OOST-FLEVOLAND IN WORDING Rijkste Zuiderzeepolder over drie j aar droo Kroonprinses Martha heden te Oslo begraven m i' m ■M TWAALFDE JAARGANG No. 2751 Mensen en machten Hardersluis gisteren open gesteld Ds. Probowinoto (op doorreis naar Evanston) in Nederland Mevrouw PetroW Ned.-Australische dominee zoekt tien ondernemende collega's 'mm m Dulles over Geneefse conferentie VTOENSDAG 21 APRIL 1954 Weerbericht BIJ het maken van de nieuwe Zuiderzeepolder Oostelijk Flevoland is gisteren de eerste mijlpaal bereikt door de openstelling van het eerste kunstwerk: de Hardersluis, met de daarbij behorende brug in de Knardijk. De openstelling geschiedde met weinig vertoon. De motorboot „De Breezand" die gevolgd werd door vijf andere vaartuigen, verrichtte ten overstaan van jeugdige Harderwijkers, personeel van de Rijkswaterstaat en de aannemers de opening door het stukvaren van een lint. Vier koningen vol gden de baar Soekarno naar Ambon Russische regering afgetreden Brug van 900 meter Tunnel i v Voor geestelijke verzorging van emigranten- De vacantie van het Koninklijk gezin mm Franse parachute-troepen naar Indo-Ckma Protest van Nederlandse regering Tegen vasthouden van Scheveningen 178 i te .Rotterdam; afnemen '""if vaï* Ruim dertig Perzen^ verdronken "SS De brand in de LondenseS kraanddiniek H A t F W E G TEL- K 2907-3Ü Nog geen stichting van een Reiskamer „Geen Grote Vijf" De Belgische kabinets formatie Dulles voert geheime besprekingen ']*0 Rotterdam', Witte de Withstraat 30 Telcf. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 183019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Til. 114402—115486 B.g.g, 305286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 por kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Weersverwachting geldig tot Donderdagavond: AANHOUDEND SCHRAAL WEER. Droog weer met over het algemeen weinig be-" wolking. Koudere nacht met plaatselijk lichte nachtvorst. Morgen overdag ongeveer dezelfde; temperatuur ais vandaag. Zwakke tot matige,': morgen af en toe vrij krachtige wind tussen Noord en Noord-Oost. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT EB is een zeer interessant geschrift verschenen van de hand van dr. G J. D. Aalders H.W.zn., getiteld „Men sen en Machten",*) De schrijver be handelt daarin de betekenis van de rol van de grote mannen in de ge schiedenis. Groen van Prinsterer heeft In „On geloof en Revolutie" in sterke mate de klemtoon gelegd op het feit, dat een bepaalde ontwikkeling der feiten zich met natuurnoodwendigheid vol trekt vanwege de ontwikkeling der ideeën. Groen past dat in „Ongeloof en Re volutie" toe op de revolutlebegrippen en betoogt dan, dat de ontwikkeling der feitelijke geschiedenis noodwendig zo moest verlopen als zij is verlopen op grond van de innerlijke ontwikke lingswet, die aan het revolutiebeginsel eigen is. Er is op deze gedachtengang critiek gekomen. En inderdaad is het zo, dat Groen hierbij slechts één kant van de zaak, één motief uit het ingewikkeld complex, dat de historie vormt en dat 'ook de historie van de revolutie- periode vormt, naar voren heeft ge bracht. Dit neemt niet weg, dat het aspect dat Groen naar voren haalde van grote waarde is «re blijft Er zijn mensen genoeg, die dat te veel willen weg? redeneren. IN het geschrift van dr. Aalderi gebeurt dat niet, maar hij poogl wel tot oen meer uitgebalanceerde be schrijving te komen van de motieven, die het historisch proces drijven. Dr. Aalders behandelt niet een be paalde periode. Hij waadt als het ware door de hele wereldhistorie van Peri cles en Alexander de Grote tot Lenln. En het ia zeer de moeite waard daarvan kennis te nemen, i vv WIJ citeren iets uit de bladzijden, waarmee de schrijver zijn boek besluit: „In