Mevrouw Petrof vroe asyl in Australië Prof. Dijk: Oude vaandel vraagt een jong vendel Geen Amerikaanse troepen naar Indo-China Verklaringen van Nixon tegengesproken Grootste toeristen-invasie geschiedenis de Om de toekomst Onderweg naar Sowjet-Unie Protest van Sowjet-ambassadeur De Unie 75 jaar ui Vier'personen om het leven gekomen bij botsing M Eerste school voor TROUW-mars Driekwart, eeuw de Unie Tien ministers uit Unie-gelederen Dulles geeft zijn (eigen) mening Radio-oproep voor logeerruimte 8 Nederland kreeg geen uitnodiging DINSDAG 20 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2750: Weerbericht TROESJNOWITSJ ONTVOERD Goede hoop voor Van Klef fens Van Acker formateur in België Litauer vraagt politiek asyl in Nederland Indonesische; kabinet besprak Nederl. nota Het plan-Dulles Personenauto scboof onder vrachtwagen D. J. von Balluseck in Nederland: Woedende menigte De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft gisteren na een conferentie met president Eisenhower verklaard,' dat „het niet waarschijnlijk is dat Amerikaanse troepen naar - Indo-China zullen gaap als de Fransen het land mochten ^ntruimm"--DuEes:,wees.encyenw'eliop^dathij,zijn;.eigefijxieQi5g^en ,met die van de president weergaf, 'Dé. minister sprak over de troepenzendingen naar aanleiding van een verklaring van vice- president Nixon, die Vrijdag de mogelijkheid opperde, dat Amerikaanse troepen zouden moeten inspringen als de Franse troepen teruggetrokken zouden worden. Op de rijksweg Den Haag■Amsfe- dam nabij Oegstgeest zijn vannacht omstreeks half drie twee auto's met elkaar in botsing gekomen, tengevolge waarvan vier personen het leven lie ten. Mijnenveger gezonken Rotterdam:- ~.ite de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendicnst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur; Telefoon 115700 ••.«ravenhaee: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Kedactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115488 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNENG en Mr. K. VAN HOLTEN Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. f RUSTIG WEER Droog weer met overdrijvende wolkenvelden. Z*,akke tot matige wind tussen Noordoost en Noord. Weinig verandering in temperatuur. -O Hoofdredacteur: Dr. J. A. EL I. S. BRUINS SLOT ORGEN stemmen wij voor de Provinciale Staten. Op zichzelf weinig belangrijk denkt u misschien. Wij kunnen u het belang van die Pro vinciale Staten ook niet groter voor toveren, dan het is. Maar dan is er de Eerste Kamer, die op haar beurt door de Provinciale Staten gekozen wordt. Het is echter voor menigeen een beetje ver weg. En toch: het is belangrijk. Want dat is actuele politieke strijd. Er zü» veel mensen, die de betekenis van de politieke strijd vandaag de dag niet meer zien. Zij denken: hoe kan het DOg van betekenis zijn om op deze of die partij te stemmen, als al die par tijen samen in één kabinet zitten? Dan doet het er niet veel meer toe. Wij zouden u vandaag willen zeggen: maak niet deze fatale vergissing. Het gaat inderdaad nu niet om het prac- tische compromis, dat de verschillende politieke partyen met elkaar aangaan voor vandaag en morgen. Waarom l.et gaat is dit: wie, of liever, welke rich ting zal 1» de toekomst in Nederland regeren? Zal dit de vryzinntgheid zijn, die het deed honderd jaar geleden, het4j in liberale, hetzy in conservatieve zin, of gezamenlijk? Zai dat in de toe komst van Nederland weer zo zijn, dat d» Vrijzinnigheid regeert, hetzy in een of andere V.VD.