Geen verdere doorbraak K.V.P. IS THANS WEER DE GROOTSTE PARTU w P. v.dA; behaalde de grootste winst „Zuid-Holland weer links" Cijfers van de elf provinciën te zam Verlies moet aansporen tot vernieuwde lo'achtsinspannirig Wat er veranderde in de Provinciale Staten Geruchten om correspondent van Tass in Australië - sift mm Dr. J.Schouten ie Rot oi II DONDERDAG 22 APRIL 1954 v_ wm TWAALFDE JAARGANG No. 2751 Weerbericht Bemanning „Marsbango" f vrijgelaten 1 Het 5000ste schip in de Rotterdamse haven PARTIJEN 99:9 lÓO^r pus mfmm ïïiSm tlpp Trekt "Wisjinski zicil terug Aancalling gewenst p/fi s - ;.'V& Beslaglegging opgeheven Bij de Statenverkiezingen, die gisteren in de elf provinciën zijn gehouden, is de ontwikkeling, die bij de verkiezing van de Tweede Kamer aan de dag trad, voor een groot deel bestendigd. Dit betekent dat de Partij van de Arbeid het best uit de stembus strijd te voorschijn kwam. De vooruitgang in stemmental, die zij in 1952 te zien gaf, komt thans tot uitdrukking in de samenstelling der Provinciale Staten. In alle provinciën behaalde zij zetelwinst. De Prot. Christelijke partijen leden verliezen, hoewel de Chr. Historische Unie zich ten opzichte van de Tweede-Kamerverkiezing goed herstelde. Dit belette echter niet, dat zij in het gehele land zes zetels moest afstaan. De A.R. Partij ging achteruit, zowel in vergelijking met 1952 als met 1950. De V.V.D. bleef in totaalzctelaantal gelijk en de Kath. Volkspartij verloor drie zetels, waarvan twee in Noord-Brabant, waar de P.v.d.A. er drie bijkreeg. Hierbij dient evenwel te worden opgemerkt, dat de K.V.P. ër in slaagde een groot deel van haar verlies van 1952 terug te winnen, waardoor zij weer dé grootste partij ih ons land werd, Het Ger. Politiek Verbond behaalde een zetel meer dan in 1950 n.L in Overijsel. Hieronder geven wij een overzicht van het totaal aantal Staten- zetels der onderscheidene partijen in het gehele land. P.v.d. A. 181 156 25 K.V.P. 186 .189 3 69 a 76 - 7 64 70 6 49 49 0 24 31 7 2 1 - 11 11 0 f-'.-i; 1 4 7 3 590 590 Voor het overige verwijzen wij naar de labellen en cijfers elders in deze editie. Berkelse arts kwam voor ".mm iNÊl I A.R. Partij CJH. Unie Prot. Chr. (Limh.) Staatk. Geref. Ger. Pol. Verb. VVD Kath. Volkfip. K.N.P. (Welter) P. v, d.' .A.. - Comm. Partij Social. Unie Midd. Partij Overige groepen 2) H Totaal Prov. Staten 1954 Tw. Kamer 1952 Stemmen Pet. Stemmen Pet. 569.284 10.7 603.329 11,31 514.370 9.7 476.195 8,92 116.225 2.2 129.081 2,42 38.195 0.7 35.497 0,66 467.504 8.8 471.04Ö 8,83 1.680.788 31.5 1.529.508 28,67 54.753 144.520 2,71 1.565.004 29.4 1.545.867 28,97 283:344 5.3 328.621 6,16 8.902 18.010 0,34 7.104 0.1 251128 0,47 21.571 0.4 28:949 0,54 5.327.044 100 5.335.745 Prov. Stalen 1950'" - -'i^= Stemmen 591.430 506.916; 7.421 110.151 28.904 412.638 1.529.009 31.984 ,1.243.455-/ 329.089 8.072 22.078 22.483 Pet. 12,21 10,48 0,15.. 2,27 0,59 8,52 ,31,57. 0,66 .25,67 6,79 0:17. 0,4 0,46 4.843.630 100.— a:i"— r W Als we nu een klap gekregen hebben, dan hoop ik, dat ge die goed, heel goed voelt. Want dan moet die klap voor ons een aan- sporing zijn cm met moed en vol harding opnieuw aan het werk te gaan. Zo sprak dr. J. Schouten gister avond op de instuif-avond, welke de Centrale A.R. Kiesvereniging te Rotterdam in het dakpaviljoen van het Groothandelsgebouw had belegd. Minister Zijlstra en Prof. Verdam - PARTIJEN Totaal Nieuw Oud N.