de geschiedenis zien wij, dat onder Gods ondoorgrondelijk opper beste! de primaire oorzaak van alle grote j veranderingen, van alle stro mingen «n tendenzen, ligt bij de mens, in. het bijzonder bij die enke lingen, wier begaafdheid en karakter eigenschappen ver boven hét normale peil uitgaan en die de kans krijgen om ilch ten voile te ontplooien. Aan de andere kant mogen ook de -bestaande opvattingen, stromingen en tendenzen toestanden en instellingen allerminst wórden uitgeschakeldzij vormen te zamen de omstandigheden, die bet op- treden van grote figuren al dan niet mogelijk maken; doch de waarlijk grote mannen vormen of verwwmen op'hun beurt weer een' groot deel vanr deze „omstandigheden". Ten slotte speelt ook bet schijnbaar toevallige onder Gods voorzienig bestel een rol - in de geschiedenis." De lezing van dit geschrift is van waarde voor allen die anders al te ge makkelijk geneigd zouden zijn om te geloven ean een historische ontwikke ling, die gedetermineerd (bepaald) is door bepaalde factoren, die in een be paalde tijdsperiode sterk naar voren komen. De geschiedenis is verrassender, dan wij vaak denker» en soms vrezen. Daarom ook zij dit boek van hartt aanbevolen aan allen, die dit vraagstuk Interesseert en die voldoende Frans Duits en Engels machtig zijn om de citaten, die er in voorkomen, te kunnen lezen. rut*. J. H. Kok N.V., Kampen 1W4. Opa John W. Hedberg. uit Minnea polis MinnJ is een man van z\jn tvoord: jaren geleden beloofde hij sfjn dochters, dat hij haar kinderen eens sou rondrijden in de oude kinder wagen, die waarschijnlijk sijn vrouw in haar allereerste jaren van dienst teas geweest, John was sijn belofte niet vergelen: met Pasen, toen er een kleinkind beschikbaarwas ging hij op teeg. Comfort was er genoeg voor baby, de parasol beschermde haar tegen het lenteiannrtg en' ter decoratie diende een tapijtje, want opa wilde er een stijlvolle vertoning ven maken. Tóch teas het klemkind het niet met het ritje eens. Zelfs niet, toen opa ter ere van de dame in sijn wagen een hoge hoed opzette. - Nee, met opa -; uit is óók niet alles— Ir. J, L. te Nobel, hoofdingenieur van de afdeling kunstwerken van de Zul- deneewerken, vertelde tets over de toekomst van de polder, die de rijk ste van het gehele complex belooft te worden. Op het ogenbiUk zjjn fn uit voering de drie gemalen, die de polder ingaande 1957 suilen droogmalen. Het eerBte komt bij Lelystad, het Wortmangemaal. DU gemaal krijgt vier pompen, elk met een capaciteit van 600 m3 pei minuut. Het tweede gemaal is dat bij de Kethelmond. het Colijngemaal Dit krijgt drie pompen van gelijke capaciteit. Het derde gemaal is het Lovinkgemaal, dat bij Harderwijk, wordt gebouwd, en dat twee pompen van dezelfde capaciteit krijgt De drie gemalen zullen voor 1957 gereed zijn, omdat zij gebouwd worden naar het oude bouwschema, volgens hetwelk de omdijking in 1956 voltooid zou moeten zijn. Behalve deze gemalen krijgt de pol der o.m. twee sluizen, die eigenlijk niet tot de feitelijke polder Oostelijk Flevoland zuilen behoren. Zij zullen de waterstand regelen in het Vcluwe meer, dat tussen de nieuw wordende polder en de Veluwezóom zal ontstaan en dat o.m. zijn diensten zal moeten verlenen om te voorkomenhet ontwate ren ^van de Vëluwe. Deze sluizen zijn de/nu geopende Hardersluis met Har- Vanochtend - fa kroonprinses Martha van Noorwegen, die 5 dezer na een lang durige leverziekte op 53-jarige leeftijd overleed, te Oslo begraven. De plechtigheid werd onder meer bij gewoond door Koning Boudewijn van België, de Koning en Koningin van Zweden en hun schoondochter, Prinses Sibylla, de Koning en Koningin van Benemarken, Prins Jean van Luxem burg en sijn gemalin, Prinses Josephine Charlotte, de Hertog van Gloucester