-vorm hetzy in die van de P.v.d.A., hetzij gezameniyk? De heer Burger heeft als eerst aan gewezen doel gesteld, dat de Christe lijke partijen in de Tweede Kamer van 51 op 49 zetels moesten worden terug gebracht. Dit ls een waarschuwing, j. E politieke strijd van vandaal jj gaat het concrete en actuele poli tieke beleid van vandaag zeer verre t» boven. Het goat om de toekomst van ons volk. Welke gedachte zal be slag leggen op ons volk? Zullen wil weer, al» voorheen, beheerst worden door de Vrijzinnigheid of zullen de partyen die Christeiyk denken in de politiek de meerderheid behouden? Men moet het zich goed. bewust zyn: dwars door de schijnbare eenheid en de schijnbare tegenstellingen van van daag heen, Ia er maar één werkeiyke tegenstelling, die de.politiek wezen lijk beheerst: die van Christelijk en niet Christelijk. K Tn die tegenstelling behoren P.v.d-A, en V.V.D. op een hoop. Dit heeft niets te maken met een ,tijdeiyke. Kabinets- formatie, die Is aan een zakelijk pro gramma gebonden, waarop men zich verenigt Maar daarboven uH gaat da vraag: '^ridtó'irvoof Nederland: een-poli tieke verhouding waarin de vrijzinnig heid. hetzij progressief, hetzij conser vatief de lakens uitdeelt, al dan niet gesteund door Orthodoxe predikanten, die niet zien, waar het wezenlijk om gaat, of een poUttekfe verhouding, waarin de Christeiyke partyen. Rooms *nProtestants ten slotte een beslis sende vinger in de pap houden. Dat betekent helemaal niet een coalitie kabinet in de ouderwetse zin. Maar dat betekent wel een beslissende in vloed In Christeiyke zin in elk kabi net, wat dan' ook. Te Darwin is officieel medegedeeld, dat mevrouw Petrof de Australische autoriteiten politiek asyl gevraagd heeft. De autoriteiten hadden haar reeds eerder asyl aangeboden, mocht zij zulks wensen. Zij nam dit besluit na een tweede onderhoud met Leydln, de plaats vervangende administrateur van het Noordelijk gebied. De tweede secretaris van de Sow jet-ambassade in Australië, F. V. Kislitsin, toonde zich bij het horen van het nieuws zeer gebelgd. Hij zei: „Waarom mocht ik niet met haar spreken? Zij wordt ontvoerd." Later werd gemeld, dat mevrouw Petrof om asyl verzocht, nadat zij een telefonisch onderhoud met haar echtgenoot, Wladimir Petrof, had gehad. Petrof vroeg, zoals bekend, eerder om politiek asyl in Australië, nadat hij veie documenten aan de Australische autoriteiten had overhandigd. Hij is het gewezen hoorn van de Sowjet-splonnagedienst in Australië. D« Wtslberlijns» pollli* xegl Mn rap port to hebban ontvangen van aan agent in Oost-Berlijn. volgent hetwelk de Sow- jatruttisehe geheime dienst de ontvoering iou hebben gelaat vanAlexander Troesjnowliij, een hoge functionaris van ten organisatie van Russische uitgeweke nen, uit West-Beilijn op 13 April ih De ontvoering zou zijn georganiseerd door een zekere majoor Paul, lid van de Oostduitse geheime dienst Deze majoor Paul zou ook de ontvoering van dr Waler Llnse. een anti-communistische jurist in Juli 1962 voorbereid hebben. Zaterdag hebben ruim tweeduizend Westberlijners betoogd tegen de ontvoe: ring van Troesjnowitsj. De eerste school, die zich heeft aangemeld voor de Trouw-wan- deltocht in de hoofdstad, op Za terdag 15 Mei, is de ZUIDER- SCHOOL, uit de Geulstraat, te Amsterdam, hoofd: de heer H. van Zijl. Wandelleider: de heer 'J. P. Roschar. De groep bestaat uit 128 leerlingen. v De heer D. J. von Balluseck, de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, arriveerde gisteren, ut gezelschap van zijn echtgenote, met de „y/esterdam" van de Holland Amerika Lijn in Rotterdam. Het is de eerste maal, zo zeide de heer Von Balluseck bij zijn aankomst, dat ik smds mijn vertrek naar Amerika in Februari 1950 in' de gelegenheid ben vacantie te nemen. Hij hoopt rust te vinden in het buitenland en op 19 Juni