via eschenken meer Uitzondering voor enkele categorieën schept m Dulles en Eden bereikten principieel aecoord E.D.G.-landen accoord iailS Britse associatief'^ Wetsontwerp cadeaustelsel ingediend Wordt Den Haag opgenomen in het helicopter-net? België MAAR IN PARIJS DREIGT ÉËft KABINETSCRISIS Fraaie propaganda Geen horloge meer bij een costuum PRODUCTIE VAN 170.000 TON PER JAAR Geneve moet beslissing brengen Locaal telefoontje wordt duurder DINSDAG 13 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2746 Weerbericht Eerste reactie op Ned. protestnota Hoge Raad nam conclusie in zaak NESB-leiders KONING LEOPOLD IN PANAMA Rus vraagt politiek asyl Vijfjarig jongetje te Rotterdam verdronken 5: Naar plaats voor heli- liaven wordt gezocht msmsBêmm SliiSillSili Bevel van inhechtenisneming van Faber Sabotage: bij Come tramp niet uitgesloten", zégt-1 regering in Lagerhuis Rotterdam: Witte de Witbstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.3D uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 434867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange 'Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per. week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 oent. Verschijnt dagelijks. Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond» 'r WISSELEND BEWOLKT. Wisselende bewolking en overwegend droog weer. Matige, In het Noorden .van, het land aanvankelijk krachtige wind tussen West en Noordwest. Vannacht voornamelijk in de Zuidelijke helft van het land plaat-, selijk lichte nachtvorst, morgen overdag ongeveer de zelfde temperaturen als vandaag. /iX'iS Directie: C. A. KEUNENG en Mr. R. VAN HOUTEN <j> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT WIJ lazen een merkwaardig artikel In „De Brug", een uitgave van de. ouderraden van de openbare scholen te Utrecht. De strekking kan als volgt, zoveel mogelijk in de eigen woorden van het artikel, worden samengevat: Van elke honderd kinderen, die da gelijks de lagere school bezoeken, gaan er acht en twintig naar de openbare school. Dat betekent dat jaar in jaar uit jonge mensen de maatschappij In ko men waarvan er twee en zeventig op de hónderd geen opvoeding hebben ge kregen in saamhorigheid, wederzijds begrip en verdraagzaamheid: Er is weinig reden om te juichen over het geestelijk leven In Nederland. Wij zijn volslagen onkundig omtrent alkaars geestelijk leven. Men gunt el kaar het licht in de ogen niet, maakt elkaar ztéart voor microfoon en van het spreekgestoelte. Verstoring van eikaars, bijeenkomsten, zaalafdrijving, beledigende publicaties worden tel kens opnieuw gemeld. Zo is onze volks opvoeding. geheel onvoldoende. En de voornaamste oorzaak van dit onrust barend tekort moeten wjj zoeken in de organisatie van ons volksonderwijs. Maar hoe moet het dan met het ook door ons erkende recht van de ouders om voor hun kinderen de school te kie zen, die zij als ouders wensen. Brengt dat recht niet vanzelf de toestand mee, die hierboven geschetst is? Nee. Niet vanzelf. Maar de geest van verdeeldheid en onverdraagzaamheid wordt 'bevorderd doordat veel ouders Sliet beseffen welke gevaarlijke risico's »oor ons nationale leven verbond en zijn aan hun recht .om voor hun kinde ren de school te eisen, die zij als ouders wensen. Het is daarom noodzakelijk dat alle ouder», die voor hun kinderen een lagere school kiezen, goed begrijpen dat deze keuze vóór of tegen de ver deeldheid 'gaat, vóór of tegen verdraag zaamheid en wederzijds begrip. rrOT zover het artikel In de eigen woorden. 