en de President van IJsland. Om 11 uur kwamen de Noorse Koninklijke familie en de Koninklijke gasten bijeen voor een korte plechtig heid in de huiskapel van het Koninklijk paleis, die werd geleid door de Bisschop van Trondheim. JDe kist werd daarna in plechtige op tocht naar de .Kathedraal van onze Verlosser" gevoerd, die met meer dan drie duizend witte tulpen, 2800 witte anjers, 3000 wttte fresia's en 800 witte lelies, geïmporteerd uit Nederland, ver sierd was. Op het altaar stonden vier Delftse vazen met witte lelies en twee (Van een onzer verslaggevers) ELKOM gehelen door ds. B. Richters directeur van het Zendingscentrum tn Baarn, arriveerde hedenmorgen met de Sibajak in Rotterdam ds. B. Probo winoto, directeur van het kerkelijk bu reau der Javaanse Kerken op Midden -lava. Hij komt in Nederland op door reis naar Evanston, waar hjj de bijeen komst van de Wereldraad van Kerken zal bijwonen. Hjj hoopt ook ie gaan spreken voor de zendende (Gerefor- méerde) kerken in Nederland. Ook zal ds. Probowinoto een reis door Europa maken om nauwer contact te leggen tussen de verschillende zendings centra- die m Indonesië zendingsvelden nebben. Naar Evanston gaat de predikant in zijn kwaliteit van voorzitter der zen- djngscommissie van "de Raad van Prot. Kerken in Indonesië.'Na zijn verblijf in Amerika komt hij naar Nederland terug om hier practisehe studie te maken van sociale, economische en maatschappelij ke verhoudingen. Zulks om een beter Inzicht te krijgen hoe bijvoorbeeld In donesische inrichtingen voor zwakzin nigen en verwaarloosde kinderen' moe* ten worden uitgebouwd. President Soekarno. zal begin Mei een bezoek brengen aan Ambon ter bijwoning van de overdracht van een kerk aldaar door de regering aan de Christelijke ge meenschap van Ambon, aldus heeft een persofficier van het territorium Oost-In- donesië op een persconferentie medege deeld. Hij zeide, dat de overdracht van deze kerk een bewijs is, dat de gods dienstvrijheid in Indonesië door de rege ring wordt gewaarborgd. „De kwestie tussen de Islam en het Christendom in Zuid-Celebes' is niet uitsluitend een pro bleem van godsdienstige aard, maar is meer- een uitvloeisel van het optreden ,vvan benden",-zo voegde de,officier bier maan, toe.'* vC;;.:,--dri- v;;-/- De predikant die 37 jaar is heeft zijn woonplaats in Salatiga, waarhjj o_m. voorzitter van de gemeenteraad; is. De oecumene in Indonesië kan daarom zo goed in practjjk worden gebracht, om dat daar het probleem van het moder nisme niet speelt. Negen, van de twee en dertig bij de Raad van Prot. Kerken in Indonesië aangeslotene kérken hebben zich bij de Wereldraad aangesloten, ver klaarde de predikant. Dat de andere het nog niet deden vindt zijn oorzaak in het feit dat deze kerken nog te -veel de handen vol hebbt.' met eigen orga nisatie om zich met vrucht te- kunnen geven aan het werk op dit brede niveau. grote kandelaars. Sn 'de kathedraal hield de bisschop van Oslo, Johannes Smemo, de rouwdienst. Na het Requiem In de Kathedraal be gaf de stoet izich naar het^ oude fort van Akershus, waar kroonprinses Martha in de crypt van de kerk haar laatste rust plaats vond na een uitvaartdienst Drie uur' voordat" de stoet van het paleis zou vertrekken, had de menigte reeds een' plaats langs de ls volgen route gezocht Van de speciaal, gebouwde witte en zilveren poort voor de kathedraal wap perden de Noorse en Zweedse vlaggen (Kroonprinses Martha was van geboorte een Zweedse prinses) halfstok. Woens dagmorgen scheen de zon, daarna betrok het weer enigszins. Aan het hoofd van de stoet lièpen een militaire kapel, die de Treurmars van Chopin speelde, en een afdeling van de Koninklijke garde in donkerblauw uni form met witte strepen en rode biezen en detraditionele