-Holland NieuwOud Z.-HolIand Nieuw Oud Utrecht Nieuw Oud Gelderland Nieuw Oud Overijsel Nieuw Oud PARTIJEN Groningen Nieuw Oud Friesland Nieuw Oud Drente Nieuw Oud Zeeland Nieuw Oud N.-Brabant Nieuw Oud Limburg Nieuw OudV- •A.R. Partij C.H. Unie iKath. Voiksp. 7 'P.v.d.A; V.V.D. Comm. Partij St. i Ger. Partij Ger. Pol, Verb. K.N.P. (Welter) Overige -Totaal 69 76 7 8 11 13 6 7 6 7 5 5 64 70 4 5 9 9 5 6 10 11 7 8 186 189 19 19 15- 16 12 12 21 21 14 14 181 156 27 24 30 27 13 11 17 15 13 12 49 49 9 8 9 8 3 3 5 5 ■l-;4-' 4 24 31 11 13 4 5 1 1 1 1 2 3 11 11 3 3 1 1 2 1 1 '2- 1 - •- 1 - 2 3 1 ■WV, - - 2 6 - .- 590. .590 - 77- 77 82. 82; 41 41 62 62 47 47 A.R. Partij C.H. Unie Kath. Volksp. 7". P.v.d.A. V.V.D. Comm. Partij St. Ger. Partij Ger, Pol. Verb. K.N.P. (Welter) Overige Totaal 8 9 12 13 -7',:. 7 6. •6- 1 - 1 5 6 9 10 5 5 8 8 2 2 2 3 3 2 2 9 9 50 52 20 17 21 17 14 13 12 .11 9 6 5 6 4 4' 6 7 3 - 3 1 1 3 ,-4. 1 2 •/'A'' 1 4 ••4 ,.\—r 1 - 1»> /ftr-; 1»> - X 2' 45 45 50 50 35 - 35 42 42 64 ijj. Sooialistiscibe-'Uiiie-2)^MiddenstandBPartik~.:3): Eénjzetel Middenstiprfopgpjj en-één Kath. Qnafllt^róeD 4) Eén-zetel ProL -ChCL-iAJl. ja- één:-Kath.-Demncraïen. Botterdam: "Witte de Withatraat 30 Telet 115700 (41) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uw Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 42488T Redactie: TeL 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting (geldig tot Vrijdagavond) V; AANHOUDEND DROOG WEER Heldere nacht met plaatselijk zware nachtvorst." Morgen" overdag droog en zonnig weer. Zwakke tot .matige Noord-Oostelijke wind. Dezelfde tempera turen als vandaag, of iets hogere. Hoofdredacteur: Or. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT;; 77 ERGELIJKING van de stemmen- V percentages der Kamerverkiezin gen van 1952 met die van de Staten verkiezingen van gisteren toont aan, dat de practisehe uitwerking der doorbraak tot staan gekomen is. De PvdA won 0.4 procent, maar daar staat tegenover dat de Communistische par- i jij 0.9 procent verloor. Men kan veilig aannemen dat die stemmen in hoofd zaak de PvdA ten goede kwamen. Daaruit vloeit voort, dat de PvdA stemmen van 1952 verloren heeft. De KVP steeg 2.9 procent, hetwelk slechts ten dele verklaard kan worden uit het verlies van de partij van Wei ter, dat 1.7 procent bedroeg. De A.R. partij daalde met 0.6 proeent, maar de C-H- Unie steeg met 0.9 procent, ter- fwijl de WD met haar 8.8 'procent in 1952 en hu, gelijk bleef. LHieruit valt af te leiden, dat over liet geheel gezien de doorbraak niet alleen tot staan is gebracht, maar zelfs werd teruggedrongen, -y. Wij zijn ons van het gevaar van die doorbraak overigens nog steeds ten volle bewust, maar het Is een feit, dat de afglijding voor het ogenblik tot staan is gebracht en dat er, zélfs een verbeterde positie is. /- Immers de Kamerverkiezingen van 1952. die 51 zetels opleverden voor KVP, CHU en ARP gezamenlijk en dat met een gezamenlijk stemmenpercen tage van 43.9 procent