'l ,10 Wij nemen, aan dat de schrijver zijn onderwijs genoten heeft op de open-; bare school. ,,J En dan kunnen we alleen maar .con stateren' dat hij zelf, de levende;logen-, straffing is van de'juistheid van' zijn artikel. Want bet hele artikel ls één brok, zwartmaking van het bijzonder onder wijs. Het demonstreert onkunde van wat de voorstanders van dat onderwijs geestelijk drijft. Het maakt het bij zónder-: onderwijs zwart door te stéllen, dat daar. geen nationale- saamhorigheid wordt gekweekt,- geen: begrip voor -an deren en geen verdraagzaamheid. Het suggereert dat het-bijzonder onderwijs de kinderen zo opvoedt dat ze later andermans bijeenkomsten verstóren, zaalafdrijving toepassen, en beledigen de publicaties de wereld insturen. '■"Het kómt óns'vóór dat dit allemaal: beledigend is en niet getuigt van waar heidszin,' begrip roor anderen en ver-.' draagzaamheid. Hier wordt de ene volksgroep op der magogische-wijze opgezet,tegen de ahr. deré. Datis blijkbaar demanier om' nationale saamhorigheid te demonstre ren! Dit'is wel een van de slechtste staal tjes van het aanprijzen van dé open- bale school. Wij nemen aan dat vele voorstanders van die school dit kwaadaardig geschrijf 'ook te bar is.- Maar in ieder geval is'het voor He voorstanders van de Christelijke school een reden te meer om op hun hoede te zijn. Want men schuwt blijkbaar, geen middel om,dé bijzondere school.er on- der te krijgen. -:i ;I_JET is ook goed'te letten op-wat ■P het artikel zegt over het recht der ouders in zake schoolkeuze. /Formeel erkent het dat recht. Maar® het voegt er in één adem aan tóe dat; heteen gevaariy k recht is, dat, het een recht is dat niet deugt en dus niet ge hanteerd móet wórden. - i! Men behoeft ons niet te vertellen wat et- van dat formeel erkende recht terecht zou komen, als mensen van die soort'die in dit orgaan van ouderraden -van de openbare scholen schrijven, het - in Nederland voor het zeggen zouden- krijgen. Dan kan men. nog zo® spreken over; de Groninger schoolmotie van de S.DAJP. en over de erkenning van.hét' recht der bijzondere school door libe ralen en sóciallsteri, maar met derge lijke gedachtengangen en dergelijke argumentaties als in dit artikel is hei toch maar het veiligste als; wij ,er voor zorgen dat er in Nederland-een meer derheid blijft van die partijen, die haar "hart verpand hebben aan dé bijzóndere school en die daarvoor steeds onvoor waardelijk in de .bres zullen springen.. Een zegsman van het Indonesische ministerie, van Buitenlandse' Zaken heeft de tweede Nederlandse protestnota tegen de Voortdurende vrijheidsberoving van eenveertigtal Nederlanders in Indonesië „pure: nonsens" genoemd. De zegsman kon niet zeggen wanneer de Indonesische regering op de tweede nota zou antwoorden of in welke vorm dit' antwoord' gegoten'zou 'worden. f Prof. dr. J. ZIJLSTRA Dr. C. M. J. VELDKAMP Verwijzing naar ander Gerechtshof De advocaat-generaai bij de Hoge Raad mr Loefr heeft vandaag conclusie genomen In het cassatieberoep van de procureur- generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam tegen het arrest van dit Hof, waarbij de leiders der Nationaal Europese Sociale Be weging, Paul van Tienen te Amsterdam en mr J, A. Wolthuis te Groningen zijn vrij gesproken. Het Hof achtte namelijk niet bewezen, dat de NESB een organisatie is, welke het stre ven van de vroegere NSB of van één of meer der in artikel l van het besluit E 102 (ontbinding land verraderlijke organisaties) tracht voort te zetten. ;- Het Hof vernietigde het vonnis van de •Amsterdamse