Vrijspraak E.D.G. ontvangt boodschap van Eisenhower ph Paastijd iri Amerika Sowjct-spiomiage i n ötralië kon doel niet ^CTeiken. i m WITTE PASEN IN ZÜID- EN CENTRAAL EUROPA Waarschuwingen voor. lawines Mei tochten in A en Den Haag 91 Dr. v. Roy en over an-Dulles ingelicht AANVAL OP EUC DER LEDEN IS BEDREIGING VAN V. ST." Amerikaanse troepen in Europa, zolang enig gevaar bestaat m m. Koude Paasdagen: -SS^ÉIutrL^^^^P SCHRIJF IN VOOR TROUW-MARSENfS m ZATERDAG 17 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2749 -- -Weerbericht GEHEIME WAPENS BLÉVEN VEILIG m r~n aret naar West-Duitsland Alastrim in Den Haag geweken >- J g ^iv.l|king' bpa*;'df Prèsidënt. Eisenhower heeft gisteren een boodschap gezonden aan de regeringen vandezes West-Europese landen van de E.D.G., waarin hij. verzekert, ..dat,, zolang er een. bedreiging van de veiligheid van. de Westelijke landen bestaat,Amerikaanse troepen in Europa gcstationneèrd zullen blijven. - - —Zes punten „De Ver., Staten zijn vol v.ër- trouwen,' dat de betrokken West- europese landen, nu zij déze be ginselen' kennen, door. ratificatie van hetyerdrag prompt verder zullen .gaan mét, dé' óntwikkeliiig van de Europese5 Defensie-Ge meenschap". (Van i onze-Newr Yórkse correspondent);.'1- i© PaasiZoradap wordt'- '- ïn Amerika 'zn. !deeerste plaats door kerk- in- toijdings- diensten gevierd, tri tdi'pdri ■gemeenten-kornt^'m.en -ook in de iïrije inatuur, vóór, 'zonsopgang bijéén,%ónden rleiding pan\ dé. z'.g: dageraadsdienst te, houden'. Op .de joto ziet.uieen derge lijke dienst iri de 'ópén lucht op Paas:Zóndag 'aan-hét Spiegel- meer in het.'Yosemite National Park. Be gemeente -verzamelt*: zich aan- dé-oever,- terwijl de predikarit op den klein, eilandje staat.1 Een - eindjeverder,* op éehylandtohg, staat :}iei jkerk- koór 'opgesteld: ËÊmms Onbehaaglijk Qomé r,..."' Toeristen vermist Burgemeestersbenoemingen Communistische partij' in - Texas buiten de wét 1» Een'j.hooggeplaatstëAmerikaM-yp se !regeringsfuri%ionaris'^!heeftr^ gisteren -verklaard, aldusvxa'èidi - Ass. Press uit Washington,!van - mening te zijn, „dat Amerikaanse troepen naar Ïndo-Ghina gezoi i< móeten worden, indien dit land 'i niet op andere wijze uit 'de'haridéné der. .communisten gered kan wór-' den". Vliegkampschepen rVAGELIJKS STIJGT het aantal inschrijvingen voor de Trouw-marsen 1954- Zowel voor. de wandeltocht te Am sterdam —Zaterdag 15" Mei als voor de voettocht te Den Haag Zaterdag 29 Mei kan men inschrijven bij onder staande adressen: I a.^-JL--LTrV'! Rotterdam: Witts de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019 30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424897 Redactie: Tel. U1S92 Administratie: Tel. 314402—115486 B.g.g, 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. V_- Directie: O. A. KEUNEYG en Kir. K. VAN HOUTEN TT***""1- "--v'.„y --• Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond. AANHOUDEND VRIJ KOUD. Tamelijk heldere nacht met "opnieuw plaatselijk zware, nachtvorst. - Morgén' overdag toenemende be-: wolking' met in de namiddag kans op een bui. Zwakke' tot matige, later nu en dan.vrjj krachtige tvind tussen Noord en West. Aanhoudend-vrjj koud weer, - O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT De. VAN DOORNIK hield een enquête onder jongelui op onze middelbare scholen over hun nouding ten opzichte van de vragen van God en godsdienst. Een ondervraagde jon gere zegt: men kan aannemen dat de evangelieschrijvers „op het publiek" gewérkt hebben. Ze hebben om