weer naar de Verenigde Staten te vertrekken. De heer Von Balluseck zeide goede hoop te hebben, dat de Nederlandse gezant te Lissabon, de heer E. F. van Kleffens, benoemd wordt tot voor zitter van de Assemblée. Want, zo zeide hij, sinds het aftreden van Spaak zijn dé voorzitters benoemd uit Australië, Zuid-Amerika eri de landen Van'het Britse gemeenebest. Om deze redenen is het verklaarbaar, dat een Europeaan candidaat gesteld wordt Voor de voorzitterszetel, De Nederlandse vertegenwoordiger bij de herenigde Naties, de heer D. J. von Balluseck arriveerde gistermorgen met de „Westerdam" in. Nederland, kmar hij besprekingen tal voeren met de Nederlandse regering. De heer Fort Balluseck en echtgenote bij aankomst te Rotterdam. De Sowjet-ambassadeur in Canberra. Nikolai Generalof, heeft op zijn verzoek een onderhoud gehad met de plaatsver vangende Australische minister van Bui tenlandse Zaken, Sir Philips Mcbride, teneinde te protesteren tegen „Inmenging by de terugkeer van Sow jet-diplomaten". Na het onderhoud dat tien minuten duurde, keek hij vertoornd. Naar gemeld wordt had hij aanvanke lijk eeit onderhoud met premier Mennes aangevraagd, dit was echter geweigerd. AF.P. verneemt uit officiële kringen, dat mevrouw Petrof aanvankelijk ge dacht had, dat haar echtgenoot dood was. Zij had om asyl gevraagd, toen zy zich door een telefoongesprek met Petrof van de onjuistheid van deze veronderstelling had overtuigd. Mevrouw Petrof werkte op de code- dienst van de ambassade. Men neemt (Van een onzer verslaggevers) De Unie „een School met den Bijbel", die altyd Dinsdags na Pasen te Utrecht in K. en W. haar algemene vergadering pleegt te houden, kwam ditmaal in de grote zaal van „Tivoli" bijeen, want het was vandaag wel een bijzondere Unie dag, nu het 75-Jarig bestaan mocht wor den gevierd. l'yC voorzitter, prof. dr. K. Dijk, van Amsterdam, die tevens zyn zilveren ju bileum als voorzitter mocht vieren, opende de vergadering met een herinne ring aan het woord van de psalmist die opwekt om de daden des Heren te ge denken cn van Zyn werken te gewagen. Wat de betekenis van dit gewagen is, zette spr. nader uiteen. Spr. nam zijn gehoor mee naar de stichtingsdatum van de Unie: 23 Januari 1879. Wat heeft Lohman. NoordtzU, Voor hoeve. Pierson. Bronsveld. Kuyper en Elout bewogen om in 1879 de Unie in het leven te roepen? Als de strijd voor de vrije school zuiver werk van mensen was geweest, zou de Unie niet zijn op- gurioht en was de banier neergezonken- Maar het was de Here der heirscharen, die wonderen deed en de ohr. school tot bloei bracht. Spr. herinnerde er aan dat de geboor te van de Unie niet zo vlot is gegaan ais wel voorgesteld wordt. Er waren wrUvingen en botsingen, maar de Unie is er gekomen. In de Urue was de eenheid tussen de voorstenders var> het chr. onderwys groot. Zij was nimmer kerkeiyk-eenzUdig; nooit confessioneel- exclusief, ook niet politiek-éénrdeurig geweest. Zij is niet moede geworden om de roepstem van Christus te doon ver staan: laat de kinderen tot My komen. Zeker, de Unie heeft haar innerlijke strijd gekend. Spr. herinnerde aan het wyzigde Unie-rapport van 1900. in 1934 vervangen door het Unie-program, waar van de meeste ondertekenaars reeds zijn heengegaan. Spr. riep in gedachten alle actie die de Unie gevoerd heeft voor de bloei van het chr. onderwijs met name de Unic-coilecte. die sedert 1879 totaal heeft opgebracht f 7232.871. Een woord van herdenking wijdde spr. ook aan zijn voorgangers als voor zitter Lohman. Sehimmelpenninck en De Geus. die precies de eerste halve eeuw hebben volgemaakt. Voorts noemde hij de namen van de vorige secretarissen, de heren Derksen en wijlen