Even ver Navo voorgesteld voor het Verre Oosten ornaat spionnage aan sa ACCOORD ENGELAND-EDG GETEKEND Hotelemployé uitgewezen Brits-Amerikaans communiqué: Twee vliegtuigen in botsing VOORSTEL AAN LANDEN IN STILLE OCEAAN-GEBIED Ontslag marechaussee-reservisten blijft gehandhaafd Geven Australië verleent asyl aan Petrol IN NAZARETH COMMUNISTEN DE GROOTSTE PARTIJ Gaullisten willen nu kabinetscrisis geen N( WOENSDAG 14 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2747 Weerbericht Zesentwintig Japanse vissers verdronken Ned--Indonesische /conferentie'a.s. Ook vliegverbod voor Sea-Venom- straal jagers „IN HET BELANG VAN DE DIENST Eisenhower ontslaat commissaris voor huisvesting Noren brachten laatste groet aan kroonprinses Borstbeeld Erasmus naar Djakarta Driewieligë scooters op de Nederlandse wegen Meer zitplaatsen in de treinen Nasleep Bandoengsè razzia Met valse cheques betaald De Britse marine heeft gisteren een vliegverbod uitgevaardigd voor de Venom-straaljagers, 'om een wijziging in het toestel aan te brengen. Het vliegtuig, waarvan de snel heid bij de 1000 km per uur ligt, wordt gebouwd door de de Havil- land-vliegtuigfabrieken, welke ook de Comet bouwen. Veerpontje in Merwede- kanaal overvaren JÉngeland en Amerika zijn bereid met andere belanghebbende landen de gezamenlijke verdediging van Zuidoost-Azië en het Westelijk deel van de Stille Oceaan te bezien". Dit wordt gezegd in een communiqué, dat gisteren te Londen en Washington is uitgegeven, nadat gedurende twee dagen te Londen besprekingen zijn gevoerd over Indo-China door de ministers van Buitenlandse Zaken Eden en Dulles. Engeland en Amerika zijn van oordeel, dat de toenemende communis tische activiteit in Indo-China een gevaar is voor de vrede en de veiligheid In het gehele gebied van Zuidoost-Azië en de Westelijke Pacific. Conferentie van tien In de gemeente Nazareth zijn gisteren gemeenteraadsverkiezingen gehouden en blijkens de uitslagen hebben de communisten op 6 van de 15 zetels beslag gelegd. In politieke kringen te Tel Aviv. ziet men dit als een communistische overwinning. Het waren vreemde verkiezingen, waarin de hamer en sikkel het opnamen tegen het crucifix en de halve maan in dit land onder de Ster van David. Moeitijke taak Merkwaardig „Nu geen risico" Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115480 B.g.g. 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. j 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOTJTEN N Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. MORGEN OPKLARINGEN. Aanvankelijk veel bewolking met voornamelijk in het Noorden van het land plaatselijk wat lichte regen, later opklaringen en droog. Matige tot krachtige en langs de Waddenkust mogelijk tijdelijk harde wind tussen West en Noordwest, Vannacht geen nachtvorst, morgen ongeveer dezelfde mlddagtcmperaturen. Hoofdredacteur: Dr. J. A* H. J. S. BRUINS SLOT PitOF. GUD heeft gereageerd op de beschouwingen van prof. Ger- brandy over de verhouding van de liberalen tot het Oranjehuis. Wanneer men de rede van prof. Ger- brandy naleest en dat kan, want zij is gedrukt en verkrijgbaar blijkt dat prof. Gerbrandy alleen gesproken heeft over de liberale staatstheorieën. Daar van zei hij dat die ais regel niet anti- monarchaal zijn, maar dat zij als regel één eigenaardigheid hebben, nl. dat de monarch niet voor het staatkundig voetlicht moet komen en dat dus Oranje staatkundig onzichtbaar moet blijven. Hier kan licht reden tot misverstand rijzen, alsof deze stelling zou suggere