hoofdbedekking met veren van paardenhaar. De Russische regering is vandaag als uitvloeisel van de verkiezingen formeel afgetreden., Radio Moskou deelde mee, dat de Opperste Sowjet het ontslag heeft aan vaard' en premier Georjgi Malenkow verzocht heeft een nieuwe regering te vormen en deze ter goedkeuring aan haar voor te Jggen. De ministers van de oude regering zullen aanblijven totdat een nieuwe regering is gevormd, aldus de radio. derbrug en de Hoggebotsluizen die met hetzelfde doel in de buurt van Kampen worden gebouwd. In de gezamenlijke Zuiderzeepolders komt ook een grote autoweg van Am sterdam in de richting van de Noorde lijke provincies, die zal lopen langs Lelystad. Deze weg zal bjj de Zwolse- hoek het Ketelmeer moeten kruisen. Hier Is «en brng gedacht, die In de órde van grootte van de brug bjj de Moerdijk zal komen en een lengte van 900 meter zal krijgen. Verder komt er een belangrijke auto weg van Lelystad naar Kampen, die gebruik zal maken van de verbinding tussen het oitde en het nieuwe land bij de Roggebotsluizen'. Ook is er een mogelijkheid, dat dwars door het nieu we gebied een.'.spoorlijn wordt aange legd. De bolder Oostelijk Flevoland zal naar het* zich laat aanzien de rijkste polder van de gehele Zuiderzeewerken worden met een grondslag gelijk aan die-van de IJ-polders.*Men vreest wel, dat zich onmiddellijk na de droogleg ging enige moeilijkheden zullen voor doen,omdat de bodemgesteldheid dan zo slap zal zijn, dat men deze slechts sal kunnen doen- berijden met speciale tractors. Met' deze tractors zijn reeds proeven genomen in het Botlekplan in de nabijheid van Rotterdam. Oostelijk Flevoland krijgt een oppervlakte van 50.000, misschien van 52.000 ha. Zuide lijk Flevoland van 48.000 ha, dat is dus precies evengroot -als de Noordooste lijke polder. Lelystad .-Dé -hoofdstaar m^^een^riuitóoste- lijk Flevoland maar van alle polders zal Lelystad worden. Men verwacht, dat zij ongeveer 60.000 inwoners zal herber gen. r'fc: Toch komt er in. Oostelijk Flevoland nog een tweede centrum. Het is de be doeling Lelystad te maken tot het uit gangspunt van de kolonisatie van Oos telijk Flevoland en tot uitvalspoort voor Zuidelijk Flevoland en de Marker waard. Deze laatste is de polder, die langs de Oostkust van Noord-Holland zal worden gemaakt De verbinding en Oostelijk Flevoland tusse'n Markerwaard zal niet ge vormd wordendoor een brug. maar door een grote tunnel, hetgeen grote voordelen zal bieden, omdat er dan minder hoogteverschil overwonnen zal behoeven te worden. Het omliggende land ligt toch al een meter of vier be neden A.P. Het Lelystad van nu telt des zomers een driehonderd bewoners. Met een pendeldienst wordt nog de verbinding met het oude land gehandhaafd, maar men streeft er naar de verbinding via de Knardijk nog dit jaar (omstreeks September) tot stand te brengen, waar door Lelystad haar eilandkarakter zal verliezen. Het Veluwemeer krijgt een lengte van 26 km en zal dus lopen van Har derwijk tot Kampen. De breedte zal bedragen 500 tot 2300 meter. Behalve waterstaatkundige diensten verrichten zal dit meer ook de recreatie dienen. Er zal watersport kunnen worden be oefend. Oostelijk Flevoland zal in totaal om geven worden door 90 km dijk, waar van nu DE wijze waarop Russische ambtei naren gepoogd' hebben mevrouw* r Petrow naar Rusland te ontvoeren,'; werpt eens te meer een schril licht op!