is thans voor die drie partyen gestegen tot 51.9 pro cent. Wanneer wij denken aan het ideaal van de heer Burger, waaraan wij nog dezer dagen herinnerden, dat de drie Christelijke partijen in de Kamer in de minderheid moesten worden ge bracht, dan kunnen wij slechts con stateren dat dit niet is gelukt en dat die partijen gezamenlijk procentsgé- wijze een ruime meerderheidvan het Nederlandse kiezersvolk vertegen woordigen. Dat is een belangrijke i-er- betering in vergelijking met ,1952. Het is dus zo, dat de PvdA intrin siek achteruit is gegaan en dat de VVD ongeveer in dezelfde positie is gebleven. Ondanks het: feit dat het uiteraard teleurstellend is dat de A.R. partij in deze verkiezingen nog een kleinigheid achteruit gegaan is, mag toch de tota le uitslag, gezien- in het lichtvan de strijd tegen de doorbraak naar VVD en PvdA-zijde, bevredigend geacht worden. Een en ander kan slechts.leiden en ;£jn6ë(;pid3;ook:leiden,:^^ "en intensief volhouden van' oiize-strijd tegen dit, grote gevaar. Prot. Christelijke partijen zagen een aantal zetels verloren gaan :";v Een woordvoerder van het Nederlandse gezantschapin Caracas hééft Woensdag avond ontkend. dat door de Nederlandse regering een protest-tot de regering van Venezuela is gericht over de aanhouding van de „Marsbango". De woordvoerder zette uiteen, dat de Nederlandse legatie zich er toe heeft bepaald aan het Vene zolaanseministerie van Buitenlandse •Zaken inlichtingen te 'vragen 'over de feiten, die tot de aanhouding van de „Marsbango" en: de gevangenneming van de bemanning hebben geleld. - - De woordvoerder zeidc. dat tenslotte het incident op bevredigende wijze is geregeld, aangezien de Venezolaanse regering thans gelast heeft de bemanning in vrijheid te, stellen en de beslaglegging op het schip op).te heffen. Op. een vraag van de correspondent van A. F. P., hééft een -functionaris van het ministerie van "Buitenlandse Zaken van Venezuela de mededelingen van. de woordvoerder van bet Nederlandse gezantschap bevestigd. Zuid-Holland, dat tn 1950. gerekend naar de vooroorlogse partijverhoudingen, was omgegaan naar „rechts" en wel vein 42 rechts tegen 40 links, is thans weer omgeslagen. De Partjj van de Arbeid met 30 zetels, de V.V.D. met 9 en de C.P.N. met 4, beschikken thans in totaal over 43 zetels, waartegenover dan 39 „rechtse" staan. De grote winst ging naar de P.v.d.A., die met 3 man versterkt in de Staten van Zuid-HoUand terugkeert, het groot ste: verlies leed de A.R. Partij, die van 13 naar-11 zetels ging. Ook de K.V.P. boekte een zetel verlies, evenals de C.P.N., terwijl de V.V.D. ook thans weer.een zetel won en thans een gelijk zeteltal hèeft als de C.H. Unie, die zich wist te handhaven,- ofschoon haar per centage terug liep van 11.4 naar 10.4. De S.G.P. behield haar drie zetels, en bok de heer Weiter keert terug. Indien de 'stemmen van het G.P.V. aan de A.R. Partij ten goede'waren gekomen,' had laatstgenoemde partij 12 zetels behaald en was de C.H. Unie een zetel verloren. De huidige samenstelling van de pro vinciale Staten van Zuid-Holland zal wellicht ook. van Invloed zijn op het nieuwe Collego van Gedeputeerde Sta ten, dat thans bestaat uit twee leden van de P.v.d.A., twee van 'de K.V.P., één van de A.R, en één van de C.H. Hoe de toekomstige samenstelling zal 'zijn valt thans uiteraard nog niet te zeggen. Het verlies van de A.R; Partij komt in de gehele provincie tot uitdrukking, ofschoon, het in de beide grote steden, •Rotterdam en 's-Gravenhage wel het grootst is. Het percentage van Rot- terdam daalde van 12.2 tot10.6 en bleef daarmede gelijk aan het percen tage, dat in 1952 bij de Tweede Kamer verkiezing behaald- werd. 