de historische Jezus heen gefanta seerd, Hem opgehemeld en allerlei fantastisch over Hem geschreven- om de nieuwe leer ingarg te doen vinden bü de grote massa. Frappant is het, om hiertegenover te lezen het voorwoord bij dit boek, van prof. Kohnstamm. „Wanneer dr. Van Doornik my, toen ik in de" leeftijd was van de jeugd, waarover hy spreekt, zijn vragen had kunnen voorleggen, zou hij mij buiten twijfel, ingedeeld hebben bij de rationalistische.atheïsten. En ik heb goéde gronden om aan. te nemen, dat hetzelfde het geval'zal zijn geweest met -mijn'vriend" prof. Paul Scholten, die ik in onze groentijd leer de kennen. En toch!. maar met onze gemeen schappelijke gang naar de kerk van Christus is daarna no-g bijna een kwart eeuw gemoeid geweest." -> 1 W{j, - die van de Opgestane ■Heiland lezen, spreken en zingen, hebben reke ning te. houden met de"aanvankelijke reactie op de Boodschap: .zottéklap,„En toch mogen we niet uitwijken voor de ontkenning eri niet toegefelijk zijn ten opzichte van de twijfel. Paulus zegt het kras: als Ohriatus niet waarlijk, lichamelijk, was opge staan, zouden wij; valse getuigen-van God zijn. Daar gaat hij even op door; Stel, dat. ér geen opstanding der doden is. Dan is ook Christus niet' opgewekt' hs Christus niet opgewekt,'.;dan is. onze prediking zonder inhoud;"- eri'. evenzeer uw geloof. Dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus.heeft opgewekt;. 'C:-,J Geloofscritisch als hij -is, denkt: by aan de mogeiykheïd;/dat:-tnüyde 'door ons geëerde en geliefde. Heiland, héb ben vergoddelijkt en veréeuwigd.". Maar"déze 'gedachte werpt hij1 on middellijk: vpr weg. Zijn opstanding •is"!niet" een iwehsdrqom,ieën fictie, ook geen subjectief bf.-objectief.' visioen. Maar éeri"\dBad- Gods/' 'f u!;. ...tiji;;ëfy'openbaring:Tjat,is^€en;.mo^r7'- wijken, - 7 Realiteit! Niet in de. zin van-• één krantenbericht/ 'Maar-' ómte.geloven met uw hart. Hoé zou Paulus getoornd hebben tegen "gekunstelde""of "öribéfiöl-" pen pogingen 'om Het 'eenvoudig .bericht- van de Evangeliën..te behouden, zonder evenwel- im teVjgaan- tégen -wat'- ons hoogmoedig verstand! én ónze .ervaring voor onmogelijk verklaart! HardnekkigTgaat.men voort dé heil»- feiten te schikken onder de voorwer-- pen van het geloof, - niet in -Overeen stemming tebrengen, met wat de we tenschap onderzoekt én aanvaardt.- - De wetenschap namelijk, die "zich niet laat- doordringen door het geloof. Wij hebben de mogelijkheid van de Opstanding niet te onderzoeken. Ze is Openbaring Gods. V Die Openbaring moét by ons 'geloof vinden, wekken.- Als de vrouwen terugkomen yan Set ledige graf,én de discipelenvertéllen van de woorden die - de engel Sprak, schijnen haar woorden aan de aposte len zotteklap, en zij geloofden haai niét; - Totdat dé levende Heiland Zelf haar verscheen.. En haar ongeloof daardoor .werd gestraft enV '.verdween. Dé lichamelijke opstanding van Jezus is geen voorstelling der y gemeente, maar een'werkelijkheid vol van;troost en-blijdschap. En alsde apostelen y,inzichtkry gen in de Schriften en de Opgestane heb ben ontmoet zwygen ze niet meer jn hun getuigen yan Zjjri verrijzenis, ook al. stonden., zé tegenover .de groé,tste y theologen van onze rijd .met' klinkende namen. Maar nu.' Christus Is opgestaan; Nu heeft ook hei lijden eri kruis van Jezus de rijkste betekenis gekregen. De schuldeis weggenomén'en de dood is overwonnen. Wat een uitzicht heb- ,ben we -nu! A.,-! '"y!!!