oud-min. J. Terpstra, waarna by een woord van har- telyke dank sprak tot mr. J. J. Hangel broek, die de Unie 25 jaar als secretaris gediend heeft. Tien personen zijn in die 25 jaar uit de kring van de Unie tot een ministers- zetel geroepen. Daarnaast zijn er de dui zenden onbekende soldaten, die een berg werk hebben verzet. Voor de Unie was het nooit een vraag voor welke school zij tot het waarachtig heil van ons volk kiezen zou, Spr. herhaalde wat hy 25 jaar geleden in zyn referaat over de Unie en de Koning Boudewijn van België heeft de zes en vijftigjarige socialist Achiile van Acker als kabinetsformateur aan gewezen. Van Acker heeft de opdracht aanvaard. Men verwacht, dat een op liberalen en socialisten steunende coalitie-rege ring zal worden gevormd. De leiders van beide partijen hebben Zondag j.l, in beginsel, overeenstemming bereikt, doch deze moet nog door de Donder dag a.s.-bjjeen komende algemene partijraden worden bevestigd,' 1 1 schoolstrijd gezegd heeft, dat de Unie de plaate^1irn«m'^wmt:*-ecn'!-ge1zrigé*Zy-mioet op het,; terrein va» het chr. onderwijs consciëntie zijn, diebeschuldigt.indien Gods weldaden zouden worden vergeten en de roeping wordt verwaarloosd. De Unie moét alle krachten inspannen om het chr. karakter.van: haar scholen te verdedigen en' vcor haar bloei en vrij heid te strijden. Zij ijvere voor de reali sering van het Unie-program en voor de volledige vrijheid van geheel het onder wijs. Zy binde onder beding van Gods genade de voorstanders van het chr. on derwys samen tot één phalanx, die de oude banier met kracht opheft. Daartoe ,wil spr. opwekken met de kracht, die in hem is. BH alles wat tot bezorgdheid aanleiding geeft, klage de Unie niet. maar blijmoe dig en moedig, geestdriftig en sterk rich- te zjj het oog naar het oude vaandel dat om een jong vendel vraagt. In de morgenvergadering werden de huishoudelijke zaken afgedaan en in de midagvergadering refereerde de vice- vooïzitter, dr. G. P. v. Itterzon, HeiT' predikant te Den Haag, over: „Eendraoht bij verscheidenheid". Na de midagvergadering recipieerde het bestuur in een der zalen van Tivoli. aan, dat zy de tweede getuige zal zijn voor de Krooncommissie, die het onder zoek naar spionnage In Australië zal in stellen. Zondag vertrok mevr. Petrof per vlieg tuig uit Sydney met dé bedoeling naar Rusland terug te reizen.: Een woedende menigte, waaronder zich Russische immigranten bevonden, trachtte op het vliegveld het vertrek van mevr. Petrof te verijdelen, hetgeen echter niet gelukte. Sommige Russische immigranten verklaarden, dat zij mevr. Petrof hadden horen zeggen, dat zij niet naar haar land terug wil. Ook zou zjj hebben gezegd: „Redt my". De begeleiders van de Sowjet-ambas- sade liepen stompen en slagen op ter- wyl mevrouw Petrof zelf verfomfaaid in het vliegtuig belandde. Zy miste een schoen. Naar Reuter verneemt hadden de Australische autoriteiten de landen, waardoor het vliegtuig zou komen, ver zocht mevrouw Petrof faciliteiten te geven als zij om politiek asyl mocht vragen. Mevrouw Petrof zou zich slechts tot de vliegtuigbemanning behoeven te wen den als zy de reis naar de Sowjet-unie niet wenste te maken. Zy zou dan van' haar Sowj et-begeleiders gescheiden wor den. In Darwin" werd het vliegtuig opge wacht door de plaatsvervangende admi nistrateur van het Noordelijke gebied, R-.Deydiq.jn. heAygjfeghugJbatLnnia.ge^ harrewar-plaats waarbij één der Scwjet- begeleiders opzij geduwd werd toen Leydin zich er heen begaf. Leydin had een. ernstig onderhoud met mevrouw Petrof, die weende. Na een tweede onderhoud en een telefoongesprek met haar echtgenoot nam mevrouw Petrof het besluit in Austratië