-, de vreemde methoden, die men zicb aan diplomatieke posten van de Sow-- jet-Unie in bet buitenland soms ver-, oorlooft. Een van de eerste eisen, waaraan een diplomatieke post "moet voldoen, is deze dat men.zich in het land waar- in men vertoeft, houdt aan het in dat land geldende récht. - De diplomatieke gebouwen hebben een, exterritoriaal karakter, d.w.z, dat de gewapende arm van de Landai overheid daar niet -doordringt. Maar daarbuiten geldt, die exterri torialiteit niet. Men kanmaar niet ih een ander land op eigen houtje ge vangenen gaan vervoeren en uitvoeren.' De Australische regering heeft te recht en met kracht Ingegrepen toen haar hiervan bleek. En mevrouw c Petrow geniet thans'de rechten, dié ieder mens in een Westelijke Staat'.- Vanzelfsprekend toekomen. Mevrouw' Eudakia Petrow, echtgenote van de derde secretaris van de Rus-' sische ambassade in Australië, wordt wanhopig huilend, door'haar twee be geleiders naar het vliegtuig geleid. Dat zij behalve dat zij huilde tóch ook wel daadwerkelijk weerstand heeft gebo den bewijsthet feit dat zijop de foto nog maar een schoen aan heeft. De tweede heeft' zij,' tijdens het vervoer naar hel vliegtuig, doordat zij blijk-' baar weerstand bood, verloren. .«{Van. een onzer verslaggevers) Vijf én een half jaar geleden ver trok de student in~ de economie, J. Mol, met de Votendain naar Australië. Vandaag keerde ds. J. Mol van de Presbyterian Church met zijn Austra lische echtgenote voor een kort ver blijf in Nederland terug met de Si bajak. Een van zijn voornaamste taken zal zijn het zoeken van tien jonge Hervormde predikanten, die bereid zijn het- kerkelijk leven in Australië, waar al meer Nederlanders een goed bestaan vinden, te helpen uitbouwen. Uit Obergurgl, waar <Je koninklijke fa milie verblijft, wordt aan de Rijksvoor lichtingsdienst bericht, naar deze dienst ons mededeelt, dat de weersomstandig heden belangrijk verbeterd zijn. Er is veel sneeuw gevallen, doch gisteren scheen de zon. Er is geen lawinegevaar. De Prins en de Prinsessen hebben tochten gemaakt naar de Hoehwild Hütte en de Samoar Hütte. De Koningin heeft eerste Paasdag een Protestantse kerkdienst bijgewoond in een studentenhuis;in.Obergurgl. Drukte in de Hardersluis kort na de opening. Op-de achtergrond de geopende brug. Advertentie De Amerikaanse luchtmacht brengt per vliegtuig Franse parachutetroepen naar Indo-China, die later boven Dien Bien Phoe neergelaten zullen worden, aldus wordt vandaag van gezagheb bende zijde medegedeeld. De Ameri kaanse toestellen zullen de troepen in een gebied waar niet gevochten wordt aan land zetten. km De predikant, die de reis maakte dank zij het. gezamenlijke initiatief van de Ned.Hervormdeen de Pres byterian kerk,is, destijds op eigen gelegenheid' geëmigreerd. Al gauw kon hij. nuttig werk gaan. -verrichten bij het opvangcentrum voor Néder- landse immigranten in Sydney. Daar naast verdiende hü de kost met „een of ander baantje"; en ging hij theolo gie studeren, waarbij hij al gauw zó uitblonk, dat de Presbyterian Church, hem een toelage gaf om" zijn studie te kunnen beëindigen. Wat de bij-baantjes betreft vertelde de predikant, die 32 jaar is, dat hij in een knopenfabriek gewerkt heeft, waar de mogelijkheden om. te evange liseren groot waren. Eenmaal afge studeerd werd hij predikant in- alge mene dienst, belast met de zorg voor Nederlandse immigranten- De predikant is van plan naar Ame rika te gaan, waar hem een z.g. scholarship is aangeboden. Hierdoor zal hij in staat zijn een jaar in de Verenigde Staten verder te studeren Ds. Mol, wiens vrouw ijverig Ne derlands studeert een aan boord ontvangen foto-album vond ze „heel lekker" vertelde, dat de economi sche toestand in Australië zich snel in opwaartse lijn beweegt. De moge lijkheden zijn er groot, niet alleen vanwege de wol en de ijzerindustrie 'maar vooral ook door de' nieuwe delf stoffen uranium en aardolie. Momen teel worden in Australië vier grote raffinaderij en gebouwd, waar veel Nederlanders werk vinden. Het welslagen van de emigranten hangt voor een zeer groot deel van moeder de vrouw, af, zo besloot de predikant. Als zij maar met hoe ge ringe ""middelen ook een huiselijke sfeer .weette scheppen, dan zijn de moeilijkheden voor het grootste deel overwonnen. De predikant, heeft thans de Austra lische nationaliteit, zodat hij in het vaderland-een vreemdeling is die zich elke maand moet melden. Hij zal ge durende zijn aanwezigheid in Neder land, bij zijn ouders'in,Ophemert ver blijven. Dezer dagen Is van Nederlandse zijde -. protest aangetekend bjj de Venezolaan!»' se. regering inzake het opbrengen;;;: 14 April en het vasthouden -van?