-!!"' Hoe arm-'is dan het boek bijvoorbeeld j yan Ragrier Albiri: ;,De zoon dés mén sen keerde weer." .Dat geeft een mo dern verhaal óvér, hét optredenen de ontvangst van "„een" Christus in onze tijd, Jacob van -Knaback',Alsdeze .„Jezus" zelfopofferend is gestorven,Is het laatste hoofdstuk: Zand wist zijn spoor uit En later zeggen moeders tot haar ondeugende kinderen: „Kinderen, weest stil, anders komt Jacob jullie -halen!" o En dat was al, wat er nog over was van de man, die ze eens Jezus v?,n Knaback hadden genoemd! Hoe heerlijk is dan het Paasevange- 11e!. Eerherstel van Jezus. Zijn lijden en sterven voor ons wordt haast nog groter wonder, dan -dat Hij verrees. En.dat Hij mocht opstaan, als re presentant, nee als Middelaar voor ons, is'de vrijspraak des Heren voor. ons. Want nooit meer is Hij van ons te scheiden. Maar het meest: dit perspectief. Eens .wordt ons geloof, als het uit de"Schrift voortkomt, en bij'de Schrift'biijft, ge- Teehtvaardigd in het gelijk ^gesteld: 'Jezus is 'overwinnaar. Wat wij nu ge- Uoven. zullen wijeeuwigzien. Tienduizend Nederlandse narcissen wor den gedurende de dagen voor Pasen aan .de inwoners van Hamburg uitge reikt: Deze gratis uitdeling geschiedt ter - gelegenheid van dé bloemen- en plantententoonstelling, uiêlke.in destad- wordt gehouden. EenHamburgse schone- gezeten op een' ponywagen biedt een voorbijganger een, Nederlandse nar- cis aan. Diplomatieke vertegenwoordigers te Washington hebben gezegd, dat de Ame rikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Walter Bedell Smith de Neder landse-ambassadeur. dr Van Rooyen zeer uitvoerig heeft ingelicht over de- resul taten van hét bezoek, van de minister vari Buitenlandse Zaken Dulles aan Londenen ParUs. t h:'-CKVi -Men vernam dat- dr Van: Rooyen-met een bezoek aan Smith gewacht had tot Dulles zijn werkin Parijs en - Londen had voltooid, teneinde de Nederlandse regering zo volledig,mogelijk te kunnen inlichtenober het project-Dulles dat beoogt' waarborgen -te scheppen'.-voor Zuidoo'slAAslé&v.tegèri'.-A/ycomtnuriistisché '^igingy j- Er werd' op. "gewezen i HaE'de ambassa deur geen suggesties: tê.-'dóén :haa;vria- mënsT.zyir regeringi 'Gedüreódé; 'dë^.dnc -kwartier--dat -hij-bij It Smith' wai;- heeft dr Van-'Rooyen. zich geheel tot 'luisteren bepaald. Smith 'ontvóuwde - ook de jongste plannen*: vöor-, de-'Genéefse con ferentie.: yi In zijn boodschap, kennelijk'een poging om de Franse, ratificatie van de Europese .Defensie-Gemeenschap: te verzekeren, doet hij .tevens de belofte, dat er tegen zal worden gewaakt, datherbewapening yan West-Duitsiand een gevaar' voor Frankrijk gaat vormen. Deze boodschap, die uit zes punten bestaat, is uit het vacantiéverblijf van de president.'in Augusta iri de staat Georgia! aan de Europese hoofdsteden gezonden. De zes'punten zijn: T De Ver. Staten zullen in Europa, ■f- met inbegrip van West-Duitsland, zulke troepen handhaven „als nood zakelijk en gepast' is te verzekeren, dat een billijk Amerikaans aandeel wordt geleverd aan de strijdkrachten voor de- gemeenschappelijke verdedi ging vari het Noordatlantisch gebied, zolang dit gebied bedreigd wordt". O De Ver. 'Staten zulflen met de lariden van "de E.D.G. overleg plegen over kwesties van gemeen schappelijk belang, waaronder ook valt de vaststelling van de strij dkrachten, welke ter beschikking worden gesteld van dé;' opperbevelhebber in- Europa, géneraal Alfred Gruenther, O De Vei*.. Staten zullen een zo nauw mogelijke integratie van de strijdkrachten derE.D.G. aan de ené kant en van 'de strijdkrachten der Ver. Staten aan de-andere 'kant stimuleren. 