te blijven. De Australische politie fouilleerde de twee begeleiders, koeriers, en ontnam hun ieder een revolver, die zy in hol sters onder de oksel droegen. Het vlieg tuig met de Russische begeleiders is daarna doorgereisd. Men neemt aan, dat ambassadeur Ge neralof geprotesteerd heeft tegen de ontwapening van de twee Sowj et-koe riers. Menzies heeft in een verklaring ontkend, dat van Australische zyde druk op mevr. Petrof was uitgeoefend. Hooggeplaatste woordvoerders hebben meegedeeld, dat de regering zich ern stig bezorgd maakt over de mogeiyk- heid, dat de Russen vergeldingsmaatre gelen tegen de staf van de Australische ambassade zullen nemen, aldus meldt AJ. De voorbereidingen voor de Geneefse Vijf-Mogendhedenconferentie zijn een goed eind op teeg, nu het huisvestings probleem is opgelost. De Staatskanse lier van Genève, Aymon de Senarclens heeft n.l. zijn privé-villa aangeboden aan het hoofd van de Russische dele gatie, Molotov, nadat de Russen het gebruik van andere aangeboden ge bouwen hadden geweigerd. De villa „Les Chatillons", waar Molctov gedu rende de. conferentie xal verblijven. \T OOR de voorstanders van het christelijk onderwijs is het van daag feest. Dat feest wordt in Utrecht gevierd. De Unie „Een school met den Bij bel" herdenkt haar 75-jarig bestaan. Op een rijke geschiedenis kan wor den teruggezien. Het werk van de voortrekkers is gezegend en heeft vrucht gedragen. - Het was mensenwerk en dus gebrek- kig. Maar het was de Here der heir scharen, die wonderen deed en de ■Christelijke school tot bloei bracht. En daarom is er dankbaarheid in ve ler hart. De strijd voor de vrijheid en de bloei van de Christelijke school duurt ech ter onverminderd voort. Het moet zelfs geconstateerd worden, dat die strijd weer opleeft. Daarom vraagt het oude vaandel ln de stryd om een jong vendel. j Bjj onze gelukwens voor De Unie voegen we daarom de bede, dat-Gód; ook in de toekomst steeds mannen en vrouwen, ouderen en jongeren,- zal be zielen om de oude strijd voor het - Christelijk onderwijs in'ons vaderland;; voort te. zetten, gedreven door dezelfde liefde van de voortrekkers om ons volk. de roepstem van Christus te doen ver staan: „Laat de kinderen tot My ko men". Nixons verklaring had een hevige reactie in het Congres ontketend. Ver scheidene senatoren en afgevaardigden beriepen zich op verzekeringen van de president dat het Congres geraadpleegd zou worden, Indien het-zenden van troe pen naar lndo-China wenselijk geacht werd. Zij eisten dat de president het Congres volledige rekenschap zon af leggen van de Amerikaanse pUmien. Twee Amerikaanse vliegdekschepen rijn inmiddels bjj wijze van „machts vertoon" in de Indo-Chinese wateren verschenen. Een van dese vaartuigen heeft een aantal vliegtuigen voor de Franse luchtmacht overgebracht. Dulles had Eisenhower te Augusta in de staat Georgië, waar de president de Paasdagen doorbracht, verslag uit gebracht over zyn reis naar Europa en de komende conferentie te Genève met Scheveningse vissers, die van deze wan daden verdacht worden, zyn aange houden. Volgens de verkeerspolitie is het verkeer ln Den Haag gisteren niet zo druk geweest als anders op Tweede Paasdag. Het feit dat de belangstelling voor het strand maar matig was en dat er niet veel fietsers op de weg waren Pasen 1954 heeft de grootste toeristeninvasie gebracht in de geschiedenis van het Nederlandse vreemdelingenverkeer. Niettemin hoefden er geen buitenlanders in politiebureaus of in hun auto's te overnachten, zoals ge durende de Paasdagen van 1952. Ettelijke duizenden, die geen hotel be sproken hadden, konden nu door de V.V.V.'s der grote steden aan logies in pensions en bij particulieren geholpen worden. Dat is grotendeels te danken aan de logiesinformatiedienst, tol welks instelling de minder prettige ervaringen van twee jaar geleden hebben geleid. De Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer geeft de plaatselijke V.V.V.'s subsidie voor enige medewerkers aan die informatiedienst, maar deze dagen zijn er heel wat meer gedienstige V.V.V.