ren dat de liberalen voor de ministe riële verantwoordelijkheid zouden zijn en prof. Gerbrandy niet. Zo ligt de tegenstelling niet. Beiden zijn voor de ministeriële verantwoor delijkheid, maar prof. Gerbrandy heeft willen zeggen dat dit niet betekent da! er niet een persoonlijk woord van Oranje tot het volk zou kunnen be staan. Een persoonlijk woord, dat ook staatkundige betekenis kan hebben en dat ook onder.de ministeriële verant woordelijkheid valt. Wij denken dat prof. Oud daar pre cies zo over denkt en dat daar geen meningsverschil over bestaat. De passage in de rede van prof. Ger brandy over het op de achtergrond dringen van de monarch in sommige liberale staatstheorieën, heeft echter wel degelijk grond. Wij beshoeven maar te denken aan de uitlating van de libe rale staatsman mr. S. van Houten, die van de Kroon sprak als van een orna ment. Wij erkennen echter geredelijk dat daar ook andere opvattingen in libe rale kring tegenover staan. fOG op enige andere punten in een recente rede van prof. Oud willen wij wijzen. De antirevolutionnairen, zo zeide hü, hebben allerlei liberale beginse- - len en gedachten bestreden, maar ze latec toch gevolgd, aldus lezen wij in het Handelsblad. En verder: Prof. Oud aarzelde niet te zeggen dat de antirevoluiionnalrén Mlf dichter by de socialisten staan dan bij-de liberalen. Wy zouden daartegen willen opmer ken dat wat antirevolutionnairen ooit van liberalen hebben overgenomen, dit zeker nooit is geweest de liberale vrij heidsgedachte. En het merkwaardige Is dat juist op dit punt liberalen en socialisten één lijn trekken. In zijn rede te Arnhem gehouden,'zeide de heer Oud: Ten aan zien van het probleem van de geeste lijke vrijheid trekken wij herhaaldelijk met de P.v.d.A. één lijn tegenover de rechterzijde. Hiér staan de antirevolutionnairen dus even ver van de socialisten als van de liberalen af. En datgene wat de liberalen leidt In zake de geestelijke vrijheid is het zelfde als wat hen leidt in zake de ♦conomiaahe vrijheid. Als prof. Oud in zijn Arnhemse rede de stamboom van het moderne libera lisme terugvoert op Erasmus en in zijn jongste rede, volgens het Handelsblad, gezegd heeft dat het nieuwe libera lisme van beden onveranderd het be ginsel van het oude liberalisme huldigt dat de individuele vrijheid en de er kenning van de menselijke waardig-, held voorop stelde en als hij zegt dat het lib err tin isme de voorloper van het; liberalisme was, dan is de zaak daar-; mee Inderdaad principieel duidelijk en' dan zouden we zelfs willen zeggen dat 'de heer Oud kennelijk zijn best gedaan •heeft om, na de derde-machtidee vaarwel gezegd te hebben, de oude antithese zijnerzijds op de voorgrond té. stellen. De heren Schenkel en Schouten, rasp. gewezen bedrijfsleider cn zaal chef van het Bandoengse hotel „Sa voy Homann", die onlangs bij een grootscheepse razzia in Bandoeng ge arresteerd werden, hebben van het hoofd van de immigratiedienst te Djakarta aanzegging gekregen het land zo spoedig mogelijk te verlaten. Dit- verneemt Pi-Aneta van welinge lichte zijde. In afwachting van hun ver trek zijn zij overgedragen aan de Immi gratiedienst te Bandoeng, doch daar men nog niet de beschikking heeft over een speciaal immigrantenverblijf. zijn zij voorlopig ondergebracht op het politie bureau. Het hoofd van de Immigratie dienst te Bandoeng, die de reden van de uitwijzing niet bekend kon maken, ver waarde, dat hun vermoedelijk stadsarrest zal worden opgelegd, zodra de definitieve datum van hun vertrek bekend is- Drie Japanse vissersschepen zijn ge zonken tijdens een hevige storm die Dinsdag de Stille Oceaan teisterde. De bemanning van 26 koppen is hierbij verdronken.