/ Scheveningen 178".~Het schip Is nog niet vrijgegeven én debemanning/yi heeft nog niet haar vrijheid terug.7 Van welingelichte 'zijde wordt ver-" nomen,dat het vrijwel zeker is/ dat. i'. het schip werd aangehouden buiten' de:// zone van ca 19 km, die door de Vëne-'.V zolaanse regering was ingesteld .voor controle op eventuele smokkelhandel*.:; en inspectie van papieren. DeScheVè-?d pingen 178 die is - uitgerust met' goedé®" instrumenten, bevindt zich; evenabW'dèsS*®® bemanning, in La -Vela. Vernomen wordt',datHr. ...Ms..-,vanri;%'i'';^! Speyk, die met Pasen is.uitgevaren,;?"''"?*® thans patrouilleert in de betrokken wa teren. Ook vliegtuigen van deN Marine luchtvaartdienst, die op Cüragao zijn' gei? statiönneerd, zijnvoortdurend in de lucht. rVSf-ïSjW jU^ifetKowingip ztiUeirbnderdöenvan^^S!^^^ de strijdkra^ten gezamenWk ,defUeréhiteSl&«l Rotterdam. Het defile zal op, 30 April .y® uur worden afgenomen door:de; minister van Oorlóg en -van Marine voor het stadhuis. Aan het defile nemen xleel; troepénv te voet.vanvde; Koninklijke- Marine,de Kor? nmklijke Landmacht cn de Koninklijke Luchtmacht; vliegtuigen van de Marine- Luchtvaartdienst en de Koninklijke - Luchtmacht; gemotoriseerde én gemecha-:^ niseerdé eenheden van dè - Koninklijke;': Landmacht. ,.5K( «1st Drie-en-dertig Perzen zijn. vcrdronI:-3ii toen een klein zeilschip, dat van Abadanw? op weg was naar Koeweit tijdens een storm in de Perzische Golf omsloeg,-?, aldus Dinsdagavondte Teheran - ont- v' vangen berichten. Slechts één' opvarende' van het vaartuig werd gèrediU''',"i$S$kï!ï'S§ Ambtenaren te Abadanzelden, dat met het vaartuig vermoedelijk arbeids->! krachten van. deolieraffinaderij; aldaar naar de olievelden van Koeweit werdén gesmokkeld.. s" Na het s,takén van de werkzaamheden V van de olieraffinaderij te Abadan' héb- ben ongeveer zestigduizend personen jinflfe Koeweit werk gevonden. "-'"-riV1? i'-t - i rt-n. Tot dusver zijn 13 yah de 15 sulgé-..; lir.gen gestorven, die op dé Eersl© Paai-' dag uit een zaal werdén verwijderd;: van een kraamkliniek te Londen, waar-V brand was uitgebroken. De toestand van de twee overgeble- ven babies is ernsttg..v.:';'.V:;VV;V?;ri-riV^é£j Zuster Freda Holland, de verpleegster, die de kinderen uit de brandende zaal weghaalde en daarbij; ernstige brand-* wonden heeft opgelopen, gaat "goéd-, vooruit, na een huidtransplantatie, (Van onze Haagse redacteur.) Dezer dagen publiceerden wij een mededeling, gedaan door de Nederl. Reisvereniging, waarin gezegd werd, dat binnenkort de oprichting van een Reis kamer zal plaats vinden en dat de stichtingsakte reeds gepasseerd is.De ze Rtiskamer zou ten doel hebben de beunhazerij op het gebied van de reis- bemiddeiing tegen te. gaan. Naar aanleiding-van dit bericht ver zoekt de Ned. Chr. Reis-Vereniging, die eveneens betrokken is bij de bespre kingen over dit onderwerp, ons het volgende bekend te maken: De publicatie over een op te richten Reiskamer is zeer voorbarig. Dat de stichtingsakte reeds gepasseerd zou zijn, dient naar het rijk. der fantasieën ver wezen te worden. Waar is dat de reis organisaties de hoofden bij elkaar ge stoken hebben om te trachten, het rei zend publiek en de bonafide reisbemid- delaars te beschermen. Deze besprekin gen, zijn nog in volle gang en hebben nog-niet-tot een - beslissing geleid. