. - Dulles zei bij zijn aankomst, dat zijn In de omgeving van Ede is Zondag morgen een verkeersongeval gebeurd, waarbij twee doden zijn te betreuren. Een scooter, bestuurd door een kapitein met als duopassagier een sergeant verliet omstreeks "half twaalf het militaire kamp bij „De Driesprong" aan de weg Ede Otterlo. De scooter stak deze weg over en werd, toen het voertuigje de weg EdeHarskamp wilde oprijden door een van rechts komende militaire vracht wagen gegrepen. De scooter schoof onder de vrachtauto en vloog in brand. De be stuurder en zijn passagier werden op •lag gedood. De scooter zou het eigendom yan de sergeant zijn, terwijl de kapitém een proefritje maakte. Hel was eenernstig gesprek, dat staatssecretaris Jóhn FosterDulles (links) voerde met president Eisen hower, kort voordat Dulles naar Londen vertrok om daar besprekingen te voe ren over- het steunen van een gezanten- l'jke actie ter bescherming van Zuid- öóst-Axië' tegen 'de 'communistische bezoek aan Europa twee bedoelingen heeft:V le. Wij geloven, dat de toestand in Indo-China een gevaar is voor onze beide landen evenals voor andere, en 2e. Wanneer er een gemeenschap pelijk gevaar aanwezig is, vinden we het prettig vertrouwelijk van gedach ten'te wisselen. De Amerikaanse minister wordt ver gezeld door zijn echtgenote en officials van het State Department. Siam heeft reeds instemming be tuigd .met de opwekking een verenigd front te vormen. Australië, Nicuw- Zeeland en de Philippijneri zijn ook gevraagd daaraan deel te nemen. Pre sident Magsaysay van de Philippijnen heeft verklaard, dat zijn regering in beginsel haar steun geeft aan het voor stel van Dulles. Dit houdt echter niet in, dat zij zich verplicht om even tueel Philippijnse troepen buiten de Philippijnen té laten strijden. India' en Pakistan, Aziatische leden van het Britse Gemenebest, hebben beide in reeënte weken duidelijk gemaakt, dat zij de Indo-Chinese oor log als een „imperialistische oorlog" beschouwen. Kort voor Dulles' aankomst in Parijs arriveerde keizer Bao Dai van Indo- China aldaar om de op de lange baan geschoven onderhandelingen over on afhankelijkheid weer op te nemen. De heer Von Balluseck, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de V.N., heeft te New York verklaard van mening te zijn, dat men de Chi nese communisten „in de toekomst aan de besprekingen der V.N. moet laten deelnemen", als zij op de ko mende conferentie te Genève laten zien, dat zij „fatsoenlijke bedoelingen" hebben. Prins Nicolaas van Joegoslavië is vandaag in Datchet, een dorpje in het Engelse graafschap Buckinghamshire, met zijn auto verongelukt. De 26-jarige banneling is de jongere zoon van Prins Paul, de oom van Koning Peter van Joegoslavië. "Prins Nicolaas studeerde aan de universiteit van Oxford en werkte de laatste tijd voor een oliemaatschappij. Bij het ongeluk bevond, hij zich alleen in zijn wagen. De Prins reed van de weg in, een sloot. Prins Nicolaas was bevriend met Prinses Margaret, de zuster van--Ko ningin Elizabeth. ga" maakte langzaam, sla. werd daarom weer ^weggeha- De tent Ondertussen "was de situatie niet be ter geworden. Aan de walzijde werd de scheepshuid gloeiend en sprongen reeds klinknagels. Met een straal van af de kade moest de«huid daarom koel gehoudenworden. Ook voor ruim 2 bestond groot gevaar enhet bleek op den duur niet mogelijk, hier een blijven de controle uit té oefenen omdat de rookontwikkeling door het tussenschot heen trok en de afgedaalde brandweer- j Zaterdagmiddag om 1 uur meerde de „Tanga", toebehorende aan de rederij Eszberger uit Hamburg, aan het terrein van Wm H. 