- Aanvankelijk werden elf vissersboten als vermist opgegeven, maar acht zijn inmiddels door schepen van de Japanse kustwacht in veiligheid gebracht Vanmiddag om kwart over twee zijn twee vliegtuigen boven Hillegom met elkaar in botsing gekomen en neerge stort. Volgens ooggetuigen waren zij bezig met oefenen. Op een gegeven moment raakte een van deze vliegtui gen, een straaljager, het andere vlieg tuig, vermoedelijk een toestel met schroefaandrijving. De straaljager stortte neer en kwam in de Ringvaart terecht, aan de grens der gemeente. Het toestel zonk In de Ringvaart weg. Men vreest dat de piloot om het le ven is gekomen. Het schroefvliegtuig waarvan een schroef door de botsing waarschijnlijk werd vernield, vloog, naar men meent, op één schroef verder, en is !n de buurt van de IJ-weg in de Haavl .mereneer terecht gekomen. (De plaats waar de straaljager n de Ringvaart is, gestort bevindt zich in een dichtbevolgt gedeelte van Hillegom. Ge lukkig maakten zich geen delen los van het toestel, zodat in de woonwijken nie mand nadelige gevolgen heeft onder vonden van het ongeluk. Aan diverse benzine-stations in Neder land heeft zich de laatste tijd een per soon gemeld, die een cheque aanbiedt voor de betaling van. de genomen ben zine. Gebleken is, dat deze cheques gestolen zijn. Bedoelde automobilist rijdt zeer waar schijnlijk in een licht groene auto, merk „Ford", Kentekn G. 50401. In .gezaghebbende Nederlandse krin gen wordt verwacht, dat Nederland en Indonesië deze zomer „ergens in Europa" zullen confereren over de for mele opheffing van de Unie tussen beide landen, zo meldt Ass. Press. De zegsman achtte het nieit uitgeslo ten, dat de conferentie in Nederland zou plaatsvinden, hoewel hieraan van Nederlandse zijde, zo er bezwaren mochten rijzen, niet zal worden vastge houden. Het is evenwel bekend, dat Indonesië de voorkeur aan een „neu traal" gebied, Zwitserland bijv. geeft. Dinsdagmiddag is het veerpontje, dat vaart in het Merwedekanaal tegen de Balijelaan overvaren door het motor schip .Rival" uit Ammerstol. Met de veerbaas kwam de andere opvarende de 35-jarige mevrouw J. J. van den O. uit Utrecht in het midden van het kanaal terecht terwijl het pontje zonk. De 69- jarige veerbaas D. A. T. zwom naar de kant, én de passagiere werd door de schippersknecht van de ..Rival" de 21- jarige C. B. uit Nieuw-Lekkerland, gered door "middel van een roeibootje. Hel pontje is inmiddels gelicht, maar de fiets van mevrouw O. en haar tas met waardepapieren tot een bedrag van tweeduizend gulden zijn nog niet terecht. De rijkspolitie te water stelt een onder zoek in. De oorzaak van de aanvaring blijkt gelegen te zijn in belemmering van het uitzicht door een sleep vuilnis- schepen in het kanaal. Dulles en Eden hebben ook van ge dachten gewisseld over de ontwikkeling op het gebied der kernsplijting. De ministers spreken in het commu niqué de hoop uit, dat de conferentie van Genève, die op 26 April begint, zal leiden tot het herstel van de vrede in Indo-China. „Wii geloven, dat het vooruitzicht van een unie met defensief doel in Zuidoost- Azië en het Westelijk deel van de Stille Oceaan zal bedragen tot een eervolle vrede in Indo-China", aldus het com muniqué. De ministers verklaarden verder, dat geen antwoord van de Sowjet-Unie is ontvangen op het Amerikaanse voorstel tot een internationaal beheer van atoom