v_ De Unie bindt zich aan ese Tivee pieten hij yUegiïriffiotsmg fa LEIDER VRIJHEIDSCOMITÉ IN OOST-DUITSLAND Ontvoerd- zegt Wfist-Berlijn - overgelopen, zegt het Oosten In Juni besprekingen over Unie-statuut? Nx Ook Parijs eens met Dulles SPLITSING IN;i LABOUR? I EDEN LICHT LAGERHUIS IN OVER ASSOCIATIE E.D.G. Troepen alleen terug na overleg, tankdivisie in E.D.G.-leger Vrouwelijk© hoogleraar te Delft In Talma's lijn Definitieve uitslag verkiezingen in België THUNBERJET" BRANDEND IN RINGVAART GESTORT Hét toestel kwam af" Antwoord op Indonesische nota 'stB Zaak tegen Berkelse arts uitgesteld DONDERDAG 15 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2748 Weerbericht Bevan^tredéir^uif ^schaduwkabinet'1 mim MEDEDELING Koninklijk gezin te Obergurgl Brand op Nederlands seïuip të Londen Herhalingsoefeningen derde divisie Verkwisting door drie Britse ambassades? Churckill weigert inlichtingen II-bom aan Lagerhuis Britse koningskinderen gaan ouders tegemoet ,i>Laatste 'kans ME Rook en vuur /diénst; .:-Héèft:/gèwökU||B%:|3I|,gf§^^^» De mededeling, van de "Westdmtsezö®, politie steint/dvereën}/met"/een';;éehae^^^® verklaring van genoemde an'ti-coinmü^f/fÉi nistische groép, inhoudende, dat' haar leider door een groep Oost-Duitsers is ontvoerd, die'hem een valstrik hadden' gespannen. 'V ,/4f, ip-Sf- Twee gevangenen ontsnap® Botterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Redactie: Tel. 111S92 Postgiro 424867 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent! Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEENING en Mr. K. VAN HOLTEN Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond» VRIJHOUD" Opklaringen en slechts hier en daar een bui. Matige af en toe vrij krachtige Noordelijke wind. Vrij koud met in de vroege ochtend plaatselijk lichte nachtvorst. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE Indonesische regering heeft in haar program staan de opheffing der Nederlands-Indonesische Unie. Deze Unie maakt deel uit van het complex van rechtsverhoudingen dat als gevolg van de Ronde-Tafelovereen- iomst en de SouvereiniteitsoveTdracht tussen Indonesië en Nederland werd geschapen. Sindsdien heeft Indonesië vele malen en op velerlei wijze die Ronde-Tafel overeenkomsten met voeten getreden. We behaeven maar te wijzen op de liquidatie van.de Verenigde Staten van Indonesië en het daarvoor in de plaats stellen van een unitaristisch regime. We behoeven maar de aandacht te vragen voor het onrecht aan Ambon en de Ambonezen aangedaan. De jongste Christenvervolgingen op Celebes wijzen eens te meer op het feit dat dë Republiek Indonesia hetzij niet bereid, hetzij niet in staat is om waar te maken de verplichting die zij bij de Souvereiniteitsoverdracht heeft aangegaan, de verplichting nl. om te zijn een democratische rechtsstaat. De Unieband met Nederland is de ongetwijfeld zeer zwakke en in de practük niet veel betekenende schakel <lie Indonesië bindt aan hetgeen het indertijd op zich genomen heeft. jU er binnenkort te verwachten is dat Indonesië pogingen zal doen om de Unieband met Nederland te slaken, is er alle reden om de aan dacht te vestigen op het feit dat •Nederland daardoor opnieuw gecon fronteerd wordt met rechtssohendin- gen waarvan het niet af is door zich - er voor te blinddoeken. Wij hebben vollèdig begrip voor de moeilijke situatie.. De Nieuwe Rotter- j damse Courant schreef -reeds dat de Nederlandse regering moeilijk te ge lukwensen is met het probleem hoe een antwoord te vinden op de Indo- nesische-eisen.