Rechtbank, en sprak dc ver dachten vrij. De procureur-generaal bij het Hof had bevestiging van het vonnis gevraagd, oordeelde, dat de vrijspraak een bedekt ont slag van rechtsvervolging Inhield en teken de cassatie aan. v-, - v Mr Loff heeft een gedeelte ,van hetgeen de - Amsterdamse procureur-generaal in cas satie aanvoerde, gegrimd geoordeeld. Het kwam het onaannemelijk voor, dat ultslui,- t end; de ideële vvorm- van het ^streven in aan merking zou. kunnen komen. Waar het be-^ streden arrest nu slechts gewaagt van. over eenstemming In beginselen cn doeleinden geeft het naar mr Loeff zelde niet de. indruk, dat het Hof ook de feitelijke werk-, 'zaamheid van de onderhavige organisatie In het; onderzoek heeft *betrokken, Dit gaf spr. grond aan te -nemen.; dat-het: Hof niet volledig heeft beraadslaagden beslist op -de grondslag .- der telastelegging. A Op deze grond concludeerde de advocaat- generaal tót vernietiging, van® het. arresfbn verwijzing' der zaak. naar een ander ge rechtshof. v:'ivM";lV In deze 'zaak bepaalde de Hoge Raad ar-" resst. op. 18 Mei. «f--v.1 (Van onze Haagse redacteur) In een wetsontwerp tot beperking van het cadeaustelsel, dat bij de Tweede 'Kamer is ingediend, wordt voorgesteld het ten geschenke aanbieden en verstrekken van andere goederen dan die, welke nor maal tegen betaling in een bedrijf worden verstrekt, te.verbieden. Dit geldt zowel voor het rechtstreeks aanbieden of verstrekken van geschenken als de indirecte toepassing van het cadeaustelsel met behulp van een bonnensyateem. Het ten géschènke geven van arti kelen, die tot de branche behoren, blijft vrij. Het verbod geldt voor bedrijven van elke aard. Koning Leopold is gisteren na een' ex peditie; van 14 dagen door 'het meest woeste jungle-gebied van Panama in de stad Panamaaangekomen, waar - hij een onverwachte ontmoeting had met zijn echtgenote, prinses de Réthy. Minister Zijlstra en staatssecretaris Veldkamp, die het wetsontwerp hebben ingediend, beogen hiermede uitwassen van het cadeaustelsel ,te bestrijden. Zij .gaan er van uit, dat het niet op de weg van de overheid ligt zich te be moeien met vormen van het cadeaustel sel. die alleen- de concurrentie van branchegenoten onderling raken. Voor zover echter het cadeaustelsel zich uit strekt tot de concurrentie tussen onder nemers uit verschillende branches ach ten zij een wettelijke regeling'noodza kelijk, teneinde verstoring van een or delijk economisch verkeer tegen te gaan. In bijzonderegevallen kan ontheffing van het verbod worden verleend. ..Het aanbieden van geschenken, van welke aard ook, door fabrikantenen groothandelaren aan grossiers en. detail listen, blijft toegestaan. Evenmin wordt het verstrekken van diensten bij wijze van geschenk tegengegaan. Met het verstrekken van geschenken wordt gelijkgesteld hettegen een ken nelijk slechts voor de schijn gevraagde prijs, aanbieden van goederen, het tegen een. gezamenlijke prijs aanbieden én ver strekken van verschillende góéderen, kennelijk tér versluiering van het. aan- bieden van geschenken en het aanbieden en; verschaffen van de mogelijkheidtot deelneming; aan wedstrijden, loterijen prijsvragen e.d.,waarbij ais prijzen goederen beschikbaar-worden gesteld. Het aanbieden van geschenken blijft toegestaan wanneer er. geen onderscheid gemaakt wordt tussen afnemers én nièt- afnemers. De cadeaugever zal dan aan nemelijk /moeten- maken dat- hij' de gej schenken ook aanbiedt aan willekeurige personen met-wie hij in de uitoefening van zijn bedrijf geen .enkele relatie on