-geesten aan het werk geweest dan alleen de „gesubsidieer den". Geschat wordt dat het aantal offi ciële overnachtingen door vreemdelin gen van Vrijdag op Zaterdag, Zaterdag op Zondag en Zondag op Maandag in Amsterdam in totaal 12.723 is geweest, in Den Haag 15.000. Amsterdam, Rot terdam. Den Haag, Haarlem en Aals meer hebben een oproep per radio ge daan ofn in het tekort aan logeerruimte te voorzien. Met goed gevolg, want een halfuur na die oproepen was het aanbod al Iets groter dan de vraag. Alle gasten zijn dus geholpen, al moesten automo bilisten wel eens buiten de grote steden worden „uitbesteed". Van Den Haag uit werden zy b.v. naar Noordwijk ge stuurd, van Amsterdam' uit naar de kop van Noord-Holland. De Duitsers waren deze keer in de meerderheid. Belgen en Fransen kwa men resp. op de tweede en derde plaats. Niet overal zyn de toeristen even netjes behandeld als op de V.V.V.- bureaux. Zo zyn onbevoegden er van door gegaan met twee Nederlandse auto's die op de Badhuiskade in Sche- veningen geparkeerd stonden. Later zijn de wagens elders in Scheveningen teruggevonden. Van twee Belgische, een Duitse en een derde Nederlandse wa gen, die eveneens op de Badhuiskade stonden, waren deurknoppen bescha digd en ruiten 'ingeslagen. Een van de Belgen miste zijn fototoestel Twee zal daaraan niet vreemd zijn geweest. Op de Veluwe en in het byzonder rond de „Keukenhof' heerste een grote drukte. Wel was het 'rywielverkeer minder intensief dan andere jaren, maar daar stond tegenover, dat duizenden automobilisten hun route over de Velu we namen. Vooral het Nationale Park De Hooge Veluwe was hier bijzonder in trek. In de badplaatsen was weinig beweging. Ook de meeste vacantiebedrijven hadden het ontzettend druk. Het grote kampeercentrum De Goudsberg by Lunteren was herschapen in 'een cara vandorp. Hier werd n.L het openings kamp gehouden van de Nederlandse Touristen Kampeerclub en deze gebeur tenis bracht ongeveer 500 kampeerders op de Goudsberg bijeen. By de andere kampeerbedryven in deze omgeving was het ook byzonder druk. communistisch Rusland en "China, over Indo-China en Korea. In Parijs en Lon den had Dulles met zijn Franse en Brit se collega's gesproken over het vor men van een defensie-gemeenschap voor Zuid-Oost-Azië. Nixon's verklaring en Dulles* per soonlijke tegenspraak over het aflossen van Franse troepen door Amerikaanse, schijnen er op te wyzen dat de Ver enigde Staten de kansen om in Genève met de communisten een schikking over Indo-China te bereiken niet hoog aan slaan. Intussen zijn zowel uit Zuid- als Noord-Korea delegaties naar Genève vertrokken, waar de conferentie Maan dag a.s. begint Tsjoe en Lai, de premier en minister van Buitenlandse Zaken van communistisch China komt met drie vice-ministers van Buitenlandse Zaken, De Zuldkoreaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Pjoen Joeng Tai, ver klaarde voor zyn vertrek uit Seoel, dat zijn delegatie niet van plan is veel lan ger dan 90 dagen in Genève te blijven Een 46-jarige boerenarbeider uit Li- lauen heeft zich Vrijdag hij hei politie bureau Linnaeussiraai te Amsterdam- Oost gemeld. Hij verzocht om politiek asyl en beweert, dat hij uit Siberië is ont vlucht. De man is ter beschikking gesteld van de Vreemdelingendienst op het hoofd bureau