- 7 Het liberale: blad, dat; steeds in het verleden de. Indonesische aspiraties heeft gesteund, blijkt zich, thans be- -wust te zijn. van'het onheil dat zich- door de.loop der.historie -en, voe- gen,-wij er aan toe, -door het. Neder- jandse!gedrag .daarinaan; Indonesië. /"heeft voltrokken.- ApHëitheèfég^ over. voor- vpresident. Sbekarno'«''regëring énde "•communistischgezindepolitiek die zij foèrt. Maar het blad; beperkt zich,' na de navrante situatie te hebben geschetst, tot de mededeling dat Nederland moeilijk te gelukwensen is. Y, Deze lumineuze gedachte is voor ons niet nieuw. Y Y/A/Y/./} - Wij zouden van de heren verwacht hebben dat .zij een constructieve bij drage zouden/hebben geleverd te mid- .den der puinhopen die zij hébben 'hel pen scheppen. Dit schijnt' echter niet binnen het kader der liberale gedach ten wereld te passen. LI ET komt ons - voor dat de Neder- landse regering met de grootste behoedzaamheid en de grootste reser ve de Indonesische démarches tege moet moet treden. De Indonesische zaak is in de meeat ;p' hopeloze situatie verward dié derric- baar is. Aan de aspiraties van de Iridone- sische regering tegemoette treden, zonder dat enige waarborg/is verkre gen dat er;aithans enigé uitweg,is voor de recètsimpasse waartoe hét revolu- tionnalr optreden der i Indonesische regering hééft geleid,is volkomen zin loos. Dit-wordt versterkt door de over weging dat de anarchie- in Indonesië hand over hand toeneemt en dat van reële macht van het gouvernement niet kan worden gespróken, if/ Concessies té doen aan mensen die toch niets te vertellen hebben, heeft geen enkele zin. Het komt ons uitermate gevaarlijk voor om de Nederlandse /politiek- in 'dezen te baseren op overwegingen die uitsluitend gericht zijn op het behoud van bepaalde commerciële relaties." Het is onze overtuiging dat het be staan en het blijven bestaan van die relaties volkomen afhankelijk is van de feitelijke belangen zoals de Indo nesiërs die zién en niet van een soe pele of een stroeve houding -van Nederland ten opzichte van bepaalde wensen, die uit politiek-propagandis- tiseh oogpunt mogelijk in Indonesië binnenslands bij sommige groepen be tekenis zouden hebben. Daarom is hetvan belang dat Nederland als het tot onderhandeling over de opheffing der Unie komt, daarbij een principieel sfAuripunt in-, neemt, en dé rechtsbelangen- waarvoor het heeft té staan, daarbij tót gelding brengt. Het is ons in de Indonesische zaak van 1946 af nooit om macht of om geld te doen geweest, maar alleen om recht en om de vrijheid en het wezen lijk belang der Indonesische volken. Prins Charles en prinses Anne zijn Woensdagnamiddag per trein uit Londen uaar Portsmouth vertrokken, om daar aan boord te gaan van bet koninklijk Jacht ,3ritannia". Zij zullen hun ouders, Koningin Elizabeth en de Hertog van '■Edinburgh, die uit de Gemenebestlanden .op de terugreis zijn,, tot Tobroek tege moet reizen. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, Foster Dulles, za! vandaag van zün reis naar Londen en Parijs in Amerika terug zijn. Voor zijn vertrek werd een gemeen schappelijk; Frans-Amerikaans communi qué uitgegeven, waarin verklaard wordt, dat Frankrijk en de Ver. Staten hebben besloten „de mogelijkheid te zullen on derzoeken om, binnen het verband van de Ver. Naties, een collectieve verdediging te verwezenlijken ter verzekering vande vrijheid, vredeen veiligheid'van Zuid- oost-Azië en het Westen van het-gebied van de Stille Oceaan". .Dit is een. overeenkomstige'verklaring als eerder te Londen uitgegeven werd. Defleider van, de linkervleugel van de Labour-parlij, Aneurin Bevan.hoefi gisteravond .zijn ontslag genomen .tuit het' „schaduwkabinet" van /Labour" in verband metgeschillen over dobuiten landse politiek. Y": .