derhoudt. - :®-.'" In de Memorie van Toelichting óp hét ontwerp worden enkele voorbeelden ge geven om de bedoeling van de regeling duidelijk te maken. Zo wordt gezegd dat een winkelier: in herenmode-artikelen wel een das als'geschenk mag aanbie den, maar geen horloge,, terwijl, de hor- löger bij --aankoop van een pendule een horloge als geschenk mag geven, maar geen das, In een warenhuis zal men een das mogen aanbieden aan afnemers van de herenmode-afdeling, maar niet aan die van de afdeling levensmiddelen. Fabrikanten mogen voorwerpen ten geschenke geven die duidelijk de naam of het merk van hun product? dragen. Zij niogen- ook geschenken geven die verwant zijn aan hun product. Zo zal een koffiefabrikant of detaillist wel een kop en schotelmetreclamemerkten ge schenke mógen geven, doch géén bier glas. Dat laatste mag wel de bierbrou werij doen. Ook'zijn ^geschenken, die op gezette tijden worden gegeven,zoals agenda's en kalenders. "Plaatselijk 'ge bruikelijke geschenken, die vanouds ten plattelaride bestaan en voor een deel een folkloristisch karakter dragen; zijn eveneens toegestaan.. Evenmin wordt verboden het geven van plaatjes/die bij sommige artikelen worden gevoegd' en het verstrekken van kleihé geschenken die tot de kindervreugde bijdragen,® ®zo- als luchtballons.1 r Ten einde het bedrijfsleven een rede lijke termijn té;geveh voor-het-.afwikke len van. lopende i cadeau-acties éndus.'té voorkomen: dat in geschenken geïnves teerde gelden ve rloren zouden /gaan* wordt voorgesteld het wetsontwerp, eers' op een door de Kroon te ibepalen'Vtijd- stip inwerking ..te- doen treden, •Premier Mcnzies "van Australië heeft vandaag meegedeeld, dat de derde secre taris van' de Russische ambassade' in Canberra,Waldimir Petrof, ompolitiëk asyl in Australië had gevraagd. I; «4. #,*;*- Het ontwerp uoor een nieuw gebouw voor de Franse radio en televisie i* zo ver gevorderddat men het in maquette kan aanbouwen. De be doeling is het gebouw te plaatsen aan een der Seine-oevers in het hart van Parijs. Er is echter reedt felle critiek losgebarsten tegen het oprichten van zulk een modem bouwwerk. (Van onze Haagse redacteur) Het reeds 'aangekondigde wetsontwerp om de regering té machtigen tot het geven van een garantie voor rente en aflossing van een lening, groot f 21 millioen ten behoeve van een te Delfzijl op te richten soda- fabriek, is thans door de ministers van Economische Zaken en van Financiën bij de Tweede Kamer ingediend. De productiecapaciteit van de nieuwe fabriek zal 170.000 ton per jaar moeten bedragen, waarbij zij in staat zal'zijn tegen een concurrerende prijs te produceren. Voor de finan ciering is f 51 millioen nodig. Een combinatie van bedrijven, bestaande -urt de Kon. Ned. Zoutindustrie, de Staatsmijnen, de Maatschappij tot Exploitatie van Kooksovengassen 'en de Kon. Ned. Zwavelzuurfabriek Ketjen zullen het sodaproject, uitvoeren en zich garant stellen voor het plaatsen van een aandelenkapitaal van'f 30 millioen. De regering acht'het project van grote betekenis. De behoefte aan. soda in Nederland wordt geheeldoor import.ge- dékt. Zij1 bedraagt 70.000a 80.000 ton -per jaar en zai binnen enkèle jaren tot 100.000 ton stijgen» Daarvan is 66,5 pet bestemd® voor industrieel gebruik," zodat hét be schikken over een eigen soda-industrie van/fundaprientele betekenis moet worden geacht vóo^; dé; industriële Ontwikkeling rn*vérband met'hetvoörn'ernerr'om èen sodafabriek te Delfzijl op té richtcn-.zul- lën: de'plannen van de staatsmijnen om tot sodafabricage over te' gaan, niet