's-Gravenhage -liep 'terug van 16.4 tot 12.8 en- viel dus vergeleken bij de Kamerverkiezing ook terug. Toen werd een percentage van 14.6 bereikt. In Zuid-Holland is de A.R. Partij thans teruggevallen op 11 zetels, een aantal, dat zjj ook in 1935 had. Er is dus geen reden om te wanhopen, want in 1939 werd het verlies, weer ingehaald en kwam de partij weer op -13 zetels. De C.H. Unie bezette in 1935, evenals thans 9 zetels. De Statenkieskring Delft verliest zijn tweede man, n.l. de heer F. A. Vos kamp van De Lier. De Statenkieskring Gouda brengt thans ook maar één man inde Staten. Hier zal mr. dr. E. P. Verkerk van Boskoop niet terugkeren. De heer J. A. J. Jansen-Manenschijn, die zich niet meer beschikbaar stelde, wordt vervangen door de heer S. Hammer van Oud-Bejjerland. en de heer Kr. Verhoeven JXzn., die zich eveneens terugtrok, ziet zijn plaats ingenomen door dr. Joh. J. Neuteboom uit Rot terdam. Vanmorgen is voor de Arrondisse mentsrechtbank te Den Haag de Berkelse arts J. F, M. O. uit Berkel-Rodenrijs ver schenen, verdacht zijn vrouw met vergif om het leven te'hebben gebracht. De verdedigers van O. hadden bij de rechtbank een verzoek ingediend de be handeling van deze zaak nog enige tijd te willen uitstellen. De' president vroeg mr. M. H. Huygens, een van de raadsleden van de arts, of de verdediging bij dit verzoek bleef. Nadat mr. Huygens bevestigd had ge antwoord bepaalde de president de be handeling op 6 Mei. Het Nederlands,e schip „Jura", carga door firma Vinke en Co., is-als 5000ste schip voor Rotterdam gearriveerd. De „Jura" was ledig afkomstig van -Am sterdam en heeft ligplaats gekozen aan de Parkhaven te Rotterdam. Vorig jaar. kwam het 5000ste schip op 3 Mei binnen. Het was toen het Duitse ms. Adolf Leonhard". T »A/# m - -Sp5&. AsaP&r-fe In 1954.alleen in de provincie Groningen.v'. In 1954: Bond Wereldburgers (Utrecht), Kath. Democraten (Limburg); Vrijz;Dcr> Bond (Frieslan Kath'. Arbéidérelijet' (Zeeland) eb 14jst-V»n Nunen "(N.-Brabam Dr. Schouten zeide dit, toen de uit slagen nog niet volledig van de pro vincies bekend waren,doch toen aan de hand van de voorhanden cijfers toch wel geconstateerd kon worden, dat de A.R. Partjj verliezen had geleden. Am sterdam was niet mooi en de uitslagen uit Groningen, Drente en Overijssel deden ook op verlies rekenen. In Gro ningen en Drente in 't voordeel van het G.P.V. Maar ook de cijfers van Zuid-Holland waren allerminst roos kleurig, zodat opverlies gerekend moest worden. Als alle cijfers binnen zijn, aldus dr. Schouten, zullen we moeten nagaan, hoe dat verlies 'te verklaren is. Wel kan gezegd wordend dat duidelijk blijkt, dat een heel groot deel der kiezers zich laat leiden door de materi ele kant der