-./,. Y/Y Bevan trad. af len gevolge van/hef tige meningsverschillen over dë, partij politiek inzake een ondersteuning van een Duitse herbewapeningen betreffen de. de politiek ten aanzien van' hét Verre Oosten, Bevan heeft gisteren ..verklaard,.-dat indien de Amerikanen blijven vasthou den aan het door,hen voorgestelde ver drag voor Zuidoost-Azië, hun verteld dient te worden, -„dat zij. het maar al leen'moeten doen". In een artikel - in het weekblad „Tri bune" schreef Bevan, dat, indien - de Indo-Chinezen verkiezen communist te worden, hun dat moet worden toege staan. -:/. -;■ „De vrees voor een-losmaken van de Ver. Staten stelt ons bloot aan onein dige chantage," aldus Bevan in „Tri bune". Bevan eiste/ dat Engeland de Brits- Amerikaanse alliantie' verbreekt, liever dan zich bij Amerika te voegen in een militair systeem van het NAVO-type, om Zuidoost-Azië. te beschermen tegen het communisme. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Eden, heeft gis teren het Lagerhuis ingelicht over de gisteren in Parijs ondertekende overeenkomst tot regeling van Engelands banden met het geprojec teerde Europese leger. Te zelfdertijd publiceerde de Britse regering twee documenten, die de tekst van de overeenkomst en de tekst van de Europese leger- overeenkomst zelf geven. De E.D.G., waarvan de verwezenlijking allermeest nog stuit op de aarzeling van Frankrijk, zou /Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg alliëren, terwijl Engeland en de- Ver. Staten zouden samenwerken, maar niet als leden. Eden zeide, dat Engeland zich ten doel stelt zijn banden met de EDG zo practisch én doeltreffend mogelijk te maken. Volgens de overéénkomst bindt de Britse Tegering zich overleg met de zes landen van de EDG te plegen, alvorens Britse troepen uit Europa terug te trekken. Zij voorziet er verder in, dat Groot-Brittannië iemand met de. rang van minister zal aanwijzen om. met de Raad van ministers van de EDG té vergaderen, „wan neer algemene problemen van samenwerking tussen het Verenigd /Konink rijk en de EDG en kwesties van wederkerig belang door de Raad bespro ken worden". Dit verdrag kan gezien worden als een Britse poging om tegemoet te komen aan e'en van. de drie belang rijke voorwaarden, welke de .Franse Nationale Vergadering gesteld heeft voor 'de behandeling- van hetEDG- verdrag. i Het "voornaamste, artikel van- het verdrag, dat döor vertegenwoordigers .van} alle; zes/'mogencQieden iSygepara- feerd, luidt: „Het/Verenigd Koninkrijk .én de Europese Defensie' Gemeenschap zul len een procedure vastleggen/; voor óverleg/óver .yraagstukkéh'varilweder- kerig belang,//óiat/'.dè 'sfcerkte .\vahde troepenYvan het-Verenigd Koninkrijk en van.i/de Buropqse Defensie}. Ge meenschap), welke, óp}ihetEür.opese continent '•onder rhëfcccommandÓJ- van ~jurop'ageplaatstzijn/en,elke!,beian:g- Éuropa rijke wijziging, in de sterkte samenstelling.yan deze troepen of Een permanente Britse vertegen woordiger zal de dagelijkse/zaken met de EDG-raad van commissarissen be hartigen.*, Eden verklaarde? dat Engeland, door in té stemmen, dat Britse;, troepen in sommige gevallen .onder' commando van Europese legerchefs /zouden die nen, 'n concessie aan Frankrijk heeft gedaan,; die een „laatste, kans" is. De minister;;zeidë;.vöórts; ;dat de 'Britse .regering .óp Tzicfi" heeft genomen op het vasteland van.' Europa,' 'met inbegrip van/ Duitsland, die strijd krachten té .-handhaven,- die - nodig én geschikt kunnenzijn.