wor den uitgevoerd. De reeds" in de soda- fabriek te Geleen geïnvesteerde bedragen zullen afgeschreven-worden; Deze extra afschrijving wordt op 3 millioen gesteld. Het ligt in de bedoeling" van de regering DE verkiezingen in België- zijn® slecht verlopen voor de Rooms-, Katholieke partij. Aan de ene zijd»::: besprongen door allerlei- splinterpar tijen, aan de andere zijde door socia listen en liberalen, moest zij de meer-: derheid, die zij in beide Kamers had,. prijsgeven. De kabinetten van de laatste jaren, in België hebben weinig gelukkig ge— manoeuvreerd. Vooral In de koningskwestie verloor j de C.VP. veel van haar oredieL En- het mangelt haar ook aan leiders; van;:; formaat, die tot de verbeelding van' het volk spreken. Dit valt te meer op, waar de socialisten met spectaculaire persoonlijk-heden als Spaak kunnen, te. voorschijn komen. Wat de gevolgen van deze verkle- zingsuitslag zijn moeten we afwachten. Thans "heeft geen enkele pertij d« meerderheid. Daarom is een coalitie-., kabinet nodig. En daarvoor zijn ver scheidene mogelijkheden. U In de Nieuwe Maas te Rotterdami» gistermiddag het vijfjarige jongetje Cv M7 Vft P. Verhuist verdronken. Het jongetje woonde bij zijn ouders|v» aan boord; van. het- birme!ischip ',;Cor-;f' oelis", dat bij een fabriek aanV-de';;r Schaardijk voor reparatie Jag.;/,Het5*c knaapje was gaan spelen;,op het!ifaé%f brieksterrein. Toen men. het ^jóngetjéS;!®. vermiste, is men het gaan zoekén'AEhigé^ tijd later werd hij uit hetwater ;ópge%| haald. Kunstmatige ademhaling ;inocht;| niet meer baten. - (van ónze Haagse redacteur) ;De Haagse wethouder' van' Economi sche' Zaken, mr J.® van Aartsen, 'heeft onlangs in Brussel 'mét de directie van de Sabena besprekingen gevoerd over de inschakeling van Den Haag in de hélicopterdienste'n van- deze maatschap pij.; Het. Haagse verzoek is door"; de Sa- bena zeer welwillend ontvangen, maar aangezien door dé instelling van een he- licopter-diénst een; vestiging van. een he lihaven in Den Haag toestemming van de Rijksluchtvaartdienst is vereist, was het onmogelijk Den Haag nog dit jaar een helicopterverbinding te geven. Naar mr Van Aartsen gisteren, tijdens bégrotihgsdebatten in de Haagse ge meenteraad verdermededeelde, wordt wel reeds in overleg met de Sabena en de Rijksluchtvaartdienst een terrein voor: de vestiging van de Helihaven uit gezocht. - Voor het vliegveldvraagstuk betekent een helicopterverbinding echter nog geen oplossing,aldus mr Van Aartsen. Het Haagse gemeentebestuur' heeft ge tracht .deze oplossing in Ypenburg te vinden. Zo-mogelijk zou samen met Rijs wijk- een N.V. worden gevormd, die het vliegveld zou overnemen van de N.V. Vliegveld Ypenburg. Voor Ypenburg wordt echter, "evenals voor alle andere Nederlandse vliegvelden, een hellings- hoek van een op honderd door de Rijks luchtvaartdienst als eis gesteld. Dit vormt een groot struikelblok voor het gebruik van Ypenburg voor de burger luchtvaart, want het practische gevolg van deze eis is,- dat een groot gedeelte van de startbaan voor de militaire luchtmacht niet voor de: burgerlucht vaart kan worden gebruikt. Aangezien deze eis uit veiligheidsover wegingen wordt gesteld, kan het ge meentebestuur moeilijk trachten hierin verandering te brengen. Bovendien staat vast, dat het Rijk nooit toestemming zal geven voor het gebruik van Ypenburg voor geregelde lijndiensten. Door deze beide omstandigheden wordt het plan tot vorming van een N.V., die Ypen burg zou overnemen, weinig aantrekke lijk voor de beide gemeentebesturen. Een