energie. Minister Eden, die de verklaring in het Lagerhuis voorlas, zei, dat voor Zuidoost- Azië een bondgenootschap beoogd wordt, zoals het Atlantisch Pact in Europa. Verantwoordelijke kringen te Washing ton verwachten een conferentie van tien uaties in Honoloeloe om de collectieve defensie-alliantie tegen het communisme in Zuidoost-Azië op touw te zetten, zodra een overeenkomst In zake zulk een' plan bereikt is. De eerste uitwisseling van militaire op vattingen zon waarschijnlijk plaats',vin den op een conferentie té-Honoloeloe 'en de convocatie zou worden opgedragen aan admiraal Felix Stump, de Ameri kaanse opperbevelhebber voor de Pacific! Volgens hoge Amerikaanse autoriteiten behoeft de arbeid aan de voorgestelde collectieve defensie-alliantie niet te wach ten op het resultaat van „Genève". Minister Dulles is inmiddels uit Londen te Parijs aangekomen om te trachten Franse steun te krijgen voor de Ameri kaanse politiek van „gezamenlijk hande len" in Zuidoost-Azië. Hij verklaarde bij zijn aankomst, dat het gemeenschappelijke doel van de Westelijkegeallieerden moet zijn spoe dig een einde aan de oorlog in Indo- China te maken. De communistische troepen- welke in Indo-China tegen de Franse Unie. vech ten, brengen in feite de vrede en veilig heid van het- gehele gebied van Zuid oost-Azië en de Westelijke Stille Oceaan in gevaar, aldus Dulles. Australië en Nieuw-Zeeland zouden de kern van het door Dulles voorge stelde pact vormen. De Philippijnen en Zuidoost-Aziatische landen, zoals Siam, zouden kunnen toetreden. Dulles zal de Franse regering echter niet vragen in te stemmen met een gemeenschappelijke Westelijke waarschuwing aan communis tisch China tegen voortgaande hulp aan de Vietminh-rebellen, vóór de confe rentie van Genève. Hij heeft dit voor nemen opgegeven. Eden heeft hem voorgehouden dat' Groot-Britannië niets wilde ondernemen dat. op de conferen tie zou vooruitlopen. Het komt zelden voor, dat een merrie het leven schenkt aan twee veulens, doch de bruine Gelderse stamboek- merrie „Leiera" van boer M. Marke rink aan de Meervliclstraal le Velsen heeft het levenslicht geschonken aan een welgeschapen tweeling. WE lezen in het Fries Dagblad dat bij de geldinzameling voor de Chr. school In Hardegarüp, waarvoor uit het hele land giften binnenkwamen, het zelf zo zwaar getroffen Zeeland boven aan staat. Ook bij de inzameling voor het jubi leumgeschenk voor de A.R. party ble ken vele door de watersnood getroffen gebieden een opvallend goed figuur te slaan. Dit heeft ons allen wat te zeggen. Het is lets in de geest van het oude verhaal van het penningske dér we duwe. /■*-'— - 11 - - Dè ^premief/Nan Australië, Menzies, heeft bekendgemaakt, dat Australië 'asjjdrecftt'^tfëéft -verleendi-aani"Wtadilnir-:Michailötyitsj/Petrof,dérde/sècre-i tarisaan. de Sowjet-Russischè -ambassade ,in Canberra. Menziesmaakte bekend, dat. uit 'geheime documenten van "de MVD, de - Sowjet-Russische geheime politie, dié in handen van de Australische regering zijn gekomen, gebleken was, dat agenten van de MVT) In Australië opereren en tevens, dat Australische bnrgers voor de Sowjet-Unie spionneren. Petrof, zo bleek uit de woorden van Menzies, heeft.de Australische regering bedoelde docu menten in handen gespeeld. Een hoge Australische xegeringsamb- „Petrof is een zeer moedig man, die thans in ernstig gevaar verkeert". Aan de Sowjet-Russische ambassade te Canberra is medegedeeld, dat Petrofs verzoek om asylverlening. is ingewilligd. Menzies deelde mede dat Petrof in