-, om een, éérlijk Zie verder pagina'3 Mevrouw'- Dr- 'Ir. A. E. Korvezee aanvaardde, gisteren met liet uitspreken van een rede-in de aula van de Technische Hogeschool haar ambt van buiten- gewoon hoogleraar' in de afdeling der scheikundige technologie aan de Technische Hogeschool le,Delft. Foto: mevrouw Korvezee (rechts) in gesprek, met v.lji.r. Dr. van der Leéiuie president curator), meer. Bottema en Prof. Dr. O. Boltetna (rector magnificus). OP een buitengewoon congres van- het N.V.V, heeft het P.v.d-A.- Kam-erlid mr. J. J. A. Berger gespro ken over de ouderdomsvoorziening. Aan het verslag in „Het Vrije Volk" ontlenen wij: „Twee ontwerpen, één van minister Kuyper in 1905 en één van minister Veegens in 1907 ingediend, brachten het niet tot wet. Het bleef aan minister Talma voorbehouden de eerste buder- doms- (en invaliditeitsjwet tot stand te brengen". „Een groot man", noemde, de heer Berger hem, „die niet ten on rechte de vader der sociale verzeker ring is genoemd". Zo is het. En het doet goed, dit ein delijk eens uit socialistische mond té horen. Want die wet van Talma, de vader der sociale verzekering, is aangenomen met 54 tegen 35 stemmen. Ondanks de obstructie van sociaal-democratische/ zijde. Ook de liberalen stemden tegen?./ De Anti-Re volutionnaire Partij," waartoe minister Talma bij zijn leven behoorde, gaat ook thans in zake deS ouderdomsvoorziening in de lijn van 1 Talma voort. - Bedenkt dat bij de a.s. Statenverkie- zingen. ///}'G/G«t „deel bij toedragen.' aan de strijdkrafch| T?et ,,yrpheidsconute^ .waann- vpr- [téh-wan/dé. v'- 1die:mt het -Oosten zyn gevluehU- helpt Een woordvoerder van de Westberlijnse politie heeft bekend gemaakt, dat dr. Alexander Troetsjnowitsj, voorzitter van het anti-communistische „vrijheidscomité voor Kussisch-Duitse vriendschap", door- de communistische gèheiiriè politie ontvoerd is. - Heinz' GIaeske, een' 40-jarige-IVestberlijnse architect, .die ook in die organisatie zit, wordt ook vermist. De ontvoering geschiedde uit de woning van Glaeske, zegt de jiolitie.. De woordvoerder noemde deze kidnapping de ernstigste, die heeft plaats gevonden sedert dr. Walter Linse (hoofd yan 'de economische afdeling van de organisatie der „Vrije Juristen"), in Juli 1953 is ontvoerd. -. .zone,, waarbij. Russische ';jnilitairen opgewekt. worden /té,;deser>ereip,;■-/}/;./ De Öostduitsé radio beweert, dat Troètsjnowitsj rom "politiek ,'asyr hééft gevraagd in Oost-Berlijn, ihaar- West- Berlijn zegt,-dat het niet .waar is.. Van Oostduitse zjjde wordt voorts gezegd, dat Troetsjnowitsj documen ten over spionnage en ondermijnende activiteit heeft meegenomen.; Hij zou vergezeld geweest zijn van een andere „spionnage-agent". Op Goede Vrijdag, 16 April, zal „Trouw" niet verschyhen is Russische - emigranten en voert onder- grondse --propaganda; in de 'Russische Koningin Juliana,/ Prins Bomhard, de prinsessen Beatrix'.'en.; Irene on jonk vrouw® Rënéo Boel zijn gistermiddag op hetvliegveld Innsbruck—Kranebilfen aangekomen. Vandaar reisden/ zij door naar hun - vacanlioverblïjf Obergurgl, waar zij 's avonds om .,7 uur aankwamen, De luchtreis ScesterbergInnsbruck heeft twee uur en- 45 minuten geduurd. Prins Bemhard bestuurde zelf het vlieg tuig. Op uitdrukkelijk verzoek van H.M. de Komngin was er op hét vliegveld geen officiële begroeting. -Wel/werd het Ko ninklijke gezin door persoonlijke vrienden begroet. - Aan boord van het Nede.'