definitieve beslissing is echter nog niet genomen. Jn Wesl-Duitsland worden voor 119.90 Mark f ietsradio's op de markt gebracht. Zo'n instrument bestaat uil een zes- kringsmidden golf-ontvanger die in een huls op het framè wordt bevestigd. Op het stuur f is de luidspreker, geplaatst. De batterijen kunnen achter het zadel tcorden aangebracht. De' rechtbank te Dösseldorf heeft Dinsdag opnieuw een bevel tot inhechte nisneming van de uit de gevangenis te Breda ontvluchte Nederlandse oorlogs misdadiger Faber uitgevaardigd. De Westduitse rechterlijke instanties onderzoeken of Faber krachtens het "Westduitse recht berecht kan worden voorde feiten waarvoor hij in Neder land is veroordeeld. Vorige week had het gerechtshof te Düsseldorf vastgesteld, dat Faber niét mag worden- uitgeleverd, omdat hij door Op het marinevliegkamp Valkenburg bij Leiden zijn gistermorgen door ka pitein ter zee M. van Olm' waar. nemersbrevetten uitgereikt aan Indone sische officieren. De militaire attaché van. het Hoge Commissariaat, overste Harjono biedt de officieren zijn geluk- wensen aan. Dulles zou het- voorstel vandaag te Parijs bespreken met de Franse regering. Het Westen zal echter geen formele waarschuwing tot de Pekingse regering richten inzake verdere communistische hulp in Zuid-Oost-Azië vóór de conferen tie te Genève, zoals Dulles aanvankelijk voorstelde. Naar men aanneemt, heeft Dulles zich aangesloten bij de Franse opvatting, dat er niets moet worden gedaan dat de kans op succes van de conferentie te Genève in gevaar kan, brengen. Eden zou gezegd hebben, dat de Britse publieke opinie ongunstig zou reageren op een stap, die de kans op succes van de Geneefse conferentie in gevaar zóu brengen. Bovendien konden de Weste lijke regeringen zich de weelde veroorlo ven te wachten tot na de conferentie, omdat de moesson in elk geval spoedig de oorlog in Indo-China zou stilleggen. Dulles zal Woensdagavond per vlieg- tuig ;uit Parijs naar de-Verenigde Sta- lidmaatschap van-de SS Duitser gewor-Tten terugreizen. Hij is voornemens het den zou zjjn. weekeinde in zijn landhuis te Ontario Engeland en Amerika zijn Maandag in principe overeengekomen om het initiatief te nemen tot een veiligheidsverdrag voor Zuid-Oost-Azië, dat communistische expansie moet afschrikken, indien de conferentie te Genève er niet in zou slagen de vrede in Indo-Chlna te herstellen, aldus wordt uit diplomatieke kringen vernomen. - Waarschijnlijk zouden Engeland, Frankrijk, Amerika, Australië en Nieuw- Zeeland de voornaamste deelgenoten in het verdrag zijn. De Zuid-Oost- Aziatische landen en de Philippijnen zouden tot het verdrag kunnen toe treden. Deze overeenkomst werd bereikt tijdens de huidige besprekingen te Londen tussen de Amerikaanse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles en Anthony Eden. door te brengen, waarna hij volgende week Maandag te Washington wordt (Van eon onzer verslaggevers) Naar wij vernemen zal de prijs van de locale telefoongesprekken binnenkort van drie tot vier - cent per gesprek worden verhoogd. Het drie-centstarie' werd door de P.T.T. reeds in de beginperiode van de automatisering van de telefoon inge voerd. Sinds de oorlog zijn de exploi tatiekosten echter dermate gestegen, dat een tariefsverhoging onvermijdelijk is. Bovendien is men van oordeel dat door de uitbreiding der locale telefoonnetten dé service voor de abonné's veel groter is geworden. Oók- dat - zou deze tariefs wijziging rechtvaardigen. om® te bevorderen, dat een concessie aan de Kon. Ned. Zoutindustrie wordt ver