'Muller Co. aan de Merwehaven te Rotterdam. Gedurende het weekeinde zou ruim 1400 ton lading, afkomstig uit Afrika, gelost worden, waartoe dispensatie verkregen was. Normaal wordt in de haven des Zondags niet gewerkt, maar mede in verband met het feit, dat op het achterschip van de „Tanga" verschillende Afrikaanse dierenw.o. giraffen en olifanten in hokken ston den, was,- detoestemming om de lóssing gedurende Zondag voort te zetten verkregen. Zaterdagavond was hét werk reeds gevorderd en in ruim 1 op het voorschip waren acht. haven arbeiders bezig met het lossen van grondnoten, sisal en cocos. Omstreeks tien over half tien ver loor een van hen zijn tabaksdoos, die tussen de balen viel. De man, de 41- jarige A. P. N. ging zoeken, maar in het duister zag hij niets. Daarom stak hjj zijn aansteker aan, maar het gevolg was, dat een baal In brand geraakte Zijncollega's in het ruim zagen plot seling vele vlammetjes, die als voet zoekers" tussen de balen opschoten. Op hun kreet „brand" stormden vele leden van de bemanning met schnlmblnssers en de slangen van de scheepsbrandlei ding toe. Dit eerste blussingswerk was evenwel-vruchteloos, want in de licht- brandbare stoffenvond hei vuur gretig voedsel. Ook het gebruik van brandlei ding van de wal had geen succces. De Rotterdamse brandweer .rukte op middel-alarm uit .met twee autospuiten, een der nieuwe gereedschapswagens met nevelblussers en een enkele blusboot. Vanaf de, wal en vanaf de havenzijde werden dé slangen op open water uitge legd, maar voor de brandweerlieden zat er niet anders op, dan vanaf het dek het water - in het ruim te spuiten: Het was onmogelijk, èn door de hitte'èn door de rookontwikkeling, in ruim 1 -af te dalen én het vuur van dichtbij te bedwingen. Spoedig bedroeg het aantal uitgelegde slangen meer'dan twintig, maar het was niet voldoende. Het vuur bleef loeien in de opgeslagen 500 ton goed.-Daarom be sloot hoofdman A. L Boone, die-de lei ding had van het blussingswerk. nog meer materieel te laten komen en om streeks 11 uur arriveerden opnieuw twee motorsDuiten en twee blusboten van de Havendienst bij de „Tanga". Weidra wa ren 34 stralen in totaal uitgelegd, maar de vlammenzee verminderde niet. Mannetje aan mannetje, stonden de brandweerlieden rondomhet luik- hoofd en het enige, wat zij te doen hadden, was hun stralen naar beneden te richten. Achter de dikke rookmas- sa was slechts een flauw rossig schijn sel -te zien van de laaiende vuur haard. De rook belemmerde het blussen en daarom werd besloten het zeildoek, in de vorm van een tent, evenals in geval «Toen' de eigenaar" van' de"wagen"dë van regen, over het luikhoofd te han- De vroegere Perzische premier dr. Mossadeq heeft gisteravond zijn hon; gerstaking,welke hij gistermorgen uit protest was begonnen, beëindigd.: |5V Om 18.00 u. gebruikte hij, op aan£|| dringen van zijn zoon-! Gholamv.Hos-r/; sein, zijn vroegere minister van Bin- nehlandseZaken Alahyar SalehJ'éaM dr. Abdollah 'Maozemi, een van '.'zijn. V voornaamste aanhangers in de'r*vroe-;« gere Majlis, een dinerbestaande! jRit rijst, groente en gekookte kip.'-: Mossadeqschijnt met zijn actie;eéh. -;! overwinning te hebben behaald,! dod*'*;/; aan de andere kant een nederlaag-.Jie hebben, geleden. 'j 1? lieden in' '«fit ruim .«Sreigdéh-Ite'-bed^él-fiSi-" men- - VsMIliS® '•-Tegen' Z ;nur warenhonderaen ton-::^» neh"wafér --in:.--het.brandende; ruim':*é-::|¥g^ spoten en -hierdoor alleen-was debrand, bédwongeni Maar toen bleek 'dat ,ndm"r2^y„ viam had -gevat- en het" blussingswcïk: kon eigenlijk opnieuw,,,-b®giBSses_ De waterslangen- - werden; verpIaa1«:S||y naar het- volgend Juikhoofdieio;bpideuw^^» stonden, de brandweerlieden-: manneke;;#- aan- mahnéye!t afwa'ehtpndefihoeS&ns .hét zou dihma,, voor .^t;Tuim;.<ohd?riaw. terz-zouistaahi^^ft^S#?