/'andse vaar tuig „Hondsbosch" (217ton) is heden ochtend, bij aankomst in Londen, brand uitgebroken. De brand,.die door de zee lieden en 40 brandweerlieden bestreden werd, kon, in drie kwartier onder con trole gebracht worden! Het voorschip en de verblijven Van-de bemanning zijn be schadigd. De scheepskok-kon zich door een luik redden, toen zijn hut door. de vlammen bedreigd werd. Uil de officiële uilslagen uit alle der tig kiesdistricten in België blijkt dal de gisteren gegeven aantallen van de zetel verdeling e-n kleine correctie behoeven. De Katholieken hebben thans defini tief 95 zetels, de Socialisten 86, de Libe ralen 25 de Communisten 4 en twee Katholieke splinterpartijen ieder één. De Katholieken verloren 13 zetels, de Socialisten wonnen er 9. De Liberalen krijgen vijf zetels meer en de Communis ten drie minder dan in de vorige Kamer; De Kamer telt in totaal 212 afgevaar digden. Koning Boudewijn heeft zich gisteren aan de kabinetsformatie gezet en in ver band daarmee de leiders van de drie grote partijen bij .zich ontboden -om ad vies uit te brengen. (Van onze speciale verslaggever) „Ik- wist niet waar ik naar toe moest. Het toestel kwam recht op-mij af. Het viel in twee gedeelten naar beneden, de schroef wps losgeraakt van de romp. Met mijn paard stond ik net tussen de twee stukken m. Maar ja, ik wilde hetdier ook niét in de steek laten", aldus de ol-jarige land arbeider Gerrit Degenaars, uit Nieuw-Vennep, die ooggetuige is geweest van eeh 'gëdeelte van de" vliegramp, die zich gistermiddag- in enkele minuten tijds.. boven de Haarlemmermeerpolder, in de nabijheid van HUIegom, heeft voltrokken. - een hefschroefvliegauig van het vliegveld Valkenburg, dat het stoffelijk overschot van de piloot wegbracht. De landbouwer,-de heer A. Monster, Hillegommerdijk 260, stond voor- zijn schuur, toen het ongeluk gebeurde. Ver scheidene bewoners .van.-de 'polder en van Hillegom volgden de vliegtuigen al enige tijd. Het schouwspel in de lucht was namelijk spectaculair. Op een gegeven ogenblik doken de machines als vogels door elkaar. „Ais daar maar geen ongelukkken van ko men", dacht Ik. „Toen zag ik een vreem de manoeuvre, er vloog een brokstuk door de lucht. De straaljager kwam onze kant uit zeilen". De mensen op en in de omgeving van dit deel van de Hillegommerdijk zoch ten zoveel mogelijk dekking. „Ik zag de kop van de straaljager In brand vliegen", vertelde de landbouwer verder. Tn eën straal van rook en' vuur boorde het toestel zich vlak onder de oever van de Ringdijk, aan de Hlllegom- se zijde, in het water. De omstanders schatten, dat de-water zuil, die opsteeg wél een hoogte van veertig meter bereikte De bewoners, vooral van de woningen aan de dijk de families Jansen en Loogman beleefden angstige ogenblik ken. wanthet wrak stortte slechts op weinige meters van -hun voortuin -ih-de vaart. Even na - tweeën, raakte, een „Thun- deriet" van deNederlandse tactische Luditmacht een „Seafury" van de 'Mari ne Luchtvaartdienst. Laatstgenoemde machine behoorde tot een formatie van zes toestellen. De straaljager vloog' plot seling de formatie tegemoet en raakte één der toestellen aan de bovenzijde. D.e straaljager vloog in brand en stortte zo als we reeds in een gedeelte onzer edi ties meldden, nabij de Elsbroeker polder in het water van de Ringvaart. Het andere toestel, de „Seafury", stormde in - een zig-zag lijn omlaag en kwam terecht op het land van de land bouwer Bos. aan de IJweg. nabij Nieuw Vennep. De bestuurders van beidé toestellen kwamen om het leven. Het 2ijn de 24- jarige ongehuwde reserve tweede luite nant-vlieger J. Baurdoux uit Dordrecht, en de luitenant ter Zee-vlieger der der de klasse L. B. Tjebbes uit Den Haag. die gehuwd was en een