dingen. Daaruit hebben we een les te trekken en wel deze, dat we er daarom te dieper van door drongen moeten zijn, dat heel het staatkundige leven beheerst wordt niet door de materie, doch door de geest der - mensen. Wie na een nederlaag zou zeggen: waarom zullen we ons nu nog inspan nen, doet verkeerd. Het zou volslagen onjuist zijn zich bij een nederlaag neer te leggen. De A.R. Partij moet ondèr alle omstandigheden een strijdende partjj zijn en 4ie strijd moet dan. ook worden voortgezet. .We moeten optor nen tegen de slapheid en halfheid, zo als we dat ook vroeger wel moesten doen. Daarom moeten we naar huisgaan met de gedachte om in Gods kracht straks'het werk-weer voort te zetten: We moeten-weer aanhuisbezoek gaan doen en huisbezoekers kweken. We zullen de kiezers er weer van moeten overtuigen, dat het geestelijke voorop gaat. En als we zien hoezeer het ma teriele tegenwoordig overheerst, dan moet er nog verwondering in ons hart zijn, dat er in Rotterdam nog bijna 40.000 kiezers hun stem op de A.R. lijst hebben uitgebracht. We gaan dan ook niet bij de-pakken neerzitten, doch beloven elkander weer. aan te' pakken. De bijeenkomst stond ondèr leiding van de heer W. A. Fibbe, die regelma tig binnengekomen uitslagen „bekend maakte. Toen de 'uitslag van Rotter dam bekend was werden de heren'J. Wilschut en dr.-Joh. J.'Neuteboom, die in elk geval gekozen waren, geluk ge wenst. Laatstgenoemde moest toen op hetpodium verschijnen om zich voor te stellen en zijn eerste toespraak tot de leden van de A.R. Party houden. De heer J. Wilschut sprak.'een slot woord, waarin, hij. ook opwekte tot trouwe arbeid in de tyd, die ons van de volgende verkiezingen scheidt Op een vergadering van dé Amster damse Centrale. .A.R.-Kiesvereniging in Krasnapolsky.' waar prof. mr P. J. Ver dam de verkiezingsuitslagen commenta rieerde. heeft ook minister prof. dr J. Zijlstra gesproken. Hij herinnerde in zijn toespraak aan de WD-propaganda voor verlaging van de belastingen en zeide, dal w(j in 1952 de hoogste betasting hebben gekend onder een kabinet waarin de VVD verr tegenwoordige was. Dat daarentegen onder een kabinet, waarin de WD Naar de „New York Times" schrijft zal Wisjinski permanent vertegenwoor diger van de Sowj et-Unie'.bij de Ver enigde Naties, dë volgende- maand naar Moskou terugkeren, om zich mogelijk térug te trekken. Volgens- het blad zou men ,in Sowjetrussische diplomatieke kringen gezegd hebben, dat Wisjinski de voorkeur zou geven aan „bet rustige leven van een/academisch politicus". Er zou voor hem-passage geboektzijn op de „Queen Elizabeth", die vijf Mei uit New York vertrekt. ZOALS men weet- vindt prb£Oud£ de tegenstelling tussen socialisteB^ en liberalen zo ongeveer de-tege-. stelling dezer eeuw. Inmiddels is gebleken dat/In Belgiëi -?? libéralen en 'socialisten ;.druky doai<iej^g zijn om samen één kabinet té>'ormén^|/. Misschien is er deswege - i /de';".