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, John Foster Dulles, heeft Dinsdagavond voor zijn vertrek naar Genève verklaard, dat Amerika zich zal verzetten tegen Russische pogingen om van de Aziatische conferentie een confe rentie van de Grote Vijf te maken. Wij zullen trachten vrede in Indo-China te verkrijgen op eervolle en met de onaf hankelijkheid van Vietnam, Laos en Cam bodja verenigbare voorwaarden, aldus Dulles.'; De minister voegde hier nog aan toe, dat Amerika vastbesloten is op de con ferentie te streven naar de vereniging en de onafhankelijkheid van Korea. Dulles heeft er zijn bezorgdheid over uitgesproken, dat de Verenigde Staten hun plannen - voor. stappen in het' Verre .Oosten aan de Sowjet-Unie kenbaar maken. Dulles'had gezegd, dat de Ame rikaanse regering- de Sowjet-Unie'in- het onzekere wil laten over 5e. Amerikaanse plannen ten opzichte van Iiido-China.- Dulles zei, aldus zegslieden, dat het ge bruik van Amerikaanse troepen in Indo- China „onwaarschijnlijk" is. Hij wildé zich niet concreter uitdrukken,- aldus déze zegslieden. Een aantal congresleden zéide, - dat Dulles vastbesloten'was de pogingen tot „een vereende actie" tegen communisti sche agressie in het Stille. Oceaangebied te komen met kracht voort te zetten. Ook heeft Dulles een bespreking- van een uur gehad met ambassadeurs en di plomatieke vertegenwoordigers van 19 geallieerde regeringen, waaronder die van landen, die in de Koreaanse oorlog ge streden hebben, en de verbonden staten van Indo-China (Vietnam, Laos en Cam bodja). Vandaag zouden de Franse mi nister van Buitenlandse Zaken, Georges Bidault, en Foster Dulles - tijdens een diner van gedachten wisselen over de Westelijke houding te Genève. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Antho ny Eden, zal zich Donderdagbij hen voegen. Vrijdag woont Dulles.' de ver gadering' van de Noordatlantische Raad te Parijs bij. Volgens een, Maandag bereikte over eenkomst tussèn afgevaardigden van de socialistische en .de liberale party zouden de 16 ministersfuncties gelijk tusseh' beide partijen verdeeld worden. Een-socialist zou-de portefeuille van Onderwijs krijgen, aan de liberalen zouden onder meer de portefeuilles van Financiën, Koloniën en Justitie toevallen, ook het ministerie voor de. Middenstand, een nieuwe post, zou onder een liberaal komen. Volgens een socialistische woord voerder, zijn.de onderhandelaars van beide.partijen het eens gewonden over een gemeenschappelijk beleidspro gramma. Dit program zou Donderdag aan de nationale, raden van de twee partijen ter goedkeuring voo.) «?legd worden. De Amerikaanse minister van "Buiten landse Zaken, John Fosier, Dulles,' heefl Dinsdagavond democratische en republi keinse congresleiders vertrouwelijke me dedelingen gedaan over.;het Amerikaan se buitenlandse beleid. Gemeend werd, dat de 0 minister ge poogd heeft de sterk uiteenlopendeme ningen,. over .Amerikaansebemoeienis met deoorlog in Indo-China nader tot elkander te brengen. Vandaag trok stemgerechtigd NederSS'; land naar de slembureatix ter verkieiof='£ zing van de leden der Provincial^' Staten. Ook de Commissaris der Kc3,j. ",r. ningin in Zuidholland, mr. Kesper, droeg zijn steentje bij om college dat hij voorzit te doen i men. Vanmorgen om half negen't'-jj., bracht hij zijn stem uit in het stén*'' lokaal aan, de Oranjelaan in Rjjswjjk -In hethartje van v Singapore /fa/stoK: leren een brandend V60m~sobcuw5tttos*3 stort, waarbij vïjf brandweerUedehyge«|?^3< dood en drie ernstig gewond^werdexu^Ini hei veem> was"-ontbrandbaar*.-?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1