#^ *rhimJ'2rd«itte!('d0^a^tefe^%&¥;ddSpS%f} ea!,.tF:,-Düüs.' 'de ,stuatig;gëvaarlijl!gy de- bemanning,:; de;passagiemrén;v;dë?::df^ ren op' het achterschip«miRg '-gaf'/daa., om bevel H aan" allé opvaréhaeiv^hejs schip't te verlaten. i lJit'ykoniiriuÖgfget;! schieden; omdat het blussmgswerk -gèrk_ heel op het voors<düp: geschiedde.'t-:Hëtp53; onvermoeide zwoegen van dë:-tiimtaneC$M? brandweerlieden had rüteindelijk ::ytocl»>Ma: succeseri" het bleek, dat op-dexi," <hiur,;:;:;- het vuur bedwongen kon. wordi o. Het was mogelijk; - mede met behulp j'Jyan'fs^K een gerequireerd bergingsbedrijf l vèei;- .>ji%: tig stralen in hetruim te werpen.'-Hét water steeglangzaam -aaném';,om'?5|tmrjS?_ Zondagmorgen waren aBe;" vlammen-w!:w? verdwenen.' r .Na zeven uur blns*ei koa de-'-bi^nd-1 weer Inrukken. Eet was -slndü 1950j.nlefè^pM voorgekomen dat een scheensbmnd y iraigSgj' deze omvang In-de Rotterdamse havenlyx;" woedde.' i-t Van de uitslag van deze proeven zal het afhangen, of de Comets in de toe komst weer in dienst gesteld zullen worden. Na de ramp van de vorige wéék werd het certificaat van vlieg- betrouwbaarheid voorlopig ingetrok ken. In Napels heeft intussen het Britse vliegdekschip „Eagle" vijf lijken van verongelukte Comet-passagiers aange voerd, De 16 andere lijken zijn niet gevonden. De scheepsdokter van de „Eagle" verklaarde, dat alle gevonden lijken ernstig gewond waren. Allen hadden beenbreuken. Zij vertoonden echter geen sporen van brandwonden! Twee der lijken rijn geïdentificeerd. Zij waren die van de vrouwelijke Engelse passagier miss D. M. Eady en de; Aihériy'yM rikaan Ray Wilkinson.-'r De „Eagle" heeft ook honderdeh;.:!^ kleine brokstukken- .van'.héUvliegttufel^^ opgevist Hetgrootste is de ..rug -vart/;:,;.-:p een stoel. Verder zijn Het stukken kle^" ren, een toorts, een boek, stukjes-mey! taal, een brok van een kaartentafèl/ enz. -_ De aanwijzingen duiden er op, dat', het toestel,, na in de nacht van. 8 April Rome te hebben veriaten, mdelucbty is.'ontploft - De normale productie !van de Comets; zal heden worden voortgezet," hééft?; een woordvoerder^ van. de De Havil- land-fabrieken medegedeeld-, De Franse regering heeft het 'ge bruik van alle Comet-vliegtuigen.'ver-: boden.-'' Bandieten hebben vandaag onge veer 70 km ten Westen van Djakarta, in de buurt van Serang een vracht wagen overvallen en in brand gesto ken. De bende schoot een passagier neer en stak de ogèn van de chauffeur .uit gen. Hierdoor zou de" rook - minder hin derlijk zijn- Maar al spoedig bleek, dat juist door deze teht'het' water op het tussendek t0TöcIit kwam, cdl do Tan** bandieten mededeelde, dat hij al zijn geld in de-branderidè-auto had achter gelaten, ontstak de bende in woede én wierpen de eigenaar in de vlammen. i^- Span je heeft besloten hét Spaaiisé?- consullaat te Gibraltar te sluiten.met"?; ingang van 1 Mei.; Dit besluit is gis-y teravond genomen door het kabinet" f dat vergaderde onder voorzitterschap? van general .Franco.: Over enige tijd zal koningin' ?Eik<ï; zabeth van Engeland een bezoek aah-!;- Gibraltar brengen. De plannen' voor dat bezoek hebben de laatste tfjdj-op^:??* winding veroorzaakt i» 'Spanje.!;-|!Een?l woordvoerder van de Spaanse-' reger.'ïS ring heeft' verklaard, dat de sluiting het consulaat zal voorkomen, dat 'mb-i'Ê: gelijke „onbeleefdheden" zouden if-vbóri-^?^ komen bij het bezoek van koningiÈ?- Elizabeth op 10 Mei aan de vesting. - "irj. vS' -H.M. de Koifingin :zal'?morgénWén^^^ paleize Lange Voorhout ?dé""heer.;!Ali- Assaad 'Khandj i,- bukengewooh;!>:!g^atS? zant en gevolmachtigd ;minritérxvai£f|l! Syrië in afscheidsgeh<x)r«sntvangënï'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1