'Aj:- De Ver. -Staten ysullen er, in-over- ëénstérnmin'g y'met mijn-;'aanl>eve- lirigériïaamybét/.C .stceyen.o^'dèwóilj^eid-v^riCdeyAtlanv fj^ch£:ge,méenschap;t^ in-^oterë-irriate-dan^ tóë''mlich- tirigénrüit .telwisselenover' het milif téire -gebruik 'vannfeuwe-v/apenen; eri vande-nieuwe .techriiek,;:beriemdyoor. de ïverbetëring van de "gemeenschap^ De documenten, diéFetrow, de derde secretaris .van de iSowjet-ambas- sade te Canberra 'aan .de Australische autoriteiten heeft overhandigd, tonen aan, dat de, Sowjet-Büssen Ver niet In zijn geslaagd door hetveiligheldsstel- sel .te.;dringen van de proefstations, voor gelelde projectielen,van Woomera of de Britse atoomprocven vanMorite Bello en Midden- Australië,, verneemt Keuter. De Sowjet-Kussén beschikten in Australië over een wijdvertakt spïon- nagenet, doch de verworven gegevens beperkten zich -hoofdzakelijk tot .poli tieke: zaken.':' -i r< '"-sS4"'; Premier Menziesnoéinde de...'verkla ring. van de.. Sówjet-amb'assadé, en Re tro ws vrouw, volgens welke hy ont voerd zou zijn,,:lachwekkend.Men ziet hiérbij blijkbaar over het hoofd; dat Petrow .honderden documenten, bij zich had. Het zou wél! van bijzonder; veel geluk getuigen, als „een té.- .ontvoeren persoon op het moinent wordt gevat, dat hij - enige honderden documenten', bij zich heeft. Menzies. zeide .verder, dat de gezond-, heidstoestand van. Petrow uitstekend- is.- Hij achtte' het - ongewenst, dét ..Petrow in het huidige stadium' mèt .de-ypers..in contact zou.komen.; „Wij hebbeneen grote .verantwoordelijkheid voor deze man- te dragen, die een stap gedaan heeft, welke een groot risico voor. hem inhoudt", zo zei- de eerste- minister.;-:.- - Inmiddels is een. dichte sluier van geheimzinnigheid komen te' .hangen over de huidige verblijfplaats van. me vrouw Petrow, j Een attaché van dé ambassade zei. dat zij - niet" langer op de ambassade verbleef.' terwijl-een eveneens .derde; secretaris, G.I. "Charikowetsv tegen over de' pers'.verklaarde,. dat.'de ver blijfplaats van mevr. '.Petrow „met van openbaar belang" was.Een woordvoerder verklaarde: „z,y Gisteren zijn. twee Sowjet-koeriers gearriveerd.: die' mevr, Petrow-"Waar- schiinlijk op -haar terugreis Sowjet-Unie zuUen vergezellen. andèrë is; hier naarde In het Wi in éen dronk, de ten -een onbewaakt ogenbhk geraakte vijfjarig zoonjc van de familie Vos. Ie aan de Horndijk m. Leerdam. sloot nabij .het woonhuis en ver- nk. Direct aangewende -pogingen om levensgeesten op te wekken moch- -niet meer -baten. - wonende Het kómt er. op. aan .vol te hóuden in het bly geloven van wat ook nu voor de natuurlijke .mens zotteklap is. Dit te prediken; iri het weten van .het ge duld en de! winnende kracht van de Heilige Geest. Vanuit dit gedenken van wat God. eenmaal in Christus deed, en in het uitziennaar wat God in Chris tus eenmaal doen zal, valt. het leven werken en strijden licht. Want ook in dé tussentijd zijri \7ij niet door Hem alleen gelaten! V.TW Ds. H. S. J. KALF. Nader heeft éen Reuter-correspondent medegedeeld, in de ambassade in een aangrenzende l kamer „dé" Stem van mevr.' Petrow te' hebben gehoord". Dé- Russische pers heeft tot .dusvér de zaak-Petrow - nog niet" aangéroerd. Volgens de voorzitter, van de com munistische "partij in Australië, zou Petrow ..goede redenen hébben om niet naar dê - Sowjet-Unie - terug -te .keren, omdat hij benoemd werd in de tijd, dat Eeria: minister 1 vari' Binnenlandse Zaken was,"".--:y';:.:'' pelijke defensie.