kind had. De heer Bos en de heer Degenaars. die toesnelden met - de bedoeling de pi loot te redden, vonden slechts het stof felijk overschot. Na de val was de be stuurder: uit-het.wrak -geslingerd. Toen het toestel de grond raakte, sprong de doorzichtigecab van de cabine meters weg. Een brokstuk, van.de „Seafury" raakte het dak van de nabij gelegen boerderij van de heer -Bos. De zware motor drong in de' bodem van- het' ak kerland, ..i In de loop -van demiddag arriveerde Rechts van de verongelukte- Seafury ligt de koepel van de cockpit en op de voorgrond de plaats, waar de vlieger terechtkwam. De straaljager boorde, alvorens dn het water terecht te komen, een flinke krater in de dijk. Beide woningen -. werden met een sluier van modder overdekt. De bewo ners hadden zo goed en zo kwaad als het ging,dekking' gezocht. De familie Loogman stond buiten toen het onge luk gebeurde. De heer J,- Bos.- voorman- kantonnier van de Haarlemmermeer- poldër, meende, dat één der pilotën nog'gepoogd heeft met een parachute het vallende toestel, te verlaten. Men achtte de mogelijkheid aanwezig, dat de piloot van de straaljager getracht heeft nog .gebruik te maken - van de schietstoel. Deze hing tenminste buiten de cabine van het in de Ringvaart ge storte toestel Mevrouw Loman vertelde, dat ze he vig geschrokken was. Ook zij had de stellige indruk, dat het toestel recht op haar woning zou alkomen. De landarbeider Hooidonk was de enige, die hij was aan het spitten aan de overzijde, van de Ringvaart, waar geen weg loopt dicht bij het wrak bon komen. De vuurhaard maak te het echter onmogelijk iets te doen. „Ik stond op de Stationsweg in Hille gom", aldus de bloembolienexporteur, de heer Jansen, die zich naar de plaats van het onheil had gespoed, omdat zijn ouders er woonden. „Het was een verschrikkelijk ge zicht". De brand, die ontstond in de brand stof van het vliegtuig, kon spoedig wor den bedwongen. Verscheidene personen hebben gezien, hoe de bestuurder van de eenmotorige „Seafury" nog gepoogd heeft, na de botsing het toestel in de lucht te houden. De plaats waar de straaljager in de Ringvaart is gestort, bevindt zich in een dichtbevolkt gedeelte van Hille gom. Het toestel is in zijn glijvlucht ten dele gestuitdoor de oever van de Ringvaart Kort voor het toestel in het water verdween, hoorde men een ont ploffing. Verscheidene passagiers in de trein Leiden—-Haarlem-zagen het ongeluk ge beuren. .Volgens de politie had .Troetsjno witsj volgens ooggetuigen gisteravond in de Britse sector een bezoek ge bracht aan het huis van Heinz Glaes ke, een afdelingsvoorzitter van een Duitse organisatie van teruggekeerde krijgsgevangenen. Ooggetuigen hebben de politie mee gedeeld ongeveer een uur later gezien te hebben, dat iemand uit het apparte ment van Glaeske kwam, die de be wusteloze Troetsjnowitsj op zijn schouder, droeg, Glaeske vergezelde!/ het tweetal. Hij droeg een opgéfóldïa: karpet onder ,de arm. Bij hen was ook./ een vrouw, die de omstandersop ëehuS afstand hield-mét de opmerking:zv/£Wjj}gj moeten naar :een post voor eerste hulp- verlening". g' Gezienis,'dat het gezelschap 1' een auto instapte,,' welke buiten met eehj? chauffeü'r stond te wachten. De .wagen}} reed naar de Sowjet-sector. De Oostduitse regering heeft Ibéf/; weerd, dat- de Rus te zamen met één metgezel vrijwillig naar de Sowjet-G sector was. gekomen en zichzelf /bij dé/, /autoriteiten!had', gemeld. Een officiële: Amerikaanse' 'woord-v ■voerder heeft' eencommunistische/be-:| ^,erihg-.tegëhgesprökén,-,/tót;,}rM^ihp»ï Volgéns 'de 'communisten zou Troet-.