de volgende bewoordingen om asyl had gevraagd: „Ik vraag om bescherming Want Nazareth is een stadje van 20.000 inwoners, voor het overgrote deel Arabieren, velen hunner refugié's. De gemeenteraadsverkiezingen van gisteren waren de eerste in Nazareth sedert de geboorte van de staat Israël en voor de Arabische kiezers was het een strijd tussen de communisten en een religieus blok, waarin geen Joden zaten. Blijkens de kort na middernacht be kendgemaakte uitslagen hebben de com munisten 6 van de 15 zetels veroverd. Drie waren voor de R.-Katholieken, een Mohammedaanse groep kreeg 2 zetels, twee andere Mohammedaanse groepen ieder 1, een Grieks-orthodoxe candidaat kreeg een zetel en 1 was voor een Rus- sisch-orthodoxe candidaat. De linkse Mapam, de enige Joodse partij, die meedeed, kwam er niet aan te pas. Drie jaar geleden, bij de parlements verkiezingen, stemde Nazareth voor 40 procent communistisch. De commu nisten waren toen de enige georgani- Zes zendingswerkers vertrokken van- ds. E. C. Burgstede, m'ej. Raden A. middag met de Willem Ruys naar hun I loetariinemds. P. J, Luijendijk, de arbeidsveid. Van links naar rechts: heer W. M. Popmp, ds. B„ J, Boland en dr. Verkuyl met dames. seerde groep, die de Arabische arbei ders vertegenwoordigde. Over geheel Israël gerekend behaalden de commu nisten echter slechts 3 procent der stemmen. Drie maanden voor de verkiezingen van gisteren begonnen de communis ten een intensieve verkiezingscampagne. De religieuze groepen begonnen veel later en splitsten zich in acht groepen, in plaats van een verenigd front te vormen. Daar de communisten er niet in ge slaagd zijn een absolute meerderheid in de raad' te behalen, zullen zij steun by een religieuze groep moeten zoe ken. Maar- noch de Christelijke noch de Mohammedaanse blokken zullen zich willen aansluiten by de communis tische raadsleden. Het alternatief is, dat de religieuze blokken de handen ineen slaan voor een meerderheid op de communisten, maar bü traditie heeft Nazareth een Christeiyke burgemeester, hetgeen weer de haat opwekt van de Momannedaanse raadsleden. Volgens het blad „Maariv" betekent op de communisten stemmen oppositie tegen de staat Israël. Zö. die commu nistisch gestemd hebben, hebben zonder camouflage tegen de Joden gestemd. Het blad vreesde, dat de verkiezingen In Nazareth een „voorbeeld" voor alle Arabieren in Israël zullen zyn. President Eisenhower heeft gisteren de federale commissaris voor de huis vesting Guy T. O. Hollyday ontslagen onder beschuldiging van „onwettige en onzedeiyke" handelingen. Hollyday's chef, het hoofd van de federale dienst voor de huisvesting, Albert C. Cole, verklaarde op een persconferentie, dat de regering, wèlllcht miilioenen schade heeft geleden als gevolg van de ham delingen van Hollyday. <van onze correspondent) De minister van Oorlog en Marine ir. C. Staf heeft afwijzend beschikt op het request -van de drie ontslagen leden van de Marechaussee Reserve, waar in verzocht werd het ontslag te herzien. Zoals bekend werden de heren G. Pit Jr. te Emmen, F. Boorsma te Leeuwarden en H. A. Aigra Jr. te Leeuwarden ais reservisten ontslagen wegens ondisciplinair gedrag. Twee dagen voor de datum van ingang van dit ontslag, gingen zij in be roep bü de minister en zetten in hun request uiteen, dat hun was toegezegd, dat zjj op de bewuste vergadering te Assen, vrijuit mochten spreken en dat er toen op hun optreden geen aanmerkingen zijn gemaakt. Zy meenden dat zij optraden in het belang van de dienst n.l. door de aan