leend om tot ontginning van het bij Winschoten aangetroffen steenzout óver te gaan. De KNZ zal hierin - in eerste instantie 6 millioen investeren, afgezien van de 12" millioen waarmee zij parti cipeert in het sodaproject; In verband hiermede; zal "de van 1918 daterende ex- plotatle-overeenkomst, tussen, de Staat en deMÜj.Z;: die*fbelemmerendf'.werbt' op de oh"t®wffekeling ;Wan' dezé industrie,' - gè- Xvijzigd wordén. - - '-Belangrijke' verbeteringen® zullen ®aan. gebracht -móéten worden aan het Eems-" kanaalen aan de haven van Delfzijl. Af gezien van de vestiging van een' soHa- fabriek zouden hier reeds werken tot'een bedrag van 37,5 .millioen uitgevoerd moeten worden, bestaande uit verruiming van het kanaal, een nieuwe kanaalarm met sluizencomplex' en voorhaven en. eén wijziging van de buitenhaven. Het ligt in de bedoeling dat het- Rijk hiervan 2/3 en de provincie Groningen 1/3 betaalt. De stichting van de soda fabriek maakt bovendien nog werken nodig tot een be drag van 10 millioen. Getracht wordt een oplossing voor de financieringté vindén door het oprichten van een open baar lichaam, waarin het Rijk, de provin cie Groningen en de gemeente Delfzijl samenwerken. De regering verwacht hier- Een Britse regeringswoordvoerder heeftw gisteren verklaard, dat „de,; mogelijkfiirid® van sabotage niet uitgesloten kan';wordëh.« bij het neerstorten; van een Britse'Cometp. Donderdagnacht in, de MiddéUandsélZeè^ waarbij 21 ..mensen .om- het- leven tgéko;» menzyn". -• *&$ËgL -eri', --, - - i1'r.sst'tjfjfccttjpöi12. over op zeer korte termijn eenrwetaoat-' werp te kunnen indienen; Een sodafabriek met een capaciteif'.van;? ca. 170.000 ton pen jaar zal'een perseaeélfliS' bezetting van pa. 300 man móétén'hebhéh;!^ waarvan de grpte..meerderheld-ült'a'rbélf, dersuit.de'stf'eèk"zeIf"zaliBéstaaSL'Hët sodaproject" zalK evenwelpok .'dég'-wétk-;; gelegenhéid in het gehele land :;iguastig^' beïnvloeden/aangezien dé fabriek-taLv' grote opdrachten'.'Mij L-Néderlandseï't drijven zal! plaatsen.' Bovehdien*zar!dezp belangrijke nieuwe basis-industrie.'lëld* tot de Oprichting®van" andere bedrijvenCetó voorts'"zullen de verbeteringeniiraaitiT'dé haven van' Délfzijlen aanMeféerbindihue gen van deze- plaats met de 'omgeving.ïerK toe leiden dat dit "gebied® aantrekkélij]c$s wordt voor de; vestigihgïvan-5ahdére|iBfs dustrieën.Nationaal gezienzah bétisódé-i project naar schatting voor enige.duizen-# den nieuwe arbeidsplaatsen zbr'gen/lter^j wijl in Delfzijl en omgeving :zeker. 60 V 700 nieuwe arbeidsplaatsen;fgeschapec;' zullen worden. Dit' is; gezien de Komvang.rt van de werkloosheid in de -Oosthoek'Vanfe Groningen^zoweluit- economisch 1 alsiuit® sociaal" oogpunt, van:; zeer ;gróot belang.;;? Te Parijs verneemt United Press uit bevoegde bron, dat' Engeland- éii. .de;S^ zes naties van.het voorgestelde Europese legerpact hét ten volie eens'rijniyi geworden over het Britse plan in zake associatievan Britse grond-" ent luchtstrijdkrachten met het Europese leger. 1'.-.®-;V"r Op een speciale zitting, welke-twee en een half - uur duurdeC heéft:r gisteren het Franse kabinet het Britse plan goedgekeurd. Te Parijs was het eerste gevolg van de Franse goedkeuring van. hét; Britse plan, dat deGaullistische ministers onmiddellijk gingen vergaderen::^ om te beslissen, of zij zich uit coalitie zouden terugtrekken. Alle partijen, die de regering-Laniel - vormen, hielden gistermiddag af-;.y zonderlijke vergaderingen. Door de botsende meningen wordt; Frankrijk; nu opnieuw met een regeringscrisis bedreigd. De