^- verkiezingen hier -achter de'ru-g voor - prof. Oud 'ih B^elux>verbahdi/'' nog" enige aanvul] ende propaganda: te'> bedrijven. '"V Naar lilt Canberra wordt gemeld, is V. Antonof, de correspondent van het officiële Sow jet-persbureau „Tass", niet meer. in zjjn. woning in Canberra. Men neemt aan, dat hij op de Sowjet-ambas- eade „ondergedoken" Is. In. sommige kringen te Canberra niet vertegenwoordigd is, belastingver laging, tot stand is. gekomen. Met het oog op de verkiezingsuitsla gen voor de Staten wilde prof. Zijlstra dit ..opmerken. In het Nederlandse volk heerst op. het ogenblik een stemming, om meer aandacht te schenken aan de, politieke formatie op-basis van gemeen schappelijk programma, dan op basis van' diepere levensbeschouwelijke beginse len. Dit achtte hij een-ernstig verschijn sel, want de practisehe dingen van de dag veranderen met de dag. terwijl .de beginselen blijvend zijn. Wij. moeten ten opzichte" .van elkaar ten aanzien van de verschillende dingen van de dag verdraagzaamheid betrachten. Als on ze diepste levensbeginselen ons bin den,: mogen geen zaken van secundaire aard ons scheiden. De minister wees voorts op de-paradoxale situatie, waar in de A.-R. ten opzichte van de C.H.U. verbeert, waarhij. hij - zeide dat er; tal van argumenten zijn welke pleiten voor samengaan. Dé minister onderstreepte gaarne wat prof. Verdam reeds had opge merkt, namelijkdat de verwachting in vervulling mag gaan, dat de mede werking van.de A.-R. aan het huidige kabinet er toe zal mogen bijdragen, dat de resultaten van de Kamerver kiezingen in .1956 een gunstiger beeld zullen vertonen. neemt men aan, dat de naam ..-.vaiiJij Antonof een belangrijke plaats zalh in- p nemen bij het onderzoek naar Sowjet-rl.f, spionnage in' Australië en dat hU' iZÓ;4?S spoedig mogelijk naar de Sowjet-TTniehv; zal-"terugkeren.. .J/"-"34,?1 -Volgens persberichten was AhtonoC die zich vrij door geheel Australië mocht bewegen, 'C sleutelfiguiir. VooftS/:S;§^ weet men te .melden, ..dat '.'de"^Austra-ï^® lische veiligheidsdienst - niét .behulo iftansjx telelenzen foto s heeft-, gemaaktisy,an|fe« bezoekers van de woning :;van Aniöiidf.||^! Hij zou onder voortdurend toezichtyft^ hebben, gestaan en men zou'.'.ide^Jbfei^^L schikking hebben van op de,"/,;bahd£Sj|5 vastgelegde' gesprekkenin zijn wpninkft'i|& Waarnemers' menén, dat de-; -gehèlé Sowjet-staf verwisseld zal' xvorden.;" teneinde de huidige staf in staat te. stellen in de Sowjet-Unie inlichtingen^ over het gebeurde te geven en dege nen. die geen diplomatieke immuniteit- genieten, buiten het'bereik der Austrar; liscbe autoriteiten te brengen. ■"X-y-il'iPJ Op de Sotvj et-ambassade zeide men. dat Antonof niet aanwezig was.- Op eeh-lfjJ desbetreffende vraag van journaUstehï-SilMr die Antonof eën vraaggesprekwilden ;af- nemen, gaf men ten antwoord, dat/hij. niet vermist werd. Antonof geniet' geen?;-.j|s: diplomatieke onschendbaarheid. ;v Volgens James reston, WashlngtonB f correspondent van de „New; York Times"® gelooft men in de Amerikaanse ihöofdtf stad. dat de Sowjet-Unie ernstige-móeiff! lijkheden heeft met haar geheime agen-,i ten in het buitenland.Behalve dé idèrï| serti van een der voornaamste vRussl?.; sche agenten in Japan, Rastworof./ln'-rJaS: nuari en het. recente verzoek vangPè-iJ trof en dicns'echtgenote om polihèktasyll In Australië, zijn er nog'anderé.gevallen,5/ die niet gepublicéerd zijn, aldus 'Heston.! 2 f 1 JL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1