dacht te vestigen op de onvolledige taakomschrijving voor de reservisten. De minister heeft thans geantwoord, dat hü geen termen aanwezig achtte om het verleende ontslag in te trekken, maar wel heeft hij aanleiding gevonden om de commandant van de Marechaus- sée Reserve te verzoeken, de in dé ontslagbrief vermelde redenen te wijzi gen en het ontslag dus niet te ver lenen in verband met ondisciplinair gedrag. Als reden dient te worden ver meld, dat het verleende ontslag wense lijk wordt geacht in het .belang van de dienst. De heer Algera deelde ons mede,: dat hü deze beslissing ten zeerste betreurt, te meer - omdat het door 'de minister genoemde motief zo vaag is. Biykbaar wordt het ontslagen drietal niet meer beschuldigd van een foutief optreden, maar. welke is dan de reden geweest? De heer Algra voegde er aan toe, dat zün houding ten aanzien van de reservediensten niet is gewüzigd en dat hy overtuigd blijft van het nut van deze diensten. Het Noorse volk bracht gisteren ëeb laatste groet aan zijn geliefdekroon prinses Martha, die zoals bekend op 4 April jj. overleed en op 21 April aé. zal worden bijgezet Het stoffelijk over- schot is Maandagmiddag van „Skaugum" het kasteel van het kroonprinselijk paar, overgebracht naar de kapel van het ko ninklijk paleis, waar een chapeiie arden- te is ingericht. Gistermiddag om 12 uur is het défilé langs de baar begonnen. Duizenden No ren, oud en jong. hadden zich reeds vroeg in de morgen in een ry voor de kapel opgesteld, teneinde een laatste groet aan de ontslapen prinses te kunnen brengen. Aan de voet van de katafalk lagen kransen van koning Haakon en de gemaal van prinses Martha, kroonprins Olav en zijn kinderen. Vier cadetten betrokken de dodenwacht. van mijn persoon en hulp, om my on gehinderd in Australië te kunnen ves tigen. Ik geloof, sinds ik met de Aus tralische levenswyze heb kennis ge maakt, niet meer in het communisme of hei leiderschap der Sowjet-Unie". Bekenden van Petrof ménen, dat zijn vrouw hem niet is. gevolgd, omdat zy vreest voor het lot van bloedverwanten in de Sowjet-Unie. Het schijnt, dat Petrof in Rusland in het geheel geen familie heeft Menzies verklaarde voorts dat reeds bij bestudering van een klein gedeelte van de door Petrof meegenomen stuk ken is gebleken dat zij betrekking heb ben op zaken, waarmede de veiligheid van Australië is gemoeid. Hij voegde hieraan toe: „de in te stellen .koninklijke commissie zal een onderzoek instellen naar hetgeen ik zou willen - noemen „spionnage in Australië". Er zal onafgebroken worden gelet op hen, die inde documenten van Petrof worden genoemd. Voorts is gebleken, dat gepoogd is ondergrondse werkzaamheid tegen de Australische staat te bedrij ven.". Het Australische, huis van afgevaar digden heeft Woensdag een wetsontwerp goedgekeurd volgens hetwelk een ko ninklijke commissie voor onderzoek naar'spionnage of anaere bedrijvigheid gevaarlük voor de veiligheid of de de fensie van Australië, zai worden inge steld. De gouverneur-generaal wordt gemachtigd de leden van de commissie aan te wijzen. Als devooi spellingen van kabinet- ministers uitkomen, zal de commissie, die onmiddellijk zal worden ingesteld, verbindingen tussen communisten en personen in belangrijke politieke po sities aan het licht brengen. Verder is er dezer dagen een enigs zins merkwaardige beslissing genomen ten aanzien van „De Schakel" het or gaan van de 4e afdeling van de* Vrij willige Marechausse Reserve. Dit blad is op initiatief van enkele vrijwilligers tot stand gekomen