vijf Gaullistische ministers heb ben gisteravond reeds in een beroep op Laniel geprotesteerd tegen de on toereikendheid" van de voorgestelde Britse band met het Europese leger. Zij hadden geweigerd hun (goedkeu ring te hechten aan de bepalingen van het nieuwe verdrag t.a.v. de betrekking tussen de EDG en Engeland; aanvoeren de, dat zulks hun steun aan het Euro pese leger zou Inhouden. Na de kabinetszitting zei de minister van Voorlichting, Emile Hugues. aileen, dat de ministerraad de omstandigheden van de Britse associatie met 'de EDG had onderzocht, maar onofficieel wordt uit bevoegde bron vernomen, dat het Britse plan geaccepteerd is na twee we ken van besprekingen achter gesloten deuren tussen diplomaten van de. zeven landen. Deze besprekingen vonden; plaats in de interim-commissie van de EDG. Volgens dezelfde bron is minister Eden van plan de volledige bijzonder heden van het plan nog in de loop van deze week aan het Lagerhuis bekend te maken, mogelijk morgen reeds, voordat Donderdag het Huis op reces gaat.. Het Britse plan voorziet - er in dat grond- en luchtstrijdkrachten van En geland nauw samenwerken met de strijdkrachten van-de EDG. wanneer het continentale leger tot stand is "ge komen. Het plan voorziet er voorts in, dat Britse ministers zittingen van de EDG-raad bijwonen, dat gemeenschap pelijke trainingsoefeningen worden ge houden, dat officieren worden uitgewis seld en dat .andere gemeenschappelijke pogingen worden gedaan om de verde diging van West-Europa te versterken. Volgens geallieerde kringen zalhet Britse plan, dat door gezaghebbende kringen is beschreven als „het; aller beste, dat we kunnen aanbieden", toé®- staan, dat Britse troepen onder zekere voorwaarden onder EDGrCommando"'i(éó®:£5; plaatst kunnen worden".- De Engelsen.;/ zouden hun eigen uniformen en andere®;; prerogatieven behouden. Ook zouden oa-;'. der zekere omstandigheden EDG-eenhe'-g den met continentale 'GfHcIeren;/oifcder Britse generaals geplaatst: worden.- --üA£ Engeland zal rgeen lid van.ide EDG? worden. Het zal 't recht; behoudent.na:;. overleg met ide EDG zijn strljdkrach-ïi ten van- het continent terug te trekken! Nu nog de -Saar- 1 i/iS''-- Britse associatie met; de" EDG'isVéenfe van de drie voorw a a rd e ndoor 'de Fr a n- se Nationale Vergadering gesteld '.alSv" prijs voor ratificatie, van het -Europeseslt legerpact, dat Duitsers weer in uniform ~r zal .brengen.- De tweede van de; drie vöorwaaideh*», is een Amerikaanse" garantie. :'aanryde--s' EDG. Amerikaanseautoriteiten- hébbenS' verklaard, dat het' ontwerp' daarvan!,ter publicatie gereed UgtVta .het&State'éDetó partment en het. Witte Huis. - Maar- de derde' voorwaarde: bverr\ eenstemming tussen Frankrijk-ëhlDuits-'^ land over de toekomst van het, Saar-.i land blijft nog een obstakeL Dë.West-it. düitse staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Walter Hallstein, is 'Zondag;intSjt Parijs vertrokken - na besprekingen';ÓP:..! de Quai d'Orsay-, ^welke weinig/hébben#-; opgeleverd om de impasse ;tüsseh:"Fa-& rijs.en Bonn.te doorbreken." - Adena_uer heeft een ontmoeting:Mer# bespreking van de Saarkwestie voorge-f;' steld, maar autoriteiten van 'Buitenland. se Zaken zeggen, dat plaats noch-,üjd-'éi stip al zijn- vastgesteld. Men acht het heel welmogelijk;-" dit®5 na het bezoek, dat minister. Dallas yiui«® daag .en morgen aan Parijs.zal bréhgénS de Ver.. Sfc het' voorbeeld van,":EMëa^ül-W len volgen en Washingtohs bëlofte':aan#3. de EDG zullen publiceren. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1