waar hij de Paasdagen en indien nodig langer zal logeren. De Indonesische minister van Bni- tenlandse Zaken, de heer; Sunarjo, heeft Dinsdagmiddagaan- de pers -ver--' Waard, dat het hedenvergaderende kabinet nog geen beslissing heeft/ge-* nomen over het Nederlandse antwoord- op de Indonesische"" nota ten 'aanzien van de besprekingen over deUnicea Nienw-Guinea. "Minister Süriörj d vzei;'Tïaï^ landse regering zich Jn principebereid; ■had verklaard de besprekingen té' ópe^ nen. Minister Sunarjo verklaarde j voorts, dat die besprekingen in de', tweede hfelft van Juni gehouden.zullen" worden en dat de Nederlandse regè-, ring reeds - heeft goedgevonden ze op een neutrale plaats buiten >Néaèrland? te houden. Verder zeide by, dat de-Né- derlandse regering in haar nota' zich- ook bereid heeft verklaard dé'kwestie^; Nieuw-Guïnea te bespreken,indien de- ze kwestie een bron van zorg vormt aan Indonesische zyde, doch los van C de kwestie van de unie en het com-iié plex van regelingen :op financieel-eco-# namisch gebied. Zolang de kwestie- Irian niet is opgelost, zal een goede verhouding tussen Nederland en Indo nesië onmogelijk zijn, al zou .overeen-i stemming bereikt worden over de Unie en de financieel-economische regelin gen, zo vervolgde Sunarjo. Tenslotte zei hij dat de economische belangen van Nederland in Nieuw-Guinea een onderwerp- van. 'de besprekingen zou-Sé den kunnen uitmaken, welke tot een j; voor beiden bevredigendresultaat zouden kunnen leiden. Nederlandse autoriteiten hebben Za terdag in Washington verklaard, dat Nederland niet is uitgenodigd;om deel te nemen aan het voorgestelde defensie- systeem voor Zuid-Oost-Azië en ook niet om een uitnodiging heeft verzocht. Een overzicht in het gebouw van de VVV. 'te Den Haag waar de buiten landers'zich verdringen om voor een bed in aanmerking te komen. In Be richting Den Haag reed een grote vrachtauto met aanhangwagen, toen ter hoogte van het Marine Elec- tronisch Bedrijf nabij Oegstgeest een personenauto uit tegenovergestelde richting naderde. Door tot na toe on bekende oorzaak is de personenauto in botsing gekomen met de vrachtwagen en onder de voorzijde van-deze wagen geschoven. Onmiddellijk na de botsing .vloog de personenauto in- brand. De vlammen deelden zich spoedig daarna ook aan de cabine van .de .vrachtwagen mede. Zowel de cabine van deze wagen als de personenauto zy'i. totaal uitgebrand. De bestuurder van de vrachtwagen, als mede zijn mede-inzittende wisten zich tijdig in veiligheid te stellen. Het ge lukte hun een der inzittenden van de personenauto uit'hét brandende, wrak te halen, doch verdere hulp verlening, werd hun door de laaiende vlammen onmogelijk gemaakt. Drie van de vier inzittenden van de personenauto waren op slag dood. De vierde is ernstig gewond naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden over gebracht, doch in de loop van de och tend aldaar overleden. De slachtoffers zijn-de 26-jarige L. Blith, zyn echtgenote, de eveneens 26- jarige mevrouw M. M. Biith-Funcke, alsmede de dames L. M. H. Kalkman, 34 jaar en W. C. M. Siggelaar, 40 jaar, allen uit Amsterdam. De officier van Justitie uit Den Haag heeft een bezoek aan de plaats van de botsing gebracht De rijkspolitie van Oegstgeest stelt een onderzoek naar de oorzaak van de schuldvraag in. Een Britse houten mijnenveger is Zaterdag in de Noordzee, op ongeveer 20 mijl van Oostende in brand geraakt en vervolgens gezonken. Het Neder landse schip Phoenix bracht achttien man varf het Britse schip naar Ant werpen. Het Franse vrachtschip Tu- nesie, dat ook een reddingboot had uitgezet, nam 13 man aan boord.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1