en werd tot nu toe ook geheel door vrijwilligers geredigeerd en verspreid, zy droegen ook financieel by. Heden berichtte de commandant van de 4e afdeling kapitein F. Dykslag dat aan de heren G. Pit Jr. en A. H. Aigra Jr. die respectievelijk eind redacteur en redacteur van 'dit blad waren, be richt was, dat him ontslag tevens in' houdt, dat zy ontslagen zijn als redac tieleden van het blad. Dit wekt be vreemding, want de beide heren waren niet alleen door de vrijwilligers zelf aangesteld, maar na hun ontslag uit de dienst werd hun verzocht de functies aan het blad te blyven vervullen. Ka pitein Dykslag heeft Inmiddels ook medegedeeld, dat er een tijdelyke re dactie van het blad wordt gevormd en dat deze t.z.t. door een definitieve zal worden vervangen. Of er van de zyde van de provinciale commissies Steun Wettig Gezag nog stappen zuilen worden gedaan, om de onverkwikkelijke kwestie, die de po pulariteit van de reservediensten zeker niet ten goede is gekomen, alsnog tot een goede oplossing te brengen, is ons niet bekend. Het zou zeker aanbeveling verdienen, een gunstig resultaat zou ongetwijfeld in het belang van deze diensten zijn. Met de Willem Ruys is."een borstbeeld van Erasmus verscheept dat in de'hal. van de Stichting Culturele Samenwerk:;; king in Djakarta zal worden geplaatst./ Het is een meer dan levensgrote bronzen buste, vervaardigd door de bekende beeldhouwer Hiido Krop, naar - het gips- model van een volledig standbeeld dat voor het Vossius Gymnasium in de hoofdstad staat. Dit: borstbeeld is bedoeld als een symbool1 van de Westerse cultuur/ in Indonesië. Ia Augustus zo "deelde men ons mede,' zal een expositie over de ontwikkeling van het. "Westerse toneel, naar Indonesië/ gaan, die de ontwikkeling van het toneel van de oude Grieken tot heden in beeld' brengt.' '.v Deze expositie zal eerst in het Ge meentemuseum te Den Haagvoor -be-/ zichtiging - worden opengesteld "ihéhet kader van hét Holland Festival, -waarna het; materiaal haar Indonesië zalworden vervoerd. - - De inierimraad van de EDG in Parijs heeft gisteren een overeenkomst onder tekend, waarin de wijze, waarop Grool- Brittannië in de toekomst met de Euro pese Defensiegemeenschap verbonden zal worden, zorgvuldig omschreven wordt. Het document werd' voor Frankrijk on dertekend door Hervé Aiphand. de Franse vertegenwoordiger in de interimraad. De' tekst van de overeenkomst is nog niet voor publicatie vrijgegeven- Kort nadat bekendgemaakt was, dat de overeenkomst ondertekend was door de zes Europese landen, deelde premier La- niel in eeri officiële verklaring mee, dat de grote meerderheid van zijn kabinet met de voorwaarden acceord ging en aan mi nister Bidauüt opdracht had gegeven de desbetreffende stukken te tekenen. De premier voegde hier echter aan toe, dat de overeenkomst ook nog door de Franse Nationale Vergadering goedge keurd zal moeten worden. Bovendien wees hy er op, dat de overeenkomst pas van kracht kan worden wanneer het EDG-ver- drag is geratificeerd, en. het Europese le ger is gevormd. zegd, dat de besprekingen met West-Duits- land over de tóekomst van het Saargebied voortgezet worden. De premier hoopt dat spoedig een oplossing voor de Saarkwes- tie gevonden zal worden, maar de rege ring is van mening, dat een tydslimiet ver bonden moet worden aan de thans iopende onderhandelingen, opdat dan tegelijker tijd een 'datum voor het debat over dé ra tificatie van het EDG-verdrag vastgesteld kan worden. Uit naam van de leden van het Franse kabinet, die tegen de