- sjnowitsjibehoren, tot de. grocp-Geh-,,- len, een "voortzetting van deoudey-Iiy/ Duitse „Abwehr", welke vroeger z der-leiding stond van admiraal .Wil-; v' hekn Canards, die terechtgesteld wèrdN£?' als ledder van de samenzwering tegen Hitier op 20 Juli 1944.-' Iii hét laatste; half jaar. zijn verscheidene„Gehlen"- agenten in Oost-Duitsland ter dood- veroordeeld, (Bij dit verhaal -herinneren v/wij:jaan| datvan „de vijfde, ontsnappi' Richard Pape). Wm De ministerzonder Portefeuille, mr J. M. A. H. Luns. heeft gistermiddag aan de plaatsvervangend Hoge Commissaris van de Rcpublik Indonesia het antwoord van de Nederlandse regering overhan digd op de' Indonesische nota van 22 Maartj.L, inzake te voeren besprekin gen over de Nederlands-Indonesische be trekkingen. Naar het ANP verneemt is de zaak tegen de Berkelse arts O., verdacht zijn vrouw met vergif om het leven te hebben gebracht, voor onbepaalde tijd uitgesteld. De rechtbank zou deze zaak op 22 April behandeld hebben. Behoudens onvoorziene omstandighe den-zullen de herhalingsoefeningen voor de militairen van de derde divisie dit jaar tussen 1 November en 15 Decem ber worden gehouden. Voor de meeste onderdelen is de duur van de herhalingsoefeningen op 23 dagen gesteld, echter met uitzondering van de tankonderdelen van de detde divisie, die voor een langere duur onder 'de wape nen zullen worden geroepen. Deze tank- onderdelen zullen bovendien grotendeels in andere perioden, namelijk tussen Juni en December van dit jaar onder de wapenen komen. Een groep Britse parlementsleden zal te Parijs. Rome en Bonn onderzoeken, hoe het mogelijk is, dat meer dan vijf millioen pond sterling C55 millioea gul den) is besteed door de' ambassades te Parijs en Rome en het bureau van het Britse Hoge Commissariaat te Bonn.- Over het onderzoek zal verslag wor den uitgebracht in het Britse Lagerhuis. In deze antwoord-nota verklaart de Nederlandse regering zich bereid tot be sprekingen in de tweede helft van Juni; a.s. over het Unie-statuut en het-inhde overige R.T.C.-overeenkomsten verwerkte complex van voorzieningen. - ./G^'Aïl De Nederlandse regering verklaart zich niet bereid de status van Nederlands Nieuw-Guinea in de besprekingen te be trekken. ;Ü4V4 De Nederlandse regering stemt in met het voorstel van de Indonesische. Tege ring om de besprekingen te doen plaats vinden door delegaties die zullen worden gevormd door énkele ministers en. zullen worden geleid door de respectieve mi nisters van Buitenlandse Zaken. Premier Sir- Winston/ Churchill wei gerde gisteren in hel Lagerhuis inlichtin gen te verstrekken over wat hij officieel. had vernomen over de proefnemingen v met de walerslolbom van de Verenigde'- Stalen omdat deze inlichtingen „onmid-^" dellijk aan de Russische regering zouden- worden overgebracht". "■->?*- Een eis voor deze inlichtingen van de - oppositie afwijzend, zeide Churchill: „De Amerikaanse regering doet'haar best, binnen de beperkingen opgelegd door haar wetgeving, om ons als haar meest/ naaste geallieerden, 7 alle nuttige'lihlich-i tingen over deze onderwerpen te geveiii; die zij kunnen. Zij zouden zich ontmoe digd voelen als zij wisten dat het onmid--' dellijk zou worden overgebriefd aan de Russische regering door middel van een- openbare verklaring in het parlement.";} ssm /?;a Zaterdagavond jX zijn twee gevangc- 1 i de stm-S te Vught nen uit het cellengebouw van de straf gevangenis Nieuw Vosseveld ontsnapt. In dezegevangenisworden i jeugdige - - veroordeelden tot maximum 25 Jaar5 op- gesloten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1