(James Hagerty;dé perschef van de président,heeftdit punt toegelicht. Hij verklaarde, dat.dit ook inhoudtde; uitwisseling van inT lichtingen met betrekking tot het' ge bruik en - het effect, van - waterstof bommen en atoomwapens, 'zowel, wai militairen als burgers betreft. De .toe zegging strekt zich evenwel niet uit tot de productiegeheimen). £7 In overeenstemming met haar po- litiekvari! vollêdige eri voortdu rende steun voor dc handhaving van de ongeschondenheid en de eenheid van de E.D.G. zal de Amerikaanse regering ejke actie, „van welke kant die ook moge komen",, welke die.onge- schondcnhcid en eenheid bedreigt, als éen bedreiging; zien varide veiligheid der Ver, Staten. In zulk een geval, zo voegt de president er aan toe, zullen de Ver. Staten overleg plegen met de andere landen van de Noórdatlantische yerdragsórganisatié. Dezebelofte is er kennelijkop'" gericht om de Franse vrees weg te riemen, dat een, herople ving van" de Duitse krachtdoor dé EJ3.Gi. een bedreiging zou worden voor de veiligheid yvan" -Frankrijk .zelf.'-' Zij komt neer óp {- eén j garantie, dat de Amerikaanse troelen niét -uit'Europa zullenworden teruggetrokken, 'nadat Duitsland is herbewapend. A De Ver;S taten'beschouw en -hét ^;-Moordatlaritiscbe.'yardjagj.vZO^ thans,alsNéiF"Wd^éan'zyn! ratificatie, rquji|r. Pi;e.ciéeqind^ zgi aeï pt^jidint:'- •„Dé' Ver. Staféri'. vragënïde - aaridacht ivoor het feit, dat' het .geheel' in -steijd zou zijn metihun veiligheidsbelangen, indien zij tiit&e NAVO;zóuderi tteden, wanneer op het vasteland yan Europa dé soliede eenheidskëm is gevórmd,'- welke doorde. Europese "Deférisie-Ge-; meenschap zal-' worden voortgebracht. Eisenhower verklaarde verder, dat! de essentiële elementen van de iii de. boodschap vervatte' Ariierikaansé 'poli tiek met de republikeinse en democra- tischerieiders van het Congres- bespro ken is.1 - y:_ Washington vertrouivt Refererend aan de door hém neer gelegde - beginselen, zei de president: wmtMs Lu Zwitserland, Óósteiirijk én Duitsland zijn waarschuw|ngen uitgegeven na -de, zware .sneeuwval in r de;gehélé Alpenketen, die in- sommige streken met zware storm gepaard.ging. -y---,. Tientallen: laaggelegen, dorpen zullen hun 'eerste „witte Pasen", sedert vele'jaren-hebben. V'r'5! Hét-Zwitserse instituut voor lawine-onderzoek hééft gewaarschuwd voor hét gevaar van sneeuwverschuivlngen. na ,dev „ongewone" sneeuwval. .Skiërs en'toeristen,, die van plan'zijn: er'metl Pasen-op uit te trekken, worden aan geraden 'opde gebaande;sporèrite.'."blïjyen, -- Uit WesGOostenrijk;. wordt sneeuw val! toteen voet."hoogtegemeld,.;Het witte dek stréktë-rich-haar.het .Wesfen uit tot in.-Beieren, gewoonlijk het' zon nigste deel van Duitsland óm deze tijd van het jaar... Als gevolg' van dé snéeuwstófm, dié in München woedde,-' was".hét- kerkbe zoek, klein. Op'.'de Zugspitze,' dè. höog- ste top vari Duitsland, :v.iel- een .meter sneeuw. r>.- Pelgrims moesten zich door ;een yoet hoge.sneeuw wérken naar; "Kohriers- reuth ,iri déBeierse bergen -óm "het huis 'te. bereiken van" Theresa .Neu mann, de R. Kath. boererivrQUw.e die iedere V Goede Vrijdag stigmatisatie- verschijnselen heeft. In-allé drie, landen ywaarsctiuwdèri de .meteorologen vóórtoénemëridf ge- Vaar -van lawine 'eri zeiden, zij ,;riat ge durende'dè'nacht nog nièèr "sneeuw verwacht kon worden. Sneeuwstormen en,'gewone -stormen brachten het i.zorinigè Italië" een koudegolf, die,, men-hier .omstreeks' Pasèn niet gewénd is. Op hétgehele schiereiland daalde.