EDG zijn gekant, verklaarde Edward Comiglion-Moliner, minister zonder portefeuille, dat de goed keuring van het kabinet op geen enkele wyze de parlementaire beslissing zal be ïnvloeden. Volgens zijn zeggen was de meerderheid van de regering nog niet ge heel tevreden en meende men, dat Groot- Brittannië nog meer zou kunnen doen. Dit kabinetslid' ontkende de geruchten, dat de ex-Gaullisten uit het kabinet zou den treden, waardoor een - nieuwe crisis veroorzaakt zou worden. „Wy willen niet het risico van een crisis lopen, op het mo- In Lanieis verklaring wordt voorts ge- ment, dat de eer van Frankrijk by Dien Binnenkort begint de invoer van- een ;- nieuwe verschijning op de Nederlandse 1 wegen: De in Wést-Duitsiand .en"België reeds bekende dziewielige -Scootmobile'f van de Messerschmidtfabrieken. - j Deze kruising tussen een scooter én een v kleine auto draagt voorhet motorische/; gedeelte de kenmerken van een motor-/ fiets. Het type KR175 is uitgerust met/ een luchtgekoélde eencylinder tweetakf sachsmotor van 174 kubieke..centimeter/; cylinderinhoud'. De schootmobile heeft'/ koppeling. De aandryving geschiedtjdopr/ vier versnellingen vooruit en automatische koppeling. De aandryving geschiedt dóór'' een rolketting op het achterwiel Het chassis van gelaste stalen buizen./ rust op twee wielen en aan de achterzydéV op een. De besturing gëschiedt met een s motorstuur. Boven de twee zitplaatsen is/ een opklapbare kap van doorzichtig ma teriaal gebouwd. De passagier zit achter de bestuurder. - Het gewicht van de scootmohile is' 175:5; kg, de hoogte is 120 am-by een lengte ;vah 282 cm, een breedte van 122 cm, een spoor breedte yan 92 cm bü een wielbasis van g 203 cm, "j De kruissnelheid van de scootmohile as' 65 km per uur bij een topsnelheid van 90 km. De motorcapaciteit bedraagt-9 paardekrachten by 5000' omwehtélingen-/ per'minuut. -■ /.- Het verlichtingssysteem is ongeveer gel 'lyk aan een moderne automobiel. De Nederlandse Spoorwegen, hebben het voornemen het park reizigersmate- rieel uit te breiden met 150 rijtuig- eenheden, die zullen worden -samenge steld tot 30 electriscbe vierry tuigen- treinen en 15 electrische tweerijtuigen- treinen. De neus van deze nieuwe treinstellen zal een andere vorm krijgen dan die van het thans gebruikelijke type stroom- lijntreinen en zodanig zijn geconstrueerd; dat de machinist hoger en meer naar achteren komt te zitten. Het totale- aantal zitplaatsen in de gestroomUjnde electrische treinen zal door dezebe-"/ stelling met 8.190 stygen.: '-//z; De aanvragen tot prijsopgave zjjn lezer dagen aan de industrie 'ritgezonden/'. Mijlpaal in bromfietsproductie Een half millioen „sloombrommers"; het echte rywiei mét hulpmotor dus/ is door de Franse en Nederlandse j Solexfabrieken tezamen vervaardigd./ Frankrijk nam dezer dagen de 400.000ste voor haar rekening en. van-s daag was het Van der Heem-Enafi" te Den Haag, die de 100.000ste sedecG 1948 van de lopende band haalde. Bien Phoe op het spel staat en de; cónfé-5 rentie van Genève voor de deur--staat."/ Voor Groot-Brittannië tekende sir Chris-1; topher Steel het accoord. De vertegen- woordigers van België, Italië, Luxemburg, Neaerland (jhr. Van Starkenborgh-Stac- houwer) en West-Duitsland by de comf. missie tekenden in naam van hun resp. - landen. - Het document behoeft, nu het door de- afgevaardigden van de zes landen by de tijdelijke commissie is.getekend, niet öbor de ministers van Buitenlandse worden ondertekend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1