-de tempëra'tuur sterk en in deDomodossola-valtei, nabij de Zwitserse grens,.. I .viél een kwart meter sneeuw.Ook werd-zware sneeuwval geméld op- de bergen' om Florence ..en -op'.de Fumaiolo-ber'g, nabij de oorsprong van de' Tiber, In Rome-vielen slagregens én de temperatuur daalde tot ,5.7 graden, bepaald onbehaaglijk- weer voor de Koningin Elizabeth" van En geland is bijna aan het einde vari.'": een tocht van een half jaar door het" Britse imperium, "Overa! is de char mante vorstin "met vreugde begroet'eri hartelijk toegejuicht. Maar bijna aan- het einde van de tocht gekomen, vernemen wy dat. het bezoek aan de koloniën in Centraal' Afrika wordt bekort. De koningin zóii;!: Boeganda, éen deel var, de kolonie' Oeganda, bezoeken, maar men laat. cat-" bezoek cm veiligheidsredenen achter--!'' wege. De invloed van de Mau Mau-b'è- weging in Kenya is ook daar merk baar. Het parlement van Boeganda sprak! uit dat het bezoek thans ongewenst was, omdat het land in rouw verkeer-; de vanwege het feit, dat de Britse.ré-! gering de vorst vari Boeganda had vér- bannen. v:!:;..:;-;; Hier komt de zwakke stee van. het; Britse Rijk aan het licht. Zwart Afrika verkeert iri gisting-en. Engeland heeft zijn gebieddaar niet' meer afdoende ondercontrole. Een teken des tij ds. (Van onze weerkundige j medewerker) r - Voor de Paasdagen wordt géén'.' verandering in het huidige toeér-;.- type verwacht. Heti blijft', vrijii koud met wisselende bewotkingji én wat regen. De krachtige! Noorctelyfcë winden' van "de .afrj gelopen, dagen hebben vrijwel'! geheel Europa overstroomd: met'! koude lucht afkomstig'juit-jtlëj Poolstreken. Uit Noordöottyj Duitsland worden selfs' sneeuw-i buien gemeld. 1 y. ;:y In onzé'orrigeving' zynjvooraVj 'de nachten koud. Plaatselijk:, wordtnachtvorst gemeld0ven-j dag stijgt het kwik niettiovenj tien graden. Deze weerstoeitahd is in het voorjaar echter ,"niet ongewoon. „Hij .wordt veroor-'.. raakt' door de aanwezigheid van eriy'hóg edru kgebiedfteri-jWéitêiM y: vartr_:; ;Schotld^!;!^a(riórii|iéétó oceaandeprezstés yia! IJsland SScandiriauiëiriaai-^órênférilOó^^? :!;een;nieuWëi;éri'''gécoropliceërde% Sstoring.'riië^Eërste^Paasdag^jvet y toeery-iri ojis; land!zal-;beï^^.gz-,. Göéri. Na' het;riöórriütrèkfceri:!uart iüdfizej- storing S'hóëuéetóeidyi-kouaêiSit^fc^aaiL, onze.- dmgeving.tyin - deze |lticlii0|| 'stromingen komëriïiecH.téiriMi^Sf- duizenden! pelgrimsentoeristen -die de Paasweek in' de-eeuwige stad'door brengen. De meteorologische dienst iri Rome voorspelde een aanhouden van het slechte weer, miet verdere dalingen der 1 temperatuur in de 'komèndé -paair dagen. jN' In Oostenrijk worden .14 toeristen, onder wie .10 scKooljorigens, vermist. Er wordt gevreesd 'voor-, hun leven. Zij zijn gisteren met drie leerkrach ten'"in een sneeuwstorm geraakt op .de Dachstein, Sindsdien is niets niéér van hen vernomen. vHet was een groepje Duitsers.!-!!i!t!:r Dé;. ^Dachstein is, een verraderlijke piek van 3000 meter hoogte. De berg was gisteravond iri een dichte 'mist gehuld. - ■stromingen komeririectiterjjldjdet. 'llijki opklaring"ëi^vaorsSM^i^m •Bij de brug over de Oude Maas maakt men goede vorderingen: Op de foto ziet men' arbeiders bezig met het leggen van dc laatste betonplaten voor hit rijwielpad, op de onlangs ingevaren ^overspanning op de achtergrond enkele der reeds tot zinken gebrachte peilers voor deandere bruggedeelten: Deze brug zal Rotterdam ein directe verbin ding geven met het Botlekgebied, Prinses Margaret zal in Juli een be zoek brengen aan eenheden van het Brit se leger .ën de luchtmacht in: West-Duits land, aldus is Vrijdag te Londen mee gedeeld. Zy zal op-12 Juli" de lunch ge- biuiken^by r:prékiaent''Heuss.'-Dit zal het eerste bezoek van Prinses.Margaret aan West-Duitsland zyn,. Wij vernemen vari de hoofdinspec tie der Volksgezondheid dat thans kan worden vastgesteld, dat de alastrim- epidemie, Welke in Den Haag geheerst heeft, geweken is. Bij Koninklijk Besluit vari 14 April is met ingang van 1 Juni a.s. benoemd tot burgemeester vanLienden de heer mr j. G. R. Vos, met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burge meester van Eenrüm (Gr.). Bij Koninklijk Besluityan' 14 April is met ingang'vanT Mei a.s. benoemd tot burgemeester van Krabbendijke de heer P- J- Evèrs te „Biervliet 'De heer Evers 'is1 thans werkzaamals commies ter secretarie en gexneente-ontvargér te Biervliet De gouverneur van "Texas. .Shivers, heeft Donderdag een wet ondertekend, volgens welke de communistische "partij in Texas buiten de wet wordt gesteld. Hij zei, nog steeds voorstander .te zijn van de doodstraf voor, communisten. Hij was echter bereid een proef te nemen met de maximum straf onder de nieuwe wet van twintig jaar gevangenisstraf. Gouverneur Shivers rzou. gaarne zien, dat de Amerikaanse regering de com munistische partij buiten de wet zou stellen. Dit zou naar zijn mening de. commu nisten „niet verder onderde grond drijven".1 Drie personen hebben het "leven ver laren en een twintigtal personen werd vrij ernstig gewond; toen Vrijdagmorgen nabij Montreal een—auto- in-—botsinfe kwam met een bus,- Na h den zal „Trouw"weer verschijnen'op Dinsdag a. s. .jg wë-,v f -■ Hij, zei te- geloven, dat, Ïnöo-China zonder Amerikaanse troepen gered zou kunnen worden; maar verklaarde;?dat® de Amerikaanse regering verplicht zou zijn troepen naar het land te zen! den, indien de Franse troepen- zóridèri G moeten worden teruggetrokken, Te Hanoi vernam Reuter van be-'..: voegde zijde Donderdag, dat délyer!!! Staten twee yliegkampschepcn naar dey!! Golf van Tonkin hebben gezonden. De Golf van Tonkin' strekt zich.luit.--, yan de delta van de Eode Rivieritot!! aan de. Chinese,.'grens. De vliegtuigen aan- boord van.- dé schepen hebben niet deelgenomen-aari de slag om Dien Bieri Phóe! of .enige andere strijd in Indo-China, aldus werd van dezelfde zij dé vernomen.' Bureaux Dagblad Trouw, H.Z. Voorburgwal 225, Amsterdam; Ged. Oude Gracht 84, Haarlem; Huy gensplein 1, 's-Gravenhage: Witte de Wlthstr.,39, Rotterdam; .Ganzen markt 16, Utrecht;'TVeslerslngel 25, Groningen, Hoofdstraat 102, Apel doorn: -Melkmarkt 34, "Zwolle; Schefferspleln3, Dordrecht; dhr. E. v. d. Stal, Hoofdweg 416-1, Am sterdam-W.; J, GéervHet, Sport- 'straat 24-ID Amsterdam-Z.: K. A. Brons, Bosch en Lommerweg 174-1, Amsterdam-Wdhr. J. G. van As, Hyacinlweg 16; 's-Gravenhage. y -y Oo-k kan worden ingeschreven., coor het -inschrijfgeldVover té-ma-! ken aan „Dagblad Trouw, Atnstër-C dam", 'per postwissel of per! gtrotóp: postgiro No. 412739 of op gemeen-!' te giro -A'dani T500. •Op. de postwissel 'of de- girostrooik!! dient te worden vermeld: a. Inschrijfgeld Trquw-mars, Am-! -■ sterdam,Den Haag,.*. b. Of ingesohréven .wordtvootló!f 15. 20 of 30 km. c. Voor de hoeveelste maal aan de Trouw-mars wordt deelgeno-;! men. - Men kan-tot.en met 10 Mei gi reren. - Daarna kan nog .uitsluitend wor-! den mge3chreven aan!.dé;:ystartv® dóch dan wordt het iriscferüfgeld"- met -10'cent verhoogd. ."-;ry. i :':-K "iSiïM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1